Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend"

Átírás

1 Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend szeptember 1. Takács Éva igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók A tanulók kötelességei A tanulók jogai A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái Az iskola munkarendje A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása Az intézményben való tartózkodás szabályai Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskolai tankönyvellátás rendje Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei A diákkörökre vonatkozó szabályok Óvó- és védőintézkedések A tanulók munkájának értékelése Az iskolai élet egyéb kérdései A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok A házirenddel kapcsolatos szabályok A szülők jogai és kötelességei A házirend hatálya

3 1. Bevezetés Jelen szabályzat a budapesti Herman Ottó Általános Iskola házirendje, amelynek célja: az iskola mindennapi életének szabályozása, az iskola tanulói, azok szülei, illetve képviselői, pedagógusai és más dolgozóinak eligazítása az iskolai élet egyes területein, az iskola törvényes működésének biztosítása. 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXVI. törvény a családok támogatásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 3. A tanulók kötelességei 3.1. A tanuló rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek A tanuló vegyen részt az iskolai kötelező és az általa választott nem kötelező tanórai foglalkozásain. Amennyiben ezeken valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, távolmaradását a házirend 8. pontja szerint be kell jelentenie, és igazolnia Óvja társai, tanárai, saját testi épségét, és sajátítsa el az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Ezeket az ismereteket szóban vagy írásban a tanév első osztályfőnöki és valamennyi szaktárgyi óráján ismertetni kell. A tanulók ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. A tűz- és balesetvédelmi 2

4 oktatás meglétét a tájékoztatóba / ellenőrző könyvbe beragasztott bejegyzés igazolja A tanuló óvja és őrizze a rábízott iskolai eszközöket, valamint az általa használt felszereléseket, berendezéseket, létesítményeket. Amennyiben vétkes szándékossággal rongálja az iskola vagyontárgyait, illetve mások testi épségét vétkesen veszélyezteti, a Házirend pontja alapján fegyelmi vétséget követ el Kulturált megjelenésével, ruházatával tükrözzön jó ízlést, viselkedésével mutasson példát az alacsonyabb évfolyamokon tanulók számára A tanuló tartsa tiszteletben tanárai és más iskolai dolgozók, valamint társai emberi méltóságát és jogait. 4. A tanulók jogai 4.1. A tanulóknak jogukban áll biztonságos és egészséges környezetben eltölteni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat A tanulóknak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön A tanulóknak joguk van arra, hogy emberi méltóságukat mind társaik, mind tanáraik és az iskola dolgozói tiszteletben tartsák. Amennyiben ezen joguk véleményük szerint sérül, jogorvoslatért első fokon az osztályfőnökhöz, diákönkormányzathoz és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, másodfokon az iskolavezetőséghez fordulhatnak A tanulóknak joguk van arra, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő a törvényben meghatározott mélységben nevelésben és oktatásban részesüljenek. Amennyiben ezt az iskolában nem kapják meg, az előző pontban meghatározott módon jogorvoslatért az előző pontban felsoroltaknak megfelelően testületekhez fordulhatnak A tanulók joga az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű és szabályokban rögzített használata. Az egyes létesítmények, helyiségek belső szabályzatát jól látható helyen ki kell függeszteni, illetve évente egyszer az azokat használó tanulókkal ismertetni kell Az iskola tanulóinak joguk van rendszeres egészségügyi ellátás igénybevételére. Ennek érdekében meghatározott időben és módon iskolaorvos és védőnő rendel az orvosi szobában. Az egészségügyi ellátás rendjéről minden tanév elején írásos tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik. 3

5 4.7. A tanulók számára biztosítani kell, hogy jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájussanak. Ennek érdekében a Házirend kivonatos változatát minden iskolánkba beiratkozott tanuló megkapja. A Házirend teljes változata megtalálható az SZMSZ-ben rögzített helyeken. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáját a Házirend 6. pontja tartalmazza A tanulóknak joguk van arra, hogy részt vegyenek a diákkörök munkájában, kezdeményezhesse azok létrehozását az iskola szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) meghatározott módon. 5. A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok 5.1. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A felvételi körzeteket a kormányhivatal határozza meg. A fenntartó dönt az adott tanítási évben indítható osztályok számáról A felvétel, átvétel iránt a szülő a beiratkozás során kérelmet nyújt be Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy testvére az adott intézmény tanulója, vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 4

6 5.7. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás jogszerű lebonyolításáért az iskolavezetés felelős A sorsolás időpontját az igazgató a tankerülettel történt egyeztetés után jelöli ki A háromtagú sorsolási bizottság tagjai: az ISZSZ vezetőségének egyik tagja, a nevelőtestület egy tagja, az iskolavezetőség egy tagja A sorsolási bizottság ellenőrzi, hogy a sorsolásban részt vevő valamennyi név belekerüljön az urnába, majd az ISZSZ képviselője véletlenszerűen kihúzza a szabad férőhelyek számának megfelelő neveket. A sorsolás eredményét helyben kihirdetjük, majd az érintetteket postai úton, határozatban tájékoztatjuk A felvett tanulók osztályba sorolásról az iskola igazgatója dönt A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 6. A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái 6.1. A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak az őket nevelő és oktató pedagógusokkal, az iskola vezetésével és az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. Joguk van javaslatot tenni, illetve arra választ, tájékoztatást kapni legkésőbb 30 napon belül. Javaslatokat a következő személyekhez, illetve fórumokhoz lehet eljuttatni: Osztályfőnök Osztályfőnöki óra Iskolagyűlés Diákönkormányzat, diákközgyűlés Igazgató Nevelőtestületi értekezlet Szülői szervezet Intézményi tanács 6.2. A tanulónak joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, de a tanulónak is tiszteletben kell tartania mások ugyanezen jogait, amennyiben a jogok gyakorlása nem ütközik egyéb jogszabályba, és nem sérti mások ugyanehhez való jogainak gyakorlását. Jogsérelem esetén a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökhöz és az iskola igazgatójához lehet fordulni. 5

7 6.3. A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A tanulók érdekeit az alábbiak képviselhetik: A szülő vagy megbízottja Az osztályfőnök vagy bármely más tanuló által felkért tanár Igazgató, illetve az általa kijelölt vezetőségi tag Az osztály választott képviselője A diákönkormányzat képviselője A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógiai asszisztens 6.4. A tanuló választható és választhat a diákönkormányzati testületekbe. A választás módjáról a diákönkormányzat szabályzata rendelkezik A tanuló kérelmére független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról a jogszabályban meghatározott módon. Az erre való jelentkezés rendjét a házirend 18. pontja és az iskola vizsgaszabályzata tartalmazza A tanuló jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében. 7. Az iskola munkarendje 7.1. A tanulóknak 7:45-ig kell beérkezni az iskolába. A tanítási órák 8.00-kor kezdődnek. ¾ 8-tól 8-ig a tanulók beszélgető körön vesznek részt. A tanórák kezdetét és befejezését csengő jelzi A felső tagozat épületében a tanórák kezdete előtt 5 perccel rövid jelző csengetés hívja fel a figyelmet az órakezdésre beszélgető kör óra óra óra nagyszünet óra óra óra Napirend, csöngetési rend Az ebédelés beosztása a tanulócsoportok órarendjéhez igazodik levegőzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, különórák, önálló munka, szakkör, uzsonna megszervezése zajlik. 6

8 Az iskola napirendje igazodik az egyes korosztályok szükségleteihez, biztosítja a helyes arányt a tevékenységek között. A nevelés során fontos cél az egészséges életmódra való felkészítés. 8. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a tizenhat óráig tartó foglalkozásokon. Az igazgató a tanulót a szülő írásbeli kérelmére, egyedi elbírálás után felmentheti az iskolai kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel alól. Az engedély indokolt esetben visszavonható A tanulók legkésőbb a csengetéskor érjenek be a tantermükbe vagy jelenjenek meg a foglalkozás helyszínén! A tanuló a tanítási idő alatt nem hagyhatja el az iskola épületét A tanulóknak a tanítási óráról való elengedését előzetes írásbeli kérelem alapján, kivételesen indokolt esetben kérhetik: a szülők, társadalmi szervezetek, sportkörök és sportegyesületek, iskolai szakkörök és foglalkozások vezetői, hivatalos szervek. A tanuló: egy félévben 3 napig terjedően mulaszthat, ha azt a szülő előzetesen egyezteti az osztályfőnökkel vagy utólag igazolja, 3 napot meghaladóan az igazgató engedélyével és igazolásával mulaszthat, csoportosan csak az igazgató engedélyével hiányozhat A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanítási napon belül betegségét orvosi igazolással igazolhatja. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Tartós betegség miatti hiányzás esetén a rendszeres kapcsolattartás mellett kéthetenként orvosi igazolást kérünk. 7

9 A távollétet a szülők a hiányzás első napján jelentsék be telefonon! (Pannónia , Dévényi ) A felső tagozaton kérjük, hogy az orvosi igazolást a szülő is írja alá! A hiányzások igazolása lehetőség szerint a tájékoztató füzet útján történjék, az egyéb módon történő igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. A tanuló órai hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja távolmaradását Ha a tanuló a tanítási óráról igazolatlanul késik, a késést a tanár, ill. a tanító a naplóba bejegyzi. A késések ideje összeadható, amennyiben eléri a 45 percet, a késés igazolatlan órának minősül Az iskola hivatalos rendezvényein, programjain és a tanítás nélküli munkanapokon a megjelenés kötelező Az igazolatlan hiányzás következményeit a vonatkozó jogszabályok és törvények tartalmazzák: Az első igazolatlan óra mulasztásakor az igazgató írásban értesíti a szülőket, és felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. További igazolatlan mulasztás esetén értesítjük a Gyermekjóléti Központot. Amennyiben a tanköteles gyermek a kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor az intézmény igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, mely felhívja a figyelmet az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) megvonására és ennek várható következményeire. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot A mulasztott tananyag pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni a szaktanárral egyeztetett időpontig. A hiányzás ideje alatt feldolgozott anyagrészeket a hiányzást követő napon nem lehet számon kérni. 8

10 A tanulónak az igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen nem haladhatja meg a kettőszázötven tanítási órát, illetőleg a tantárgyi órák harminc százalékát. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 órát. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát (30%) meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 9. Az intézményben való tartózkodás szabályai 9.1. A tanulók az óraközi szünetekben, az osztálytermekben, az aulában, jó idő esetén, az iskola udvarán tartózkodnak. A nagyszünetet, ha az időjárás engedi, téli időszakban is az udvaron töltik. Az ajtókat az iskolavezetőség által meghatalmazott személy nyitja és zárja. A szünetben a diákönkormányzat kijelölt tanulói ügyeletet tartanak, munkájukat az ügyeletes pedagógus irányítja. A szaktanár által megítélt kivételes esetekben a tanóra az iskola területén kívül is megtartható. Csengetéskor (felső tagozaton jelzőcsengetéskor) a tanulóknak az osztályban kell tartózkodni A folyosóajtókat 6.00-kor a gondnok, a tantermeket ½ 8-kor az ügyeletes nevelő nyitja. Amennyiben a tanteremhez érkező első tanuló a termet vagy a helyiséget zárva találja, a porta útján haladéktalanul értesíti a gondnokot. A tanulók 7.30-ig az udvaron, ill. az ügyeleti teremben gyülekeznek; majd az ügyeletes tanárok engedélyével bevonulnak a tantermekbe. ½ 8-ig a tantermekbe bemenni nem lehet Az iskolába a tanulóknak 7.45-ig kell megérkezni. A szülők csak az iskola kapujáig kísérik gyermeküket. Ez alól kivétel a tanév első hete, amikor a szülők bekísérhetik az 1. osztályos tanulókat az osztályteremig. A szülők ebédbefizetés és irodai ügyintézés esetén bent tartózkodhatnak az épületben. 9

11 A késők nevét, osztályát az iskola megbízott dolgozói, diákjai rögzítik. Öt késés után az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. Öt bejegyzés után az igazgató szólítja fel a szülőt a pontos érkezésre A délutáni összevont ügyelet az alsó tagozat épületében óráig vehető igénybe. 16 órakor a tanítók elkísérik a gyerekeket az épület földszintjén az erre kijelölt helyen várakozó szüleikhez, illetve az ügyelet helyszínére. Igény esetén a felső tagozatos tanulók számára az ügyeletet az alsó tagozat épületében biztosítjuk 17 óráig. A tanulókat nevelő kíséri át az alsó tagozat épületébe. Az ügyeletet azok a gyermekek vehetik igénybe, akiket szüleik munkaidő beosztásuk miatt nem tudnak korábban hazavinni. Az ügyelet ideje szülői értekezlet, fogadóóra alkalmával is 17 óráig tart. Ekkor az ügyeletes az osztálytermekhez kíséri a gyerekeket A tantermekben higiéniai okok miatt szülő nem tartózkodhat Az iskola épületében idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak. A tanulókat az iskolában csak kivételes esetben lehet felkeresni, ehhez engedélyt szintén csak az osztályfőnöktől, illetve az iskolavezetéstől lehet kérni. Az iskola épületében esetlegesen feltűnő idegenek jelenlétét a tanulók azonnal jelentsék az intézmény valamelyik dolgozójának A zavartalan tanítást meghatározó mértékben segíti a hetesi munka. A hetesek gondoskodnak a táblai munkához szükséges eszközökről, a tábla tisztaságáról, szellőztetnek, jelentik a hiányzókat. Ha becsengetés után 5 percen belül a tanár nem jelenik meg, jelentik az irodában. Az iskola létesítményeiben, felszerelésében észlelt bárminemű hibát, rongálódást azonnal kötelesek jelenteni az órát tartó tanárnak, illetve a szünetben az iskolatitkárnak. Ha valamelyik tanuló a tanítási órákon kívül önmagára vagy társaira nézve veszélyesen, felelőtlenül viselkedik, a hetes köteles figyelmeztetni, szükség esetén bármely tanárnak jelenteni. Távozáskor lekapcsolják a világítást. Utolsó óra után becsukják az ablakokat. Tanítási óra után az osztályt rendben hagyják el. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik a következő szabály szerint: az első tanítási héten a névsor első két tanulója látja el az első osztályfőnöki órákon ismertetett hetesi munkát, majd heti váltásban a sorra következő két tanuló. A hetesi feladatok ismertetéséről, a hetesek (esetleg helyettesük) kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesi munka értékelésénél az osztályfőnök kikéri az ügyeletes tanár véleményét is. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 10

12 9.8. Az iskolai rendezvényeken, programokon, tanítás nélküli munkanapokon beleértve a szervezett programokat is a tanulók részvétele kötelező. A távollét igazolása a tanórákról való távollét igazolásának megfelelően történik. A leírtak az iskolai munkatervben rögzített szabad- vagy munkaszüneti napra eső foglalkozásokra is vonatkoznak. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi viselet kötelező. Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúknak: sötét nadrág, (nem farmer) fehér ing és az alkalomhoz illő cipő. Versenyeken és vetélkedőkön az iskolai címerrel ellátott póló is elfogadott. Nyílt iskolai rendezvények esetén a nevelőtestület és a diákönkormányzat közösen dönt az előírásokról Az osztályfőnöki óra első 10 percét az osztályfőnök és a tanulók a diákönkormányzattal kapcsolatos dolgok megvitatására használhatják. 10. Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskola speciális helységeire vonatkozó szabályzatot az adott tanterem, helység falán látható helyen függesztjük ki Az iskola tisztaságának megőrzése, állagának és felszereléseinek védelme mindannyiunk érdeke és kötelessége. Az esetleges károkozásért a kárt okozó személyek jogi felelősségre vonhatók kártérítés útján. Bármilyen rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat során keletkezett hibát az osztályfőnök vagy a szaktanár útján kell jelenteni a gondnoknak vagy az igazgatóhelyetteseknek, akik intézkednek a hiba megszüntetéséről. A dekorációk a falat nem rongálhatják, esztétikailag nem ronthatják az intézmény összképét. Szándékos rongálás fegyelmi eljárást is vonhat maga után Az iskola mindkét épületében a váltócipő használata kötelező A tanulók az utolsó óra után a tantermükben (vagy ahol az utolsó órán voltak) a székeket a padokra helyezik a takarítás megkönnyítése végett, és a szemetet a szemétkosárba dobják A tanulók részt vállalnak az iskolai rendezvények, tanítási órák előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. Segítenek az osztálytermek átrendezésében, a környezet tisztántartásában, illetve a vállalt Tégy a környezetedért akció teljesítésében, az osztályfőnök vagy szaktanár felügyeletével és irányításával. 11

13 Az osztálytermekben, a tornateremben tartandó esetleges osztályrendezvényeket az osztályfőnök és a diákönkormányzat kérésére az igazgató engedélyezheti. Az iskola legtöbb rendezvénye /farsang, klubdélután/ zártkörű, csak iskolánk tanulói és szüleik vehetnek részt rajta. Más személyek előzetes bejelentés után, a házirendet betartva tartózkodhatnak ott A tanulók ruhájukat, felszerelésüket a tanulói szekrényekben, polcokon, fogasokon tárolhatják. A tanulók ruhájukat és azon felszerelésüket, amelyet az adott órán nem használnak, szekrényükben tarthatják Az iskolába hozott értéktárgyakért (arany ékszer, drágakő, mobiltelefon, MP3, MP4 és egyéb nagy értékű elektronikai eszköz), valamint a szabadon hagyott holmikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal A tanórákon a mobiltelefonok bekapcsolva tartása tilos. Ez alól kivétel, amikor a pedagógus oktatási céllal engedélyezi használatát. Az iskola épületében mobiltelefonnal sem hang-, sem képfelvétel nem készülhet az érintett hozzájárulása nélkül. Aki ilyen felvételt készít, megszegi a házirendet és személyiségi jogokat sért A tanulók által okozott szennyeződés eltakarítására a tanulók kötelezhetők A talált tárgyakat a lehető legrövidebb időn belül le kell adni a portára, vagy az ügyeletes takarítónak, a hely és az idő megjelölésével Az iskolai könyvtár az év elején megadott időpontokban meghatározott rend szerint tart nyitva. A kölcsönzött könyveket a megadott határidőig, de legkésőbb a tanév utolsó napjáig vissza kell adni. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért a kölcsönző anyagi felelősséggel tartozik A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornateremben, az öltözőkben, valamint a szabadtéri pályákon a szaktanár rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az előírásokat a szaktanárok a tanév első óráján ismertetik. Testnevelésóráról való felmentési kérelmeket a testnevelő tanároknak és az osztályfőnöknek kell benyújtani. A testnevelési órák kötelező öltözetét a szaktanár a tanévet megelőző év végén írásban közli a tanulókkal. Fiúk: pamut rövidnadrág, fehér vagy iskolai póló. Lányok: ez a viselet lányoknál is elfogadott, ill. tornamez; mindenkinek tornacipő és csere zokni. A testnevelés felszerelést a tárgyat tanító tanár és a szülők egyeztetik. 12

14 Testnevelésórák alkalmával a testnevelő vezetésével mennek a sportudvarra a tanulók. A testnevelés öltözők ajtaját órák alatt a felső tagozaton zárva kell tartani. Az órát, foglalkozást tartó tanárok anyagi felelősséggel tartoznak a zárás elmulasztása miatti károkért. 11. Az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ, és elektronikus formában megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át: a tanuló neve, a tanuló diákigazolványának száma, a tanuló törvényes képviselőjének neve, a tanuló lakcíme, a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója, a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése. A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében használhatók fel. Az átadott személyes adatok az átadásuk napját követő egy évig tárolhatók. Az iskola igazgatója minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket, hogy mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, ill. arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. Az iskola igazgatója a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani az a) ingyenes tankönyveket, b) normatív kedvezményt, c) ki igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokban foglaltakon túl. 13

15 Az igényeket 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani, melyet az iskola a tanulók rendelkezésére bocsát. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. A jogosultság akkor vehető igénybe, ha az, az adott tanév október 1. napján fennáll. A korábban leadott igazolással kapcsolatos esetleges változásról a szülő 15 napon belül köteles az intézményt értesíteni. Amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét a szülő/gondviselő legkésőbb október 20-ig köteles befizetni. 2013/2014-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a tanulók, ill. a felsőbb évfolyamokon, rászorulósági alapon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtottak be. A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: Normatív kedvezményre jogosult Tartósan beteg tanuló Sajátos nevelési igényű tanuló Három- vagy többgyermekes családban élő tanuló Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló Igazolás kiemelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás szakértői bizottság szakvéleménye családi pótlék igazolása a települési önkormányzat határozata A felmérés alapján az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőket és a fenntartót. Az iskola kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult 14

16 tanulók részére, egyidejűleg jelenti a fenntartó részére a támogatásra jogosultak számát A kölcsönzés rendje A kölcsönzés rendjét az iskola tankönyvszabályzata tartalmazza. 12. Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei Az étkezési ellátást az iskola valamennyi tanulója kérheti. A térítési díj mérséklésére, ill. a befizetés alóli felmentésre vonatkozó kérelmet minden tanévben be kell nyújtani. A kedvezményeket az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a szabályozza: 100%-os kedvezményre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, 50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint a három- vagy többgyermekes család gyermeke A térítési díjakat az előre megállapított módon, a honlapon közzétett és az iskolában hirdetett határidőig kell befizetni. A tanulói hiányzást csak akkor tudjuk a térítési díjaknál figyelembe venni (a következő hónapban jóváírni), ha a tényt a szülő vagy képviselője, a hiányzás kezdő napján 9 óráig személyesen vagy telefonon ( ; ) az étkezést bonyolító személynél bejelenti. A jóváírást csak a bejelentést követő naptól érvényesítjük. A tanulónak csak akkor tudunk újra étkezést biztosítani, ha az igényt a megelőző napon 9 óráig bejelentik A menzával, étkezéssel kapcsolatos mindenfajta panaszt az iskolavezetés ellenőrzi és továbbítja a fenntartó és az étkezést biztosító cég felé A tanulók a számukra kijelölt időben étkezhetnek az ebédlőben. A bevonulás csoportosan, ill. érkezési sorrendben történik. Indokolt esetben a kijelölt étkezési időpontokon kívül is lehet ebédelni. A tanulóktól elvárjuk a kulturált viselkedést és étkezést A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 15

17 Iskolánkban szociális ösztöndíj nincs. A szociális támogatás megállapításának elveit az iskola igazgatója a fenntartó előírása szerint érvényesíti. Formái: ingyenes tankönyvellátás tartós tankönyv kölcsönzése kedvezményes étkeztetés A fent felsorolt juttatásokat a lakhely szerinti illetékes polgármesteri hivatal által kiadott határozatok alapján, valamint a tankönyvellátás rendjéről szóló rendeletek figyelembevételével határozzuk meg. Kedvezmény az étkezési térítési díj összegéből csak alanyi jogon illeti meg a tanulókat. A kedvezmény megállapításához kérelmet kell beadniuk. A kérelem formanyomtatványon történik, melyet az iskola titkárságán lehet kérni, és kitöltve, a szükséges igazolások csatolásával ugyanott kell beadni. A szociálisan rászoruló tanulók önkormányzati támogatást igényelhetnek a lakóhely szerinti önkormányzattól. Ennek igénylésében segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 13. A diákkörökre vonatkozó szabályok Iskolánkban diákkör fogalma alatt a következőket értjük: szakkörök énekkar iskolai sportkör kézműves foglalkozás játszóházi foglalkozás A diákkörök megalapítását az iskolavezetés, a szaktanárok, a diákönkormányzat iskolai képviselői, osztályok, egyes diákok, szülők kezdeményezhetik. A résztvevők száma általában 10 főnél kevesebb nem lehet. Létrehozása esetén az iskola biztosítja a feltételeket. Az iskolavezetőség joga, hogy a diákköröket fontosság szerint rangsorolja. A foglalkozások indításáról a szülői szervezet véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 14. Óvó- és védőintézkedések Az iskolában, az iskola területén, iskolai rendezvényeken és iskolán kívüli foglalkozásokon az egészséget károsító anyagok (a szeszesital, energiaital, 16

18 drogok) fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos. A tilalmat megszegők első esetben igazgatói figyelmeztetésben részesülnek, a második eset fegyelmi eljárást von maga után. Ezen kívül a törvény által előírt esetekben ennek jogi következményeit is viselni kell! A rendezvényeken tanulóink a Házirendben és a Pedagógiai Programban megfogalmazott viselkedési normákat nem sérthetik meg Az iskola területén az iskolai munka- és balesetvédelmi szabályok érvényesek. Ezeket minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal, akik azt aláírásukkal hitelesítik. Első osztályfőnöki órán az osztályfőnök, első szaktárgyi órán a szaktanár ismerteti az SZMSZ-ben megfogalmazott védő -, óvó előírásokat: az intézmény dolgozóinak és tanulóinak kötelességeit és felelősségét, a munkabiztonsági szabályok betartását, a gépek, eszközök, játékok használatát, tanulóbaleset esetén az eljárás menetét, tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat Az intézménynek van gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. Elérhetősége mindkét épületben a gyermekvédelmi faliújságon megtekinthető, telefonon, faxon is elérhető / /. 15. A tanulók munkájának értékelése Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegének megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről, átfogó, írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek A kötelező tantárgyak követelményeinek teljesítésekor: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban is ellenőrizhetik, tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában, 17

19 egy-egy témakörön belül az ének-zene, rajz, az informatika, a technika tantárgyból gyakorlati tevékenység értékelésén kívül lehet írásbeli és szóbeli számonkérés is, az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését félévkor és a tanév végén elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette Az SNI-s, BTM-es tanulókat a szakértői bizottság szakvéleményét figyelembe véve kell értékelni A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének értékelése vonatkozó alapelvek és kritériumok az iskola pedagógiai programjában szerepelnek A tanuló joga, hogy valamennyi érdemjegyéről a naplóba való beírással egy időben értesüljön és teljesítményéről szóbeli vagy írásbeli értékelést kapjon. A tanuló kötelessége és felelőssége beírni a tájékoztató füzetbe (alsó tagozaton a tanító írja vagy íratja be a jegyeket) és aláíratni a kapott osztályzatokat. A szülők a tájékoztató füzetbe beírt érdemjegyeket előre megbeszélt időpontban egyeztethetik a szaktanárral, illetve az osztályfőnökkel a naplóba beírtakkal A tanulók magatartásának értékelésére és minősítésére az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) kategóriákat használjuk Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök az osztályban tanítók véleményének kikérésével minden hónap végén értékeli. A magatartás félévi és év végi értékelését az osztályfőnök a kapott minősítések és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az értékelésről. A félévi és év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 18

20 a) Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; kötelességtudó, feladatait teljesíti; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését és környezetet; nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. b) jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intője vagy megrovása. c) Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; feladatait nem mindenesetben teljesíti; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott; osztályfőnöki intője van. d) Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) kategóriákat használjuk Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az osztályban tanítók véleményének kikérésével minden hónap végén értékeli. 19

21 A szorgalom félévi és év végi minősítését az osztályfőnök az értékelések és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az értékelésről. A félévi és év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: a) Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat el is végzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. b) Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; a tanórákon többnyire aktív; többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti; taneszközei tiszták, rendezettek. c) Változó (3) az a tanuló, aki: tanulmányi eredménye eltér a képességeitől; tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; teljesítménye messze elmarad a tőle elvárhatótól az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait többnyire nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 1 vagy több bukás. 20

22 A tanulók jutalmazásának elvei és formái Szaktanári dicséret Osztályfőnöki dicséret /szóbeliírásbeli/ Kiemelkedő tantárgyi teljesítményért Kiemelkedő osztályközösségi munkáért Tanév folyamán érdem szerint Tanév folyamán érdem szerint Szaktanár, az intézmény pedagógusai, ill. a DÖK javaslata alapján Osztályfőnök, az intézmény pedagógusai, ill. a DÖK javaslata alapján Igazgatói dicséret Kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért, iskolai közösségi munkáért Kerületi vagy magasabb szintű rendezvényeken 1-3. hely Tanév folyamán érdem szerint Az igazgató, az osztályfőnök, a szaktanárok és a DÖK javaslata alapján Jutalomkönyv Oklevél Nevelőtestületi dicséret Év tanulója Év sportolója Kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért, Kitűnő tanulmányi eredményért, iskolai tanulmányi, kulturális-és sportversenyen elért 1-3. hely Példamutató magatartásáért, példás szorgalmáért, kitűnő tanulmányi munkájáért, és legalább 4 tantárgyból kitűnő minősítésért Kiemelkedő tanulmányi eredményért Kiemelkedő sportteljesítményért A tanév végén A tanév végén A tanév végén Az évzárón Az évzárón Szaktanárok és az intézmény pedagógusai javaslata alapján Osztályfőnök Osztályfőnök Az igazgató, a nevelőtestület és a DÖK javaslatára Az igazgató, a nevelőtestület és a DÖK javaslatára A tanulmányi ösztöndíjat a Kristályforrás Alapítvány támogatja. A tanulóknak kimagasló tanulmányi munka, példamutató magatartás, kiemelkedő közösségi munka alapján az osztályfőnök ajánlásával lehet pályázni. A Kuratórium és a tagozatvezető a pályázatok alapos megismerése után dönt az ösztöndíjak kiosztásáról. 21

23 A Kristályforrás Alapítvány által támogatott év végi jutalomkiránduláson azok a tanulók vehetnek részt, akik az alapítvány által meghirdetett pályázati feltételeknek megfelelnek. /Felső tagozaton kimagasló tanulmányi eredmény, példamutató szorgalom és tanulmányi munka, az alsó és felső tagozaton, az iskolán kívüli versenyek I-III. helyezettjei./ A nevelőtestület választja ki a pályázók közül azokat, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek Fegyelmező intézkedések Szaktanári figyelmeztetés Tantárgyi követelmények teljesítésének hiányáért, a felszerelés, házi feladat többszörös hiányáért, óra alatti fegyelmezetlenségért. Szaktanári intés Tantárgyi követelmények teljesítésének többszöri hiányáért, a felszerelés sorozatos hiányáért és óra alatti sorozatos fegyelmezetlenségért. Osztályfőnöki figyelmeztetés Osztályfőnöki intés Tanulmányi és magatartási kötelezettség megszegéséért, a házirend enyhébb megsértéséért, hiányzásért, az osztálytükörbe történő tizedik beírás után. Tanulmányi és magatartási kötelezettség többszöri megszegéséért, a házirend megsértéséért, sorozatos hiányzásért, az osztálytükörbe történő huszadik beírás után. Igazgatói figyelmeztetés A házirend gyakori megsértéséért, igazolatlan mulasztásért, szándékos károkozásért, súlyos fegyelmezetlenségért, az osztálytükörbe történő harmincadik beírás után. Igazgatói intés Fegyelmi eljárás A házirend gyakori súlyos megszegéséért, szándékos károkozásért, többszöri súlyos fegyelmezetlenségért, igazolatlan hiányzásért. A tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, több korábbi fegyelmező intézkedés eredménytelensége esetén 22

24 16. Az iskolai élet egyéb kérdései Amennyiben a szülő gyermekét beíratta az iskolába, tudomásul veszi, hogy a tanuló a kötelező tanórákon kívül a pedagógiai programban szereplő választható tantárgyakat tanulja Erkölcstan, ill. hit-és erkölcstan tantárgy választásának rendje Beiratkozáskor a szülő írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez. Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével Dolgozatok íratása Bár egyetlen jogszabály sem tartalmaz olyan előírást, amely szerint valamiféle kötelezettség terhelné az iskolát és a pedagógusokat az egy nap alatt írható dolgozatok számával kapcsolatban, a tanulók egyenletesebb terhelése érdekében az alábbiakban szabályozzuk a kérdést. Az írásbeli felelet az aktuális egy, maximum két tanóra anyagának számonkérése, melynek megírása 15 percet vesz igénybe. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely egynél több tanóra tananyagának elsajátítását ellenőrzi és megírása általában egy tanórát, de legalább 30 percet vesz igénybe. A témazáró egy témakör lezárásakor íratott számonkérés, melynek megírására a tanulónak 45 perc áll rendelkezésre. Egy tanítási napon egyetlen osztály vagy tanuló sem kötelezhető 2 témazáró dolgozatnál több megírására. A pedagógusok dolgozatíratási szándékukat a tanulókkal legkésőbb előző órán közlik. Az osztály bármely tanulója (lehetőleg a diákképviselők egyike) jelezze a szaktanárnak, hogy az adott napon már 2 dolgozatot szándékoznak íratni a tanárok és az adott dolgozat már a 3. lenne. Elutasító válasz esetén 3 tanítási napon belül az osztályfőnökhöz és/vagy a diákönkormányzathoz lehet fordulni jogorvoslatért. Az osztály kérésére ettől a szabálytól el lehet térni. 23

25 Ezen időn túli panasz csak akkor fogadható el, ha a dolgozatot a szaktanár előre nem jelezte. Vitás esetben első fokon az iskola igazgatójához fordulhatnak a diákok, másodfokon a szülői szervezethez. A diákok joga, hogy a dolgozat megíratásától 8 napon belül kijavított és értékelt dolgozataikat megtekinthessék. A dolgozatokat a témazáró dolgozatokat kivéve - haza kell vinni, majd a következő tanórára vissza kell hozni. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat a fogadóórákon megtekinthessék. A diák joga, hogy minden írásbeli dolgozat eredményét legkésőbb az íratás után 8 tanítási nappal megtudja. /Heti egy órás tantárgy esetén a következő tanórán./ Amennyiben ez a joga sérül, nem köteles az érdemjegyet elfogadni. Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi érdemjegyeknek tükröznie kell a tanuló teljesítményét. A félévi érdemjegyeket az adott félévben nyújtott teljesítménye, az év végi érdemjegyeket az adott évben nyújtott teljesítménye alapján kapja. A félévi, illetve év végi érdemjegyeknek szinkronban kell lenniük a naplóba beírt osztályzatokkal A szülők hozzáférése az elektronikus naplóhoz Amennyiben a hagyományos papír alapú napló helyett az osztályfőnökök és a szaktanárok elektronikus naplóban vezetik a tanítási órákkal kapcsolatos ún. haladási naplót, a tanulók késését, hiányzását, a tanulók osztályzatait, és a fegyelmező, fegyelmi ügyekkel, valamint tanulói jogviszonnyal, mentességekkel kapcsolatos hivatalos záradékokat, a szülők naprakészen ebből tájékozódhatnak gyermekeik tanulmányi eredményéről. Lehetőségük van: az osztályfőnököt személyesen felkeresve betekinteni az osztálynaplóba, vagy internetes kapcsolaton keresztül a megadott jelszó segítségével otthonról követni a hiányzásokat, beírt jegyeket Az osztályozással kapcsolatos kérdések A szóbeli feleletekre adott érdemjegyeket kifogásolni nem lehet, jogorvoslatnak helye nincs. A szaktanár osztályozással kapcsolatos elveit, gyakorlatát az első szaktárgyi órán közli a tanulókkal. Az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének értékelésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 24

26 A tanuló szülője a félév, illetve szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig jelentheti be osztályfőnökének,- ha gyermeke év végi osztályzata megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az osztályfőnök a kérelmet azonnal továbbítja az iskola igazgatójának. A tanuló szülője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti az iskola igazgatójától, hogy gyermeke független vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehessen. 17. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a pontban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik, amelyet a tanuló számára félévkor és tanév végén szervezünk meg Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 25

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola házirendje

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben