Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje"

Átírás

1 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai 6. Az intézménybe való belépéssel kapcsolatos szabályok 7. A diákkörökre vonatkozó szabályok 8. Óvó- és védőintézkedések 9. Elismerések és elmarasztalások 10. Az iskolai élet egyéb kérdései 11. A házirenddel kapcsolatos szabályok MELLÉKLETEK 1. Belépés az intézménybe 2. A szülők jogai és kötelességei 3. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 4. A felvételi kérelmek feldolgozása 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (8.sz melléklet) 5. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás szabályozása 6. Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának működési szabályzata 1. Preambulum Jelen szabályzat a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (2040 Budaörs, Szabadság út 162.) házirendje, amelynek célja: - az iskola mindennapi életének szabályozása; - az iskola tanulói, azok szülei, illetve képviselői, pedagógusai és más dolgozóinak eligazítása az iskolai élet egyes területein; - az iskola törvényes működésének biztosítása. 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok A tanulói jogokat az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10. és 11. -ai szabályozzák. 2.1 A tanulóknak jogukban áll biztonságos és egészséges környezetben eltölteni a napi kötelező, nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokat. 2.2 A tanuló választható és választhat a diák-önkormányzati testületekbe. A választás módjáról a diák-önkormányzat (továbbiakban EGYOSZ) alkotmánya rendelkezik. 2.3 A tanulóknak joguk van arra, hogy emberi méltóságukat mind társaik, mind tanáraik és az iskola dolgozói tiszteletben tartsák. Amennyiben ezen joguk véleményük szerint sérül,

2 2 jogorvoslatért első fokon a EGYOSZ vezetőségéhez, másodfokon az iskolavezetőséghez fordulhatnak. További jogorvoslatért az iskolaszékhez, majd az oktatási ombudsmanhoz lehet fordulni. 2.4 A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában az iskolavezetés kikéri az EGYOSZ véleményét, javaslatát. A tantestület biztosítja, hogy olyan értekezleteken, melyek témája az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít az EGYOSZ-nak. Az EGYOSZ-t a diákok nagyobb közösségét érintő intézményi döntésekbe véleményezési jogkörrel az igazgató a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével bevonja. Véleménynyilvánítási szempontból a tanulók 15%-a minősül a tanulók nagyobb közösségnek. A tanulók nagyobb közösségét érintő írásbeli kéréseket az iskolavezetés kivizsgálja, és azokról 15 napon belül írásban döntést hoz, amelyet indokolnia kell. A tanuló az őt illető jogokról az EGYOSZ-tól, a diákönkormányzatot segítő tanártól, illetve osztályfőnökétől kérhet tájékoztatást. Intézményünkben évente egy alkalommal október elején diákközgyűlést tartunk. A tartalmi előkészítést az EGYOSZ vezetősége végzi. A közgyűlés állásfoglalásairól, döntéseiről jegyzőkönyv készül. Az EGYOSZ tanévenként egy tanítási nélküli napról dönt. A tanév első szenátusi ülésén javaslatot tesznek a nap időpontjára és programjára vonatkozólag, amelyet a tantestület hagy jóvá és munkatervébe rögzíti. A program költségeit egyeztetés után az intézmény vállalja. A teremhasználat speciális rendjéről az EGYOSZ és az igazgató megállapodik. Intézményünk támogatja a diákmédia minden formáját. Iskolaújság, iskolarádió, iskolatelevízió esetében a szerkesztőbizottság, valamint a vezető választási rendjéről a média maga dönt. Az EGYOSZ által létrehozott iskolaújságnak évi 5 alkalommal 10 oldalas lapszám 200 példányban a megjelenését az iskola biztosítja. Nem az EGYOSZ által létrehozott iskolaújságok támogatásáról az iskolavezetés és az EGYOSZ véleményének figyelembevételével az igazgató dönt. Az iskolarádió és iskolatelevízió működéséhez szükséges eszközöket és felszereléseket az iskola biztosítja. Az EGYOSZ működését az iskola a költségvetési normatíván túl különböző forrásokból még tanulónként és évenként további 200,- Ft-tal támogatja. 2.5 A tanulóknak joguk van arra, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelő a törvényben meghatározott mélységben nevelésben és oktatásban részesüljenek. Amennyiben ezt az iskolában nem kapják meg, az előző pontban meghatározott módon jogorvoslatért az előző pontban felsorolt testületekhez fordulhatnak. 2.6 A tanulóknak joguk van arra, hogy a törvényben meghatározott módon és mértékben szabad tantárgyválasztásban részesüljenek az iskola kínálatának keretein belül. Ezt a választékot, továbbá a tantárgyválasztás, illetve a tantárgyak váltásának, leadásának és felvételének kérdéseit és szabályait a házirend 10.4 pontja tartalmazza. 2.7 A tanulók joga az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű és szabályokban rögzített használata. Az egyes létesítmények, kabinetek, helyiségek stb. belső szabályzatát jól látható

3 3 helyen kell kifüggeszteni, illetve évente egyszer az azokat használó tanulókkal szóban is ismertetni kell. 2.8 Az iskola tanulóinak joguk van rendszeres egészségügyi ellátás igénybevételére. Ennek érdekében meghatározott időben és módon iskolaorvos, védőnő és iskolapszichológus rendel, illetve fogad az orvosi szobában. Az egészségügyi ellátás rendjéről minden tanév elején legkésőbb szeptember 30-ig - írásos tájékoztatást kapnak a tanulók. A tájékoztatót az orvosi szoba ajtajára is ki kell függeszteni. 2.9 A tanulók számára biztosítani kell, hogy jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájussanak. Ennek érdekében a házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló megkapja. Az információk elérésének leghatékonyabb módja az iskola intranetes szolgáltatása. Alkalmanként a tanulók tájékoztatást kapnak a minden hónap első keddi napján tartandó iskolagyűlésen, továbbá az osztályfőnöki órákon A tanulóknak joguk van arra, hogy részt vegyenek a diákkörök munkájában, kezdeményezhesse azok létrehozását az iskola szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban SzMSz) meghatározott módon A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak az őket nevelő és oktató pedagógusokkal, az iskola vezetésével és az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. Joguk van javaslatot tenni, illetve arra választ, tájékoztatást kapni legkésőbb 30 napon belül. Javaslatokat a következő személyekhez, illetve fórumokhoz lehet eljuttatni: - osztályfőnök -osztályfőnök-helyettes - osztályfőnöki óra - iskolagyűlés - EGYOSZ szenátusi ülés - EGYOSZ vezetőség - igazgató - nevelőtestületi értekezlet - iskolaszék A tanulónak joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti, politikai meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, de a tanulónak is tiszteletben kell tartania mások ugyanezen jogait, amennyiben a jogok gyakorlása nem ütközik egyéb jogszabályba és nem sérti mások ugyanehhez való jogainak gyakorlását. Jogsérelem esetén az EGYOSZ-hoz, az osztályfőnökhöz és az iskola igazgatójához lehet fordulni A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A tanulók érdekeit az alábbiak képviselhetik: - a szülő vagy megbízottja - az osztályfőnök vagy bármely más a tanuló által felkért tanár - igazgató, illetve az általa kijelölt vezetőségi tag - az osztály választott képviselője, - az EGYOSZ képviselője.

4 A tanuló kérelmére független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról a jogszabályban meghatározott módon. Az erre való jelentkezés rendjét a házirend 10.3 pontja tartalmazza A tanuló kérelmére indokolt esetben szociális ösztöndíjban, támogatásban vagy segélyben részesülhet. Az ezzel kapcsolatos teendőket az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal. A kérelmeket az osztályfőnök nyújtja be az ifjúságvédelmi felelősnek, aki azt a szociális bizottság elé terjeszti. 3. A tanulók kötelességei A tanulói kötelességeket az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 12. szabályozza. 3.1 A tanuló vegyen részt az iskola kötelező és amennyiben választotta nem kötelező tanórai foglalkozásain, valamint a szakmai gyakorlaton. Amennyiben ezeken valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, távolmaradását a házirend 4.4 pontja, valamint az SzMSz 10. pontja szerint be kell jelentenie és igazolnia kell. 3.2 A tanuló tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 3.3 Óvja társai, tanárai, saját testi épségét és sajátítsa el az egészséget és biztonságot védő ismereteket. Ezeket az ismereteket szóban vagy írásban a tanév első osztályfőnöki és valamennyi szaktárgyi óráján ismertetni kell. A tanulók ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. 3.4 A tanuló óvja és őrizze a rábízott iskolai eszközöket, valamint az általa használt felszereléseket, berendezéseket, létesítményeket. Amennyiben vétkes szándékossággal rongálja az iskola vagyontárgyait, illetve mások testi épségét vétkesen veszélyezteti a házirend 5.2 pontja alapján fegyelmi vétséget követ el. 3.5 A tanuló tartsa tiszteletben tanárai és más iskolai dolgozók, valamint társai emberi méltóságát és jogait. 4. Az iskola munkarendje 4.1 A tanítási órák 8.15-kor (0. óra esetén 7.15-kor) kezdődnek. A tanórák kezdetét és befejezését csengő jelzi. A tanórák kezdete előtt 2 perccel rövid jelző csengetés hívja fel a tanulók figyelmét az órakezdésre. 1. óra szünet 2. óra szünet 3. óra szünet

5 5 4. óra szünet 5. óra csoport (7., 8., 11. és 12. évfolyam): ebédszünet 6. óra szünet 7. óra csoport (9. és 10. évfolyam) szünet 6. óra ebédszünet 7. óra A tanulók legkésőbb a tanóra kezdetét jelző csengetésre érjenek be a tantermükbe vagy a jelenjenek meg a foglalkozás helyszínén. A tanóráról vagy kötelező iskolai foglalkozásról önhibájából elkéső tanulót a szaktanár a haladási naplóba beírja és a tanuló neve mellett K betűvel, valamint a késés percben kifejezett számával jelöli a késés tényét. A számok összegződnek és ha elérik a 45-t egy igazolatlan órának számítanak. A tanuló a tanítási idő alatt (12.50-ig) csak a szülő és a szaktanár tudtával, az osztályfőnöke (távolléte esetén az osztályfőnök-helyettes vagy az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolát bármilyen okból engedéllyel vagy engedély nélkül elhagyó, valamint az iskola létesítményeit engedély nélkül használó tanulókért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 4.2 A tanulóknak a tanítási óráról való elengedését - előzetes írásbeli kérelem alapján, kivételesen indokolt esetben - kérhetik - a szülők, - társadalmi szervezetek, - sportkörök és sportegyesületek, - iskolai szakkörök és foglalkozások vezetői, - hivatalos szervek. A szülő előzetes kérése alapján a tanuló egy évben összesen egyszerre vagy külön-külön (már egy tanítási óráról történő kikérés is egy napnak számít igazolás szempontjából) - az osztályfőnök engedélyével és igazolásával három napig terjedően, - az igazgató engedélyével és igazolásával három napot meghaladóan mulaszthat. - kollektív hiányzást (pl. jutalomnap, csereprogramok esetén történő hiányzás) csak az igazgató engedélyezhet.

6 6 Tanítási idő alatt a tanuló csak a szaktanár tudtával mehet el az iskolaorvoshoz. 4.3 A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül. 4.4 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül betegségét orvosi igazolással igazolhatja, illetve a szülő is igazolhat összesen három napot. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek távolléte esetén az iskolatitkárnak - kell bemutatni, A távollétet a hiányzás első napján jelentsék be, telefonon, faxon vagy en (iskolatitkár: /105-ös mellék vagy , porta: , fax: , osztályfőnökök: az év elején közölt mobil telefonszámon, Az orvosi igazolást is láttamoznia kell a szülőnek. A hiányzások igazolása lehetőség szerint az ellenőrző könyv útján történjék, az egyéb módon történő igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. A tanuló első igazolatlan óra mulasztásakor az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket és felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a 10 órát és a tanuló még tanköteles, az iskola igazgatója hivatalból értesíti a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. 9 (ha előzetes figyelmeztetés nem volt 15) óra igazolatlan mulasztás esetén fegyelmi eljárás indul a tanuló ellen. 30 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanuló jogviszonya megszűnik. Az igazolások módját az osztályfőnök köteles a tanév első tanítási napján ismertetni a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Vitás esetben első fokon a nevelőtestület, másodfokon az iskolaszék dönt. 4.5 A mulasztott tananyag pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni a szaktanárral egyeztetett időpontig. A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a kettőszázötven (250) tanítási órát, illetőleg - az összefüggő szakmai gyakorlatról való hiányzás nélkül - a gyakorlati órák harminc százalékát. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott s nincs megfelelő számú érdemjegye, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt, szakmai gyakorlatból pótolta a mulasztását és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen. Az adott tantárgy osztályozásához szükséges érdemjegyek számát és jellegét az iskola helyi tanterve tartalmazza. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 4.6 A tanulók az óraközi szünetekben az osztálytermekben, az aulában, jó idő esetén

7 7 amennyiben a felügyeletben az EGYOSZ segédkezik - az iskola hátsó udvarán is tartózkodhatnak, az amfiteátrum előtt, illetve környékén. Az utóbbi esetben az ajtókat az iskolavezetés által meghatalmazott személy nyitja és zárja. A szünetben az amfiteátrumhoz vezető mindkét ajtónál az EGYOSZ kijelölt tanulói ügyeletet tartanak. Az osztályterembe még a tanóra kezdetét jelző csengetés előtt be kell menni. A szaktanár által megítélt kivételes esetekben a tanóra az iskola épületén kívül is megtartható. 4.7 A folyosóajtókat és a tantermeket 6.30-kor a gondnok nyitja (a szaktantermek kivételével), amennyiben a tanteremhez érkező első tanuló a termet vagy helyiséget zárva találja, a porta útján haladéktalanul értesíti a gondnokot. 4.8 Az iskola épületében idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak. A tanulókat az iskolában csak kivételes esetben lehet felkeresni, ehhez engedélyt szintén csak az osztályfőnöktől, illetve az iskolavezetéstől lehet kérni. A keresett tanulót az iskolarádión keresztül értesítjük. Az iskola épületében esetlegesen feltűnő idegenek jelenlétét a tanulók azonnal jelentsék az intézmény valamelyik dolgozójának. 4.9 A tanuló köteles az ellenőrző könyvét minden órán magánál tartani és azt felszólításra a szaktanárnak átadni. Az ellenőrző könyv hiánya osztályfőnöki súlyú szankciókat von maga után. (Lásd: 9.2.2) 4.10 A zavartalan tanítást meghatározó mértékben segíti a hetesi munka. A hetesek gondoskodnak a táblai munkához szükséges eszközökről, a tábla tisztaságáról, jelentik a hiányzókat. Ha becsengetés után 5 percen belül a tanár nem jelenik meg, jelentik a tanári szobában. Ha valamelyik tanuló a tanítási órán kívül önmagára vagy társaira nézve veszélyesen, felelőtlenül viselkedik, a hetes köteles figyelmeztetni, szükség esetén bármely tanárnak jelenteni. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik a következő szabály szerint: az első tanítási héten a névsor első két tanulója látja el az első osztályfőnöki órákon ismertetett hetesi munkát, majd heti váltásban a sorra következő két tanuló. A hetesi feladatok ismertetéséről, a hetesek (esetleg helyettesük) kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A szokásostól eltérő csoportokban az illetékes szaktanár határozza meg a hetes kijelölésének módját és a hetesi teendőket. Az iskola létesítményeiben, felszerelésében észlelt bárminemű hibát, rongálódást a szenátorok egyike jelenti az órát tartó tanárnak, illetve a szünetben az iskolatitkárnak A tanuló joga, hogy valamennyi érdemjegyéről a naplóba való beírással egy időben értesüljön és teljesítményéről szóbeli vagy írásbeli értékelést kapjon. A tanuló kötelessége és felelőssége beírni az ellenőrzőbe a kapott osztályzatokat. A szülők az ellenőrzőbe beírt érdemjegyeket előre megbeszélt időpontban egyeztethetik a szaktanárral, illetve az osztályfőnökkel a naplóba beírtakkal. A diáknak joga, hogy minden írásbeli dolgozat eredményét legkésőbb az íratás után négy héttel, két vagy több órás dolgozat esetén hat héttel megtudja. Amennyiben ez a joga sérül, nem köteles az érdemjegyet elfogadni. Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi érdemjegyeknek tükrözniük kell a tanuló teljesítményét. A félévi érdemjegyeket az adott félévben nyújtott teljesítménye, az év végi érdemjegyeket az adott évben nyújtott teljesítménye alapján kapja.

8 8 A félévi, illetve év végi érdemjegyeknek szinkronban kell lenniük a naplóba beírt osztályzatokkal, azaz ez, az évközi jegyek számtani átlaga alatti vagy feletti egész osztályzat valamelyike lehet a szaktanári megítéléstől függően. (Pl. 4,3 átlag esetén 4-es vagy 5-ös osztályzat adható.) 4.12 Az iskolai rendezvényeken, programokon, tanítás nélküli munkanapokon a tanulók részvétele kötelező, a távollét igazolása a tanórákról való távollét igazolásának megfelelően történik. A leírtak az iskolai munkatervben rögzített szabad- vagy munkaszüneti napra eső foglalkozásokra is vonatkoznak. Ünnepi viselet kötelező: tanévnyitón, iskolai szintű ünnepségeken, iskolai szóbeli vizsgákon, érettségi vizsgákon. Nyílt iskolai rendezvények esetén a nevelőtestület és a EGYOSZ közösen dönt az előírásokról. Ünnepi viselet lányoknak: sötét szoknya vagy szövetnadrág, fehér blúz, fiúknak sötét öltöny vagy szövetnadrág, fehér ing, mind a lányoknak, mind a fiúknak az alkalomhoz illő cipő Ha a tanulók kérik, az osztályfőnöki óra első 10 percét az osztályfőnök lehetőleg engedje át az EGYOSZ-szal kapcsolatos dolgok megvitatására Minden tanulónak joga van a tanórai tanuláshoz.. Az a tanuló, aki társait ebben fegyelmezetlen viselkedésével megakadályozza, a tanóráról kiküldhető. Amennyiben a szaktanár ilyen viselkedést tapasztal valamely tanulóval kapcsolatban, a tanulót figyelmezteti és felhívja a tanuló figyelmét magatartása következményeire. Ha a figyelmeztetés nem használ, a szaktanár a tanulót a tanári szobába küldi, ahol az ott lévő igazgatóhelyettesek egyike vagy bármelyik tanár intézkedik a tanuló felügyeletéről. A szaktanár ezenkívül a haladási naplóba jegyzi a távollét percét és az ellenőrző útján értesíti a szülőt is a tanuló viselkedéséről. 5. Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai 5.1 Az iskola technikai, audiovizuális eszközeit a tanulók csak tanári engedéllyel vagy felügyelettel használhatják. Az egyes helyiségekben található eszközöket, felszerelési tárgyakat csak a szaktanár vagy az osztályfőnök engedélyével vihetik át más helyiségekbe. Az iskola épületéből felszereléseket csak az igazgató írásos engedélyével lehet kivinni. Az óraközi szünetekben tilos a készülékeket használni. 5.2 Az iskola tisztaságának megőrzése, állagának és felszereléseinek védelme mindannyiunk érdeke és kötelessége. Az esetleges károkozásért a kárt okozó személyek jogi felelősségre vonhatók kártérítés útján. Bármilyen rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat során keletkezett hibát az osztályfőnök vagy a szaktanár útján kell jelenteni a gondnoknak vagy az iskolatitkárnak, aki intézkedik a hiba megszűntetéséről. A dekorációk a falat nem rongálhatják. A szándékos rongálás fegyelmi úton való eltávolítást is eredményezhet az iskolából. A tantermekre vonatkozó használat rendjére a kifüggesztett szabályzat érvényes.

9 9 5.3 A tanulók az utolsó óra után a tantermükben (vagy ahol az utolsó órán voltak) a székeket a padokra helyezik a takarítás megkönnyítése végett. 5.4 Az osztálytermekben, az amfiteátrumban tartandó esetleges osztályrendezvényeket az osztályfőnök és az osztályszenátorok kérésére az igazgató engedélyezheti. Az iskola legtöbb rendezvénye a szalagavatót és a ballagást kivéve zártkörű, csak iskolánk tanulói vehetnek rajtuk részt. 5.5 A tanulók ruhájukat, felszerelésüket a tanulói szekrényekben tárolhatják. Négy-négy tanulónként egy szekrényt biztosítunk. A tanulók a szekrényekhez tanulmányaik megkezdésekor kulcsot kapnak, amelyet az érettségi előtt, illetve a tanulói jogviszony megszűntekor az EGYOSZ által kijelölt felelősnek adnak le. A kulcs elvesztését azonnal jelenteni kell a gondnoknak, aki önköltségi áron új kulcsot ad a tanulónak. A tanulók ruhájukat és azon felszerelésüket, amelyet az adott órán nem használnak szekrényükbe zárják be. Iskolába hozott értéktárgyakért (aranyékszer, drágakő, mobiltelefon, walkman stb.), valamint a szabadon hagyott holmikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 5.6 A tanulók az iskolába lehetőség szerint csak a tanuláshoz vagy iskolai foglalkozáshoz szükséges eszközöket hozzanak. Szigorúan tilos (még bontatlan állapotban is) cigarettát, alkoholos italt, kábítószert maguknál tartani. (A szankciót illetően lásd ) 18 éven felüli tanulók esetében és ha az árucikk egyébként legálisan birtokolható - az első szankció szóbeli figyelmeztetés, a továbbiakban lásd 9.2.3) A tanulók az iskolában mobiltelefont birtokolhatnak, de használata csak a szünetekben engedélyezett. A tanórákon a mobiltelefonok bekapcsolva tartása nem zavarhatja a tanórát. Azon tárgyak, amelyekkel a tanuló a tanórát zavarja, a szaktanár által elvehetők. Az elvett tárgyat a szaktanár saját megítélése szerint a tanóra után a tanulónak vagy a szülőnek visszaadja. 5.7 Nem készíthető fénykép, video- és hangfelvétel sem az iskoláról, sem az iskolai életről, sem a diáktársakról és a tanárokról az igazgató illetve az érintett személyek beleegyezése nélkül. Amennyiben belegyezésükkel készülne, úgy engedélyük nélkül nem kerülhet a médiába vagy az internetre. 5.8 Az iskola nagy hangsúlyt fektet az iskola és környezete védelmére, tisztaságára. Az iskolában a hulladékot szelektív módon gyűjtjük. A tanulók kötelezhetők a szemét felszedésére, eltakarítására, az általuk okozott szennyeződések eltávolítására. 5.9 A talált tárgyakat a lehető legrövidebb idő alatt a portán kell leadni, a hely és időpont megjelölésével A menzai ellátást az iskola valamennyi tanulója kérheti, mely kérelmet minden tanévben az első tanítási napon kell az osztályfőnöknek benyújtani. A konyha kapacitását meghaladó kérelmek esetén a felvételről, valamint a térítési díj fizetése alóli felmentésről, a kedvezményekről szociális bizottság az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök és az EGYOSZ javaslata alapján dönt. A térítési díjakat a konyha által megállapított módon és határidőig kell befizetni. Az étkezési jegyekkel történő visszaélés, a menza rendjét sértő

10 10 magatartás a menzai étkeztetésről való kizárást vonhatja maga után. A tanulói hiányzást csak akkor tudjuk a térítési díjaknál figyelembe venni (a következő hónapban jóváírni), ha a tényt a szülő vagy képviselője a konyhán a konyha vezetőjénél a hiányzás kezdő napján 9 óráig személyesen vagy telefonon ( /114-es mellék vagy ) bejelenti. A jóváírást csak a bejelentést követő naptól érvényesítjük. A tanulónak csak akkor tudunk újra étkezést biztosítani, ha az igényt a konyhán a megelőző napon 9 óráig bejelentik. A menzával, étkezéssel kapcsolatos mindenfajta panasz esetén jogorvoslatért az iskolavezetéshez kell fordulni. A tanulók a számukra kijelölt időben étkezhetnek a menzán, érkezési sorrendben kapnak ebédet. Indokolt esetben a kijelölt étkezési időpontokon kívül is lehet ebédelni. Mindenkinek joga van a nyugodt, kulturált étkezéshez. Az érkezési sorrendet be nem tartó, továbbá a mások nyugalmát zavaró tanulókat az étteremben lévő tanárok bármelyike utasíthatja a helyes viselkedésre Az iskola stúdiójának helyiségében csak a stúdióvezető által jóváhagyott iskolarádió munkatársai tartózkodhatnak. Nevüket a stúdió ajtaján jelölni kell. A stúdióból bármilyen eszköz csak az igazgató engedélyével kölcsönözhető, azonban az iskola épületéből kivinni a tárgyakat tilos Az iskolai könyvtár az év elején megadott időpontokban meghatározott rend szerint tart nyitva. A kölcsönzött könyveket a megadott határidőig, de legkésőbb a tanév utolsó napjáig vissza kell adni. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért a kölcsönző anyagi felelősséggel tartozik Az uszoda az év elején közölt nyitva tartás szerint működik. Az uszoda szabályait, előírásait szigorúan be kell tartani. Az uszodához vezető folyóson kizárólag csak külön papucsban lehet közlekedni. Az úszósapka használata mindenki számára kötelező A tornateremben és a kondícióteremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornateremben, a kondícióteremben, az öltözőkben, valamint a szabadtéri pályákon a szaktanárok rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az előírásokat a szaktanárok a tanév első óráján kihirdetik, melyek tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. Testnevelési óráról való felmentési kérelmeket a testnevelő tanároknak kell benyújtani legkésőbb szeptember 15-ig. (A felmentésről szóló szakorvosi igazolást az iskolaorvosnak is be kell mutatni október 15-ig!) A testnevelési órák kötelező öltözetét a testnevelési munkaközösség határozza meg és a szaktanár a tanévet megelőző év végén írásban közli a tanulókkal, illetve rajtuk keresztül a szülőkkel. Testnevelési órán a munkavédelmi szabályzat értelmében semmilyen ékszert (fülbevaló, gyűrű stb.) nem lehet viselni. 6. Az intézménybe való belépéssel kapcsolatos szabályok 6.1 Az intézményben a személyi forgalom a elsősorban a portán keresztül történhet. Kivételt képez az uszoda és a tornaterem délutáni (15 órától) személyforgalma, amely a tornatermi, ill. uszodai szint folyosóin lévő ajtók egyidejű zárása mellett az uszoda lépcsőházához tartozó bejáraton történhet. 6.2 Az intézmény tanulói, oktatói és adminisztratív, műszaki dolgozói csak a beléptető kapukon belépőkártyával jöhetnek be és távozhatnak az épületből. Kivételes esetben - a portánál feliratkozva a beléptető rendszeren kívül is be lehet jönni az intézménybe.

11 11 A belépőkártya ingyenes, de elvesztése esetén az igazgató által meghatározott összegben térítési díjat kell fizetni az új kártyáért. Szintén térítési díjat kell fizetnie annak, aki a kártyát megrongálja. Az elveszett vagy megrongálódott kártyát egy héten belül pótolni kell. A tanulók 6.30 és 8.15, valamint és 20 óra között az iskola épületébe kártyával bármikor be- és kiléphetnek. A házirend értelmében 8.15 és között csak engedéllyel kilépő cédulával hagyhatják el az iskola épületét a beléptető rendszer melletti ajtón. A porta minden nap 9 óráig leadja az iskolatitkárnak a késők, valamint hiányzók nevét és osztályát. Amennyiben a felügyeletben az EGYOSZ közreműködik a tanítási szünetekben a tanulók - az EGYOSZ által megállapított rend szerint és annak felügyeletével - az amfiteátrumhoz kimehetnek. Az ajtókat az EGYOSZ kijelölt felelősei nyitják és zárják. Testnevelési órák alkalmával a külső pályákhoz a testnevelők vezetésével (akik saját kulccsal rendelkeznek) a hátsó ajtókon keresztül mennek ki a diákok. Az étterem ajtaját az ebédkiszolgálás megkezdéséig szintén zárva kell tartani. Belépőkártyát az iskola tanulói és dolgozói automatikusan kapnak, jogviszonyuk megszűnése esetén azt le kell adniuk. 6.3 Minden végzett diák igényelhet belépőkártyát, erre az igénylést írásban kell benyújtani a szenátushoz, a mindenkori főszenátornak. A szenátus egy tanévben három alkalommal szeptember, január, május - foglalkozik a kérelmekkel. A szenátus engedélyét a tantestület felülbírálhatja, az elutasító döntést írásban kell indokolni. A kiadott kártya 2 évig érvényes. A kártya az iskola tulajdona, használója használati díjat köteles fizetni érte, melynek összege 2000 Ft. Mentesülnek a használati díj megfizetése alól - az iskola örökös diákja cím birtokosa, - az egyéni kupák valamelyikét elnyert diákok, - országos tanulmányi versenyen első 20-ba került tanulók. A használati díjat a kártya átvételekor egy összegben kell megfizetni. Kártya elvesztése esetén új kártya csak a teljes procedúra megismétlésével kérhető (beleértve a használati díjat is). Aki az érvényességi idő lejártakor nem adja le a kártyáját, köteles pótdíjat fizetni. A kártya nem ruházható át. A szabályok megszegőitől be kell vonni a kártyát. A szabályok megszegői nem igényelhetnek a későbbiekben belépőkártyát. 7. A diákkörökre vonatkozó szabályok 7.1 Iskolánkban diákkör fogalma alatt a következőket értjük: - szakkörök - önképzőkörök - énekkar

12 12 - művészeti csoportok - tömegsport-foglalkozások 7.2 A diákkörök megalapítását - az iskolavezetés, - a tantárgy- és tevékenységfelelősök, - a szaktanárok, - az EGYOSZ iskolai képviselői, - osztályok, - egyes diákok, - szülők kezdeményezhetik. A résztvevők száma az iskola által finanszírozott foglalkozások esetében csak kivételesen lehet 8 főnél kevesebb. A foglalkozások indításáról és arról, hogy mely foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető a tantárgyi és tevékenységi közösségek, valamint az iskolaszék és a szülői munkaközösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. Az iskolavezetőség joga, hogy a diákköröket fontosság szerint rangsorolja. 7.3 A diákkörök döntenek - saját közösségi életük megtervezésében és megszervezésében - tisztségviselőik megválasztásában. 7.4 Az iskolában diáksport egyesület, a Budaörsi DSE (továbbiakban BDSE) működik. Alapító okirata és működési szabályzata az iskola honlapján olvasható. Egyéb információt a BDSE-vel kapcsolatosan a tanulók és szülők az iskola testnevelő tanáraitól kaphatnak. A BDSE működését önkormányzati és egyéb támogatások, pályázati pénzösszegek és tagdíjbevételek biztosítják. Az intézménybe beiratkozott minden tanulónak egyszeri belépési díjat (500 Ft) kell fizetnie. A továbbiakban csak a szakosztályokba leigazolt versenyzőknek kell tagdíjat fizetniük a BDSE küldött közgyűlése által meghatározott összegben. A diákkörök és a BDSE jogosultak képviseltetni magukat egy-egy fővel az EGYOSZ szenátusában. 8. Óvó- és védőintézkedések 8.1 Az iskolában, az iskola területén, iskolai rendezvényeken és iskolán kívüli foglalkozásokon a szeszes ital, drogok fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos. A tilalmat megszegők első esetben igazgatói figyelmeztetésben részesülnek, a második eset fegyelmi eljárást von maga után. A figyelmeztetés nem évül el! A drogfogyasztást, terjesztést, birtoklást az iskola a rendőrség bevonásával is ellenőrzi, bármilyen gyanús esetben rendőrségi és fegyelmi eljárást kezdeményez. A bebizonyosodott birtoklás, terjesztés, fogyasztás esetén a tanulót az iskolából kizárjuk. 8.2 Tanulóinknak, a tanulók szüleinek, tanárainak lehetőségük van arra, hogy pszichológiai tanácsadást vegyenek igénybe az iskolában. A pszichológus neve: Kanyó Györgyi, az orvosi

13 13 szobában fogad a megjelölt időpontokban. 8.3 Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Petruska Magdolna. Minden héten kedden és óra között az iskolában felkereshető. 8.4 Az iskola területén az iskolai munka- és balesetvédelmi szabályok érvényesek. Ezeket minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal, akik azt aláírásukkal hitelesítik. 9. Elismerések és elmarasztalások 9.1 Elismerések Szaktanári fokozatú elismerések Szaktanári dicséret adható kiemelkedő tanórai munkáért (színvonalas kiselőadás, aktivitás stb.) és magatartásért. Negyedik dicséret után osztályfőnöki, hetedik után igazgatói, tizedik után tantestületi dicséretet kap a tanuló Osztályfőnöki fokozatú elismerések Illyés Napok egy versenyszámában, házi tanulmányi, kulturális és sportversenyeken 1-3. helyezésért, egy-egy alkalommal kiemelkedő osztályszintű közösségi munkáért (kirándulás, osztályklub, színházlátogatás stb. megszervezése), az osztályfőnök megítélése szerint példamutató tevékenységért, magatartásért a tanulóknak osztályfőnöki dicséret adható. Harmadik dicséret után igazgatói, ötödik után tantestületi dicséretet kap a tanuló Igazgatói fokozatú elismerések Tanulmányi versenyeken megyei, illetve területi versenyen 1-10., országos versenyen 1-50.; kulturális és sportversenyeken megyei, illetve területi 1-3., országos versenyen helyezést elért tanulóknak; iskolai rendezvények kiemelkedő megszervezésért stb. igazgatói dicséret adható. Három dicséret után tantestületi dicséretet kap a tanuló Tantestületi fokozatú elismerések Bármely területen huzamosabb ideig tartó, kiemelkedő teljesítményért az EGYOSZ vagy a tantestület tagjainak javaslatára tantestületi dicséret adható Az elismeréseknek tükröződniük kell a magatartásjegyekben. Az elismerések az SZMSZ-ben meghatározott esetekben tárgyi és pénzjutalmakkal párosulhatnak. 9.2 Elmarasztalások Szaktanári fokozatú büntetések A tanuló minden olyan vétségért, amelyet a tanár úgy ítél meg, hogy zavarja a saját nevelőoktató munkáját, illetve akadályozza más tanulók munkáját (pl. házi feladat el nem készítése, tanórai munka el nem végzése, durva beszéd stb.) vagy sérti a házirendet, szaktanári figyelmeztetést kaphat. Az első alkalommal a szaktanár a figyelmeztetést az osztálynaplóba, a továbbiakban a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba is bejegyzi.

14 14 Az ellenőrzőbe a büntetés okát, idejét, az osztálynaplóba pedig a tanuló nevét és a vétség idejét írja be. A negyedik alkalommal egyúttal az osztályfőnök útján behívatja a szülőt, és a szaktanár, az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség osztályfőnöki fokozatú büntetést von maga után. Az ötödik alkalommal osztályfőnöki intő, a hatodik alkalommal az osztályfőnöki rovó a kiszabható büntetés. A hetedik alkalommal az osztályfőnök újra behívatja a szülőt, és a szaktanár, az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után. A nyolcadik alkalommal igazgató intő, a kilencedik alkalommal igazgatói rovó a következő büntetési fokozat. A tizedik alkalommal a büntetést a tantestület hozza. Az osztályfőnök a naplóban lévő bejegyzéseket hetente ellenőrzi, illetve összegzi, és háromnál több bejegyzés esetén a fentieknek megfelelően jár el Osztályfőnöki fokozatú büntetések Eleve osztályfőnöki fokozatú fegyelmi vétségek - Az ellenőrző hiánya (elvesztés, otthonfelejtés), az ellenőrzőbe beírt bejegyzések láttamoztatásának elmulasztása az első alkalommal szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést, a második alkalommal írásbeli osztályfőnök figyelmeztetést, a harmadik alkalommal osztályfőnöki intőt, a negyedik alkalommal osztályfőnöki megrovást jelent. Az ötödik alkalommal az osztályfőnök behívatja a szülőt, és az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után. A hatodik alkalommal igazgató intő, a hetedik alkalommal igazgatói rovó a következő büntetési fokozat. A nyolcadik alkalommal a büntetést a tantestület hozza. - Az intézménybe való belépéssel kapcsolatos rendszabályok megsértése (belépő kártya otthon felejtése, ha valaki a kártyát nem használja, ha a porta felszólítását figyelmen kívül hagyja stb.) esetén a második alkalommal szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést, a harmadik alkalommal írásbeli osztályfőnök figyelmeztetést, a negyedik alkalommal osztályfőnöki intőt, az ötödik alkalommal osztályfőnöki megrovást jelent. A hatodik alkalommal az osztályfőnök behívatja a szülőt, és az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után. A hetedik alkalommal igazgató intő, a nyolcadik alkalommal igazgatói rovó a következő büntetési fokozat. A kilencedik alkalommal a büntetést a tantestület hozza. - Negyedik igazolatlan óra után osztályfőnöki intő, ötödik igazolatlan óra után osztályfőnöki megrovás büntetést alkalmazunk. Hatodik igazolatlan óra után az osztályfőnök behívatja a szülőt, és az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a

15 15 tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után. A hetedik igazolatlan óra után igazgatói intő, a nyolcadik igazolatlan óra után igazgatói megrovás a következő büntetési fokozat. A kilencedik igazolatlan óra után a fegyelmi határozatot a tantestület hozza. Az igazgató fokozatú büntetés előtt az osztályfőnök behívatja a szülőt, és az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után Igazgatói fokozatú büntetések - Dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás, valamint az iskola engedély nélküli elhagyása esetén első alkalommal az osztályfőnök behívatja a szülőt, és az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy a következő alkalommal tantestületi fegyelmi határozatot hoznak. Ez a szabályozás a tanuló teljes tanulmányi idejére érvényes, azaz nem évül el Tantestületi fokozatú büntetések - Ha a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladta a kilenc órát. - Amennyiben a tantestület bármely tagja a fegyelmi vétséget súlyosnak tartja, a fegyelmi büntetés kiszabását javasolhatja a nevelőtestületnek. Ezen esetekben ajánljuk az iskolavezetéssel, az iskolapszichológussal és a szociálpedagógussal való előzetes konzultálást. A nevelőtestületi döntések előtt a fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. A közösségi normát sértő magatartást, cselekedetet az osztályfőnök ítéli meg, a büntetés szaktanári, illetve osztályfőnöki fokozatú lehet. Az igazgató fokozatú büntetés előtt az osztályfőnök behívatja a szülőt, és a szaktanár, az osztályfőnök, a szülő, a tanuló, az iskolapszichológus és/vagy a szociálpedagógus, valamint az igazgató közösen megbeszélik a problémát, továbbá közlik a tanulóval és a szülővel, hogy minden további vétség igazgatói, illetve tantestületi fokozatú büntetést von maga után. Az osztályfőnöki fokozatú büntetések nem összegeződnek, de nem vonhatók össze a szaktanári fokozatú büntetésekkel sem. 9.3 Amennyiben a büntetés formáját, jogosságát a tanuló kifogásolja jogorvoslásért az EGYOSZ vezetőségéhez fordulhat, amely dönt arról, hogy felkarolja az ügyet vagy sem. Ha az EGYOSZ vezetősége az ügy képviseletét nem vállalja fel a tanuló jogorvoslatért az iskolaszékhez fordulhat. Amennyiben az EGYOSZ az ügyet felkarolja, azt a soron következő tantestületi értekezleten kell megtárgyalni. Ha a tantestületi határozatot az EGYOSZ vagy a tanuló nem fogadja el, jogorvoslatért az iskolaszékhez fordulhatnak. 10. Az iskolai élet egyéb kérdései

16 Félévi és év végi vizsgák Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja szerint iskolánk tanulói minden évfolyamon az első és második félévben két-két tantárgyból vizsgáznak. A vizsgákat az alábbiak szerint szabályozzuk. - A tanulók legfeljebb 2 félévi és 2 év végi vizsgára kötelezhetők. (Nem vizsgáznak a 12. évfolyamos tanulók a 2. félévben.) - A vizsga tantárgyait legalább 4 héttel a vizsga napja előtt iskolagyűlésen, nyilvánosan sorshúzással választjuk ki. A vizsga napja ez első félévben január első hétfői napja (kivéve ha az a téli szünetet követő első nap, ebben az esetben a második hétfő), második félévben az érettségi szünetre (hétfő, kedd, szerda) esik. A tantárgyi munkaközösségek döntik el, hogy az adott tantárgyat az adott évfolyamon, illetve az adott osztályban melyik vizsgaformában bonyolítják le. Szintén a munkaközösségek határozzák meg, hogy saját tantárgyuk mely évfolyamokon, illetve osztályokban legyen vizsgatárgy (egy tantárgynak legalább annyiszor kell a vizsgák között szerepelnie, ahány tanévre készült a tanterve), illetve azt, hogy mely versenyeken vagy felmérésen (próba érettségin) való tanulói részvétel jelent vizsgamentességet. Mindezekről a tanév első napján az osztályfőnököktől a tanulók a szükséges információt megkapják. - Minden vizsgajegy egységesen 2 nagydolgozat (témazáró) jegyével egyenértékű. A legelső szóbeli vizsga jegye (a 7. és 9. évfolyamosok legelső vizsgaosztályzata) kérhető, azaz csak akkor kerül be az osztálynaplóba, ha azt a tanuló elfogadta. - Az első félév vizsgaanyaga az adott félévben tanult témakörök, a második félév anyaga a második félévben tanultak. Ugyanaz a tantárgy kivéve a faktokat az azt követő vizsgaciklusban nem ismétlődhet meg. - Azok a tanulók, akiknek az adott félévben legfeljebb 2 igazolatlan órájuk és legfeljebb 5 igazolatlan késésük van, kérelmükre mentesülnek a második vizsgatárgy alól. - A vizsganapot megelőző csütörtökön és pénteken, valamint a vizsgát követő 2 tanítási napon nem lehet témazárót írtatni, illetve bármely egynél több tanóra anyagát ellenőrző dolgozatot. A témazáró mentes időszak alatt feleltetni legfeljebb egy tanóra anyagát felölelő témából szabad. - Minden kötelezőn túli vizsga csak az adott tantárgy szaktanára és az érintett vizsgázók előzetes megállapodása esetén tartható. Amennyiben nem jön létre teljes konszenzussal megállapodás a kötelezőn túli vizsga menetéről és értékeléséről, ilyen vizsgára a diákok nem kötelezhetők. - Eljárási hiba esetén 3 napon belül a húzás megismétlendő, amennyiben a hiba 3 napon túl derül ki, az adott osztály nem köteles vizsgázni Dolgozatok íratása

17 17 Bár egyetlen jogszabály sem tartalmaz olyan előírást, amely szerint valamiféle kötelezettség terhelné az iskolát és a pedagógusokat az egy nap alatt iratható dolgozatok számával kapcsolatban, a tanulók egyenletesebb terhelése érdekében az alábbiakban szabályozzuk a kérdést. - Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely egynél több tanóra tananyagának elsajátítását ellenőrzi és megírása általában egy tanórát, de legalább 30 percet vesz igénybe. (Ezen dolgozatok jegyét az osztályozó naplóba piros színnel kell bejegyezni.) - Egy tanítási napon egyetlen osztály vagy tanuló sem kötelezhető két dolgozatnál több megírására és a témazáró dolgozatok száma egy héten nem haladhatja meg a hetet. Ha a dolgozat két tanórát vesz igénybe, aznap több dolgozat nem írattatható. - A pedagógusok dolgozatíratási szándékukat a tanulókkal egy héttel előbb közlik és a haladási napló Megjegyzések rovatában írásban előrejelzik. Az osztály bármely tanulója (lehetőleg a szenátorok egyike) jelezheti a szaktanárnak, hogy az adott napon már 2 dolgozatot szándékoznak íratni a tanárok és az adott dolgozat már a 3. lenne. Elutasító válasz esetén 3 tanítási napon belül az osztályfőnökhöz és/vagy az EGYOSZhoz lehet fordulni jogorvoslatért. Az osztály kérésére ettől a szabálytól el lehet térni. Ezen időn túli panasz csak akkor fogadható el, ha a dolgozatot a szaktanár előre nem jelezte. Vitás esetben első fokon az iskola igazgatójához fordulhatnak a diákok, másodfokon az iskolaszékhez. - A diákok joga, hogy a dolgozat megíratásától 4 héten belül (két- vagy több órás dolgozat esetén 6 héten belül) kijavított és értékelt dolgozataikat megtekinthessék. A dolgozatokat a témazáró dolgozatokat kivéve a tanuló kérelmére, legfeljebb a következő tanóráig, haza lehet vinni. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat a fogadóórákon megtekinthesse Az osztályozással kapcsolatos kérdések - Az egyes tanárok értékelési rendszerüket a tanév elején ismertetik a tanulókkal. Ez az iskola honlapján is megtalálható. - A szóbeli feleletekre adott érdemjegyeket kifogásolni nem lehet, jogorvoslatnak helye nincs. A szaktanár osztályzással kapcsolatos elveit, gyakorlatát első fokon az osztályfőnöki órán lehet megvitatni. Megalapozott kifogások esetén az osztályfőnök a szaktanár jelenlétében iskolavezetés elé terjesztheti az ügyet. - A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig jelentheti be az osztályfőnöknek, ha félévi vagy év végi osztályzata megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az osztályfőnök a kérelmet azonnal továbbítja az iskola igazgatójának. - A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti az iskola igazgatójától, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.

18 A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával összefüggő eljárási kérdések - A tanulóknak korlátozott választási lehetőségük van az idegen nyelvek választását illetően. A tanulók az első idegen nyelvként az általános iskolában tanult nyelvet (angol vagy német) folytathatják. Második idegen nyelvként a németesek számára amennyiben választják biztosítjuk az angol nyelv tanulását. Egyébként a tanulók az iskola által aktuálisan felkínált lehetőségek közül választhatnak. Nyelvi csoportot váltani a tanuló kérelmére kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére a szaktanár és az igazgató jóváhagyásával lehet. Váltás nagykorú tanuló esetén is csak a szülő tudtával történhet. - A nem kötelező tanórai foglalkozásokra szülői kérelemre vesszük fel a tanulókat és csak kivételes esetben a szaktanárok jóváhagyásával szintén szülői kérésre maradhatnak ki onnan. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak, és tájékoztat egyúttal a felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (annak hiányában a szülői szervezet) és az iskolai EGYOSZ véleményét. Május 30-ig az iskola elkészíti a végleges csoportbeosztásokat. A csoportbeosztások ismeretében a tanulóknak június 10-ig joguk van visszalépni, de más csoportba csak igazgatói engedéllyel csak akkor kerülhetnek, ha a feltételek adottak. A fakultációs órák választása nem kötelező, de június 10-e után a fakultációs órákról csak a 11. évfolyam végén, szülői írásos kérelemre lehet kimaradni, ha a csoport létszáma nem csökken 8 alá. Kivételes esetben szülői kérésre és a szaktanárok (a fakultációs csoport vezetője és a normál csoport vezetője) írásos megegyezése alapján szeptember 30-ig szintén lehetséges a kimaradás, ha a csoport létszáma nem csökken 10 alá. A kimaradt tanulók más fakultációs tantárgyat csak igazgatói engedéllyel - különbözeti vizsga letétele után vehetnek fel. 11. A házirenddel kapcsolatos szabályok 11.1 Az oktatási törvényben a tanulói közösséget megillető véleményezési jogot az EGYOSZ szenátusa, illetve az azt képviselő diákkormány gyakorolhatja A házirend megszegése, a szabályok, előírások be nem tartása fegyelmi vétség. A házirend módosítását iskolánk bármely tanára, illetve diákja kezdeményezheti, egyénileg vagy csoportosan. Az indítványt minden évben legkésőbb a tavaszi szünet végéig - írásban be kell nyújtani a nevelőtestületnek, illetve a szenátusnak. Mind a nevelőtestület, mind a szenátus egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy a javaslatot tárgyalja-e vagy sem. Mind a nevelőtestület, mind a szenátus akkor döntésképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van. Amennyiben akár a nevelőtestület, akár a szenátus a javaslatot megtárgyalta és javasolja a házirend módosítását, a két testület bizottságot alakít a házirend megbeszélésének ütemtervére, szövegezésére, a döntés-előkészítéshez stb. A módosítások minden esetben a módosítást követő tanév első napján lépnek életbe. Amennyiben a házirend módosításában a

19 19 két fél nem tud megegyezni, a meglévő házirend marad érvényben. A szülők észrevételeiket, javaslataikat szintén legkésőbb a tavaszi szünet befejezéséig nyújthatják be az iskolaszékhez, amely dönt arról, hogy a javaslatot a nevelőtestület vagy a szenátus elé bocsátja-e A házirend hatálya - A házirend minden iskolahasználóra (pedagógusok, diákok, szülők, iskolai alkalmazottakra ) vonatkozik. - Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken a tanulói magatartásra a házirend vonatkozik. - Csak arra az időszakra vonatkozik, amikor az iskola a felelős a tanulóért A házirend elfogadása, hatályba lépése - A házirendet az igazgató javaslata alapján az intézmény nevelőtestülete fogadja el az EGYOSZ és az iskolaszék egyetértési jogának gyakorlása mellett A nevelőtestületi döntés előtt be kell szerezni az egyetértési jogot gyakorlók nyilatkozatát, arról, hogy a házirendben foglaltakkal egyetértenek-e. - Meg kell határozni, hogy az elfogadásra kerülő dokumentum egyeztetésében, szövegezésében kik vesznek részt, s milyen hatáskörrel rendelkeznek. - Az elfogadást illetve az egyetértést a felek képviselői (nevelők, diák-önkormányzat, iskolaszék, igazgató) aláírásukkal hitelesítik A házirend nyilvánossága - A házirendet minden első éves diák írásban megkapja, amelyet a szülővel láttamoztatni kell. - Minden év első óráján a tanulóknak, az első szülői értekezleten a szülőknek az osztályfőnökök szóban ismertetik a házirendet és a legfontosabb változtatásokra felhívják a figyelmet. - A házirend egy-egy példánya megtalálható az iskola titkárságán, a tanári szobában, az iskola igazgatójánál, az igazgató-helyettesnél, a középvezetőknél, a portán és a könyvtárban, az osztálytermekben, továbbá letölthető az iskola honlapjáról. Hatályba lépés időpontja: október 1. Kelt: Budaörs, szeptember 18-án... igazgató

20 20 MELLÉKLETEK 1. Belépés az intézménybe 1. Az intézményt ügyintézési vagy egyéb célból, pl. érkezés, rendszeres foglalkozásokon (tanfolyam, sportolás, stb.) látogatók csak a következő feltételek teljesítése, ill. megléte esetén léphetnek be az épületbe: a) Ügyintézési célból érkezők a beléptető rendszer melletti ajtón egyedi nyitással léphetnek az iskolába. Előzetes bejelentés hiányában a porta felírja a belépő nevét és látogatása célját. (Ugyanez vonatkozik a bejelentés nélkül fogorvoshoz vagy szemészorvoshoz igyekvőkre is.) b) Meghatározott személyek látogatói kártyát kapnak, amelyek a megadott érvényességi időtartam alatt szabadon használhatók. c) Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap alkalmával a beléptető melletti ajtó nyitva tartandó. d) Az intézményben rendszeresen megjelenők, pl. tanfolyamok, foglalkozások, fogorvosi páciensek stb. látogatói belépő igazolványt kapnak. Ezzel mentesülnek az eseti portai bejegyzések alól. Számukra elegendő a belépő igazolvány felmutatása. Belépő igazolványt kaphatnak a tanfolyamokon résztvevő tanulók szülei is, ezt az igényt a foglalkozásvezetőnek kell bejelenteni. e) Belépő igazolványok kiadására a következők jogosultak: - igazgató és helyettesei, - tanfolyamot vezetők, - klubvezető tanár. f) a délutáni uszodai és tornatermi forgalom nyilvántartást nem igényel. Az ide irányuló személyforgalmat az uszoda és a tornaterem bérlői, illetve az ott foglalkozást tartó tanárok felügyelik. 2. Az intézményt gyakran felkeresik különféle árucikkeket forgalmazó ügynökök. Nevelőtestületi értekezleten történt állásfoglalás szerint ilyen célból az intézménybe bejönni csak az igazgató vagy igazgatóhelyettesek engedélyével lehet. 3. A belépő igazolványok kiadását megfelelő nyomtatványon kell vezetni. A nyomtatványon fel kell tüntetni a belépőkártya sorszámát, a belépőkártyát kapó nevét, a belépés jogcímét, a belépőkártya érvényességi idejét, valamint a belépőkártyát kiadó nevét. 2. A szülők jogai és kötelességei Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 13. rendelkezik ezekről a kérdésekről. Iskolánkba az alábbi szabályozást vezettük be. 1. A szülő joga, hogy gyermekének szabadon válassza meg azt az oktatási intézményt, amelyet számára megfelelőnek vél. Iskolánk nem utasít el egyetlen szülőt sem annak meghallgatása, illetve gyermekének az iskolai szabályokban rögzített vizsgálata nélkül.

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2015. szeptember 1. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2012 T A R T A L O M 1. Az iskola működési rendje... 4 2. A tanulói jogok gyakorlása... 7 3. A tanulói kötelességek teljesítése... 12 4. A tanulói hiányzás igazolása...

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E. I. Az intézmény adatai

A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E. I. Az intézmény adatai Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek ura. (Zak.4,6) A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E I. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben