HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az év LXXIX. törvény és 40. -a tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza."

Átírás

1 HÁZIREND 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének módjai 5 5. A tanulók kötelességei 6 6. A számonkérés formái 6 7. A tanulókra vonatkozó óvó, védő intézkedések 7 8. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 8 9. A tanulók anyagi felelőssége A tanulók fegyelmi felelőssége A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok Ügyeleti rend A tanulónak adható elismerések, elmarasztalások A diákönkormányzat Az iskola munkarendje A tanulók megjelenése A gyakorlati munkahelyekre vonatkozó munkarend Az iskola kiemelt rendezvényei - elvárt magatartás Záró rendelkezések 18 A házirend hatálya 19 2

3 HÁZIREND Bevezetés Az évi LXXIX. törvény - a továbbiakban Ktv (7-9) bekezdése rendelkezik az iskolai házirendről, és meghatározza a kötelező tartalmát. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra. A tanulói jogokat és kötelességeket az év LXXIX. törvény és 40. -a tartalmazza. A tanulói jogok három jogcsoportba sorolhatók: a) emberi, állampolgári és egyéb jogok; b) gyermeki jogok; c) speciális tanulói jogok. A jogok és kötelességek gyakorlásához szükséges feltételeket az intézmény valamennyi dolgozója a tevékenységi területén - köteles biztosítani. Az IDÖ mint diákönkormányzati szerv alapvető feladatának tekinti a tanulói jogok, a tanulói érdekvédelem és a kötelességek gyakorlásának ellenőrzését és védelmét. 1. A tanulók jogai 1.1. Minden tanulót, gyermeket megilletnek az emberi alapjogok Egészséges környezetben neveljék és oktassák Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását A tanuló a tanórai munka megzavarásával, illetve rendbontással nem korlátozhat más tanulókat a tanuláshoz való jogukban, illetve a tanárt nyugodt tanításhoz való jogában A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja Kollégiumi ellátásban részesüljön, továbbá saját világnézeti meggyőződése szerint hit- és vallásoktatáson vehessen részt, amely nem ütközhet a kötelező tanórai foglalkozások idejével. Ennek helye a hit- és vallásoktatást végző kérésére engedélyezett helyen Válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, amelynek eljárási rendje a következő: a szakközépiskolai 10. évfolyam szülei a februári szülői értekezleten szóbeli, tanulói pedig április 15-ig az iskola igazgatójától írásbeli tájékoztatást kapnak azokról a tantárgyakról, amelyek közül kétszintű érettségire felkészítőt választhatnak az iskolánk Helyi Tanterve alapján. A tájékoztatóból az előreláthatóan oktató pedagógusok nevéről is értesülhetnek. Ezt követően a tanulók döntésüket a felkészülési szint megnevezésével május 20-ig adják le osztályfőnöküknek. A választott tantárgyak foglalkozásaira a tanóra szabályai érvényesek. A tantárgy esetleges módosítása írásbeli kérelemre a következő tanév megkezdésekor csak igazgatói engedéllyel történhet. Vegye igénybe a tanulószobai foglalkozást minden nap óra között az iskolai könyvtárban Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit. 3

4 1.9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, a tanév során szűrővizsgálatokon vegyen részt. Ha ezzel a jogával nem él, a szülőnek ezt nyilatkozatban kell előre igazolnia. Ebben az esetben a szűrővizsgálatot nem végzik el, de a tanulónak ott kell lennie a vizsgálat helyszínén a többi tanulóval együtt Joga van kérni átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe A szakképzés kivételével magántanuló lehet, továbbá kérheti a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést, melyről az igazgató dönt. A felmentést kapott tanuló az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon megtartott osztályozó vizsgán ad számot a helyi tanterv alapján összeállított tantárgyi tételsor szerint Választó és választható lehet a diákképviseletbe A diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért, illetve e törvényben meghatározottak szerint kérheti tőlük az őt ért sérelem orvoslását A tanuló, illetve a szülő élhet jogorvoslati kérelemmel az iskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül -, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba ütközik Joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását A tanuló a tanítási órán, a tanítási folyamat részeként az általa létrehozott szellemi termék vagyoni jogát ingyenes használatra az iskola szerzi meg. Amennyiben az intézménynek anyagi haszna származik a szellemi termékből (eladja azt) az elért nyereségből díjazás illeti meg a szellemi termék alkotóját. A nyereség kiszámításánál az iskola minden olyan kiadást, költséget figyelembe vesz, amely az adott dolog előállításával összefüggésben keletkezett. 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 2.1. Írásbeli kérelmére indokolt esetben (az iskola által, az ifjúságvédelmi felelős által koordinált pályázatokon szerzett pénzösszeg alapján) szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülhet. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei: - A pályázati kiírás feltételei - Amennyiben a pályázat lehetővé teszi előnyben részesítjük azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás bemutatása szükséges Tankönyvtámogatás: A központi költségvetés által nyújtott normatív támogatást az iskola tartós tankönyv formájában biztosítja az SZMSZ szerint. 4

5 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 3.1. A Ktv ában előírt esetek tandíj és térítési díj-kötelesek. A tandíjak és térítési díjak mértékét, a befizetés módját és határidejét az iskola igazgatója állapítja meg A tanulók az iskolanapokon igénybe vett étkezésért - külön jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizetnek. A térítési díjat a tárgyhót megelőző hónapban az iskolánk által kijelölt napokon lehet befizetni a pénztárban. A túlfizetést az iskola a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor személyesen vagy postai úton visszajuttatja a tanuló vagy a szülő számára Térítési díj, tandíj visszafizetése - írásbeli kérelem alapján - adott tanévben csak az igénybe nem vett szolgáltatás esetén igazgatói engedéllyel történhet. A visszatérítendő összegből az addig ráfordított költségek levonásra kerülnek. Második szakma térítési díjának befizetésekor minden megkezdett hónap igénybe vett szolgáltatásnak számít. 4. A tanulói jogok érvényesítésének módjai 4.1. A házirendről minden tanuló az első osztályfőnöki órán, az osztályfőnök ismertetéséből kell, hogy értesüljön. A házirend tudomásul vételéről minden tanuló köteles aláírni egy nyilatkozatot, melynek be kell, hogy kerüljön az adott osztály osztálynaplójának hátsó részébe A szülők tájékozódhatnak az iskola pedagógiai programjáról, a szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint az igazgatóhelyettesektől az igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon Az iskolánk Pedagógiai programja nyilvános, minden tanuló számára elérhető, megtekinthető. A Pedagógiai program egy-egy példánya megtalálható: az iskola fenntartójánál, az irattárban, könyvtárban, a tanári szobában, az igazgatónál és az igazgatóhelyetteseknél, a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél (a helyi tantervek) A tanulók további információért fordulhatnak osztályfőnökeikhez, szaktanáraikhoz, az általános és nevelési igazgató-helyettesekhez, a IDÖ - titkárhoz, valamint intézményünk igazgatójához. Továbbá aktuális információkat kaphatnak az iskolarádióból, illetve a faliújságokról A tanuló részt vehet a diákkörök munkájában, és kezdeményezheti azok létrehozását, tagja lehet iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek ha a törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. A diákkörök és a diákönkormányzat napi tevékenységéhez az iskolánk ingyen biztosítja a rendelkezésére álló tárgyi eszközöket, helyiségeket (előzetes kérelem alapján, ha nem akadályozza az iskolánk napi működtetését). A diákönkormányzat képviselői részére meghirdetett megyei és országos rendezvényeken való részvételt lehetővé tesszük, melyek költségeit lehetőségünk szerint az intézményünk biztosítja előzetes igazgatói engedéllyel Az iskola ingyenes szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít a tanári órakeret figyelembevételével. A foglalkozások éves munkaterv alapján folynak, melyeket az igazgató hagy jóvá. Amennyiben a tanuló erre jelentkezik, a tanév végéig számára kötelezőek a foglalkozások. Ha a tanuló az önként vállalt tanórán kívüli foglalkozásról igazolatlanul hiányzik, fegyelmi vétséget követ el. 5 óráig szaktanári figyelmeztetésben, 5-10 óra között osztályfőnöki figyelmeztetésben, 10 óra fölött igazgatói figyelmeztetésben részesül A tanulónak joga van véleményt mondani az emberi méltóság tiszteletben tartásával az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról és az őt érintő kérdésekről. A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 5

6 javaslatot tegyen, valamint a személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz kérdést intézzen, s arra a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon. (Ktv.: 11. (1) g ) 4.8. Kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint osztályozóvizsgát tehet független vizsgabizottság előtt, amellyel az igazgatóhoz fordulhat a félév, ill. a szorgalmi időszakot megelőző 30. napig. A javítóvizsgák időpontját az éves munkatervben rögzítjük, melyről az érintett tanulókat a jelentkezéssel egy időben írásban tájékoztatatjuk Az iskolánkban működő diáksportkör éves programját a tanév eleji tanulói igények alapján állítjuk össze. A sportfoglalkozásokat testnevelő tanáraink tartják a délutáni órákban az iskolánk tornatermében, illetve sportudvarán. A tanulók a rendelkezésre álló eszközöket, sportfelszereléseket ingyenesen használhatják. 5. A tanulók kötelességei 5.1. Tartsa tiszteletben diáktársainak, tanárainak és az iskola egyéb dolgozóinak emberi méltóságát és személyiségi jogait A tanulók napközben egyénileg szóbeli köszönéssel üdvözlik tanáraikat, az iskola dolgozóit. Az osztályközösség felállással köszönti a terembe érkező tanárt vagy látogatót A tanuló kötelessége betartani a tanulmányi és házirendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskolai SZMSZ és Pedagógiai program rendelkezéseit Tegyen eleget - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének Vegyen részt a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó orvosi igazolással, szülői (3 nap), egyéb hivatalos kikérővel igazolni A tanuló köteles részt venni a tanulmányi versenyeken (iskolai, megyei, országos stb.), amennyiben korábban erre jelentkezett. Akadályoztatását köteles az intézmény titkárságán jelezni a lehető legkorábbi időpontban. Amennyiben indokolatlanul távol marad, fegyelmező intézkedésben részesül A tanuló köteles testnevelés órára felszerelést hozni (fehér póló, tornacipő) mindenféle balesetveszélyes tevékenységet (pl. rágózás) mellőzni. Ellenkező esetben büntetésben, fegyelmi felelősségre vonásban részesül. 6. A számonkérés formái 6.1. Szóbeli számonkérés A szóbeli számonkérés: előzetes bejelentést nem igényel. Értékelésébe a tanulók bevonhatók, az érdemjegyről a szaktanár dönt Írásbeli beszámoltatás formái A felmérő dolgozat: Értékelése érdemjegyekkel történik. A röpdolgozat: Előzetes tanári bejelentést nem igényel. Értékelése pontozással és/vagy érdemjegy adásával történik. A témazáró dolgozat: Íratása előzetes tanári bejelentést igényel. Egy napon kettőnél több témazáró egy osztályban nem írattatható. Az értékelés pontozással és/vagy érdemjegy adásával történik. Az értékelések elkészítése 2 tanítási hétnél csak indokolt esetben tarthat tovább. Az értékeléssel ellátott dolgozatot a szaktanár a tanulónak betekintésre átadja. 6

7 6.3. Egyéb formái Cselekvés megfigyelése, csoportmunka, projektmunka értékelése, gyakorlati tevékenység alapján való ellenőrzés (önálló gyűjtőmunka, beszámoló készítése, önálló gyakorlatias feladatmegoldások, házi dolgozat). Az értékelés a Pedagógia programban rögzítettek alapján történik. 7. A tanulókra vonatkozó óvó, védő intézkedések 7.1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola és a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérült Amennyiben az iskola területén a tanulók verekedésbe keverednek, akkor ezt az ügyeletes tanár köteles az igazgatónak jelezni, aki értesíti a rendőrséget Ha az iskolában lopás történik, az rendőri intézkedést von maga után. Amennyiben a lopás ténye bebizonyosodik, akkor az érintett tanulót/tanulókat azonnali hatállyal eltanácsoljuk A balesetvédelmi oktatást a tanév első napján az osztályfőnök tartja, melynek során ismerteti a tanulói balesetek elkerülésére vonatkozó szabályokat és a baleset esetén szükséges intézkedéseket. Ennek tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják Intézkedések baleset esetén: A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni a 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben előírtak szerint. A tanuló rosszulléte, betegsége esetén - sürgős esetben - a jelen lévő szaktanárnak vagy az osztályfőnöknek kötelessége intézkedni és az ügyeletes vezetőt tájékoztatni. Távolléte esetén a titkárságon kell jelezni az esetet, vagy szabadidős pedagógushoz kell fordulni. A diák állapotától függően orvosi ellátáshoz kell juttatni, majd a szülőt értesíteni kell Ismerje és tartsa be a tűz-és bombariadó szabályzatát. A menekülési útvonal minden tanteremben, illetve folyosón megtalálható kifüggesztve Óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A tantermek rendjéről a szaktanár minden év elején tájékoztatást tart a tanulóknak A szaktantermek szabályzatának tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják A tanuló a tanítási idő alatt engedély nélkül nem hagyhatja el az iskolát. Ez alól kivételt jelent, ha előzetesen a szülő, a sportegyesület vagy a kollégium írásban kikérte és az osztályfőnök vagy hiányában a helyettese láttamozta a kikérőt. Ha a tanuló előre nem látható esemény miatt akarja korábban elhagyni az intézményt, annak tudomásulvételét az osztályfőnök vagy helyettese írja be az ellenőrzőbe. A Fészek tanétteremben tartandó órákra a tanulók a nyelvi labor előtti részen gyülekeznek és a tanárral együtt hagyják el az épületet, illetve a tanárral együtt jönnek vissza is. Ez alól kivételt jelent, ha a nevelő továbbra is a Fészekben tart órát. Ebben az esetben az osztály egy befelé jövő pedagógushoz csatlakozik. Kivétel még a Fészekben induló első óra, melyre a tanulók otthonról érkeznek, vagy utolsó óra, amikor a tanulók haza távoznak Kötelessége, hogy közreműködjék saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában Iskolánkban minden nap ifjúságvédelmi felelős segíti az oktató-nevelő munkát. A fogadóóráinak rendjét minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók beírják ellenőrző könyvükbe, illetve az első szülői értekezleten kihirdetjük a szülők számára. 7

8 8. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 8.1. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve rendeltetésének megfelelően használja a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket. A tantermekben elhelyezett berendezéseket (TV, magnó, stb.) csak a tanár jelenlétében lehet működtetni A tanteremből való távozás előtt a tanulónak gondoskodnia kell annak tisztaságáról. A hetesnek le kell törölnie a táblát. Diáktársainak pedig a padban levő és esetleg a padlóra került szemetet a szemétgyűjtőbe kell rakni. A padokra, berendezési tárgyakra, a falakra tilos firkálni. Amennyiben óra elején erre vonatkozó rendellenességet tapasztal a tanuló, akkor jelentenie kell a szaktanárnak, aki intézkedik és jelenti az esetet az ügyeletes vezetőnek A tanulók az intézmény létesítményeit és helyiségeit csak pedagógus vagy felnőtt dolgozó felügyeletével használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában tanári felügyelet mellett. Az intézmény zárt termeit a tanuló szigorúan csak tanári felügyelet mellett használhatja. A tanulók csengetés után a zárható termek előtt kötelesek várni a pedagógust Az iskola épületén kívüli tantermekbe, illetve a szaktantermekbe csak a szaktanárral együtt mehet a tanuló. A tanulóknak az udvaron kell gyülekezniük, rossz idő esetén pedig a büfé előterében A szünetek idejére vonatkozó létesítmény használatról: Az iskola létesítményei csak felügyelettel használhatók. Mivel az iskola a szünetek idején ezt nem biztosítja, az esetleges balesetekért, károkozásokért a felelősséget nem vállalja Tilos a tanítási órákon étkezni; amennyiben a tanuló a tanítási órán rágógumizik, és ezzel zavarja a tanóra menetét, akkor az óra zavarásáért szaktanári figyelmeztetés adható; a tanórákon innivaló fogyasztása csak előzetes tanári engedéllyel megengedett. Ellenkező esetben a tanuló szaktanári figyelmeztetésben részesül A tanuló a kabátját a kijelölt szekrényben, illetve a termekben elhelyezett fogasokon köteles elhelyezni. A tanulók az iskola területén osztályonként egy - egy folyosón elhelyezett szekrényt kapnak. A kabáttároló szekrényeket az osztály zárva tarthatja. Ebben az esetben a lakatról és a megfelelő számú lakatkulcsról az osztályoknak kell gondoskodniuk. A tanítási szünetek idejére a szekrényeket nyitva kell hagyni, hogy a takarítási munkálatok elvégezhetőek legyenek Az iskolai oktatás megkezdése előtt jóval korábban érkező tanulók a reggeli órákban a kijelölt termekben vagy a kijelölt folyosórészen várakozhatnak a tanítás megkezdéséig. A Házirend rájuk ugyanúgy vonatkozik (az iskola területét elhagyni szigorúan tilos), függetlenül attól, hogy elkezdődött-e nekik már az oktatás vagy sem A létesítmény-használattal összefüggő bevételekből az intézmény a diákrendezvényeket támogatja a következők szerint: versenyekhez, vetélkedőkhöz, műsorok rendezéséhez, előadásához a résztvevőket, szervezőket jutalomban részesíti (torta, könyv, virág stb.) a rendelkezésre álló pénzügyi keretet figyelembe véve Tanítási idő alatt tilos a diákoknak engedély nélkül az iskolát elhagyniuk. Az iskola elhagyásának számít az iskola épülete előtti tartózkodás is A tanári szobába diák csak vészhelyzet, rosszullét jelzése esetén léphet be. Más esetekben a diákok a tanári szoba előtti folyosó ajtajánál várakozva kereshetik tanáraikat. 8

9 9. A tanulók anyagi felelőssége 9.1. A tanuló iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben az oktatási intézménynek, társainak és a dolgozóknak okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik Az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni. Erről a tanulót illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő a károkozás tényét, mértékét nem ismeri el, az iskola igazgatója, illetve az érintett polgári pert indíthat a szülő ellen A tanuló bizonyítványa nem tartható vissza abban az esetben sem, ha az általa okozott kárt nem térítette meg A könyvtárból kölcsönzött könyvek elvesztése, vagy megrongálódása esetén a szülő kártérítési felelősséggel tartozik. A könyvtári könyv és a tankönyvkölcsönzés ingyenes. Ha a kölcsönzött könyvtári könyvet és/vagy a tankönyvet a diák elveszíti, akkor a könyv beszerzési értékét +500 Ft-ot köteles fizetni vagy ugyanolyan könyvet köteles saját költségén beszerezni. Ha a kölcsönzött könyv és/vagy tankönyv a tanuló hibájából megrongálódik, akkor köteles a könyv beszerzési értékét +500 Ft-ot fizetni. Fegyelmi eljárás 10. A tanulók fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől három hónap eltelt. A fegyelmi eljárás megindításáról, és a fegyelmi tárgyalásról a kiskorú tanuló szülőjét is értesíteni kell (Ktv. 76. ). A fegyelmi tárgyalás nyilvános, de ez a tanuló és képviselője kérésére korlátozható. A tárgyaláson részt vesznek a fegyelmi bizottság tagjai az iskola SZMSZ-e alapján az osztályban tanító tanárok, valamint a Fegyelmi bizottság elnöke és az intézményvezetés képviselője. Meghívottként jelen van a tanuló osztályának IDÖ megbízottja, aki átruházott jogánál fogva egy személyben véleményt mond a tanulóról. A fegyelmi határozatot a bizottság tagjai hozzák. A tanuló a következő büntetéseket kaphatja: - megrovás - szigorú megrovás - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása - áthelyezés másik osztályba vagy iskolába; ezen büntetések indokolt esetben felfüggeszthetők 6 hónapra - eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától - kizárás az iskolából. Az utolsó két büntetést csak a nem tanköteles tanulóra lehet kiszabni. Egyeztető eljárás (11/1994. MKM rendelet 32. (1) bek.) Ha a kötelezettségszegő tanulóval szemben fegyelmi eljárás indult, akkor az MKM rendelet lehetőséget ad egyeztető eljárás lefolytatására abban az esetben, ha az IDÖ és az Iskolai Szülői Szervezet azt kezdeményezi. Az egyeztető eljárás alatt a fegyelmi eljárás szünetel. Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni a sértett és a kötelességszegő 9

10 közös kezdeményezésére - a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött megállapodásban a felek kikötik - a megállapodást az osztályközösségben, illetve a Házirendben meghatározott nagyobb közösségben meg lehet vitatni. A fegyelmi eljárás folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, vagy ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Az IDÖ és az Iskolai Szülői Szervezet kezdeményezésére az egyeztető eljárást a fegyelmi bizottság elnöke szervezi meg a kezdeményezést követő 15 napon belül. Az egyeztető eljárásban részt vesznek az iskola részéről: a nevelési igazgatóhelyettes (akadályoztatása esetén az igazgató vagy az általa kijelölt pedagógus), az IDÖ képviselője, a fegyelmi bizottság elnöke, és az osztályfőnök. Az egyeztető eljárásban részt vehet a sértett részéről a sértett, kiskorú tanuló esetén rajta kívül a szülő/gondviselő. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és a kötelességszegő, (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. Mindkét fél egyetértése szükséges az egyeztető eljárás lefolytatásához. Az iskola értesíti a kötelességszegőt, kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt a fegyelmi eljárás megindításáról, és ezzel egyidejűleg arról is tájékoztatja az érintetteket, hogy lehetőségük van-e egyeztető eljárás igénybevételére az ISZSZ és a DÖK egyetértési jogának gyakorlásakor tett nyilatkozatok és a sértett előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában. Ha lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására, akkor a kötelességszegő tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Ha a kiskorú tanuló szülője/gondviselője egyetért az egyeztető eljárással, de nem kíván abban részt venni, távolmaradása esetén írásbeli nyilatkozat szükséges az eljárás lefolytathatóságáról, melyet szintén 5 tanítási napon belül írásban kell bejelentenie az iskola titkárságára. Ha a kötelezettségszegő tanuló szülője egyetért az egyeztető eljárással, de nem kíván azon részt venni, akkor a fegyelmi bizottság elnöke beszerzi a szülő írásbeli hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy nem kíván személyesen megjelenni az egyeztető tárgyaláson. 15 napon belül vagy egyezség születik vagy a fegyelmi tárgyalás folytatódik. 11. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok Hiányzások az elméleti órákról Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása egy tanítási évben meghaladja a Közoktatási törvény 8. (1.) bek. c.) pontjában meghatározott iskolai nevelés- oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a 250 órát, meghaladja a Ktv. 8. (1.) bek. d.) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák 20%-át, meghaladja egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tárgyból osztályozó vizsgát tegyen Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyam-ismétléssel folytathatja Iskolai foglalkozásról való távolmaradást lehetőleg előre kell engedélyeztetni, ill. bejelenteni. A tanuló betegsége esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell az iskolát. 10

11 Az igazolást a visszaérkezést követő első osztályfőnöki órán kell bemutatni. Ha a tanuló az igazolást felszólításra sem mutatja be, akkor osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Ha hiányzását a megjelenést követő első osztályfőnöki órától számított 10 napon belül nem mutatja be, akkor hiányzása igazolatlannak minősül. Ha a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kapott az igazolás le nem adásáért, és utólag bemutatja az igazolást, az osztályfőnöki figyelmeztetés akkor is érvényben marad, hiszen előzetesen mulasztást követett el. A tanév során a szülő legfeljebb három tanítási napról való távolmaradást igazolhat az ellenőrzőn keresztül. Három napot meghaladó távolmaradási engedély csak az igazgatótól kérhető Az iskola köteles a szülőt értesíteni Tanköteles tanuló esetén az első igazolatlan mulasztáskor. Nem tanköteles tanuló esetén, ha az igazolatlan mulasztások száma az 5 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a tanköteles tanuló a tanítási évben 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az igazgató értesíti a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt Hiányzások a gyakorlati képzésről Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről (csoportos gyakorlat, munkahelyi gyakorlat, nyári gyakorlat összessége) való igazolt, és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja a Szakképzési Törvény 24 (3) bekezdése alapján. Az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges, amennyiben a gyakorlati képzés tanulószerződés keretében folyt. A tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába és ellenőrzőjébe bejegyzi. A tanuló köteles mulasztását a osztályfőnöknél igazolni, az igazolást a munkahelyen is bemutatni és aláíratni. A tanuló, ill. a szülő köteles a hiányzás tényét és okát - a hiányzás megkezdésének napján - délelőtt 10 óráig bejelenteni a gyakorlati munkahelyen, a munkaszervezés zavartalansága érdekében Igazolatlan hiányzások 1-10 igazolatlan óráig osztályfőnöki hatáskör o 3-ig osztályfőnöki figyelmeztetés o 4-6-ig osztályfőnöki intés o 7-10-ig osztályfőnöki megrovás ig igazolatlan óráig igazgatói hatáskör o ig igazgatói figyelmeztetés o ig igazgató megrovás 20 igazolatlan óra felett fegyelmi tárgyalás A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 28. (2) bekezdése szerint: Megszűnik a tanulói jogviszonya- a tanköteles kivételével- annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 11

12 11.4. Késések A tanítási óra megkezdése után érkezett tanuló későnek számít. A késést a tanár köteles a naplóba bevezetni, jelezve azt, hogy mennyi volt a késés időtartama. A késések percei az ellenőrzések során összeadódnak (45 perc), és igazolatlan órává váltódnak át. 12. Ügyeleti rend A portai ügyelet: A portai ügyeletet minden esetben a kijelölt felnőtt munkavállaló látja el. Az ő távolléte esetén, a helyettesítésről a vezetői ügyeletet ellátó személy gondoskodik Hetesi teendők az osztálytermekben: Minden osztályban hetesi feladatokat lát el 2-2 tanuló heti váltásban. Ők segítik a mindenkori ügyeletes pedagógus munkáját. Feladatuk: számon tartják és jelentik a tanárnak a hiányzókat. Ha valamelyik órára nem érkezik tanár, 5 perc elteltével jelentik az ügyeletes igazgatóhelyettesnek. Napközben figyelemmel kísérik a villanyhasználat szükségességét. Óra után letörlik a táblát, szellőztetnek, ellenőriztetik társaikkal a padok és a terem tisztaságát, lekapcsolják a világítótesteket. A tisztaságért a nap folyamán ott tartózkodó osztályok hetesei együttesen felelősek. Az utolsó óra után becsukják az ablakot és ellenőrzik a tanterem tisztaságát. A szünetekben a hetesek vigyáznak társaik felszereléseire, a két hetes közül legalább egy köteles a szünetekben az osztályteremben maradni. Gondoskodnak a tanórai munkához szükséges krétáról (a titkárságról, illetve a tanáriból kérhető). Ha a hetes feladatait nem megfelelően látja el osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. 13. A tanulónak adható elismerések, elmarasztalások Az egyes dicséretek típusai, fokozatai Szaktanári dicséret: - huzamos időn keresztül nyújtott kiemelkedő szaktárgyi teljesítményért; - házi verseny helyezettjeinek; - kiemelkedő szakköri munkáért - szaktanárnak nyújtott bármilyen segítségért - ünnepségen való kiemelkedően szép teljesítményért vagy aktív részvételért Osztályfőnöki dicséret: - az osztályközösségért végzett huzamos jó munkáért; - városi versenyeken elért helyezésért; - megyei versenyeken elért helyezésért; - iskolai rendezvényen nyújtott kiemelkedő teljesítményért; - az iskoláért végzett munkáért; Igazgatói dicséret: - megyei versenyeken elért helyezésért; - országos döntőbe kerülésért; - az iskoláért folyamatosan végzett kiemelkedő munkáért; - ünnepélyen nyújtott kimagasló szereplésért; - szakmai versenyen nyújtott teljesítményért - annak a végzős tanulónak, akinek magatartása minden tanév végén példás, tanulmányi eredménye legalább 4,6 volt. 12

13 Gyakorlati oktatásvezetői dicséret: - a gyakorlati munkában legalább egy féléven keresztül nyújtott kimagasló, példamutató munkáért; Szakoktatói dicséret: - a gyakorlati munkában hosszabb időn keresztül nyújtott kiváló teljesítményért Az elmarasztalások fokozatai, fegyelmi büntetés Általános elv: ismétlődő fegyelemsértés mindig a következő büntetési fokozatot vonja maga után. Szaktanári figyelmeztetésben részesül a tanuló - a tanóra rendjének zavarásáért pl. evés, rágógumizás, folyamatos beszélgetés; - ha a tanórán mobiltelefonját nem kapcsolja ki, fülhallgatóval nem megengedett lejátszóval zenét hallgat - testnevelés órán testékszert visel, amit nem vesz ki vagy nem ragaszt le, illetve rágógumizik; - testnevelés felszerelés hiányakor. Osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló - két sikertelen szaktanári figyelmeztetés után ismétlődő fegyelemsértés esetén - iskolai rendezvényen, ünnepélyen az alkalomhoz méltatlan magatartásért, - iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken nem megfelelő öltözékért, - hiányzásra vonatkozó igazolás le nem adásáért - igazolatlan hiányzásért - az ellenőrző hanyag vezetéséért - testnevelés felszerelés hiányakor Osztályfőnöki intésben részesül a tanuló - osztályfőnöki figyelmeztetés után ismétlődő fegyelemsértés esetén; - szándékos vagy gondatlanságból eredő nagyobb értékű rongálásért; - társai testi épségének veszélyeztetéséért; - olyan tárgy iskolába való behozataláért, amely alkalmas más testi épségének a veszélyeztetésére pl. gázspray, öngyújtó stb. Osztályfőnöki megrovásban részesül a tanuló - osztályfőnöki intés után ismétlődő fegyelemsértés esetén; - az iskola érdekében önként vállalt feladat (pl.: versenyen való részvétel) nem teljesítéséért; Gyakorlatioktatás-vezetői figyelmeztetésben részesül a tanuló - a szakmai gyakorlati munka során történő sorozatos hiányosságok miatt - szakoktatói figyelmeztetések utáni ismétlődő fegyelmezetlen magatartásért - kötelesség sorozatos elmulasztásáért Igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló - osztályfőnöki megrovás után ismétlődő fegyelemsértés esetén; - az iskola bármely dolgozójával szembeni tiszteletlen magatartásért; 13

14 - kirívóan durva vagy ismétlődő trágár beszédért; - dohányzásért; - ellenőrző megrongálásáért, hamisításáért - testnevelés felszerelés hiányakor Igazgatói megrovásban részesül a tanuló - igazgatói figyelmeztetés után ismétlődő fegyelemsértés esetén; - az emberi méltóságot, a személyiségi jogokat súlyosan sértő magatartásért. - testnevelés felszerelés hiányakor Bármilyen olyan eset, melyet az iskola dolgozója (tanár, technikai dolgozó) tiszteletlen magatartásnak ítél meg, igazgatói hatáskörbe, elbírálásba tartozik. Fegyelmi eljárás indul - igazgatói megrovás után vagy ismétlődő fegyelemsértés esetén; - egy vagy több személy testi épségének veszélyeztetéséért, - egy vagy több személy egészségének veszélyeztetéséért, károsításáért súlyos vagy maradandó sérülés okozásáért; - saját vagy más személy egészségére, testi épségére veszélyes tárgy behozatala és/vagy birtoklása esetén; (pl. bicska, önvédelmi fegyver stb.) - az iskolában, továbbá az iskolán kívül szervezett rendezvényeken káros élvezeti cikkek, fogyasztása esetén; - osztályfőnök javaslatára sokszorosan ismétlődő magaviseleti devianciák esetén; - szaktanárok javaslatára kirívó magaviseleti problémák esetén; - ismétlődő fegyelemsértésért, pl. dohányzásért, iskola engedély nélküli elhagyásáért stb. - tanulótársak megalázása bármely módon, - ha a tanuló ittas állapotban jelenik meg az iskolában, vagy a gyakorlóhelyen, - lopásért; - verekedésért; - orvosi vagy szülői igazolás hamisításáért; - szándékosan okozott kár vagy rongálás meg nem térítéséért; - testnevelés felszerelés hiánya miatt 10. alkalomtól fegyelmi eljárás indítható. 14. A Diákönkormányzat A tanulók, tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed A diákönkormányzat működéséről külön szabályzat rendelkezik, amelyet a nevelőtestület véleményez A tanév rendjében meghatározott tanítás nélküli munkanapok időpontjáról a nevelőtestület dönt, ebből egy tanítás nélküli munkanapot használhat fel az IDÖ a tantestület által meghatározott időpontban. Programját az IDÖ és a tantestület közösen állítják össze, ahol az osztályfőnökök és az érintett tanárok megjelenése kötelező A diákönkormányzat a tanulókat érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola életével, működésével kapcsolatban. Véleményezési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének egy egész osztály vagy 35 fő minősül. Minden olyan kérdésben, ami a tanulók nagyobb közösségét érinti, ki kell kérni az IDÖ véleményét. Ha az ügy 3 osztálynál vagy 100-nál több diákot érint, a IDÖ legfelső képviseleti fóruma jogosult a véleményezési jog gyakorlására. Az iskolában a diák-önkormányzati véleményezési jog 14

15 szempontjából a tanulók nagyobb közösségének az osztályközösség minősül. A szülői szervezet szempontjából a tanulók nagyobb csoportja alatt az egyes évfolyamokat kell érteni A kérdezés-érdemi válasz, véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje Az emberi méltóság tiszteletben tartásával minden tanuló szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. Személyesen vagy képviselő útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Tájékoztatást kaphat személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tehet. Kérdést intézhet az iskolai gyűléseken az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, alkalmazottaihoz, s arra azonnal, de legkésőbb a kérdés elhangzásától számított 30 napon belül érdemi választ kap. Kötelező foglalkozásokon, tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez, valamint mások művelődéshez való jogának a biztosításával. Az iskola a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéseiről, a szülőket az ellenőrző könyv útján, a szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával folyamatosan értesíti. Évente legalább egyszer diákközgyűlést kell összehívni, mely küldöttközgyűlésként is megszervezhető. A közgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező minden olyan kérdésben, amelyben egyetértési vagy véleményezési joga van, a diákönkormányzat képviselője a 10. pontban foglaltaknak megfelelően részt vesz a fegyelmi tárgyaláson. 15. Az iskola munkarendje Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek használatára, tanítási időben és tanórán kívüli foglalkozásokon. A foglalkozások befejezése után köteles elhagyni a tantermeket. Az iskola folyosóin, a büfé előtt és (jó idő esetén) az udvaron tartózkodhatnak Az iskolai könyvtárt nyitvatartási időben látogathatják, a tanulói jogviszonyuk feljogosítja könyvtári tagságra és kölcsönzésre, valamint az iskolai internet-hálózat használatára. Az erre vonatkozó külön szabályok a szaktantermekben találhatók, amit minden tanuló köteles betartani Gyakorlati foglalkozásokon a munkavédelmi és szakmai előírásoknak megfelelően munkaruha használata kötelező, amiről a szaktanár, szakoktató ad tájékoztatást minden év elején és a szülői értekezleteken. 15

16 15.4. Csengetési rend 1. óra 7:15 7:55 2. óra 8:00 8:45 3. óra 8:55 9:40 4. óra 9:50 10:35 5. óra 10:45 11:30 6. óra 11:40 12:25 7. óra 12:35 13:15 8. óra 13:20 14:00 9. óra 14:05 14: óra 14:50 15: óra 15:35 16: óra 16:20 17: Az iskola a tanulók számára 6.30 tól a tanítás befejezéséig, illetve a szervezett programok időtartama alatt van nyitva. Belépéskor a tanulónak a diákigazolvány felmutatása kötelező. Hiánya esetén az ellenőrző könyv felmutatása elegendő. Osztályfőnöki fegyelmező intézkedésre kerül sor, ha mindkettő hiányzik. Idegen látogató nevét a portás feljegyzi. Az intézményből fegyelmi eljárás során kizárt tanulók indokolatlanul - nem tartózkodhatnak az iskola épületében. Velük kapcsolatosan azokat a tanulókat vonjuk felelősségre, akiket meglátogatnak, mivel a tanulók engedély nélkül nem fogadhatnak az iskola területén idegen személyeket Ha a tanuló az iskola intézményeiben és környezetükben (az iskola belső udvara, sportudvara, az iskola épülete, a Fészek tanétterem épülete és belső udvara) dohányzik igazgatói figyelmeztetésben részesül. Ismételt esetben a tanuló ellen fegyelmi eljárás indul Az iskolai munkához nem szükséges tárgyakat a táskában kell tartani vagy a kabáttárolást szolgáló zárható szekrényben. Amennyiben ezek az eszközök a tanóra menetét megzavarják, a tanár elveszi, s kicsengetés után adja vissza. Ha az eset ismétlődik a tanuló osztályfőnöki büntetésben részesül. Az elveszett értékekért az iskola nem vállal felelősséget és nem fizet kártérítést. Tilos az intézménybe hozni saját vagy más személy egészségére, testi épségére veszélyes tárgyakat hozni. E szabály be nem tartásáért a tanulókkal szemben fegyelmi eljárást indítunk Az iskolában vagy az iskolához tartozó területen való tartózkodás alatt (tanítási óra és óraközi szünetek) a mobiltelefont kikapcsolt (nem lehalkított) állapotban a táskában kell tartani. Ellenkező esetben szaktanári figyelmeztetésben részesül, és a szaktanár elveszi a (kikapcsolt) mobiltelefont, és leadja az osztályfőnöknek, aki a tanítási nap végén adja vissza a tanulónak A tanítási óra kezdetét csengő jelzi. Becsengetéskor minden diák a nyitott teremben, felszerelését előkészítve köteles a pedagógust várni. Ellenkező esetben szaktanári figyelmeztetésben részesül. Zárt terem esetében a terem előtt sorakozik az osztály, így várja a tanár érkezését Testnevelés órákon kötelező a fehér póló és a tornacipő viselése. Ékszer, óra, testékszer viselése balesetveszélyes, ezért viselésük tilos. Ezeket a tárgyakat a tanárnak az óra kezdete előtt át kell adni, s ő ezt a testnevelői szobában elzárja. A ruházatot és az iskolai felszerelést az öltözőben kell lerakni, amelyet az óra megkezdésekor a testnevelő tanár bezár. A testékszereket a viselője a foglalkozás előtt köteles kivenni. Amennyiben ez nem megoldható, le kell ragasztania. Ha ezt nem teszi meg, a foglalkozáson jelen lehet, de a balesetveszély miatt nem végezheti a gyakorlatokat és szaktanári figyelmeztetésben 16

17 részesül, Ha a testékszer nem vehető ki és leragasztásra kerül, s a tanuló balesetet szenved általa az iskola sem erkölcsi sem anyagi felelősséget nem vállal A tantárgyakhoz kapcsolódó taneszközök, felszerelési tárgyak alapvető fontosságúak a tanulási folyamatban, ezért a szakórákon a tanuló köteles azokat magánál tartani és használni. Ezek hiánya fegyelmező intézkedést von maga után A tanítási idő alatt a tanulók az iskola épületét csak pedagógus engedélyével hagyhatják el. Rendkívüli esetekben (rosszullét, betegség, szülői kikérő) a tanuló ellenőrzőjébe írt osztályfőnöki engedéllyel hagyhatja csak el a diák az épületet. Az engedélyt távozáskor a portásnak be kell mutatni. Az iskola engedély nélküli elhagyása kiskorú tanuló esetében igazgatói figyelmeztetéssel, nagykorú esetében osztályfőnöki megrovással jár. A tanulók a szünetekben a folyosókon és jó idő esetén a belső udvaron, sportudvaron tartózkodhatnak. Tanítási időn kívül a tanulók csak osztályfőnökük engedélyével tartózkodhatnak az iskolaépületben. Ez idő alatt a Házirend szabályait kötelesek betartani, ellenkező esetben a tanulóval szemben fegyelmi felelősségre vonás indul Tanulmányi kirándulást fakultatív jelleggel - szakmai és nevelési céllal - önköltséges alapon lehet szervezni. A költségekről az osztályfőnök ellenőrzőn keresztül köteles a szülőket vagy a nagykorú tanulót tájékoztatni, és a költségekhez a hozzájárulásukat kell kérnie Iskolai média Iskolánkban zárt TV-lánc és iskolarádió működik. A műsorokat diákok szerkesztik a stúdióvezető tanár segítségével. A média működési feltételeit előzetes engedély alapján az iskola biztosítja. A stúdió rendjét az igazgató írásos formában, külön szabályozza. 16. A tanulók megjelenése A tanulók ruházata legyen mindig tiszta, gondozott. Ezzel is kifejezhető az iskola és az egymás iránti megbecsülés. Kerülni kell a megütközést keltő vagy gondozatlan öltözködést, hajviseletet, a túlzott bizsu- és ékszerviselést. A haj, szem, köröm festése, a smink a jó ízlés, az életkor és a majdani szakma elvárásai szerint szolid, nem feltűnő lehet. De kívánatos mindezek mellőzése. 17. A gyakorlati munkahelyekre vonatkozó munkarend A gyakorlóhely házirendje szerint meghatározott. 18. Az iskola kiemelt rendezvényei, elvárt magatartás Az iskolai ünnepélyeket, kiemelt rendezvényeket a tanulók öltözékükkel is tiszteljék meg (lányoknak matrózblúz, sötétkék vagy fekete szoknya vagy szövetnadrág, a fiúknak sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő vagy öltöny). Rendezvényeinken, ünnepélyeinken tanúsítsanak kulturált, fegyelmezett magatartást. Kiemelt rendezvényeink - ballagás - szalagavató - október iskolakarácsony - március tanévnyitó és tanévzáró - vizsgák (írásbeli, szóbeli) - nyitott nap 17

18 Egyéb rendezvényeken a tanuló az alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg. Tartsák be a kulturált viselkedés szabályait, törekedjenek az alapvető kommunikációs- és illemszabályok, valamint az elemi együttélési normák következetes betartására. Azokon a versenyeken, ahol a tanulók az iskolát képviselik, valamint az ott lévő közös programokon mindenki igyekezzen legjobb képességeinek megfelelően, nevelőjének útmutatásait és segítségét felhasználva iskolánk hírnevéhez méltóan szerepelni. Vigyázzanak maguk, ill. társaik testi épségére, mások tulajdonára és a közvagyonra, óvják környezetük szépségét és tisztaságát, annak megőrzéséhez tetteikkel is járuljanak hozzá. 19. Záró rendelkezések A házirend megismerésének lehetőségei: A házirendről minden tanuló az első osztályfőnöki órán, az osztályfőnök ismertetéséből kell, hogy értesüljön. A házirend tudomásul vételéről minden tanuló köteles aláírni egy nyilatkozatot. A felsőbb évfolyamosok minden tanév első osztályfőnöki óráján felelevenítik a benne foglaltakat. A szülők az első szülői értekezleten ismerik meg, majd a változásokról az ISZSZ gyűlésen az igazgató-helyettestől és a szülői értekezleten az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. A pedagógusok a tanévnyitó értekezleten foglalkoznak a házirenddel, esetleges módosításával ha kérés érkezik az ISZSZ, az DÖK valamint a tantestület részéről. Minden osztályfőnök rendelkezik a Házirend egy példányával. A könyvtárban is megtalálható, amit a tanulók nyitva tartási időben tekinthetnek meg. A házirend módosítására Az osztályok diákképviselői és a pedagógusok minden tanév május 1-jéig tehetnek javaslatot. A javaslatokat írásban a területileg illetékes igazgatóhelyetteshez kell eljuttatni. Az elfogadás módja A tantestület elfogadásával, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértésével, valamint az intézmény fenntartójának jóváhagyásával történik. 18

19 A házirend hatálya A fenntartó által elfogadott időponttól a visszavonásig vagy módosításig érvényes. Jelen házirend hatályba lépésével az előző házirend hatályát veszíti. Dunaújváros, augusztus hónap 30. nap PH. Magyar András igazgató *** A tantestület elfogadta augusztus hónap 30. napján.. a tantestület képviseletében *** A DÖK egyetértési jogát gyakorolta augusztus hónap 30. napján. a DÖK képviseletében Az ISZSZ egyetértési jogát gyakorolta augusztus hónap 30. napján. Az Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) képviseletében *** A fenntartó jóváhagyta augusztus hónap 30. napján.sz. határozattal.. PH. 19

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben