Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: KLIK azonosító: A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig.

2 TARTALOM 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 3 4. TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Térítési és tandíjfizetési kötelezettség Hangszerkölcsönzés 4 5. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK, A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Tanulói jogok Tanulói kötelességek 5 6. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE Jelentkezés Felvétel, átvétel Beiratkozás 5 7. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 6 8. TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉG, A VIZSGÁK RENDJE Félévi vizsgák Az év végi (osztályozó) vizsga Művészeti alapvizsga, záróvizsga Javítóvizsga Felvételi vizsga Különbözeti vizsga Vizsga független vizsgabizottság előtt Összevont beszámoló 7 9. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ 8 DÍJAZÁS SZABÁLYAI 11. SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÁSA Fogadóórák rendje SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK A szülők joga Szülői kötelességek A TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE A TANÓRÁKON, A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOKON ÉS A SZERVEZETT ISKOLAI RENDEZVÉNYEKEN A HELYISÉGEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK CSOPORTOS HASZNÁLATA Egyéb szabályok ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOKON ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS Iskolai programok Iskolán kívüli programok A TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK ÉS AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14 2

3 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását. 2. A HÁZIREND HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. Jogszabályi háttér a évi CXC Törvény a Köznevelésről; 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet; Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program A HÁZIREND JOGFORRÁS, MEGSZEGÉSE JOGSÉRTÉSNEK MINŐSÜL! 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend az érdeklődő partnerek számára is hozzáférhető. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskola portáján; az iskola irattárában; a tanári szobában az igazgatónál; a szülői közösség vezetőjénél; a művészeti termekben kifüggesztve. (rövidített változat) A házirend egy példányát a köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor, ill. annak lényeges változásakor a szülőnek át kell adni. Az új vagy módosított házirend előírásairól a művészeti iskolában minden szaktanárnak tájékoztatnia kell: a tanulókat a tanév során, ill. a módosításokat követően az első főtárgyi órán; a szülőket a szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején a szaktanároknak meg kell beszélniük: a tanulókkal az első főtárgyi órán; a szülőkkel az első szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, a helyettestől, valamint a szaktanároktól szülői értekezleten, fogadóórán vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 3

4 4. TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, HANGSZERKÖLCSÖNZÉS 4.1 Térítési díj és tandíj Az alapfokú művészeti iskolában a tanuló a évi CXC. törvény, valamint a 229/2012. (VIII.28) Kormányrendeletben foglaltak alapján térítési, illetve tandíjat fizet. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető. (CXC. Törvény a köznevelésről 16.. (3)) A térítési díjat tanévenként az iskola fenntartója határozza meg. A térítési,- és tandíj összegét az iskola a helyben szokásos módon - az iskolai faliújságon és a honlapon - hozza nyilvánosságra. A térítési- és tandíjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. Kedvezmények: Abban az esetben, ha ugyanabból a családból kettő, vagy több gyermek is iskolánk tanulója, a második és minden további gyerek térítési díjából gyerekenként 25% kedvezmény adható az alábbiak szerint: második gyerek: 75%-ot, a harmadik 50%-ot, a negyedik 25%-ot köteles fizetni, míg az ötödik és minden további tanuló ingyenesen veheti igénybe az iskola szolgáltatásait. Részletfizetés két, - illetve három részletben. A részletfizetésről szóló kérelem beadására évkezdéskor van lehetőség, amikor a tanuló beiratkozik. A megadott kedvezmény csak egy tanévre szól! Az iskolai térítési díj két részletben fizetendő. Az első féléves díjat szeptemberben, míg a második félévi díj február 15-ig esedékes. A befizetés az iskolatitkári irodában történik készpénzben, és erről az intézmény számlát ad. A részletfizetés minden hónap 10-ig esedékes. Térítési díj hátralékos tanuló az órákat nem látogathatja! Megszűnik a tanulói jogviszony, ha ezt fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. Kimaradás esetén pénzt visszatéríteni nem áll módunkban. Abban az esetben azonban, ha a tanuló hosszan tartó betegsége miatt a tanórákat egy hónapnál tovább nem látogathatja, és erről orvosi igazolást hoz, a hiányzási időre befizetett pénzt a következő félévben jóváírjuk. Az erre vonatkozó kérelmet és az orvosi igazolást írásban kell benyújtani az igazgatóhoz Hangszerkölcsönzés Az iskolával jogviszonyban lévőknek a hangszerhasználat ingyenes. Az iskolából kölcsönözhető hangszerek használati díja nem művészeti iskolásoknak havi FT /hó. Az iskola tulajdonát képező elektromos zongora kölcsönadásának díja alkalmanként forint, melyet számla ellenében lehet befizetni az iskola irodájában. 5. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK, A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 5.1.Tanulói jogok Intézményünkben a tanulókat biztonságban és egészséges környezetben neveljük oktatjuk. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek. A tanuló személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartja, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat jogainak érvényesítésében. A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítjük. Tanulóink vallási, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk, e jogaikat úgy gyakorolhatják, hogy az ne sértse mások jogainak gyakorlását. 4

5 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak bármely kérdésben, tájékoztatást kérhetnek személyüket, tanulmányaikat érintő ügyekben a házirend szabályai szerint. A tanuló joga továbbá, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket kottatár, hangszerpark, képzőművészeti eszközök; kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról; ezen igényét a tanuló írásban kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetőleg a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be az igazgatónál. A bejelentésben meg kell jelölnie, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni; kérje átvételét másik azonos, vagy más típusú nevelési - oktatási intézménybe Tanulói kötelességek Iskolánkban minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének; a tanórákra - órarend szerint - felkészülten érkezzen, és azokon aktívan és fegyelmezetten vegyen részt. Az esetleges késés, vagy az órabeosztástól eltérő megjelenés miatt elmaradt órát pótolni nem lehet; a tanítási órán kívüli szakmai programokon, növendékhangversenyeken, félévi koncertvizsgákon, év végi vizsgákon, kiállításokon - a szaktanárral egyeztetettek alapján - részt vegyen, és ott legjobb tudása szerint produkáljon; minden iskolán kívüli szerepléséről értesítse szaktanárát, és kérje annak beleegyezését; iskolai tájékoztató füzetét a főtárgyi és kötelező tárgyi órákra magával hozza. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit a szülővel (gondviselővel), illetve a fő- és kötelező tárgy tanárával láttamoztatnia kell; az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanuló társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; megtartsa a házirendben foglaltakat. 6. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 6.1. Jelentkezés Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni a "Jelentkezési lap" és a Szülői nyilatkozat kitöltésével lehet. A jelentkezési lapot és a Szülői nyilatkozatot kiskorú tanuló esetén a szülő, vagy gondviselő, illetve nagykorú tanuló tölti ki, és írja alá Felvétel, átvétel A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szabályozza az alapfokú művészeti iskolába történő felvételt. Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. (A Jelentkezési lap a művészeti iskola titkárságán kérhető.) A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg úgy, hogy a beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban a helyben szokásos módon: az iskola honlapján, hirdető szekrényében nyilvánosságra kell hozni. Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező képességeit az iskola adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. A tanuló felvételéről, átvételéről az igazgató dönt, és a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásbeli határozatba foglalja. Az igazgató a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírálására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 5

6 A sikeres felvétel mellett a tanulmányok megkezdésének további feltétele, hogy a tanuló rendszeres készülése, gyakorlása tanulmányai során folyamatosan biztosítható legyen, és ehhez a megfelelő hangszer rendelkezésére álljon. Az iskola a tanuló, szülő kérésére korlátozott számban tud hangszert kölcsönözni. Az iskolával jogviszonyban állóknak a hangszerhasználat ingyenes. Az iskolával jogviszonyban nem álló személy részére is tud hangszert kölcsönözni, a kapacitás függvényében. Ebben az esetben a hangszerkölcsönzés havi díja Ft/ hó Amennyiben a tanuló, illetve a szülő által választott szakon a felvehető tanulók létszáma betelt, az iskola másik szak választását javasolhatja. A választás lehetősége minden tanulót megillet, de iskolánk csak a számunkra biztosított feltételek mértékéig tudja a jelentkezőket fogadni Beiratkozás A felvételt nyert tanulók a Beírási naplóba való bevezetéssel létesítenek tanulói jogviszonyt iskolánkkal, mely a művészeti iskola irodájában való személyes jelentkezést jelenti. A tanulmányok folytatásának feltétele a tanévenként megújított beiratkozás, melyet valamennyi tanítványunknak minden újabb tanévre meg kell tennie, valamint a szülői nyilatkozat kitöltése művészeti iskolai tanulmányokról. Ennek elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. 7. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA, TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSE, TANTÁRGYAK FELVÉTELE A tanulmányok során a Pedagógiai Programban foglaltak szerint kötelező tárgyakat is kell, és választható tárgyakat is lehet tanulni. A kötelező és választható tárgyakról részletes tájékoztatás kérhető a szaktanároktól és az iskolavezetéstől. A szabad tanárválasztásra az iskolai munkarend és a tanárok beosztásának keretei között van lehetőség. A választást, vagy a későbbi változtatást írásban kell kérni az igazgatónál és a kérést indokolni kell. A kérdésben az iskola vezetősége dönt a rendelkezésre álló pedagógiai és pénzügyi lehetőségek függvényében. A szabad tanárválasztás lehetőség, nem kötelezettség, ezért ezt a kérést az igazgató megtagadhatja. Minden felvett tanítványunk számára beosztás szerint biztosítjuk a zenetanulásba és a képzőművészeti tanulmányokba való bekapcsolódást. 8. TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉG, A VIZSGÁK RENDJE 8.1. Félévi vizsgák A zenetagozaton a tanulók félévkor (december vagy január) vizsgakoncerten, közönség előtt adnak számot tudásukról. A koncert anyagát a tanuló osztályának megfelelően, a helyi tantervben megfogalmazottak alapján kell összeállítani. A képzőművész tanulók félévi vizsgakiállítással adnak számot tudásukról Az év végi (osztályozó) vizsga időpontját az alapfokú művészeti iskolában a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet megszervezni. A vizsga időpontját az igazgató határozza meg. A vizsga anyagát a főtárgy tanár választja ki a helyi tantervben meghatározott szempontok szerint Művészeti alapvizsga, záróvizsga A évi CXC Törvény a köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet, valamint a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet értelmében elkészített intézményi Pedagógiai Programban foglaltak szerint az alapfokú művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. Továbbképző évfolyamon csak az tanulhat tovább, aki sikeres művészeti alapvizsgát tett. A művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjében meghatározott időpontban az igazgató döntése alapján szervezzük meg. A vizsgát a művészeti iskolák közösen is szervezhetik. A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgakövetelményeit és témaköreit, erre építve a vizsgatantárgyakat az iskola Pedagógiai Programjában kidolgozott Helyi tanterv tartalmazza. 6

7 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára a tanulóknak jelentkezni kell az iskola által kiállított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írni. Nagykorú tanuló esetén a lapot a vizsgára jelentkező tanuló írja alá. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője, - az igazgató bízza meg Javítóvizsga Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló szeptember első két hetében javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg Felvételi vizsga A művészeti oktatásban még részt nem vett tanuló képességeit mérjük, illetve térképezzük fel úgy, mint: tiszta éneklés, ritmusérzék, zenei hallás, kommunikáció, valamint a választott hangszer kézbevételével a testalkat, fogazat és a kézügyesség. Művészeti oktatásban már részt vett tanulónál tudásszint mérést végzünk: a tanuló a bizottság előtt előadja az általa hozott zenedarabokat, illetve bemutatja az általa készített képzőművészeti alkotásait Különbözeti vizsga Más intézményből érkező tanuló átvételéről és osztályba sorolásáról a meghallgatások (különbözeti vizsga) után, az adott tanszakvezetői javaslatok alapján az igazgató dönt, és erről a szülőt, gondviselőt írásban, vagy a helyben szokásos módon értesíti Vizsga független vizsgabizottság előtt Vizsgát a tanuló saját kérésére is tehet független vizsgabizottság előtt. Ezen igényét a tanuló írásban - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetőleg a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be a művészeti iskola igazgatójánál. A bejelentésben meg kell jelölnie, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni Összevont beszámoló Rendkívüli haladás esetén a szaktanár javaslata és a tanszakvezető véleménye alapján az igazgató engedélyezheti, kettő vagy több osztályból. A beszámoló anyaga 2/3 részben a magasabb osztály anyagából álljon. 9. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztás okáról. A mulasztást 8 napon belül igazolni kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott. A tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk, melyen ott kell lennie a szülő kézjegyének is. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként három tanítási napig szülői indoklást lehet a tájékoztató füzetbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. Ha a tanuló az általános iskola programjai miatt hiányzik iskolánk foglalkozásairól, azt előre kérjük jelezni a szaktanárnak, vagy az igazgatónak. Utólagos igazolást csak az általános iskolai pedagógus aláírásával tudunk elfogadni. Azok a tanulók, akik hangversenyen játszanak, vagy külső szereplésen vesznek részt, azon a napon felmentést kérhetnek a szaktanártól, vagy az igazgatótól a főtárgyi és kötelező óráik látogatása alól. 7

8 A tanuló tanítási óráról való hiányzását a pedagógus a naplóba jegyzi be. A mulasztásokat igazoltnak kell tekintetni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló nem mutat be orvosi igazolást, ha a szülő nem kéri el előre a tanulót az iskolából, valamint ha a tanuló általános iskolája nem ad igazolást a hiányzásról. Három igazolatlan mulasztás esetén a szaktanár köteles a tanulót (szüleit) írásban figyelmeztetni annak következményeire. Hat igazolatlan mulasztás esetén a szaktanár értesíti az igazgatót, vagy annak helyettesét, akik erről írásban értesítik a szülőt. Tíz tanítási óránál igazolatlanul többet kell mulasztani ahhoz, hogy a jogszabály erejénél fogva - figyelmeztetési kötelezettség mellett - megszűnjön a tanulói jogviszony. Az a tanuló, akinek hiányzása - az igazolt és az igazolatlan együtt - eléri az éves óraszám egyharmadát, vagyis 22 órát (külön számítva a főtárgy és külön a kötelező tárgy óráit), a tanítási év végén abból a tárgyból nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tehessen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét - mérlegelés után megtagadhatja. Ebben az esetben a tanulónak abból a tárgyból osztályt kell ismételni. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóba bejegyezi. Ha az összeadott késések mértéke eléri egy tanítási óra időtartamát, azt igazolatlan óraként kell bejegyezni a naplóba. Ha a tanuló a tanítási óra több, mint feléről elkésik, azt hiányzásnak minősítjük. Az ily módon elmaradt órát pótolni nem tudjuk. 10. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt kérelemre a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az előző bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 11. SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÁSA A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztatja a szülői közösség ülésén minden félév elején; szülői értekezleten. A szülőket a pedagógusok a tanulók egyéni haladásáról szülői értekezleten, fogadóórákon, nyílt napokon, előre egyeztetett rendkívüli megbeszéléseken, írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrzőben) tájékoztatják. 8

9 11.1. Fogadóórák rendje Az intézményvezető fogadóóráját minden hónap első hétfőjén óráig tartja, de 16 óráig ezt kérjük telefonon bejelenteni. Iskolánkban a szülők félévente egy tanítási órát használhatnak fel arra, hogy a szaktanárral megbeszéljék gyermekük előrehaladását. Ezt a szülői látogatást a szaktanárnak az ellenőrzőben és a naplóban dokumentálni kell. A szülők és a tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban az iskola igazgatójához, az iskola nevelőihez, vagy az iskola szülői szervezetéhez fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy az iskolai szülői szervezettel, melyre 30 napon belül választ kell kapniuk. 12. SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK A szülők joga különösen, hogy gyermekük részt vehessen a felvételi meghallgatáson, eredményes felvételét követően gyermeküket beírassák iskolánkba, az iskola nyilvános rendezvényeit látogathassák, gyermekük előmeneteléről, szorgalmáról tájékoztatást kapjanak, véleményüket megfelelő időben (fogadóóra, szülői értekezlet) a szaktanárokkal, vagy az iskola vezetőjével szóban, vagy írásban közöljék, kérdésükre érdemi választ kapjanak, a törvényi előírások szerint közösséget alkotva részt vegyenek az iskola életében (szülői munkaközösség, iskolaszék), a törvény, és az iskola szabályozása szerint részleges tantárgyi felmentést kérjenek, több iskolánkba járó gyermekük térítési díjából kedvezményt kapjanak, szociális helyzetükre tekintettel a térítési díj részletekben történő fizetését kérjék, gyermeküket a tanórák előtt az iskolába elkísérjék, megvárják, a tanórákat a házirendben szabályozottak szerint látogathassák, gyermekük számára az iskolai eszközállomány lehetőségei szerint oktatási eszközt (hangszert) kölcsönözzenek, emberi méltóságukat tiszteletben tartsák Szülői kötelességek gyermekük otthoni felkészülését, gyakorlását figyelemmel kísérjék, rendszeresen ellenőrizzék és kézjegyükkel ellássák az ellenőrzőbe beírtakat, rendszeres kapcsolatot tartsanak gyermekük előmenetele érdekében az őt tanító pedagógussal, tiszteletben tartsák az iskola pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. 13. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi; kitartó szorgalmat tanúsít; országos, regionális versenyen, fesztiválon veszt részt, illetve helyezést ér el; szakirányú intézménybe felvételt nyer. A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. Az írásos dicséret formái: tanári dicséret; igazgatói dicséret; nevelőtestületi dicséret. 9

10 Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók könyv vagy tárgyjutalomban részesülhetnek. 14. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó, a és az SzMSz szabályaiba ütköző magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül a főtárgyi naplóba is be kell írni. Az írásos fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: nevelői intés; igazgatói intés. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesíthető. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetőleg megvonása; eltiltás a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. Elvárjuk, hogy a vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér 5 havi összegét nem haladhatja meg. Károkozás esetén az igazgató értesíti a szülőt, gondviselőt, és felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen felszólítás esetén az iskola igazgatója pert indíthat a szülő, illetve a tanuló ellen. 15. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Munkarend, foglalkozások rendje Az oktatás helye: az iskola. A művészeti iskolai épületrész tanítási napokon a művészetoktatásban résztvevő növendékek számára 8-20 óráig tart nyitva. Az ettől esetlegesen eltérő nyitva tartásról az igazgató mindenkor tájékoztatja a szülőket és a növendékeket. A művészeti iskolai épületszárny szombaton csak kivételes esetben, és csak az igazgató engedélyével tart nyitva. A tanulók az iskolát az órarendi beosztás szerint látogathatják. A tanulónak a tanítási órájának kezdete előtt legalább öt perccel az iskolában kell lennie. Iskolánkban a hangszeres órák időtartama heti két alkalommal 30 perc, "B" tagozatosoknak heti kétszer 45 perc, melynek idejét a főtárgy tanár és a tanuló együtt állapítják meg. A csoportos órák mindkét tagozaton 45 percesek, órarendi beosztás szerint. Ha a tanuló számára a már beosztott időpont nem megfelelő, a létszámhatárok és az iskolai lehetőségek figyelembevételével másik csoport választható. A csoportos órák között minimum10 perc szünetet kell tartani. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóba bejegyezi. Ha az összeadott késések mértéke eléri egy tanítási óra időtartamát, azt igazolatlan óraként kell bejegyezni a naplóba. Ha a tanuló a tanítási óra több, mint feléről elkésik, azt hiányzásnak minősítjük. Az ily módon elmaradt órát pótolni nem tudjuk. 10

11 Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek, szakmai programok rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára hozzáférhető helyen - az aulában lévő hirdetőtáblán és az iskola honlapján - közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról írásban tájékoztat. 16. A TANÓRÁKON, A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOKON ÉS A SZERVEZETT ISKOLAI RENDEZVÉNYEKEN A HELYISÉGEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A tanulók a tanítási órák megkezdése előtt az emeleti szárny előterében csendben várakozhatnak. A kísérők az iskola főbejáratánál várakozhatnak. Az előtérben, a folyosón hangoskodni, szaladgálni tilos! A tanév őszi, téli, tavaszi időszakában, - különös tekintettel a sáros, esős, havas napokra, - a váltócipő használata kötelező! Az előtérben elhelyezett tárgyakért az iskola nem tud felelősséget vállalni, ezért kérjük, hogy nagy értékű tárgyakat, mobiltelefont, készpénzt csak abban az esetben hozzon magával a tanuló, ha azokat a tanítási idő alatt magánál tudja tartani. A tanulók az órát nem zavarhatják, a tantermekbe a tanítási idő alatt benyitogatni nem szabad. A tanítási idő után a diákok csak pedagógus tudtával tartózkodhatnak a zeneiskolai épületszárny területén. A szolfézs - és egyéb csoportos órák előtt és után a tantermekben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni. Az órarend és foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola épülete csak a szaktanár, vagy az igazgató engedélyével hagyható el. A tanítási órákat a szülők és vendégek csak igazgatói, illetve szaktanári engedéllyel látogathatják. A tanulók előmenetele, felkészülése érdekében az órák látogatása korlátozható. A tanárt az óra ideje alatt a tanteremből kihívni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben szabad. Növendékeinktől megkívánjuk, hogy az iskolában ápoltan és tisztán jelenjenek meg. Ünnepségeken, hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon az alkalomhoz illő ruhát viseljenek és mindenütt kulturált magatartást tanúsítsanak. (Ilyenkor a farmert, a hasat nem takaró felsőruházatot, a téli bakancsot, hótaposót, sportpulóvert és sportcipőt kérjük mellőzni!) A nyilvános szerepléseken, növendékkoncerteken és egyéb hangversenyeken tanítványaink, családtagjaik, vendégeink vesznek részt. Rendezvények alatt a járkálást kérjük mellőzni! Iskolánkban a tanulók mobiltelefonjukat csak a tanórákon kívül használhatják. Kérjük, hogy a tanulók az iskola területére napraforgómagot, tökmagot, valamint rágógumit ne hozzanak be. Növendékeink kerékpárjukat csak az arra kijelölt helyen - a főbejárat előtt - lezárva tárolhatják. 17. AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK CSOPORTOS HASZNÁLATA Az intézmény nem oktatási célú helyiségeibe (iroda, tanári szoba stb.) a tanulók csak engedéllyel, vagy ügyintézés céljából léphetnek be Egyéb szabályok A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola helyiségeit és létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: tanterem gyakorlás céljából) a tanulók tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. A termekben lévő TV és videó készülékek, magnók, CD lejátszók, csak tanári engedéllyel és felügyelettel működtethetők, a teremből el nem vihetők a leltárilag felelős pedagógus engedélye nélkül. Használat után az eszközöket vissza kell vinni és a leltárilag felelős pedagógusnak / technikai dolgozónak át kell adni. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 11

12 18. ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOKON ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS Iskolai programok közös órák tanszaki hangversenyek tanszaki rendezvények versenyek tanári hangverseny kiállítás megnyitók bemutató órák Fenti rendezvényünk mindegyikén elvárjuk tanulóinktól, hogy az alkalomnak megfelelő ruhában jelenjenek meg, a hangversenyeket csendben hallgassák, a rendezvény ideje alatt ne járkáljanak, a program befejezését mindig várják meg, előbb ne távozzanak Iskolán kívüli programok: versenyek, fesztiválok, kiállítások, tárlatok. kirándulások, hangverseny- és múzeumlátogatások. iskolán kívüli ünnepségek, szabadtéri előadások. külföldi vendégszereplések. nyári művészeti tábor Az iskolán kívüli foglalkozások a Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósítását segítő szervezett programok. Az iskolán kívüli foglalkozás a gyülekezésre kijelölt helyen és időben kezdődik, és a szülőkkel előre egyeztetett időpontban és helyen ér véget. A szülőnek előre jeleznie kell, ha kiskorú gyermeke az iskolán kívüli program végeztével egyedül eltávozhat. Amennyiben ilyen jelzést nem kap a programot szervező tanár, a tanulót egyedül el nem engedheti, a szülőnek a gyermekért kell menni. Az iskolán kívüli program időtartama alatt a tanulók a program helyszínét csak tanári engedéllyel hagyhatják el. A tanórán kívüli foglalkozásokra (kirándulás, koncertlátogatás, tanulmányi versenyek, kiállítások, stb.) a diákok a tájékoztató füzetben a szülő aláírásával jelentkezhetnek. 19. A TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével hozzanak. Ilyen esetben érkezéskor azokat megőrzésre a portán leadhatják. Ha ezt nem teszik, saját felelősségükre van bízva a tárgyak őrzése, az iskola felelősséget és kártérítést nem vállal. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig a tárgyat leadni. Ha a tárgy engedély vagy bejelentés nélküli behozatala első alkalommal fordul elő, a nevelő a megőrzésre átvett tárgyat a tanítási nap végén visszaadja a tanulónak, további esetekben a megőrzésre átvett tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja át. Rágógumi, napraforgó, tökmag behozatala az iskolába tilos! 20. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK ÉS AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; 12

13 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; a tűz - és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 21. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE 1. A házirend tervezetét a nevelők és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. 3. A házirend tervezetét véleményezi az iskolai szülői szervezet (közösség), majd véleményét eljuttatja az iskola igazgatójához. 4. Az iskola igazgatója a nevelők és a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. 5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 6. A házirend az iskola igazgatójának jóváhagyásával lép hatályba. 7. Az érvényben levő házirend módosítására jogszabályi előírás esetén vagy bármely aláíró fél kezdeményezése alapján kerülhet sor. A házirend módosítását ezen fejezet 1 6. pontjában leírt módon kell végrehajtani. 13

14 22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az intézményi et az Iskolaszék. október 10. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: Százhalombatta,. Czirok Ildikó. iskolaszék elnöke Jelen et az igazgató előterjesztése után a nevelőtestület. október 11-én elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. Százhalombatta,. október Roznerné Szabó Éva.. jegyzőkönyvvezető Juhász Balázs. hitelesítő Ávéd-Brezánszky Ágnes hitelesítő A Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola je. 15-én lép hatályba. Adorjánné Visontai Katalin. intézményvezető 14

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja, eljárásrendje 4 A házirend hatálya 5 A házirend feladata 5 Tanulói jogok és

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245 A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje OM azonosító: 201245 2013 év március hó 26 nap P.H. Jóváhagyta:. intézményvezető TARTALOMJGYZÉK Bevezető A házirend feladata, célja A házirend személyi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben