RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: január 1. Készítette: Kavecsánszki Gyula igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rész 3. oldal A tanuló jogai 5. oldal A tanuló kötelezettségei 7. oldal Az iskola munkarendje 9. oldal A hetesek kötelessége 10. oldal Ügyeleti rend 10. oldal A helyiség- és területhasználat szabályai 11. oldal A számonkérés szabályai 12. oldal Magatartás és szorgalom értékelése 13. oldal A dicséretek és büntetések rendszere 15. oldal Hiányzások igazolása 16. oldal Testnevelés órai hiányzások 17. oldal Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje 18. oldal Adminisztratív ügyek intézése 18. oldal Az iskolai tanműhelyek Házirendje 19. oldal A kollégium Házirendje 22. oldal 1. számú melléklet: Csengetési rend 31. oldal 2. számú melléklet: Térítési díjak, tandíj, költségtérítés, tankönyvtámogatás 32. oldal 3. számú melléklet: Az egészségügyi ellátás biztosítása, módja, ideje oldal A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Házirendjének elfogadása és jóváhagyása 34. oldal 2. oldal

3 1. Bevezető rész 1.1. A Házirend célja és feladata: A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. A Házirendben foglalt előírások célja: biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A házirendek írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért ill. jogszabály szerinti módosításáért felelős a tanügyigazgatási-, a nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, valamint a kollégiumvezető A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, az igazgató vagy megbízottja előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el, a Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, a Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Ezen Házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló évi CXXV. tv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 8/2000. (V. 24.) OM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LVIII. tv. továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. Jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a fenti jogszabályok az iránymutatók A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra, valamint egyes pontok vonatkozásában a kiskorú 3. oldal

4 tanulók jogi képviselőjére, a szülőkre, gondviselőkre és az iskolában tartózkodókra egyaránt. 4. oldal

5 1.5. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek feldolgozni a Házirend tartalmát, és megismertetni tanítványaikat azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak A Házirend az elfogadás időpontjától a következő módosításig érvényes. A Házirendet évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, vagy az iskola diákönkormányzata A tanműhelyek használatát a tanműhelyi Házirend, a kollégiumi helyiségek használatát a kollégiumi Házirend szabályozza A Házirend nyilvános dokumentum, amelynek tárolása, elhelyezése, a megismertetés lehetőségének biztosítása a következők szerint történik: Egy példányát az igazgatói irodában, egy példányát pedig az iskolai könyvtárban el kell helyezni. Az iskolai könyvtárban elhelyezett példány legyen hozzáférhető minden olyan érdeklődő számára, akiknek a hatályos jogszabályok azokba betekintési lehetőséget írnak elő. Az elkészült dokumentumok mentett változatát (CD-n) az igazgatói irodában kell tárolni. Ezek után a dokumentum számítógépen már nem tárolható. Szintén legyen egy példány a diákönkormányzati hirdetőtáblán, valamennyi igazgatóhelyettesnél, a gyakorlati oktatásvezetőnél, a kollégium igazgatójánál, az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzatot segítő tanárnál, az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzat diákelnökénél. Határidő: Az oktatási dokumentumok esetén: minden év szeptember 30. Felelős: az igazgató, vagy az általa megbízott személy 5. oldal

6 2. A tanuló jogai 1. A tanulónak joga van a közoktatási törvényben meghatározott jogainak gyakorlásához. Joga van saját személyiségi jogainak, gondolat-, lelkiismereti- és vallásszabadságának az iskola más tanulói, pedagógusai és alkalmazottai által való tiszteletben tartására. 2. Biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. 3. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. 4. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. Joga van mások jogainak tiszteletben tartása mellett véleményének szabad kinyilvánítására. A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb közösségének, az osztályközösséget tekintjük. Véleményét, javaslatait elmondhatja az osztályban, a diákönkormányzati üléseken. Képviselőkön keresztül nyilváníthat véleményt az iskolaszéki üléseken, szülői- és szülői bizottsági értekezleteken, diákközgyűlésen. 6. Írásban feltett kérdéseire, megfogalmazott javaslataira joga van 30 napon belül írásbeli érdemi válaszhoz. 7. Joga van a személyes érdekképviselethez. Fegyelmi tárgyaláson kérésére jelen lehet a diákönkormányzat képviselője, ill. az érintett tanuló osztályának képviselője. 8. A tanulónak joga van jogsérelem esetén megfelelő jogorvoslathoz. Joga van a diákönkormányzat közvetítését, segítségét kérni a jogorvoslat során. Az ügy jellegétől függően a szaktanár, az osztályfőnök, a szakoktató, a kollégiumi nevelő, az igazgatóhelyettes, az igazgató, az Iskolaszék is felkereshető. A belső eljárás lefolytatása határidőhöz kötött. A szaktanár, az osztályfőnök, a szakoktató, a kollégiumi nevelő, az igazgatóhelyettes saját hatáskörében hozott döntésével szemben a tanulónak joga van az igazgatóhoz vagy az Iskolaszékhez panasszal fordulni. A jogerőre emelkedett döntések kötelezően érvényesek valamennyi érintett fél számára. 6. oldal

7 9. A diákönkormányzatba minden diák választó és választható. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, így jogosult az összes tanuló képviseletében eljárni. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus összekötő szerepet tölt be a diákok fóruma és az iskola igazgatósága között. A diákönkormányzat hivatalos véleményét, állásfoglalását, az iskolarádión, vagy az osztályok képviselőjén keresztül teheti közzé, faliújságon hirdetheti, ismertetheti meg a diáksággal. 10. A diáknak joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóba kerülő osztályzatokról, érdemjegyekről. Az érdemjegy nem lehet fegyelmező eszköz. Az osztályzatokat a tanuló írja be az ellenőrző könyvbe a szaktanár ellenőrzésével. A figyelmeztetéseket, dicséreteket a pedagógus, az osztályfőnök, az igazgató vagy helyettese jegyzi be az ellenőrzőbe. A szülő, gondviselő aláírással jelzi az osztályzatok és egyéb bejegyzések tudomásul vételét. 11. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, engedélyt kapjon fizetési kötelezettsége teljesítésének halasztása vagy részletekben való fizetésére. 12. Joga van a tanulónak a tanulmányokkal összefüggő mentesítés iránti kérelmek benyújtására írásban, az igazgatónak címezve. A kérelem benyújtása előtt felvilágosítást adnak az osztályfőnökök és az igazgatóhelyettesek. 13. A tanulónak joga van iskolát, iskolatípust váltani. A váltás különbözeti vizsgákhoz köthető. 7. oldal

8 3. A tanuló kötelességei 1. A tanuló legfontosabb kötelessége a rendszeres tanulás. Kötelessége, hogy képességeinek megfelelően rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 2. Köteles tanulásra alkalmas állapotban, az órarendnek megfelelő időpontban megjelenni az iskolában. 3. Írásbeli, szóbeli, házi- és iskolai feladatait köteles legjobb tudása szerint elkészíteni. 4. Taneszközeit, sportfelszerelését, ellenőrzőjét köteles magával hozni és rendben tartani. 5. A tanóra hatékonyságát fegyelmezett magatartásával köteles elősegíteni és köteles betartani a viselkedés szabályait. Nincs joga az órát magatartásával zavarni, és tanulótársai tanulmányait gátolni. Az osztálynaplóba beírt ülésrend kötelező érvényű. 6. Az iskola pedagógusainak és más dolgozóinak adja meg a tiszteletet, tartsa tiszteletben személyiségi jogaikat, lelkiismereti és vallásszabadságukat. Tanúsítson megbecsülést a végzett munkájuk iránt. 7. Tanulóink az iskolai rendezvényeken, ünnepségeken kötelesek alkalomhoz illő öltözetben megjelenni. A rendezvényeken és tanítási foglalkozásokon a külseje legyen ápolt, öltözete legyen ízléses és esztétikus, kerülje a divat szélsőségeit. 8. Olyan ruhát, cipőt viseljen, amely nem balesetveszélyes és a munkahelyi elvárásoknak megfelel. 9. Viselkedésével az iskolában és az iskolán kívül is fegyelmezett, kulturált benyomást keltsen az iskola jó híréhez méltóan. 10. Az iskola területén dohányozni, alkoholt-, drogot, illetve orvosilag elő nem írt gyógyszert fogyasztani tilos. 8. oldal

9 11. Diákigazolványát hordja magával, ezzel igazolhatja magát az iskola egész területén, és személyes kártyájával használhatja a beléptető rendszert. Felszólításra köteles a diákigazolvánnyal, ellenőrzővel, vagy ezek hiányában a személyi igazolvánnyal igazolni magát. 12. Kötelessége az iskola tulajdonában levő minden érték, helyiség, használati tárgy védelme és rendeltetésszerű használata. 13. A szándékos rongálás fegyelmi eljárást von maga után, a fegyelmi és kártérítési felelősséget az érvényben lévő jogszabályok tartalmazzák. 14. Az okozott kárt a Közoktatási törvényben meghatározott mértékig köteles megtéríteni. 15. Közvetlen környezetét tartsa rendben, tisztán. A károkozást, eszköz sérülését, hiányát jelezze osztályfőnökének, illetve bármelyik pedagógusnak. 16. Tartsa be az iskola tűz-, balesetvédelmi és munkavédelmi előírásait, a teremrendet, az ügyeletesek utasításait. Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlásában. A baleseteket azonnal jelentse a szaktanárnak, szakoktatónak, osztályfőnöknek, kollégiumi nevelőtanárnak, ügyeletes tanárnak a baleset helyének és idejének megfelelően. 17. A kirándulások során a szálláshelyet a tanár által meghatározott időponton túl tilos elhagyni. 9. oldal

10 4. Az iskola munkarendje A tanév rendje A tanév rendjét OM rendelet szabályozza, melyet részletesen az iskolai munkatervben kell meghatározni. Az iskola éves munkaterve tartalmazza a tanév rendjét, a tanítási napok, az állami ünnepek és megemlékezések, az iskolai szünetek és a tanítás nélküli munkanapok beosztását. Az éves munkatervet minden tanév elején az igazgató előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. Az iskola a tanév rendjében meghatározott tanítási és tanítás nélküli munkanapokon, az azokra meghatározott rend szerint tart nyitva. Belépés az iskolába Az iskolába a beléptető rendszert használva lehet belépni. (Idegenek, vendégek a portás engedélyével léphetnek be. A portás feljegyzi a belépő nevét, a be-, ill. kilépés idejét, és az iskolában tartózkodás okát, a felkeresett személy nevét.) A munkanap Tanítási napokon a tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek hosszát a csengetési rend szabályozza. A tanítás kor kezdődik és ig tart, a nevelőtestület által elfogadott csengetési rend szerint. (A csengetési rendet az 1. számú melléklet tartalmazza.) A tanítás rövidített órákkal vagy más beosztás szerint is folyhat, melyet az iskola igazgatója vagy megbízottja alakít ki. A tanítási napokon a tanulóknak az első óra megkezdése előtt 10 perccel a kijelölt tanteremben kell lenniük. Miután a tanulók az iskolába megérkeztek, már nem hagyhatják el az intézmény területét. Kivételes esetben igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel a tanuló elhagyhatja az iskola területét. Az iskola önkényes elhagyása büntetéssel jár. A tanulók és szüleik tájékoztatása A tanulók és szüleik tájékoztatásának módjai a rövidített órákról, iskolai ünnepségek, rendezvények időpontjáról, helyszínéről: osztályfőnök közlése, ellenőrző, iskolarádió, diákönkormányzati faliújság és más, az iskolában szokásos módon történik. 10. oldal

11 5. A hetesek kötelessége Egy hétig az osztály két tanulója lát el hetesi feladatokat. A tanulók névsorban követik egymást az osztályfőnök beosztása szerint. A hetesek gondoskodnak: a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról, a terem szellőztetéséről, az osztály rendjéről. A hetesek további feladatai: A hetesek vegyék számba a jelenlévő tanulókat, minden óra előtt jelentsék a szaktanárnak a hiányzókat. Ha a tanár nem megy órára a becsengetést követően 15 percig, akkor azt jelentsék valamelyik igazgatóhelyettesnek. Tanítás után töröljék le a táblát, ellenőrizzék a terem, a padok tisztaságát, gondoskodjanak a szemét összeszedéséről, a talált tárgyak leadásáról, az ablakok bezárásáról, a villany leoltásáról. 6. Ügyeleti rend Az intézményben a Házirend és a munkarend pontos betartása, az óraközi szünetek zavartalansága érdekében tanulói és tanári ügyeletet szükséges működtetni. Az iskolában tanári ügyelet működik külön beosztás szerint. Ezt a nevelési ügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettes készíti el. A tanulók és gondviselőik, észrevételeiket, problémáikat jelezhetik, és segítséget kérhetnek az ügyeletes pedagógusoktól. Az ügyelet formája A tanítás kezdete előtt ügyeletest szükséges biztosítani az iskola főbejáratához. Az ügyeletes tanárok a becsengetést követően még percig a helyükön maradnak és a később jövő tanulókat feljegyzik. A késők névsorát minden nap a titkárságon kell leadni. A titkárság kifüggeszti a tanáriban a késők névsorát. A késést az órát tartó tanár beírja a naplóba. Folyamatos ügyelet működjön az iskola folyosóin és az aulában. Az ügyeleti idő: az első órát megelőzően tól óráig tart. A szünetekben a tanári ügyeletes gondoskodjék a rendről a folyosókon, az aulában. Az ügyeletes nézzen be a tantermekbe, felügyelve így a tanulók szünetbeli viselkedését is. Az ügyeletesek és valamennyi pedagógus és dolgozó ellenőrizze a dohányzási tilalom betartását a mosdókban, az udvaron. 11. oldal

12 7. A helyiség- és területhasználat szabályai 1. A tanulóknak a tanév elején az osztályfőnök, a testnevelést és a géptermekben, tanműhelyekben tanító tanárok tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak, amely belekerül a tanuló ellenőrzőjébe is, valamint a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatás megtörténtét. 2. Becsengetés után az órákra kijelölt tanteremben kell tartózkodniuk a diákoknak. A zárt termekbe a tanár megérkezését követően mennek be a diákok, akik a terem előtt csendben és rendben várakoznak. 3. A géptermekben, a veszélyes eszközöket tartalmazó termekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 4. A könyvtár használata Az iskolai és kollégiumi könyvtár minden tanuló és iskolai alkalmazott rendelkezésére áll, a könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje szerint. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján tanévenként az igazgató határozza meg!) Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. 5. A szünetben az iskolai és kollégiumi tantermeket a diákok használhatják a vagyonvédelmi szabályok betartásával. 6. A tanulók lyukas órán, a büfé előtt, a könyvtárban tartózkodhatnak. Az első emeleti karzaton várakozni az iskolai ügyintézés zavarása, a lépcsőkön ülni a közlekedés akadályozása miatt tilos. 7. Az ablakon kihajolni, bármit kidobni, kikiabálni nem szabad. 8. A kollégium épületében tartandó órák előtt a tanulók az iskola aulájában gyülekeznek, és az órát tartó tanár kíséretében mennek át és vissza. 9. Az iskola éttermét az ott kifüggesztett rend szerint lehet igénybe venni. 10. Iskolánkban és az iskola egész területén illetve az iskolai rendezvényeken tilos a szerencsejáték, a dohányzás, a szeszes ital és más, kábító hatású szer fogyasztása, iskolába hozása és terjesztése, illetve ilyen tulajdonságú anyagok hatása alatti megjelenés. 11. Az iskolaszék döntése értelmében az iskola dohányzásmentes intézmény. Ennek értelmében teljes dohányzási tilalom van érvényben. 12. Az iskolában a napraforgó mag, tökmag fogyasztása és a maghéjakkal való szemetelés tilos, a tantermekben a szemetet a tanítási óra végén össze kell szedni, a székeket a helyére téve, tisztán kell elhagyni. (Felelőse a hetes.) 12. oldal

13 13. Tilos a tiltott, rasszista és egyéb gyűlöletet szító jelképek használata, viselése, rajzolása. 14. Az előzőek megsértése fegyelmi eljárást illetve a dohányzási tilalom megszegése bírságot von maga után a a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LVIII. tv. alapján. 15. A tanuló csak saját felelősségére hozhat magával mobiltelefont, értékes tárgyakat. Annak elvesztésekor az iskola nem vállal felelősséget, kártérítési kötelezettséget. 16. Az iskola egész területére tilos veszélyes eszközöket, szúró- vágó szerszámokat behozni, balesetveszélyességük miatt. 17. Tanítási órán, iskolai és gyakorlati foglalkozáson, vizsgákon és iskolai ünnepségeken a mobiltelefon használata tilos, a készülék kikapcsolt állapotban lehet a tanulónál. Ennek megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 18. Járművel, gépjárművel érkező tanulók a számukra kijelölt helyet vehetik igénybe parkolásra. A tárgyak őrzéséről a tanulók maguk gondoskodnak. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók járműveiért és az azokban elhelyezett tárgyakért. 19. Az iskola épületébe kerékpárt, segédmotoros és motoros járművet behozni tilos. 20. A tanulót az iskolában csak különlegesen fontos esetben és csak közeli hozzátartozó (szülő, gondviselő, testvér) keresheti meg az osztályfőnökön keresztül. 21. Tanítási órán kívül a tanulók és szüleik számára a pedagógus, a tanári szobában vagy a számára kijelölt irodában, szobában, tanműhelyben stb. megtalálható. 22. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. 23. A tanítás befejezését követően, továbbá pihenő- és ünnepnapokon az elfogadott munkaterv (tanév rendje, diákönkormányzat, iskolai sportkör, stb.) szerint tartózkodhatnak a pedagógusok, az alkalmazottak és a tanulók az iskolában, használhatják helyiségeit, eszközeit. Eseti kérés alapján az igazgató a munkaterven kívüli, más időpontban is engedélyezheti az iskola helyiségeinek használatát. 8. A számonkérés szabályai A számonkérés és értékelés formáit az iskolai Pedagógiai Program és a tantárgyak, szakképesítések helyi tantervei tartalmazzák. 13. oldal

14 9. Magatartás és szorgalom értékelése Az elbírálási rendszer alkalmazása A tanulók személyiségének fejlődését, embertársaihoz való viszonyát a magatartásjegyek, a tanuláshoz, a munkához való viszonyukat a képességek figyelembevételével a szorgalomjegyek fejezik ki. Az elbírálás rendszerét az osztályfőnök a tanév elején ismerteti a tanulókkal. Az osztályfőnök, az osztályközösség és a tanuló legalább félévente értékeli a tanulók magatartásában és szorgalmában mutatkozó változást, figyelembe véve a szaktanárok véleményét. Az osztályfőnök az értékelésről tájékoztatja a szülőket (félévkor az ellenőrző könyvben, év végén a bizonyítványban). A magatartás minősítésének fokozatai: példás, jó, változó, rossz. Példás (5): ha a Házirend -ben felsorolt követelményeknek maradéktalanul eleget tesz. Közösségi munkája elismerésre méltó, példamutató magatartású, vagy az iskola hírnevét különböző versenyeken elért eredményekkel öregbíti. Nincs igazolatlan mulasztása. Jó (4): ha a Házirend -ben foglaltaknak általában eleget tesz, a közösségi munkában alkalmanként részt vesz. Legfeljebb 2 óra igazolatlan hiányzása van. Változó (3): ha a Házirend -et többször megsérti, közösségi feladatokban csak vonakodva vesz részt, igazolatlan hiányzásainak száma 3-7 között van. Rossz (2):ha a Házirend -ben foglaltakat többször, súlyosan megszegi, magatartásával a közösségi morál kialakulását súlyosan veszélyezteti, vagy igazolatlan mulasztása eléri, vagy meghaladja a 8 órát, fegyelmi eljárás folyt ellene és fegyelmi büntetésként megrovást vagy attól súlyosabb büntetést kapott. A szorgalom minősítésének fokozatai: példás, jó, változó, hanyag. Példás (5): ha kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra és a gyakorlati foglalkozásokra való felkészülése példamutató, ha előmenetelében képességeihez képest- a tőle telhető maximumot nyújtja, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő helyezést ér el. Jó (4): ha iskolai és gyakorlati munkáját lelkiismeretesen elvégzi, képességei, körülményei alapján azonban jobb eredmény elérésére is képes lenne. 14. oldal

15 Változó (3): ha a teljesítménye az iskolai és gyakorlati munkájában hullámzó, csak alkalmanként tanúsít igyekezetet, kötelességeit csak többszöri figyelmeztetésre hajlandó teljesíteni, jelentősen elmarad a tőle elvárható szinttől. Hanyag (2): ha képességeihez képest igen keveset tesz tanulmányi és szakmai előmeneteléért, kötelességeit sorozatosan elmulasztja, munkájában megbízhatatlan, két vagy több tárgyból félévkor vagy évvégén elégtelen osztályzatot kap. 15. oldal

16 10. A dicséretek és büntetések rendszere A dicséretek elve:a kimagasló teljesítményt értékeljük, elismerjük, és ezzel motiválunk. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növelésében az iskola jutalomban részesíti. A jutalmazás formái: szaktanári-, osztályfőnöki-, szakoktatói-, nevelőtanári-, igazgatói, nevelőtestületei dicséret. A dicséretet oklevél, könyvjutalom, tárgyjutalom, pénzjutalom stb. egészítheti ki. A büntetések elve: Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. A büntetések nevelő szándékúak legyenek. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása, a szándékos károkozás, az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. A büntetés formái: szaktanári-, osztályfőnöki-, szakoktatói-, nevelőtanári-, igazgatói, nevelőtestületei figyelmeztető, intő, rovó. A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalásról és a büntetés mértékéről a tanulót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban értesíti az iskola. 16. oldal

17 11. Hiányzások igazolása 1. A tanórai és a tanórán kívül szervezett foglalkozásokon való részvétel kötelező. 2. Minden hiányzást igazolni kell. 3. A hiányzást, az azt követő egy héten belül igazolhatja a tanuló az osztályfőnöknél, illetve a foglalkozást tartó pedagógusnál. A mulasztások minősítése igazolt / igazolatlan lehet. 4. Az iskola érdekében végzett tevékenységet (pl. tantárgyi, szakmai- és sportversenyen, stb. való részvétel) egyéb okból igazoltnak tekintjük, óraszám megjelölése nélkül E betűvel jelezzük az osztálynaplóban. 5. Igazolt a hiányzás a törvényben meghatározott esetekben és mértékben, a hiányzás megkezdése előtt az ellenőrzőbe beírt szülői (gondviselői) igazolás esetén, tanévenként 3 nap. Az igazolásokat az osztályfőnök 1 évig köteles megőrizni a leadott napló mellékleteként. 6. Igazolt a hiányzás közlekedési vállalat járatkimaradását, vagy késését tanúsító igazolása esetén, valamint, ha a tanuló hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy mulasztása nem neki felróható okból történt. 7. Igazolatlan a hiányzás, ha a tanuló nem igazolja, vagy nem tudja igazolni a hiányzását. Ha a késések időtartama összesen eléri a 45 percet, akkor az 1 tanítási órának számít. Bejáró tanulóknak eseti késéseket igazolhat a szaktanár. A közlekedési eszközöktől függő rendszeres késést a szülő előzetes írásbeli kérésére az igazgató vagy helyettese engedélyezhet. A kérelmet és az engedélyt az ellenőrzőbe és az osztály-, vagy csoportnaplóba be kell jegyezni. 8. A tanulók mulasztását a pedagógusok a fentiek szerint kötelesek jelölni és vezetni a naplókban. A szaktanárok kötelesek jelezni az osztályfőnöknek, ha az adott tárgyból a tanuló mulasztása meghaladja az éves óraszám 30%-át. 9. Az osztályfőnök folyamatosan köteles a tanulók mulasztásait minősíteni és havonta összesíteni, lezárni az osztálynaplóban. A jogszabályokban előírt határokat megközelítő igazolt és igazolatlan hiányzásokról a diákot, a kiskorú tanuló gondviselőjét, legalább 2 alkalommal írásban köteles értesíteni a mulasztás következményeiről az osztályfőnök. Ezt követően, az előírt mulasztási határokat meghaladó igazolatlan hiányzások alapján köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni. 17. oldal

18 Testnevelés órai hiányzások 1. Az állandóan felmentett tanuló szeptember 15-ig a szakorvostól kapott diagnózist bemutatja az iskolaorvosnak, aki nyilvántartásba veszi a tanulót, és kategóriába sorolja. Az iskolaorvos felmentését a testnevelés-munkaközösség vezetőjének a vizsgálatot követően kell leadni. 2. A könnyített és részlegesen felmentett tanulóknak (I. kategória) a többi egészséges tanulóhoz hasonlóan felszerelésben (tornacipő, tornaruha) kötelesek megjelenni a testnevelés órán, ők könnyített, kímélő gyakorlatokat végeznek. 3. Testnevelés és gyógytestnevelés órán is kötelező részt vennie a II. kategóriába sorolt tanulóknak. A gyógytestnevelésre utalt tanulók (II. B kategória) gyógytestnevelés órán vesznek részt az iskolában, gyógytestnevelő tanár irányításával, megfelelő felszerelésben. 4. A teljesen felmentett tanulók (III. kategória) csak tornacipőt kötelesek testnevelés órára hozni, ahol a testnevelő tanártól kisebb feladatokat kaphat, pl. ügyel az ajtónál, segít a hiányzók beírásánál, stb. Ha első vagy utolsó óra a testnevelés óra, akkor a szülő írásbeli kérésére a testnevelő tanár engedélyezheti a tanuló távolmaradását, a hiányzás bejegyzése nélkül. A szülő írásbeli kérését a testnevelés munkaközösség vezetője gyűjti össze és őrzi meg a tanév végéig. 5. Testnevelés órára fel nem róható okból későn érkezők (késési engedéllyel rendelkezők, rendkívüli ok, stb.), felmentett tanulók kíséretében öltözhetnek le és kapcsolódhatnak be az óra munkájába. A tornaterembe és a balett-termekbe utcai cipővel belépni tilos. 6. Nem hiányzó az a tanuló, aki felszerelés nélkül érkezik, de a tornateremben (tornacipőben) a névsorolvasáson jelen van. Mivel az órai munkát felszerelés hiánya miatt elvégezni nem tudja, a második alkalom után órai teljesítménye (1) elégtelenre minősíthető, a tantárgyi követelmények figyelembe vételével. 7. Az egy-egy alkalomszerűen (nem rendszeres), feledékenységből, vagy más okból (költözködés, felszerelés elhagyása, stb.) felszerelés nélkül érkező tanuló nem minősül hiányzónak. Az a tanuló, aki nem a fentiekben meghatározottak szerint jár el, igazolatlan hiányzónak minősül, és fegyelmi eljárás indítható ellene. Az igazolatlanul mulasztó tanulókról a testnevelő tanár folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt, és a hiányzásokat rendszeresen bevezeti az osztálynaplóba. 18. oldal

19 12. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje Az iskola kiemelt ünnepségei a következők: Október 23. Szalagavató Karácsonyi ünnepség Március 15. Ballagás Ezeken az ünnepeken a tanulók ünnepi öltözetben kötelesek megjelenni az iskolában és az alkalomhoz méltóan viselkedni. Ünnepi öltözet: fiúknak: lányoknak: sötét öltöny, sötét cipő, fehér ing, alkalmi nyakkendő sötét szoknya és fekete cipő, fehér hosszú ujjú blúz 13. Adminisztratív ügyek intézése Hivatalos igazolásokat, bizonyítványmásodlatokat (egyéb, a tanulóviszonnyal kapcsolatos igazolásokat, stb.) a nyilvántartó iroda, az ügyfélfogadás rendje szerint állít ki. A kiállításhoz szükséges a személyigazolvány vagy diákigazolvány bemutatása is. 19. oldal

20 II. AZ ISKOLAI TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE 1. Bevezető rész 1.1. A tanműhely Házirendje része az Iskolai Házirendnek, következésképpen az abban megfogalmazottak az iskolai tanműhelyben is érvényesek. 2. A tanműhelyi munka rendje: 2.1. A tanműhely munkaterve igazodik az iskola munkatervéhez. Tanítási napokon a tanműhelyben a gyakorlati képzés óráig tart külön beosztás szerint, a foglalkozási tervnek megfelelően, a szakképzés központi programjának figyelembe vételével, melyet az iskola igazgatója hagy jóvá A gyakorlati képzés minden órája 60 perc, a gyakorlati foglalkozás órái között szünet nincs, kivétel az elméletigényes gyakorlati óra (pl. mérés), amely iskolai órarend szerinti órának számít. Reggeli szünet ig tart. A rövidített tanítási órákhoz való igazodást az aktuális rendezvény szabja meg. Erről a gyakorlati oktatásvezető ad tájékoztatást Tanítási napokon a tanulók, a foglalkozás előtt 10 perccel jelennek meg a tanműhely számukra kijelölt helyén, és átöltözve, a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkaruhában jelennek meg munkahelyükön A tanműhelyi foglalkozások ideje alatt az iskolai büfét a gyakorlaton lévő tanulók csak a reggeli szünetben látogathatják. 3. A hiányzás igazolása 3.1. A 10 percet meghaladó késés, mulasztásnak számít. Elbírálása az iskolai Házirendben meghatározott módon történik. Tanműhelyi foglalkozásról való távolmaradást indokolt esetben a szakoktató és az osztályfőnök engedélyezhet, a szülő vagy gondviselő előzetes írásbeli kérése (ellenőrző), bejelentése alapján. Minden más esetre az iskolai Házirend és a jogszabályok vonatkoznak 3.2. Három napot meghaladó hiányzás esetén a szakoktató írásban jelzi azt az osztályfőnöknek, aki a Házirend és a jogszabályok szerint intézkedik. A mulasztást a szakoktatónál minden esetben igazolni kell a tanulónak. Csak orvosi igazolás fogadható el. Kivétel a szülő által igazolható 3 nap, de ebben az esetben a szakoktató egyeztet az osztályfőnökkel Bejáró tanulónak, közlekedési eszközöktől függő rendszeres késést a szülő kérésére az igazgató vagy a gyakorlati oktatásvezető engedélyezhet. 20. oldal

21 3.4. Az igazolt és igazolatlan órák igazolására minden esetben az iskolai Házirend és az idevonatkozó törvények a mérvadóak. Ha a tanműhelyi foglalkozáson a mulasztás a Központi Program éves összóraszámának 30 %-át meghaladja, köteles a szakoktató jelezni az osztályfőnöknek A tanműhelyi foglalkozások ideje alatt a tanulók a Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően, a közízlést nem sértő módon kötelesek öltözködni és viselkedni. A foglalkozás ideje alatt olyan munkaruha, vagy ékszer (gyűrű, fülbevaló, stb.) viselete nem megengedett, amely balesetet okozhat. Játék, fegyelmezetlenség minden munkaterületen tilos. 4. A munkahelyi magatartás szabályai 4.1. Tanuló, felügyelet nélkül semmilyen körülmény között nem dolgozhat A tanműhely területén -mint az iskolában is t ilos a szerencsejáték, szeszesital és más kábító hatású szer behozatala, terjesztése és fogyasztása, és a dohányzás is A dohányzás az iskolaépületben és az iskola egész területén tilos! 4.4. A tanműhelyi foglalkozások alatt mobiltelefon használata t ilos! A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie, azzal beszélgetést és más forgalmat bonyolítani nem lehet Az iskola, a mobiltelefon és más személyes használatú, de nagy értékű vagyontárgyakért amely a gyakorlati foglalkozáshoz nem szükséges felelősséget nem vállal. Ugyanez vonatkozik az öltözőben hagyott pénzre és egyéb értékekre (óra, ékszerek, stb.) A tanműhelyi foglalkozás végén a tanulók, szakoktatói kísérettel az öltözőbe vonulnak. Az öltözőt csak ügyeletes szakoktató nyithatja és zárhatja. Amíg a tanulók az öltözőben tartózkodnak, az ügyeletes szakoktató nem hagyhatja el az öltözőt. A mindenkori ügyeletes szakoktató feladata az öltözők, folyosók, mellékhelyiségek fokozott ellenőrzése Az öltözőket 20 perccel munkakezdés előtt lehet csak kinyitni és 10 perccel a munka befejezése után be kell zárni. Tanulók az öltözőben csak az átöltözés alkalmával tartózkodhatnak. Az öltöző bezárásakor az ügyeletes ellenőrzi, hogy a 4.8. Az öltözőszekrényre minden tanuló kiragasztja a nevét, osztályszámát, szakmáját, és megfelelő, biztonságos lakattal zárja be öltözőszekrényét. Napközben az öltözők zárva vannak, az öltözőkulcs az ügyeletes szakoktatónál van. Tanuló az öltözőbe napközben csak szakoktatói vagy az általa megbízott csoportbizalmi felügyeletével mehet be A takarítást és a kukák kiürítését az öltözői ügyeletes szakoktató tanuló órakor kezdik meg. 21. oldal

22 Az öltöző kulcsát az ügyelet befejezése után a portára le kell adni. A tanulók minden gyakorlati ciklus végén kötelezőek a piszkos munkaruhát elvinni tisztításra. 5. Általános tudnivalók 5.1. Tanulók minden hónap első munkanapján általános munkavédelmi oktatáson kötelesek részt venni. Hiányzás esetén, az első munkanapon a szakoktatónál pótoktatásra kell jelentkezni. A tanműhelyben tartózkodó dolgozó felnőtt és tanuló mindenkor köteles betartani az általános balesetmegelőzési utasításban foglaltakat. A felnőtt dolgozók munkavédelmi oktatása három havonta történik Munkát csak kioktatott felnőtt és tanuló végezhet. A tanuló szerszámait szerszámkönyvre veszi át a szakoktatótól, azokért anyagilag és fegyelmileg is felel, ugyanez vonatkozik a raktárból szerszámot felvevő felnőtt dolgozóra is A tanműhely területén kizárólag csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik gyakorlati oktatáson vesznek részt illetve elméleti oktatással oda vannak beosztva. Az elméleti oktatásra érkező tanulók az aulában gyülekeznek és az elméleti órát tartó tanár vezetésével vonulnak le a tanműhelyi kabinetekbe Az autószerelő műhelyeken keresztül tilos az átjárás! Vizsgára, zöldkártya kiadására vagy autójavítási munkára érkező személygépkocsik tulajdonosai is csak az átadás- és az átvételkor tartózkodhatnak a műhelyekben Kultúrált magatartást és viselkedést kívánunk meg a tanműhely egész területén, fokozottan a mellékhelyiségek, mosdók, fürdők, öltözők használatakor Minden tanulónak és felnőtt dolgozónak kötelessége a gazdaságos anyag- és energiafelhasználásra törekedni, óvni az önkormányzati tulajdont. A tanműhely területén okozott kár megtérítéséért - amennyiben megállapítható a felelős - elsősorban a tanuló és szülei a törvényben meghatározott mértékig, egyéb esetekben az a szakoktató tartozik anyagi felelősséggel, aki mellé a kárt okozó tanuló be van osztva Tanulói jogok és kötelességek a Közoktatási és Szakképzési Törvényben foglaltak szerint az Iskolai Házirenddel összhangban értelmezendők. 22. oldal

23 III. A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA 1. Bevezető rész: 1.1. A Házirend a kollégium életének belső törvénye, önálló jogi forrás, amely a többször módosított közoktatásról szóló LXXIV. törvény (továbbiakban Ktv.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban R.) előírásain és felhatalmazásán alapul. A Házirend összhangban áll a kollégiumi Pedagógiai Programban (továbbiakban KPP) és a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) foglaltakkal A Házirend szabályai, a kollégium belső jogi normái, kötelezőek a kollégiummal jogviszonyban álló minden személyre: tanulókra, pedagógusokra, alkalmazottakra és bizonyos pontok vonatkozásában a kiskorú tanulók jogi képviselőjére, a szülőkre, gondviselőkre A Házirend az elfogadás időpontjától a következő módosításig érvényes. A Házirendet évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítását kezdeményezheti a Nevelőtestület vagy a Kollégiumi Diákbizottság A Házirend elfogadásáról és módosításáról a kollégiumvezető vagy megbízottja előterjesztése alapján a Nevelőtestület dönt a KDB egyetértésével. Az elfogadott dokumentumot a Nevelőtestület és a Kollégiumi Diákbizottság képviselője hitelesíti aláírásával A Házirend nyilvános dokumentum. Megtekinthető a következő helyeken és személyeknél: a Kollégiumi Diákbizottság tevékenységét segítő tanárnál, a Kollégiumi Diákbizottság diák elnökénél, a kollégiumvezető irodájában, a kollégium könyvtárában illetve a Kollégiumi Diákbizottság hirdetőtáblákon. 2. Tanulói jogok 2.1. A tanulónak joga van a Közoktatási Törvényben meghatározott jogai gyakorlásához A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére Diákköröket hozhatnak létre. Részt vehetnek a Diákbizottság megszervezésében és tevékenységében Tanulók nagyobb közösségén a kollégiumban létező legkisebb kollégiumi csoport létszámát értjük, mely 24 fő A tanuló joga, hogy vallási-, világnézeti-, nemzeti vagy etnikai meggyőződését illetve önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 23. oldal

24 2.5. Jogorvoslathoz való jog: a kollégium tanulói a Diákbizottságon belül működő diákombudsmanokhoz fordulhatnak panaszaikkal, akik ezt közvetítik a kollégiumvezetőhöz. Rajtuk keresztül rendszeresen lehetőség nyílik arra, hogy a kollégiumban lakók panaszait orvosolják. Az intézmény aulájában elhelyezett panaszláda is ennek funkcióját tölti be A tanuló joga, hogy szociális juttatásban részesüljön. Erre azok a tanulók jogosultak, akiknek családjukban a tanulóval együtt legalább három iskoláskorú gyermek él. A formanyomtatvány kitöltés után a megfelelő igazolásokkal kell ellátni azt és a nevelőnek leadni. Minden más esetben a lakóhelynek megfelelő Polgármesteri Hivatalnál kérvényezhető a támogatás A kollégium lakóinak törekedniük kell a társas együttélés szabályainak betartására. Tiszteletben kell tartaniuk a szobatársak, illetve szomszédaik pihenéshez való jogát, ezért barátaikat, barátnőiket ennek figyelembevételével látogathatják. Amennyiben szobájába vendégek érkeznek, úgy köteles holmiját elpakolni, a szobát tiszta állapotban nevelőjének átadni. A nevelőtanárnak, a kollégium vezetőjének, a gondnoknak és a védőnőnek bármikor jogában áll a szobákat tisztasági szempontból ellenőrizni Rendszeres egészségügyi felügyelethez és ellátáshoz való jog: A kollégiumban közötti időpontban orvos rendel óra között védőnő teljesít szolgálatot. A tanuló betegségét jelzi nevelőjének, illetve annak távollétében az ügyeletes tanárnak, majd jelentkezik a védőnőnél. Az iskolaorvos döntése kötelező érvényű mind a diákok mind a kollégium tanárai számára. A kollégiumi ápolónő hétfőn és kedden óráig, szerdán és csütörtökön óráig tart szolgálatot A diák joga, hogy vallási-, etnikai-, nemzeti-, nemzetiségi jogait tiszteletben tartsák, s ezt kifejezésre juttassa, feltéve ha nem ütközik törvényi akadályba A kollégium, adottságaihoz mérten lehetőséget biztosít a rendszeres testedzésre. Mivel önálló tornateremmel nem rendelkezik, az iskola tornaterme heti két alkalommal vehető igénybe tanári felügyelet mellett. A tornaterem melletti betonpálya a szabadkimenő sávjában használható Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere, a Diákbizottság jogainak gyakorlásához szükséges eljárások, intézmények iskolai döntéshozatalban való részvétele a. A kollégium tanulóinak elidegeníthetetlen joga, hogy részt vegyenek a Diákbizottság munkájában, döntéseinek meghozatalában. Fontos szempont, hogy választó és válaszható legyen az érdekképviseletre és szükség esetén fordulhasson képviseletért, illetve jogorvoslatért a Diákbizottsághoz. 24. oldal

25 2.11.b. A Diákbizottság döntési jogot gyakorol: a Diákbizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásában, a Diákbizottság képviselői létszámösszetételének és működési rendjének meghatározásában, a Diákbizottság vezetésének megválasztásában, a Diákbizottság pénzeszközeinek felhasználásában c. A Diákbizottság egyetértési jogot gyakorol: más intézményekkel való kapcsolat felvételében, a kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor, szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásakor, a Házirend elfogadásakor és módosításakor d. A Diákbizottság véleményezési jogot gyakorol: a kollégiumi oktató-nevelő munka megítélésében, értékelésében, a kollégiumi szolgáltatások megteremtésében, megszüntetésében, illetve módosításában (pl. étkeztetés, szakkörök, különórák, egyéb foglalkozások), fegyelmi vétségek, jutalmazások elbírálásában, a kollégiumi felvétel szintjének és feltételeinek évenkénti meghatározásában e. Kapcsolatrendszer: a kollégium vezetése nevelőtestület szülői szervezetek tanulói szakszervezetek iskolafenntartó képviselője közművelődési intézmények regionális és/vagy országos diákszervezetek minden olyan külső szervezet, intézmény, melyek adott esetben hozzájárulnak a KDB céljainak megvalósításához A tanuló joga, hogy tanulói jogainak gyakorlásához illetve a szükséges ismeretekhez hozzájusson. Az arra vonatkozó törvények a kollégiumvezetőnél találhatók és bármikor kézbevehetők. A Házirendet az érvényesítés után minden csoportvezető ismerteti a csoportjával. A kollégiumba történő beköltözéskor minden évben megismétli azt és a tanulók szüleit is tájékoztatja az esetleges változásokról. Évközben a Diákbizottság faliújságján, a férfi- és női tanáriban található egy-egy példány, valamint a Diákbizottság irodájában Diákközgyűlés Diákközgyűlést évente két alkalommal (szeptemberben és februárban) tart. Ettől eltérő időpontban akkor, ha a kollégium tanulóinak nagyobb közössége ezt igényli. Előkészítését és lebonyolítását a Diákbizottság végzi. 25. oldal

26 3. Tanulói kötelességek 3.1.a. 3.1.b. 3.1.c. 3.1.d. 3.1.e. 3.1.f. 3.1.g. Házirend betartása kötelező. A tanuló legfontosabb kötelessége a rendszeres tanulás. Írásbeli-, szóbeli-, házi- és iskolai feladatait végezze legjobb tudása szerint. Vegyen részt a kötelező (lsd. korrepetálás, silencium) és választott (lsd. felzárkóztató, fejlesztő, önképzőkör és szakkör) foglalkozásokon. Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással- képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét- és biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha sérült. Kötelessége a kollégium tulajdonában lévő minden érték, eszköz, helyiség, használati tárgy védelme, rendeltetésszerű használata. A szándékos rongálás fegyelmi eljárást von maga után. Az okozott kárt a törvényben meghatározott mértékig köteles megtéríteni. Balesetvédelem A tanuló bármely baleset esetén azonnal köteles a mindenkori ügyeletes tanárnak jelenteni a történteket. A tanár feladata: a sérült "ellátása" (lsd. szükséges elsősegélynyújtás végrehajtása) illetve súlyosabb esetben a mentők értesítése a 104-es telefonszámon. Ügyeleti naplóba az esemény bejegyzése és megfelelő helyre való továbbítása (lsd. kollégiumvezető, munka és tűzvédelmi előadó személye felé). Azonnali bejelentési kötelezettségű balesetek esetén a közvetlen vezető-és munkavédelmi előadó értesítése a portán megadott telefonszámon (pl. tömeges sérülés, mérgezés, csonkulásos baleset, érzékszerv elvesztése esetén stb.). A diák feladata: baleset esetén köteles a tőle elvárható mértékben ellátni a sérültet illetve a felnőtt részére jelenteni (lsd. csoportvezető tanár, ügyeletes tanár, portás) Tűzvédelem A diákok tűz észlelésekor kötelesek meggyőződni arról, hogy saját maguk a tüzet el tudják oltani (pl. egy vödör vízzel), amennyiben nem, úgy felnőtt értesítése és az épületben tartózkodók riasztása a feladat. Levonulási terv alapján az épület kiűrítése, értékek mentése, tűz oltása, tűzoltók értesítése a 105-ös telefonszámon. Elsősegélynyújtás megszervezése, vezetők értesítése (lsd. kollégiumvezető, tűzvédelmi előadó). A tanuló a kollégiumba tűzveszélyes, undort keltő, mérgező anyagot nem hozhat be. A tanuló őrizze meg illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Törekedjen a vízzel és a villamos árammal történő ésszerű takarékosságra. 26. oldal

27 3.1.h. Tartsa meg a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei valamint a kollégiumhoz tartozó területek rendjét és szabályzatainak előírásait. Védje annak vagyontárgyait. A kollégiumba hozott értékek (lsd. pénz, egyéb eszközök, talált tárgyak) a gondnoki irodában adhatóak le megőrzésre. 27. oldal

28 4. A kollégium tanulói munkarenddel kapcsolatos szabályok 4.1.Ébresztő Általános ébresztő: 6 00 A gyakorlatok kezdő időpontjától függően kérhető ébresztés az alábbi időpontokban :4 30 ;5 00 ; Szobarend ig köteles mindenki beágyazni és a szobáját rendbe rakni Étkezési idő reggeli: ebéd: vacsora: A tanulás rendje 4.4.a. A tanórákra való felkészülést a kollégium a tanulók egyéni iskolába járása szerint biztosítja. kötelező silencium: du.: korrepetálások: szaktanárokkal a kijelölt időpontokban 4.4.b. A kötelező tanulószobai silencium alól ( lsd. a jórendű ) 3,7 tanulmányi átlagon felüli tanulók kaphatnak felmentést a csoportvezetőjük elbírálása alapján. Ezek a tanulók a szobájukban tanulhatnak. Mentesülnek a silencium alól azok a tanulók, akik tanulmányi átlaga 4,7 vagy e feletti. 4.4.c. Tanulmányi romlás esetén a kedvezményeket a nevelőtanár visszavonhatja. 4.4.d. Az intézmény lehetőséget biztosít az esti órákban történő felkészülésre (lsd. másokat nem zavaró tanulásra). A konyha és a tanulószoba igénybe vétele ig engedélyezett Takarodó A takarodó időpontja : óra 4.5.a. A kollégium minden polgárának joga van a nyugodt és megfelelő időtartamú pihenésre, ezért a hálószobákban ig a pihenés feltételeit biztosítani kell. 4.5.b után mindenkinek a saját szintjén kell tartózkodnia. 4.5.c. A kollégiumban folytatott mindenféle tevékenységet (lsd. önképzőkör, tanfolyam, sport, klubfoglalkozás, szórakozás) ig be kell fejezni. 4.5.d. A zuhanyzó használata - különleges esetektől eltekintve ig engedélyezett. 4.5.e. Televíziókészüléket nézni ig lehet. 28. oldal

29 4.6. Kimenő 4.6.a. Rendkívüli: A silencium ideje alatt kimenő csak rendkívül indokolt esetben adható (pl. orvos, szakkör, szülői kérés esetén) -a tanulók látogatót, telefonhívást csak rendkívül indokolt esetben fogadhatnak óráig rendkívüli kimenőt a csoportvezető nevelőtanár engedélyezhet. Ettől eltérő időpontra ezen személy javaslata alapján a kollégiumvezető engedélyezheti. Formája: - csoportos (pl. iskolai rendezvény, mozi, színház, külső kollégiumi rendezvény) - egyéni. A rendkívüli kimenőt a kollégiumi ellenőrzőbe be kell jegyezni. Az időpont megjelölése a kimenő teljes időtartamát jelenti. 4.6.b. Szabadkimenő (a tanulónak bejelentési kötelezettsége van, melyhez írásos engedély nem szükséges) délelőtti oktatásban résztvevők: az utolsó tanítási órát követően beérkezés: ig nyári időszámítás idején délutáni silencium után ig téli időszámítás idején délutáni silencium után ig 4.6.c. A kollégiumból való távozáskor a kollégiumi ellenőrzőt a portán kell leadni, beérkezéskor kell fel felvenni. A belépőt, amely tartalmazza a tanuló nevét és szobaszámát a tanuló köteles magával hordani. A belépő igazolja a kollégiumi tagságot és feljogosít a szobakulcs felvételére. A szobát utolsóként elhagyó diák a szobakulcsot köteles a portán leadni d. A Diákbizottság rendezvényein nyert esti kimenőt a Diákbizottságot segítő pedagógus adja ki Hazautazás 4.7.a. Hétközi, rendkívüli hazautazást szülő, illetve osztályfőnök kérésére vagy a csoportvezető javaslatára csak a kollégiumvezető engedélyezhet. 4.7.b. A tanuló hétvégén a kollégiumban családi ok vagy iskolai kötelezettség miatt csak indokolt esetben maradhat. Ebben az esetben bennmaradási szándékát az aktuális hét szerdájáig, a kollégium vezetőjével kell engedélyeztetnie. 4.7.c. Visszaérkezés: vasárnap 20 00, délutáni oktatásban résztvevőknél hétfő Ennél későbbi vagy reggeli (lsd. általában hétfő) rendszeres visszaérkezéshez a szülő előzetes írásbeli bejelentése szükséges. 4.7.d. Ha a tanuló a hétvégi hazautazásból valamilyen okból (pl. betegség) nem érkezik vissza, akkor a szülő köteles a legrövidebb időn belül telefonon jelezni azt és a kollégiumba visszaérkezéskor írásban igazolni. 29. oldal

30 4.8. Látogatás 4.8.a. A kollégisták a hallban a silencium időtartamán kívül - látogatót fogadhatnak (látogathatják szülők, testvérek, nagyszülők, stb.), de ezt a szándékukat jelezniük kell a portán és az ügyeletes nevelőnél. A megállapított időpontokon túl a kollégista látogatót nem fogadhat. 4.8.b.A kollégium koedukált. A fiú- és leány tanulók egymás lakószintjét nem látogathatják. Ettől eltérni korrepetálási-, oktatási céllal, az adott szinten oktatást, szakkört, foglalkozást vezető tanár vezetésével lehet. 5. Helyiséghasználat 5.1. Silenciumterem 5.1.a. Tanulási célra ig, kivételes esetben ig vehető igénybe. 5.1.b. Televíziókészülék nézése a silenciumok időtartamát kivéve 2200-ig lehetséges Udvar, aula 5.2.a. Szabadkimenők ideje alatt: ig 5.2.b. A telefonálást az aulában legkésőbb ig kell befejezni Étterem 5.3.a. Étkezési időben (lsd. Munkarend 3. pontja alapján) 5.3.b. Rendezvények esetén az étkezések időpontjai változhatnak Konyha 5.4.a. A konyha étkezési célt szolgál. Étel melegítésére a férfi, illetve női tanáriban, valamint a szinteken elhelyezett különféle elektromos berendezések adnak lehetőséget. Tanulásra ig, kivételes esetben ig van mód Mellékhelyiségek 5.5.a. A tanulóknak törekedniük kell arra, hogy a tisztálkodást ig befejezzék. Rendezvények esetén az időpont kitolódhat Tornaterem, sportpályák Az iskola tornatermében heti két alkalommal este tanári felügyelet mellett folytatható sporttevékenység, a sportpályákon a szabadkimenő időszakában Stúdió 5.7.a. Rádióadást heti egy alkalommal sugároz ig. 5.7.b. A stúdiót az arra kijelölt tanulók használhatják ig. 5.7.c. A kollégium stúdiójában a tanítási hét bármely napján a rádió sugárzási időpontját kivéve lehetőség nyílik hangfelvétel készítésére, a rádió műsorainak előkészítésére. 5.7.d. Anyagi felelősséget a stúdió berendezéseiért a kollégium vállal 5.7.e. A helyiség berendezésében okozott nagyértékű kár a helyiség bérlési megvonását vonja maga után. 30. oldal

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

A Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Művészeti Iskola A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben