HÁZIREND. alapfokú oktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. alapfokú oktatás"

Átírás

1 HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent nevezett intézmény házirendje tartalmazza a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja - Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. - A házirendbe foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulói iskolai közösségi életének megszervezését. - Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - az intézmény pedagógiai programja, - az intézmény szervezeti és működési szabályzata - alapján fogalmazta meg a házirendjét.

2 A házirend elfogadása és jóváhagyása - Az iskolai házirendet az Iskolai Diákbizottság napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Gyöngyös, Mérai Annamária IDB-vezető Az iskolai házirendet a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Gyöngyös, Nyilas Róbertné SZM-elnök Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete napján tartott ülésén elfogadta. Gyöngyös, Lipkovics Gábor igazgató

3 A házirend hatálya - A házirend előírásait be kell tartania az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottaknak. - Az házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve a tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket az iskola szervez a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. - A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. - Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, azok külön szerződésben rögzített előírások betartásával használhatják az iskola helyiségeit. A házirend nyilvánossága - A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. - A házirend egy példányát a beíratott gyermek szüleinek át kell adni, amennyiben a gyermek tanulmányait ebben az intézményben kezdi el. - Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket. - A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleteken. - A házirend egy-egy példánya megtekinthető: - az iskola igazgatójánál, - az iskola irattárában, - az iskola nevelői szobájában, - az iskola igazgatóhelyettesnél, - az osztályfőnököknél, - az IDB-vezetőjénél, - a GYIV-felelősnél. - az iskola honlapján A tanulók közösségei - Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. - Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, énekkar, stb.

4 - A diákkörök működésére javaslatot tehet az igazgatónak a tanévet megelőző április hónap végéig tanuló, szülő, nevelő, illetve diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról az adott lehetőségek figyelembevételével az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. Az iskolai diákönkormányzat - A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére diákönkormányzat működik. - Az IDB tevékenységét, az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. - Az osztályközösségek tagjaikból 2 fő képviselőt választanak az iskolai Diákönkormányzatba. - Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. - A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az IDB vezetőségének véleményét. Az iskolai diákközgyűlés - Tanévenként egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. - A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. - Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. - A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő és a gyermekvezető beszámol az eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok és kötelességek érvényesüléséről, az iskolai házirend szabályainak betartásáról. - A diákközgyűlés lebonyolításának szabályait a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

5 A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának szabályai, a végrehajtás módja A tanulók biztonságát, egészségét és testi épségének megőrzését szolgáló szabályok: Minden tanuló kötelessége, hogy: - megóvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét, és biztonságát védő ismereteket. - betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a szaktanároktól hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. - azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető helyzetet, cselekedetet vagy balesetet észlel. - azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. - gyógyszert csak a szülő írásos engedélyével hozhat, amit jelentsen az osztályfőnökének. - ismerje meg az iskola tűz-és bombariadó tervét és vegyen részt évente a gyakorlaton. - rendkívüli esemény esetén pontosan tartsa be a felnőtt dolgozók utasításait. - A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és a védőnő biztosítja. Rendelése az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időben történik. Működésüket éves munkatervük szerint végzik a szervezeti és működési szabályzat alapján. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. A szűrővizsgálat megtagadása az ÁNTSZ részéről pénzbírság kiszabását vonhatja maga után. - A tanulók az iskolába csak a tanításhoz-tanuláshoz szükséges eszközöket hozhatják magukkal. Ellenkező esetben kötelesek azt jelenteni osztályfőnöküknek vagy valamelyik szaktanáruknak. - Az iskola tisztaságának megóvása érdekében, november 1-től, március 1-ig minden tanuló köteles váltócipőt viselni. - A testnevelési órákon, edzéseken a tanuló: - a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, - a sportfoglalkozásokon sportfelszerelést (torna, vagy edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük, melynek tisztántartásáról a tanuló folyamatosan köteles gondoskodni, - sportfoglalkozáson nem viselhet karórát, gyűrűt, nyakláncot, karkötőt, lógó fülbevalót. - A külső helyszínen tartott foglalkozásokra a tanulók csak csoportosan és tanári felügyelettel mehetnek el, és azokról jöhetnek vissza.

6 - A tanuló köteles betartani a balesetveszélyes tanítási órák biztonsági előírásait, amelyek az adott helyeken ki vannak függesztve. - A tanuló tanítási idő alatt csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke (távollétében az igazgató, vagy igazgatóhelyettes) illetve az órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában- az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt. - Tanítási idő befejeztével a délutáni foglalkozások megkezdéséig csak azok a tanulók maradhatnak az iskola helyiségeiben, akiknek a felügyeletét a szülő írásban kéri. - Minden év április hónapban a szülőnek írásban kell igényelnie gyermekének a napközi otthonos ellátását a következő tanévben. - Minden év áprilisában, írásban kell kérni a szülőnek, vagy a tanulónak, hogy milyen szakköri, diákköri, sportköri foglalkozásokat szeretne igénybe venni a következő tanévben. - Minden év májusában a második évfolyamos, kéttannyelvű oktatásban részesülő tanulók szülei írásban kérelmezhetik az iskola igazgatójától, hogy gyermekük a 3. évfolyamtól ne a kéttannyelvű tagozaton folytassák tanulmányaikat, hanem heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. - A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra, a tanulókat az iskola igazgatósága jelöli ki a szaktanárok, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján. Az ezen való részvétel a kijelölt tanulóknak kötelező. - Tanulószobai foglalkozásra, diákköri foglalkozásokra minden év szeptemberében kell jelentkezni. A jelentkezés önkéntes és egy tanévre szól. - A választott tanórán kívüli foglalkozásokon való aktív részvétel a mindenkori tanévre kötelező. - Indokolt esetben a tanév folyamán is lehet jelentkezni a tanulónak a tanórán kívüli foglalkozásokra. - Nagyon indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az igazgató felmentheti tanév közben is a tanulót a diákköri foglalkozásokon való részvétel alól.

7 A beiskolázáshoz szükséges felmérések lebonyolításának módja A felmérések területei Iskolánk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességeinek és tudásának rendszeres ellenőrzésére. Ezeket az ellenőrzéseket feladatlapokkal, tesztekkel végezzük. A mérésekben iskolánk minden tanulója részt vesz. A mérési eredmények tükrében, a tanítók javaslata alapján lehetőség van arra, hogy a két tanítási nyelvű oktatásban részesülő tanulók a következő tanévben normál tanrendben folytassák tanulmányaikat. A mérések a következők - Tímár-féle képesség mérés I. II. (lehetőségeinkhez mérten) - 1. osztály év elején differ mérés: matematika, írás-helyesírás, szövegértés osztály bemeneti mérés: matematika, írás-helyesírás, szövegértés osztály évközi mérés: (november) matematika, nyelvtan-helyesírás, szövegértés osztály félévi mérés: matematika, nyelvtan-helyesírás, szövegértés. A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának szabályai A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk településén található. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, ezt a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt legalább tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló - szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, - testvére iskolánk tanulója - munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében található, - az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül található. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése

8 után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának szabályai: - A sorsolás nyilvános. - A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. - A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. - A sorsolás helyszíne az iskola épülete. - A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani. - A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. - A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi tanács és a szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola igazgatóhelyettese, a jegyzőkönyvvezető. - A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese. - A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bizottság tagjait. - A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a sorsolási urnába. - Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét. - Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben. - A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell. - A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. - A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását. - Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. A sorsolás után az iskola igazgatója sorsolás eredményének megfelelően a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.

9 Tanulói munkarend - Az iskola szorgalmi időben 6,30 órától 17 óráig van nyitva. - Az iskolába a tanulóknak 7,30 és 7,45 óra között kell megérkezniük, hogy az osztály felelősei 7,45 és 8 óra között elvégezhessék feladataikat. Tanórai foglalkozások rendje - Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következető: Tanórák közötti szünetek rendje 1. 8,00-8, ,55-9, ,00-10, ,55-11, ,50-12, ,45-13,30 - A napközi a délelőtti órák befejeztével kezdődik és 17 óráig tart. - A tanulószoba óráig működik. A szakköri foglalkozások, diákkörök 14 és 17 óra között tarthatják foglalkozásaikat. - A tanulóknak az őszi (szeptember, október) és a tavaszi hónapokban (március, április, május, június) reggel 7,30-7,45 óra között, valamint az óraközi szünetekben (kivéve a 2 óra utáni szünetet) az udvaron kell tartózkodniuk. - A második óra utáni szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek. - A napközis, a tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokon az uzsonna szünet 15,30-15,45-ig tart. - Az alsótagozat ebédszünete, ig osztályonként folyamatosan, a felsőtagozat főétkeztetése óráig történik. - Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron kell sorakozniuk, ahonnan az ügyeletes nevelő engedi fel őket. A tantermekbe az órát tartó tanár engedélyével mehetnek be a tanulók. Rossz idő esetén az osztályok a szünetet a tanteremben töltik tanári felügyelet mellett. Az iskola helyiségeinek, berendezéseinek, eszközeinek területeinek használati rendje - A tanulók az iskola helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják.

10 - Az iskola épületében az iskolai dolgozókon, a foglalkozásokon résztvevőkön, a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. - Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 15 óra között, pénteken 8-13 óráig. - Ha a tanuló intézi saját hivatalos ügyeit a szülő megbízásából, azt a 3. óra után szünetben, illetve tanítás után végezheti. - Az étkezési díj befizetésének napjain a gazdasági iroda 7,30-17 óráig van nyitva. - Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (Pl. disco, farsang, gyermeknap) az iskola nyitvatartási idejét az IDB felelős kérésére az iskola igazgatója módosíthatja. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében - Az iskola épületének helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. - Az iskola helyiségeit használók felelősek: - az iskola tulajdonának megóvásért, védelméért, - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért, - az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. - Minden tanuló feladata, hogy ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben is rendet hagyjon. - Az iskolában tanulói felelősök működnek: - osztályonként 2-2 hetes, - tantárgyi felelősök. - A hetesek megbízatása 1-1 hétre szól. Az osztályfőnök jelöli ki. Feladataik: - gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, szellőztetés, tisztaság), - a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik, - az óra kezdetéig, a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, felügyelik az óra eleji sorakozást, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, jelentik az osztályfőnöknek, osztályfőnöki órán, - az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,

11 - ha az órát tartó nevelő becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot, - az óra végén ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. - A tanuló csak indokolt esetben, a szülők írásbeli kérésére távozhat el az intézményből az igazgató által aláírt igazolással. A szülők az iskola bejárati ajtaja előtt várhatják meg gyermekeiket. - Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének, házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. (leckefelelős, pontozó, térképfelelős, stb.). - Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. A tanulók, a szülők tájékoztatása, véleménynyilvánítása: - A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról. - Az igazgató - diákgyűlésen, évente 2 alkalommal, - diákközgyűlésen évente 1 alkalommal, - tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen tájékoztatja. - Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják tanulóikat. - A tanulót, a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és ellenőrző könyvön keresztül tájékoztatják. - A tanulók jogaik érvényesítése érdekében, szóban vagy írásban az iskola igazgatójához, osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. - A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban közölhetik az igazgatósággal, osztályfőnökkel, nevelőtestülettel, iskolai Diákbizottsággal. - A szülőket az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról - az iskola igazgatója a szülői munkaközösségi ülésen minden félév elején, - az osztályfőnökök a szülői értekezleten tájékoztatják.

12 - A szülőket, a nevelők a tanulók haladásáról tájékoztatják szóban: - a családlátogatásokon, - a szülői értekezleteken, - a nevelők fogadóóráin, - nyílt tanítási napokon, írásban: - a tájékoztató füzetbe, illetve ellenőrző könyvbe, - a félévi és tanév végi értékelő lapokon, - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének szöveges értékelésében negyedévente. - A szülők, a tanulók és saját a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében szóban, vagy írásban közvetlenül vagy választott képviselők útján fordulhatnak az igazgatósághoz, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, az iskolai Diákbizottsághoz. - A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban, saját maguk vagy választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval, tantestülettel. A tanulók mulasztásának igazolása - A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell a hiányzást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 5 tanítási napon belül a tanuló ellenőrző könyvében vagy tájékoztató füzetében. - Amennyiben a tanuló elkésik az óráról az órát tartó nevelő a naplóban jegyzi a késés idejét, valamint azt, hogy igazolt, vagy igazolatlannak minősül-e. Ha a késés többször előfordul, a késések idejét össze kell adni, s ha eléri a 45 percet, az egy tanítási óráról történt hiányzásnak minősül. Az óraközi késésekből összeadódó hiányzás szülő általi igazolására nincs mód. - A szülő egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja. Ettől eltérni indokolt esetben, az igazgató engedélyével lehet. - A tanuló mulasztott órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőn belül azt nem igazolja. - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

13 - 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51 (7) bekezdésének: - a) pontjában meghatározott alapfokú nevelés-oktatás szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, - b) pontjában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, - f) pontjában egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja - és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az 51 (8) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei - osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, - javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

14 TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem SZÓBELI Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI Hon- és népismeret SZÓBELI Vizuális kultúra Informatika SZÓBELI Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Az osztályozó vizsgára a tanulónak írásban kell jelentkezni az iskola igazgatójánál. A jelentkezés határideje az adott tanév augusztus 15. Az osztályozó vizsgának a vizsgakövetelményeit tantárgyanként és évfolyamonként az iskola helyi tanterve tartalmazza.

15 Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése az étkezési térítési díj befizetési és pótbefizetési napjainak kihirdetése a szülőknek, az intézményi hirdető táblán, illetve az iskola honlapján. Az étkezési térítési díj beszedése az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott nyugta általi bizonylatolással. Az ingyenes és az 50 %-os térítési díjfizetési kedvezményre jogosító iratok napi szintű érvényesítése. A bekövetkezett változások alapján az étkezés számfejtésének aktualizálása. Minden tanítási nap reggelén a hiányzó tanulók összeírása. Az összeírás eredményeként az adott napon 10 óráig az étkezés megrendelése a következő napra. A szülőtől az adott napon 9 óráig beérkezett változás bejelentés érvényesítése a következő napi étkezés rendelésében. A kijelölt befizetési napok lezárását követően a nem fizetők értesítése (a Polgármesteri Hivatal kézbesítői útján) a pótbefizetés időpontjáról. A pótbefizetést követően a tartozók ismételt értesítése (a Polgármesteri Hivatal kézbesítői útján) befizetési kötelezettségről. A befizetési nap zárásakor számlaösszesítő készítése, és ez alapján a beszedett térítési díj 24 órán belül történő feladása a Raiffeisen Bankba. Az összesítőt és a pénzfeladási bizonylatot át kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak. Tanítás nélküli munkanapok alkalmával étkezési igény felmérése, a konyhával történő egyeztetése. Az étkező gyermekek névsorának egyeztetése havonta, a Mátra Party Kft-vel. Nyilvántartás készítése az étkezést igénybe vevő gyermekekről, az alábbiak szerint: - az étkező gyerekek osztályonként történő nyilvántartása, - osztályokra bontva a havi adagszám összesen és étkezési fajtánként 1x, 3x étkező, - április-május-június havi adagszám (havonta a térítésmentes, kedvezményes és teljes összeget fizetett adagszámokra bontva) o név szerint az ingyenesen és az 50 %-os kedvezménnyel étkezők kimutatását, a kedvezményre jogosultságuk idejének feltüntetésével, (fő, adag, étkezési fajta 1x,3x), valamint a teljes áron étkezők étkezési adagszáma megbontva (1x, 3x étkező adagszám) o negyedéves összesítő (befizetett összeg, hátralék, túlfizetés) o a kedvezményre jogosultságot biztosító iratokat.

16 Szociális támogatások rendje Az Gyermekvédelmi támogatás alapján kedvezmény jár az étkezési térítési díjból azon gyermekek szüleinek akik: - rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak (1-8. o-ig 100%), - három vagy többgyermekes családban élnek, (50%) - az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosnak minősülnek (SNI), és erről érvényes szakvéleménnyel rendelkeznek (50%), - illetve a tartós betegségükről érvényes MÁK igazolást mutatnak be (50%). Év elején a szülők étkezési díjcsökkentést, kiegészítő támogatást kérhetnek a város Önkormányzatától, ha jövedelmük alapján megfelelnek a Képviselőtestület gyermekjóléti alapellátásáról szóló 6/1998. (VI.12.) KT. számú rendeletének. A kiegészítő támogatás felhasználásáról az intézmény külön nyilvántartást vezet. A tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelős dolgozó nevét, aki az adott tanévben - elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, - részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. Az igazgató a Könyvtárellátóval megállapodást köt a tankönyvterjesztés lebonyolítására. A megállapodásnak tartalmaznia kell: - az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének módját, - a tankönyvrendelésben résztvevő iskolai dolgozó díjazásának módját és mértékét, - a szükséges határidőket, - a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét. A 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tartós tankönyvek rendelésére vonatkozó szabályzat.

17 A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. Az iskola igazgatója az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével minden tanév végén tájékoztatja a szülőket - azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, - az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, - arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez, - arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre. Az iskola a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hogy a tanulók közül a következő tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyv normatív kedvezmény igénybevételére. Ehhez a szülőknek az ingyenes tankönyv iránti igényüket a jogszabály által előírt igénylő lapon jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének be kell mutatniuk az ingyenes tankönyvre a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

18 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez. A tankönyv vásárlásához biztosított nem alanyi jogon járó állami támogatás tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél a szociális támogatás megállapításának házirendben szereplő elveit kell figyelembe venni. Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tankönyv található, mint amennyire az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon szükség van, úgy a könyvtárban maradt példányokból egy tanévre azok a tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvekre. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a megjelenéstől számított ötödik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékáért megvásárolhatják. A tanulók minősítésének kiemelt esete - Félévi és év végi tantárgyi jegyként az kaphat kitűnőt (2-8. o.), akinek minden évközi jegye jeles. - A kitűnő tanulmányi eredményű (2-8. o.) vagy kiváló minősítésű (1. o.) tanulók közül, akiknek háromnál több tantárgyból van dicsérete (1 o.), ill. kitűnő minősítése (2-8. o.), az nevelőtestületi dicséretben részesül, melyet a naplóba és a bizonyítványba is be kell vezetni. A tanulók jutalmazása - Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - példamutató magatartást tanúsít, - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb.. versenyeken, vetélkedődök, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, az iskola jutalomban részesíti.

19 Az iskolai jutalmazás formái - Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret, - nevelőtestületi dicséret, melyeket az ellenőrzőbe és a naplóba is be kell jegyezni. - Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: dicsérő oklevélben részesíthetők. - szaktárgyi teljesítményéért, - példamutató magatartásáért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, - kimagasló versenyeredményekért, - Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. - Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. - Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. - A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.

20 A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések - Azt a tanulót, aki: - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - az iskolai házirend előírásait megszegi, - igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái - szaktanári figyelmeztetés, - napközis nevelői figyelmeztetés, - osztályfőnöki figyelmeztetés, - osztályfőnöki intés, - osztályfőnöki megrovás, - igazgatói figyelmeztetés, - igazgatói intés, - igazgatói megrovás, - tantestületi figyelmeztetés, - tantestületi intés, - tantestületi megrovás, - áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, - áthelyezés más intézménybe. - Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. - A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. - A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója a nevelő testület javaslata alapján dönt. - A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg.

21 A tanulók kártérítési kötelezettsége - A tanuló által tanulmányai folytatásával összefüggésben, a nevelési-oktatási intézményben jogellenesen okozott kárért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállni. - A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hatályos legkisebb munkabér egyhavi összegének: gondatlan károkozás esetén 50 %-át, szándékos károkozás esetén annak háromszorosát. A fegyelmi eljárással kapcsolatos tudnivalók A fegyelmi eljárás megindításáról az indok megjelölésével a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számítva három hónap eltelt. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja. A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 56. tartalmazza A tanuló a megrovás és a szigorú megrovás kivételével a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés: áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.

22 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába - A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl, más dolgot csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő azt megőrzésre átveszi, és a tanítás végéig elzárja. - Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, stb..) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével hozhatnak, rendkívül szükséges esetben. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat, pénzt kötelesek leadni az osztályfőnöknek, távollétében valamelyik nevelőnek. - Amennyiben a tanuló előzetes engedély, vagy bejelentés nélkül hoz a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez kiderül, köteles leadni a nevelőnek. Első alkalommal a tanítás végén visszakapja, további esetekben ezeket a dolgokat csak a szülőnek adhatja át a nevelő. - Mobiltelefont az iskolai tanórákon kikapcsolt állapotban kell tartani. Amennyiben a tanuló mégis használja, az órát tartó pedagógus azt elveheti, melyet átad az osztályfőnöknek, aki azt csak a szülőnek adhatja vissza. - Ha mobiltelefont hoz a gyermek magával, azért az iskola felelősséget nem vállal. A diákélet mindennapi kérdései - A tanulóval 1 nap legfeljebb 2 dolgozat íratható. Dolgozatnak minősül az a felelet, amely során 3 óránál több tananyagról kell számot adni a tanulónak. A dolgozatot, témazáró felmérést az óra anyagához ceruzával előre be kell jegyezni a naplóba. - Az osztályzatot a szaktanár lehetőleg az órán, de legkésőbb az adott tanítási napon köteles beírni a naplóba, valamint az ellenőrzőbe a tanulóval beíratni és azt aláírni. - Az osztályzatok ellenőrzőbe való beírását az osztályfőnökök kéthavonta egyeztetik a naplóval. - Az írásbeli feletet és dolgozatot a tanulóknak két héten belül kijavítva, értékelve ki kell osztani. Ellenkező esetben a tanuló kérheti, hogy a jegyét ne írják be. - Az írásbeli feleletet a tanuló hazaviheti, a dolgozatot a szülő bármikor megtekintheti fogadóórán az iskolában.

23 - Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a testnevelési órákkal együtt biztosítják a mindennapi testedzést, valamint felkészítik a tanulókat az iskolai és iskolán kívüli versenyekre. - A különféle diákkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Felkészítik a tanulókat az iskolai és iskolán kívüli versenyekre. - Az iskola nevelői az oktató-nevelő munka érdekében kirándulásokat, színházlátogatásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek. Ezeken való részvétel a tanuló részéről önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. - A tanulók egyéni tanulását, önképzését az iskolai könyvtár segíti. Tagja az iskola minden tanulója. Látogatását a könyvtár szabályzata tartalmazza. - Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelőoktató tevékenységétől függetlenül hit és vallásoktatást szervezhetnek. Az oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Fegyelmező intézkedések - Minden tanuló köteles az iskola berendezéseinek, tárgyainak, szemléltető eszközeinek rendeltetésszerű használatára. A szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. - Tilos: - a folyosókon az ablakot kinyitni, - a lépcsőkorláton csúszkálni, - a folyosókon, lépcsőkön, a tantermekben rohangálni, - mások bántalmazása, megalázása, - mások egészségének veszélyeztetése, - a társakat és a tanárt zavarni az órán! A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége - A szülői szervezetnek (közösségnek) a Köznevelési Törvényben biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. - A Diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.

24 A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai - A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, a szülők és az osztályfőnöki munkaközösség javaslatait figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. - A házirend tervezetét megvitatja az iskola Diákönkormányzat vezetősége, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. - A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. - A házirend tervezetéről az iskola igazgatója megkéri az iskolai Szülői Munkaközösség véleményét. - Az iskola igazgatója, a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. - A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség egyetértését a tervezettel kapcsolatban. - A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. - Az érvényben lévő házirend módosítását bármely nevelő, szülő, vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért, kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Diákönkormányzat iskolai vezetősége, vagy a Szülői Munkaközösség.

25 Záró rendelkezések Ez a házirend év. hó.napján lépett hatályba. Gyöngyös, Lipkovics Gábor igazgató

26 AZ EGRESSY BÉNI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben