I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u OM azonosító: ) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték az általános iskola 4. osztályát, maximum az 5. osztályát. Az ötödik évfolyamra felvételi vizsga, a felsőbb évfolyamokba pedig különbözeti vizsga letételével kerülhetnek be a tanulók. Az ötödik évfolyamra történő felvételi vizsga - amennyiben a hatályos jogszabályok megengedik központilag kiadott írásbeli részből és szóbeli meghallgatásból áll, emellett a tanulók 3. év végi és 4. félévi általános iskolai tanulmányi eredményeit is figyelembe vesszük. A vizsgarészek beszámításának arányait, a felvételi rangsor kialakításának szempontjait mindig a felvételi eljárás rendjéről tanévenként kiadott iskolai tájékoztató tartalmazza. 1. A házirendben foglaltak betartása minden tanulóra, tanárra, dolgozóra és vendégre kötelező. 2. A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. 3. A házirend elolvasható az iskola könyvtárában és honlapján, ezekhez minden tanulónak hozzáférése van. II. Az iskola munkarendje 1. A tanulók a gimnázium épületében tanítási napokon tanári felügyelettel ig tartózkodhatnak. Az ettől eltérő időpontokban csak szervezett foglalkozásokon vagy tanári engedéllyel szabad az épületben tartózkodni ig az iskola alsó szintjén lehet tartózkodni, ezután lehet az osztálytermekbe felmenni, ezt csengetés jelzi. Ez alól kivétel, ha a szervezett foglalkozás jellege ezt szükségessé teszi. 3. Az iskolába a tanítás nyugodt, zavartalan megkezdése érdekében tanítási napokon legkésőbb re (vagy az első tanítási óra előtt 10 perccel) kell megérkezni, ezt csengetés jelzi. Tíz késés után az E-napló jelezni kezdi a szülőknek a késések számát. Ha a tanuló az első tanítási órája előtt harminc alkalommal késve érkezik, akkor osztályfőnöki intőben részesül. Ötven késés után igazgatói intő jár. 4. A tanulók kötelesek az első tanítási órájuk kezdetétől az utolsó tanítási órájuk végéig az iskola területén tartózkodni. Az iskola területét csak tanári engedéllyel hagyhatják el, ezt az engedélyt adó tanár köteles a titkárságon regisztrálni. 5. A tanítás kor kezdődik, ettől csak kivételes esetben az igazgató engedélyével lehet eltérni. 6. A tanítási órák 45 percesek, melyek kezdetét és végét csengetés jelzi. 7. Az első óra utáni szünet 10 percig, a második óra utáni szünet 20 percig, a harmadik és negyedik óra utáni szünet percig, az ötödik óra utáni szünet 30 percig, a hatodik óra utáni szünet 10 percig tart. Indokolt esetben a szaktanár tarthat összevont órát, de ezek ideje nem haladhatja meg az egyes órák teljes idejének összegét. 8. A 20 perces szünetben minden tanuló az abban az időben nyitva tartó helyiségekben, illetve lehetőség szerint az udvaron tartózkodhat. 1

2 9. Az adott teremben az utolsó foglalkozás után minden tanulónak kötelessége a padokból a szemetet kiszedni, a székeket a padokra felrakni, hogy a takarítók a termeket ki tudják takarítani. 10. Hivatalos ügyeket tanítási napokon ig a titkárságon lehet elintézni. III. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 1. A térítési díjak befizetésének (pl. ebédbefizetés, tankönyvek árának kifizetése) időpontját és helyét az iskola előre meghatározza. Az ezzel kapcsolatos információkat a szülőkkel és a tanulókkal az iskolai honlapon és az épületben kihelyezett plakátokon keresztül tudatja. 2. A tanulók az iskolában szervezett étkeztetésben vehetnek részt. Ezek befizetését, lemondásának rendjét és a lemondott étkezések visszafizetését az önkormányzat és az étkeztetést végző cég szabályozza. Az iskola ezeket a szabályokat a honlapján is közzé teszi. 3. Az előzetesen befizetett étkezési adagok lemondását és a pótrendelést a szülők telefonon vagy személyesen tudják az iskolatitkárnál megtenni. A 9 óráig bejelentett lemondás a tárgynapot követő naptól érvényesíthető. A később fogadott lemondás csak a tárgynapot követő második naptól érvényesíthető. Amennyiben a szülő nem jelzi az iskolának a tanuló távollétét, de a tanuló két egymást követő napon nem megy iskolába, az iskola az ebédet lemondhatja. IV. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 1. A tanulóknak a tanítási órákon a becsöngetéskor felszereléssel, az órarendben kijelölt teremben szakterem esetén a terem előtt kell megjelenniük. Erre a becsengetés előtt 2 perccel jelzőcsengő is figyelmeztet. 2. Minden tanulónak a szaktanár által előírt felszerelést kell magával hoznia. 3. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét a tanuló köteles fegyelmezett magatartásával segíteni, a szaktanár útmutatása szerint végezni a feladatait. 4. A zavartalan tanítás érdekében mindenki köteles úgy viselkedni, hogy mások munkáját ne zavarja. 5. A zavartalan tanítást nagymértékben segíti a hetesek munkája. A hetesek gondoskodnak a táblai munkához szükséges eszközökről, a tábla tisztaságáról. A tanítási órák elején jelentik a hiányzó tanulókat a szaktanároknak. Jelzik a titkárságon, ha a tanár becsengetés után 3 perccel még nem jelent meg az osztályban. Kötelesek jelenteni az órát tartó tanárnak, illetve szünetben az iskolatitkárnak vagy osztályfőnöknek azt, ha az iskola épületében, felszereléseiben bárminemű hibát, rongálódást észleltek. A hetesek lehetőség szerint csoportbontások szerinti - kijelöléséről, feladatuk ismertetéséről az osztályfőnök gondoskodik. 6. A szaktanárok által választott szertárosok segítik a szaktanárok munkáját. Az iskola technikai, audiovizuális eszközeit a tanulók csak tanári engedéllyel, illetve felügyelettel használhatják. A szertárosok kötelesek vigyázni a technikai eszközök épségére. 2

3 V. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos szabályok 1. Az iskola pedagógiai programja alapján minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók a következő tanévben választhatnak. 2. A tájékoztató alapján a kötelezően választandó és szabadon választható tantárgyakra még az előző tanév végén a szülő és tanuló által aláírt jelentkezési lapon kell május 20-áig jelentkezni. 3. Ez a jelentkezés a következő tanévben a szülő és tanuló írásbeli kérése alapján az igazgató engedélyével egy alkalommal módosítható. VI. A tanórán kívüli foglalkozások választásával, annak módosításával kapcsolatos szabályok 1. Az iskola minden évben a hagyományainak és a lehetőségeinek megfelelő délutáni foglalkozásokat hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök indításáról, azok időtartamáról és arról, hogy mely foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és az iskolaszék véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 2. A tanórán kívüli foglalkozásokra tehetséggondozó szakkörökre, korrepetálásra, tanulószobára, sportkörökre stb. az év elején kell jelentkezni. A tanulói jelentkezések elfogadásáról a foglalkozásra megállapított maximális létszám és a jelentkezettek képességeinek figyelembevétele alapján a szakkör vezetője dönt. 3. A tehetséggondozó foglalkozások és a szakkörök legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak. 4. A szakkörökből kilépni csak különösen indokolt esetben szabad. 5. A gimnázium a tanítási idő után minden hivatalosan bejegyzett egyház, illetve felekezet részére biztosít termet annak érdekében, hogy azok a tanulók, akik igénylik, a tanítás után az egyház vagy felekezet megbízottja által hitoktatásban részesüljenek. VII. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. Osztályozó vizsgára tanévenként két vizsgaidőszakot kell kijelölni. A tanév során letehető osztályozó vizsgák tervezett idejét, a vizsgára való jelentkezés határidejét az iskola a tanév elején az éves munkarendjében rögzíti. A munkarend az iskola honlapján olvasható. Egyedi esetekben (pl. magántanulói jogviszony létesítése, tartós betegség stb.) az iskola igazgatója az osztályozó vizsga letételét a meghirdetettől eltérő időpontban is engedélyezheti. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Indokolt esetben az előírt vizsga vagy vizsgák teljesítésére a tanuló a nevelőtestülettől halasztást kaphat. Ekkor az engedélyezett határidő lejártáig a tanuló tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 3

4 2. Osztályozó vizsgára a tanuló az igazgatóhoz benyújtott, kiskorú tanuló esetében a szülő által is aláírt kérvénnyel jelentkezhet. A vizsga vagy vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni. Indokolt esetben a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli kérésére az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető. 3. Az osztályozó vizsga évfolyamokra megállapított tantárgyi rendszerét és a vizsga részeit (pl. írásbeli, szóbeli, gyakorlati rész) a Pedagógiai programban a nevelési program tartalmazza. Az egyes tantárgyakon belüli részletes követelményeket és az értékelés szabályait a Pedagógiai program helyi tanterve tartalmazza. VIII. A tanulmányok alatti belső vizsgák 1. A tanulmányok alatti belső vizsgák részletes tartalmi és formai követelményeit, a vizsgára való jelentkezés szabályait a Pedagógiai program tartalmazza. 2. A Pedagógiai programban leírt belső vizsgák tervezett idejét az iskola a tanév elején az éves munkarendjében rögzíti. A munkarend az iskola honlapján olvasható. IX. Az iskola által elvárt viselkedési szabályok 1. A tanulóknak a gimnáziumban mindig tiszta, rendezett öltözetben kell megjelenniük. Az iskolai ünnepélyeken a lányoknak fehér blúzt, fekete alkalmi szoknyát vagy nadrágot és alkalmi cipőt, a fiúknak fehér inget, fekete alkalmi nadrágot és alkalmi cipőt kell viselniük. 2. A gimnázium tanulói és felnőtt dolgozói az iskolában és az iskolán kívül is kötelesek egymást köszönteni. 3. A tanulóknak az iskola rendezvényein kulturáltan kell viselkedniük, a rendezvényekre csak olyan vendégeket hívhatnak, akik az iskola normarendszerét maguk is betartják. A belső normákat megszegő tanulók, illetve vendégeik a rendezvényről kizárhatóak. 4. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken a tanulók viselkedése nem árthat a gimnázium hírnevének, nem sértheti mások érdekeit. X. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások, a környezet védelme 1. A tűz- és balesetvédelmi szabályok betartása minden tanulónak kötelező. A tűzriadót a riasztórendszer szirénája jelzi. A tűzriasztó jelzésekor a tanár vezetésével az épületet a kijelölt úton kell elhagyni, ezután az utcán az épülettel szembeni járdán kell gyülekezni. 2. A bombariadót az iskolarádió jelzi. Ebben az esetben a szaktanár vezetésével mindenki az összes holmijával elhagyja az épületet, ezután az utcán az épülettel szembeni járdán kell gyülekezni. 3. A baleseteket, sérüléseket azonnal jelenteni kell a legközelebbi tanárnak. 4. A meghibásodásokat azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek vagy az illetékes szaktanárnak. 5. Tilos az iskolába olyan holmit hozni, ami nem odavaló. Például: - ami veszélyeztetheti mások testi épségét, egészségét; - ami rongálhatja az iskola környezetét; 4

5 - ami különösen nagyértékű; - amit egyéb jogszabályok tiltanak. 6. Ha egy tanuló valamilyen tárgy használatával (pl. mobiltelefonnal) zavarja a tanítást illetve tiltott tárgyat hoz magával, akkor azt a tárgyat a pedagógus elkobozhatja. Az elkobzott tárgyakat a tulajdonos megjelölésével a titkárságon kell őrizni, ahol azokat a tanulók szülei a titkárság nyitvatartási idejében, illetve a tanuló a téli és a nyári szünet előtti utolsó tanítási napon vehetik át. 7. Az iskolában és az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken tilos a dohányzás. 8. A gimnáziumban és rendezvényein tilos az alkohol- és drogfogyasztás, valamint tilos alkoholos, illetve drogos állapotban megjelenni. A drogfogyasztás, -terjesztés, -birtoklás esetében az iskola a vonatkozó jogszabályok szerint jár el. XI. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelmében hozott szükséges rendelkezések 1. A gimnázium csak a titkárságon leadott értékekért vállal felelősséget. 2. A talált tárgyakat a titkárságra vagy portára kell leadni, ahol azokat a jogos tulajdonos átveheti. A talált tárgyakat a tanév végéig őrizzük. 3. Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 4. Az iskola rendjének és tisztaságának megtartása minden tanulóra, alkalmazottra és külső használóra vonatkozó kötelezettség. 5. A gimnázium tanulói a könyvtárat a könyvtár szervezeti és működési szabályzatában leírtak betartásával kölcsönzésre vagy helyben olvasásra használhatják a nyitvatartási időben. 6. A tanulók tanulmányi, szakköri és egyéb tevékenységeikhez használhatják az idevonatkozó szabályok betartásával az iskola felszereléseit (sportszereit, szertári eszközeit, tartós tankönyveit, stb.). 7. A tanulók saját használatra kölcsönkérhetik a gimnázium eszközeit, ha az eszközt éppen nem használják iskolai célra, illetve az eszközért felelős dolgozó ebbe beleegyezik. Nagyobb értékű eszközt csak szülő vagy pedagógus írásbeli felelősségvállalásával lehet kölcsönvenni. 8. Az osztályterem és foglalkoztatási termek dekorálása az osztályfőnökök, illetve a szaktermekben érintett szaktanárok irányításával történik. Az osztálytermek lehetőség szerint hosszabb időre az "osztályok birtokába kerülnek", ez azt jelenti, hogy az adott osztály feladata a teremnek és bútorzatának az állagmegóvása. Az osztályoknak lehetőségük van - az osztályfőnök egyetértésével - saját arculatú terem kialakítására. 9. A tantermekben és a könyvtárban lévő számítógépek az oktatás és a tanulás célját szolgálják. Az osztálytermekben elhelyezett számítógépeket más osztály tanulója csak az illetékes osztályfőnök vagy az igazgató engedélyével használhatja. A gépeken semmilyen hardvermódosítást, illetve tartós szoftvermódosítást végezni nem szabad (módosítási javaslatokkal a rendszergazdát lehet felkeresni). A diákok a helyi hálózatot és az Internetkapcsolatot az E-napló megtekintésére, a tanulással kapcsolatos információk megszerzésére, bővítésére; multimédiás szolgáltatásokkal egyéni vagy csoportos tanulásra; különböző egyéb programokkal a tanulmányi munka elvégzésére használják. Az Internetkapcsolattal visszaélni, agresszív, durva játékokat játszani nem szabad. 10. Tanítás után, illetve azokon az órákon, amelyeken az osztály nincs a termében, az osztálytermeket lehetőleg zárni kell. 5

6 11. A délutáni foglakozásokra minden tanuló magával viszi az összes holmiját, hogy a tantermekben takarítani lehessen. 12. A kabátokat, váltócipőket az osztály számára kijelölt zárható szekrényekben kell tárolni. 13. A számítástechnika teremben, a könyvtárban, a szaktantermekben, valamint a szertárakban csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. A termek biztonságos zárása a szaktanárok feladata. 14. A tornaterembe rendezvények alkalmával is- csak tiszta tornacipővel szabad belépni; sportolni, játszani csak a tornaórákon használatos felszerelésben szabad. 15. Testnevelés órán az értékek biztonságos tárolására a tornateremben van lehetőség. 16. Az udvar tisztaságának megóvása minden tanuló és dolgozó kötelessége. 17. Károkozás esetén követendő eljárások: - Véletlenszerű károkozás esetén a tanulót kártérítési felelősség nem terheli. Véletlenszerű a károkozás, ha azt a tanuló rendeltetésszerű, házirendben vagy egyéb szabályban nem tiltott tevékenység végzése közben kellő körültekintés és elővigyázatosság mellett okozta. - Egyéb esetben a tanulót, illetve szüleit kártérítési felelősség terheli, emellett a károkozás büntetést is von maga után. A kárt a kár értékétől függetlenül a jogszabályokban előírt módon kell megtéríteni. XII. A tanulók mulasztásával kapcsolatos szabályok 1. A tanulók előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhatnak távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés stb.). 2. A mulasztás okát a szülőnek a hiányzás első napján lehetőleg a tanítás előtt kell jeleznie. Ha a bejelentés elmarad, az osztályfőnök intézkedik a mulasztás okának felderítéséről. 3. A távolmaradást a szülő kérésére az osztályfőnök igazolja (indokolt esetben tanévenként legfeljebb 6 tanítási napot, egyszerre legfeljebb 3 napot). 4. Az iskolai tanításról 3 napnál hosszabb távolmaradást a szülőnek előzetesen írásban kell kérnie a gimnázium igazgatójától, aki a kérésről az osztályfőnök véleményének meghallgatása után dönt. 5. Kivételesen, indokolt esetben egy-egy tanítási óráról való távolmaradás az érintett szaktanárok, valamint az osztályfőnök egyetértése alapján is engedélyezhető. 6. Betegség esetén orvosi igazolás szükséges. 7. A mulasztás igazolását a tanulóknak a távolmaradást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 8 tanítási napon belül az osztályfőnöknek vagy helyettesének kell bemutatniuk. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. 8. A tanítási órákról való késéseket a szaktanár az E-naplóba jegyzi be (azt a számot, ahány percet késett a tanuló). Ezeket a késéseket a rendszer összeadja, és 45 percenként egy igazolatlan órai hiányzásnak regisztrálja. Öt késés után az E-napló jelezni kezdi a szülőknek a késések számát. Ha a tanuló tíz alkalommal is késve érkezik a tanítási órára, akkor osztályfőnöki intőben részesül. Húsz késés után igazgatói intő jár. 9. Az engedély nélküli eltávozás nem igazolható. 10. A mulasztott tananyag pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni a szaktanárral egyeztetett időpontig. 11. A tanulótól a hiányzását követő napon nem lehet számon kérni azokat az anyagrészeket, amelyeket a hiányzása alatt vett az osztály vagy a tanulócsoport. 6

7 12. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kettőszázötven tanítási órát vagy az egyes tantárgyakból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 13. Az iskola hivatalos rendezvényein, programjain és a tanítás nélküli munkanapokon a megjelenés kötelező. 14. Az igazolatlan hiányzás következményeit a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák: - az igazolatlan hiányzásról a szülőket az iskola az E-napló útján értesíti; - 10 igazolatlan óra után az iskola köteles értesíteni a lakóhelyileg illetékes jegyzőt; - 30 igazolatlan óra után a nem tanköteles tanulót törölni kell a nyilvántartásból. 15. A fontosabb versenyeken résztvevő tanulók az igazgató döntése szerint, illetve az iskolai rendezvényeken távollévő tanulók távolmaradása nem minősül mulasztásnak. XIII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 1. A tanulók jutalmazása tanulmányi munkájuk, a sport vagy kulturális területen elért eredményeik, jó közösségi munkájuk, a gimnázium hírnevének "öregbítése", illetve példás magatartás és szorgalom alapján történik. 2. A tanulók elismerésének fokozatai és alkalmai: - a szaktanári szóbeli és írásbeli dicséret az év közben elért teljesítményhez kapcsolódik; - osztályfőnöki dicséret az osztályközösség előtt a jó közösségi munkáért, példás magatartásért és szorgalomért adható; - igazgatói dicséret kiemelkedő szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért adható, ezt osztályfőnök és szaktanár is kezdeményezheti; - igazgatói dicséretben a tanévzáró ünnepségen azok a tanulók részesülnek, akik minden tantárgyból jeles eredményt értek el vagy tanulmányi versenyen, kulturális versenyen és sportvetélkedőn az iskola jó hírét növelő helyezést értek el; - nevelőtestületi dicséretről kiváló tanulmányi eredmény vagy hosszabb ideig tartó példamutató magatartás elismeréseként az osztály nevelőtestülete dönt, ezt félévkor az E-naplóba, év végén a bizonyítványba kell bejegyezni. 3. A jó közösségi összefogást, a kiváló eredménnyel végzett együttes munkát a nevelőtestület elismerésben részesítheti. Az elismerés lehet pl.: jutalomkirándulás, színház, film, hangverseny stb. 4. A nevelőtestületi dicséretet a tanévzáró ünnepségen ismertetni kell. 5. A tanévzáró ünnepélyen a munkaközösségek javaslata alapján kiemelkedő tantárgyi teljesítményért cím adományozható (pl. az év matematikusa, az év nyelvésze, az év történésze stb.). 6. Az iskola mellett működő Budafoki nyolcévfolyamos oktatásért alapítvány a nevelőtestület javaslata alapján a kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat a tanévzáró ünnepélyen Kempelen-díjjal tünteti ki. XIV. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái 7

8 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel el lehet térni. 2. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatóak: - szaktanári figyelmeztetés, - szaktanári intés, - szaktanári megrovás, - osztályfőnöki figyelmeztetés, - osztályfőnöki intés, - osztályfőnöki megrovás, - igazgatói intés, - igazgatói megrovás, - tantestületi figyelmeztetés, - tantestületi intés, - tantestületi megrovás. 3. A harmadik szaktanári fegyelmező intézkedés automatikusan osztályfőnöki intést von maga után. A harmadik osztályfőnöki fegyelmező intézkedés automatikusan igazgatói intést von maga után. A harmadik igazgatói fegyelmező intézkedés (kivéve a II.3. és XII. 8. pontokban leírt eseteket) automatikusan a fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 4. A fegyelmi büntetés fokozatait és eljárási rendjét az SZMSZ tartalmazza. A kiszabható fegyelmi büntetések a következők: - megrovás; - szigorú megrovás; - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása; - áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába; - eltiltás a tanév folytatásától; - kizárás az iskolából. - XV. A tanulói jogok gyakorlásának módja 1. A gimnázium tanulóit, dolgozóit nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, vallása, származása miatt. A tanulók és dolgozók joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot ne alkalmazzanak, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. A tanulók és dolgozók joga, hogy a magán és családi életüket tiszteletben tartsák, az iskola a tudomására jutott ilyen jellegű információkat a jogszabályokban előírt módon köteles kezelni. 2. Az iskola a tanulónak csak a köznevelési törvényben kötelezően előírt személyes adatait és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatait tartja nyilván. A tanuló személyes adatainak felvétele a beiratkozáskor a születési anyakönyvi kivonat és a szülő által kitöltött iskolai adatlap alapján történik. Az adatok kezelése csak jogszabályban meghatározott módon jogszerű célra történhet. A nyilvántartott személyes adatok helyességét a szülők minden tanév első szülői értekezletén ellenőrzik, az esetleges változásokat ekkor vagy a tanév során az adatváltozáskor az iskolai adatlapra rávezetik. Az iskola a módosított adatlap alapján az előírt nyilvántartásaiban a megváltozott adatokat törli, illetve helyesbíti. A személyes és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok tárolását, belső adattartalmát a 8

9 tanulók és a szülők előzetes kérés alapján egyeztetett időpontban az iskolában megtekinthetik. 3. A tanuló joga, hogy a tanóra menetének megzavarása nélkül és az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt tanító tanárok munkájáról, az iskola működéséről. A tanuló személyes problémáival az illető szaktanárhoz, osztályfőnökéhez, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőshöz, az iskolaszékhez, illetve a gimnázium igazgatójához fordulhat. A diákközösséget érintő problémákkal a diákönkormányzathoz, illetve különböző szerveihez is lehet fordulni. Az oktatási törvényben a tanulói közösséget megillető jogokat a diákönkormányzat, illetve annak képviselői gyakorolják. A diákönkormányzat, illetve annak képviselője a diákönkormányzatot segítő pedagógus útján vagy közvetlenül fordulhat az iskola vezetőihez, illetve szervezeteihez. 4. Tanóráról diákot csak meghatározott céllal szabad kiküldeni, pontosan meghatározva tartózkodási helyét, tevékenységét és felügyeletét. Fegyelmi okokból diákot az óráról kiküldeni nem szabad. 5. A tanulók tanórán kívüli feladatokat is vállalhatnak, illetve kaphatnak, de ezeket kötelezővé tenni csak a tantestület döntése alapján lehet. 6. Minden tanuló választó és választható a diákképviseleti szervekbe. 7. A tanulók számára az iskola az iskolaorvoson keresztül biztosítja a jogszabályokban előírt egészségügyi vizsgálatokat és oltásokat. Ezekről az év elején tájékoztatjuk a szülőket, akik a hatályos jogszabályok alapján a szükséges elfogadó, illetve tiltó nyilatkozataikat megtehetik. 8. Tanulóinknak és szüleiknek lehetőségük van arra, hogy pszichológiai tanácsadást kérjenek az iskola közreműködésével. 9. A tanulóknak joguk van tudni tanulmányi előmenetelüket, a tanórákon szerzett érdemjegyeiket, ezért: - a szóbeli feleletek érdemjegyeit azonnal közölni kell a tanulókkal, és ezeket tizenegy munkanapon belül az E-naplóba is be kell írni, - a tanár által kijavított írásbeli feleletek (dolgozatok) eredményét legkésőbb tizenegy munkanap múlva közölni kell a tanulókkal, ennek elmulasztása esetén a jegyet ajánlott jegyként lehet figyelembe venni, - minden tantárgyból minden tanulónak félévente legalább a heti óraszámmal azonos mennyiségű (de legalább két) jegy megszerzésének lehetőségét kell biztosítani, - jegyet adni csak az órai teljesítményért, illetve a tananyaggal összefüggő tanórán kívüli tevékenységért házi feladat, kiselőadás, verseny stb. lehet; a tantárgyi jegyek nem használhatóak közvetlen fegyelmezési eszközként, - a tanulók az osztályfőnökkel az E-napló alapján egyeztethetik a szaktanárok által adott jegyeket. 10. Minden diák és szülő, a személyiségi jogok szem előtt tartásával, egyedi azonosítóval és személyes belépési kóddal férhet hozzá az E-napló őt érintő adataihoz. 11. A Gimnázium a honlapján és szükség esetén az E-naplón keresztül folyamatosan tájékoztatja diákokat és szülőket minden fontos teendőről, eseményről, eredményről. 12. Az E-naplót kérés esetén a szülők tanítási napokon az iskola épületében ig megnézhetik. 13. Törekedni kell arra, hogy a gimnázium tanulói egy tanítási napon legfeljebb egy témazáró dolgozatot írjanak, a szaktanárok ezért lehetőleg egy héttel előre jelezzék a dolgozatok idejét. Az egyeztetés rendszerének kidolgozásáért az osztályfőnök a felelős. 14. A tanulóknak a vonatkozó jogszabályok szerint joguk van független vizsgabizottság előtt számot adni tudásukról. 9

10 15. A vendégtanulói és magántanulói jogviszony létesítésének feltételeit a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Ezek elfogadásáról a szülő kérelmére az igazgató dönt. XVI. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 1. Az iskolában jelenleg nincs szociális ösztöndíj. 2. Az iskolában igénybe vehető szervezett étkezés térítési díjait benne a szociális alapon biztosított kedvezményeket - a helyi önkormányzat rendelete tartalmazza. Az iskola az igénybe vehető kedvezményekről a szülőket a beiratkozáskor és a térítési díjak befizetésekor a honlapon keresztül tájékoztatja. Az alanyi jogon járó kedvezményes étkezés lehetőségét a szülőknek kell kérniük egy erre rendszeresített nyilatkozaton. Az igényjogosultságot a jogszabályokban előírt módon igazolnia kell. XVII. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 1. Amennyiben az iskolai források megengedik, a tanulók szociális rászorultság alapján nem alanyi jogon is részesülhetnek tankönyvtámogatásban. 2. Ilyen támogatás a nevelőtestülethez benyújtott pályázat formájában kérhető. A pályázatban a szociális rászorultságot a szülőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 3. A beérkezett pályázatokat - kizárólag a szociális rászorultságot mérlegelve - a nevelőtestület által erre a feladatra választott öttagú bizottság bírálja el. XVIII. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1. Az Iskolában termelési tevékenység nem folyik. 2. A tanulók által tanórán, iskolai kötelező foglalkozáson, iskola által szervezett szabadidős programon előállított vagy iskolai beadandó feladatként, illetve pályázat gyanánt elkészített szellemi, művészi és egyéb alkotásainak, valamint tárgyi, anyagi nyereményeinek felhasználásakor az alábbi elvek irányadók. 3. A tanulónak elidegeníthetetlen joga van arra, hogy alkotásán szerzőségét, közreműködését minden esetben feltüntessék, ha az alkotást az iskolát képviselendő továbbítják, az iskola épületében vagy az iskola által egyebütt szervezett rendezvényen kiállítják, műsorban vagy valamilyen kiadványában azt részben vagy egészben szerepeltetik. 4. Amennyiben az alkotással vagy egyéb szellemi munkával az iskola égisze alatt csapatversenyben válik jogosulttá egy tanulócsoport nagyobb értékű nyereményre, annak felhasználásáról a csapattagok véleményének meghallgatása után az iskola igazgatója dönt. Ezek a nyeremények alapesetben az iskola kezelésében maradnak. 5. Az egyéni versenyben szerzett nyeremények felhasználásáról a nyereményt kiérdemelt tanuló maga rendelkezik. 6. Nem jár juttatás abban az esetben a tanuló részére, ha a bevezetőben meghatározott keretek közt létrejött alkotás felhasználása az iskolának, mint intézménynek hajt anyagi hasznot (pl. évkönyvben, szalagavatón való megjelenés). 10

11 7. Ha a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás valamely iskolai feladathoz (pl.: évfolyamdolgozat, projekt) kapcsolódik, akkor a bírálat idejére a tanuló köteles azt az iskola rendelkezésére bocsátani. A vagyoni jog a tanulót illeti meg, tehát a bírálat után a tanév végén munkáját hazaviheti. A kiváló minősítést elért munkákat a tanulók az iskolai könyvtárnak ajándékozhatják. 8. Amennyiben a Gimnázium anyagi támogatást nyújtott a termék, dolog, alkotás létrejöttéhez, a vagyoni jog megosztható. 11

12 XIX. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik, melynek elfogadásakor, illetve módosításakor ki kell kérni a nevelőtestület véleményét. 2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: - helyiséget az önkormányzat megbeszéléseihez, - az iskola lehetőségeihez képest anyagi támogatást az önkormányzat programjaihoz, - kellékeket az iskolai média működtetéséhez. 3. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt. 4. A nevelőtestület a diákközösség nagyobb csoportjait (nagyobb csoportnak tekintendő a diákság legalább 10 %-a, illetve egy egész évfolyam) érintő döntéseinél köteles a diákönkormányzat véleményét kikérni. 5. Minden év elején iskolagyűlést tartunk, ezt a gimnázium igazgatója vezeti le. Iskolagyűlést emellett a diákönkormányzatnak vagy a tantestület legalább egynegyedének írásbeli kérésére is össze kell hívni a kéréstől számított két héten belül. XX. Egyéb, záró rendelkezések 1. Azok a tanulók, akik betöltötték 18. életévüket, a Házirendben meghatározott szülői jogokat a szülői szervezetben és az iskolaszékben való részvétel kivételével saját maguk gyakorolhatják. 2. Az iskola életét meghatározó a házirend elkészítésénél figyelembe vett főbb jogszabályok és szabályzatok: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, - a Kempelen Farkas Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata, - a Kempelen Farkas Gimnázium Pedagógiai programja. 3. A házirendet a Kempelen Farkas Gimnázium nevelőtestülete március 26-án fogadta el. 4. A házirend szeptember 1-jén lép életbe. 5. A Kempelen Farkas Gimnázium Iskolaszéke a házirendet véleményezte. 6. A Kempelen Farkas Gimnázium Diákönkormányzata a házirendet véleményezte. 7. A házirendet a nevelőtestület kétévenként felülvizsgálja. Bánky Judit igazgató 12

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A Németh László Gimnázium házirendje Érvényes: 2013. március 27-től A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009.

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. 1/33 A nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék megbízásából készítette az alábbi munkacsoport: Mihalik László

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben