Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379"

Átírás

1 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet Képviseli: Márta István ügyvezetı másrészrıl: EUNet 2000 Regionális Informatikai Közhasznú Nonprofit Kft. Székhely: 7621 Pécs, József u. 19. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Balogh István ügyvezetı mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az alulírott napon és helyen, a következı feltételek mellett: I. Preambulum 1. Megbízó, mint ajánlatkérı év április hó 16. napján Komplex infokommunikációs feladatok ellátása tárgyban a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. 2. Megbízó a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban, valamint annak mellékletét képezı mőszaki leírásban határozta meg. 3. Megbízó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követıen, év május hó 15. napján írásban ajánlattevıkkel közölte. Megbízó hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevı a Megbízott lett. 4. Ilyen elızmények után a Szerzıdı Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentációnak, valamint a Megbízott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelıen az alábbiak szerint állapodnak meg: II. A szerzıdés tárgya 5. Jelen szerzıdés alapján a megbízó megbízza a megbízottat komplex infokommunikációs szolgáltatás nyújtásával, ezen belül különösen: a.) Hardverüzemeltetés, ezen belül különösen: - épületeken belüli, meglévı csavart érpáras hálózat karbantartása, üzemeltetése. A csavart érpáras hálózat a központokban elhelyezett csatlakozó aljzatoktól végponti csatlakozó aljzatokig tart. - meglévı irodai számítógépek karbantartása (desktop szolgáltatás); - meglévı szerverpark (web, mail, stb.) üzemeltetése, karbantartása;

2 - a negyed teljes területén mőködı ingyenes és dedikált hotspotok üzemeltetése; - VoIP telefonrendszer karbantartása, üzemeltetése; A karbantartás az eszközök napi mőködésre való alkalmasságának megırzésére irányul. A felmerülı anyagszükséglet (hálózati csatlakozó, kábel, eszköz cseréje) utólag a szolgáltatási díjtételtıl függetlenül kerül kiszámlázásra. A HUF összeget meghaladó anyagbeszerzést Ajánlatkérıvel Ajánlattevı elıre egyeztetni köteles. A karbantartás tartalmazza az éves megelızı karbantartás folyamatát is. b.) Szoftveres feladatok ellátása, üzemeltetés, ezen belül különösen: - weblapok informatikai üzemeltetése; - mail szerver és a mail archiváló rendszer üzemeltetése, karbantartása; - irodai szoftvercsomagok, licencek kezelése, informatikai ügyintézés; - megbízó tulajdonában lévı domainnevek menedzselése; - 7 napos 24 órás távoli HelpDesk felügyelet; - jegyértékesítési rendszerhez tartozó hardware-es informatikai felügyelet; - fájl szerverek üzemeltetése, karbantartása, felesleges állományok törlése és megrendelés alapján történı bıvítése, melyet egy archiválási folyamat elız meg; - a ZSÖK alapmőködését segítı webfejlesztések ellátása; Ajánlatkérı mőködési feladatainak bıvülését kiszolgáló informatikai és web fejlesztés ellátása külön megrendelés alapján. Egyéb informatikai segítség nyújtása esetenként: videók konvertálása, dvd-k megírása, sokszorosítása, egyéb speciális informatikai szaktudást igénylı feladatokban segítségnyújtás szervezeti egységek vezetıi részére kimondottan az Ajánlatkérı érdekeit képviselve. A konvertáláshoz szükséges software az Ajánlatkérı tulajdonában van. Konferenciákon, rendezvényeken informatikai háttértámogatás nyújtása. Informatikai szakértelmet kívánó megbeszéléseken részvétel, problémák megoldására konstruktív javaslattétel, szerzıdések egyeztetése véleményezése. Szoftver licencek beszerzése Ajánlatkérı igényei szerint. A szoftverek licenceinek költsége Ajánlatkérıt terheli. 6. A Preambulumban leírtak alapján a Megbízó megbízza, a Megbízott pedig elfogadja és vállalja az ajánlattételi felhívásban (1. számú melléklet) meghatározott, és a Megbízott által vállalt követelményeknek megfelelıen a Zsolnay Kulturális Negyedben, és a Kodály Központban az infokommunikációs feladatok ellátását jelen szerzıdésben foglaltak szerint. III. Szerzıdı Felek jogai és kötelezettségei 7. A Megbízott a megbízást elfogadja és vállalja, hogy az 5.) pontban részletezett informatikai-szolgáltatást a Megbízó igényei szerint, érdekeinek megfelelıen a törvényesség szem elıtt tartásával, legjobb tudása szerint látja el. Az ügy ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, szaktudással rendelkezik. Az ügyeket a speciális ismeretekkel rendelkezı szervezettıl elvárható gondossággal fogja ellátni. 8. A Megbízott jelen szerzıdés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a megbízás ellátásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és jogosultsággal rendelkezik, és a szerzıdés teljes idıtartama alatt fenntartja. Az ennek hiányából bekövetkezett valamennyi kárt a megbízott köteles viselni. 9. Felek rögzítik, hogy a megbízás minél szakszerőbb ellátása érdekében Megbízott a Megbízó telephelyén kihelyezett szakembert biztosít elsısorban munkaidıben, alkalmanként, elıre bejelentett igény alapján, aki a helyszíneken gondoskodik a napi informatikai szolgáltatás (desktop support) teljes körő ellátásáról, és az esetleges hibabejelentések orvoslásáról. 10. Megbízó igényt tart arra, hogy székhelyén és telephelyein (mint helyszíneken) zajló rendezvényei (eseményei), illetve azok elıkészítése során a Megbízott e helyszíneken rendelkezésére álljon, szükség esetén hibát hárítson el, Megbízott ezen igényt elfogadja.

3 11. A Megbízó tervezett programjairól (havi vezénylés) 10 nappal az eseményt megelızıen, elıre nem tervezett eseti programjairól (eseti vezénylés) 2 munkanappal a rendezvény (esemény) elıtt jogosult a Megbízott felé szolgáltatási igényeit írásban a dátum és a tervezett idıtartam megjelölésével - bejelenteni. 12. A hibabejelentéseket a Megbízott az erre a célra kijelölt helpdesk rendszeren fogadja. A helpdesk rendszer elérései: mobil: [ ] [ ] web: [ ] 13. Megbízó vállalja, hogy munkavégzésre alkalmas helyet biztosít a kihelyezett munkatárs(ak) számára. 14. A napi munka tervezhetıségének érdekében, a Megbízott vállalja, hogy a hiba bejelentésétıl számítottan a Kodály Központ esetében 15 percen belül, egyéb helyszínek esetében 1 órán belül megkezdi a hiba elhárítását és azt a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın belül be kell fejeznie. A hibaelhárítás a hibajelzés regisztrálásáról történı visszajelzéssel veszi kezdetét (ticketszám). 15. A különösen súlyos üzemzavarok elhárítása esetében (kulcsfontosságú alkatrész meghibásodása, vis major) melyek hosszabb helyreállítási munkával és anyagköltséggel járnak, a Megbízott határidı, és anyagköltség becslést készít. Az elhárítási munka Megbízó általi jóváhagyását követıen kezdi meg és tájékoztatja Megbízót az elvégzett munka állapotáról és a befejezés várható határidejérıl. 16. A felek a szerzıdés és az abból folyó kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindenkor együttmőködni. A felek kötelesek megadni azt a tájékoztatást, és biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a másik fél jelen szerzıdésbıl folyó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, továbbá kötelesek a jelen szerzıdés fennállásának hatálya alatt mindenkor gondoskodni arról, hogy alkalmazottaik a másik féllel a tevékenység ellátása során együttmőködjenek. 17. A felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékozatni minden olyan körülményrıl, amely a szerzıdés teljesítését akadályozhatja, vagy lehetetlenné teszi. 18. Megbízott teljesítésében az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közremőködhet. Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó Megbízott általi cseréjére, kizárólag a Kbt (3) bekezdése alapján kerülhet sor. Megbízott teljesítésében az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó csak a Megbízó elızetes írásbeli hozzájárulásával mőködhet közre. Az alvállalkozási szerzıdés tartalmáról valamint az alvállalkozó(k) személyérıl tájékoztatni kell a Megbízót.Az alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 19. Megbízott a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelıs minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ha a Megbízott a jelen III. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megbízó jogosult a szerzıdésszegés következményeit alkalmazni. 20. A Megbízott az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelısséggel tartozik. E körben a Megbízott kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredı károkat teljes körően megtéríti. 21. Az esetleges munkabaleseteket Megbízott jelenti és tartja nyilván. 22. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a vonatkozó jogszabályok és elıírások (tőzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, stb. feltételek) teljes körő betartásával végzi. 23. Megbízott a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerzıdés, illetve a Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Megbízó utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. 24. A Megbízott és a Megbízó a szerzıdés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttmőködnek. A teljesítést érintı minden lényeges körülményrıl haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttmőködési kötelezettség Megbízó vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.

4 25. Ha Megbízó célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást ad, erre a Megbízott köteles ıt indokolást tartalmazó vélemény kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerzıdéstıl indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megbízó utasítása szerint a Megbízó kockázatára köteles a munkát elvégezni. 26. Megbízó jogai és kötelezettségei: A Megbízó díj fizetésére köteles A Megbízó díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. A Megbízó a díjat csökkentheti, illetıleg kifizetését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért a Megbízott felelıs A Megbízó köteles a Megbízott tevékenységének ellátáshoz szükséges jogszabályokban meghatározott és a feltételeknek minden tekintetben megfelelı körülményeket biztosítani kivéve azokat, amelyekkel kapcsolatban jelen szerzıdés eltérıen rendelkezik A Megbízó köteles a Megbízottat feladatainak ellátásához szükséges utasításokkal ellátni. IV. Szerzıdés hatálya és a teljesítés helye 27. Jelen szerzıdést a felek június 1. napjától 16 hónapos határozott idıtartamra, szeptember 30. napjáig kötik. 28. A teljesítés helye: Zsolnay Kulturális Negyed területe, a Kodály Központ 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4., valamint a Megbízó mindenkori székhelye, és mindenkor bejegyzett telephelyei. V. Ellenérték, fizetési feltételek 29. Megbízó elıleget nem biztosít. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerzıdésben meghatározott feladatok szerzıdésszerő ellátásáért nettó ,-HUF/hó ÁFA, azaz Egymillió háromszázötvenezer forint /hó + általános forgalmi adó megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj) illeti meg. A megbízási díj a szerzıdésszerő teljesítés követıen havonta a Kbt (3) bekezdése alapján a számla kézhezvételét vagy ha ennek idıpontja nem állapítható meg vagy a számla benyújtása a teljesítésigazolás kiállítása elıtt történt az igazolt szerzıdésszerő teljesítést követı 30 napon belül, számla ellenében, utólagosan [ ] banknál vezetett [ ] bankszámlájára történı átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérı jelen eljárás keretében kötött szerzıdések teljesítése során az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -át teljes körben alkalmazza. Szerzıdı Felek az általános forgalmi adó fizetése tekintetében a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el. 30. Megbízott kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerzıdésben megjelölt megbízási díj a szerzıdés tárgyát képezı feladat szerzıdésszerő teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek jogszabályi elıírásoknak megfelelı teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. 31. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemő adó és közteher jogszabályi elıírásoknak megfelelı teljesítését. 32. Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott köteles a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetıvé tenni és Megbízót haladéktalanul értesíteni a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyleteirıl. 33. A szerzıdı felek képviselıi a tárgyhavi megrendelések és ténylegesen ellátott ügyek alapján közös jegyzıkönyvet vesznek fel, melyben a Megbízó képviselıje igazolja a teljesítést. E kimutatás képezi a számlázás alapját. A számlát mindenkor egy példányban, a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. nevére,

5 annak székhelyét feltüntetve kell kiállítani és a Megbízó 40. pontban megjelölt képviselıje számára megküldeni. 34. Megbízott a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerzıdés tárgyára való hivatkozást, valamint a számla sorszámát. A számla melléklete a teljesítési igazolás. Ettıl eltérıen kiállított számlák esetében Megbízó jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés nem válik esedékessé. 35. Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult Ptk. 301/A. -a szerinti késedelmi kamatot követelni. VI. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás 36. Jelen szerzıdés 14. pontjában meghatározott munkakezdési határidık Megbízott hibájából történı késedelmes megkezdése esetén a Megbízottat késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a Kodály Központ esetében a hiba bejelentésétıl számított 15 perc elteltével félóránként 5.000,-HUF; egyéb helyszíneken hiba bejelentésétıl számított 1 óra elteltével óránként 7.500,-HUF. A késedelmi kötbér maximális összege az adott hónapra esedékes szerzıdés szerinti nettó megbízási díj 15 %-a (tizenöt százaléka). 37. A Megbízó csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem a Megbízott hibájából ered. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által ésszerően kért, a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerzıdı felek által írásban rögzített határidın belül nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megbízó ebbéli Megbízott által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthetı. Megbízottat továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendık különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, elıre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellı gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 38. A szerzıdés Megbízott érdekkörében felmerült okból történı meghiúsulása esetén Megbízott köteles a szerzıdés teljes idıtartamára vonatkozó nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelı összegő kötbér megfizetésére. A kötbér vetítési alapja a szerzıdés teljesítésének arányában csökken. 39. Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. Megbízott az általa okozott és általa elismert vagy jogerısen megítélt károkért vállal felelısséget. VII. Együttmőködés 40. A munkavégzés összehangolása, a Szolgáltatás elvégzése során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében Megbízott részérıl kapcsolattartó személy: név: [ ] telefon: [ ] fax: [ ] [ ] Megbízó részérıl kapcsolattartó személy: név: Bozóky Anita stratégiai és marketing igazgató telefon: fax:

6 ÉS név: Fenyvesi Béla online marketing kommunikátor telefon: fax: Szerzıdı felek jelen szerzıdésben felhatalmazzák az elızı pontban megnevezett képviselıiket, hogy a Szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzıkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon intézkedéseket, nyilatkozatokat, amely a szerzıdés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerzıdésben, s a szerzıdés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerzıdı felek képviselıinek a jelen szerzıdésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstıl kezdve hatályos. A képviselık személyében történı változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. 42. Szerzıdı felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 43. Megbízónak és Megbízottnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerzıdéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megbízó és a Megbízott ésszerő határidın belül nem tudják megoldani a szerzıdéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének. VIII. Szerzıdés módosítása, megszőntetése és megszőnése 44. Szerzıdı Felek jelen szerzıdést kizárólag a Kbt szerinti körülmények fennállta esetén módosíthatják. 45. Jelen szerzıdés a határozott idı leteltével megszőnik. Szerzıdı Felek tekintettel a szerzıdés határozott idıtartamára, a rendes felmondás lehetıségét kizárják. 46. Megbízó jelen szerzıdést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha - a Megbízott a szerzıdéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; - a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerő, de legalább 8 napos határidın belül nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerzıdésszerő kötelezettségeinek tegyen eleget; - a Megbízott fizetésképtelenné válik, csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét. - jogerıs marasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintı szabálysértés vagy bőncselekmény miatt; - az adott kötelezettségére elıírt teljesítési határidı letelte elıtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a munkát csak számottevı késéssel vagy a fogyatékosság kiküszöbölésére tőzött méltányos határidı letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni; - - a Megbízó jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Megbízott cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ezen felmondás esetén a Megbízott a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített munkák szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult. 47. Megbízottnak a Megbízó szerzıdésszegésbıl eredı kárát meg kell térítenie és mentesítenie kell a Megbízót,

7 illetve annak Megbízottit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Megbízott tevékenységébıl vagy mulasztásából ered jelen szerzıdés teljesítése során. IX. Bizalmas információk 48. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés hatályának tartama alatt és azt követıen bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerzıdés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok a másik fél által elızetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag a szerzıdés teljesítésére használhatók fel. 49. Megbízott a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül elınyt szerezzen, illetve Megbízónak kárt okozzon. 50. Megbízott a jelen megállapodással, vagy az egyedi Szerzıdéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megbízó tulajdonát képezı és általa bizalmasnak minısített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemő a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megbízó elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetıvé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Megbízott a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerzıdésben foglaltaktól eltérı módon hasznosítja. X. Nyilatkozatok 51. Mindkét fél kijelenti, hogy - kellı felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerzıdés aláírására és teljesítésére; - a jelen szerzıdést a fél nevében aláíró személy megfelelı, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részérıl a szerzıdés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerzıdés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; - nincs olyan függıben levı kötelezettsége, vagy érdekkörében lévı más körülmény, amely kedvezıtlenül hathat a jelen szerzıdésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. XI. Az alkalmazandó jog 52. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó, hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlattételi felhívás elıírásait kell alkalmazni. 53. Jelen megállapodást a Szerzıdı felek képviselıi elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 4 eredeti, egyezı példányban írták alá, melybıl 2 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti.

8 54. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás 2. számú melléklet: A szolgáltatással érintett (hard és soft) eszközök részletes, leltár szerinti listája 3. számú melléklet: Megbízó tulajdonában levı weboldalak részletes listája P é c s, év május hónap 29. nap Márta István Balogh István Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. EUNet 2000 Regionális Informatikai Megbízó Közhasznú Nonprofit Kft. Megbízott

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviselı neve és a képviselet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t -

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - amely létrejött egyrészrıl az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fı tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4025 Debrecen, Kossuth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS Alulírott önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati többcélú kistérségi társulások és egyéb költségvetési szervek (a továbbiakban jelen megállapodásban: Önkormányzatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben