Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tanácstermében (2071 Páty, Kossuth L. u. 83.) Jelen vannak: Dr. Majoros Ildikó elnök, Czettner Sándorné elnökhelyettes, Bereczki Gáborné képviselı, Tornainé Megtért Mária Bánsághy Balázs a Jegyzı meghatalmazásából Továbbá két érdeklıdı. Dr. Majoros Ildikó üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy a képviselıtestületi ülés határozatképes. Ezt követıen a napirendi pontokra tesz javaslatot: Napirendi pontok: 1. A pátyi német nemzetiségi önkormányzat elnevezése, 2. Kezdeményezés települési önkormányzatnál a képviselı-testületi és bizottsági üléseken történı részvétel és tanácskozási jog biztosítása érdekében, 3. A kisebbségeket megilletı, mőködéshez szükséges dologi eszközök biztosításának kezdeményezése, 4. A kisebbségeket megilletı, mőködéshez szükséges helyiség biztosításának kezdeményezése, 5. Kezdeményezés a települési önkormányzatnál a kirchheimi testvérvárosi kapcsolatok, mint önként vállalt feladat átadását Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére, 6. A települési kórus fenntartásának és mőködtetésének átadása Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete részére, 7. Döntés német nemzetiség tánccsoport felállításáról, 8. Német nemzetiségi óvodai csoport indításának kezdeményezése, 9. Német nemzetiségi iskolai osztály indításának kezdeményezése, 10. A német nyelv tanulás területén kimagasló teljesítményt nyújtó általános iskolás gyermekek jutalmazása

2 2. oldal, összesen: Sikeres német nyelvvizsgát tett személyek egyszeri jutalmazása, 12. Felnıtt német nyelvtanfolyam szervezésének kezdeményezése, 13. Kapcsolatfelvétel elhatározása a szomszéd települések német nemzetiségi önkormányzataival, 14. A Német Nemzetiségi Önkormányzat híreinek a Pátyi Kurirban történı rendszeres megjelenésének kezdeményezése a települési önkormányzatnál, 15. Kapcsolatfelvétel elhatározása a Budakörnyéki Iránytő Szerkesztıjével a pátyi német nemzetiségi hírek rendszeres megjelenése érdekében, 16. Pad tábla kihelyezésének kezdeményezése a települési önkormányzatnál, 17. Német nyelvő ügyeleti rendszer kialakítás magyarul nem beszélı pátyi lakosok részére november 28-ra adventi rendezvény tartásának elhatározása, január vége, február elejei idıpontban sváb bál tartásának elhatározása, 20. Napirendi pont: Döntés Páty Német Nemzetiségi Önkormányzatának ünnepének napján német nemzetiségi rendezvény tartásáról 21. Döntés koszorúzásról a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, 22. A pátyi német nemzetiségi nap meghatározása, 23. Évi legalább egy német nyelő katolikus mise tartásának kezdeményezése, megszervezése, 24. Javaslat a évi koncepcióhoz. 25. Aláírási joggal bíró képviselık megválasztása A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a napirendi pontokra tett javaslatot a Képviselı-testület elfogadja. 1. Napirendi pont: A pátyi német nemzetiségi önkormányzat elnevezése Tisztelt Képviselı-testület! A jelenleg hatályos törvények a kisebbségi önkormányzatok részére is elıírják szervezeti-mőködési szabályzat készítését. Ebben kell meghatározni a pl. a kisebbségi önkormányzat nevét, székhelyét, címerét stb. is. Mivel a megalakulásunk óta eltelt idı még kevés ahhoz, hogy SZMSZ-ünk legyen, de már a nevünket használva kell a különbözı adminisztárciós feladatainkat ellátni, szükség a nevünk meghatározása. Amely nevet most meghatározunk, az kerül majd az SZMSZ-be is. Az ÉMNÖSZ ülésén azt ajánlották, hogy minél egyszerőbb nevet válasszunk, mert azt kell németül is lefordítva használni, ezért én az alábbi javaslatot teszem:

3 3. oldal, összesen: 32 határoz, hogy elnevezése: Magyar nyelven: Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Német nyelven: Deutsche Selbstverwaltung Pad Czettner Sándorné: Javaslom, hogy az elnevezésünk a német elnevezésnek megfelelıen Páty Német Önkormányzata legyen. Dr. Majoros Ildikó: Ilyen rövid név használatár valóban van lehetıség, Budaörs német önkormányzatát is így hívják. Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 2 igen, 2 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület nem fogadja el a javaslatot. Dr. Majoros Ildikó: Most az eredeti indítványt teszem fel szavazásra. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 9 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy elnevezése: Magyar nyelven: Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata, Német nyelven: Deutsche Selbstverwaltung Pad. 2. Napirendi pont: Kezdeményezés települési önkormányzatnál a képviselı-testületi és bizottsági üléseken történı részvétel és tanácskozási jog biztosítása érdekében Tisztelt Képviselı-testület! Sajnos a október 27-én tartott települési képviselı-testületi ülésen nem tudtam részt venni, de a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeimet két képviselıtársunk átadta a Polgármester úrnak és Jegyzınek. Mint ahogyan azt a közösségi honlapon látható videó felvétel is mutatja, a Jegyzı olyan nyilatkozatot tett, hogy nem szólhatunk hozzá olyan kérdésekhez, amely nem a kisebbséget érinti. Nyilatkozatában a települési Önkormányzat SZMSZ-re hivatkozott. Magyarországnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásának feltétele volt, hogy elfogadja az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló Keretegyezményét, amelyet az évi XXXIV. törvény hirdetett ki. Ezt azt jelenti, hogy a nemzetközi egyezményben foglaltakkal semmilyen jogszabály, még önkormányzati rendelet sem lehet ellentétes. Ezt erısítik meg többek között az alábbi állásfoglalások is:

4 4. oldal, összesen: 32 Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyőlési Biztosának tevékenységérıl 2009 (részlet) A Nektv. elıírásaiból az is következik, hogy az egyetértéshez nem kötött, de a kisebbségi lakosságot e minıségében érintı helyi önkormányzati rendeletek kapcsán véleményezési joga van a kisebbségi önkormányzatoknak. A törvényi rendelkezések ellenére a kisebbségi önkormányzatok csak kevéssé tudják érdemben befolyásolni a rendeletalkotást. A helyi önkormányzatok egy része azt is vitatja, hogy a kisebbségi jogokat érintı, azonban nem egyetértéshez kötött elıterjesztéseket meg kell küldeni a kisebbségi önkormányzatok részére. Álláspontjuk szerint elegendı, ha a kisebbségi önkormányzat elnökét szószólóként meghívják a testületi ülésekre. Másutt elismerik ugyan, hogy az egyeztetés jogszabályi kötelezettség, ám a képviselı-testületek nem foglalkoznak érdemben a kisebbségi önkormányzatok véleményével, nem veszik figyelembe javaslataikat. Az egyetértéshez kötött rendeletek kapcsán sem érvényesül feltétlenül az együttdöntési jogosultság. A képviselı-testületek tisztában vannak azzal, hogy a kisebbségi önkormányzatok jelentıs része nem fogja jogi úton megtámadni a törvénysértı módon elfogadott helyi jogszabályt. Egyrészt azért, mert nem tudják vállalni az ezzel járó jogi procedúrát, másrészt kiszolgáltatott helyzetük miatt amirıl a mőködési feltételek kapcsán még szólni fogunk tartanak attól, hogy nyíltan fellépjenek a helyi önkormányzattal szemben. A jelenlegi gyakorlat nem csak a Nektv. rendelkezéseivel ellentétes, a Magyar Köztársaság ugyanis több nemzetközi egyezményben is vállalta, hogy biztosítja a kisebbségi közösségek részvételi lehetıségét az ıket érintı ügyekben. Ezek között kiemelt jelentısége van az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló Keretegyezményének, amelyet az évi XXXIV. törvény hirdetett ki. A Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának 2008 februárjában közzétett kommentárja kifejti, hogy a részes államoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek bevonására azokba a döntéshozatali folyamatokba, melyek különleges fontossággal bírnak számukra. Ettıl függetlenül olyan ügyekben is hallathatják hangjukat, melyek nem kizárólag ıket érintik, hanem a társadalom egészének tagjaiként van hatása rájuk. A Keretegyezményhez főzött magyarázat kitér arra is: nem elégséges, ha a részes államok a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek részvételét csak formálisan biztosítják. Azt is biztosítaniuk kell, hogy részvételük érdemi befolyással van a meghozott döntésekre, és hogy, amennyire csak lehetséges, a meghozott döntések közösek. Az e követelmény teljesítéséhez szükséges jogi keretek hazánkban már adottak. A következı önkormányzati ciklusra vár az a

5 5. oldal, összesen: 32 feladat, hogy ezek a törvényi rendelkezések általános jelleggel érvényesüljenek a mindennapi gyakorlatban. Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal állásfoglalása A kisebbségi szószóló részvételi joga alapvetıen három tárgykörhöz kapcsolódik. 1.) A kisebbségi önkormányzat a kisebbségi közösséget megilletı jogosultságok érvényesítésére, a kisebbségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a kisebbségi közügyek önálló intézésére jött lére. A Nek.tv. 24/B. -a kimondja, hogy a kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli. Ebbıl következıen, ha a települési önkormányzat a kisebbségi kulturális autonómia megvalósításával - így különösen az oktatással, valamint az anyanyelv és a hagyományok ápolásával, az építészeti és egyéb tárgyi emlékek megırzésével - kapcsolatos kérdéseket tárgyal, akkor a kisebbségi elnök számára szószólói minıségében a zárt üléseken is biztosítani kell a részvétel jogát. Különösen így van ez akkor, ha a képviselı-testület vagy a bizottság ülésén olyan döntést vitatnak meg, amelyhez kapcsolódóan a kisebbségi önkormányzatot egyetértési vagy véleményezési jog illeti meg. Az együttdöntési jog gyakorlásának ugyanis az az alapvetı feltétele, hogy a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére álljanak a testületi álláspont kialakításához szükséges információk. A szószóló kizárása a települési önkormányzat zárt üléseirıl lényegében a kisebbségi autonómia tartalmának "kiüresítéseként" lenne értékelhetı. 2.) A Nek.tv. 41. (6) bekezdése kimondja, hogy a "kisebbség jogait, kötelezettségeit érintı önkormányzati rendelet megalkotása, illetıleg a kisebbség helyzetét általánosan befolyásoló intézkedés meghozatala elıtt a hatáskörrel rendelkezı önkormányzati szerv köteles a szószóló véleményét kikérni". Ennek a rendelkezésnek az a helyes értelmezése, hogy az elnök szószólójaként nem csupán a Nek.tv-ben biztosított kollektív kisebbségi jogokkal szoros kapcsolatban álló napirendi pontok megvitatásában vehet részt. A képviselı-testület vagy bizottság által tárgyalt kérdések jelentıs része - így különösen az Ötv. 8. -ában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó döntések - szükségszerően érintik a település kisebbségi közösségét is, indokolt tehát, hogy az ülésen részt vehessen a szószóló. A "kisebbség helyzetét általánosan befolyásoló intézkedés" olyan széles kategória, amelybe például a településfejlesztéssel, a településrendezéssel, a lakásgazdálkodással, az épített és természeti környezet védelmével, a csatornázással, a vízrendezéssel és a csapadékvíz elvezetésével, a helyi közutak és közterületek

6 6. oldal, összesen: 32 fenntartásával, a helyi tömegközlekedéssel, a köztisztasággal, a foglalkoztatás megoldásával kapcsolatos kérdések is beletartoznak. (Pontosabban: Ötv. 8. (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemetı fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. ) 3.) Általános tapasztalat, hogy a zárt ülések többségében szociális támogatási kérelmekrıl határoznak. Felvetıdik tehát az a kérdés, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke szószólóként ezeken az üléseken is részt vehet-e. E kérdés megválaszolásának az lehet a kiindulópontja, hogy a kisebbségek egyik alapvetı joga az egyenlı bánásmódhoz való jog. A települési önkormányzat a szociális kérelmek elbírálása során nem különbözteti meg hátrányosan a kisebbségi közösség tagjait. A szószóló tehát joggal fogalmazhatja meg azt az igényét, hogy részt kíván venni a szociális ügyek tárgyalásán, mert csak így kaphat valós képet a települési önkormányzat segélyezési gyakorlatáról. Értelemszerően a szószóló részvételét minden szociális döntés során lehetıvé kell tenni, nem csak akkor, ha a kérelmezı az adott kisebbségi közösséghez tartozik. A Nek.tv. 30/B. (1) bekezdése értelmében a kisebbségi önkormányzat testülete - beleértve természetesen a szószólót is - nem gyakorolhat hatósági jogköröket. Abban az esetben azonban, ha a szószóló részt vesz a szociális kérelmek zárt ülésen való tárgyalásán, nem vesz át hatósági feladatkört, hanem tanácskozási jogával élve elısegíti a minél megalapozottabb döntéshozatalt. A kisebbségi szószóló zárt ülésen való részvétele felvethet adatvédelmi aggályokat. Ha a szószóló olyan zárt ülésen vesz részt, ahol egyedi

7 7. oldal, összesen: 32 ügyekben döntenek, szükségszerően megismer személyes adatokat is. De miután a részvétel jogát törvény biztosítja, ez nem tekinthetı a személyes adatokhoz való jogellenes hozzáférésnek. A szószóló ugyanakkor köteles betartani az adatvédelmi törvény és más jogszabályok titokvédelmi rendelkezéseit, és a megismert adatokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem élhet vissza azokkal. Az Adatvédelmi Biztos állásfoglalása (1926/H/2004. a zárt ülés dokumentumainak kezelése során megfelelı eljárást kell biztosítani a védendı adatok megóvása érdekében) a képviselı-testület vonatkozásában állapította meg a következıket: "A szigorú adatvédelmi, iratkezelési elıírások érvényesítése nem nyújthat garanciát arra, hogy az érintettek jogait tiszteletben tartsák. Bízom abban, hogy az önkormányzati képviselık és az önkormányzatok köztisztviselıi egyaránt hőek esküjükhöz és megtartják hazánk alkotmányos jogszabályait. Ezt a jogkövetı magatartást elımozdíthatja, ha az önkormányzat tisztségviselıi részletesen tájékoztatják az önkormányzati képviselıket, köztisztviselıket a személyes adatok és az üzleti titok védelmét szolgáló jogszabályi elıírásokról, a jogsértésekkel kapcsolatos (adatvédelmi, polgári jogi, büntetıjogi) szankciókról, az adatkezelési szabályok megsértése esetén pedig a - törvényben elıírt módon - felelısségre vonást kezdeményeznek." Az adatvédelmi ombudsman állásfoglalása szerint helyes, ha a polgármester figyelmezteti az ülés résztvevıit az ügyben elhangzott információk bizalmas kezelésére, az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre. Ezt az ajánlást a szószólóra is lehet alkalmazni. A fentiek tekintettel az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete elnökének, mint kisebbségi szószólónak a képviselı-testületi és bizottsági üléseken történı részvételt és az évi XXXIV. törvény által kihirdetett, az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló keretegyezményének és a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának 2008 februárjában közzétett kommentárjának megfelelı tanácskozási jogot. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 10 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete elnökének, mint kisebbségi

8 8. oldal, összesen: 32 szószólónak a képviselı-testületi és bizottsági üléseken történı részvételt és az évi XXXIV. törvény által kihirdetett, az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló keretegyezményének és a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának 2008 februárjában közzétett kommentárjának megfelelı tanácskozási jogot. 3. Napirendi pont: A kisebbségeket megilletı, mőködéshez szükséges dologi eszközök biztosításának kezdeményezése Tisztelt Képviselı-testület: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. Törvény szerint 27. (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi mőködésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. (2) A testületi mőködés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendıkön értendı különösen: a) a testületi mőködéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése. ) A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy a megalakulást követı két hónapon belül biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a törvény szerint ıt megilletı dologi eszközöket. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 11 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy a megalakulást követı két hónapon belül biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a törvény szerint ıt megilletı dologi eszközöket.

9 9. oldal, összesen: Napirendi pont: A kisebbségeket megilletı, mőködéshez szükséges helyiség biztosításának kezdeményezése A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. Törvény szerint 27. (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi mőködésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. (2) A testületi mőködés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendıkön értendı különösen: a) a testületi mőködéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése. 59. (3) A települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követı 2 hónapon belül a kisebbségi közügyek ellátásához, a mőködési feltételek 27. szerinti biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat a helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja. Az átadás nem akadályozhatja a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. Az ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét a helyi önkormányzat a rendeletében elkülönítetten határozza meg. A településünkön mőködı cigány kisebbségi önkormányzat is rendelkezik önálló helyiséggel, ezért minimális olyan helyiség biztosítását kérjük a Tisztelt Települési Önkormányzattól, amilyet ık használnak. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy a megalakulást követı két hónapon belül biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a törvény szerint ıt megilletı helyiség használatát. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 12 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata

10 10. oldal, összesen: 32 Képviselı-testületénél, hogy a megalakulást követı két hónapon belül biztosítsák Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a törvény szerint ıt megilletı helyiség használatát. 5. Napirendi pont: Kezdeményezés a települési önkormányzatnál a kirchheimi testvérvárosi kapcsolatok, mint önként vállalt feladat átadását Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. Törvény szerint 30/B. (1) A helyi önkormányzat képviselı-testülete az átruházható feladat- és hatáskörét a települési kisebbségi önkormányzat testületére annak kezdeményezésére - a 47. és 49. -ban foglalt eljárás kivételével - a (3) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján átruházhatja. A hatósági, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggı feladat- és hatáskörök nem ruházhatók át. (2) A települési kisebbségi önkormányzatok testületei a saját kezdeményezésükre történt megállapodás alapján a feladat- és hatáskörüket - a (3) bekezdésben meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén - az általuk képviselt kisebbséggel azonos, más kisebbségi önkormányzatra kölcsönösen átruházhatják. Az átruházás nem terjedhet ki a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskörre. (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján - ha e törvény másképpen nem rendelkezik - az átadó és az átvevı önkormányzat, valamint az érintett országos kisebbségi önkormányzat háromoldalú megállapodást köt. A megállapodás kötelezıen tartalmazza, hogy a megállapodással egyidejőleg a) a megállapodás tárgyát képezı feladat- és hatáskört az átvevı az átadótól átveszi, b) az átadó az ellátandó feladat- és hatáskör ellátásával arányban álló anyagi, tárgyi és pénzügyi feltételeket az átvevı rendelkezésére bocsátja, c) az átvevı tudomásul veszi, hogy az átadó - ha a feladat ellátása nehézségbe ütközik - az országos kisebbségi önkormányzat egyetértésével, egyoldalú nyilatkozattal visszavonhatja az átadott feladat- és hatáskört; ez esetben az átvevı az átvett vagy annak helyébe lépı vagyont, vagyonrészt - átadáskori értékben - az eredeti átadó rendelkezésére köteles bocsátani, d) az átadó és az átvevı tudomásul veszi, hogy ha bármely okból ellehetetlenül a megállapodás tárgyát képezı kötelezı önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, a hatáskört az a területileg illetékes helyi önkormányzat gyakorolja tovább, amely a jogszabály elıírásai szerint köteles azt ellátni. (4) A (3) bekezdés szerinti megállapodás végrehajtásával kapcsolatban a megállapodás résztvevıi között felmerült vitáról a közigazgatási hivatal a felek kezdeményezésétıl számított 15 munkanapon belül egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenırzési jogkörében jár el.

11 11. oldal, összesen: 32 Mivel elızetes megbeszéléseink szerint közösen úgy véltük, hogy a kirchheimi kapcsolatok ápolásának ügye leginkább a nálunk lenne jó helyen, mert ezt feladatot szívbıl látnánk el, kötıdésünk is van a németséghez, és rendelkezünk az ehhez szükséges nyelvtudással is, az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy a kirchheimi testvérvárosi kapcsolat szervezését, koordinálását Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére, azzal a feltétellel, hogy a települési Önkormányzat a feladat ellátáshoz céltámogatást biztosít. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 13 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy a kirchheimi testvérvárosi kapcsolat szervezését, koordinálását Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére, azzal a feltétellel, hogy a települési önkormányzat a feladat ellátáshoz céltámogatást biztosít. 6. Napirendi pont: A települési kórus fenntartásának és mőködtetésének átadása Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata részére Tisztelt Képviselı-testület! Településünkön sok éves kimaradás után tavaly újra megalakult a Pátyi Kórus. Az Önkormányzat is nagyon sok rendezvényén igénybe veszi közremőködésüket, színesítik a mősorokat. Cikkek születnek sikeres tevékenységükrıl. Ezt a feladatot a kórus tagjai lelkesedésbıl végzik, áldozzák fel szabadidejüket. Támogatásra azonban eddig nemigen, illetve eléggé keservesen találtak. Mivel kisebbségi önkormányzatunknak is célkitőzése német nemzetiség kórus létrehozása, akiknek tagjai nagy valószínőséggel a jelenlegi kórus tagjaiból kerülnének ki, átvehetnénk a Pátyi Kórus mőködtetését, amellyel a települési önkormányzat válláról is terhet vennénk le. Természetesen, mivel kevés pénzzel rendelkezünk ehhez az kell, hogy a települési önkormányzat a kórus mőködéséhez anyagi támogatást is nyújtson önkormányzatunk részére, akár céltámogatásként is. Azonban:

12 12. oldal, összesen: 32 30/A. (3) A települési kisebbségi önkormányzat kötelezı feladatai különösen: a) saját kezdeményezésére a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, Tehát, ha a feladat átvettük, azt kötelezetı is ellátni. A fentiek alapján az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy a Pátyi Kórus fenntartásának, szervezésének, koordinálásának feladatait Páty Német Nemzetiségi Önkormányzatával tárgyalja meg. Egyben úgy határoz, hogy német nemzetiségi kórust hoz létre. Bereczki Gáborné: Szerintem, nem kellene a teljes kórus terhét magunkra venni, csak akkor kellene a mőködését támogatni, ha német dalokat éneknek. Tolnainé Megtért Mária: Én is így gondolom. Bánsághy Balázs: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a kórus fenntartását nem vállalta a települési önkormányzat, csak pályázat útján támogatta. Dr. Majoros Ildikó: A fentiek ismertében új javaslatot teszek: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy a Pátyi Kórus fenntartásának, szervezésének, koordinálásának Páty Német Nemzetiségi Önkormányzatával tárgyalja meg. Egyben úgy határoz, hogy német nemzetiségi kórust hoz létre. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 14 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy a Pátyi Kórus fenntartásának, szervezésének, koordinálásának feladatait Páty Német Nemzetiségi Önkormányzatával tárgyalja meg. Egyben úgy határoz, hogy német nemzetiségi kórust hoz létre. 7. Napirendi pont: Döntés német nemzetiség tánccsoport felállításáról Tisztelt Képviselı-testület!

13 13. oldal, összesen: 32 A német nemzetiségi hagyományok ápolásának egyik legfontosabb eszköze a német nemzetiségi tánccsoport megalakulása és mőködése. Lelkes táncosaink istennek hála már vannak, összefogásukról képviselıtársunk, Bereczki Gáborné, Margit néni gondoskodna. A tánccsoport nem csak a tánc, hanem értelemszerően a zenei kultúra felélesztését is szolgálná, a fenntartásukhoz szükséges pénzügyi fedezetet pályázatokból szeretnénk biztosítani. A fentiek alapján az alábbi javaslatot teszem: Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete elhatározza, hogy német nemzetiségi tánccsoportot hoz létre és tart fenn. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 15 /2010. (XI.5.) számú határozat: Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete elhatározza, hogy német nemzetiségi tánccsoportot hoz létre és tart fenn. 8. Napirendi pont: Német nemzetiségi óvodai csoport indításának kezdeményezése Tisztelt Képviselı-testület! A német nemzetiségi kultúra alapja a német nyelv. Ahhoz, hogy gyermekeink közvetlen módon, németül szerezhessenek információkat saját kultúrájukról, hagyományaikról, a német nyelvet kell tanulniuk, illetve a nemzetiségi kultúráról és hagyományokról már gyermekkorukban hallaniuk kell. Mivel a német identitással rendelkezı családok nagy részében sem beszélnek már németül, illetve a hagyományokat nem tartják, az iskolában kell a gyerekeknek megtanulniuk a nyelvet és a szokásokat. Településünkön azonban még nincs német nemzetiségi óvoda, iskola. Ezért ezek létrehozását kezdeményezzünk a települési önkormányzatnál, elıször még csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indításával. A fent hivatkozott kisebbségi törvény szerint: 43. (1) Az állam a magyarországi kisebbségek anyanyelvét közösségösszetartó tényezıként ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a nevelési, oktatási intézménynek ki a fenntartója, támogatja a kisebbségek által használt nyelv alkalmazását a kisebbségi nevelésben, oktatásban. (2) A kisebbséghez tartozó gyermek a szülıje vagy gyámja (a továbbiakban együtt: szülı) döntésétıl függıen anyanyelvő, illetve anyanyelvi (anyanyelven és magyar nyelven folyó) vagy magyar nyelvő nevelésben, oktatásban vehet részt. Attól az évtıl kezdve, amelyben a

14 14. oldal, összesen: 32 gyermek a 14. évét eléri - ha nem cselekvıképtelen -, a szülı e választási jogát gyermekével közösen gyakorolja. (3) A kisebbség anyanyelvő vagy anyanyelvi oktatása a helyi lehetıségek és igények szerint kisebbségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy csoportban történhet. (4) A feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak meg kell szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó 8 tanuló szülıje kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhetı. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetıvé a kisebbségi oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a megyei (fıvárosi) önkormányzat megteremti a kiegészítı kisebbségi oktatás feltételeit. 44. A 43. szerinti kisebbségi anyanyelvő vagy anyanyelvi oktatás többletköltségét - törvényben meghatározott módon - az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli. A fentiek szellemében az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy legalább egyik óvodájában indítson legalább egy német nemzetiségi óvodai csoportot. A német nemzetiségi óvodai csoportra fennálló igény felmérésére tisztelettel felkéri Páty Község Önkormányzatát, illetve vállalja, hogy együttmőködési megállapodás alapján a felmérést elvégzi. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 16 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy legalább egyik óvodájában indítson legalább egy német nemzetiségi óvodai csoportot. A német nemzetiségi óvodai csoportra fennálló igény felmérésére tisztelettel felkéri Páty Község Önkormányzatát, illetve vállalja, hogy együttmőködési megállapodás alapján a felmérést elvégzi. 9. Napirendi pont: Német nemzetiségi iskolai osztály indításának kezdeményezése Tisztelt Képviselı-testület! A német nemzetiségi kultúra alapja a német nyelv. Ahhoz, hogy gyermekeink közvetlen módon, németül szerezhessenek információkat saját kultúrájukról,

15 15. oldal, összesen: 32 hagyományaikról, a német nyelvet kell tanulniuk, illetve a nemzetiségi kultúráról és hagyományokról már gyermekkorukban hallaniuk kell. Mivel a német identitással rendelkezı családok nagy részében sem beszélnek már németül, illetve a hagyományokat nem tartják, az iskolában kell a gyerekeknek megtanulniuk a nyelvet és a szokásokat. Településünkön azonban még nincs német nemzetiségi óvoda, iskola. Ezért ezek létrehozását kezdeményezzünk a települési önkormányzatnál, elıször még csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indításával. A kisebbségi törvény szerint: 43. (1) Az állam a magyarországi kisebbségek anyanyelvét közösségösszetartó tényezıként ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a nevelési, oktatási intézménynek ki a fenntartója, támogatja a kisebbségek által használt nyelv alkalmazását a kisebbségi nevelésben, oktatásban. (2) A kisebbséghez tartozó gyermek a szülıje vagy gyámja (a továbbiakban együtt: szülı) döntésétıl függıen anyanyelvő, illetve anyanyelvi (anyanyelven és magyar nyelven folyó) vagy magyar nyelvő nevelésben, oktatásban vehet részt. Attól az évtıl kezdve, amelyben a gyermek a 14. évét eléri - ha nem cselekvıképtelen -, a szülı e választási jogát gyermekével közösen gyakorolja. (3) A kisebbség anyanyelvő vagy anyanyelvi oktatása a helyi lehetıségek és igények szerint kisebbségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy csoportban történhet. (4) A feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak meg kell szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó 8 tanuló szülıje kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhetı. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetıvé a kisebbségi oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a megyei (fıvárosi) önkormányzat megteremti a kiegészítı kisebbségi oktatás feltételeit. 44. A 43. szerinti kisebbségi anyanyelvő vagy anyanyelvi oktatás többletköltségét - törvényben meghatározott módon - az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli. A fentiek szellemében az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy legalább egyik iskolájában indítson legalább egy német nemzetiségi osztályt. A német nemzetiségi iskolai osztályra fennálló igény felmérésére tisztelettel felkéri Páty Község Önkormányzatát, illetve vállalja, hogy együttmőködési megállapodás alapján a felmérést elvégzi. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 17 /2010. (XI.5.) számú határozat:

16 16. oldal, összesen: 32 határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy legalább egyik iskolájában indítson legalább egy német nemzetiségi osztályt. A német nemzetiségi iskolai osztályra fennálló igény felmérésére tisztelettel felkéri Páty Község Önkormányzatát, illetve vállalja, hogy együttmőködési megállapodás alapján a felmérést elvégzi. 10. Napirendi pont: A német nyelv tanulás területén kimagasló teljesítményt nyújtó általános iskolás gyermekek jutalmazása Tisztelt Képviselıtestület! A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. Törvény szerint 25. A települési kisebbségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - saját hatáskörében határozza meg: a) szervezete és mőködése részletes szabályait az alakuló ülést követı 3 hónapon belül, b) a települési kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek odaítélésének feltételeit és szabályait, c) az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeit, d) a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona használatának szabályait, e) intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, f) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt, g) önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást, h) pályázat kiírását, i) ösztöndíj alapítását, j) a helyi önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, k) a helyi önkormányzat rendeletében költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását, l) mőemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, m) részt vesz a helyi bíróságok ülnökeinek választásában. Mivel a német nemzetiségi önkormányzatnak érdekében áll, hogy településünkön a gyermekek németül tanuljanak, illetve a nyelvet minél jobban ismerjék, elismeréssel kellene adóznunk azon gyermekek iránt, akik ennek a legjobban megfelelnek. A fentiek érdekében az alábbi javaslatot teszem, egyben a határozati javaslatot azzal egészítem ki, hogy határozzuk meg a könyvjutalom gyermekenként adható értékét. Ez az egyenlı bánásmód és a pénzügyi tervezhetıség érdekében szükséges.

17 17. oldal, összesen: 32 határoz, hogy a német nyelv tanulás területén kimagasló teljesítményt nyújtó általános iskolás gyermekeket minden tanév végén könyvjutalomban részesíti. A könyvjutalomra minden olyan osztályban, ahol német nyelvet tanulnak, az a gyermek jogosult, aki német nyelvbıl a legjobb eredményt éri el. A legjobb eredményt elérı gyermek személyét a német tanár az iskolaigazgatóval egyetértésben, Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete felkérésére határozza meg. A felkérést legkésıbb az évzáró ünnepség megrendezését megelızı 15 nappal elıbb kell eljuttatni az értékelésre jogosult személyeknek. A könyvjutalom értéke gyermekenként és tanévenként legfeljebb 5000,- Ft lehet. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 18 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy a német nyelv tanulás területén kimagasló teljesítményt nyújtó általános iskolás gyermekeket minden tanév végén könyvjutalomban részesíti. A könyvjutalomra minden olyan osztályban, ahol német nyelvet tanulnak, az a gyermek jogosult, aki német nyelvbıl a legjobb eredményt éri el. A legjobb eredményt elérı gyermek személyét a német tanár az iskolaigazgatóval egyetértésben, Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete felkérésére határozza meg. A felkérést legkésıbb az évzáró ünnepség megrendezését megelızı 15 nappal elıbb kell eljuttatni az értékelésre jogosult személyeknek. A könyvjutalom értéke gyermekenként és tanévenként legfeljebb 5000,- Ft lehet. 11. Napirendi pont: Sikeres német nyelvvizsgát tett személyek részére ösztöndíj alapítása A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. Törvény szerint 25. A települési kisebbségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - saját hatáskörében határozza meg: a) szervezete és mőködése részletes szabályait az alakuló ülést követı 3 hónapon belül, b) a települési kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek odaítélésének feltételeit és szabályait,

18 18. oldal, összesen: 32 c) az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeit, d) a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona használatának szabályait, e) intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, f) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt, g) önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást, h) pályázat kiírását, i) ösztöndíj alapítását, j) a helyi önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, k) a helyi önkormányzat rendeletében költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását, l) mőemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, m) részt vesz a helyi bíróságok ülnökeinek választásában. Mivel nekünk, mint német nemzetiségi önkormányzatnak érdekében áll, hogy településünkön a gyermekek és fiatal felnıttek németül tanuljanak, illetve a nyelvet minél jobban ismerjék. Ezért azon gyermekek és fiatal felnıttek számára, akik ezt követıen német nyelvvizsgát tesznek, ösztöndíj alapítását javaslom, egyben az eredeti javaslatot kiegészíteném azzal, hogy határozzuk meg az ösztöndíj indításának idıpontját, mert ebben a pillanatban nem áll rendelkezésükre pénz a finanszírozáshoz. Az ösztöndíjnak nevet is adhatunk, erre javaslatokat kérek Képviselıtársaimtól. határoz, hogy január 1-tıl azokat a 25. életévüket be nem töltött pátyi állandó lakos személyeket, akik német nyelvbıl sikeres nyelvvizsgát tettek, egyszeri alkalommal ösztöndíjban részesíti az alábbiak szerint: 1. Az ösztöndíjat írásban, német nyelven megírt kérelemben igényelheti a sikeres vizsgát tett személy. 2. A kérelemhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát. 3. A kérelmet a nyelvvizsga letételétıl számított hat hónapon belül lehet benyújtani, a határidı elmulasztása jogvesztı. 4. Az ösztöndíj mértéke: a. Alapfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5.000,- Ft, b. Középfokú, C típusú nyelvvizsga esetén ,- Ft, c. Felsıfokú, C típusú nyelvvizsga esetén ,- Ft. Tolnainé Megtért Mária: Véleményem szerint emelni kellene az összeget, mert ha a könyvjutalom 5.000,- Ft lehet, egy nyelvvizsga többet ér. Javaslom, 5.000, ,- Ft-al emelni az ösztöndíj értékét.

19 19. oldal, összesen: 32 A Képviselık általános véleménye megegyezik az elıttük szólóval. A négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület a módosító javaslatot elfogadja. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 19 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy január 1-tıl azokat a 25. életévüket be nem töltött pátyi állandó lakos személyeket, akik német nyelvbıl sikeres nyelvvizsgát tettek, egyszeri alkalommal ösztöndíjban részesíti az alábbiak szerint: 5. Az ösztöndíjat írásban, német nyelven megírt kérelemben igényelheti a sikeres vizsgát tett személy. 6. A kérelemhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát. 7. A kérelmet a nyelvvizsga letételétıl számított hat hónapon belül lehet benyújtani, a határidı elmulasztása jogvesztı. 8. Az ösztöndíj mértéke: a. Alapfokú, C típusú nyelvvizsga esetén ,- Ft, b. Középfokú, C típusú nyelvvizsga esetén ,- Ft, c. Felsıfokú, C típusú nyelvvizsga esetén ,- Ft. Határidı: január Napirendi pont: Felnıtt német nyelvtanfolyam szervezésének kezdeményezése Annak érdekében, hogy településünkön minél többen ismerjék a német nyelvet, illetve akik ismerik, magasabb színvonalon mőveljék, nyelvtanfolyam szervezésére lenne szükség. Természetesen Önkormányzatunk még nem rendelkezik olyan anyagi eszközökkel, hogy ezt finanszírozni tudja, de pályázatok felkutatásával és azon történı részvétellel tudnánk hozzá pénzt szerezni. Továbbá tudomásom van arról, hogy településünkön több német anyanyelvő polgár is lakik, akiknek segítségével a már németül tudó személyek tudását lehetne fejleszteni, frissíteni. A velük való kapcsolatfelvétel is feladatunk lehet. Egyben az eredeti határozati javaslatomat kiegészítem azzal, hogy a német anyagnyelvő pátyi lakosokkal felvesszük a kapcsolatot annak érdekében, hogy a németül már tudó polgárok tudását a velük való beszélgetéseken továbbfejleszteni, felfrissíteni tudja.

20 20. oldal, összesen: 32 határoz, hogy a német nyelv tanulása és visszatanulása érdekében német nyelvtanfolyamot szervez, továbbá a német anyanyelvő pátyi lakosokkal felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a németül már tudó polgárok tudását a velük való beszélgetéseken továbbfejleszteni, felfrissíteni tudja. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 20 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy a német nyelv tanulása és visszatanulása érdekében német nyelvtanfolyamot szervez, továbbá a német anyanyelvő pátyi lakosokkal felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a németül már tudó polgárok tudását a velük való beszélgetéseken továbbfejleszteni, felfrissíteni tudja. 13. Napirendi pont: Kapcsolatfelvétel elhatározása a szomszéd települések német nemzetiségi önkormányzataival Mivel önkormányzatunk még csak most alakult, nem rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, mint a már régóta mőködı környékbeli német kisebbségi önkormányzatok. Tapasztalatcsere és helyi hagyományok megismerése érdekében szükséges lenne szomszédos német kisebbségi önkormányzatokkal történı kapcsolatfelvétel. Továbbá lehetnek olyan feladatok, amelyeket több önkormányzat, együttmőködve könnyebben el tud végezni. A jószomszédi viszony ápolásából, fenntartásából pedig mindenki csak építkezhet. határoz, hogy felveszi a kapcsolatot a Páttyal szomszédos települések német nemzetiségi önkormányzataival. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 21 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy felveszi a kapcsolatot a Páttyal szomszédos települések német nemzetiségi önkormányzataival.

21 21. oldal, összesen: Napirendi pont: A Német Nemzetiségi Önkormányzat híreinek a Pátyi Kurirban történı rendszeres megjelenésének kezdeményezése a települési önkormányzatnál A kezdeményezést az alábbiak indokolják: 1. Mivel önkormányzatunk csak most alakult, sokan azt sem tudják, hogy létezik Pátyon német nemzetiségi önkormányzat, a Pátyi Kurírban történı rendszeres híradásunkkal létezésünket adnánk tudtára a pátyi lakosoknak, 2. Híreinket, aktuális ösztöndíjunkat, rendezvényeinket rendszeresen közzé tudnánk tenni a falu lakosai számára, 3. Rendezvényeinket nem csak a német kisebbség tagjai számára rendeznénk, hanem azon szeretettel látnánk a falu nem német nemzetiségő lakosságát is, akiket a Pátyi Kuríron segítségével hívnánk meg. A fentiek miatt az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata a Pátyi Kurírban vagy a helyébe lépı folyóiratban kapjon helyet ahhoz, hogy híreit, közleményeit, testületi határozatait stb. megjelentethesse. Bánsághy Balázs: Bár elıfordulhat, hogy változik a Pátyi Kurír neve és fenntartása, most még megfelelı ez a határozat. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 22 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata a Pátyi Kurírban vagy a helyébe lépı folyóiratban kapjon helyet ahhoz, hogy híreit, közleményeit, testületi határozatait stb. megjelentethesse. 15. Napirendi pont: Kapcsolatfelvétel elhatározása a Budakörnyéki Iránytü Szerkesztıjével a pátyi német nemzetiségi hírek rendszeres megjelenése érdekében A kezdeményezést az alábbiak indokolják:

22 22. oldal, összesen: Mivel önkormányzatunk csak most alakult, sokan azt sem tudják, hogy léptezik Pátyon német nemzetiségi önkormányzat, a Budakörnyéki Iránytőben történı rendszeres híradásunkkal létezésünket adnánk tudtára a pátyi és környékbeli lakosoknak, 2. Híreinket, aktuális ösztöndíjunkat, rendezvényeinket rendszeresen közzé tudnánk tenni a falu és környezı települések lakosai számára, 3. Szeretnénk, ha rendezvényeinken a környezı települések lakosai is megjelennének, akiket a Budakörnyéki Iránytő segítségével hívnánk meg. A fentiek miatt az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy felveszi a kapcsolatot a Budakörnyéki Iránytő Szerkesztıségével annak érdekében, hogy Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata a Budakörnyéki Iránytőben híreit, közleményeit, testületi határozatait stb. megjelenthesse. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 23 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy felveszi a kapcsolatot a Budakörnyéki Iránytő Szerkesztıségével annak érdekében, hogy Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata a Budakörnyéki Iránytőben híreit, közleményeit, testületi határozatait stb. megjelenthesse. 16. Napirendi pont: Pad tábla kihelyezésének kezdeményezése a települési önkormányzatnál Mivel Pátyon német kisebbség él, és német kisebbségi önkormányzat mőködik, ezt a tényt a településre érkezık számára is nyilvánvalóvá kell tenni a település német nevének kihelyezésével. A környezı települések helyiségnév táblái mellett német nyelven is megjelenik a település neve. Mi is ezt szeretnénk elérni, amelynek érdekében az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületénél, hogy Páty német nyelvő feliratát: PAD a település kezdetét jelzı helyiségnév táblákon, a Páty felirat mellett tüntesse fel.

23 23. oldal, összesen: 32 Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 24 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy kezdeményezi Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületénél, hogy Páty német nyelvő feliratát: PAD a település kezdetét jelzı helyiségnév táblákon, a Páty felirat mellett tüntesse fel. 17. Napirendi pont: Német nyelvő ügyeleti rendszer kialakítása magyarul nem beszélı pátyi lakosok részére Településünkön tudomásunk szerint több olyan német anyanyelvő állampolgár lakik, aki nem beszéli, vagy nem jól beszéli a magyar nyelvet. Továbbá adódhatnak olyan esetek, hogy településünkön ideiglenesen tartózkodnak olyan német anyanyelvő emberek, akik szintén nem beszélnek magyarul. Arra az esetre, ha az ilyen személyeknek hivatalos ügyeket kellene intézniük, de a nyelv ismerete miatt ez nehézségbe ütközne, telefonos és személyes ügyeletet szerveznénk, amelynek igénybevételével segítséget kapnának az ügyintézésben. Ezt a feladatot Bereczki Gáborné képviselıtársunk vállalta magára. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy dönteni szíveskedjék: határoz, hogy havi két alkalommal telefonos, havi egy alkalommal személyes megjelenésre lehetıséget adó német nyelvő ügyeleti rendszert hoz létre az olyan pátyi lakosok és Pátyon tartózkodó személyek részére, akik nem ismerik a magyar nyelvet, és ezért hivatalos ügyeik intézéséhez németül is beszélı segítıre van szükségük. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 25 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy havi két alkalommal telefonos, havi egy alkalommal személyes megjelenésre lehetıséget adó német nyelvő ügyeleti rendszert hoz létre az olyan pátyi lakosok és Pátyon tartózkodó személyek részére, akik nem ismerik a magyar nyelvet, és ezért hivatalos ügyeik intézéséhez németül is beszélı segítıre van szükségük.

24 24. oldal, összesen: Napirendi pont:2010. november 28-ra adventi rendezvény tartásának elhatározása Megalakulásunk óta elsı, saját szervezéső rendezvényünk a német advent lenne. A Pátyi Kórus vállalta a rendezvényen történı fellépést. Adventi gyertyagyújtás, beszéd, versek és ének a mősorterv. Pénzbe nem kerülne, mindenki társadalmi munkában vállalná a fellépést. Kérem, hogy e kérdésben döntsön a Képviselı-testület. határoz, hogy november 28., 18 órára, az elsı adventi vasárnapra, advent nyitó rendezvényt szervez, ahol német nyelvő zenemővek is elıadásra kerülnek a Pátyi Kórus elıadásában. Ezt követıen a négy képviselıbıl jelenlévı négy képviselı közül 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 26 /2010. (XI.5.) számú határozat: határoz, hogy november 28., 18 órára, az elsı adventi vasárnapra, advent nyitó rendezvényt szervez, ahol német nyelvő zenemővek is elıadásra kerülnek a Pátyi Kórus elıadásában. 19. Napirendi pont: január vége, február elejei idıpontban sváb bál tartásának elhatározása A pátyi rendezvénysorozatokba illeszkedve mi is rendeznénk január végén, február elején bált, sváb bált. A bálra meghívnánk településünk vezetıit, a környezı települések kisebbségi önkormányzatának képviselıit, és természetesen Páty érdeklıdı lakosait is. A bálon ízelítıt adhatnánk a sváb kultúra hagyományaiból. Sváb zenekart hívnánk, akik biztosítanák a jó hangulatot. A bált minimális költségen kívánjuk megrendezni. Csak a zenekarért fizetnénk, amelynek díjára belépıt szednénk. A harapnivalót mindenki maga készítené, italokat pedig szponzoroktól szereznénk. A fentiek érdekében az alábbi javaslatot teszem: határoz, hogy január vége, februári idıpontban sváb bált rendez. A szervezésre felkérjük Bereczki Gáborné képviselı-társunkat.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS. A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítására Pomáz Város Önkormányzat Jegyzıje ELİTERJESZTÉS A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A szerzıi jogról 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj/94/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. P. Z. ügyvéd (P. Ügyvédi Iroda) által képviselt BASF Hungária Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben