Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde"

Átírás

1 Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

2 Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Székhelye: 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18. Intézményegységek: Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (székhelyintézmény) Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szigetvár Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár Általános Iskola és Óvoda Nagydobsza Általános Iskola és Óvoda Somogyapáti Általános Iskola és Óvoda Szentlászló Napsugár Óvoda Szigetvár Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, Kétújfalu Általános Iskola és Óvoda Nagypeterd Bölcsőde Szigetvár 1 A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg jogaid és kötelességeid gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda/iskola törvényes működését, az intézmény nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint óvoda/iskola/bölcsőde közösségi életetek megszervezését. 2 A házirend hatálya 2.1 A házirend betartása és betartatása intézményünk minden tanulójának a tanulóink szüleinek, pedagógusainknak és más alkalmazottainknak, az intézményben tartózkodó vendégeinknek és az intézmény létesítményeit használóknak joga és kötelessége! 2.2 A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, nevelési/tanítási időben, illetve nevelési/tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a nevelési/pedagógiai program alapján az intézmény szervez, és amelyeken az intézmény ellátja a felügyeleted. 2.3 Az intézmény által szervezett foglalkozáson/tanórán kívüli rendezvényeken is köteles vagy betartani a házirend előírásait.

3 3 3 A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 3.1 a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény; 3.2 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 3.3 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; 3.4 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; /2004. (X. 28.) OM rendelet; /1997. (VIII: 29.) HM-MKM együttes rendelet; 3.7 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A tanulói jogok gyakorlása (Közoktatási törvény 10, 13 ) 4 Diákkörök létrehozásának rendje 4.1 Diákkört hozhatsz létre, ha minimum 10 tanuló kezdeményezi. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók, politikai szempontból szigorúan közömbösnek kell lenniük. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit (helyiséghasználat, eszközök). 4.2 A diákkörbe év elején kell jelentkeznetek, és tevékenységében a tanév végéig részt kell vennetek. 5 A tanulók nagyobb közössége 5.1 A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamba járó tanulókat érinti. 5.2 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamba járó tanulók minősülnek. 5.3 Az iskolai közösségeitek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50%-t érintő kérdésben kötelező kikérni a DÖK véleményét, óvoda egészét érintő kérdéseknél az óvodai összes gyermeklétszámnak legalább 50 %-a 5.4 Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 15 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 5.5 Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 5.6 A tanulói közösségeitek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

4 4 6 Jogorvoslati jog 6.1 Az intézményi élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyeddel fordulj csoportvezetődhöz és/vagy szaktanárodhoz és/vagy osztályfőnöködhöz és/vagy az iskolai Diákönkormányzathoz. 6.2 Ha nem találtál megfelelő orvoslást egyéni érdeksérelmedre, írásban panaszt nyújthatsz be az igazgatónak, felülvizsgálat kérése céljából (kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője teheti meg). A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írnotok a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. 6.3 A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 15 napon belül az igazgató köteles intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető) s arról írásban kell értesítenie téged. 6.4 Jogszabálysértés esetén Törvényességi Kérelmet adhatsz be (vagy törvényes képviselőd) az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. 6.5 A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a gyermekeink/tanulóink javára kell dönteni az óvoda/iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem megnyugtatóan tisztázható. 7 Kérdezés érdemi válasz rendje 7.1 A kérdéseidet szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőid útján közölheted az intézmény igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 7.2 Érdemi válasz illet meg a megkereséstől számított 15 napon belül. 7.3 A szüleid kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 8 Véleménynyilvánítási jog 8.1 Véleményt nyilváníthatsz az emberi méltóság tiszteletben tartásával minden kérdésről, a téged nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az intézmény működéséről, ill. javaslatot tehetsz: közvetlenül: foglalkozást/tanórát vezető pedagógus; diákközgyűlésen; osztályfőnök; ifjúságvédelmi-felelős; tagintézmény-vezető; főigazgató megkeresésével közvetetten: szüleid közvetítésével a szülői értekezleten, fogadóórán, iskolaszék vagy a szülői munkaközösség ülésein; ill. ha a szüleid megkeresik az érintett nevelőt, vezetőt; a diákönkormányzat közvetítésével a diákönkormányzat fórumain; az iskolaszék közvetítésével az iskolaszék ülésein.

5 5 9 Iskolai média, diákmédia 9.1 Sokoldalú tájékoztatásban részesülsz, ennek érdekében a DÖK faliújságon ad információt, melyet minden diák a szabad véleménynyilvánítás jogának betartásával gyakorolhat. 9.2 Az Istvánffy Miklós Általános Iskolában on-line iskolaújság és iskolarádió működik. Az iskolaújság felelős szerkesztője az informatika tanár és a DÖK segítő pedagógus. Az iskolarádió szerkesztéséért az éves munkatervben megjelölt pedagógus felel. 9.3 A Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában félévenként iskolaújság jelenik, melynek felelős szerkesztője a diákönkormányzatot segítő pedagógus. 9.4 A Nagypeterdi Általános Iskolában iskolarádió működik a DÖK segítő pedagógus irányításával. 9.5 A Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskolában on-line iskolaújság, és havonta jelentkező DIX híradó működik. Az iskolaújság és a DIX híradó szerkesztéséért az éves munkatervben megjelölt pedagógus felel. 9.6 Az iskolai médiával kapcsolatos jogellenességek esetén az intézmény fegyelmező intézkedéseit és a hatályos jogszabályokat kell alapul venni. 10 Tanítás nélküli munkanap 10.1 A diákönkormányzatotok joga egy tanítás nélküli munkanap programjának eldöntése Az osztályok javaslatai alapján a DÖK összeállítja a diákönkormányzat-napja programját A DÖK segítő pedagógus ismerteti a nevelőtestülettel, akik véleményezik, és javaslataikkal kiegészítik azt A felnőttek járulnak hozzá anyagilag a megvalósulás költségeihez A megvalósulása DÖK, a Szülői Munkaközösség és a pedagógusok együttes munkájával jön létre. 11 Tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje 11.1 Tehetséggondozó, felzárkóztató, differenciált képességfejlesztő és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lassabban haladók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelésórákkal együtt biztosítják a mindennapi testedzésed, valamint felkészítésed a különféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre Szakkörök. A különféle szakkörök működése egyéni képességeid fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, tantárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának megbízása alapján- olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

6 A napközis és tanulószobai ellátást szüleid igényelhetik írásban, a tanévet megelőző május 15-ig. Amennyiben a jelentkezések száma meghaladja a fenntartó által biztosított csoportok létszámhatárait, az intézményvezető újabb napközis, illetve tanulószobai csoport szervezéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez köteles megkérni a fenntartó támogatását A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra az előző tanév május 15-ig kell jelentkezned (a középiskolában szeptember 15.ig.), a jelentkezés egy tanévre szól. Ennek alapján határozza meg az iskola, hogy milyen foglalkozásokat indít A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolnod kell. Ha a tanórán kívüli foglalkozásról ismételten igazolatlanul mulasztasz, az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárhatnak. 12 Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás 12.1 Családod anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhetsz. Indokolt esetben igénybe veheted az iskola gyermekvédelmi felelősének segítségét: ingyenes étkezésben részesülnek: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodások és 1-6. évfolyamos tanulók (évenként felmenő rendszerben) kedvezményes étkezésben részesülnek (50%): 3 vagy többgyermekes családban élők; tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók; a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő évfolyamos tanulók Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek: 3 vagy többgyermekes családban élők; tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók; a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók A rászorultság jogosságát minden évben igazolni kell, ezért kérjük a szülőket, szíveskedjenek óvodánkhoz/iskolánkhoz eljuttatni az erről szóló határozatokat, igazolásokat Az étkezési díjak befizetése havonként - a kifüggesztett táblázatban jelölt időpont szerint - történik. Étkezési díjat minden hónapban előre kell fizetni Hiányzás jelentése: A hiányzást megelőző nap 11:30-ig: Napsugár Óvoda. A hiányzás napján 8-ig: Többi intézményegységben Amennyiben a szülő nem jelenti be gyermeke hiányzását, a be nem jelentett napokra a napi térítési díjat ki kell fizetnie Az előre befizetett térítési díj bejelentett hiányzás esetén túlfizetésként a következő hónapban kerül elszámolásra.

7 Az óvodai/iskolai jogviszony megszűnése esetén az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről a gazdasági egység pénztárosa gondoskodik Intézménybe érkezés bejelentése óvodába érkezés előtti napon 11:30-ig: Napsugár Óvoda Intézménybe érkezés bejelentése óvodába/iskolába érkezés napján 8-ig: Többi óvodában és általános iskolában A bejelentés elmulasztása esetén a gyermeknek nem tudunk óvodai/iskolai étkezést biztosítani A somogyapáti tagintézményben azoknak a tanulóknak, akiknek alanyi jogon nem jár tankönyvtámogatás az önkormányzatok fizetik ki a tankönyvek árát. A költségvetés tárgyalásakor előre jelzik, hogy mely faluból várhatóan hány fő nem jogosult normatív tankönyvtámogatásra, így a képviselőtestületek a települések költségvetésébe ezt tervezni tudják Fontos tudnod, hogy a tanulói jogviszonyon alapuló jogaidat a beíratás napjától gyakorolhatod, egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, együttműködési jogok) csak az első tanév megkezdése után illetnek meg Ha családi helyzeted indokolja jogod van az intézménytől taneszköz támogatást, csoportos kulturális rendezvényekre való eljutáshoz segítséget kérni Tanulmányi fejlődésedhez mentori támogatást kérhetsz. 13 A térítési díj és tandíj befizetése 13.1 A közoktatási törvény ban felsorolt ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások között fel nem sorolt foglalkozásokért az óvoda/iskola térítési díjat fizettet. A díj megállapítása mindig egy nevelési év, tanév időtartamára történik és havi rendszerességgel fizetendő. A térítési díj mértékét az tagintézmény vezetője állapítja meg, a fenntartó által meghatározott szabályok szerint Szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük minden olyan óvodai/iskolai döntéshez, amelyből rájuk fizetési kötelezettség hárul A térítési díjat minden hónapban előre, a közös igazgatású intézmény főigazgatója által meghatározott időpontban és helyszínen kell befizetnetek Az előre befizetett térítési díj bejelentett hiányzás esetén túlfizetésként a következő hónapra kerül elszámolásra. Az óvodai/iskolai jogviszony megszűnése esetén az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről a gazdasági egység pénztárosa gondoskodik Az intézményben a nevelési/pedagógiai programhoz a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíjköteles. A tandíjfizetés szabályait a fenntartó határozza meg. Az tagintézmény vezetője ennek figyelembevételével határozza meg a térítési díj összegét Az alapfokú művészet oktatásban fizetendő tandíj és térítési díj összegét az önkormányzati rendeletben írtak figyelembevételével minden év szeptember 30-ig a tagintézmény vezetője határozza meg. A díjat félévenként előre kell fizetned A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet te állítottál elő a tanulói jogviszonyodból eredő kötelezettséged teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 14 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

8 Az iskolaorvosi feladatokat ellátó iskolaorvos, fogorvos és védőnő beosztása alapján veszel részt a különböző orvosi vizsgálatokon. A szűrővizsgálatok idejére az intézmény nevelői felügyeletet biztosítanak Az orvosi beavatkozásokról a szüleidet az intézmény írásban értesíti. Abban az esetben, ha a szüleid nem járulnak hozzá az egészségügyi vizsgálathoz, beavatkozáshoz (pl.: iskolafogászat), az intézményt döntésükről írásban értesítik 14.3 Az intézményben csak teljesen egészségesen tartózkodhatsz! Betegen, vagy még lábadozó állapotban a biztonságos gyógyulásod és a többiek egészségének megőrzése érdekében ne tartózkodj az intézményben! 14.4 A gyermek részére otthonról beküldött gyógyszert beadni tilos! (kivétel az asztma (pipa), lázgörcs esetén, vagy ha a szülő írásban nyilatkozik) Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetsz újra óvodába/iskolába. A fertőző betegség esetén a szüleidnek bejelentési kötelezettsége van Baleset esetén sérülésedet haladéktalanul ellátjuk, súlyosabb esetben orvoshoz viszünk és a szüleid értesítjük Élősködők által okozott fertőzés esetén (tetű, rüh), csak abban az esetben jöhetsz óvodába/iskolába, ha a szülőd írásban nyilatkozott, hogy a kezeléseket az előírásoknak megfelelően elvégezte és állapotod fertőzésmentes Ha az intézményben megbetegedsz, lázas leszel szüleidnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinniük, (középiskolában hazamehetsz egyedül ). A pedagógusnak addig gondoskodnia kell az elkülönítésedről, ha szükséges, orvosi ellátásodról Ha az egészségügyi állapotod, személyes adottságaid alapján különleges ellátásra, gondozásra vagy jogosult, akkor az óvoda/iskola bevonásával, a szüleid (gondozód) kérhetik az illetékes pedagógiai szakszolgálat vizsgálatát. A különleges ellátásba vételről az óvoda/iskola véleményét és a vizsgálateredményét figyelembe véve - a szüleid jogosultak dönteni. 15 Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok 15.1 Az intézményegységekben hit- és vallásoktatásban részesülhetsz Ennek érdekében az intézmény a településen működő és bejegyzett felekezetekkel együttműködik. Az egyes felekezetek által kiküldött hitoktatóval egyeztetett időben a foglalkozások megtartásához termet és az intézményben rendelkezésre álló eszközöket biztosítja. Hozzájárul, hogy a hitoktató hirdetéseit az iskolai faliújságon közzétegye A hitoktatásra jelentkezni az egyes felekezetek által megjelölt időben és személynél lehet. A hitoktatásra történő jelentkezés önkéntes Nemzeti vagy etnikai önazonosságod tiszteletben tartjuk, és azt kifejezésre juttathatod, feltéve, hogy e jogod gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társaid tanuláshoz való jogának gyakorlását Intézményünkben mindenki tiszteletben tartja a nevedet, családodat, barátaidat, érzelmeidet, magánéletedet. Senkinek nincs joga a nevedet elferdíteni, kigúnyolni, kapcsolataidat minősíteni Intézményünkben tilos a hátrányos megkülönböztetés. Korlátozás vagy kedvezés nélkül mindenki egyenlő bánásmódban részesül Magánjellegű beszélgetésedbe, levelezésedbe senki sem tekinthet be, de ezzel a tevékenységgel te sem zavarhatod a tanítási órák menetét.

9 9 16 Diáksport-egyesület intézményes támogatása 16.1 A délutáni iskolai sportfoglalkozásokat a sportkör keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni Az iskolai sportkör diákönkormányzatként működik, munkáját saját szervezeti és működési szabályzata alapján szervezi meg Az iskolai sportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben, valamint a tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető irányításával kell megszervezni Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja a tornatermet, tornaszobát, szabadtéri sportlétesítményeket és a szükséges felszerelést, eszközöket Az iskola gondoskodik a diákolimpia versenyein való részvétel feltételeiről. (Helyszín, felszerelés, utazási költség, tanári kíséret.) A versenyekre történő nevezésről az iskolai sportkör dönt, a nevelőtestület egyetértésével. A döntést az iskolai munkatervben rögzíteni kell. 17 Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés 17.1 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulókkal együtt osztályközösséget alkottok. Az osztályközösségetek élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnökötök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal - az illetékes munkaközösség véleménye kikérésével - az tagintézmény-vezető bízza meg Az osztályközösségetek tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választjátok meg: osztálytitkár; képviselők (küldöttek) az iskolai diákönkormányzatba Érdekeitek képviseletét a tagintézmények diákönkormányzata látja el Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja, melyet a nevelőtestület hagy jóvá Az iskolai diákönkormányzat munkáját az általatok felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 18 Az információhoz jutás fórumai 18.1 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie A házirend egy-egy példányát megtekintheted: a székhelyintézmény portáján a tagintézmények portáján; a tagintézmények irattáraiban; a tagintézmények könyvtáraiban; a tagintézmények nevelői szobáiban; az intézmény főigazgatójánál;

10 10 az intézmény tagintézmény-vezetőinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; az iskolaszék elnökénél; az iskolai szülői szervezet vezetőjénél A házirend egy példányát - a közoktatási törvény előírásainak megfelelően - az intézménybe történő beiratkozáskor a szüleidnek átadjuk Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól óvodai csoportvezetődnek/osztályfőnöködnek tájékoztatnia kell benneteket a foglalkozásokon vagy az osztályfőnöki órán, szüleiteket szülői értekezleten A házirend rendelkezéseinek rád és a szüleidre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnöködnek meg kell beszélnie veletek osztályfőnöki órán, szüleiddel szülői értekezleten A házirendről tájékoztatást kérhettek az iskola főigazgatójától, tagintézményvezetőjétől, igazgatóhelyettesétől, osztályfőnöködtől, valamint az AMI-ban a fő- és kötelezőtárgy tanároktól, előre egyeztetett időpontban 18.7 Téged és szüleidet fejlődésedről, egyéni haladásodról az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szaktanároknak folyamatosan szóban vagy írásban tájékoztatniuk kell Szüleidet a nevelők az egyéni haladásodról az alábbi módon tájékoztatják szóban: a családlátogatásokon, a szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, a nyílt tanítási napokon, írásban: a tájékoztató füzetedben 18.9 A szülői értekezletek és a nevelőid fogadóóráinak időpontjait tanévenként az óvodai/iskolai munkaterv tartalmazza. 19 Diákközgyűlés / diákküldöttgyűlés 19.1 Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést, középiskolában diák küldöttgyűlést hívtok össze Az iskolai diákközgyűlésen jogod van részt venni A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. Ekkor tekintitek át a diákönkormányzat működését és a tanulói jogok érvényesülését. A tanulók kötelességei 20 Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások

11 Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét, sajátítsd el és alkalmazd az egészséged és biztonságod védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentsd a felügyeleted ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magad, társaid, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelsz, továbbá - amennyiben állapotod lehetővé teszi -, ha megsérültél Az intézmény vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársaid emberi méltóságát és jogait tartsd tiszteletben Magatartásoddal ne korlátozd tanáraidat a tanításban, társaidat a tanulásban Tartsd meg az intézmény szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat A tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítenek, amelynek rögzítése a naplókban történik Munka és balesetvédelmi oktatásban részesítenek a munkakezdés előtt: a technika tanár; a testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő, a fizika és kémia kísérleteket végző tanár, szakoktató, a közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy, kirándulások előtt a kirándulást szervező személy táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy Tartsd be, és igyekezz társaiddal is betartatni az osztályfőnöködtől, illetve a nevelőidtől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat Azonnal jelentsd az óvoda/iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magad, társaid vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlelsz Ismerd meg az épület kiürítési tervét, és vegyél részt annak évenkénti gyakorlatában;rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan tartsd be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat Az iskola tanuló- és gyermekbalesetekről nyilvántartást vezet. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló - és gyermek baleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Súlyos baleseteket azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának a (16/1998.VI.8.) MKM 1.sz. melléklete szerint. Az azonnali bejelentésre kötelezett baleseteket az intézményvezető, a munkavédelmi vezető és a szakszervezeti bizalmi együttesen vizsgálják ki. 21 Taneszközökért és felszerelésekért felelősség szabályai 21.1 Őrizd meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeld a rádbízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvd az intézmény létesítményeit, felszereléseit;

12 Ha az iskola a tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt, tankönyvkölcsönzés útján ad birtokodba, akkor neked, ill. szüleidnek kell megtéríteni a tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának. A kártérítést a mindenkori könyvtári kölcsönzés esetében alkalmazott szabály szerint kell kifizetni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. Amennyiben te, illetve szülőd igényli a kölcsönzött tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt, akkor megvásárolhatjátok A számítógépeket, audiovizuális eszközöket csak nevelői engedéllyel és felügyelettel használhatod A gondatlanságból okozott kárt meg kell térítened! 22 A mulasztások igazolása és a késések értékelése Óvodában 22.1 A gyermeket a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyéb esetben nem tud a jelenlétéről, így nem vállalhat érte felelősséget. A gyermekek óvodába érkezése és távozása a csoportok kifüggesztett napirendjének zavarása nélkül történjen. Ettől eltérő esetekben előzetes egyeztetés szükséges Amennyiben a gyermek egyedül érkezik, illetve távozik az óvodából erről a szülőnek írásban kell nyilatkoznia. Szülői nyilatkozat kell arról is, hogy rajta kívül még ki viheti haza a gyermeket Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásig nem jönnek, az óvónő hazaviszi a szülők lakására, ha nem találja otthon a szülőket, értesítést hagy arról, hogy hol található a gyermek. Rendszeresen óvodában maradó gyermek esetét jelezzük a Gyermekjóléti Szolgálat felé Válófélben lévő szülőknél a gyermek elvitele (vita esetén), csak bírósági vagy gyámügyi határozat alapján történhet. Az óvodába járási kötelezettség 22.5 Közoktatási törvény alapján óvodába járási kötelezettsége van minden ötödik életévét betöltött gyermeknek. (naponta legalább 4 óra) Hosszabb távollétet az óvodavezetővel egyeztetni szükséges, igazolatlan hiányzáskor intézkedést kezdeményezünk. (írásbeli felszólítás a szülő felé) 22.7 Az óvodavezető felmentheti a gyermeket az óvodába járás alól, egyéni elbírálás alapján A gyermek távolmaradását minden esetben a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak kell bejelenteni Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet hiányzik. (Feltéve, ha az óvodavezetője a szülőt 2 alkalommal írásban értesítette.) Óvodaköteles gyermekek 7 nap igazolatlan hiányzása esetén jegyzői intézkedést kezdeményezünk Igazolt a hiányzás, ha a gyermek beteg volt és erről orvosi igazolást hozott Igazoltnak kell tekinteni a szülő által előre bejelentett napot.

13 13 Bölcsőde: 22.13A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú ezzel a feladattal nem bízható meg A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolásra. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott ill. a gyermeken lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészsége érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, ill. a hozzátartozót. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, ill. orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradás okát 1 napon belül jelezze a bölcsőde felé A család bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozónő szülő napi találkozásaira, az üzenőfüzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be! Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. Iskola: Vegyél részt a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon Tegyél eleget - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeidnek megfelelően - tanulmányi kötelezettségednek Köteles vagy magaddal hozni az iskolába a tanuláshoz szükséges felszereléseket (ellenőrző könyv, tankönyvek, szöveg- és feladatgyűjtemények, szótárak, füzetek, atlaszok, tornafelszerelés). A tanórához szükséges felszerelést a szaktanár határozza meg A háromhavonkénti szöveges értékeléseken köteles vagy részt venni, az egyéni fejlesztési tervben kitűzött célok elérésére törekedned kell Hiányzásod a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolnod kell A szüleid betegség miatt egy tanévben 3 x 1 tanítási napot igazolhatnak A szüleid előzetes kérése alapján az osztályfőnököd engedélyével 3 napig terjedően, az igazgató engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthatsz Előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhatsz távol az iskolától. Szüleid ilyen esetben is kötelesek bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöködnek Ha mulasztottál iskolába jöveteled első napján, de legkésőbb 8 napon belül:

14 14 3-szor egy napig terjedő mulasztás esetén szülői; 3 napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatod mulasztásod az osztályfőnöködnél. a középiskolában az igazolások (szülői, orvosi, egyéb..) kizárólag ellenőrző könyvbe beíratva fogadhatók el Óráid igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolod távolmaradásod Késésnek minősül, ha az óra kezdetét jelző csengőkor nem tartózkodsz a tanteremben Ha elkésel, az órát tartó tanár annak időtartamát bejegyzi a naplóba. Ezek az év során összeadódnak, így is növekedhet a mulasztott óráid száma A késések csak indokolt esetben igazolhatók, erről az osztályfőnök dönt. A hiányzások következményei a középiskolában: 23.1 A Rendelet 20. -ának /6/ bekezdése szerint ha az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az adott tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 24. -ának /3/ és /4/ bekezdése alapján, ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az éves gyakorlati óraszám 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a mulasztás ezt az értéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs a tanulónak, a nevelőtestület lehetőséget adhat a gyakorlat pótlására Az igazolatlan hiányzás és következményei: A Rendelet 20. -ának -/3/,/4/ és 28.. /2/ bekezdése alapján az iskola értesíti a szülőt. a tanuló első igazolatlan mulasztásáról, ha tanköteles; ha igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, nem tanköteles, de kiskorú tanuló esetén; Ha az értesítés eredménytelen marad és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét, gondviselőjét. Ha a tanköteles tanuló mulasztása eléri a 10 órát, az iskola értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. amennyiben a tanuló kötelező iskolai illetve egyéb ünnepi rendezvényről igazolatlanul hiányzik, 6 óra igazolatlan mulasztást von maga után Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt (előtte a szülőt legalább két alkalommal írásban kell értesíteni a mulasztásról és következményeiről) A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt és az illetékes egészségbiztosítási pénztárat Az igazolatlan mulasztás fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi eljárást von maga után.

15 A testnevelés-felmentések általános szabályai: A testnevelési órák alól teljes felmentést csak szakorvosi illetve sportorvosi igazolás bemutatására adunk. Betegség, sérülés esetén kötelező az orvosi igazolás. Szülői igazolást csak egy-egy alkalommal fogadunk el, ilyenkor a tanuló részleges felmentést kap, tehát átöltözik, és aktívan részt vesz az órán részleges felmentése figyelembevételével. A gyógytestnevelésre járóknak nem kell az órán megjelenniük. Más felmentettek az első és az utolsó óra kivételével a tornateremben kötelesek minden órán megjelenni, váltócipőben. A testnevelésórán felszerelés nélkül megjelenő diák köteles a tornateremben tartózkodni. 23 Súlyos jogellenességek 23.1 Tilos az óvodában/iskolában alkohol és drog bármiféle egészséget károsító anyag, szer tartása, fogyasztása, árusítása, terjesztése - életkortól függetlenül Tilos az intézmény területére alkoholt, drogot behozni Tilos az óvoda/iskola épületében alkoholos vagy drogos befolyásoltság állapotában megjelenni Tilos az óvoda/iskola területére sérülést okozó, veszélyes tárgyat, tűzveszélyes anyagot, fegyvert, fegyvernek látszó, vagy annak minősülő tárgyat, mérget, más veszélyes anyagot, vagy eszközt, továbbá egészségügyileg indokolatlanul gyógyszert, háziállatot behozni Tilos az agresszív magatartás, mások bántalmazása, megalázása. 24 Az intézményi munkarend Óvodák 24.1 A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig Tart Az őszi, téli, tavaszi iskolai szünetek ideje alatt az óvoda a fenntartó által kiadott határozat szerint működik Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg Az óvodai nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket Napi nyitva tartás: 5:30-17:30: - Napsugár 6:30-16:30: - Óvoda Nagydobsza Óvoda Szentlászló Óvoda Somogyapáti Óvoda Nagypeterd, Rózsafa és Szentdénes A nyitva tartást igazítjuk a szülők munkarendjéhez, az IPR szerint.

16 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra /a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében egy gyerek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben /. A gyermek érkezésének: 8:45-ig Távozásának rendje: 17:30-ig 24.6 Az intézmény bejáratát 9-órától 12:15-óráig a gyerekek biztonsága, az intézmény védelme érdekében zárva tartja a Zöldmanó, Micimackó és Napsugár Óvoda Kérjük, hogy érkezéskor óvónőnek, dajkának adják a gyermekeket, óvónőtől, dajkától átvéve vigyék haza Egyedül érkező távozó gyermeknél kérünk szülői írásbeli engedélyt, nyilatkozatot A szülők a megfelelő fórumokon részt vehetnek az óvoda nevelő munkájának kialakításában ötleteikkel segíthetik a közös gondolkozást Gyermek ruházata az óvodában: Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság. Átöltözéshez szükséges tartalék ruha, alsóruha mindig legyen a zsákban. Legyen a gyermeknek váltócipője (papucs nem), óvodai pizsama, saját fésű, fogkefe. Ruháid, lábbelid, játékaid szüleid lássák el jellel vagy névvel. Iskola 24.11Az intézményben a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: Óra Zrínyi (rövidített órák) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) Tinódi/ Istvánffy 5-8. Istvánffy 1-4. Nagydobsza Somogyapáti Kétújfalu Nagypeterd Rózsafa 1-4. Szentlászló tanítási blokk tanítási blokk Projekt napok esetében a csengetési rendtől el lehet térni A Tinódiban reggel tanulószoba működik hat óra negyvenöt perctől hét óra negyvenöt percig a vidékről bejáró és (indokolt esetben) helybeli gyerekeknek. A vidékről bejáróknak a tanulószobai foglalkozás kötelező. A Nagypeterdi iskolában reggel 7 órától 8 óráig tanulószoba működik a bejáró gyerekeknek.

17 Az iskolába az első óra megkezdése előtt legalább 10 perccel kell megérkezned ( az AMI-ba 5 perccel a foglalkozás megkezdése előtt) A székhelyintézmény (középiskola) nyitvatartása: A bölcsőde naponta reggel 5.30 tól ig. fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazavitelére este ig van lehetőség A tagintézmények nyitvatartási, tízórai és menzai rendje: Nagypeterd Tinódi Istvánffy Nagydobsza Somogyapáti Kétújfalu Szentlászló Nyitva tartás Reggeli Tízórai helye és ideje ig ebédlő iskolatej ebédlő Rózsafai iskola: óra tanterme osztályterem ebédlő ebédlő ebédlő ebédlő felső alsó Aasó felső alsó 8.15-től felső 9.10-től alsó felső Menzás tanulók felszerelése alsó: osztály, felső: ügyeleti terem ebédlő összekötő folyosó tanulószoba szekrények osztálytere m Jó idő esetén igyekezz a szünetet az udvaron tölteni! Ne rágózz az óvoda/iskola területén! Nem zárható és/vagy üveges ill. fém palackban ne hozz italt! Ne fogyassz héjas magvakat (napraforgó, tökmag, pisztácia, mogyoró) az intézményben! Az órákon a tanárok és a gyerekek is kötelesek kikapcsolni a telefonjaikat Tanítási/nevelési idő alatt az óvoda/iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére a csoportvezetőd/osztályfőnököd (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgató helyettes) vagy a részedre órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatod el Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az igazgató vagy az igazgatóhelyettes vagy az őt helyettesítő megbízott nevelő adhat neked engedélyt A nevelési évben, szorgalmi időben a pedagógusok és a tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik az igazgató által megállapított hivatalos időpontokban. Az ügyfélfogadás időpontját az iroda bejáratánál ki kell függeszteni.

18 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt, a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként 2-2 hetes; folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek (Tinódi, Nagypeterd, Somogyapáti); tantárgyi felelősök Amikor hetes vagy: gondoskodj a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.) az órát tartó nevelő utasításai szerint; a szünetben a termet szellőztesd ki; az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig ügyelj az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztesd; a Tinódiban a hiányzási füzet vezetését és a portára történő leadását pontosan végezd; az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentsd a hiányzó tanulókat; ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítsd az igazgatóságot; az óra végén a táblát töröld le és ellenőrizd a tanterem rendjét és tisztaságát Amikor 7. vagy 8. évfolyamos leszel - külön beosztás szerint - reggel, valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint a folyosókon tanulói ügyeletet láthatsz el. A nevelők utasításai alapján segíted az ügyeletes nevelők munkáját, felügyeled az udvar, a folyosók és a mosdók rendjét, tisztaságát, valamint társaid magatartását Az egyes tanítási órákon - önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi felelősként segítheted a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában közre kell működnötök. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza Valamennyi pedagógus köteles minden érdemjegyed és írásos bejegyzéseid az osztálynaplón kívül a tájékoztató füzetben is feltüntetni. A szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján kell beírni.(amennyiben a tájékoztató füzeted hiányzik, a hiányzó jegyek beírását az osztályfőnököd rendszeres időközönként pótolja.) 24.32A középiskolás tanuló a kapott érdemjegyet beírja az ellenőrző könyvébe. Az ellenőrző könyv vezetése a tanuló feladata. A jegyeket és egyéb bejegyzéseket rendszeresen, de legkésőbb havonta láttamoztatja a szülővel. Az ellenőrző könyvet az osztályfőnök rendszeresen, legalább havonta egyszer ellenőrzi és aláírja A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy vagy két órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta 1-2 érdemjegy alapján tudunk osztályozni.

19 Egy tanítási napon belül kettőnél több témazáró feladatlapot, dolgozatot nem lehet veled íratni. Megíratásuk időpontját, minimum írásuk előtt 1 héttel előre be kell jelentenie tanárodnak. A koordinálás az osztályfőnök és a szaktanárok feladata Az írásbeli beszámolóidat maximum 10 munkanapon belül kijavítva és értékelve megmutatjuk neked, valamint az érdemjegyed a naplóba és a tájékoztató füzetbe feltüntetjük. A határidő túllépése után az írásbeli beszámolód érvényét veszti Az év végi osztályzat megállapításakor, ha a pedagógus a diák hátrányára eltér a matematikai átlagtól, döntését indokolnia kell a tantestület felé, amely ha a pedagógus indoklásával nem ért egyet, jogosult a tanuló részére kedvezőbb osztályzatot megállapítani A testnevelési órákra, edzésekre vonatkozó külön szabályok: a tornateremben csak pedagógus felügyeletében tartózkodhatsz; testnevelés órákra a tanári utasításnak megfelelően kell öltöznöd. Az iskola által előírt öltözet: tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, tornaruha, melegítő; a felmentettek részére a tornacipő kötelező; a sportfoglalkozásokon (szakkörökön) az iskolai ruházat helyett sportfelszerelést (tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselned; a sportfoglalkozásokon nem viselhetsz karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki Az iskolai ünnepélyeken sötét alsóban és fehér felsőben jelenj meg! A cipő lehetőleg az ünnepi ruházatodhoz illő legyen. A Tinódiban tanévnyitó- és záró ünnepségeken kötelező az iskolai jelvényt viselned. (Kivétel a 8. évfolyam, ballagáskor.) A Himnuszt és a Szózatot - megfelelő tiszteletadással -, lehetőleg közösen énekeljétek A középiskolai ünnepségeken tanulóink öltözete: lányok: sötét alj, matrózblúz, sötét cipő, iskolai nyakkendő fiúk: sötét öltöny, fehér ing, hozzá illő cipő, iskolai nyakkendő. egyéb rendezvényeken (iskolabál, színház, hangverseny) tanulóink az alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg. 25 Az óvoda igénybevételére vonatkozó szabályok Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát: 25.1 A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta Amikor a gyerek egészséges Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni legfeljebb napi négy óra 25.6 A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges feltételeket eléri, attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti. A szülő

20 20 kérelmére a gyermek tankötelesé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. 26 A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó előírások 26.1 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szüleid írásbeli kérésére történik A napközi otthonba és a tanulószobába tanévenként előre minden év május 31-ig, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezned. Indokolt esetben a szüleid tanév közben is kérhetik napközis ill. tanulószobai elhelyezésed Az iskola a napközi otthonba és tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, vagy/és akik nehéz szociális körülmények között élnek A napközis foglalkozások a tanítási órák idejéhez igazodnak, az évente elfogadott napközis foglalkozási tervek szerint folynak A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és délután ig tart. A Nagypeterdi iskolában ig tart A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szüleidnek kell igazolniuk A napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szüleid személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhatsz el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a eltávozásodra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt A tanulást sem te, sem a szüleid nem zavarhatják meg. (Kivétel: zeneiskola, szakkörök, betegség.) Ha napközis vagy, délutáni rendszeres elfoglaltságodról (szakkör, sportkör, zeneiskola), a szüleidnek a napközis nevelőt tájékoztatniuk kell A szülő a foglalkoztatási teremhez csak kivételes esetben mehet, egyébként csak a portán várakozhat ( ig) A tantermi és a napközis felszerelést csak nevelői engedéllyel szabad használnod! Más tulajdonát tartsd tiszteletben! A napközis csoportokban az alábbi felelősök működnek (feladataikat a Napközi otthon Házirendje tartalmazza): osztályonként egy tanulmányi felelős, nemenként egy tisztaságfelelős, egy játékfelelős, asztalfelelős, cipőszekrény-felelős Ha a Nagypeterdi Általános Iskolába iratkozol be alsó tagozatra, akkor iskolaotthonos osztályba fogsz járni. Iskolaotthonos 1-4. évfolyam délutáni munka rendje: 1. óra:

21 21 2. óra: óra: óra: óra: Helyiséghasználat, területhasználat 27.1 Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatod. Ez alól senki sem adhat felmentést! 27.2 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskola épületében a dolgozókon és ellátottakon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak Akit az iskola területén, dohányzáson, alkoholfogyasztáson, drogozáson érnek, vagy aki abban a helyiségben tartózkodik, ahol ilyen tevékenység folyik, és nem jelenti azt, az ugyanúgy fegyelmi vétséget követ el, s ellene is fegyelmi eljárás indul Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használd! Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért A középiskola egyes helyiségeinek (asztalos tanműhely, számítástechnikai terem, nyelvi labor) használatának rendjét külön melléklet szabályozza.(1.,2.,3.melléklet) 27.6 Feladatod, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázz, ne szemetelj, erre társaid is figyelmeztesd, magad és társaid után az iskola udvarán és helyiségeiben rakj rendet! 27.7 Az iskolai könyvtár számodra a tanév elején megállapított nyitvatartási rend szerint működik Az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatsz magaddal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszéled, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelented. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot köteles vagy leadni az iskola portáján. Tiltott dolgok: pirotechnikai eszközök, ön- és közveszélyes játékok Kérjük, hogy gyermekük tárgyait, ruháit jellel vagy névvel jelöljék meg Otthonról hozott tárgyakat, játékokat a gyermek nem hozhat az óvodába, ellenkező esetben a teljes felelősség a szülőt terheli A gyermek saját és társai biztonsága érdekében ékszereket (gyűrű, nyaklánc, karlánc) veszélyes játékokat és tárgyakat nem használhat! Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb Ft felett), valamint nagyobb összegű pénzt (2000 Ft felett) az iskolába csak a szüleid engedélyével - rendkívül szükséges esetben - hozhatsz. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat add le megőrzésre a portán. Amennyiben ezt mégsem teszed meg, úgy az iskola értéktárgyadért, illetve pénzedért felelősséget vállalni nem tud Amennyiben előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hozol az iskolába tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, köteles vagy az engedély ill. a bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása

Az iskolai közélet megújítása SZKB_212_09 Az iskolai közélet megújítása szkb_212_diak_book.indb 99 2007. 09. 10. 9:54:20 szkb_212_diak_book.indb 100 2007. 09. 10. 9:54:20 tanulói az iskolai közélet megújítása 12. évfolyam 101 D1 Részletek

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben