HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135"

Átírás

1 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/ A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete szeptember 16-i értekezletén a Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet egyetértésével fogadta el. Hatálya: A Házirend előírásai minden tanulóra és az iskola minden dolgozójára kötelező érvényűek. Kiterjed az iskola területére, az iskola által szervezett rendezvényekre, az oda-és visszavonulásra. Érvényes az egész tanévre, napi viszonylatban az iskola területén (rendezvényen) való tartózkodás teljes időtartamára. A Házirend megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi büntetést von maga után. A tanulóra vonatkoznak mindaddig, amíg tanulói jogviszony alapján az iskola kötelékébe tartozik (9-14. évfolyam). A házirend az iskola fenntartójának jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba, visszavonásig érvényes. I. Az iskola munkarendje 1. Az iskolai munka és a tanórák rendje A tanulók benntartózkodási rendje: Az iskola kapuja hétfőtől péntekig 6.30 és óra között van nyitva. A tanulók a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások után - amennyiben igénylik - egy kijelölt teremben tartózkodhatnak. A tanítás 7.55-kor kezdődik. A tanítás, illetve első tanórájuk kezdete előtt 10 perccel a tanulók és a tanárok kötelesek az iskolába érkezni. A 7.50 után érkező tanuló későnek számít. Három indokolatlan késés után osztályfőnöki figyelmeztetést kap a tanuló. A kabátokat az állandó osztályteremmel rendelkező osztályok tanulói az osztálytermekben lévő fogasokon, a vándorló osztályok tanulói a klubban lévő fogasokon tartják érkezéstől a távozásig. A kerékpárral érkező tanulók a kerékpárjukat az iskolai kerékpártárolóban tartják. A kerékpártároló kulcsa a portán található, a portán kell elkérni és oda visszaadni. A tanóra becsengetéskor kezdődik, kicsengetéskor van vége. A tanuló legfontosabb kötelezettsége, hogy a foglalkozásokon fegyelmezetten és aktívan részt vegyen, s eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, továbbá megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzat és a házirend előírásait. A tanórákon a tanuló köteles tiszteletben tartani társainak tanuláshoz való jogát, azt magatartásával, viselkedésével nem korlátozhatja. Aki ezt a szabályt megszegi, a tanóráról kiküldhető, felügyeletét a helyettes tanár látja el a portán. A tanulók diákköröket hozhatnak létre az igazgatóval való egyeztetés alapján. A tanulók órakezdetkor a szükséges tankönyveket és felszereléseket előkészítik és a tanteremben a helyükön ülve, vagy a zárt termek előtt sorban állva várják a tanárt. A tanóra kezdete után érkező tanulót beírja a szaktanár a naplóba. A tanítási óra zavartalansága érdekében tanárt és tanulót az óráról kihívni nem szabad. Kivétel az iskolaorvosi vizsgálat, rendkívüli családi esemény az igazgató engedélyével. Központi hirdetéskor a tanár és diák a tanteremben marad. Valamely tantárgyból felmentett tanuló lyukas órákban a könyvtárban és a könyvtár előterében köteles tartózkodni, kivétel: szülői kérelem. Testnevelésből részlegesen felmentett tanuló a tornateremben marad. Az állandó felmentéssel rendelkező tanuló a szaktanár engedélyével, tudtával a könyvtárban tartózkodhat. A gyógytestnevelésre járó tanulók nem kötelesek részt venni a testnevelés órákon, kötelesek a könyvtárban és a könyvtár előterében tartózkodni. Ha a felmentett tanulónak nincs több tanítási órája, szülői beleegyezéssel, a szaktanár tudtával elhagyhatja az iskola épületét. F/mentés/Márti/régi/szabályzat /házirend doc

2 2 Tanítási idő alatt (szüneteket és lyukasórát is beleértve) a tanulók az iskola épületét nem hagyhatják el, csak az osztályfőnök, az igazgató, az igazgatóhelyettes írásbeli engedélyével, a következő órát tartó szaktanár tudtával. Az írásbeli engedélyt (kilépő) távozáskor a portán kell leadni. 2. Az óraközi szünetek Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a harmadik óra után 15 perc, a hetedik óra után 5 perc. A szünetekben a tanulók a tantermekben vagy a folyosón tartózkodnak. A 15 perces szünetet jó idő esetén a tanulók az iskola udvarán tölthetik. 3. A termek rendje Az osztálytermeket a falak épségére vigyázva díszítsük! A terem rendjéért a mindenkori hetes a felelős. Minden tanuló kötelessége, hogy tisztán hagyja a padját. A padban illetve a teremben hagyott értékekért az iskola felelősséget nem tud vállalni. A tanulók felszólításra kötelesek a padokból a könyveket, felszereléseket hazavinni. Az az osztály elveszíti az osztálytermét az adott tanévre, amelynek tantermében három, a tanítási órák után véletlenszerűen tartott ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végző személyek rendetlenséget, szemetelést tapasztalnak. A tantermek órarendjét a tantermekben ki kell függeszteni. A tantermükbe visszatérő tanulók, amennyiben azt tapasztalják, hogy az előző tanítási órán a tantermükben tartózkodó osztály rendetlenséget hagyott maga után, azonnal jelentsék ezt az osztályfőnöknek vagy annak a tanárnak, aki az órát az adott teremben tartotta. Az utolsó órát tartó tanár felügyeli a padok kiürítését. A TV csak központilag működtethető. Az óraközi szünetekben tilos a televíziókat bekapcsolni. 4. A tanulók felszerelése Az iskolába a tanuláshoz szükséges felszerelések hozhatók be. A tanórához szükséges felszerelést a szaktanár határozza meg. Ez olyan felszerelés lehet, amely a tanórai foglalkozáson részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen, és amelyet egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell (Kt. 19. ). A testnevelés felszerelés hiánya esetén a tanuló az iskolai sportkör által biztosított felszerelést bérel. Ennek bérleti díja Ft, amit az ISK pénztárába fizet be. Az ellenőrző könyvet, a szükséges taneszközöket a tanuló a különböző foglalkozásokra köteles magával hozni. Ha nem hozza el, első esetben szóbeli figyelmeztetést kap, második esetben értesítjük a szülőt. Harmadik eset után fegyelmező büntetést kap a tanuló. Ha többszöri figyelmeztetésre sem hozza el az ellenőrzőt, tanszereit, további fokozatú fegyelmező büntetést kap. Nagyobb összegű pénz, érték, értéktárgy ne legyen a tanulónál. Ha mégis szükséges magukkal hozni, ideiglenes megőrzésre leadhatják a titkárságon. Az iskola tanulói minden hónap 5-ig Ft-ot hoznak be fénymásolási, illetve WC papírra. A beszedett pénzzel a begyűjtés minden napján a megbízott tanulók számoljanak le a felelős tanárnak! Az értéktárgyakért, értékekért az iskola felelősséget nem tud vállalni. A talált tárgyakat a titkárságon kell leadni. Az elveszett tárgyak után a titkárságon lehet érdeklődni. A talált tárgyakat három hónapig őrizzük meg. 5. Az iskolai munka számonkérése, ellenőrzése A szaktanárok az órákon rendszeresen ellenőrzik és értékelik a tanulók felkészülését és előrehaladását. Az ellenőrzés formái: szóbeli, írásbeli és gyakorlati. Az írásbeli lehet a kisebb egységet, napi anyagot számon kérő írásbeli felelet (röpdolgozat), ill. az ennél nagyobb egységet számon kérő témazáró, szakaszzáró stb. dolgozat. Egy tanítási napon kettőnél több témazáró nem iratható. Témazáró dolgozat írására csak az előző témazáró dolgozat kiadása után kerülhet sor. A témazáró vagy nagyobb egységeket számon kérő dolgozatokat egy héttel a dolgozat írása előtt a szaktanárnak be kell jelentenie. Amennyiben a témazáró dolgozat megírásakor a tanuló hiányzik, a szaktanár egy

3 3 pótdolgozat írási időpontot jelöl ki. Ha a félév során a témazáró dolgozatok 50 %-át nem írta meg a tanuló a félévi jegy megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie. A megírt témazáró dolgozatokat a szaktanár tíz munkanapon belül (irodalomdolgozatok esetében esetleg tizenöt munkanapon belül) kijavítja és értékeli. A diák nem köteles elfogadni a jegyet, ha nem kapja meg a kijavított dolgozatot a fenti határidőkig. A tanár aláírja a tanuló ellenőrzőjében az érdemjegyeket. Minden hónap utolsó osztályfőnöki óráján az érdemjegyek beírását ellenőrzi az osztályfőnök. A tanuló az érdemjegyeket havonta, az értesítéseket alkalmanként írassa alá szüleivel! 6. Választható tantárgyak és a képzés szintjének kiválasztása Az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tárgyakról, amelyekből az iskola érettségire való felkészítést biztosít. A tanulók ezek közül a maximális óraszámot figyelembe véve választhatnak tantárgyat és a képzés szintjét is. A 10. évfolyamos tanuló és szülője május 20-ig írásban a jelentkezési lap kitöltésével kiválasztja, hogy mely tantárgyakat kívánja tanulni a évfolyamon közép- illetve emelt szinten. A tanuló módosítási kérelmet objektív okok miatt nyújthat be írásban az iskola igazgatójához szeptember 10-ig. 7. A tanórán kívüli foglalkozások A nem kötelező tanórai foglalkozásokat a szülő és a tanuló választja ki (szakkör, sportkör, fakultáció, nyelvtanfolyam stb.), abban az esetben azonban, ha kiválasztották, a tanuló már köteles azokon részt venni. Indokolt esetben a foglalkozások alól felmentést az igazgató írásbeli kérelem alapján adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokra is a kötelező foglalkozások rendjére vonatkozó szabályok érvényesek. A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások tól (illetve 8. óra esetén től) szervezhetők a hét minden munkanapján. 8. A tanulók megbízatásai A hetes feladatait külön szabályzat tartalmazza. Megtalálható a Házirend mellékleteként. A vagyonvédelem érdekében kéttagú portai ügyelet működik. A portás feladatait külön szabályzat tartalmazza. Megtalálható a Házirend mellékleteként. A portásság kötelező, az osztályfőnök dönt a tanuló alkalmasságáról. A portás ruházata: lányok: fehér blúz, szoknya vagy szövetnadrág fiúk: fehér ing, szövetnadrág, nyakkendő 9. Hiányzás, késések, mulasztások igazolása a.) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére (becsengetés) nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. Késésnek számít, ha a tanuló a becsengetést követő 15 percen belül érkezik meg a tanórára. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, a késés igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. Ha a tanuló 15 percnél többet késik az óráról, az mulasztott órának számít. A szülőnek postai levelezőlapon vagy telefonon értesítenie kell az iskolát (osztályfőnökök) az előre nem látható hiányzás okáról, ha a hiányzás várhatóan egy vagy több napot vesz igénybe. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök felderíti a mulasztás okát, a mulasztás megkezdésétől számított három napon belül. A szülő félévenként 2 napot igazolhat. Tudatos napközbeni hiányzás esetén minden mulasztott óra igazolatlan. A mulasztás igazolása a tanuló kötelessége. Ha a tanuló a mulasztást követő 8 tanítási napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott órái igazolatlanok. A tanítás nélküli munkanapokon (pl. Deák-nap, iskolai illetve osztálykirándulás) is meg kell jelenni. Az indokolatlan hiányzás annyi igazolatlan órát jelent, ahány órája lett volna a tanulónak aznap. b.) A mulasztást igazoltnak tekintjük: a.) ha a tanuló az igazgatótól vagy osztályfőnökétől előzetesen engedélyt előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra

4 4 a tanulmányi versenyek idejére, a délután rendezett verseny délelőttjén annyi óráról, ahány órás a verseny, a külső szervek - pl. sportkör - írásbeli kikérése alapján engedélyezett távolmaradás, a közeli hozzátartozó temetése, testvér ballagása esetén, írásbeli szülői kérésre engedélyezett távollét. Külső szervek írásbeli kikérése alapján az osztályfőnök l-2 napos távolmaradást engedélyezhet, az igazgató ennél hosszabb, legfeljebb l0 napig terjedőt. Sportoló állandó kikérőjét félévenként be kell mutatni, és azt felülvizsgáljuk. b.) ha beteg volt, és ezt szülő, orvos igazolta, c.) ha a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt pl. közlekedési nehézség - nem tudott kötelezettségének eleget tenni (hivatalos igazolás). d.) a tanuló az első nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részére egy-egy napot vehet igénybe a felkészülésre (kivéve, ha munkaszüneti nap előzi meg a vizsgát). A felkészülést és a nyelvvizsga napját az osztályfőnök igazolt hiányzásnak fogadja el. Minden további nyelvvizsga próbálkozás esetén csak a nyelvvizsga napját igazolja az osztályfőnök. c.) A hiányzás következményei: Az osztályfőnök tanköteles tanuló esetén köteles értesíteni a szülőt az első igazolatlan mulasztáskor, a már nem tanköteles tanuló esetében, ha az igazolatlan mulasztás a 10 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhely szerint illetékes jegyzőjét. Az igazolatlan hiányzások az alábbi következményeket vonják maguk után: 1-5 óra osztályfőnöki figyelmeztetés 6-14 óra osztályfőnöki intés óra igazgatói intés 30 óra felett fegyelmi eljárás kezdeményezhető a tanköteles tanuló esetén. Ha a tanuló nem tanköteles, tanulói jogviszonya megszűnik. Ha a tanulónak a évfolyamon egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, szakképzési évfolyamon az elméleti órák 20 %-át, egy adott tárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, a tanítási év végén a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsga letételét, illetve ha a félévi/év végi jegy megállapításához elegendő érdemjegyet szerzet a tanév során. d.) A gyakorlati képzésről való hiányzás következményei Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma az elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. Az ügyben a szakképző iskola nevelőtestülete dönt, a gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára. 10. Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje, óvó-védő intézkedések A tanulók a tanév elején tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A szabályzatok az SZMSZ mellékletében találhatóak. Minden tanuló rendeltetésének megfelelően használhatja az iskolai eszközöket, berendezési tárgyakat (pl. TV, szék, radiátor, ablakpárkány), az iskola létesítményeit minden iskolai elfoglaltság során felügyelet mellett. A megbízott tanuló köteles a tanórán használt eszközöket (térkép, video, stb.) a tanterembe vinni, illetve a tároló-helyre visszavinni. Az iskolai eszközök (pad, stb.) nem rendeltetésszerű használata (firkálás, szemetelés, rágógumi ragasztás) esetén a tanulók kötelezhetők az adott eszközök letakarítására (Kt. 12..).

5 5 11. Baleset, rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. (Igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, tűzvédelmi felelős.) Minden tanteremben ki kell függeszteni a tűz esetén betartandó menekülési útvonalat. Egészségvédelem, baleset-megelőzés érdekében a lépcsőt szabadon kell hagyni, leülni nem szabad. A géptermekben, a tanirodán, nyelvi termekben, fizika-kémia előadóteremben tanuló csak a tanár jelenlétében tartózkodhat. A szaktantermek rendjét külön szabályozzuk, a szabályzat a termekben kifüggesztve olvasható, illetve az SZMSZ mellékletében megtalálható. A tornateremben, sportpályán és a kondicionáló teremben csak a testnevelő tanár, edző felügyeletével lehet foglalkozás. A tornatermi öltözők ajtaja a tanórák és a sportórák alatt zárva van. A tornaterembe utcai cipőben belépni nem szabad! Az iskolai könyvtár a tetőtérben működik. Használati rendje, szabályzata az SZMSZ-ben található. 12. Egyéb intézkedések Az iskolaorvos szerdai napokon délelőtt rendel az iskolában. A védőnő hetente kedden, szerdán található az iskolában. Az iskolában iskolapszichológus rendel havonta. A tanuló kérelmére menzai étkezésben részesül. A tanuló kérelmére tartós tankönyvet kaphat a könyvtárból. A tanuló kérelmére tanulószobán vehet részt, a kérelem minden év szeptember 15-ig nyújtható be az iskola igazgatójához. A tanulószoba évfolyamon ingyenes, a 11. évfolyamtól térítési díj ellenében vehető igénybe. II. A tanulóra vonatkozó egyéb szabályok és lehetőségek Iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás, okt. 23, márc. l5.) egyenruha viselése kötelező: fiúknak: sötét öltöny vagy zakó, szövetnadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő. lányoknak: fekete szoknya vagy fekete szövetnadrág, fehér blúz, iskolai sál. Nem viselése esetén fegyelmező intézkedést alkalmaz az osztályfőnök. Iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő ruha viselése kötelező. Ballagási ruha: sötét kosztüm vagy öltöny, fehér blúz vagy ing, iskolai sál vagy nyakkendő. Iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő ruha viselése kötelező. A tanulók megjelenése feleljen meg a munkahelyen elvárt követelményeknek. Tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon az időjárásnak megfelelően, szolid öltözetben, tisztán jelenjenek meg. Az iskolában nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló, kábítószert reklámozó vagy trágár feliratú ruhadarab, ill. más tárgy vagy testfestés. Tanulmányi kirándulásra egy tanítási napot használunk fel. Tanévenként egy Deák-napot és egy diáknapot tartunk. A diáknapon a diákdiri-választás kampánya zajlik. A diáknapi program költségeit a diákönkormányzat és a diáknapot szervező osztály közösen viselheti közös megegyezés alapján. A tanulók hivatalos ügyeiket óraközi szünetekben lehetőleg a nagyszünetben, hétfő kivételével és a tanítás után óráig a titkárságon intézhetik. A tanulók és a tanárok kötelesek az iskolai tanítási órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységek közben a mobiltelefont kikapcsolt állapotban tartani. Ha a tanuló e szabályt megszegi, a tanár a telefont elveszi és csak a tanítási óra végén kaphatja vissza azt a tanuló. Játékot, szórakoztató eszközt (zenehallgatásra alkalmas eszközt) az iskolába hozni tilos (Kt bek.). Nem hozható be az iskolába olyan tárgy, mely a testi épséget veszélyezteti vagy sérülést okozhat.

6 6 E szabály megszegőitől a tanár elveszi az eszközt, amit a szülőnek ad vissza. Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvvel tanév végéig (bizonyítványosztásig) el kell számolni. Az ingyenes tankönyveket a tanuló a tantárgy tanulásának befejezése ill. az érettségi vizsga után leadja a könyvtárban. A könyvek leadását a könyvtáros és a tanuló aláírásával igazolja. A megrongált vagy elveszett könyvek esetében a Könyvtári Szabályzat érvényes. A tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló elszámoló lappal igazolja iskolai anyagi, tárgyi tartozásai rendezését. Ha tartozásairól nem tud elszámolni, kártérítést köteles fizetni. A térítési díj, tandíj be-, illetve visszafizetés Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket az iskola pedagógiai programja alapján, tanévenként a munkatervben kell meghatározni. Az oktatási törvény és az iskola fenntartója által meghatározottak szerint a térítési díjak, tandíjak mértékét, a befizetés határidejét, az esetleges kedvezményeket tanévenként az igazgató határozza meg. A térítési díjakat és tandíjakat félévente, vagy havonta pl. étkezési térítési díjak kell a gazdasági irodában, vagy készpénz-átutalási megbízáson az iskola számlájára befizetni. Indokolt esetben a befizetési határidőtől igazgatói engedéllyel el lehet térni, illetve féléves díjaknál részletfizetés adható. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről írásbeli kérelem és igazgatói engedély alapján a gazdasági vezető gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, tartósan legalább 1 hónapot igazoltan hiányzik és a foglalkozásokon nem tud részt venni. A szociális támogatás megállapításának elvei Eseti elbírálás alapján szülői kérelemre támogatás adható a tanuló részére tanévenként 1-1 alkalommal. Előnyt élvez az a tanuló: akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit a szülő egyedül nevel, akinél a család 1 főre jutó nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimumösszegét, aki állami gondozott, aki tartósan beteg. A támogatás odaítéléséről és összegéről az igazgató dönt. A döntés előtt be kell szerezni az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök és a DÖK véleményét. A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók részére a tankönyv ingyenes a jogszabályban meghatározottak szerint. A tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje Az iskolai tankönyvtámogatás alanyi jogon nem járó részét az alábbi elvek szerint osztjuk fel: A tanulói/szülői írásbeli nyilatkozatot kérünk a támogatás igényéről, vagy az arról való lemondásról, A lemondás alapján fennmaradó összeget osztályszinten osztjuk ki. III. Diákönkormányzat Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezése, a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat gyakorolja a véleményezési jogát azokban a kérdésekben, amelyeket a Közoktatási törvény biztosít számára. A diákönkormányzat képviseli a diákokat vagy azok nagyobb csoportjainak érdekeit. A diákok nagyobb csoportjának minősül a évfolyamos tanulók 50 %-a + 1 fő. Működteti az iskolai médiát.

7 7 A diákönkormányzat és a tantestület illetve az iskolavezetés között a diákönkormányzatot segítő tanár közvetít, a diákönkormányzat vezetősége és az igazgató alkalomszerű megbeszéléseket tart. A diákönkormányzat évenként diákközgyűlést szervez. A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a DÖK munkatervében meghatározott időben. IV. A tanulói érdekképviselet, véleménynyilvánítás, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája Az iskolai élettel, a tanuló személyével kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal a tanuló szóban vagy írásban az osztályfőnökéhez, az ifjúságvédelmi feladattal megbízott tanárhoz vagy az igazgatósághoz fordulhat. Ha a tanulót társai vagy tanárai részéről méltánytalanság, jogtalanság érte jogorvoslatért a diákönkormányzathoz vagy az iskola vezetéséhez fordulhat. A diákönkormányzat a diákmozgalmat segítő tanáron, ifjúságvédelmi felelősön, választott képviselőjén keresztül intézi a problémát, vagy közvetlenül az igazgatóhoz, annak helyetteséhez fordul orvoslatért. A tanulói javaslatok, felvetések, problémák megválaszolásának határideje 30 nap. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, célokról tájékoztatja: az igazgató, elsősorban az éves rendes diákközgyűlés kereteit felhasználva, az osztályfőnök osztályfőnöki órákon. A tanulók tájékoztatását szolgálja az iskolarádió, tanulói hirdetőtábla és írásbeli hirdetés, a Deák Hírmondó. V. A tanulók jutalmazásának elveit, formái A tanulók jutalmazásának elvei, formái, és időpontjai Egyéni jutalmazás Az a tanuló, aki kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkát végez, kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez jutalomban részesül. Az iskolai jutalmazás formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél, könyv vagy egyéb jutalom. A dicséretek tanév közben és tanév végén is adhatók. A dicséreteket tanév közben és félévkor az ellenőrző könyvbe és a napló megjegyzés rovatába, tanév végén a törzslap-és a bizonyítvány jegyzet rovatába kell bejegyezni a megfelelő záradék alkalmazásával. A nevelőtestületi általános dicséretben részesülő tanuló, valamint azok a tanulók, akik tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön kiemelkedő eredményt értek el, oklevélben, könyv vagy egyéb jutalomban is részesíthetők. Tanulói közösségek jutalmazása Csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes teljesítményeket a jutalom lehet pl. kirándulás, színház, hangverseny látogatás, stb.

8 8 A dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa, bármely közössége javaslatot tehet - pl. diákönkormányzat, SZSZ, iskolaszék. A jutalmazásról a jogosult szaktanár, osztályfőnök, igazgató, nevelőtestület dönt. A kiemelkedő teljesítményeket az egész iskolai közösséggel meg kell ismertetni (pl. faliújság, iskolarádió, évkönyv). A jelentősebb jutalmak ünnepélyesen, a tanulók előtt kerülnek átadásra. A jutalmazás időpontjai: A március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan kerülnek évente átadásra az Alapítványi jó tanulmányi eredményű, szociálisan rászoruló tanulók számára kiírt pályázat díjai. A ballagási ünnepségen kerülnek elismerésre a 12. évfolyam tanulóinak kiemelkedő teljesítményei. A jutalmakat az igazgató és a jutalomról döntő közösség képviselője pl. SZSZ elnöke adja át. A tanévzáró ünnepségen történik a többi évfolyam azon tanulóinak a jutalmazása, akik egész éven át kiemelkedő tanulmányi munkát végeztek, példamutató szorgalmúak és magatartásúak, valamint versenyeredményeikkel hozzájárultak az iskola jó hírnevének öregbítéséhez. a tartósan beteg, vagy fogyatékos, a három vagy több gyermekes családban élő, egyedül álló szülő által nevelt, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A tankönyv-vásárláshoz biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről a nevelőtestület dönt az iskolaszék és a DÖK egyetértésével. Figyelembe vesszük a tankönyvek egyes évfolyamok árának különbségét. A támogatás mértékének megállapításánál szociális szempontok is figyelembevételre kerülnek, az előzőekben megfogalmazottak szerint élveznek előnyt egyes tanulók. VI. Fegyelmi ügyek Az iskola értékeinek, tárgyainak védelme, valamint az iskola környezetének tisztántartása minden tanuló érdeke és kötelessége. A rongálásért fegyelmi büntetés jár, az okozott kárért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik. Az iskola valamennyi tanulójának tilos az iskolában és az iskolaudvaron, iskolai rendezvényen dohányozni, alkoholt, kábítószernek minősülő anyagot fogyasztani. Kábítószernek minősülő anyag birtoklását, fogyasztását és terjesztését a törvény szigorúan bünteti. Iskolai számítógépeken a közízlést és a közerkölcsöt sértő anyagok letöltése tilos. Az iskoláról anyag az internetre csak az igazgató engedélyével kerülhet fel. Az iskola dolgozóiról és tanulóiról tett nyilvános nyilatkozatért a tanuló büntetőjogi felelősséggel tartozik. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás és büntetések Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető. Ezek kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül. Enyhébb esetben fegyelmező intézkedésre kerülhet sor, az eset súlyosságától és gyakoriságától függően: a.) szaktanári figyelmeztetés (szóban v. írásban) b.) osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban v. írásban) c.) osztályfőnöki intés, d.) igazgatói figyelmeztetés, e.) igazgatói intés. A fegyelmező intézkedéseket a szülő tudomására kell hozni, és az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.

9 9 A súlyosabb esetek felmerülésekor jogszabályban meghatározott fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető a tanuló. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola nevelőtestülete dönt. Fegyelmi büntetés az eset súlyosságától és gyakoriságától függően lehet: a.) megrovás, b.) szigorú megrovás, c.) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása, d.) áthelyezés másik osztályba, iskolába, e.) eltiltás az adott tanév folytatásától, f.) kizárás az iskolából. Tanköteles tanuló esetén a e.) és f.) pont nem alkalmazható, a d.) pont akkor, ha a tanuló átvételéről az igazgató a másik iskola igazgatójával megállapodott. A c.) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményre és juttatásra nem vonatkoztatható. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás A DÖK és a Szülői Szervezet írásban közösen kezdeményezi az egyeztető eljárás lefolytatását az érintetteknél. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, a felek közötti megállapodás elérése. A fegyelmi bizottság tagjai folytatják le az egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás eredményessége esetén a fegyelmi eljárást maximum három hónapra fel kell függeszteni, ha a felfüggesztési idő alatt nem kéri a sértett fél a fegyelmi eljárást, azt meg kell szüntetni. VII. Felvételi eljárás Felvételi vizsga: Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulóktól igényeljük az egységes írásbeli felvételi vizsga megírását. A központi írásbeli vizsga megírására iskolánkban is van lehetőség, ill. erre sor kerülhet más intézményben is. A központi írásbeli vizsgát szervező iskolák jegyzéke a honlapon megtalálható. Innen lehet letölteni a Tanulói jelentkezési lapot is az írásbeli vizsgára. Kérjük, a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz. Sajátos nevelési igényű tanuló, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. (Kt bekezdése) Felvételi követelmény az írásbeli vizsgán minimum 30 %-os eredmény elérése. A vizsgázó teljesítményének értékelése, a felvételi pontok számítása: az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak fele (100 pont/2) a matematikából illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összege ( pont) szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen +10 pont szerezhető (kommunikációs készség). Rangsorolás: A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Azonos pontszám esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. -ában meghatározottak az irányadóak. A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige

10 10 alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. Különleges helyzetű az a tanuló, akinek sajátos nevelési igényét a jogszabályban meghatározott intézmény szakvéleménnyel állapította meg. Sajátos nevelési igényű tanuló: diszgráfiás, diszlexiás, discalculiás szakértői véleménnyel rendelkező tanuló, illetve az érzékszervi, testi fogyatékossággal rendelkező tanuló. A még fennálló pontazonosság esetén a szerzett matematika pont a mérvadó. VIII. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága A házirendet minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal osztályfőnöki óra keretében. A 9. évfolyamos tanulók szülei a beiratkozáskor kapják meg a Házirend egy példányát. Minden osztályteremmel rendelkező osztály köteles a Házirendet termében kitenni. Az iskola alapdokumentumai (pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, minőségirányítási program valamint a házirend) az iskola könyvtárában is megtalálhatók. Ezeket a dokumentumokat mind a szülők, mind a tanulók a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon megtekinthetik. A házirend módosítását kezdeményezheti a tanulók nagyobb csoportja, a nevelőtestület 50%- a, az igazgató. Amennyiben nincs módosítási igény, a házirend felülvizsgálatát kétévenként végezzük el. G y ő r, augusztus 31. Cseszregi Bence a diákönkormányzat elnöke Kovácsné Zimborás Ágnes igazgató

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2012 T A R T A L O M 1. Az iskola működési rendje... 4 2. A tanulói jogok gyakorlása... 7 3. A tanulói kötelességek teljesítése... 12 4. A tanulói hiányzás igazolása...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja, eljárásrendje 4 A házirend hatálya 5 A házirend feladata 5 Tanulói jogok és

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben