HÁZIREND. tagintézmény vezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. tagintézmény vezető"

Átírás

1 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA és KOLLÉGIUMA ZIRC HÁZIREND 2015 Készítette: Varga Lajos tagintézmény vezető

2 Tartalomjegyzék I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezető A házirend célja A házirend hatálya A házirend elfogadásának szabályai A tagintézmény adatai A tanulók jogai Tanulói jogok gyakorlása A tanulók kötelessége... 7 A tanulók kötelessége, hogy... 7 III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE, ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK... 8 Csengetési rend... 8 V. TANULMÁYOK ALATTI VIZSGÁK VI. A TANULÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE TANULMÁNYI JEGYEK ÉRTÉKELÉS MAGATARTÁS JEGYEK SZORGALOM JEGYEK VII. A TANULÓK JUTALMAZÁSA, DICSÉRETE A DICSÉRETEK FORMÁI JUTALMAK FORMÁI VIII. A TANULÓK FEGYELMI FELELŐSSÉGE, BÜNTETÉSE A büntetés formái IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK... 17

3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Bevezető A Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma egységes házirendje állapítja meg a tagintézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján a tagintézmény vezetője készítette, s terjesztette elfogadásra a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé. 2. A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő-oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja. 3. A házirend hatálya A házirend vonatkozik az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira. A házirend előírásai, szabályai az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre (tanműhely, gyakorlati képzési helyek), valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak. 4. A házirend elfogadásának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, diákok, és a szülők javaslatainak figyelembe vételével a tagintézmény vezetője készíti el. A házirend tervezetét megvitatják: o a nevelőtestület o az iskolai tanulóközösségek o szülői szervezet A tagintézmény vezetője a tantestület, a diákönkormányzat javaslatainak figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet a diákönkormányzat vezetősége véleményezi, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadás, mind az egyetértési jog gyakorlását. 5. A tagintézmény adatai neve: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma székhelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. költségvetési szerv: Pápai Szakképzési Centrum székhelye 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39. 3

4 II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 1. A tanulók jogai 1.1. az első tanév megkezdésétől a tanulók joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelő képzésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, kulturált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, csak napi két témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, (Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak megegyezésre. Előre bejelentett témazáró dolgozatról történő hiányzás esetén a tanár előzetes egyeztetés nélkül, a tantárgy bármely óráján megírathatja a pótló dolgozatot.) dolgozatát 2 héten belül kiértékelve visszakapja, kivéve a tanár tartós távolléte esetén, (A határidőn túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba. A tanár a diákok egyetértésével írathat új dolgozatot, amennyiben a diákok határidőn túli dolgozatuk jegyeit nem íratták be. Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, azzal azonos szintű, azonos tananyagot számon kérő, osztályzásra kerülő iskolai írásbeli munkát nem készíttethet.) véleményt mondjon az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát, javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben, részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi, és az intézmény megfelelő pénzforrással rendelkezik, vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola vezetőitől, valamint, hogy ezekre választ kapjon, kérheti átvételét más iskolába A beíratás napjától (a tanulói jogviszony megkezdésekor) a tanulók joga, hogy (ha a beírás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el): információt kapjon az iskola működésével és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit. 2. Tanulói jogok gyakorlása A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülbírálati kérelem formájában. A Felülbírálati Kérelemben le kell írni a panasz lényegét, tényekkel, adatokkal alátámasztva. 4

5 A panasz érdemi elbírálásáról, orvoslásáról a fegyelmi bizottság elnöke vagy az iskola vezetősége köteles intézkedni, és arról írásban értesíteni a tanulót. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben a diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézkedési módját, rendjét a Diákönkormányzat SZMSZ tartalmazza. A teljes bizonyossághoz való jog alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem megnyugtatóan tisztázható Diákkörök létrehozása Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkör megalakításához 10 tanuló kell. Önkéntes jelentkezés után a foglalkozáson való részvétel egy tanév tartamára kötelező. A diákkör munkáját a tanulók felkérésére pedagógus segíti Véleményezési jog A diákönkormányzat véleményezhet minden olyan kérdést, amely az iskola tanulóinak 50 %-át érinti. (Diáknap és programja, gólyabál) A diákönkormányzat véleményezési jogát önkormányzati üléseken, a segítő tanár vezetésével gyakorolja Kérdés érdemi válasz rendje A tanulók az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz intézett kérdéseiket a könyvtárban elhelyezett KÉRDÉS-LÁDA -n keresztül is feltehetik. A hónap utolsó tanítási napján a postaládát a szabadidő-szervező üríti és továbbítja a kérdéseket. Választ a faliújságon keresztül kapnak a tanulók azokra a kérdésekre, amely az emberi kommunikáció előírásainak megfelel. (dátum, név, aláírás) Vélemény-nyilvánítási jog A tanuló az őt oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről véleményt mond. Ennek formája, lehetősége a könyvtárban elhelyezett VÉLEMÉNY-LÁDA(dátum, név, aláírás) Iskolamédia Az iskolaújság Reguly-sok havonta ad tájékoztatást az iskola eseményeiről Tanítás nélküli munkanap A diákönkormányzat a szabadidő szervezővel és a diákönkormányzatot segítő pedagógus vezetésével a tanév elején határoz a tanítás nélküli munkanap idejéről, programjáról, költségeiről Tantárgy és foglalkozásválasztás rendje A lehetőségekhez mérten a tantárgyfelosztásnál figyelembe kell venni az osztálydiákbizottságok kérését. A tanév végén az osztályok az osztályfőnök útján eljuttatják kéréseiket a következő tanévvel kapcsolatban A 17-es tanteremet délutáni tanulószobai használatra a tanulók igénybe vehetik. A tanulók igénye alapján biztosítjuk a hit-és vallásoktatás. Az oktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét. 5

6 2.9. Költségtérítési szabályok Tankönyvtári anyagi felelősség Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden rászoruló tanuló részére, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: - az első év végére legfeljebb 25 %-os - a második év végére legfeljebb 50 %-os - a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os - a negyedik év végére 100 %-os lehet. Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Módjai: 1. ugyanolyan könyv beszerzése, 2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. Szociális támogatást az osztály-diákbizottságok véleményét kikérve a Jó Szakember Alapítványon keresztül kapnak a rászorult tanulók. A gyakorlati munka alaptevékenységi keretek között történik, nem nyereségérdekelt rendszerben. A tanulók által előállított termék az intézmény tulajdonát képezi. A tanuló az általa készített terméket önköltségi áron megveheti. 6

7 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az iskola-egészségügyi ellátás tagjai: az iskolaorvos, az ifjúsági védőnő és az iskolaasszisztens. Munkájuk célja a panaszt még nem okozó elváltozások felfedezése, szűrése, azaz a betegségek kialakulásának megelőzése. Ennek érdekében a tanulók szűrővizsgálatokon vesznek részt. A szűrés alapján végzik el a tanulók gondozását, a testnevelési és gyógytestnevelési besorolását. Az iskolai SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően az iskolaorvosi rendelést minden tanuló jogosult igénybe venni. Az iskolaorvos feladatát a tornatermi egészségügyi szobában látja el, a tanév elején meghatározott időben. Betegellátás csak elsősegély jelleggel történik! Mivel az iskola-egészségügyi munkának nem része a háziorvosi alapellátás, ezért betegség esetén kérjük a tanulókat, hogy forduljanak az illetékes háziorvoshoz! A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját pszichológus segítheti. 3. A tanulók kötelessége A tanulók kötelessége, hogy a. tisztelje az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait, b. tartózkodjon a trágár beszédtől és a kirívó magatartástól, c. úgy éljen a jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, d. tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, e. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, f. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket és ellenőrző könyvét, mindig hozza magával, g. az ellenőrző könyv bejegyzéseit rendszeresen írassa alá szüleivel, gondviselőivel, h. ismerje meg és minden iskola által szervezett programon, tartsa be a házirend előírásait, i. az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát, j. tanulmányi és sportversenyeken az iskolát hírnevéhez méltóan képviselje, k. az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses legyen, iskolai ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát, (lányok: fehér blúz, iskolai sál vagy nyakkendő és sötét szoknya vagy nadrág, fiúk: fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét zakó és sötét nadrág), l. testnevelés órán a testnevelő tanárok által előírt öltözékben jelenjen meg, m. vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, n. óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa be a közlekedési, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat, o. észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket, p. a szervezetre káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon, q. a hetesi, ügyeletesi feladatait ellássa. 7

8 III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE, ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:30 órától este 20:00 óráig van nyitva. A tanítási órák 45 percesek, a harmadik óra után 15 perc, a nulladik és hetedik óra után 5 perc, a többi órák után 10 perces szüneteket tartunk. A tanulók kötelesek munkakezdés előtt 5 perccel megérkezni az iskolába. Csengetési rend Óra Becsengetés Kicsengetés Gyakorlati képzés munkarendje: A tanműhelybe való ki-, illetve visszautazás a tanulók számára a menetrend szerinti autóbusszal történhet. Ezen kívül a 82-es főutat a gyalogosok a KRESZ előírásainak megfelelően használhatják! Bejáró tanulók járműveiket csak a porta előtti parkolóhelyen tárolhatják. A tanműhelyben a tanulóknak utcai viseletben kell megjelenni. Munkakezdés előtt kötelesek az öltözőben munkaruhába átöltözni, majd a gyakorlati foglalkozáson részt venni. A nap végén ruhacsere és megfelelő tisztálkodás után hagyható el a tanműhely. A tisztálkodáshoz szükséges eszközökről, valamint a munkaruha rendben tartásáról a tanuló köteles gondoskodni. A munkaruhát adott szakmáknál az iskola biztosítja, melynek kihordási ideje két év. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. Munkaidő beosztás: Kezdés: Befejezés: Hét óra esetén: Nyolc óra esetén: A szünet alatt a tanulók a műhelyekben is tartózkodhatnak. A szünet ideje: ig ig. A gyakorlati foglalkozás területe csak gyakorlati oktatásvezető engedéllyel hagyható el. Az ügyeletes szakoktató és az ügyeletes tanuló gondoskodik a rendről, fegyelemről. A tanműhelyek takarítását a tanulók végzik. Igazolásokat, a mulasztást követően az osztályfőnököknek kell leadni. Előzőleg a csoportfelelős szakoktatóval láttamoztatni kell. Minden oktatási csoportnál ki kell jelölni: 1. ügyeletest, 2. munkavédelmi őrt, elsősegélynyújtót Ügyeletes feladatai: az oktatási csoport létszámát ellenőrzi, a táblára felírja, 8

9 napközben állandóan figyelemmel kíséri a műhely rendjét, az esetleges rendellenességeket megszünteti, ill. oktatójának jelenti. A tűzrendészeti szabályzat értelmében értesíti a szakoktatót tűz esetén. Munkavédelmi őr feladata: ha sérülés vagy baleset történik, azonnal értesíti a szakoktatóját, ellátja a sérültet, a sérülési naplóról gondoskodik. A tanuló tanműhelyi foglalkozására a munkavédelmi előírásoknak megfelelő, öltözetben, munkavégzést nem akadályozó hajviselettel köteles megjelenni. A tanuló tűz észlelése esetén azonnal értesíti a szakoktatóját. 3. Az óraközi szünetekben a folyosón, jó idő esetén a tanulók a belső udvaron, és az iskola előtti területen tartózkodhatnak úgy, hogy az ügyeletes tanár lássa őket. Az iskolaépület két oldalán, és mögött nem. 4. Becsengetéskor a tanterem előtt kettesével sorakozva, fegyelmezetten várják a tanárt. Az osztályterem ajtaját, az órát tartó tanár nyitja ki. 5. A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart. A tanulóknak járó szünetet indokolatlanul nem szabad megrövidíteni! A szünetet a tanóra túltartásával megrövidítő tanár a diákok jogait sérti. Harmadszori óratúltartás esetén az osztály, írásban forduljon a diákönkormányzathoz. A diákönkormányzat három napon belül megvitatja és visszajelez az osztálynak. 6. Az óraközi szünetekben a tantermeket zárva kell tartani. A tanteremért felelős pedagógus engedélyezheti a tanulóknak, hogy a szünetben a tanteremben tartózkodhassanak. Ebben az esetben a tantermet nem kell bezárni, a tanulók magatartásáért, a tanterem rendjéért, az anyagi károkozásért az engedélyt kiadó pedagógus fokozottan felel. 7. Késés A tanítási óráról késni nem szabad. Ha ez mégis bekövetkezne, pl. a tömegközlekedés pontatlansága miatt, a később jövő tanuló ne a folyosón várakozzon, hanem vegyen részt a tanóra hátralévő részében. Késésnek tekintendő, ha a diák a tanár után úgy érkezik a tanórára, hogy a tanár a tanterem ajtaját már becsukta. A késést a naplóban elhelyezett füzetben vezeti a szaktanár, az abban feljegyzetteket az osztályfőnök összesíti. A késésekből, - mérlegelés alapján - igazolt vagy igazolatlan óra lesz a hiányzás összesítésében. 8. A heteseket az osztályfőnök - az osztálynévsor alapján -, bontott csoportoknál a szaktanár jelöli ki. A hetesek kötelességmulasztását az osztályfőnök bünteti. A hetesek feladatai: Ha a tanár becsengetést követően 10 percig nem jelent meg, távollétét az igazgatói titkárságon jelenti. Biztosítja a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. Jelenti a hiányzók nevét. A tanítási nap végén felrakatja a székeket. Az utolsó órák után becsukja az ablakokat, és a világítást lekapcsolja. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 9. Tanítási idő alatt a tanulók az iskolát indokolt esetben - az ellenőrzőbe beírt szülői kérésre - csak az osztályfőnök engedélyével hagyhatják el. Az osztályfőnök az engedélyt az ellenőrző könyvbe bejegyzi, s azt a tanuló a kapuügyeletes tanárnak felmutatja, ha szünetben távozik az iskolából. 9

10 Ezeket a hiányzásokat az osztályfőnök beszámítja a szülő által igazolható háromszor egy napba. 10. "Lyukasórán" a tanulók, jó idő esetén, az udvaron, rossz idő esetén a büfé előterében vagy a könyvtárban tartózkodnak. Az iskola területén csak olyan tevékenységet folytathatnak, ami nem zavarja a tanítást. 11. Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett haladási irány szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat az osztályfőnök minden tanév elején ismerteti tanítványaival. 12. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban (a kiírásnak megfelelő időpontban) vagy a tanári szobában, a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót vagy helyetteseit azonnal megkereshetik. 13. A kollégiumban tartott órákra zárt rendben, a hetes vezetésével kell elmenni, és ugyanígy kell visszajönni. 14. Az iskolába a tanuló semmiféle olyan tárgyat nem hozhat, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, vagy riadalmat kelthet. A veszélyes eszközt el kell venni. Súlyosnak ítélt esetben az igazgató feljelentést tehet, fegyelmi eljárást indíthat. 15. Az iskola tanulói étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé csak óraközi szünetekben látogatható. 16. Nagyobb értékű tárgyakat, pénzt a tanulók az iskolába ne hozzanak, az értékek megőrzéséért az iskola nem vállal felelősséget. Mobiltelefon a tanítási órákra csak kikapcsolva vihető be, melyet a tanuló a tanár kérésére a tanítási óra elején közös gyűjtőhelybe köteles tenni. 17. A tanuló a tanítási órát sem hangkeltő eszközökkel (mobiltelefon, rádió, magnó, stb.), sem más módon nem zavarhatja. A zavart okozó eszközt a pedagógus elveheti, kicsengetés után azonban haladéktalanul vissza kell adni tulajdonosának. 18. A tanítási órát zavaró levelezést a pedagógus megszüntetheti azzal, hogy a levelet elveszi, majd óra végén olvasatlanul visszaadja. 19. A könyvtár nyitvatartási ideje: Hétfő: 07:00-15:15 Kedd: 07:00-15:15 Szerda: 07:00-15:15 Csütörtök: 07:00-15:15 Péntek: 07:00-14:00 óráig. A könyvtár csoportos látogatását a könyvtáros felé előzetesen jelenteni kell! 20. A törvény értelmében az iskola területén, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon tilos a dohányzás! 21. Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról az osztályfőnök jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az iskola a szülőt írásban értesíti a döntésről. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át, - szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladja meg. 22. Az iskola területén, közvetlen környezetében (az iskolához vezető járdaszakasz egy részén, a tornacsarnok, kollégium körüli területeknél) az osztályok előzetes egyeztetés-beosztás szerint összegyűjtik a keletkező hulladékot az osztályfőnök vagy a szaktanár irányításával. Az ehhez szükséges eszközöket (védőkesztyűk, zsákok) az iskola biztosítja minden diáknak. 10

11 23. Rendezvények és tanműhelyi gyakorlati munka után a diákok kötelesek rendet rakni maguk után. 24. A testnevelés órákra vonatkozó házirend I. Felszerelés: fehér, iskolai emblémás, vagy egyszerű póló. Sötét színű rövidnadrág a fiúknak és a lányoknak, illetve indokolt esetben sötét színű hosszú nadrág a lányoknak. A tornacipő a tornatermi előírásoknak feleljen meg. Melegítő alsó, illetve felső viselése az időjárástól függően a szabadtéri foglalkozásokon és az egészségügyi felmentést kérő tanulóknak engedélyezett. Utcai ruházat, ing, kötött pulóver, cipő stb. nem. Testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon nyaklánc, karkötő, gyűrű, nagyobb méretű fülbevaló balesetveszély miatt nem viselhető. A testékszereket (piercing) pedig vagy ki kell venni, vagy le kell ragasztani. Amennyiben az előbb említetteket nem távolítják el, illetve nem ragasztják le a tanulók, nem vehetnek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. Rádiótelefont, sétálómagnót stb. nem hozhatnak a tanulók testnevelés órára, még a felmentett tanulók sem. Ha a tanuló felszerelés hiánya miatt nem vesz részt az órai munkában, elégtelen osztályzatot kap. II. Felmentés, felmentett tanuló: testnevelés órai felmentést az ellenőrző könyvbe beírt orvosi igazolásra mely az iskolaorvostól is kérhető- kaphat a tanuló. (szülői igazolásra nem). Hosszabb időre - hónap, félév, egész tanévre - szóló felmentést csak orvosi papírra, szakorvosi bélyegzővel. A teljes felmentést kérő tanulóknak minden tanévben október 15- ig kell leadni igazolásaikat testnevelő tanáruknak, a szakorvosi javaslattal, a felmentési kategóriát megjelölve. A teljes felmentési kérelem egy tanévre szól! Ha a tanuló felmentést kér az óráról, s láthatóan beteg, (megfázás, sérülés) az orvosi igazolást a következő órára kell hoznia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell megítélni, mintha nem hozott volna felszerelést. Az egészségügyi felmentést kérő lányoknak is el kell hozniuk az órára a felszerelést, s a testnevelő tanártól kapott könnyített feladatokat végzik. A gyógy-testnevelési foglalkozásra utalt tanulók a gyógy-testnevelést irányító tanár utasítása szerint dolgoznak. Nem kötelező viszont részt venniük a testnevelési órákon. A felmentett és felszerelést nem hozó tanulóknak az órán meg kell jelenniük. 25. Iskolai ünnepélyek, rendezvények Tanévnyitó ünnepély: Munkaterv alapján Gólyaavató, bál: 4. hét csütörtök Megemlékezések: október 23. március 15. Karácsonyi ünnepély: december utolsó tanítási napja Szalagavató: február (első péntek) Ballagás: a tanév rendje szerint Iskolai diáknap: Munkaterv alapján Tanévzáró ünnepély: Munkaterv alapján 11

12 IV. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA, TÁVOLMARADÁSI, TÁVOZÁSI ENGEDÉLYEK 1. A hiányzás első napján a több napos betegségről, az osztályfőnököt értesíteni kell. (telefon, levél, ) 2. A gyógyulást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 8 napon belül az orvosi igazolást be kell mutatni az osztályfőnöknek. Ha szakmai napon is hiányzott a tanuló, akkor az igazolást az oktatójának is mutassa meg! Tanév végi mulasztás esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon köteles az igazolást bemutatni. Orvosi igazolást Ellenőrző könyvben fogadunk el. Ha a tanuló az orvosi igazolást külön lapon hozza, akkor azt az osztályfőnök beírja az Ellenőrző könyvbe. 3. Tanítási időben szakrendelésre csak akkor lehet menni, ha az tanítási időn kívül nincs, vagy az iskolaorvos javasolja. 4. Egy tanévben a szülők családi okok miatt háromszor egy napot igazolhatnak, ezt - előre nem látható ok kivételével - az ellenőrző könyvön keresztül előre kell kérni. Ezt meghaladó időtartamot csak az igazgató engedélyezhet. A szaktanár saját órájáról indokolt esetben elengedheti a tanulót, és erről tájékoztatja az osztályfőnököt. Az osztályfőnök - indokolt esetben - egy tanítási napról elengedheti a tanulót, a hiányzást az Ellenőrző könyvbe jegyzi. 5. Nem osztályozható a tanuló, ha igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladja szakközépiskola évfolyamain 250 tanítási órát, szakképzésben az elméleti tanítási órák 20%-át. szakképzésben a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át. Nem osztályozható egy adott tantárgyból az a tanuló, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a tanítási órák 30%-át. Ha a tanuló mulasztása a fenti óraszámokat meghaladja- a gyakorlati képzés kivételével-, a nevelőtestület engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén osztályozó vizsgát tehessen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (7) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 6. A gyakorlati képzésről való hiányzás esetén - szorgalmi időben és szorgalmi időn kívül- a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 39.. alapján járunk el. 7. Ha a távolmaradást nem igazolja a tanuló, a mulasztás igazolatlan. Az iskola, köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, továbbá ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása eléri a tíz órát. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri a tíz órát, az osztályfőnök értesíti az igazgatót, aki hivatalos levélben közli a hiányzás tényét a jegyzővel, kormányhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 12

13 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a kormányhivatalt. Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, ezt a magatartás jegynek is tükröznie kell. 1-2 óra igazolatlan mulasztásért osztályfőnöki figyelmeztetés, magatartás jegy: jó, 3-9 óra igazolatlan mulasztásért osztályfőnöki intés, magatartás jegy: változó, óra igazolatlan mulasztásért igazgatói figyelmeztetés, magatartás jegy: változó, óra igazolatlan mulasztásért igazgatói intés, magatartás jegy: rossz, óra igazolatlan mulasztásért tantestületi megrovás óra igazolatlan mulasztásért tantestületi szigorú megrovás 30-nál több óra igazolatlan mulasztás esetén, a nem tanköteles tanulóviszonya megszűnik, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola, írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. (20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet bekezdés) V. TANULMÁYOK ALATTI VIZSGÁK A tanuló munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályzási rendszer. A tanuló félévi és év végi osztályzatát az évközi érdemjegyek alapján kell megállapítani. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, o engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, o A Házirend IV. fejezet 5. bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, o a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. Különbözeti vizsgát azoknak a tanulóknak kell tenni, akik nem nálunk kezdték meg tanulmányaikat és eltérő a két iskola óraterve. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 13

14 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha o a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, o az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát augusztus 15-étõl augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. (Munkatervben meghatározott időpontban) Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. A tanulmányok alatti vizsga követelményei, részei, az értékelés szabályai a házirend 1. és 2 számú mellékletében található. Ezek a vizsgák a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi tantervek követelményei szerint folynak. Osztályozó vizsgát januárban, áprilisban, júniusban és augusztusban szervez az iskola az eseménynaptárban rögzített időpontokban. Javítóvizsga augusztus utolsó hetében, különbözeti és pótló vizsga egyéni elbírálás alapján ezektől eltérő időpontban is szervezhető. Az osztályozó vizsgára a kérelmeket az iskola igazgatójához kell benyújtani, - kiskorú tanuló esetén a szülővel együtt- legalább három héttel a vizsga időpontja előtt. Iskolánkban középszinten választható érettségi tantárgyak a következők: o Biológia o Fizika o Gépészeti alapismeretek o Informatika o Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) o Testnevelés A tanulók az első (nem végleges) jelentkezéseket március 31-ig adják le osztályfőnökeiken keresztül az igazgatóságnak. A tanulók végleges jelentkezéseiket egyéni jelentkezési lapon május 20-ig adhatják le. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyermekével közösen gyakorolja. Május 20. után a választott tárgy a tanuló számára a következő tanévre kötelezővé válik. Ha a tanuló egész éves külföldi tartózkodás illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, a tanév megkezdése illetve felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával. A tanulók a választásukat csak az igazgató engedélyével módosíthatják. A változtatási kérelmüket május 20-ig írásban nyújthatják be. Azon tanulók választása, akik változtatási kérelmet nem nyújtanak be, automatikus érvényes marad. A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit és értékelését a Házirend 1. sz. és 2. sz. mellékletei tartalmazzák. VI. A TANULÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE TANULMÁNYI JEGYEK Jeles: Jó: Közepes: Elégséges: Elégtelen: a tanuló a törzsanyagon kívüli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni. a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni. a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni. a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, és segítséggel is nehezen tudja alkalmazni. a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, és segítséggel sem tudja alkalmazni. 14

15 ÉRTÉKELÉS 1,00-1,70 elégtelen 1,71-2,40 elégséges 2,41-2,70 a tanár mérlegelése alapján elégséges vagy közepes 2,71-3,40 közepes 3,41-3,70 a tanár mérlegelése alapján közepes vagy jó 3,71-4,40 jó 4,41-4,70 a tanár mérlegelése alapján jó vagy jeles 4,71-5,00 jeles MAGATARTÁS JEGYEK Példás: fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan ellátja, segítőkész, viselkedése, hangneme követésre méltó, kulturált, udvarias. Jó: legfeljebb szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült, tanulmányi és közösségi feladatait jól látja el. Változó: osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el. Rossz: igazgatói intésben, ill. súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, vagy az iskolai élet szabályait sorozatosan megszegi, társaira rendszeresen rossz hatással van, tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el, Példás: Jó: Változó: Hanyag: SZORGALOM JEGYEK képességei és teljesítménye összhangban állnak, vagy legalább három tárgyból javít eredményén, ill. 0,3-del tanulmányi átlagán, az órákon aktivitásával kitűnik társai közül. rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, javít tanulmányi eredményén. tanulmányi munkája ingadozó, maximum egy bukás, teljesítménye erősen képességei alatt marad. tanulmányi munkájában megbízhatatlan, munkáját közöny jellemzi, messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól, vagy egynél több tantárgyból bukik. VII. A TANULÓK JUTALMAZÁSA, DICSÉRETE A DICSÉRETEK FORMÁI Ellenőrzőbe írt: tanári, szakoktatói dicséret osztályfőnöki dicséret kollégiumvezetői dicséret, gyakorlati oktatás vezetői dicséret A dicséret formái félévkor, tanév végén: Kiemelkedő tanulmányi eredmény, versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel és az iskola érdekében végzett tevékenység elismeréseként. Bizonyítványba írt: tantárgyi dicséret igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret 15

16 JUTALMAK FORMÁI könyvjutalom tárgyjutalom oklevél Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti dicséretek, jutalmak odaítéléséről. Az iskolai közösség érdekében folyamatosan végzett igen jelentős, a kötelességen túlmenő tevékenységéért a nevelőtestület dicséretben részesítheti a tanulót, Ezt igazgató az iskolai közösség előtt nyilvánosan ismerteti, és a tanuló beírja nevét az iskola Aranykönyvébe. VIII. A TANULÓK FEGYELMI FELELŐSSÉGE, BÜNTETÉSE 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, azaz a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat megszegi, büntetésben kell részesíteni. A büntetés formái szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés szóban, írásban osztályfőnöki figyelmeztetés szóban, írásban a szülők behívásával osztályfőnöki intés, írásban gyakorlati oktatásvezetői figyelmeztetés szóban, írásban a szülők behívásával igazgatói figyelmeztetés szóban, írásban a szülők behívásával igazgatói intés, írásban tantestületi megrovás tantestületi szigorú megrovás A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni, a vétség súlyától függően. 2. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 3. Fegyelmi büntetések a következők lehetnek: 3.1 megrovás 3.1. szigorú megrovás 3.2. kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 3.3. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 3.4. eltiltás a tanév folytatásától 3.5. kizárás az iskolából Tanköteles tanulóval szemben az 3.4. és 3.5. pontokban meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától, és fegyelmi eljárás keretében kizárható a tanuló az iskolából: lopás, nagy kárt okozó szándékos rongálás, súlyos agresszivitás másokkal szemben, visszaélés kábítószerrel (iskolai terjesztés) okirat hamísítás. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Lefolytatásához mindkét fél (amennyiben valamelyikük kiskorú, a szülő) egyetértése szükséges, az egyeztető eljárást a kötelességszegő tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek) a 16

17 fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kell kérnie, s legfeljebb 15 napon belül eredményre kell vezetnie. Ha a felek írásbeli megállapodásra jutnak a sérelem orvoslásáról, a fegyelmi eljárást maximum 3 hónapra fel kell függeszteni, illetve ha ez alatt a sértett (vagy szülője) nem kéri a folytatását, meg kell szüntetni. Ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. (20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 53 ) IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A Házirend nyilvános, a könyvtárban, a portán és a titkárságon bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. A Házirendet a kezdő évfolyam megkapja. A Házirendből egy-egy példányt kapnak: o Diákönkormányzat vezetője o A diákönkormányzatot segítő tanár o Szülői Szervezet o Osztályfőnökök o Igazgató és igazgatóhelyettesek o Kollégium o Tanműhely 17

18 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA és KOLLÉGIUMA ZIRC KOLLÉGIUMI HÁZIREND

19 Bevezető Jelen házirend a fenntartói jóváhagyást követően lép hatályba, a megelőző házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. A házirend a következő módosításáig érvényes, időbeni hatálya a tanév szorgalmi időszakára korlátozódik, hatálya kiterjed a kollégium egész területére, illetve azon kívül a kollégiumi rendezvényekre, személyi hatálya kiterjed minden tanulóra, dolgozóra, aki a kollégiummal jogviszonyban áll (tanulói, munkajogi). A jelen házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolta, a házirendet elfogadta: a nevelőtestület, jóváhagyta a fenntartó. A jelen házirendi szabályozás időpontjában a kollégiumban szülői szervezet nem működik, így a jogszabályok erre vonatkozó előírásai nem tudnak érvényesülni. A házirend nyilvánossága: Minden 9. évfolyamos tanuló kézhez kapja. Minden tanári szobában rendelkezésre áll. 19

20 1.Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1.1 Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony Kollégiumi felvételi kérelem benyújtásának feltétele: középiskolai tanulói jogviszony. Kiskorú tanulót a szülő, vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján,(mely lehet az iskolába beadott Felvételi jelentkezési lap is) nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján vesszük fel, beköltözését a számára megjelölt napon és időpontban biztosítjuk. A kollégiumi elhelyezésnél a jelentkezéskor az elbírálási sorrend elvei: - Követelmény: az egészségügyi alkalmasság. - Elutasításra akkor kerülhet sor, ha a tanulót előző tanévben súlyos fegyelmezetlenség miatt zárták ki a kollégiumból, illetve férőhely hiányában. Ez utóbbi esetben az elbírálás a szociális helyzet, illetve tanulmányi eredmény alapján történik. Érettségi előtti képzésben való részvétel. Az állandó lakhely Zirctől való távolsága A felvételről az igazgató dönt. A felvétel egy tanévre szól, a következő évre történő férőhely igényt az aktuális év május hónapjában a csoportvezető tanárnál írásban kell jelezni. Kollégiumi tagsági viszony beiratkozással létesül kiskorú tanuló esetén a szülő is aláírja. Kollégiumi tagsági viszony megszűnése: a tanulói jogviszony megszűnésével, kizáró fegyelmi határozattal, 18. életévet betöltött tanuló saját írásbeli kérésére, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérésére, fizetési hátralék esetén, szorgalmi időszak végén. Megszűnhet a kollégiumi tagsági jogviszony fegyelmi határozattal történő kizárás esetén is. A fegyelmi határozat, illetve a felvétel elutasítása ellen fellebbezni a fenntartónak címzett, az iskola igazhatójához benyújtott fellebbezéssel lehet. A szorgalmi időszak alatti a kollégiumi tagság megszüntetésének (kiköltözés) lehetséges időpontjai: minden hónap 1-je illetve 15-e. A tervezett kiköltözés írásos kérvényezését a rendszeresített forma nyomtatványon a csoportvezető tanárnak a kiköltözés napja előtt legalább két héttel le kell adni. Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó napon, a tanév más időpontjában a szabályozott eljárás szerint kezdeményezése a csoportvezetőnél. Tartós, vagy rendszeres eseti hiányzásokat írásban előre, a szülőnek, gondviselőnek, vagy a nagykorú diáknak jelezni kell. A kollégiumba történő beiratkozással a szorgalmi időszakban megilletik a kollégistát a törvények, rendeletek által garantált általános jogok, továbbá a jelen Házirend biztosította jogok. Tanítási szünetekben a kollégium takarékossági okokból bezárhat. 20

21 A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának házirendje az alábbi szabályzatok figyelembe vételével készült: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Az intézmény Pedagógiai Programja Az intézmény Minőségirányítási Programja A kollégium a maga közösségi- és sajátos eszközeivel támogatja, folytatja és kiegészíti az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit. A kollégium pótolja és folytatja a család nevelő-gondozó munkáját, s el akarja érni, hogy a tanulók a kollégiumi nagycsaládon belül a tanulmányi- és önképzési feladatok teljesítésével, a közösségi szokások kialakításával közösségi emberekké nevelődjenek, illetve nevelődve készülhessenek eljövendő életpályájukra. E célok elérésében a kollégium a diákönkormányzat segítségével és közreműködésével - a HÁZIREND keretében az alábbi követelmények lelkiismeretes és pontos teljesítését várja el valamennyi tanulótól. 1.2.A házirend hatálya A házirend vonatkozik minden kollégiumot használóra (tanulókra, pedagógusokra, alkalmazottakra, vendégekre). A házirend előírásai, szabályai a kollégium területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint a kollégium által szervezett programokra, a tanulók kollégiumi tevékenységére, valamint a kollégiumi jogviszony ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodásra is vonatkoznak 1.3.A házirend elfogadásának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, diákok javaslatainak figyelembe vételével, az azzal megbízott személy készíti el. A házirend tervezetét megvitatják: a nevelőtestület kollégiumi tanulóközösség A házirend készítője a nevelők, a diákönkormányzat javaslatainak figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet a diákönkormányzat vezetősége véleményezi, majd egyetértésük esetén a házirendet a kollégium nevelőtestülete fogadja el. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadás, mind az egyetértési jog gyakorlását. 2.Diákkörök létrehozásának rendje A tanulók kezdeményezésére diákkörök alakulhatnak. Feltételek: 21

22 A diákkör minimális létszáma 5 fő. Írásos működési szabályzattal rendelkezik Tevékenysége illeszkedik a pedagógiai programhoz 3.Diákönkormányzat létrehozásának rendje A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkájának segítője az igazgató által e feladatkörrel megbízott pedagógus, akinek személyéről az igazgató a DÖK-kel egyeztet. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, a kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (rádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A kollégiumi diákönkormányzat véleményezhet minden olyan kérdést, amely a kollégium tanulóinak legalább egy csoportját érinti. A tanulók a kollégium vezetőjéhez és nevelőihez intézett kérdéseiket és véleményeiket a társalgóban elhelyezett Vélemény-ládán keresztül is feltehetik. A kollégiumban kollégiumrádió működik. 4.Kollégiumból történő hazautazás rendje A tanulók péntekenként az iskolai tanítás befejeztével általában hazautazhatnak. A pénteken távozó tanulókat a kollégium úgy tekinti, hogy haza utaztak, értük felelősséget nem tud vállalni. 5.A tanulók nagyobb közössége Minimum 25 fő, vagy egy tanulócsoport illetve kollégiumi csoport 6.A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái. A kollégiumban folyó nevelés, oktatás világnézetileg semleges. 7.Jogorvoslati jog gyakorlása 22

23 Az intézmény a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ennek első szintje a közösség DÖK vezetősége, második szint a csoportvezető tanár, harmadik szint a kollégiumi DÖK vezetőség, negyedik szint az igazgató. Egyéb fórumok: diákközgyűlés legalább évi egy alkalommal diákpanasz bizottság működtetése, vagy diák -ombudsman választás a DÖK joga. Ha a fentieken a diák (vagy képviselője) nem jár eredménnyel, akkor az írásos jogorvoslati kérelmet megfogalmazhatja a diák, vagy képviselője, vagy a DÖK. jogsérelem esetén ha az intézményegység-vezető által meghozott döntést továbbra is sérelmezi a tanuló - a következő címre kell benyújtani: Pápai Szakképzési Centrum, Pápa 8.Kérdezés-érdemi válasz rendje Az intézményhasználók kérdéseinek biztos célba érése érdekében - bármely más megoldás mellett - működtetjük az írásbeli kérdésfeltevés lehetőségét. Bedobható a DÖK iroda mellett lévő vélemény ládába. A válaszokat havi rendszerességgel a DÖK -ön keresztül a feladóhoz juttatjuk. A név nélküli kérdések megválaszolását a tartalomtól függően teljesítjük a diákrádión keresztül 9.Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása Minden egyéb választható megoldás mellett tanévenként egy alkalommal nyilvános fórumot - küldött-közgyűlést - tartunk, ahol bárki elmondhatja véleményét. 10.Foglalkozásválasztás, rendje A tanuló a fakultatív foglalkozásokról illetve a kötelezőn kívüli tevékenységekről az előtérben elhelyezett faliújságon keresztül értesül. A tanuló írásban a csoportvezető tanárán keresztül jelentkezhet választható foglalkozásokra, melyeken jelentkezése után a részvétele kötelező. 11.Étkezés, kedvezményes étkezés Térítési díj: a kollégiumi alapellátás ingyenes, csak az étkezésért kell a jogszabályok szerinti összeget fizetni,a települési önkormányzat előírásainak megfelelően. Az alapszolgáltatásokért is térítési díjat köteles fizetni az a tanuló, aki az iskolában tandíjfizetésre kötelezett. A térítési díj mértéke a Ktv (1) e. pontja szerint. 12.Kollégiumban a magánlakáshoz való jog 23

24 Lakószoba: a kollégisták lakószobájukban elhelyezett tárgyaiért az intézmény korlátozott felelősséget vállal. Nevezetesen megteremti a zárható egyéni szekrény és a zárható szobaajtó feltételeit. A kollégium működési elégtelenségéből keletkezett kárt a tanuló számára megtérítjük. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló, vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel élhet. A lakószobában elektromos berendezés a tűz-és balesetvédelmi utasítás betartása mellett is csak külön engedéllyel használható.(használhatósági Tanúsítvány) Nem üzemeltethető különösen: főző, sütő, melegítő berendezés. A lakószobákban élelmiszer tárolása tilos, kivéve konzerv, illetve jellegében hasonló élelmiszerek (csoki, üdítő). A lakószobába pedagógiai céllal (a fenti szabályok betartásának ellenőrzése, nevelési szándék) a kollégiumi nevelőtestület tagja bármely időpontban jogosult belépni, (munkaköri leírása erre kötelezi is). Bezárt szobát köteles az ellenőrzés után visszazárni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg (szekrények, fiók tartalma), ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad. A lakószobába takarítási céllal a takarítónő bemegy, takarítás után az ajtót köteles visszazárni. 13.Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A kollégiumban orvosi ellátást szervezünk. A beteg tanuló betegellátásra köteles jelentkezni az iskola rendelőjében az aktuális rendelési időszakban. Iskolából történő betegség, rosszullét miatti hazaérkezéskor a tanulónak javasoljuk a saját háziorvosának felkeresését, mivel a kollégiumnak nincs ápolónője. Az orvosi rendelő nyitva tartása a földszinti információs táblán található. A hűtőszekrényeket ellenőrizzük, a hozott romlandó, lejárt szavatosságú élelmiszereket egészség megőrzési okból eltávolítjuk. A kollégium egész területén tilos a dohányzás! 14.Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlásának rendje A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában a kollégiumvezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát. A tantestület biztosítja, hogy olyan értekezleteken, melyek témája a kollégiumi közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek. 15.Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok A kollégiumban ezt a feladatot a csoportvezető pedagógusok látják el. 24

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben