Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011."

Átírás

1 Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u INTÉZMÉNYI HÁZIREND

2 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott feladatai 5. A gyermekek és a szülők jogai és kötelességei a Közoktatási Törvény alapján 6. Az intézmény működési rendje - Nevelési év - Nyitvatartási idő - Óvoda zárva tartása - Nevelésnélküli munkanapok 7. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje. Óvodába járási kötelezettség. 8. Az óvodába érkezés és távozás rendje 9. Otthonról behozható tárgyak szabályozása 10.A gyermekek ruházata az óvodába 11.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 12.A gyermekek étkezése az óvodában 13.A távolmaradás, hiányzás igazolásának szabályai 14.Óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárásrendje 15.A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai 16.A szülők és az óvoda kapcsolattartása 17.Az óvoda helyiségeinek használati rendje 18. Egyéb tudnivalók 19.Legitimációs záradék 2

3 1. Törvényi háttér 2006.évi LXXI.törvény - a közoktatásról szóló évi LXXIX.törvény átfogó módosításáról 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 8/2000 (V.24.) OM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény Az óvoda működésével kapcsolatos minden egyéb információt a Szervezeti Működési Szabályzat, a Helyi Nevelési Program és a Minőségirányítási Program tartalmaz. 2. Intézmény adatai Fenntartó: Szabadbattyán Kőszárhegy Úrhida Közoktatási Társulás Székhelye: 8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1. Intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény Intézmény vezetője: ÁMK igazgatója Intézmény OM azonosítója: Az intézményegység neve: ÁMK Cifrakert Óvoda Címe: Szabadbattyán Árpád út OM azonosító: Óvodai férőhelyek száma: 150 fő Telefon/fax száma: 22/ címe: honlap: 3

4 3. Házirend hatálya Személyi hatálya: a házirend kiterjed valamennyi óvodába felvett gyermekre, azok szüleire (gyámjára), továbbá az intézmény minden közalkalmazottjára Területi hatálya: az intézmény egész területére az oda való belépéstől annak elhagyásáig, valamint az intézmény által szervezett programokra vonatkozik. A házirend célja: Segítse elő az intézmény helyi nevelési programjának megvalósítását és szabályozza a belső rendet. Követése kötelező valamennyi benne érintett számára. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértésnek minősül. 4. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. - Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. - Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért. - A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában szorosan együttműködik a szülőkkel. - A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a Szülők Szervezetével együttműködve végzi nevelőmunkáját. - Részt vállal a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében. A pedagógust és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 4

5 5. A gyermekek és a szülők jogai és kötelességei a Közoktatási Törvény alapján Gyermekek jogai: A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és fejlesszék. Óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Védelmet kell számára biztosítani az esetleges fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá semmiféle testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermeknek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát az együttélés normáinak figyelembevételével, valamint magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. A gyermeknek joga, hogy az óvodában egészségesen, testileg, szellemileg kiegyensúlyozottan fejlődjön, adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesüljön. (több szülő együttes kérése alapján) Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. Az SNI gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy az igényjogosultságát megállapították. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Joga, hogy hit- és vallásoktatásban vegyen részt, melyhez igény szerint lehetőséget biztosítunk. 5

6 Gyermekek kötelességei: Óvja saját maga és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az óvoda helyiségeinek és az óvodához tartozó területek használati rendjét. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően használja az óvodai játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, berendezéseit, Tartsa tiszteletben az óvoda alkalmazottai valamint óvodástársai emberi méltóságát és jogait. Szülők jogai: A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga. /Túljelentkezés esetén a felvételről való döntés az óvodai közigazgatási határok, valamint a férőhelyszámok figyelembevételével történik./ A szülő joga, hogy megismerje az óvoda helyi nevelési programját, minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét. A szülő joga, hogy a gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. Joga továbbá, hogy írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülői közösség megvizsgálja és arra harminc napon belül érdemi választ kapjon. Kezdeményezhesse Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehessen, közreműködhessen annak tevékenységében. Anyagi helyzetétől függően gyermeke számára szociális támogatásokat vegyen igénybe. Szülők kötelességei: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 6

7 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, különösen is az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse elő gyermekének közösségbe történő beilleszkedését és az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Minden szülő csak a saját gyermek fegyelmezésére jogosult! 6. Az intézmény működési rendje Nevelési év: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. szeptember 1. május 31. (szorgalmi időszak, amely a nagycsoportosok ünnepélyes elköszönésével zárul) június 1. augusztus 31. (nyári szervezett élet összevont csoportokkal) Napi nyitvatartási idő: Óvodánk nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig óráig. Ügyeletes csoport működik: reggel: óráig délután: óráig A gyerekek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra /Kt.24 (4)/ 7

8 Óvoda zárva tartása: Nyári időszak: Az óvoda az igények előzetes felmérése és a fenntartó jóváhagyása alapján nyári időszakban 4 hétig zárva tart, melynek pontos időpontjáról a szülők minden év február 15-ig tájékoztatást kapnak. Téli időszak: A mindenkori iskolai téli szünethez igazodva az óvoda is zárva tart. Nevelésnélküli munkanapok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2003 évi módosítása értelmében 5 nap nevelés nélküli munkanap vehető igénybe. A szülőket előtte legalább 7 nappal értesítjük a pontos idejéről. (Felhasználásuk: nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai napok és egyéb szervezett továbbképzések.) Igény és lehetőség szerint az ügyelet lehetőségét biztosítjuk. 7. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékba integrált tanulási, fejlesztési folyamatok keretében zajlik. Az óvodai beíratás a fenntartó által jóváhagyott időpontban és módon április hónapban történik Az óvoda igénybe vehető: - a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig - amennyiben a gyermek szobatiszta és egészséges (orvosi igazolás) - a szülő az étkezési térítési díjat befizette Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleményének figyelembevételével. 8

9 Sajátos nevelési igényű gyermek kizárólag a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján vehető fel. A gyermek átvétele másik óvodából az intézmények közötti hivatalos értesítés alapján történik. A gyermekek felvétele, illetve más óvodából történő átvétele nevelési év közben folyamatosan történhet az üres férőhelyek függvényében. Óvodába járási kötelezettség: - A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni /Kt. 24. (3)/ - A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, tankötelessé válik legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti. /Kt. 6. (2)/ - Amennyiben a gyermek a 7. életévét augusztus 31-e után tölti be, a szülő kérelmére és a nevelőtestület egyetértésével további egy évet maradhat óvodában a Nevelési Tanácsadó Intézet, illetve Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján. 8. Az óvodába érkezés és távozás rendje Az intézmény csak azokért a gyermekekért tud felelősséget vállalni, akiket a szülő a reggeli gyülekezési időben átadott az óvónőnek vagy a dajkának. Nevelőmunkánkat, a gyermek nyugalmát, biztonságérzetét a napirend segíti. Kérjük ezért a Szülőket, hogy a gyermekek lehetőség szerint legkésőbb reggel ig érkezzenek meg az óvodába. Különösen is vonatkozik ez nagycsoportos gyermekeinkre. Az intézménybe csak egészséges gyermek hozható be a saját és a többi gyermek érdekében is. 9

10 A gyermekek védelmében - balesetek elkerülése érdekében - az intézmény egész területén óvodás gyermek csak felnőtt felügyeletében tartózkodhat. A gyermekek hazavitele ebéd után és között, illetve délután órától folyamatosan történet. Felügyelet nélkül (kizárólag nagycsoportos) vagy 12 év alatti gyermek kíséretében - csak az az óvodás gyermek érkezhet és távozhat az óvodából, akinek ezt szülei írásos nyilatkozatban kérték. (dátum, aláírás, érkezés-távozás időpontok) Ugyanez vonatkozik abban az esetben is, ha a gyermeket egyéb más megbízott személy viheti el az óvodából. Elvált vagy válófélben levő szülők esetében a bírósági végzés értelmében járunk el. Az óvoda nem vállalja az elvált szülők részére a láthatási és kapcsolattartási terület szerepet, az óvoda területén a láthatás nem bonyolítható. Elvitelnél, miután a szülő a gyermeket az óvónőtől átvette - a felügyeletet a szülő látja el. A továbbiakban gyermek biztonságáért az óvoda épületében, illetve az udvaron is a szülő felel. A gyermekek udvaron tartózkodásakor is köteles a szülő a gyermekért bejönni és az elvitelét az óvónőnek jelezni. Óvodai rendezvények ideje alatt a szülőnek szintén kötelessége gyermekének felügyelete. (farsang, vásárok, kirándulások stb) Abban az esetben, ha a gyermekért az óvoda zárásáig nem érkeznek meg, az ügyeletes óvónő telefonon értesíti a szülőket. A szülő köteles mielőbb megérkezni gyermekéért. Amennyiben ez rendszeresen fordul elő az intézmény köteles jelzést tenni a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A szülők rendkívüli akadályoztatása esetén egyéni elbírálás szükséges. 10

11 Az óvodában folyó nevelőmunka nyugalma érdekében a gyermekét hozó illetve elvivő szülőt kérjük, hogy követelje meg gyermekétől a kulturált viselkedést. Kérjük a kedves Szülőket, hogy a érkezéskor vagy távozáskor az óvónő figyelmét egyéni beszélgetésekkel ne vonják el a többi gyermek biztonsága érdekében. 9. Otthonról behozható tárgyak szabályozása Ékszert az óvodában a gyermek csak a szülő felelősségére viselhet! Balesetveszélyes tárgyakat tilos az óvodába behozni, erről a szülő köteles meggyőződni! /Kt.40. (8)/ Cumi és cumisüveg behozatala higiéniai okokból nem kívánatos! (Kivételes esetben a befogadás időszakában az óvodapedagógus a szülővel közösen kialakíthatja a gyermek számára legkedvezőbb megoldási módot.) Az óvodába behozott tárgyakért, megrongálódásukért, elvesztésükért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. Behozható játékok: - alváshoz babák, és egyéb megszokott alvókák - képességfejlesztő játékok, mesekönyvek, kártyák Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életéhez, illetve egyéb egészségügyi szempontból indokolt és szükséges tárgyak behozatala, kezelése a csoportnaplóban kerül rögzítésre. 10. A gyermek ruházata az óvodában Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, réteges öltözködés. 11

12 Minden gyermek számára kötelező a váltócipő. Baleset és higiéniai szempontból papucs használata tilos! Kérünk egy garnitúra tiszta váltóruhát a gyermek óvodai zsákjában elhelyezni! Tornafoglalkozásokra jellel ellátott tornazsákban kérünk rövidnadrágot és pólót, tornacipőt. Célszerű a gyermek óvodai ruházatát jelel ellátni! 11.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! A napközben megbetegedett vagy lázas gyermeket az óvónő értesítése után kérjük, minél előbb vigyék haza az óvodából, és csak orvosi igazolással fogadható ismét a közösségbe. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek a biztonságos gyógyulás és többi gyermek egészségének védelmében az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet vissza. Élősködők által okozott fertőzés esetén a gyermek szintén csak igazolással jöhet óvodába. Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére csak abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel melyről orvosi igazolás szükséges. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény kötelessége a további szükséges intézkedéseket megtenni. Az óvodában bekövetkezett baleset esetén követendő eljárás: - azonnali elsősegélynyújtás - szükség esetén az óvoda gyermekorvosának, illetve mentő hívása - a gyermekcsoport felügyeletének biztosítása - szülő és óvodavezető értesítése - baleseti jegyzőkönyv felvétele (nyilvántartási és jelentési kötelezettség) A gyermekek évenként szűrővizsgálaton vesznek részt a helyi fogorvosi rendelőben. Védőnőink rendszeresen látogatják óvodai csoportjainkat. 12

13 Évenkénti egészségügyi felügyeletet dr. Fülöp Edit gyermekorvos látja el. 12. A gyermekek étkezése az óvodában Az intézményben saját főzőkonyha működik. A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek. (tízórai, ebéd, uzsonna) Az óvodában a gyermekek számára étkezési térítési díjat kell fizetni. Az étkeztetési kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek minden nevelési év elején nyilatkoznia kell az erre a célra biztosított formanyomtatványon. Az étkezési díj megállapítása a mindenkor érvényben levő jogszabály alapján történik, a fenntartó önkormányzat hatáskörében. A térítési díjak befizetése minden hónap 10-ét követő csütörtökön reggel órától délután óráig történik. Pótbefizetés az ezt követő hétfői napon. Helye az óvodatitkári iroda. Betegség és egyéb hiányzás esetén az étkezés telefonon vagy személyese reggel 8 óráig lemondható. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Amennyiben valamilyen táplálékallergiája van a gyermeknek azt kérjük a bejelenteni! Az óvoda köteles az élelmiszerekből vett ételmintát 48 órán keresztül a hűtőszekrényben megőrizni. Ez vonatkozik az otthonról hozott születésnapi süteményekre is. Heti étrendünk és a befizetési napok faliújságjainkon és az óvoda honlapján megtekinthetők. 13

14 A többi gyermek szempontjából nem etikus az óvoda területén otthonról hozott élelmiszerek nassolása, valamint higiéniás szempontból kérjük, ne helyezzenek el a gyermekek szekrényében élelmiszereket, italokat! 13.A távolmaradás, hiányzás igazolásának szabályai Az óvodából történő hiányzást a szülőnek előzetesen vagy reggel 8 óráig (személyesen, telefonon vagy írásban) jelentenie kell, abban az esetben is, ha a gyermek számára még nem kötelező az óvodába járás. Igazolt a hiányzás: Amennyiben a gyermek beteg volt és ezt az orvos utólag igazolja. A betegség kezdetekor a szülő köteles az óvodát értesíteni. (ebben az esetben csak orvosi igazolással jöhet a gyermek ismét közösségbe) Amennyiben a szülő előre bejelenti a távolmaradást egyéb ok végett napig terjedően a csoportvezető óvónőknél kérjük jelenteni a távolmaradást - Három napot meghaladóan az öltözőben elhelyezett nyomtatványokon lehet a távolmaradást igazolni. - Egy hónap vagy ennél nagyobb időtartamot meghaladó hiányzás esetén az óvodavezetőnél a távolmaradást megelőzően, írásban kell a kérelmet benyújtani az óvodai férőhely fenntartására. A távolmaradást, ha nem igazolják a hiányzás igazolatlannak számít! Eljárás igazolatlan mulasztás esetén: A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha a gyermek 10 napnál többet van távol igazolatlanul, és az óvoda legalább két alkalommal figyelmeztette a szülőt a várható következményekről. (11/1994./VI.8./MKM sz. rendelet 28 ). (kivétel a hátrányos helyzetű 14

15 gyermekek és a gyámhatósági kezdeményezésre-felvételre került gyermekek) Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt, aki az államigazgatási eljárás szabályai szerint jár el. ( bekezdés) 14. Óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárásrendje A gyermek törvényben meghatározott mértékű igazolatlan hiányzása esetén. A szülő írásban bejelenti, hogy nem tart igényt az óvodai elhelyezésre az adott naptól. A gyermeket másik óvoda átvette. A gyermek iskolai felvételének napján. Étkezési térítési díj hátralék fennállása esetén. 15. A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermekek adatait, róluk készült feljegyzéseket titkosan kezeljük. A gyermek dokumentumaiba csak a szülőknek, illetve törvényes képviselőnek van joga betekinteni. Nyílt fórumon a gyermek személyiségi jogaira való tekintettel egyes gyermekekről való tájékoztatást nem lehet megadni. A gyermekek személyiségfejlődésének, viselkedéskultúrájuknak értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. Szempontok a Helyi Nevelési Programban meghatározottak. A szülők tájékoztatása elsősorban személyesen, fogadóórák keretében zajlik. 15

16 A gyermekek fejlődésének adatai - a befogadástól az iskolába bocsájtásig - Fejlődési naplóban kerülnek rögzítésre. A szülőknek félévente ebbe betekintési joguk van, amit kérünk aláírásukkal ellátni. Beiskolázással kapcsolatos értékelés Óvodai Szakvéleménnyel történik. Iskolai életre való alkalmasság elérésének megítélése az óvodapedagógus kompetenciája. Kérdéses esetben szakemberek (logopédus, gyógypedagógus stb) bevonása illetve Nevelési Tanácsadó Intézet iskolaérettségi vizsgálata szükséges. Sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásáról Szakértői Bizottság dönt. 16.A szülő és az óvoda kapcsolattartása Szülő értekezletek évi három alkalommal /nevelési év indításakor, félévkor, beiskolázással kapcsolatosan / illetve rendkívüli esemény kapcsán. Fogadóórák kötött alkalommal nevelési évente kétszer, illetve igény szerint a szülők vagy óvodapedagógusok kérésére. Nyíltnapok szervezetten kijelölt napokon illetve szülők igény szerint bepillantást nyerhetnek bármikor a csoport életébe, előre bejelentett időpontban. Beszoktatás alkalmával a szülőknek lehetőségük van az óvodapedagógusokkal megbeszélve a csoportszobában tartózkodni. Óvodapedagógusokkal történő rövid eseti megbeszélések a gyermek jövetele és óvodából távozása alkalmából. Óvodai ünnepélyek, játszódélutánok, közös programok, kirándulások. Fontos, csoportot érintő események, tudnivalók, tájékoztatók minden csoport öltözőjében elhelyezett faliújságon találhatók. Egész óvodát érintő információk a bejárat melletti szülők faliújságán olvashatók. Dokumentumaink, programjaink honlapunkon megtalálhatók, letölthetők. A gyermek fejlődésével, neveltségi szintjével kapcsolatos információt kizárólag a saját óvodapedagógus vagy az óvodavezető adhat! Az óvodavezető fogadóórát igény esetén a szülővel egyeztetett időpontban tart. 16

17 17. Az óvoda helyiségeinek használati szabályai A törvényi előírások értelmében az óvoda egész területén tilos a dohányzás! A csoportszobába, gyermekmosdókba a szülők, hozzátartózok - egészségügyi okok miatt csak váltócipőben mehetnek be. Az óvoda konyhájában idegen személy nem tartózkodhat, a mellékhelyiségeket csak óvodai dolgozók használhatják. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivéve vezetői engedély alapján, ha az óvoda profiljába tartozó illetve illeszthető. Törvényi előírás alapján, az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. A gyermekeink biztonsága érdekében a bejárati kaput kérjük minden esetben becsukni! Az óvoda bejáratát 9 órától 15 óráig zárva tartjuk. Kérjük, csengessenek! Óvodánk udvara nem közterület, játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink s szülő megérkezéséig használhatják játékainkat. Onnan mindennemű felelősség (baleset, eltűnés stb.) a szülőt terheli. Tű- és bombariadó esetén az SZMSZ-ben rögzített eljárásrend az irányadó. 17

18 18. Egyéb tudnivalók Nevelőmunkánkat az Országos Alapprogramra épülő Helyi Nevelési Program határozza meg. Minőségirányítási Programunkban fogalmaztuk meg intézményünk minőségfejlesztési célkitűzéseit. Gyermekvédelmi feladataink az éves Munkatervben található. Egyéb szabályozást és eljárásrendet az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint annak mellékletei határoznak meg. Munkánkat a Nevelési Tanácsadó Intézet pszichológusa Beszédjavító Intézet logopédusa, valamint utazó gyógypedagógus segíti. (sajátos nevelési igényű gyermekek esetében) A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésében néptáncoltató van segítségünkre. Alaptevékenységünket bővítettük a szülők igénye és lehetőségeink függvényében (5 éves kortól) úszás, játékos angol vagy német foglalkozás beiktatásával. Ezek a programok önköltségesek, melynek igénybevételéről a szülők döntenek. /A tevékenységek köre a szülőkkel való egyeztetés során, szabadon bővíthető, évente változhat./ Intézményünkben - 5 éves kortól - heti egy alkalommal hittan foglalkozáson való részvételre van lehetőség. A szülő aláírásával nyilatkozik amennyiben igénybe kívánja venni. Kérjük a kedves Szülőket, hogy a gyermekek zavartalan, nyugodt fejlődését segítsék elő a h á z i r e n d betartásával. Köszönjük! 18

19 19. Legitimációs záradék A házirend módosítása: A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület, illetve a szülők, képviselőik útján erre javaslatot tesznek. A házirendet: - az óvoda vezetője készíti el - a nevelőtestület fogadja el A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé! A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. A házirend felülvizsgálati rendje: Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. A házirend nyilvánosságra hozásának módja: Házirendünket a Fenntartói jóváhagyás után közzétesszük - honlapunkon - bejárat melletti központi és minden csoport faliújságán kifüggesztve - óvodai beíratás illetve nevelési év eleji szülőértekezlet alkalmával ismertetjük a szülőkkel A házirendet a nevelőtestület és a szülők véleményének figyelembe vételével készítette: Szabadbattyán, Óberné Kámán Erika intézményegység-vezető 19

20 Az ÁMK igazgatója a házirend tartalmát megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. Ekler Zoltán ÁMK igazgató A Szülői Szervezet a házirend tartalmát megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. Majorné Molnár Erika Szülők Szervezet Elnöke A nevelőtestület a házirendet 100 % -os támogatással elfogadta a án megtartott nevelési értekezleten, a mellékelt jegyzőkönyv alapján. Közalkalmazotti Tanács a törvény által biztosított jogait gyakorolta. Madarász Istvánné KT Elnök A fenntartó a házirendet sz. határozata alapján jóváhagyta. Szabadbattyán

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10.

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 HÁZIREND Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Alsóhegy utcai Óvoda. Házirendje

Alsóhegy utcai Óvoda. Házirendje Alsóhegy utcai Óvoda Házirendje 2 Tartalomjegyzék 1. A házirend elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok, alapdokumentumok...3 2. Általános tudnivalók...4 3. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben