A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010."

Átírás

1 A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

2 HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. A jelen házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési jogát a szülői közösség, a diákönkormányzat gyakorolta, a házirendet elfogadta: a nevelőtestület, jóváhagyta a fenntartó. A házirend a tanulókra, valamint az intézmény minden dolgozójára vonatkozik, annak betartása mindenkire nézve kötelező. A jogok megsértése, a kötelességek megszegése büntetést von maga után. 1. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1.1. Érdekegyeztetés, érdekképviselet, diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) joggyakorlásának rendje (Több helyen: Ktv. R.) Intézményünkben a felső tagozatos tanulók minden osztályból 2-2 tagot delegálnak kézfeltartással a Diákönkormányzatba (továbbiakban DÖK). Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart a város többi iskolájának diákönkormányzati szervezetével, valamint részt vesz a városi diákparlamenten. A DÖK akkor határozatképes, ha jelen van a delegált tanulók 50+1 százaléka. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség a DÖK megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához, DÖK faliújság, iskolarádió. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. A diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha a diákokat jogaik gyakorlásában sérelem éri, elsősorban az osztályfőnökökhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő tanárhoz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatnak segítségért

3 A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában ki kell kérni a DÖK véleményét. Azokon a tantestületi értekezleteken, amelyeken az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése a téma, biztosítjuk az DÖK képviselőjének a jelenléti, véleményformálási jogot. Az iskolavezetés a fogadóórák ideje alatt az igazgatói irodában a DÖK rendelkezésére áll (kérdezés, véleménynyilvánítás, javaslattéttel) A tanulók nagyobb közössége R (2) A mindenkori tanulólétszám 10 %-a képezi iskolánkban a tanulók nagyobb közösségét. Amennyiben az adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása Ktv (1) Tanévenként a DÖK értékeli a munkáját, kérdőívek segítségével belső közvélemény kutatást tart, lehetőséget adva az iskolai oktatással és a közélettel kapcsolatos vélemények kinyilvánítására. A kérdőívek értékelése nyilvános fórumon, diákközgyűlésen történik, ahol az emberi méltóság tiszteletben tartásával bárki elmondhatja a véleményét Kérdezés-érdemi válasz rendje Ktv. 11. (1), (1) A tanulóknak joguk van kérdést intézni az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjanak. Kérdéseiket megfogalmazhatják szóban és írásban közvetlenül az illetékes szaktanárhoz vagy vezetőhöz címezve, de kérhetik a DÖK tagjai, valamint a diákönkormányzatot támogató tanár segítségét is. Az írásbeli kérdéseket, problémajelzéseket a tanulók bedobhatják a tanári folyosón lévő dobozba, az iskolavezetés az anonimitás biztosítása mellett a válaszokat a feladóhoz juttatja. A közérdekű kérdéseket az iskolarádión keresztül válaszoljuk meg Diákparlament Ktv (7) R 31.. Iskolánkban évente legalább egy alkalommal diákparlamentet tartunk, ahol a DÖK és az iskolavezetés beszámol az előző időszak munkájáról, a gyermeki és tanulói jogok érvényesítéséről, a házirend végrehajtásának tapasztalatairól. Az előkészítő szakaszban a DÖK és a nevelőtestület megbízott tagjai kérdőívek segítségével szerzik be a szükséges információkat, melyek összesítésével készítik el beszámolóikat. A szervezési szintek: osztályközösségek, tantestületi képviselők, ifjúságvédelmi felelős, iskolavezetés

4 A diákparlament lebonyolítása: két héttel korábban a faliújságon és az iskolarádióban meg kell hirdetni az időpontot, a témát és a felelősöket. A parlament állásfoglalásairól szóban vagy írásban értesíteni kell a tanulóközösségeket és a nevelőtestületet Jogorvoslati jog gyakorlása Ktv. 40. (7), 83.. Intézményünk a tanulói jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Rendszeresen információt kér az iskola vezetése a diákönkormányzattól, valamint a DÖK tagjaiból 4 fős (évfolyamonként 1-1 fő) diákpanasz bizottság alakul, melynek vezetője önállóan vagy a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével tolmácsolhatja a tanulók egyéni vagy kollektív, név szerinti vagy anonim, nyilvános vagy bizalmi konfliktusait a szaktanárok illetve az iskolavezetés felé Tanítás nélküli munkanap Ktv (3) A DÖK tanévenként egy tanítás nélküli munkanapról dönt az alábbiak szerint: szeptember 5-ig írásban átnyújtja ennek időpontjára vonatkozó javaslatát, melyről a tantestület véleményének meghallgatása után az igazgató dönt. Később a DÖK írásban átadja a nap tervezett programját, melyet a tantestület hagy jóvá. A nevelőtestület kötelezően közreműködik a diákönkormányzati nap lebonyolításában, az intézmény pedig a DÖK rendelkezésére bocsátja a szükséges helyiségeket illetve a sportudvart. A rendezvény költségeit az iskola és a DÖK közösen vállalják Az iskolai média, a diákmédia, iskolarádió és iskolaújság ügye Ktv (3) Iskolánk elvileg támogatja a diákmédia minden formáját. Az iskolarádió működéséhez szükséges felszerelést az oktatástechnikus jelenlétében biztosítjuk. Támogatjuk az iskolaújságra valamint az Internet-honlapra vonatkozó diákkezdeményezéseket is. A rendezvényekről plakátok és az iskolarádió segítségével értesítjük a tanulókat. Ezen kívül az iskolai médiához tartoznak a rendezvényekről készült videofelvételek, fényképek, amelyek felhasználhatók az intézmény hírnevének öregbítésére. Az iskola költségvetése támogatja a diákmédiát a rendezvényeken való fényképezéshez szükséges filmmel, a képek előhívatásával, videó és hangkazettákkal, a plakátok elkészítését papírral és írószerrel, dekorációs anyagokkal Diákkörök létrehozásának rendje Ktv (1) Iskolánk tanulói csatlakozhatnak olyan gyermekszervezetekhez, ifjúsági szervezetekhez, amelyek nem tartoznak semmilyen politikai párthoz vagy párt alapszabálya szerint kötődő ifjúsági szervezethez. A diákkörök létrehozásának feltétele, hogy létszáma minimum 50 fő legyen, - 4 -

5 tevékenysége illeszkedjen az iskola Pedagógiai programjához, valamint a diákkör működési rendje írásban legyen lefektetve A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái 11.. (h) Iskolánkban az oktatás világnézetileg semleges, a tanulónak joga van ahhoz, hogy vallását tiszteletben tartsák, s azt - a Ktv bekezdés h) pontjában előírt bizonyos korlátozásokkal - kifejezésre juttassa, de nem zavarhatja mások tanulásához való jogát. Az intézményben folyó egyházi személyek által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és időpontjának meghatározása az egyházi jogi személy képviselője által végzett előzetes igényfelmérés után történik Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Ktv. 11. (1) Ebbe a tárgykörbe tartoznak: a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése, színlátás és látásélesség vizsgálata, pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, tüdőszűrés megszervezése, fogászati kezelés, tanulók védőnői, gyermekorvosi szűrővizsgálata, tanulók fizikai állapotának mérése, felvilágosító előadások tartása. Iskolánk védőnője heti rendszerességgel tart fogadóórát, amit a gyerekek és a szülők is egyaránt felkereshetnek. Az iskolaorvos a fenntartóval kötött szerződésben foglalt vizsgálatokat az iskola orvosi szobájában végzi el. Előzetesen az ellátásról az osztályfőnök ad tartalmi felvilágosítást. Az ifjúságvédelmi felelős, valamint az védőnő tart kapcsolatot az egészségügyi szervezetekkel, a tanulók segítségükkel juthatnak bővebb információhoz. Az ifjúságvédelmi felelős elérhetősége a bejárati ajtón található Tantárgy- és foglalkozásválasztás, (pedagógusválasztás) rendje Ktv (1) A szülők az első osztályba való beíratás előtt választhatnak az iskola által meghirdetett speciális tagozat ill. képzési formák közül. Amennyiben az ötödik évfolyamon több párhuzamos osztály működik, lehetőséget adunk az átjárhatóságra a létszámhatárok keretein belül. Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont szabadon dönthetnek arról, melyik szakkörben szeretnének tevékenykedni. A tanítók és tanárok a tanév elején szeptember 15-ig meghirdetik szakkörüket, melyre a tanulók az osztályfőnöknél írásban jelentkezhetnek szülői engedéllyel

6 1.13. Továbbtanulás A nyolcadik osztályos tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják a pályaválasztással kapcsolatos tudnivalókról. Igény esetén pályaválasztási tanácsadást vehetnek igénybe intézményen kívül A napközis, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel rendje Tanulószobai foglalkozásokra való felvételét a szülői jóváhagyás után iskolánk bármely tanulója kérheti, a felvételnek nincs akadálya. A tanulószobai foglalkozások látogatását az évfolyamismétlő, valamint az előző tanév végén javítóvizsgázott tanulóknak nyomatékosan ajánljuk tanulmányi eredményük javulása érdekében. Iskolánk napközi otthont biztosít, ha azt az alsó tagozat működése lehetővé teszi. 2. Tanulói kötelességek teljesítése (Ktv. 12..) 2.1. Foglalkozásokon való részvétel /Ktv (a), 40. (7)/ - A tanuló távolmaradása és annak igazolása A tanórákon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező. A tanuló tisztán, ápoltan jelenjen meg, sminket nem használhat. A testnevelés órai viselet: fehér póló, egyszínű nadrág, fehér zokni és tornacipő. A hiányzásról szóló, az orvos által az ellenőrzőbe beírt igazolást a mulasztást követő 3 napon belül a tanuló köteles az osztályfőnöknek leadni. Aki hiányzás miatt, vagy egyéb komoly okból nem tudott készülni a tanórára, az óra elején jelenti a pedagógusnak. Ez csak a hiányzást követő első munkanapra érvényes, illetve, témazáró dolgozat esetében, ha a tanuló több hetet hiányzott, és nem tudta még pótolni a tananyagot. Ilyenkor a szaktanár új időpontot jelöl meg a számonkérésre. A hiányzás indoklása A művelődési és közoktatási miniszter többször módosított 11/1994. sz. rendeletének 20. -a tartalmazza a tanuló mulasztására vonatkozó rendelkezéseket. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanórát (50 tanítási napot), illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások - 6 -

7 száma meghaladja az igazolt mulasztások számát és az iskola eleget tett a jogszabályban előírt értesítési kötelezettségeinek (felszólítás, feljelentés). Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A szülő tanévenként 3 alkalommal 1-1 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. Eljárás igazolatlan mulasztás esetén: - Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök köteles értesíteni a szülőt a tanuló ellenőrzőjén és telefonon keresztül. - 3 óra igazolatlan hiányzás után az osztályfőnök Felszólítás -t küld a szülőnek, és az ifjúságvédelmi felelős felkeresi a szülőt. - Az ezt követő igazolatlan hiányzás után a szülő újabb Felszólítás -t kap. - Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a 10-et az osztályfőnök jelzése alapján az iskola feljelentést küld a város jegyzője felé, egyben értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjét. Tanítási idő alatt az iskola épületét a tanulók csak írásbeli tanári engedéllyel hagyhatják el. A tanóra védelme érdekében a tanuló csak rendkívüli esetben hagyhatja el az osztálytermet, fegyelmező szándékkal a tanuló nem küldhető ki a teremből. Késésnek minősül, ha bármely becsengetés után a tanuló önhibájából a pedagógus után érkezik a terembe. 5 ilyen késés után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló, ezen kívül a késés percei összeadódnak. Összegyűjtött 45 perc után az igazolatlan mulasztásra vonatkozó szabályok lépnek életbe. Ha a tanuló nem hoz a tanórához szükséges felszerelést, és nem tud dolgozni a tanórán, a szaktanár a napló haladási részében jelöli a hiányzásoknál a tanuló nevét és F betűvel az adott órán a felszerelés hiányát. Ha ez háromszor előfordul, az ellenőrzőben értesíti a szülőt a mulasztásról, valamint emlékezteti a Ktv /a pontjára, mely szerint a szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Ennek - 7 -

8 érdekében kéri, hogy a szülő küldjön be az iskolába egy tartalék felszerelést, ami biztosítja a tanuló órai munkavégzését. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett, ingyenes iskolai programokon a részvétel kötelező. A délutáni, DÖK által szervezett szabadidős programokon, valamint az osztályközösségek vagy kisebb csoportok részére szervezett, térítési díjas kirándulás, múzeum-, mozi-, színházlátogatás esetén a részvétel önkéntes. Iskolai ünnepségeken ünneplő ruhában kell megjelenni: lányoknak fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak fehér ing, sötét nadrág, hozzá illő cipővel Súlyos jogellenességek meghatározása Ktv Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése - kábítószer terjesztés, dohányzás. Súlyosan jogellenes az alkoholfogyasztás is. A házirend hatálya minden iskolai szervezésre, pl. osztálykirándulásokra is kiterjed. Ezen jogellenes magatartások fegyelmi eljárás indítását vonják maguk után Munkarend, foglalkozások, szünetek rendje Ktv (7), R. 9. (7) Az iskola épületébe tól jöhetnek be a tanulók, kivéve azokat, akiknek 0. órája van. A megjelölt időpont előtt érkezők az épület előtt várakoznak. Azok az osztályok vagy csoportok, akik 0. órára (testnevelés, informatika) jönnek, kor a pedagógussal együtt, a tanórára felkészülve mehetnek a termekhez. Szülői kérésre a korán jövő diákok től 7 óráig a földszinti 10. teremben gyülekeznek, számukra ig reggeli tanári ügyeletet biztosítunk tól az alsós tanulók a saját osztályukban várakoznak a tanítás megkezdéséig, a felső tagozatosok az első óra tantermének folyosóján gyülekeznek. A C szárnyon lévő osztályok várakozási helye az I. emeleti folyosó. A kor megszólaló jelzőcsengetéskor a felsősök sorakoznak a tantermük előtt, a szaktanár felügyeletével bemennek az osztályba és előkészítik a tanszereiket. A szülők a gyermeküket a kapuig kísérhetik, a földszinten ügyeletes tanár engedélyével indokolt esetben mehetnek csak fel az osztályterembe. A tanítás végén az előtérben várakozhatnak. A tanórák hossza 45 perc, számuk egy nap nem lehet több, mint hét

9 CSENGETÉSI REND: 0. óra óra óra óra óra óra óra óra Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha az adott tárgyból az éves óraszám nem megfelelő, vagy pl. bombariadó miatt elmaradt órák pótlása. A TÁMOP / projekt, témahét keretében a napi órabeosztás nem változik. A csengetési rendhez szorosan nem mindig igazodik. Ezek között az órák között az éppen tanító pedagógus ügyel. A tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon a tanulók kötelessége, hogy fegyelmezett magatartással segítsék az óra eredményességét, a pedagógusok útmutatása szerint végezzék el feladataikat. Minden diáknak figyelembe kell vennie, hogy a tanórákon, foglalkozásokon társaiknak is joguk van nyugodt körülmények között tanulni, dolgozni. Minden tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon használt eszközöket a pedagógus utasítása szerint kezelje, foglalkozás végén azokat tegye rendbe. A testnevelés órákat úgy kell befejezni, hogy utána a szünet elegendő legyen tisztálkodásra, átöltözésre. Az első, a negyedik és az ötödik szünetet a felsős tanulók a folyosón töltik, illetve felszerelésükkel együtt rendben vonulnak a következő óra helyszínére, majd a tanterem előtt sorakoznak. A tízórai szünetben a diákok a pedagógussal együtt a 2. óra tantermében maradnak, és ott tízóraiznak. A testnevelés óra után az öltözőben teszik ezt. A számítástechnika, a technika és a könyvtári órák után a felsősök az ebédlőben tízóraiznak tanári felügyelettel. Tíz perc elteltével, a jelzőcsengetéskor mennek át a másik tanteremhez. A büfébe táska nélkül mehetnek le a tanulók, kivéve, akinek befizetett tízóraija van. A nagyszünetet a diákok az udvaron esős időben a folyosón töltik. Azok az osztályok, akiknek 4. órájuk testnevelés, a nagyszünetet az öltözőben, akiknek pedig 3. órájuk, azok az udvaron töltik

10 Az óraközi szünetekben a folyosókon és a nagyszünetben az udvaron tanári ügyelet működik. Szünetekben csak a hetes tartózkodhat a tanteremben. A hetes kötelességei: az óra elején jelenti a hiányzókat, ha az osztály nem választott naplófelelőst, az osztálynaplóra felügyel, meg a tanár, jelenti az igazgatóhelyettesi irodában, ha az órakezdés után 5 perccel nem jelenik tanóra után ellenőrzi, hogy a tantermet az osztály rendben hagyja. Az iskolarádió a tízórai szünetben működhet. Tanóra közben a hangosbemondó használata csak igazgatói engedéllyel történhet. Az utolsó óra után a tanulók az órát tartó tanárral a kijárathoz vonulnak, és rendben távoznak az iskola területéről. A tanulók az utolsó tanítási óra után akkor lehetnek az iskola épületében, ha tanulószobára mennek, iskolában ebédelnek, szakköri vagy sportköri foglalkozásokon vesznek részt, könyvtárban van dolguk, iskolai szervezésű programokon vagy annak előkészületeiben vesznek részt. Az iskolában étkező felsős tanulók az utolsó tanórájuk után ebédelhetnek, kivéve, ha összevont 6-7. órájuk van (pl.: számítástechnika), akkor a 6. óra előtti szünetben. Az ebédlőben csak az étkezők tartózkodhatnak. A tanulószobások és a szakköri tagok az előtérben várakoznak a foglalkozási idő megkezdéséig. A számonkérés formái: szóbeli, írásbeli feleltetés, otthoni írásbeli munka. Felelés: a tanuló szóban számot ad a napi tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése: egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik. Írásbeli felelet: a szóbeli felelést helyettesítő, a napi tananyagot számon kérő írásbeli kötelezettség, korlátozás nélkül íratható. Értékelése: a szóbeli felelet súlyával egyenértékű

11 Témazáró írásbeli számonkérés: átfogó tudásról számot adó, fejezetet lezáró számonkérés. Értékelése: a kapott érdemjegy súlya duplán számít. A témazáró dolgozatok írását a szaktanár köteles minimum egy héttel korábban bejelenteni. Egy napon kettőnél több ilyen számonkérés egy osztályban nem alkalmazható. Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár két héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni, a javított munkát a tanuló megtekintheti. A későbbi időpontban történő tájékoztatás következménye, hogy az érdemjegyek érvényüket vesztik. Értékelés alsó tagozatban: az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Második évfolyamon év végén, a felsőbb évfolyamokon félévkor és év végén az értékelés érdemjeggyel történik. Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése: a szakértői vélemény az alábbi megállapításokat teszi: - szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli beszámoltatás helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban történő ( írásbeli felelet, témazáró dolgozat) számonkérés helyett; - tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az érintett tantárgyrész nem kerül minősítésre; - tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel értékeli a nevelő, se sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal. - A tantárgyi minősítés alól mentesített tanuló esetében szöveges értékelés tartalmazza, hogy a szakvéleményben javasolt fejlesztés hogyan valósult meg. A tájékoztató füzetét (ellenőrzőjét) a tanuló köteles magával hordani, az osztályzatait beírni (beíratni), és kérésre átadni a pedagógusnak. Akinek a naplóban már 5 esetben feljegyezte a szaktanár, hogy nem volt ellenőrzője, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Az ellenőrző a tanuló hivatalos értesítője. Aki rongálja, összefirkálja, elveszíti, osztályfőnöki figyelmeztetést kap, aki valótlan osztályzatokat ír bele, igazgatói figyelmeztetést kap. Az általános emberi együttélési szabályokat minden tanulónak kötelessége megtartani. Senki nem önbíráskodhat, tisztelni kell a pedagógusok és a diáktársak emberi méltóságát és jogait. (Ezeket az általános kötelességeket a Közoktatási törvény 12. -a tartalmazza.) Jogellenes mások

12 bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető Eszközök, felszerelések védelme, a rábízás rendje Ktv e. Az iskolában jogos elvárás, hogy minden tanuló tartsa tisztán környezetét, azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helységei iránt. A szándékosan vagy véletlenül okozott kárt helyre kell állítani, (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról a gazdasági vezető jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az iskola a szülőt írásban értesíti a döntésről. Az iskola, minden tanuló részére saját, zárható szekrényt biztosít, itt helyezhetik el kabátjukat, értékeiket. A kulcs használata egy évre szól, a szekrényt tisztán és eredeti állapotban a kulccsal együtt év végén át kell adni. Amennyiben a tanuló az iskolából végleg távozik, a fentiekhez hasonlóan kell eljárni. A szekrény használatához az iskola 1 db kulcsot biztosít, a kulcs pótlása, valamint a zár és a szekrény megrongálása anyagi felelősséget von maga után. A tanuló a szekrényre sem kívülre, sem belülre nem rajzolhat, posztert nem ragaszthat, és minden egyéb dekorálás is szigorúan tilos. A tanuló a szekrényben élelmiszert nem tarthat. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket a tanulók tanítási óra alatt nem használhatják (pl.: szórakoztató elektronikai eszközök). Eltűnésükért vagy a bennük keletkezett kárért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal. Mobil telefont és egyéb elektronikai eszközt (pl. MP3 lejátszó) szintén saját felelősségre hozhatnak be a tanulók. A tanórán és egyéb foglalkozások alatt azonban csak kikapcsolt állapotban lehetnek a készülékek. Amennyiben mégis használja, a pedagógus elveszi, továbbítja az igazgatónak, aki kizárólag a szülőnek adja vissza. Az iskola az itt felsorolt eszközökkel kapcsolatos káreseményekért (elvesztés, eltűnés, rongálódás stb.) felelősséget nem vállal, illetve ez ügyben vizsgálatot nem folytat. Az iskolába hozott értékeket (pénz, ékszer, óra) testnevelés óra előtt a szaktanárnak adják le a tanulók megőrzésre. Iskolánkban tiltott tárgyak a következők: cigaretta, szeszes ital, kábítószer, veszélyt hordozó, gyújtó, robbanó, szúró, vágó eszközök, testékszer viselése (piercing), illetve a fiúknál fülbevaló. Igazgatói büntetést kap az a tanuló, aki ezeket a szereket iskolai rendezvényen,

13 vagy a program előtt fogyasztja, ezeket a tárgyakat behozza az iskola területére, ezáltal veszélyeztetve maga és társai egészségét, testi épségét Iskolán kívüli magatartás szabályozása A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen a házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. Így pl.: osztálykiránduláson, iskolai szervezésű orvosi ellátáson, annak oda és visszaútján, közös színház- vagy mozilátogatáson, stb. Ezen esetekben az adott foglalkozásokért, programokért felelős pedagógus kéri számon a házirend betartását. Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt az iskola felelősségi köre: - a foglalkozások után, pl.: iskolából hazamenet, - ha a diák az iskolai (pl. tanítási időben az iskola területének elhagyása) és a közlekedési szabályok megsértésével sérül meg. 3. Helyiség- és területhasználat rendje Ktv (7) Az intézmény nyitva tartása naponta óra között, tanítási szünetekben az iskola épületének használata csak az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon lehetséges. Tanításon kívül a tantermek, a könyvtár és a tornaterem használata pedagógus felügyelete mellett lehetséges. Az átlagos tantermektől eltérő helyiségek használati rendje az adott helyiségben kifüggesztve megtalálható, betartásuk kötelező. 4. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére, valamint az étkezés lemondására vonatkozó rendelkezések A jogszabályokból levezethető és az alapító okiratból következő kötelező alapszolgáltatások ingyenesek. Ezeken kívül intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, ugyanakkor ezen szolgáltatásokra az iskolahasználók igényt tartanak. Iskolánkban a napközi és a menza befizetése minden hónap 10. napjától követően esedékes az iskola pénztárában a kijelölt napokon. Mértéke nem haladhatja meg az egy főre jutó nyersanyagnorma költségét. Az 50 %-os kedvezményű napközi és menza térítési díj jár a három- és a többgyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 8. évfolyamos tanulók számára

14 Az ingyenes étkezés jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1-7. évfolyamos tanulók számára. Ezek a kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a szülő bemutatja a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal a Szociális és Egészségügyi Iroda által kiállított határozatot. Ha a szolgáltatás megtörténik, de a tanuló bármely okból hiányzik, visszatérítésre nincs mód. Étkezés lemondása: A lemondást megelőző nap reggel 10 óráig. A lemondásból keletkező többletbefizetés a következő havi térítési díjnál beszámításra, elszámolásnál pedig készpénzben visszafizetésre kerül. Ha a szolgáltatás elmarad a szolgáltató hibájából, a befizetett díjat vissza kell fizetni. 5. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások R. 6/A. Minden iskolahasználó kötelessége különösen, hogy a munka- és tűzvédelmi, baleset-megelőzési szabályokat megismerje és betartsa. A megismertetésükért felelős az osztályfőnök. A helységhasználati szabályok a tűz- és munkavédelmi szabályzatokban is megtalálhatók. Veszélyhelyzetben, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó köteles azonnal intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse. Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, egyéb tűz- és balesetveszély okozása. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történő megtalálása esetén az iskolavezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 6. A tanulók jutalmazása, büntetése 6.1. A dicséret és a jutalmazás elvei A jutalmazások során figyelembe lehet venni a tanuló veleszületett adottságait, egyéni körülményeit, ennek megfelelően az eredmények elérése érdekében, önmagához képest kifejtett erőfeszítéseinek mértékét. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza

15 Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, szaktárgyi versenyeken vesz részt, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás rendszere - Szaktanári dicséret: egy-egy tantárgyban tanulmányi versenyen, vagy városi sportversenyen való részvételért - Osztályfőnöki dicséret: közösségi munkában kiemelkedő teljesítményért, vagy szereplésért - Igazgatói dicséret: városi szintű tanulmányi verseny, vagy sportverseny első, második, harmadik helyezettje értékteremtő munkáért - Nevelőtestületi dicséret: tartósan példás magatartásért, szorgalomért kitűnő tanulmányi eredményért - országos versenyen (tanulmányi, sport) való sikeres szereplésért - a legjobb tanulók és sportolók év végén jutalomkönyvet kapnak - Szilágyi Diplomát kaphatnak év végén azok a 8. osztályos tanulók, akiknek nevét osztályfőnökük kiemelkedő tanulmányi eredményükért, közösségi munkájukért és példás magatartásukért a tantestület elé terjeszti. Az osztályfőnök javaslatát a tantestület mérlegelés után elfogadhatja, vagy elutasíthatja Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmező intézkedésben részesítendő. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel el lehet térni A fegyelmezés formái szóbeli: írásbeli: figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás

16 Amennyiben a tanuló a fokozatokban eléri az igazgatói megrovást, nem vehet részt az iskolai szabadidős rendezvényeken, nyolcadikos diák esetében ez a ballagásra is vonatkozik. Az utóbbi büntetést a tantestület felülbírálhatja és megváltoztathatja. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a fegyelmi bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára a törvény rendelkezései az irányadók. A fegyelmi büntetések a következők: szigorú megrovás, kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása (kivéve szociális jellegűek), áthelyezés másik osztályba. A tanulók fegyelmi ügyeiben eljáró nevelőtestület által létrehozott fegyelmi bizottság jogállása: a fegyelmi bizottság tagjai: igazgató, érintett osztályfőnök, szaktanár, diákönkormányzat vezetője, ifjúságvédelmi felelős, amennyiben működik, az iskolaszék egy tagja. a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a hatályos jogszabály tartalmazza. 7. A tanuló kártérítési felelőssége Ha a tanuló az intézménynek szándékosan vagy gondatlanságból kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie a Közoktatási Törvény 77. -ban megfogalmazottak szerint. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. 8. A tankönyvtámogatás rendje Az éves központi költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét, amit az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a fenntartók útján kell eljuttatni az iskolákhoz

17 A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő a) tartósan beteg vagy fogyatékos, b) három vagy többgyermekes családban élő, c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív kedvezményre való jogosultságot a a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról - a családtámogatási kifizetőhely által - kiállított igazolással, illetve szakorvosi igazolással, b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozattal kell igazolni. Az igényjogosultságot az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. 9. A tartós tankönyvek kezelésének rendje A tartós tankönyvek tanulói használatának alapja a tanuló szociális helyzete. Az iskolavezetésnek benyújtott, szülő által aláírt kérvény alapján vizsgáljuk a rászorultságot. A törvényi előírások alapján az ingyenes tankönyvre jogosultakon kívül több tanuló is részesülhet a tartós tankönyvek kedvezményéből. Az atlaszok, szótárak, nagyobb értékű, nem munkáltató tankönyvek (pl.: nyelvkönyvek, művészettörténet könyvek), amelyeket több évig használhatnak a tanulók, a tartós tankönyvek körébe kerülnek. A tanévenként összeállított tankönyvrendeléskor az iskolavezetés a munkaközösség-vezetők véleményének kikérése után dönt a tartós tankönyvek körének meghatározásáról. A fentiek alapján a tartós tankönyv kedvezményezettjei két csoportba sorolhatók, és a következő előírások vonatkoznak rájuk: 1. A hivatalosan átvett tankönyvet a tanulónak nem kell visszaadnia, az nem képezi az iskolai könyvtár tulajdonát. Elvesztés esetén a tanuló maga pótolja a tankönyvet

18 2. A könyvet a tanuló csak kölcsönbe kapja, a könyvtár tulajdonába kerül, ezután a könyvtári szabályzat lép érvénybe. Minden tanuló a könyvtárhasználat szabályait köteles betartani. A kölcsönzött dokumentumokat határidőre vissza kell hozni. Az elveszített vagy megrongálódott könyvek árát meg kell téríteni. Az iskolából más intézménybe távozó tanulónak a kikölcsönzött könyvtári könyveket vissza kell szolgáltatnia. 10. A házirenddel kapcsolatos szabályok A házirend nyilvánosságra hozatala, értelmező megismertetése a tanulókkal osztályfőnöki órákon, a tanárokkal tantestületi értekezleten történik. A tanulók a házirendet beiratkozáskor megkapják, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni. A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletének, valamint az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzata diákokat közvetlenül érintő részeinek megismerhetősége az intézmény könyvtárában minden iskolahasználó számára biztosított. A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése különösen az igazgató és a DÖK feladata. Rendszeres évenkénti felülvizsgálatának és módosításának rendszere, illetve eljárási szabályai: - Bármelyik érintett fél (tantestület, DÖK, szülői szervezet, fenntartó) kezdeményezheti írásban az iskola vezetőjénél a módosítást. A benyújtott kérelem alapján az intézmény vezetője megszervezi a házirend módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat és a fenntartó elé terjeszti jóváhagyásra. Dunaújváros, október 28. Ph elfogadta egyetértési jogot gyakorolt egyetértési jogot gyakorolt a nevelőtestület szülői szervezet diákönkormányzat

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben