Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat"

Átírás

1 Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013.

2 2 Név Aláírás Készítette (igazgató) Szondi Jenő Jóváhagyta Időpont Nevelőtestület által történő elfogadás dátuma Szülői szervezet egyetértésének dátuma Diákönkormányzat egyetértésének dátuma Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma Fenntartói jóváhagyás dátuma Tervezett felülvizsgálat dátuma augusztus Hatályosság: Betartása és betartatása minden tanulónak, pedagógusnak és az iskola dolgozójának személyes kötelessége. Érvényesség: A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskolai szervezetek a házirendben foglaltakkal egyetértenek: Diákönkormányzat képviseletében Szülői szervezet képviseletében

3 3 A). NAPPALI TAGOZAT Tartalomjegyzék 1.1. Általános elvárások: A házirend célja: A házirend feladata: Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanuló jogai A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló kötelessége A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (229/2012. Korm. rendelet ; 15/2005. (V.31.) Kr.) Az iskola munkarendje A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések Vizsgák A tanulók jutalmazásának elvei és formái Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az egyes fegyelmi fokozatok és adásának körülményei: Magatartás és szorgalom jegyek minősítése A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendje Sajátos helyzetű tanulókra vonatkozó szabályok A középiskolai felvételi szempontjából sajátos helyzetűnek tekinthető tanulók Felvételi eljárási szabályok a sajátos helyzetű tanulók esetén Tanórán kívüli tevékenységek A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A szülők hozzáférésének módja az elektronikus naplóhoz Egyéb rendelkezések Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Záró rendelkezések Melléklet... 16

4 4 Bevezető A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Házirendje (a továbbiakban házirend) az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend, mint intézményi dokumentum az egyéb jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása megtartása mellett számos lényeges kérdésben önálló szabályozás megvalósítására kapott jogot. Az önálló szabályozáshoz való jog egyidejűleg minden érintettnek kötelezettséget is jelent, hiszen a tanulóktól elvárható magatartás normába öntése egyaránt érdeke a tanulónak és a velük foglalkozó pedagógusoknak és más alkalmazottaknak. Az iskolában, kollégiumban a házirendben foglaltak megsértése ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirendben foglaltaknak a megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól, míg az iskolai fegyelmi eljárás keretében a tanulóktól. A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. Ezt a házirendet a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézmény vezetőtestülete készítette el, valamint a diákönkormányzat egyetértésével az iskola igazgatója terjesztette elfogadásra a nevelőtestület elé. A házirend és annak esetleges későbbi módosításai a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat egyeztetésével kihirdetéskor lépnek életbe, visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 1. Általános elvárások: Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje meg iskolája múltját, ápolja hagyományait. Tanulóink, tanáraink fegyelmezett és eredményes munkával erősítsék iskolánk jó hírnevét, tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. A tanuló ismerje a házirend célját, feladatát. Ismerje meg belőle saját jogait és kötelességeit és azokat az eljárásokat, amelyek ezek gyakorlásához, érvényesüléséhez kellenek. Iskolánk jelenleg több szintből tevődik össze: Szakiskolai évfolyamok: a évfolyamon általános műveltséget megalapozó, pályaorientáció, szakmai előkészítő és szakmai alapozó képzés történik. Szakiskolai szakképző évfolyamok: a évfolyamon OKJ-szerinti szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés történik. Előrehozott, modern szakképző évfolyamok: az előrehozott szakiskolai szakképző évfolyamain a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27.. (4) bekezdése szerinti az Országos Képzési Jegyzék szerint szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Szakközépiskolai évfolyamok: a évfolyamon az általános és szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, szakmai képzés megalapozására vagy a munkába állásra való képzést biztosítja. Szakközépiskolai szakképző évfolyamok: évfolyamon érettségi utáni OKJ-szerinti szakmai vizsgára való felkészítés történik. Felnőttoktatási tagozat: A tagozaton folyó oktatás az állam által elismert bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvánnyal vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal, illetőleg szakiskolai bizonyítvánnyal, illetőleg nyolc évfolyamot igazoló általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára általános műveltséget nyújt. Felnőttoktatási tagozat: Általános műveltséget megalapozó, érettségire felkészítő iskolarendszerű középfokú oktatás esti munkarendben. Kollégium: Az iskola területén koedukált középiskolai kollégium is működik. 2. A házirend célja: Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő-oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. Ezért a házirend egyaránt vonatkozik a tanulókra, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a szülőre, mint aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket.

5 5 3. A házirend feladata: A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását; pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását; törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával; közösségi életének szervezését; szabályozza az iskolahasználók, főként a tanulók egymással való kapcsolatát; kialakítja azokat a belső rendszabályait, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és a közösségi jogok, kötelességek érvényesítését. 4. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik, illetve a jogérvényesítéstől tartózkodhatnak. Iskolai diákok nagyobb közösségének minősül az egy évfolyamon vagy osztályban tanulók létszámának több mint 50 % (50 % + 1 fő) azonos véleménye, javaslata. Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása: ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul, ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés, ha a tanulmányi idő megrövidül. 5. A tanuló jogai A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet. Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletéhez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről. Az őt érintő kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. Kérheti, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor. A dolgozatát 30 tanítási napon belül kiértékelve visszakapja. Véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát. Javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben, valamint véleményezési jogot gyakorol a DÖK-ön keresztül a tanításmentes napok programjának összeállításában. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. Az igazgató, az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján engedélyezheti, hogy a tanuló egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét egy tanévben teljesítse. A tanuló kérheti, hogy jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról. Gyakorolhatja vallását oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát. Kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását. Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Tagja lehet az iskolai kulturális- és sportkörnek, egyesületeknek, részt vehet ilyenek alapításában, ezekben tisztséget viselhet. Saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi, anyagi helyzete indokolttá teszi. Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola vezetőségétől, valamint hogy ezekre az ügyekre választ kapjon. A tanuló más iskolával vendégtanulói jogviszonyt létesíthessen.

6 6 A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait a környezete tiszteletben tartsa. A tanuló jogainak megsértése esetén jogszabályban meghatározott módon eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. Ha a beíratás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban; megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit; részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken; előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye alapján) társaival, vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, könyvtár); egyéni ügyeivel, leendő tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az iskola vezetőségéhez forduljon. 6. A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén, amennyiben más úton eredmény nem érhető el, írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz kivizsgálására az intézet vezetése jogosult. A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető), s arról írásban kell értesítenie a tanulót. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diákönkormányzati SzMSz tartalmazza. Az eljárási kérdések nem korlátozhatják a jogorvoslati jog érvényesülését. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 7. A tanuló kötelessége A tanuló kötelessége, hogy tanuljon szorgalmasan, felkészüljön a tanórákra, a dolgozatokat megírja, a házi feladatait elkészítse és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon részt vegyen, azok kezdetére pontosan megjelenjen. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, gyakorlati órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését és ellenőrző könyvét, mindig hozza magával. A tanuló az iskolába a kötelező felszerelési tárgyakon túl saját felelősségére személyes eszközeit is behozhatja (pl.: mobiltelefon, PSP, ipod, stb.). Ezeket azonban a tanórán, a gyakorlaton nem használhatja; az oktatást, társait nem zavarhatja vele, a tanítási órán ki kell kapcsolni. Ennek megszegése szaktanári figyelmeztetést von maga után. A tanuló a tanár kérésére köteles átadni ellenőrző könyvét, amennyiben ennek nem tesz eleget, fegyelmező intézkedésben részesülhet. Minden tanuló tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. Értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon az iskolába, gyakorlati helyre. A befizetendő összeget azonnal adja át az illetékeseknek. Az iskola, a gyakorlati hely területén őrizetlenül hagyott értékekért nem tud felelősséget vállalni. Ismerje meg a házirend előírásait és az iskola által szervezett programokon azt tartsa be. Vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg. Óvja maga és társai egészségét és testi épségét, az iskolán belül és azon kívül is tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi, és a tűzrendészeti szabályokat. Észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket, a legközelebbi felnőttnek. Az iskola egész területén dohányozni tilos. Az évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló jogszabály egyebek mellett kimondja: közoktatási intézményekben nyílt térben és zárt térben egyaránt tilos a dohányzás. (Magyarán sehol sem lehet az iskolában dohányozni!) a fenti rendelkezést megszegő tanulóval szemben fegyelmi eljárást KELL kezdeményeznünk az intézmény által fizetett egészségvédelmi bírságot az iskola átháríthatja a vétkes tanulóra

7 7 A tanulók az iskolában szeszesital és kábítószer hatása alatt nem állhatnak. A tanulók az iskola udvarára balesetvédelmi okból gépkocsival nem hajthatnak be. A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon (pl. iskolanapon) a részvétel kötelező. A hiányzást ebben az esetben is igazolni kell. A talált tárgyakat az igazgatói irodában vagy a portán adja le. A könyvtárban használt, illetve az onnan kölcsönzött dokumentumokért minden tanuló anyagilag felelős, a könyveket legkésőbb a tanév végéig vigye vissza. Hosszabb idejű vagy végleges távozás esetén a kölcsönzött könyvekkel számoljon el a könyvtárban. A felelősök (pl. hetesek) feladataikat a házirend előírásainak megfelelően lássák el. Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait. Megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. Az iskolában jogos elvárás, hogy minden tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. Az általános gyakorlat szerint a tanulók közreműködnek a tanítási órák előkészítésében, a szervezési feladatok ellátásában, az iskolákban kialakult gyakorlat a hetesi tevékenység ellátása, a folyosói felügyeletben való közreműködés. 8. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (229/2012. Korm. rendelet ; 15/2005. (V.31.) Kr.) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 229/2012. Korm. rendelet 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése, a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. Térítési díjak és tandíjak befizetésére vonatkozó szabályok A térítési díjak és a tandíjak a 229/2012. Korm. rendelet a és a DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 15/2005. (V.31) rendelete alapján kerülnek megállapításra. A térítési díjakat és tandíjakat az I. félévben szeptember végéig, a II. félévben február végéig kell befizetni az iskola pénztárába vagy csekken. A vizsgadíjakat a vizsga megkezdése előtt 10 nappal az iskola pénztárába kell befizetni. A térítési díjak és tandíjak visszafizetésére a tanulmányok megszakítása okán nincsen mód. Indokolt esetben írásos kérelemre - a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni.

8 8 9. Az iskola munkarendje Az iskolában állandó portai szolgálat működik. A portás felhívására igazolni kell a tanulónak, hogy iskolánkban tanuló. A szülő(k)nek a portásnak felhívás nélkül be kell jelenteni, kihez kíván(nak) bemenni. Az iskolában csak az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvényeket lehet megtartani. A tanulóknak a tanítás előtt 10 perccel a tanítás helyére meg kell érkezni. Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el. A tanítás előtti gyülekezés helye a tanterem előtti folyosó úgy, hogy mások közlekedését ne akadályozza. Az iskola csengetési rendje a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet hozzájárulásával készült. Csengetési rend mellékelve. A tanítási órák ideje 45 perc, szakképző évfolyamokon a gyakorlati órák 60 percesek. Az osztályterembe belépő tanárt, vendéget felállással kell köszönteni, a hetes óra eleji jelentését állva, fegyelmezetten végig kell hallgatni. Az óra végén a tanárt néma felállással kell köszönteni. A tanítási óra alatt a csoporthoz nem tartozó személynek a tanterembe belépni, vagy onnan valakit kihívni csak igazgatói engedéllyel szabad. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a digitális osztálynaplóba a tanár köteles bejegyezni. A tanulónak késését igazolnia kell. Amennyiben a késések ideje eléri a tanórai foglalkozás idejét (45 percet), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. A tanítási órákon a tanuló köteles tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni, a tanórán figyelni, képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel kell jelezni, felszólításra állva felelni. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni, gyakorlati foglalkozásra a munkanaplót is, érdemjegyeit azonnal beírni és szüleivel aláíratni, legalább egy hónapon belül. A tanuló köteles tanárai bejegyzéseit, s egyéb közléseket hét napon belül otthon szüleivel aláíratni. Az ellenőrző nem megfelelő vezetéséért fegyelmező intézkedés jár. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: hetesek: megbízatásuk egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján, nevüket az osztálynaplóban fel kell tüntetni; feladataikat a tanítási idő előtt 5 perccel kezdik meg; gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (a tábla, tanári asztal tisztán tartásáról, szellőztetésről); az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét; ha az órát tartó pedagógus a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóhelyettesnek; óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedetik a szemetet); a gyakorlati foglalkozásokon a hetesek feladatát a csoportbizalmi látja el; 10. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni, ha nem az iskola engedélyezte távolmaradását. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, a távolmaradás időtartamát meghatározva az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanára engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Ha a tanuló szabadon választott foglalkozásra jelentkezett, azon a tanítási év végéig köteles részt venni, s mulasztását úgy kell tekinteni, mintha kötelező óráról hiányozna. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra engedélyt adhat: a szaktanár (egy óráról) a szakoktató (egy gyakorlati óráról) az osztályfőnök (legfeljebb három napról) a gyakorlati oktatásvezető és helyettese (legfeljebb 3 gyakorlati óráról) az igazgató (3 napnál hosszabb időről) Az engedélyezést az ellenőrzőben rögzíteni kell. Sportkikérő esetében a szülő írásos beleegyezése is szükséges. Az országos tanulmányi versenyeken szereplő tanulók mentesülnek a tanítás alól. I. forduló: a verseny napja.

9 9 II. forduló: 2 nap a vizsga napján kívül III. forduló: 3 nap a vizsga napján kívül Gépjárművezető tanfolyammal kapcsolatban az iskola csak a vizsgán való részvétel idejét tekinti igazolt hiányzásnak. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. A rendszeresen igazolatlanul késő tanulót (5-5 alkalom után) fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. A szülő tanévente legfeljebb három tanítási napot igazolhat. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét (például: telefonon üzenetet hagyni). A bejelentés elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak tekinthető. Minden távolmaradás igazolását az ellenőrzőbe kell beírni, ill. beíratni. Tanulószerződéssel rendelkező tanulóknak táppénzes papírral kell igazolni távolmaradásukat. Ez alapján az osztályfőnök bejegyzi a távolmaradás időtartamát a tanuló ellenőrzőjébe. Az iskolából való távolmaradást a hiányzást követő első napon, de legkésőbb 5 tanítási napon belül illetve a szakképző évfolyamokon legkésőbb a tanuló iskolában töltött 1. (első) tanítási napján igazolni kell. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az órák igazolatlannak minősülnek. Rendkívüli esemény esetén a szülői bejelentés utólag is elfogadható Az engedélyezett távollét alatti betegség miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanárok által megszabott határidőn belül. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles fiatalkorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz tanítási órát eléri. 5 igazolatlan óra elérése után, 10. igazolatlan óra elérése után a tanuló a soron következő fegyelmi intézkedésben részesül. A 20. igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz igazolatlan óránál többet mulaszt, az iskola igazgatója a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanuló a tanév során válik nem tankötelessé, és a tanév során az igazolatlan mulasztása ekkora eléri vagy meghaladja a 30 órát, megszűnik a tanulói jogviszonya. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az osztályfőnök a gondviselőt vagy törvényes képviselőt legalább kettő alkalommal írásban értesítette az igazolatlan mulasztás következményeiről.

10 Vizsgák A félévi és év végi osztályzat megállapításához - ha a tanuló teljesítménye tanév közben érdemjegyekkel nem volt értékelhető - a tanköteles tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, a nem tanköteles tanuló osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése alapján vagy ha felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program határozza meg. Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határidejét a tanév rendje határozza meg. Az osztályozó vizsgára jelentkezést az oktatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Javítóvizsgát tehet a tanuló ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott évfolyamot megismételheti, tanköteles tanuló az évfolyamot megismételni köteles. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31- éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. A tanuló az osztályozó, különbözeti, javító beszámoltató vizsgát az iskolában vagy a jogszabályokban előírtaknak megfelelően független vizsgabizottság előtt teheti le. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 12. A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azok a tanulói közösségek vagy egyes tanulók, akiknek magatartása, szorgalma, tanulmányi- és közösségi munkája kiemelkedő, vagy akik valamely szaktárgyban vagy valamilyen versenyen kimagasló eredményt értek el, vagy bármely más módon hozzájárultak az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, jutalomban részesülhetnek. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. Az iskolai jutalmazás formái: szaktanári dicséret, oktatói dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél, könyvjutalom, csoportos jutalmazás, tantárgyi dicséret, általános dicséret. A tanév végén kapott tantárgyi, illetve általános dicséretet be kell jegyezni a bizonyítványba. 13. Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53. -a szerint a fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli

11 11 megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 14. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Azt a tanulót, aki a tanulói házirend előírásait, kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben vagy büntetésben részesül. Fegyelmező intézkedések: 1) Szaktanári szóbeli-, írásbeli figyelmeztetés, intő. 2) Szakoktatói szóbeli-, írásbeli figyelmeztetés, intő. 3) Osztályfőnöki szóbeli-, írásbeli figyelmeztetés, intő. 4) Igazgatói szóbeli-, írásbeli figyelmeztetés, intő. A fegyelmezés eszközei: A házirend megsértése fegyelmi vétség. Elkövetője, az eset súlyosságától függően, fegyelmező büntetésben részesül. A büntetési fokozatok nem feltétlenül sorrendben követik egymást. A büntetés mértékétől függően, a magatartás jegy változik, az elkövetés hónapjára csökken. 15. Az egyes fegyelmi fokozatok és adásának körülményei: Szóbeli figyelmeztetés kisebb fokú rendzavarás, fegyelmezetlenség, az óra menetének zavarása esetén. Kiadja: szaktanár, szakoktató, osztályfőnök. Többször adható. Osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói figyelmeztető intő sorozatban elkövetett vagy súlyosabbnak ítélt fegyelmi vétség esetén. Adja az osztályfőnök, szaktanár, szakoktató. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Figyelmeztetés az igazgató részéről az osztályfőnök jogkörén túlmutató fegyelmi vétség esetén, vagy ha már volt osztályfőnöki intője. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Igazgatói intő különösen súlyos fegyelmi vétség esetén, vagy ha már az igazgatói figyelmeztetés hatástalannak bizonyult. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Amennyiben a fenti büntető intézkedések sem vezetnek eredményre, vagy a tanuló igazolatlan hiányzása meghaladja a fenti értéket, fegyelmi eljárást kezdeményezünk ellene. A fegyelmi eljárás menetét és tartalmi, formai követelményeit jogszabály tartalmazza. A fegyelmi büntetés lehet: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanuló kivételével); kizárás az iskolából (tanköteles tanuló kivételével). A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek során írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdekvédelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva. A tanuló az iskola vagyontárgyaiért, berendezéseiért, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén erkölcsileg és anyagilag felelős. A kártérítés minden esetben az érvényes törvények szerint, a körülmények figyelembevételével történik. A kártérítés mértékéről a tanulót és a szülőjét (gondviselőjét) az iskola igazgatója határozatban értesíti. 16. Magatartás és szorgalom jegyek minősítése Magatartás Példás (5) a tanuló magatartása, ha életkorának megfelelően iskolai viselkedésével, munkájával kitűnik és társainak követendő példát mutat. Az iskolai házirendet betartja, viselkedése kulturált, udvarias tanáraival és a felnőttekkel segítőkész. Nem lehet példás a magatartása annak, akinek: egynél több írásbeli (osztályfőnöki) figyelmeztetése van, igazgatói figyelmeztetése van (szóbeli), háromnál több igazolatlan hiányzása van, viselkedése ellen sorozatosan kifogás merül fel, magatartása ellen, akár egy tanár is, megalapozott kifogást emel fel.

12 12 Jó (4) a tanuló magatartása, ha életkorának megfelelően iskolai viselkedése, munkája általában kifogástalan, a legfontosabb iskolai rendszabályokat betartja, viselkedése kulturált, udvarias. Nem lehet jó a magatartása annak, akinek: egynél több írásbeli intése (osztályfőnöki) van, igazgatói írásbeli figyelmeztetése van, hétnél több igazolatlan órája van, magatartása, viselkedése ellen több tanár is megalapozott kifogást emel. Változó (3) a tanuló magatartása, ha viselkedésével szemben rendszeresen kifogás merül fel, a házirend ellen ismétlően vagy súlyosan vét, rendszeretete ingadozó, felelősségérzete kialakulatlan, magatartása meggondolatlan, ugyanakkor igyekezet is tapasztalható nála a hibák kijavítására. Nem lehet változó a magatartása annak, akinek: több igazgatói büntetése van, nevelőtestületi büntetése van, húsznál több igazolatlan órája van Rossz (2) a tanuló magatartása, ha fegyelmezetlen viselkedésével az osztályközösség munkáját súlyosan akadályozza, társainak általában rossz példát mutat, emberi megnyilvánulási felelőtlenek, durva, agresszív. Az igazolatlan mulasztás, magatartás jegy következményei a nem tanköteles és adott esetben tanköteles tanuló esetén. (Az óraszám egy tanévre értendő!) 1-3 igazolatlan óra lehet: jeles (5) vagy jó (4) magatartás osztályfőnöki figyelmeztetés 4-7 igazolatlan óra lehet: jó (4) magatartás osztályfőnöki intés 8-20 igazolatlan óra: változó (3) magatartás igazgatói figyelmeztetés vagy intés igazolatlan óra: rossz (2) magatartás 30 óra igazolatlan hiányzás után: megszűnik a tanulói jogviszonya, ha a szülő, (ill. gondviselő) 2 alkalommal értesítést kapott a nem tanköteles tanuló hiányzásáról. Ha a tanuló a tanév során válik nem tankötelessé, és a tanév során az igazolatlan mulasztása ekkora eléri vagy meghaladja a 30 órát, megszűnik a tanulói jogviszonya. Ha a tanuló a következő tanévben ismét szeretné intézetünkben ugyanazon az évfolyamon megkezdeni a tanulmányait, ehhez a nevelőtestület beleegyező döntése szükséges, szakképzés esetén a tanulószerződés keretében gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezet hozzájárulásával együtt. A tanuló magatartási jegyét félévkor és év végén az osztály előtt kell megbeszélni, közös egyetértéssel kialakítani. A tanuló magatartása nem befolyásolhatja a tantárgyi eredményeket. Magatartásáért a tanuló nem büntethető tantárgyi osztályzattal. Szorgalom Példás (5) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában igényes, rendszeresen megbízható és pontos. A tanítási órákra való felkészülésében, otthoni munkájában, képességeihez és körülményeihez mérten törekvést, odaadást tanúsít. Jó (4) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkáját elvégzi, vállalt kötelezettségeit teljesíti. Változó (3) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti, a munkában való részvétele figyelmetlen, pontatlan. Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában megbízhatatlan, kötelességét rendszeresen elmulasztja. 17. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanuló joga, hogy a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat szabadon megválassza. Ezekről a foglalkozásokról tájékoztatást az osztályfőnökök adnak. Az iskola vezetése minden év április 15-ig nyilvánosságra hozza a szabadon választható tantárgyak listáját, időkereteit, a jelentkezés módját és a részvétel feltételeit. Jelentkezni írásban a tanuló és a szülő együttes nyilatkozatával május 20-ig lehet. Jelentkezés esetén a tantárgy tanulása kötelező, lemondani csak év végén, a szülő és tanuló együttes kérelmére lehet

13 A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Amennyiben a fenntartó arra keretet biztosít, az iskola szociális segélyt adhat annak a tanulónak, akinek szociális helyzete ezt indokolttá teszi. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló: - akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli - akit az egyik szülő, gondviselő, vagy nagyszülő egyedül nevel - akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér egyharmad részét. 19. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendje A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente történik intézkedés a minisztériumi rendelet és fenntartói intézkedés alapján. A normatív támogatáson felüli kedvezmények elbírálásánál az előző pontban megfogalmazott elveket és a tényleges bekerülési költségeket vesszük figyelembe. A tankönyvtámogatás és az elosztás rendjét az iskola belső szabályzata tartalmazza. (A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje) 20. Sajátos helyzetű tanulókra vonatkozó szabályok 21. A középiskolai felvételi szempontjából sajátos helyzetűnek tekinthető tanulók Az azonos teljesítményt elérő tanulók sajátos helyzete iskolánkban a jelentkező, illetve a szülő bejelentése alapján: a) jó általános iskolai tanulmányi eredménye van a tanulónak, b) kiemelkedő sport, művészeti tevékenységet végez, c) a jelentkező testvére, rokona jelenleg iskolánkban tanul vagy korábban iskolánkban tanult, d) a szülő az iskolánk alkalmazásában áll, e) védelembe vétel alatt áll és iskolánkba történő felvételére a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti központ tett javaslatot, f) egyedülálló, vagy tartósan beteg, vagy fogyatékos szülő által nevelt a tanuló. 22. Felvételi eljárási szabályok a sajátos helyzetű tanulók esetén (1) A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló szülőjének vagy gondviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt. A tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. (2) Abban az esetben, ha az iskola igazgatója valamennyi sajátos helyzetű tanuló felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesítenie, aki az a) f) pontokban megfogalmazott feltételek közül legalább kettőnek vagy többnek megfelel. 23. Tanórán kívüli tevékenységek Az iskola a tanórai foglalkozások mellett igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: szakkör, önképzőkör, sportkör; tanfolyam, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények. Minden a 2. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. A jelentkezés írásban történik nem kezdő évfolyamos tanulók esetén az előző tanév május 20-áig, kezdő évfolyamos diákok esetén az aktuális tanév október 1-jéig. A jelentkezési lapokat az osztályfőnöknek kell leadni, aki továbbítja a megfelelő helyre. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén.

14 A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Iskolánk tanulóinak joga az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. A kapcsolattartás módjai: rendezvények osztályfőnöki órák diák-önkormányzati gyűlés faliújság iskolarádió A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog gyakorlásának területeit. A tanulók egyéni problémáikkal szaktanárhoz, osztályfőnökhöz és indokolt esetben az iskolavezetés tagjaihoz fordulhatnak. 25. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár engedélye szükséges: tornaterem, kémiai labor, számítástechnikai terem, szertárak, gyakorlati helyiségek. Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit a tanítási óra után kulccsal be kell zárni, és áramtalanítani kell. A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden távozás után be kell zárni, az energiaforrásokat meg kell szüntetni. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adható. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét, valamint a térítési díjat. Az iskolai létesítmények hasznosításából származó bevételeket az ide vonatkozó rendeletek alapján lehet felhasználni. Az iskola sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha azok nem gátolják az iskolai sportkör működését. 26. A szülők hozzáférésének módja az elektronikus naplóhoz A tanuló beiratkozását követően az osztályfőnök rögzíti a tanuló adatait a Taninform rendszerben. Ezután az oktatási igazgatóhelyettes felhasználói fiókot generál a tanulónak és a gondviselőjének is. A felhasználói fiók használatáról, a belépési névről és jelszóról a következőképpen tájékoztatjuk a szülőt, tanulót: ha adott meg címet, akkor -en keresztül ha nem adott meg címet, akkor az osztályfőnök kinyomtatva átadja a szükséges adatokat. A 9. évfolyamos tanulók szülei részére az 1. szülői értekezleten informatika tanárok segítségével az osztályfőnökök tájékoztatás tartanak a digitális napló használatáról. Ha a digitális napló használatával tanévközben probléma adódik, akkor a szülő az osztályfőnök közreműködésével jelzi a problémát, melyet az oktatási igazgatóhelyettes azonnal orvosol. 27. Egyéb rendelkezések A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét iskolaorvos biztosítja. Az egészségügyi felügyelet és ellátás az iskolában, heti két alkalommal a kiírásnak megfelelően történik. Az iskola az alábbi védelmi rendszerrel rendelkezik: portai szolgálat;

15 15 kamera rendszer mozgásérzékelős riasztórendszer. Tanítási időben a tanuló hivatalos ügyeinek intézése a kijelölt helyen és időben lehetséges. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendről az igazgató gondoskodik. A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SzMSz mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán/szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen kell kifüggeszteni. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. Iskolánkban ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akihez a tanuló, a szülő és a pedagógusok is fordulhatnak. Az ifjúságvédelmi felelős gondoskodik a szociálisan rászorult, illetve a hátrányos helyzetű tanulókról. Fogadóórája a hirdetőtáblán olvasható, hatáskörét szülői értekezleten és osztályfőnöki órán ismertetni kell. 28. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Minden tanuló: Az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát. Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát. tehetsége szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének; védje az iskola hírnevét, ápolja hagyományait; legjobb tudása szerint képviselje az iskolát a különböző szakmai, tantárgyi, sport- és kulturális versenyeken; legyen mértéktartó a divat követésében; legyen udvarias az iskola minden dolgozójával; találkozás esetén minden felnőttet a napszaknak megfelelően köszöntsön ne legyen rabja káros szenvedélyeknek. 29. Záró rendelkezések Jelen házirend a diákönkormányzat egyetértése és a fenntartó jóváhagyása, valamint a nevelőtestület döntése és aláírása után április 1. lép életbe, s ezzel egyidejűleg a korábbi házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. A házirend év közben is módosítható, szükség esetén módosítandó, kétévenként felül kell vizsgálni. A házirend szerves mellékletét képezi az iskola diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. Az abban foglaltakat a házirend szabályainak érvényesítése során kötelező figyelembe venni. A házirend egy-egy példányban a folyosón kifüggesztve és a könyvtárban megtalálható. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, tanulót tájékoztatni kell. A könyvtárban kerül elhelyezésre az SzMSz egy példánya is, melyből a tanulókat közvetlenül érintő részei megismerhetők. A házirend nem szabályozhat minden kérdést. Tanárnak és diáknak egyaránt törekedni kell arra, hogy a felmerülő problémák, vitás kérdések esetén a gondot közös egyetértéssel oldjuk meg.

16 Melléklet A 2012/2013-es tanév csengetési rendje 1. óra óra óra (I.Nagyszünet) 4. óra óra óra (II.Nagyszünet) 7. óra óra óra óra óra óra óra óra Szondi Jenő igazgató

17 17 B). FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető Általános elvárások: A házirend célja: A házirend feladata: Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanuló jogai A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló kötelessége Az iskola munkarendje Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A tanulmányokban való továbbhaladás A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatások A tanulmányokban való továbbhaladás feltételei esti munkarendben Óralátogatási kötelezettség, hiányzások A tantárgyválasztással kapcsolatos kérdések A tanulók jutalmazásának elvei és formái Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Tanórán kívüli tevékenységek Záró rendelkezések... 26

18 18 1. Bevezető A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felnőttoktatási Tagozatának Házirendje (a továbbiakban házirend) az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend, mint intézményi dokumentum a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása megtartása mellett számos lényeges kérdésben önálló szabályozás megvalósítására kapott jogot. Az önálló szabályozáshoz való jog egyidejűleg kötelezettséget is jelent, hiszen a tanulóktól elvárható magatartás normába foglalása egyaránt érdeke a tanulónak, a velük foglalkozó pedagógusoknak és más alkalmazottaknak. Az iskolában a házirendben foglaltak megsértése ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirendben összefoglaltak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól, míg iskolai fegyelmi eljárás keretében a tanulóktól. A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a tanuló jogorvoslattal élhet. Ezt a házirendet a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felnőttoktatási Tagozat diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján a tagozatvezető készítette el, valamint a diákönkormányzat egyetértésével az iskola igazgatója terjesztette elfogadásra a nevelőtestület elé. A házirend és annak esetleges későbbi módosításai a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat egyeztetésével kihirdetéskor lépnek életbe, visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 2. Általános elvárások: Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje meg iskolája múltját, ápolja hagyományait. Tanulóink, tanáraink fegyelmezett és eredményes munkával erősítsék iskolánk jó hírnevét, tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. A tanuló ismerje a házirend célját, feladatát. Ismerje meg belőle saját jogait és kötelességeit és azokat az eljárásokat, amelyek ezek gyakorlásához, érvényesüléséhez kellenek. Iskolánk jelenleg több szintből tevődik össze: Szakiskolai képzés: a évfolyamon általános műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő alapműveltségi vizsgára felkészítő, szakmai előkészítő és szakmai alapozó képzés történik. a évfolyamon OKJ-szerinti szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés történik. Szakközépiskolai: a évfolyamon az általános és szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, szakmai képzés megalapozására vagy a munkába állásra való képzést biztosítja. Szakképző évfolyamok: évfolyamon érettségi utáni OKJ-szerinti szakmai vizsgára való felkészítés a feladat. Felnőttoktatási tagozat: A tagozaton folyó oktatás az állam által elismert bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvánnyal vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal, illetőleg szakiskolai bizonyítvánnyal, illetőleg nyolc évfolyamot igazoló általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára általános műveltséget nyújt, felkészít érettségire iskolarendszerű középfokú oktatásban, esti munkarendben. Kollégium: Az iskola területén koedukált középiskolai kollégium is működik. 3. A házirend célja: Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amelyek az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő, oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. Ezért a házirend egyaránt vonatkozik a tanulókra, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a szülőre, mint aki a tanuló törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket. 4. A házirend feladata: A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény:

19 19 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával közösségi életének szervezését pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását szabályozza az iskolahasználók, főként a tanulók egymással való kapcsolatát kialakítja azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és a közösségi jogok, kötelességek érvényesítését. 5. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik, illetve a jogérvényesítéstől tartózkodhatnak. 6. A tanuló jogai 1. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 2. A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet. 3. Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 4. Személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletéhez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára. 5. Tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről. 6. Az őt érintő kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. 7. Kérje, hogy azonos tanítási napon háromnál több témazáró, félévi, év végi dolgozat írására ne kerüljön sor. 8. A dolgozatát tíz tanítási napon belül kiértékelve visszakapja. 9. A tanuló - kiskorú tanuló esetén szülő vagy gondviselő joga, hogy az általa szerzett érdemjegyekről, hiányzásairól a tanároktól és az elektronikus naplóból tájékozódjon. Ez utóbbihoz felhasználói nevet és belépési jelszót adunk. 10. Véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát. 11. Javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben. 12. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. 13. A diákönkormányzaton keresztül véleményezési jogot gyakorolhat egy tanításnélküli munkanap programjáról. 14. A tanuló kérelmére engedélyezhető egy vagy több évfolyam megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. 15. Az igazgató, az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján engedélyezheti, hogy a tanuló egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét egy tanévben teljesítse. 16. A tanuló kérheti, hogy jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról. 17. Gyakorolhatja vallását, oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát. 18. Kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását. 19. Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre. 20. Tagja lehet az iskolai kulturális és sportkörnek, egyesületeknek, részt vehet ilyenek alapításában, ezekben tisztséget viselhet. 21. Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola igazgatóságától, valamint hogy ezekre az ügyekre választ kapjon. 22. A tanuló más iskolával vendégtanuló jogviszonyt létesíthessen. 23. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait a környezete tiszteletben tartsa.

20 A tanuló jogainak megsértése esetén jogszabályban meghatározott módon eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. 25. A beírás napján információt kapjon az iskola működésével, pedagógiai programjával, helyi tantervével kapcsolatban. 7. A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén, amennyiben más úton eredmény nem érhető el, írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. a., A panasz kivizsgálására az intézet vezetése jogosult. b., A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető), s arról írásban kell értesítenie a tanulót. Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat. Az eljárási kérdések nem korlátozhatják a jogorvoslati jog érvényesülését. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 8. A tanuló kötelessége 1. A tanuló kötelessége, hogy a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 2. Minden tanuló tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait. 3. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 4. Tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. 5. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. 6. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését belépőkártyáját és diákigazolványát (ha van) mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon. A tanuló az iskolába a kötelező felszerelési tárgyakon túl saját felelősségére személyes eszközeit is behozhatja (magnó, rádió, számítógépes játékok, mobiltelefon, walkman, stb.). Ezeket azonban a tanórán nem használhatja: az oktatást, társait nem zavarhatja vele. 7. Értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon az iskolába. A befizetendő összeget azonnal adja át az illetékeseknek. Az iskola területén őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem tud felelősséget vállalni. 8. Ismerje meg a házirend előírásait, és az iskola által szervezett programokon azt tartsa be. 9. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát. 10. Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát. 11. Vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg. 12. Óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. 13. Észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket. 14. Az emberi szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszes ital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon, ezért a tanulók részére az iskola egész területén, valamint 5 méteres körzetében TILOS a dohányzás. 15. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásáról szóló iskolai szabályzatot tartsa be. 16. A tanulók az iskola udvarára balesetvédelmi okból gépkocsival nem hajthatnak be.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben