H Á Z I R E N D 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D 2013."

Átírás

1 Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni gyermeke nevelésének felelősségteljes feladatában. Az óvoda életét meghatározó legfontosabb szokások és szabályok segítenek az eligazodásban, a szülői jogok és kötelességek megismerésében. H Á Z I R E N D A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyermekekre, a szülőkre, hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára egyaránt.

2 Általános tudnivalók: Az intézmény neve: Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Rövidített neve: Tarnaörsi Óvoda Címe: 3294 Tarnaörs Ady Endre út 1/1. Tel: 36/ OM azonosító: Az óvoda fenntartója: Tarnaörs Községi Önkormányzat Tarnaörs, Erzsébet út 13. Telefon: 36/ Az intézmény alapítója, felügyeleti és irányító szerve: Tarnaörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Tagintézményeink: Községi Könyvtár Tarnaörs Erzsébet út 7. Művelődési ház Tarnaörs Erzsébet út 7. Napközi otthonos Óvoda Tarnaörs Ady út 1/1. Egységes óvoda-bölcsőde Tarnaörs Ady út 1/1. Az intézmény vezetője: Antal Ágnes Gyermekvédelmi felelőse: Király Attiláné Munkaközösség vezető: az éves munkaterv szerint Munka-és balesetvédelmi felelős: Király Attiláné Könyvtáros és művelődés szervező: Bodnár Istvánné

3 A Házirend tartalma 1. Az óvodai és bölcsődei felvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda napirendje 4. Védő-óvó előírások 5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás rendje 8. Jogok és kötelességek 9. Az óvoda hagyományai 10. Fakultatív hit- és vallásoktatás 11. A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés eljárásrendje 12. Szociális támogatás megállapításának elvei 13. Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és formái 14. Gyermekek nagyobb csoportjának fogalma, érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend 15. A Házirend nyilvánossága 16. A Házirend jogszabályi háttere 17. Záró rendelkezések 18. Mellékletek: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Legitimációs záradék

4 1. Az óvodai és bölcsődei felvétel eljárásrendje Az óvoda a feladatellátás keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. Ennek érdekében együttműködik a szülőkkel. Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. Az óvodába felvehető minden 3. életévét betöltött szobatiszta, testileg és szellemileg ép, részben önálló gyermek. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 86 fő. Maximális csoportlétszám:25 fő. A bölcsődébe felvehető minden 2. életévét betöltött kisgyerek ( max: 5 fő). Az óvodai és bölcsődei a felvételre jelentkezés időpontját a fenntartó határozza meg, melyről előzetesen, önkormányzati rendelet alapján, hirdetmény formájában az óvoda bejárati ajtaján elhelyezett plakátról tájékozódhatnak. Szükséges okmányok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - TAJ kártyája - személyi igazolvány - lakcímkártya - orvosi igazolás. Az adatok a Felvételi és előjegyzési naplóba kerülnek rögzítésre. A felvétel szempontjai: a körzetben lakó gyermekek, illetve ha van hely körzeten kívüli gyermek ellátását is biztosítani tudjuk. Az óvodai felvételről, ill. elutasításról határozatot kell hozni, melyet meg kell küldeni a szülőnek. Elutasítani csak helyhiány miatt lehet. A szülő panaszával a helyi jegyzőhöz fordulhat jogorvoslatért. A gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és a pedagógusok véleményét figyelembe véve. A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (óvodaköteles gyermek). A gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülők gyermekei napi hat órát kötelesek az óvodában tölteni. Az óvodában szervezett tanulási folyamatok naponta általában 8-12 óráig tartó időszakban zajlanak. Az óvoda vezetője felmentheti a gyermeket az óvodai nevelésben való részvétel alól, orvosilag indokolt esetben, az óvodavezető, a jegyző, a védőnő és a gyermekorvos közös határozata alapján a gyermek öt éves koráig. Gyermek másik óvodából történő átvétele esetén az óvodavezetők kitöltenek egy hivatalos átjelentő nyomtatványt és kölcsönösen megküldik egymásnak.

5 2. A nevelési év rendje A nevelési év rendjét az oktatási miniszter határozza meg, mely általában szeptember1- től a következő év augusztus 31-ig tart. Oktatási év az óvodában: szeptember 1-től május 31-ig tartó időszak. Szünetek rendje: a nyári takarítás-festés ideje: augusztus (4 hét) Egy nevelési évben az intézmény öt nevelés nélküli munkanapot fordíthat az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére, nevelési értekezletek megtartására, minőségfejlesztési feladatok ellátására, tanulmányutak szervezésére. Minden alkalomra ügyeletet biztosítunk. Indokolt esetben (különösen az őszi és tavaszi iskolai szünetek, valamint az iskolai vakáció kezdetétől) az óvoda vezetője csoportösszevonást rendelhet el. Az összevont csoportok létszáma nem lehet több 25 főnél. Az óvoda abban az esetben nem tart ügyeletet, ha szülői kérésre 10 gyereknél kevesebb fő igényli ezt. A jegyző rendkívüli szünetet rendelhet el. Fogadó óra: (a csoportok óvodapedagógusaival személyesen lehet beszélni a gyermekeket érintő gondokról és problémákról): Minden hónap első hétfője: óráig Az intézményvezető fogadó órája: minden hétfő: óráig. 3. Az óvoda napirendje Az óvoda hétfőtől péntekig 7-17óráig tart nyitva. A gyermekek óvodában tartózkodásának ideje napi 10 óra. Beérkezés legkésőbb fél 9 óráig, a gyermek elvitele 16 órától legkésőbb 17 óráig lehetséges.. Délután ig összevont csoportban tevékenykednek. A bölcsődés gyermekek 7-től 8-ig gyülekeznek a kiscsoportban, mert 8-tól fél 9-ig reggeliznek. A bölcsődések távozása 15 órától történik. A nap folyamán előzetes egyeztetés alapján, az óvodavezető engedélyével, vihető el a gyermek az óvodából. Kérjük, a szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermekeket. Igény szerint a gyermeket ebéd után óráig lehet elvinni. A gyermekek biztonsága, az értékek megőrzése érdekében a bejárati ajtót fél 9-kor bezárjuk, kérjük, csengessenek. Az óvónőt nevelő-oktató munkája végzése közben kérjük, ne zavarják. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadóórák, családlátogatások, szülői találkozók, nyílt napok. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy minden közérdekű információt a faliújságon közzéteszünk, ezért kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel. A Szülői Munkaközösséget a szülők több mint 50%-a választja meg, akik a gyermekek legalább 75%-át érintő kérdések megtárgyalásakor véleményezési joggal vehetnek részt a nevelőtestületi értekezleten. Az óvoda épülete és eszközei nyitvatartási időn kívül nem használhatók.

6 4. Védő-óvó előírások A gyermekeket a csoportjukhoz tartozó öltözőben lehet átöltöztetni. A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket az óvónőnek adják át és tőle kérjék el. Egészségügyi előírás, hogy a gyermek érkezésekor, ill. elvitelekor a szülők, hozzátartozók a csoportszobákba, ill. gyermekmosdókba nem léphetnek be. A babakocsit kérjük, hagyják az ajtó előtt. A gyermekek távozásának ideje 16 órától, bölcsődések esetében 15 órától kezdődik. Délutáni udvaron tartózkodás esetén a szülők ott kérhetik el gyermekeiket az óvónőtől. Ha a szülő megérkezett gyermekéért, kérjük, ne tartózkodjon tovább az óvoda területén, mert a csoportokat felügyelő óvónők nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Attól kezdve, hogy a szülő átvette gyermekét ő a felelős érte. A gyermeket csak annak a szülőnek (hozzátartozónak) adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek testi épségét. Szükség eseté értesítjük a közeli hozzátartozót, utána a Gyermekjóléti Szolgálatot. Az óvodából a gyermeket idegennek vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelmére adható ki. A gyermeket az óvodából egyedül haza engedni semmilyen körülmény között nem lehet, kivételt képez, ha a szülő ezt írásban kéri. Elvált szülők esetén a Bírósági Végzés rá vonatkozó részének fénymásolata alapján az abban foglaltaknak megfelelően járunk el. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót minden estben be kell csukni. Valamennyi gyermek egészségének érdekében beteg gyermeket az óvodába befogadni nem lehet. Minden szülőnek kötelessége jelezni, ha gyermeke valamilyen betegségben szenved (pl. epilepszia, lázgörcs, allergia stb.) és telefonszámát megadni. Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit az óvónő értesíti, aki köteles a lehető legrövidebb időn belül a gyermeket elvinni. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Gyógyult gyermek csak orvosi igazolással tartózkodhat a csoportban. Az óvodában gyógyszert beadni nem lehet. A balesetek megelőzése, a gyermekek védelme, testi épségének megóvása minden felnőtt kötelessége. Ismertetjük a gyermekekkel a szükséges és elvárható viselkedési formát, felhívjuk figyelmüket a balesetek elkerülésére. Balesetet okozó használati tárgyat (gyűrű, nyaklánc, karkötő, kitűző, karóra stb.) szükségesnek tartjuk mellőzni, ebben a szülők együttműködésére is számítunk. Az óvodában történt gyermekbaleset esetén a gyermekkel foglalkozó óvónő a gyermeket elsősegélyben részesíti, majd ha szükséges értesíti a mentőt, ill. a szülőt. Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, ill. ott dohányozni tilos. Az intézménybe ápolt, tiszta gyermek fogadható be. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, váltócipő) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket és cipőket egyenként jellel vagy névvel kell ellátni.

7 Ha a gyermek vagy felnőtt az óvodába értéktárgyat hoz (ékszer, fényképezőgép, videokamera stb.) azok megőrzésére, eltűnése esetén felelősségvállalásra az óvoda nem vállalkozhat. Az óvodába érkező gyermek édességet, ill. más ételféleséget kérjük, ne hozzon magával. Ez alól kivétel a gyümölcs- és zöldségnapok, a farsang, a születésnapok és névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak. Élelmezés-egészségügyi előírás, hogy a kínálnivaló csak kereskedelmi forgalomban kapható, lezárt dobozán szavatossági idővel ellátott termék lehet. A gyermekek a csoportszobákba saját játékokat és egyéb tárgyakat, eszközöket nem vihetnek be. A kirándulások megszervezése: év elején a közös szülőértekezleten aktuális. A szülők szintén ekkor döntenek az évközben beszedhető maximális pénzösszegről, melyet a szülők szervezete kezel. Tűz esetén a Tűzriadó terv alapján hagyjuk el az épületet. Adatvédelem: a gyermekekről nyilvántartott adatokkal kapcsolatban az óvoda Adatkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A személyiségi jogok további védelme érdekében minden nevelési év első szülői találkozóján a szülők aláírásukkal járulhatnak hozzá, hogy gyermekük az óvodai szűrővizsgálatokon részt vegyen (gyermekorvos, védőnő, fogorvos,) ill. a Nevelési Tanácsadó Intézet a nagycsoportosok körében vizsgálatot végezzen. Aláírásukkal járulhatnak hozzá a szülők ahhoz is, hogy gyermekükről video- ill. fényképfelvétel készülhessen. 5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok Minden távolmaradást előre be kell jelenteni a csoport óvónőjének személyesen vagy telefonon. A be nem jelentett 3 napnál hosszabb vagy betegségből eredő hiányzás után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.a bejelentett hiányzás igazoltnak tekintendő, amivel évente 3 alkalommal élhet a szülő. Óvodaköteles gyermek 10 napnál több igazolatlan hiányzása esetén értesíteni kell a családsegítőt és a jegyzőt írásban. Amennyiben a gyermek 1 napot hiányzik a szülő szóban elkérheti, de 2 napnál több hiányzást írásban kell bejelenteni az óvodavezetőnek. A nyári nyitva tartás alatt a gyermek igazoltan hiányozhat, ha a szülő írásban kéri, és a vezető engedélyezi. 10 napnál hosszabb igazolatlan távollét vagy jelentős térítési díj hátralék esetén ( a megszűntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése napján) a gyermek kivéve, ha az 5. életévét betöltötte- törölve lesz az óvodások névsorából és helyére új gyermek kerül.

8 6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az előzetesen kijelölt napon. Étkezési díjat mindig az adott hóra (előre) kell megfizetni, a hiányzásból eredő jóváírás a következő hónapban kerül levonásra. Fizetési hátralék esetén óvodai étkezést nem tudunk biztosítani a gyermeknek. Az étkezést lemondani illetve igényelni mindig a megelőző nap 14 óráig személyesen az adott csoportban dolgozó óvónőknél lehet. Az egészségi okok miatt különleges étrendre utalt gyermek esetében orvosi vélemény alapján döntünk az ellátás vállalhatóságáról vagy felajánljuk, hogy részére feltálaljuk az otthon elkészítette és naponta az óvodába behozott ételt (tízórai). A térítési díj fizetésére kötelezett kedvezményben részesülhet, ha - rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesül; - 3 vagy több gyermekes a család; - tartósan beteg gyermeket nevel (amennyiben a szülő emelt családi pótlékot is kap); - illetve a szülő a térítési díj összegének csökkentésére támogatást kapott az önkormányzattól. A kedvezmények megállapíthatóságához a szükséges igazolásokat, határozatokat a nevelési év kezdetén, szeptember 10-ig, változás esetén folyamatosan az óvodavezetőhöz kell eljutatni. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink: - a gyermekek óvodai, bölcsődei napközbeni ellátása, nevelése - óvodai foglalkozások - fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás(szakvélemény alapján) - gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata (évenként, kötelező) - az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez - hitoktatás. 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás rendje Megszűnik az óvodai elhelyezés: - ha az óvoda jogutód nélkül megszűnik; - ha a gyermeket másik óvoda átvette, - az átvétel napján-; - ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; - ha a gyermeket felvették az iskolába, - ha a gyermek tíz napnál többet igazolatlanul távol van az óvodai foglalkozásokról. Korlátozódik az óvodai elhelyezés jelentős étkezési térítési díj hátralék esetén (a szülő eredménytelen felszólítása után) Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés a szülő bejelentése alapján; étkezési fizetés hátralék miatt; a megengedettnél több igazolatlan távollét miatt, ill. az óvodaköteles gyermek esetében, ha a gyermeket gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába.

9 Nem lehet kizárni az óvodából fizetési hátralék, ill. igazolatlan hiányzás miatt, ha a gyermek hátrányos helyzetű. Tankötelezettség: az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét tankötelessé válik. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának módja: szakértői vélemény és óvodai szakvélemény. Minden tanköteles gyermeket nevelő szülőnek az iskolában kell jelentkeznie az óvodai szakvéleménnyel (annak is, aki még egy évet óvodában marad). Az iskolai beiratkozás időpontjáról és körülményeiről az óvoda bejárati ajtaján kifüggesztett plakátról lehet tájékozódni. Ha az iskolába beíratott gyermeknek pedagógiai szakvéleménye van, azt az óvodavezetője küldi az iskolába. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje: A gyermekcsoport fejlődéséről a szülői találkozókon kapnak a szülők tájékoztatást. Minden óvodásról személyiségnaplót vezetünk, melynek kitöltéséhez időszakonként (negyedévente, félévente, évente ismétlődően) célzott megfigyeléseket végzünk. Az egyéni haladás ütemét és ismérveit meghatározott fejlődési területeken kísérjük figyelemmel. A személyiségnapló tartalmazza: a gyermek jellemzőit óvodába lépéskor, testi, értelmi-, szociális-és verbális képességeit, Időszakonként a szülők betekintést nyerhetnek a dokumentációkba és ezt aláírásukkal is hitelesítik. 8. Jogok és kötelességek Gyermekek jogai 1) A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2) A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. 3) A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4) A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5) A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6) A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7) A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

10 A szülők jogai 1) A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad választásának joga. 2) Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét, SZMSZ, Pedagógiai Programját, Házirendjét. 3) Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. 4) A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. 5) Véleményezési és javaslattevő joggal rendelkezik. A szülők kötelességei 1) biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét 2) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében 3) megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 4) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal 5) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 6) hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét 7) erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért 8) tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg! 9. Az óvoda hagyományai Az óvodánkban a Helyi Nevelési Programban foglaltaknak megfelelően az alábbi hagyományokkal és jeles napokról történő megemlékezésekkel, egyéb ünnepekkel színesítjük a gyermekek óvodai életét: Mikulás (december 6.) - Óvodai rendezvény, csoportonkénti megemlékezés, alkalmi viselet Karácsony (december második felében) - Óvodai és csoportonkénti ünnepély, alkalmi viselettel, nyitott ünnep Farsang (február hónapban) - Csoportonkénti hagyományápolás, jelmezviselettel, nyitott ünnep Nemzeti ünnep (március 15.) - Csoportonkénti megemlékezés, ünneplő ruha Húsvét (március 21-ét követő holdtölte utáni első vasárnap) - Csoportonkénti hagyományápolás Anyák napja (május első vasárnapja) - az ünnepet megelőző péntek délután, a gyerekek közös műsorral, csoportonként köszöntik az édesanyjukat. Évzáró és ballagás (május végén) - A családok számára nyitott, csoportonkénti rendezvény Projekt napok: csoportonkénti, szülőkkel közös program, témái: Márton nap, sport nap, karácsonyi készülődés, farsang

11 Kérjük, kísérjék figyelemmel a rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatásainkat a csoportok faliújságain. 10. Fakultatív hit- és vallásoktatás Óvodánk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Nevelési programunk, működésünk, tevékenységünk és irányításunk vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Az intézmény lehetővé teszi a hit- és vallásoktatást, amennyiben a szülők 10%-a ezt igényli. Az óvoda biztosítja a jelentkezéshez és a működéshez szükséges feltételeket, együttműködik az egyházi jogi személlyel. A hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, tartalmának meghatározása stb. az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató feladata. 11. A gyermek jóléti szolgálattal való együttműködés eljárás rendje A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot óvodai ügyekben az óvodavezető, illetve a gyermekvédelmi felelős tartja. 12. Szociális támogatás megállapításának elvei Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, akkor a gyermeknek legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről. Kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan vagy igazolatlanul az óvodából mulasztott. Értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. Az intézményvezető és a pedagógusok nyomon követik, írásban rögzítik az intézmény tanulói közül a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, jegyzői nyilatkozat alapján. 13. Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és formái Jutalmazás: - erkölcsi megbecsülés - az erősségeket kiemeljük, ezáltal a többi terület is pozitív megerősítést kap; - dicséret

12 Fegyelmezés: Az egész nevelőtestület hitvallásának tekinti a fegyelmezés, büntetés, testi fenyítés, megszégyenítés módszerének mellőzését. 14. A gyermekek nagyobb csoportjának értelmezése, érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend Az óvodában a gyermekek nagyobb csoportja alatt az egy-egy gyermekcsoportot érintő ügyeknél a gyermekcsoportba beíratott gyermekek 51%-át, az óvodát érintő ügyeknél az óvodai gyermeklétszám 51%-át kell érteni. 15. A Házirend nyilvánossága Az óvoda Házirendjének egy példányát minden szülőnek beiratkozáskor átadjuk, amelynek átvételét aláírásával hitelesíti. Egy példánya az óvoda előterében kerül kifüggesztésre. A Házirendben foglaltakról tájékoztatást kérni az óvoda vezetőjétől lehet. KIR alrendszerben meg kell jeleníteni. 16. A Házirend jogszabályi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről - nevelőtestületi határozatok

13 17. Záró rendelkezések Fenntartói ellenőrzés, jóváhagyás: A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Véleményezte: Szülői Szervezet Dátum: 2013.március 19. Elfogadta: nevelőtestület Dátum: 2013.március 18. Egyetért: fenntartó Dátum: 2013.március 20. Jóváhagyta: intézményvezető Dátum: 2013.március 20. A jogosultságok gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. Hatálya: az óvoda területére és minden olyan helyszínre, amely a nevelési program megvalósításával kapcsolatos; gyermekekre, szülőkre (hozzátartozókra), az óvoda valamennyi dolgozójára; hatályba lép a jóváhagyás napján. Érvényes: visszavonásig Felülvizsgálat rendje: minden nevelési évet megelőzően; törvényi szabályozás változás esetén. Módosítás a szülők, ill. nevelőtestület 50%-át meghaladó kezdeményezés esetén lehetséges.. Antal Ágnes óvoda vezető

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Törvényi háttér Ezen házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermekek védelméről

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 027689 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015.

OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015. OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015. 1 Tartalomjegyzék téma oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. A házirend célja 3 1.2. A házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3 1.3. A házirend hatálya 4-5 1.4. Az intézménnyel

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE

Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda

Életfácska Református Óvoda Életfácska Református Óvoda Házirend Életfácska Református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. Készítette: Kelemen Istvánné Intézményvezető Gárdony, 2014. A házirend tartalma: 1. Általános tudnivalók 2.

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE Általános információk az intézményegységről Az óvoda neve: Óvoda címe: Siófok,... telefon, fax:... INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirendünk a Köznevelési

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016.

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. 1 2 A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek, érvényesülésének helyi gyakorlata az intézmény működésének belső szabályozója

Részletesebben

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS Jóváhagyta: Dobrovicsné Lengyel Edit Óvodavezető 2015. H Á Z I R E N D 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve : Az alapító szerve: Baracsi Négy

Részletesebben

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013 HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 10. Intézmény OM - azonosítója: 201488 Készítette:. Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Házirendje

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Házirendje Jézus mondja: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Márk 10,14 A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Házirendje Molnár Istvánné

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 0 Házirend Óvodánk neve: Hétszínvirág Óvoda Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 Óvodavezető: Orbánné Beranek Mária Óvodavezető helyettes. Csiha Józsefné Partnerkapcsolatok vezetője:

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend 1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu Házirend 1 Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes,

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

HÁZIREND 2015. szeptember

HÁZIREND 2015. szeptember HÁZIREND 2015. szeptember 2 HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében, kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben