5300 Karcag, Táncsics krt / OM /2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND"

Átírás

1 5300 Karcag, Táncsics krt / OM /2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

2 Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó rendelkezéseket a többszörösen módosított évi LXXIX. törvény a Közoktatásról szóló (Kt.), a többszörösen módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény, valamint a 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a 307/2004. (VIII.18.) kt sz. határozat a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési programja szabályozza. 1. ÓVODAI FELVÉTEL JOGVISZONY Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét betöltötte, szobatiszta, egészséges. Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, a tankötelezettség kezdetéig legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Városi szinten a fenntartó által meghatározott időben óvodai beíratás minden év április hónapban. Óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt az újonnan felvett gyermekek fogadása adott év szeptemberétől folyamatosan történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámot az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleményének figyelembe vételével. Az óvodáskorú gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A tankötelezettség kezdetétől az óvoda Óvodai Szakvéleményt ad. Óvodai kötelező nyomtatványon Tü. 722.r.sz. (december február között.) 1.1 A működési (felvételi) körzet Székhely és a tagóvodák körzetét a fenntartó határozza meg. Kötelező felvételt biztosító óvoda: Körös út 44. sz. alatti tagóvoda. 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Az óvodai nevelési év tárgy év től következő év ig tart. 2

3 2.1 Az óvoda nyitva tartása a Székhelyen és tagóvodánként Székhely: óráig Csokonai úti tagintézmény óráig Jókai úti tagintézmény óráig Körös úti tagintézmény óráig Kinizsi úti tagintézmény óráig Kuthen úti tagintézmény óráig SZIM tagintézmény óráig Takács P. úti tagintézmény óráig Táncsics krt. 19. tagintézmény óráig Zöldfa úti tagintézmény óráig Szombat-vasárnap zárva tart minden óvoda. 2.2 Nevelés nélküli munkanapok Nevelés nélküli munkanapok számát az éves munkatervben határozzuk meg (évente maximum 5 nap). A zárva tartást megelőzően a szülőket legalább 7 nappal tájékoztatjuk. A nevelés nélküli munkanapon a szülők igényeinek előzetes felmérése alapján ügyeletet biztosítunk a Székhelyen. 2.3 Nyári zárás A fenntartó által meghatározott időben 4-8 hét, az időpontot minden év február 15-ig ki kell függeszteni. A zárás ideje alatt a szülő kérésére a nyitvatartó óvodák fogadják a gyermekeket. 2.4 Téli-tavaszi zárás Minden évben az iskolai szünetekhez kapcsolódóan a fenntartó szabályozása szerint. Ügyeletet biztosítunk az intézményünk székhelyén, a Táncsics krt. 17. sz. óvodában. 3. A GYERMEKEK ÓVODAI ÉLETRENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az óvodai nevelés kötelező pedagógiai irányelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg, amely kiegészül a Helyi Nevelési Programmal, figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, életkori sajátosságait. 3

4 3.1 Érkezés az óvodába A szülők az óvodai tevékenység zavarása nélkül lehetőleg 8 30 óráig hozzák be gyermeküket az óvodába. 3.2 Hazabocsátás az óvodából félnapos ellátás esetén 12ºº-től egésznapos ellátás esetén a délutáni étkezés (uzsonna) után, (szülővel való egyeztetés alapján) az óvoda felelősséget vállal a gyermekekért attól kezdve, amikor a szülő vagy a szülő által megbízott felnőtt, vagy testvér a gyermekeket az óvoda dolgozójának gondjaira bízta, mindaddig amíg a szülő vagy a megbízott felnőtt vagy testvér a gyermeket az óvónő tudtával el nem viszi. A nevelési év kezdetekor a szülő írásban nyilatkozik, hogy kik azok a személyek, akik elvihetik, illetve elviszik a gyermeket az óvodából. az óvodába egyedül érkező gyermekekért az óvodából egyedül távozó gyermekekért (melyet a szülő írásban bejelentett) a szülő vállal felelősséget ha gyermeke nem jön be az óvodába, illetve a kért időpont utáni hazabocsátás esetén nem megy haza. A szülő a gyermeke érdekében köteles leadni egy telefonszámot, ahol napközben elérhető (pl.: lakás, munkahely), valamint azok változását azonnal jelezni. 3.3 Ügyeleti csoport Az óvodák nyitásától ig, valamint től az óvodák zárásáig óvodapedagógus irányításával összevont csoportok működnek tagintézményenként. 4. GYERMEKI JOGOK AZ ÓVODÁBAN Kt. 10. (1-3) bekezdésében meghatározott gyermeki jogok intézményünkben maradéktalanul érvényesülnek. Óvodánkban minden egyes gyermeket tisztelet, elfogadás szeretet, testi-lelkiszellemi gondoskodás vesz körül. Olyan nevelői légkört alakítottunk ki, mely lehetővé teszi a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Az intézményünkben biztonságban és egészséges környezetben neveljük a gyermekeket. A helyi nevelési programban kialakított heti és napirendben biztosítjuk a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő-játék, testmozgás, fejlesztő tevékenység, étkezési lehetőség beiktatásával. Szülői igény alapján biztosítjuk a cigány kisebbségi nevelést. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését integrált óvodai csoportban biztosítjuk. 4

5 5. A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Kt (1) bekezdésben szabályozottak szerint a szülői jogok érvényesülnek intézményünkben. a szülők által létrehozott szülői szervezet képviseli a gyerekek érdekeit, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőnél a gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. A székhelyen és a tagintézményekben a gyerekek nagyobb csoportján telephelyenként az óvodai jogviszonyban lévő gyerekek 20 %-át értjük, Kt. 14. (2) bek. szülői kötelezettség betartását a gyermekek érdekében a pedagógusok figyelemmel kísérik, a gyermekek óvodába érkezését, távozását a szülő köteles jelezni a gyermekekkel tartózkodó felnőttnek, bejárati kapu felsőzárát minden felnőtt köteles használni gyermeke érdekében, az egyedül járó gyermek szülője felelősség vállaló nyilatkozatot állítson ki, amelyet az óvodapedagógus tart nyilván, pedagógiai elvárás, hogy 9 órán túl gyermek ne tartózkodjon az óvodában (ettől eltérni indokolt esetben lehetséges), az óvodában csak tiszta ruházatú, ápolt gyermeket fogadunk, köteles a szülő gondoskodni gyermeke személyes használati eszközeiről (ruhazsák, váltóruha, pizsama, tornafelszerelés, fogmosókészlet, fésű, a gyermek lábméretének megfelelő váltócipő mely nem papucs, illetve mamusz), egész évben a fogkrém és a papírzsebkendő folyamatos biztosítása, félnapos óvodai ellátás esetén a szülő gondoskodik a gyermeke tízóraijáról mely nem lehet édesség ropi hanem az egészséges táplálkozásnak megfelelő darabos étel, valamint zárható műanyag flakonban folyadék (tea, tej), mozi színházlátogatás s egyéb rendezvények belépő díját a szülők fizetik be az óvónők kérése alapján (mely nem kötelező jellegű) az óvónők azokat a gyermekeket viszik el, akik belépődíjat kifizetik, bármely okból történő hiányzást reggel 9 óráig jelenteni kell (ebédrendelés miatt), egésznapos kirándulások szervezésekor a szülő beleegyezése szükséges, az utazási és egyéb költségek a szülőt terhelik (autóbusz, vonatjegy, belépők), az 5. életévüket betöltött iskolába menő beszédhibás gyermekek számára az óvodában tartott ingyenes logopédiai foglalkozás kötelező, a szülők igénye alapján, a nevelési időn kívül térítésmentes hitoktatás folyik az egyházak szervezésben (református, katolikus), a tagintézmény vezetővel vagy a pedagógussal történő egyeztetés szerint a szülő részt vehet foglalkozásokon, a szülő kötelessége rendszeres kapcsolatot tartani gyermeke óvodapedagógusával, gyermeke számára biztosítja az óvodába járás lehetőségét, a gyermek beszoktatásának időszakában segítse az óvodapedagógus javaslatai szerint a gyermek közösségbe történő beilleszkedését. óvoda iskolapszichológusi ellátás igénybevétele, a szakember véleményének, javaslatának megfelelően jár el gyermeke érdekében. 5

6 6. AZ ÓVODA KÖTELEZETTSÉGEI a gyermeknek óvodába érkezésétől hazameneteléig felnőtt felügyeletet biztosítunk, tiszta, higiénikus környezetben fogadjuk a gyermekeket, a gyermekek számára az egész nap folyamán nyugodt játéklehetőségről és az egészséges életmód szokásainak kialakításához megfelelő feltételrendszerről kell gondoskodnunk, a szülőnek gyermeke fejlődésének nyomon követése érdekében az alábbi kapcsolattartási lehetőségeket biztosítjuk: a szülőértekezletek (összevont, csoport), egyéni beszélgetések, igény szerinti fogadóórák, intézményvezető fogadóórájára minden hó első hétfője óráig, Helye: Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag, Táncsics krt. 17. nyíltnapok (hét), nyílt ünnepélyek. a gyermekek óvodai felvétele előtt családlátogatás, majd évente legalább egy alakalommal, illetve szükség szerint a gyermekvédelmi felelősökkel. az óvoda köteles az óvodai nevelést megelőző (bölcsőde), logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, illetve iskolai intézményekkel való kapcsolattartásra, azok munkájának segítésére, az óvoda köteles a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlődésével kapcsolatban igazolni, hogy a gyermek elérte az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget, szükség esetén javasolja a gyermek óvodai nevelésében való további részvételét, illetve Nevelési Tanácsadó vizsgálatát (esetleg a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság lehet még az illetékes). 7. A GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI, RENDJE A gyermekek egyéni fejlődését az óvodapedagógusok nyomon követik az alábbi területeken: testi fejlettség (alvás, egészséges életmód), értelmi fejlődés, játék, munkához való viszony, vers mese, ének-zene, énekes játék, rajz, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, mozgás. 6

7 A gyermek fejlettségi szintjének megállapítását a tevékenységek során megfigyeléssel végzik a gyermekek óvónői. A tapasztalatokat rögzítik a gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő lapján. A megfigyelés eredményeire alapozva készülnek el területenként a fejlesztési javaslatok. A gyermek megfigyelésének, fejlesztési javaslatok elkészítésének rendje: Kiscsoportos gyermeknél: november, május Középsős gyermeknél: december, április Nagycsoportos gyermeknél: szeptember, január E dokumentum alapja a szülők tájékoztatásának a gyermek egyéni fejlődéséről, fejlesztéséről. Szülői tájékoztatás évente két alkalommal, amelyet a szülő aláírásával igazol. 8. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI, ELJÁRÁSI RENDJE Óvodai jogviszony megszűnik a gyermeket másik óvoda átvette, szülő írásban bejelentette, hogy a gyermek kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, kivéve, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, illetve az 5. életévét betölti, fizetési hátralék miatt a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedés napján, kivéve, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel, továbbá ha a gyermek hátrányos helyzetű, 3-5 éves kor között, ha 10 napnál többet igazolatlanul hiányzott, kivéve, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel, a gyermeket felvették az iskolába, a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, melyben nyolcadik életévét betölti. 9. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 9.1 Az óvoda egészségvédelmi szabályai Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb.). Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőknek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni óvónőnek addig is gondoskodnia kell lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. Lábadozó gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja, gyógyszert az óvodában az óvodapedagógus a szülő kérésére nem adhat be a gyermeknek. 7

8 Állandó gyógyszeres kezelés esetén az óvodában a gyermeknek a déli gyógyszeradagját az óvónő kifejezetten csak az orvos írásbeli kérésére adhatja be. A gyermekek a betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek ismét óvodába. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell (a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre). Az egészségügyi előírásokat figyelembe véve a szülő, hozzátartozó a gyermekmosdóba, illemhelyre nem léphet be. Rendszeres egészségügyi felügyeletet és ellátást az óvoda orvosa végzi (szabályozása az SZMSZ-ben). Az óvodai rendszeres orvosi vizsgálatokra az óvodapedagógusok kísérik el a gyermekeket. Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülőnek el kell vinnie a gyermekét, s az eredményt az óvodaorvosnak be kell mutatni. A szülő köteles gyermeke egészségügyi állapotával kapcsolatban minden lényeges tudnivalót bejelenteni a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak (gyógyszerérzékenység, allergia, lázgörcsre való hajlam, gégegörcs-asztma, műtét). Fejtetvesség esetén köteles a szülő, otthon kezelni gyermekét, a védőnő igazolása után látogathatja ismét az óvodát. Pupillatágítás, kötőhártya gyulladás esetén a gyermek az óvodát nem látogathatja. Az óvoda területén dohányozni TILOS! 9.2 Baleset megelőzés, védelem rendje, módja gyermekbaleset megelőzésében, illetve baleset esetén Kérjük, hogy gyermekekkel kapcsolatban, illetve magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert az balesetet idézhet elő, illetve zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. A gyermekek az óvodában balesetveszélyes játékokat, tárgyakat, pl.: gyufa, tű, kés stb. nem hozhatnak be. Lehetőség szerint ne viseljenek ékszereket, mert az balesetveszélyes is lehet, továbbá elvesztésükért felelőséget vállalni nem tudunk! Az óvodapedagógus feladatai óvodába kerüléskor a nevelő a gyermekekkel a sport, játékszerek, berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök rendeltetésszerű használatát ismerteti, használatuk szabályait folyamatosan gyakorolhatja, állandó felügyeletet biztosít, a veszélyforrásokat a magukba rejtő tornaszerek, udvari játékszerek használatát folyamatosan figyelemmel kíséri, óvodán kívüli rendezvények fokozott balesetvédelmi eljárásait betartja, a balesetvédelmi feladatok ismertetésének és tartalmának dokumentálása, az éves pedagógiai terv része a csoportnaplóban a baleset megelőzés módjának tudatosítása, 8

9 a balesetmegelőző viselkedési mód tudatosítása magyarázattal, példaadással, helyes viselkedési mód megerősítésével, baleset esetén haladéktalanul intézkedik: elsősegélynyújtásról, orvos-mentő értesítéséről, a szülő tájékoztatásáról Óvodán kívüli rendezvények és kirándulás előtt engedélyeztetési nyilvántartási és létszámjelentési kötelezettsége van az óvónőnek, előzetesen bejárja a terepet a terület veszélyforrásainak megismerése céljából. Az óvodapedagógusok az intézmény formanyomtatványán engedélyt kérnek a kirándulásra úti cél, időpont, időtartam, a kísérők létszáma (amely közalkalmazott és szülő) valamint a gyermekek névsorát tartalmazza. Az intézményvezető intézményi formanyomtatványon engedélyt ad a kirándulásra, vizsgálva az úti célt, időtartamot, valamint a gyermekek létszámához benyújtott kísérők létszámának meglétét Az intézményvezető feladatai az intézményvezető a baleset körülményeiről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban meghatározott nyomtatványon 3 példányban, kivizsgálja a baleset okát, körülményeit, megállapítja a felelősséget, a baleseti jegyzőkönyv 1 példányát a tárgyhót követő nyolcadik napjáig megküldi a fenntartónak (jegyzőnek címezve) 1 példányát a szülőnek, 1 példányát az óvodai irattárnak, a vezető felelőssége a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység megszervezése, ellenőrzése. 9.3 Az intézmény gyermekvédelmi feladatai Rendje A Közoktatásról szóló tv. 19. (7) bek., d; pontja, az 54. (1) bek., az 55 (2) bek.. g; pontja, valamint a Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok betartása. A feladat megvalósításának szabályát az intézmény SZMSZ. tartalmazza. A tagintézmények hírdetőtábláján minden év szeptember 1-től közzé kell tenni a gyermekvédelmi felelősök nevét, akikhez a szülők problémáikkal fordulhatnak.. 9

10 9.4 Bombariadó esetén szükséges eljárás Rendje a veszélyhelyzet tudomásul vétele után (telefonbejelentés, gyanús csomag) azonnali intézkedés megtétele, a tagóvoda vezetőjének értesítése, a dolgozók riasztása a veszélyhelyzetről, az épületből a gyermekek eltávolítása, ellenőrzése a tűzriadó tervben foglaltak szerint, azonnali jelzés a karcagi Rendőrkapitányság felé (hívott telefonszám: 107) a jelzés tárgya kiterjed: a pontos helyre (város, utca, házszám, óvoda megnevezése) a veszély oka (mit észlelt) a veszélyt jelző neve, honnan beszél, telefonszáma, az intézményvezető értesítése a veszélyhelyzetről. 10. TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 10.1 Fenntartói szabályok alapján Az étkezési térítési díjat az Önkormányzat határozza meg. A szülőket a nyersanyag norma és a mindenkori ÁFA költség terheli Étkezési térítési díj beszedése, visszafizetés rendje Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, a következő befizetéskor írható jóvá. A teljes hét lejelentésére előző hét pénteken 9 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési térítési díj beszedését az SZMSZ szabályozza. A térítési díjakat tárgy hóban szedjük. A kijelölt napokról és pótbefizetésekről 7 nappal a díjbeszedés előtt az óvodai hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást. A pótbefizetésen, aki nem tesz eleget fizetési kötelezettségének azoknak a gyermekeknek a további napokra étkezést nem biztosítunk az étkezési díja hátralékának befizetéséig Szociális és normatív kedvezmények Étkezéssel kapcsolatos kedvezmények: Önkormányzati határozat alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőnél az étkezés térítésmentes. Három vagy több gyermekes családnál, amelyről nyilatkozatot kell kitölteni, a kedvezmény 50 %-os. 10

11 Sajátos nevelési igényű gyermekek Szakértői Bizottság Szakvéleménye alapján a kedvezmény 50 %-os. Tartósan beteg gyermek esetében Orvosi igazolás alapján a kedvezmény 50 %-os 11. FAKULTATÍV NEVELÉS, OKTATÁS 11.1 Hitoktatás A szülők igénye alapján az óvodában a gyermek egyházjogi személy által szervezett hitoktatásban vehet részt. A hitoktatás az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve történik, az óvodai életrendet figyelembe véve. Intézményünk biztosítja a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket (helyiség rendeltetésszerű használata, meglévő eszközök) 11.2 Nyelvi oktatás Az óvoda lehetőséget biztosít (a szülők igénye alapján) nyelvi oktatásra. A nyelvi oktatás költsége a szülőt terheli megállapodás szerint a nyelvoktatóval melyet az óvoda nem szabályozhat. A foglalkozások nem zavarhatják az óvodai napirendet Zeneóvoda Szülői igény alapján a Zeneiskola tanárai szervezik, vezetik a zeneiskolai szabályok alapján. Az óvoda helyiséget biztosít az óvodai életmódot figyelembe véve. 12. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 12.1 A gyermekek távolmaradása, mulasztása a gyermekek távolmaradását a szülőknek be kell jelenteni, Óvodába járó 5. életévet betöltött gyermek évi LXXIX. törvény 24. (3) bek., valamint 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 20. (4) bek szabályozása értelmében 3 nap igazolatlan hiányzás esetén első felszólító, 6 nap igazolatlan hiányzás esetén második felszólító megküldése a szülőnek (aláírással igazolják az átvételt az óvodai példányon), 7 nap igazolatlan hiányzás után a Karcag Városi Önkormányzat Jegyzőjének értesítése a szabálysértési eljárás lefolytatásához. 11

12 12.3 Óvodába járó 3 éves kortól 5 éves korig az évi LXXIX. törvény 74. (2) pontja, valamint 11/1994. (VI.8) MKM rendelet pontjának szabályozása értelmében 5 nap igazolatlan hiányzás esetén első felszólító, 9 nap igazolatlan hiányzás esetén második felszólító megküldése a szülőknek (aláírással igazolják az átvételt az óvodai példányon), 10 nap igazolatlan hiányzás után határozat megküldése az óvodai jogviszony megszűnéséről a szülőknek (aláírással igazolják az átvételt az óvodai példányon) Hiányzások igazolása igazoltnak kell tekinteni a kezelőorvos által kiadott igazolást időpont feltüntetésével (igazolásra kiadott óvodai pecséttel ellátott füzetbe, vagy orvosi vényen), igazoltnak kell tekinteni a szülő által előre bejelentett 3 napot (csoportban dolgozó óvónők engedélyezik indokolt esetben), 3-nál több napot indokolt esetben az intézményvezető engedélyez, az orvos és az óvónők által igazolt hiányzások vezetése a felvételi és mulasztási naplóban történik naprakészen. 13. ÜNNEPÉLYEK, HAGYOMÁNYOK közös megemlékezések a gyermekek név illetve születésnapján a szülők a hagyományoknak megfelelően gondoskodnak arról, hogy gyermekük megvendégelhesse csoporttársait, anyáknapi ünnepség (helyi szokásoknak megfelelően), óvodai ünnepségek mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd, farsang, gyermeknap, tanévzáró, a helyi részprogramnak megfelelően egyéb ünnepi alkalmak szervezése a szülői közösséggel egyeztetve, Gyermekünk mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvánnyal közös szervezésben bevételes rendezvények, ünnepek szervezése, Nemzeti ünnepeinkről (március 15., október 23.) csoportonkénti megemlékezés. 14. NEVELÉSI INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA 14.1 Rendje az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus tájékoztatást nyújt a nevelési programban, a házirendben és az óvoda SZMSZ-ében foglaltakról, 12

13 a szülőknek biztosítani kell az óvoda dokumentumaiba (nevelési program, házirend, SZMSZ) történő betekintést, a dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre válaszadási, javaslattételi lehetőséget teremtünk Módja az óvodába történő beíratáskor a házirend egy példányát a szülőnek átadjuk, a tagóvoda vezető a tanévnyitó szülői értekezleten az érintett dokumentumokat ismerteti a szülőkkel, a szülőknek biztosítjuk a dokumentumok hozzáférhetőségét, és lehetőséget teremtünk írásos vélemény nyilvánítására, a felmerülő kérdésekre szóban az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy reagál, az írásban történő észrevételekre az intézményvezető 8 napon belül írásban adja meg a választ. 15. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS A HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt lehet használni, az óvoda helyiséget más, nem oktatási-nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében csak a Ktv. 4. (4) bek. és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. (6) pontja alapján, hitoktatásra a teremátengedés díjtalan, belső szabályzatban meghatározottak szerint szerződéskötéssel kell meghatározni a csoportszobák külső személyek által történő igénybevételének rendjét, módját, összegét (nyelvoktatás, gyermektorna, stb.) Ktv. 39. (4) az intézmény helyiségében párt, politikai célú mozgalom nem működhet. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A házirend hatálya, hatályba lépése A házirendet az intézmény vezetője készíti el, szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol, a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértési jogot gyakorol, nevelőtestület fogadja el, a fenntartó hagyja jóvá. A kiterjedés köre: Az óvodába járó gyermekek közössége, A gyermekek szülei, törvényes képviselői, A nevelőtestület, A nevelő oktató munkát segítő dolgozók, Egyéb munkakörben dolgozók. 13

14 Hatálybalépés A házirend a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba, határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület, illetve a szülők erre javaslatot tesznek. Karcag, június 18. Szarka Lászlóné intézményvezető 14

15 5300 Karcag, Táncsics krt / OM HÁZIREND 1. számú melléklet GYÓGYTESTNEVELÉS 15

16 Jogszabályi háttér: A közoktatási intézmény házirendjére vonatkozó rendelkezéseket a többszörösen módosított évi LXXIX. törvény a Közoktatásról szóló (Kt.), a többszörösen módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza. 1. Gyógytestnevelés illetékességi köre és feladatai Karcag Város nevelési-oktatási intézményeiből látja el az óvodaorvos és iskolaorvos, vagy szakorvos által elvégzett szűrővizsgálat alapján beutalt gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását. Gyógytestnevelés: II. kategória II/A gyógytestnevelés mellett testnevelésen is részt vehet. II/B csak gyógytestnevelésen vehet részt 2. A felvétel rendje Az óvodai, iskolai vagy szakorvos beutalójával a gyermek-tanuló (lehetőleg szülői kísérettel) jelentkezik a gyógytestnevelőknél minden év szeptember első hetében du ig. A tanévközben megállapított diagnózis alapján folyamatosan van lehetőség a bejelentkezésre. 3. Csoportba osztás módja a csoporton belül többségükben azonos, vagy hasonló diagnózisú gyermekek, tanulók legyenek (lehetőség szerint), gyermekek, tanulók életkora, neme, terhelhetősége, tanulók elfoglaltsága, csoport létszáma maximum 15 fő. 4. Gyógytestnevelés kötelezettségének megszűnésének rendje A gyógytestnevelés azon gyermekek és tanulók számára szűnik meg, akiket az óvodai, iskolai, vagy szakorvos gyógyultnak nyilvánít, vagy másik kategóriába sorol (I. kategória, III. kategória, normál testnevelés). Az orvosok által kiadott igazolást a gyógytestnevelőknek leadják (7 napon belül), akik a nyilvántartásukba bevezetik a változást. 16

17 5. A tanulók jogai: hogy megismerje és éljen mindazokkal a jogszabályi lehetőségekkel állampolgárként, gyermekként és tanulóként melyeket az Alkotmány, Gyermekjogi Egyezmény és Közoktatási Törvén y számukra biztosít, hogy jogorvoslatért a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelőjéhez, az intézményegység-vezetőhöz, vagy az intézményvezetőhöz forduljon, és problémájára érdemi választ kapjon a törvényi előírásoknak megfelelően, a tanulóknak joga van a véleménynyilvánításhoz a gyógytestnevelési munkáról, pedagógusról és társairól. A tanuló véleményt nyilváníthat szóban és írásban. Az írásbeli vélemény nyilvántartáshoz rendelkezésre áll a vélemény gyűjtődoboz. E jogával mások jogainak tiszteletben tartásával élhet. 6. A tanulók kötelességei: részt vegyen a kötelező gyógytestnevelési órákon, eleget tegyen képességeinek és állapotának megfelelően rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával tanulmányi (gyógytestnevelési) kötelezettségének, megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megőrizze, óvja a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményét, felszerelését, tiszteletet és megbecsülést tanúsítson tanárai és az intézmény más felnőtt dolgozói iránt, a gyógytestnevelési tájékoztató füzetben lévő érdemjegyét havonta a szülővel, osztályfőnökével köteles aláíratni, betartani a házirend szabályait. 7. A szülő joga, kötelessége: megismerje az intézmény házirendjét, gyermek magaviseletéről, gyógytestnevelési érdemjegyéről rendszeres tájékoztatást, tanácsokat, segítséget kapjon, a szülő kötelessége, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyermeke a kötelezettségét teljesítve, minden elvárhatót tegyen meg gyermeke fejlődéséért rendszeres kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. 17

18 8. Munkarend szünetek rendje tanítási év az Oktatási Miniszter rendelkezése alapján meghatározott időszakában tart, tanítási órákat hétfőtől péntekig délután tartjuk, ig A termi foglalkozások pénteken uszodai foglalkozással egészülnek ki, amely ig tart. tanítási órák ideje 45 perc, gyógytestnevelés foglalkozásaira való érkezéskor a tanuló a kabátját, ruhaneműit a számára kijelölt helyiségbe helyezi el, gyógytestnevelési terembe lépni csak megfelelő tornafelszerelésben (váltó zokni, tornapóló, rövidnadrág) szabad, tanuló saját értéktárgyaiért felelősséget vállal. 9. Gyógytestnevelési terem helyiségek, eszközök használatával kapcsolatos szabályok Tanulók a gyógytestnevelési termet, helyiségeket csak a pedagógus felügyelete mellett használhatják. Használatba vétel során az intézmény minden dolgozója és tanulója esetenkénti külső használója felelős, a közösségi tulajdon védelméért az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért tűz- és balesetvédelmi, illetve munkavédelmi szabályok betartásáért. A gyógytestnevelési termekbe csak a pedagógus jelenlétében lehet bent tartózkodni. A helyiségeknek a felszerelését, eszközeit csak a pedagógus irányításával használhatják a tanulók. A tanuló szülője/gondozója a tanuló által okozott vagyoni kárért anyagi felelősséggel tartozik. 10. Hiányzásokkal kapcsolatos intézkedések Hiányzások igazolása Igazoltnak kell tekinteni az orvos által kiadott igazolásokat. A szülő előzetes írásbeli kérésére egy-egy órát, vagy utólagosan leigazolt egy-egy órát Hiányzások megküldése az intézmények felé. Minden hónapban a gyógytestnevelők leadják a megtartott órák számát és a hiányzások számát (igazolt-igazolatlan) tanulónként, iskolánként a tagintézmény vezetőnek 18

19 A tagintézmény vezető az intézményvezetővel egyeztetve minden hónap 10-e után megküldi az iskolák igazgatóinak a gyógytestnevelésre járó tanulók részvételéről a havi értesítést. Egy igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt, 10 óra után az érintett intézmény értesíti a jegyzőt. A gyógytestnevelés esetében is érvényesek azon törvényi előírások: ha a tanuló hiányzása (igazolt, igazolatlan) eléri a tanórák számához viszonyított 30 %-ot, a tanuló érdemjeggyel nem értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható. Gyógytestnevelési foglalkozásokról történő hiányzások esetén a tanuló köteles hiányzást igazolni (orvosi, szülői, iskolai) minden hónap 5.-éig, amennyiben ez nem történik meg, hiányzása igazolatlan marad. A mulasztott órákat két hónapos időszak alatt lehet ledolgozni, a továbbiakban már nem engedélyezett. 11. Az intézmény védő-óvó előírásai: Az intézmény biztosítja valamennyi tanulója és munkaviszonyban lévő tagja számára a törvényileg meghatározott jogokat. A munkahelyi védő-óvó előírásokat a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény tűz- és munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A gyermekek, tanulók védelmét szolgáljuk a biztonságos, egészséges környezet kialakításával és megtartásával. Balesetvédelmi oktatás megtartásával. Az intézmény létesítményeinek és eszközeinek használatát felügyelettel valósítjuk meg. A felnőttek és tanulótársak emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásával. Helyiségek, eszközök rendeltetésszerű használatát, megóvását fontosnak tartjuk. Ne veszélyeztessék saját és mások testi épségét, egészségét. Ezek betartása érdekében tilos a helyiségek és berendezési tárgyak rongálása, mert pótlása nem biztosított. Tilos az intézmény területére bármilyen vágó, szúró, fegyvernek minősülő eszközt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot behozni, mert veszélyeztetheti mások testi épségét. Tilos az intézmény területén dohányozni, alkoholt és kábító hatású szereket fogyasztani, használni, mert saját egészségét is veszélyeztetheti. Tilos balesetveszélyes ékszereket, ruházati kellékeket viselni, mert sérülést okozhat, testékszereket az arcon, fiúknak fülbevalót használni, mert testi épségüket veszélyeztetheti. Tanulói és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján végezzük. 19

20 Balesetet szenvedő gyermekről baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a baleset helyét, idejét, körülményeit. Amelyik kollégánál történt a baleset, annak azonnal kötelessége jelenteni az intézményvezető felé és gondoskodni a sérült orvosi ellátásáról. A szülőt értesíteni kell, álljon rendelkezésre a szülő telefonszáma, stb., amit a naplóban nyilván kell tartani Bombariadó esetén teendő feladatok Rendje: a veszélyhelyzet tudomásul vétele után (telefonbejelentés, gyanús csomag) azonnali intézkedés megtétele, tagintézmény vezetőjének értesítése, a dolgozók értesítése a veszélyhelyzetről, az épületből a gyermekek eltávolítása, ellenőrzése a tűzriadó tervben foglaltak szerint, azonnali jelzés a karcagi Rendőrkapitányság felé: (telefonszám: 107). A jelzés tárgya kiterjed: a pontos helyre (város, utca, házszám, intézmény megnevezése), a veszély oka (mit észlelt), a veszélyt jelző neve, honnan beszél, telefonszáma, intézményvezető értesítése a veszélyhelyzetről Tűzriadó esetén teendő feladatok Tűzriadó esetén a tűzvédelmi tervben leírtak szerint kell eljárni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A házirend hatálya, hatályba lépése A házirendet az intézmény vezetője készíti el, szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol, nevelőtestület fogadja el, a fenntartó hagyja jóvá. A kiterjedés köre: Az óvodába, iskolába járó gyermekek közössége, A gyermekek, tanulók szülei, törvényes képviselői, A nevelőtestület, A nevelő oktató munkát segítő dolgozók, Egyéb munkakörben dolgozók. 20

21 Hatálybalépés A házirend a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba, határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület, illetve a szülők erre javaslatot tesznek. A házirend egy példányát a gyógytestnevelő teremben ki kell függeszteni. Karcag, június 18. Szarka Lászlóné intézményvezető 21

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben