113/2007. (VII.19.) KTH.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "113/2007. (VII.19.) KTH."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Skoda Dénes, Dr. Jusztinger János, Szíjártó Csaba, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Hausmann Mária és Juhász Melinda képviselık, Dr. Kajdon Béla jegyzı és Tollár Mónika jegyzıkönyvvezetı. Igazoltan távol: Rabb Gyızıné alpolgármester, Keresztes Richárd képviselı. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fı képviselıtestületi tagból 10 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - Sásd Város Képviselıtestületének a 113/2007. (VII.19.) KTH. számú határozat visszavonását, - ipari park eladásával kapcsolatos szerzıdés módosítását, - operatív programban pályázati célok meghatározását. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselıtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Sásd Város Képviselıtestületének a 113/2007. (VII.19.) KTH. számú határozat visszavonása Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı 2./ Ipari park eladásával kapcsolatos szerzıdés módosítása Elıadó: Székely Szilárd polgármester 3./ Operatív programban pályázati célok meghatározása Elıadó: Székely Szilárd polgármester N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1./ Sásd Város Képviselıtestületének a 113/2007. (VII.19.) KTH. számú határozat visszavonása Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva.

2 2 Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Sásdi CKÖ augusztus 13. napján határozatot hoztak a feloszlatásukról. Miután megszőnt Sásdon a CKÖ, ezért a kiadott határozatot vissza kell vonnia, mert oka fogyottá vált. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy vonja vissza a Sásdi kistérségben mőködı Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának pénzgazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló 113/2007. (VII.19.) KTH. számú határozatát, mivel a Sásdi CKÖ feloszlása miatt a döntés okafogyottá vált. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 132/2007. (VIII.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete visszavonja a Sásdi kistérségben mőködı Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának pénzgazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló 113/2007. (VII.19.) KTH. számú határozatát, mivel a Sásdi CKÖ feloszlása miatt a döntés okafogyottá vált. Határidı: azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester 2./ Ipari park eladásával kapcsolatos szerzıdés módosítása Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy telefon megkereste ıt Nyári Gyula a Sásdi Agro Rt. vezérigazgatója. Elmondta, hogy a vételárat szeptember 15-ig kifizetik, mégpedig úgy, hogy bevonnak még egy bankot. A Szigetvári Takarékszövetkezet lefinanszírozza a teljes vételárat, a 180 mft-ot + áfát. Ennek annyi a feltétele, hogy részükrıl kijön egy értékbecslı, felértékeli az ingatlanokat, így kap majd a vevı hitelt. A vevı bankja a City Bank. A Szigetvári Takarékszövetkezet miután pénzt finanszíroz le az ipari park területére, így erre a területre jelzálogjogot kíván bejegyezni. Ezt a pénzt átszeretné utalni a City Bankhoz, ık engedményezik majd, hogy ezt a pénzt a számlájukról levegyék. A vevı részére, mint megállapodtak, hogy az ingatlan per- és tehermentes, a Szigetvári Takarékszövetkezet az önkormányzat hozzájárulásával be tud jegyezni szeptember 15-ig jelzálogot azzal a feltétellel, ha nem fizet, akkor törlésre kerül a jelzálog. Elkészítik a szerzıdést, eljuttatják az önkormányzat részére, a Pénzügyi Bizottság átolvassa, véleményezi és utána a testület dönt ez ügyben. A megbeszélésre szeretnék meghívni Dr. Szabó Tibor ügyvédet. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy hatalmazza fel polgármesterét az ipari park önkormányzati területeinek eladásával kapcsolatos értékesítési szerzıdésben foglalt vételár finanszírozási módokkal kapcsolatos módozatok kidolgozásában való részvételre.

3 3 A javaslat ügyvédi és Pénzügyi Bizottsági véleményezése után terjessze be testületi jóváhagyásra. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 133/2007. (VIII.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza polgármesterét az ipari park önkormányzati területeinek eladásával kapcsolatos értékesítési szerzıdésben foglalt vételár finanszírozási módozatok kidolgozásában való részvételre. A javaslatot ügyvédi és Pénzügyi Bizottsági véleményezése után terjessze be testületi jóváhagyásra. Határidı: azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester 3./ Operatív programban pályázati célok meghatározása Elıadó: Székely Szilárd polgármester Irásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács Tervezési Bizottsága beállitott 50 mft-ot a B komponensre. A kiadott anyag egy kivonatforma, mely a támogatható tevékenységek -tıl indul, A komponens: Funkcióbıvítı integrált városfejlesztı akciók támogatása. A konstrukció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erıforrásainak fejlesztések, valamint a kijelölt akcióterületen mőködı vállalkozások bevonására is. Ezért nem támogatható olyan tevékenység, amely csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza, nem vonja be a helyi vállalkozásokat és nem tartalma ESZA-tipusú képzési és közösségfejlesztési akciókat. Városi funkciót erısítı tevékenységek: közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúrafejlesztés, esztétikus, városias jellegő és rendezett közterületek kialakítása), különös tekintettel találkozóhelyek, minden generáció és társadalmi csoport igényeinek megfelelı közösségi terek kialakítására, forgalomcsillapított zónák, sétálóutcák kialakítása, zöldfelületek fejlesztése és kialakítása, és/vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése (gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek, forgalomcsillapítás érdekében mélygarázsok kialakítása.

4 4 Az infrastrukturális fejlesztéseket kötelezı ún. kiegészítı kisléptékő soft ) elemekkel kiegészíteni: A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, hasonló stratégiákat végrehajtó városi területek közötti tudás- és tapasztalatcsere, városi marketing akciók, stb.). A helyi vállalkozások versenyképességét javító képzési programok, a vállalkozások helyi piacra jutását elısegítı együttmőködését elısegítı akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése. A testületnek el kell majd döntenie, hogy melyik komponensre kíván pályázatot benyújtani. A B komponens: Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése. Az elıirányzat szerint a megyében két ilyen város van elıirányozva regionális szinten ugyanakkora összeggel, Sásd és Sellye. A B komponensnél a támogatható tevékenységek: közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés, esztétikus, városias jellegő és rendezett közterületek kialakítása), különös tekintettel találkozóhelyek, minden generáció és társadalmi csoport igényeinek megfelelı közösségi terek kialakítására, forgalomcsillapított zónák, sétálóutcák kialakítása, zöldfelületek fejlesztése és kialakítása. Szükséges lenne egy megvalósíthatósági tanulmányterv kidolgozása, az egyesületnek majd konkrétan meg kell mondani, hogy mire kérik a tanulmányt. Továbbá épületek felújítása a gazdasági és társadalmi tevékenységek kiszolgálására. Kulturális, szabadidı és sport-létesítmények kialakítása azokban az esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hozzájárulása a fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erısítéséhez. Közösségi funkciót erısítı tevékenysége (közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bıvítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttmőködéseknek helyet adó épületek kialakítása vagy fejlesztése). Piacterek és piaccsarnokok felújítása, kialakítása. Tárgyi, építészeti, mőemléki értékek értékmegırzı felújítása, fejlesztése, (új) funkcióval történı felruházása, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása (környezı épületek, közterületek átalakítása) történeti parkok, kertek felújítása. Önállóan nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: a településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfı irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása. A komponens esetében: városi rangú helyi önkormányzatok, kivéve Kaposvár, Szekszárd és Pécs városát. Önkormányzati többségi tulajdonban lévı városfejlesztési gazdasági társaság kizárólag abban az esetben, ha az akcióterv mellékletében megfogalmazott iránymutatás szerinti modellt követi és a fı tevékenysége az akcióterületi városrehabilitációs fejlesztés végrehajtása. Támogatásban részesülı szervezetek lehetnek: önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek, önkormányzatok és intézményei. B komponens: hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése, pályázók: nem mondunk le senkirıl zászlóshajó célterületébe tartozó hátrányos helyzető kistérségek városi rangú helyi önkormányzatai. Itt látható, hogy a zászlóhajó program prioritást adott nekik, méghozzá a B komponensre egyértelmően megjelöli, hogy ık a pályázók. A megvalósítás földrajzi területe, A komponens: funkcióbıvítı integrált városfejlesztı akciók támogatása: A Dél-dunántúli régió városi rangú települései, kivéve Kaposvár, Szekszárd és Pécs városát. B komponens: hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése: Nem mondunk le senkirıl zászlóshajó célterületébe tartozó hátrányos helyzető kistérségek városi rangú települései.

5 5 1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete: Integrált városfejlesztési stratégia készítése a 15e fınél népesebb városokkal szemben elvárás, a 15e fı alatti városok esetében az egész városra kiterjedı városfejlesztési stratégia helyett elegendı az akcióterület kijelölésének indokait ismertetni. A városfejlesztési stratégia a város egész területét érintıen városrészenként elemzi a városrészek erısségeit és gyengeségeit, valamint vázlatosan ismerteti a városrészek fejlesztési céljait, amelybıl összeáll a hosszú távon elérni kívánt egészséges városszerkezet. Természetesen a városok által a ROP bármely konstrukciójára benyújtott pályázata esetén a pályázatok céljának illeszkedniük kell a város területi céljaihoz, amelyet a városfejlesztési stratégiában fejt ki. Az 1. kör értékelésének 1. lépcsıje az IVS szakmai értékelése. Az elıakcióterületi tervel az értékelık csak az esetben foglalkoznak, ha az IVS megfelelı. Ellenkezı esetben az IVS-t kiegészítésre, átdolgozásra vissza kell adni a városnak. Jogosultsági feltételeknél elmondta, a kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés jön létre az alábbiak szerint: a támogatható tevékenységek felsorolásánál alkalmazott négy kategóriából (gazdasági-városi-közösségi-közfunkcióhoz kapcsolódó tevékenységek) legalább kettıhöz kapcsolódik és mindkét kategóriából legalább két tevékenységet valósit meg. B komponens: hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztésénél rendezett tulajdonviszonyok: a felújítandó közterület vagy épület rossz fizikai állapotban van, reális megvalósítási ütemmel rendelkezik a projekt, a projekt integráltsága, a projekt céljához való hozzájárulása, a tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez, a projekt alátámasztottsága, a projektmegvalósítás idıtartama maximum 24 hónap. Nem jogosult olyan projektelem a konstrukció keretében támogatásra, amely másik konstrukció keretében támogatást kapott (kiemelten integrált, szociális jellegő városrehabilitáció, funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések, oktatási, egészségügyi intézmények felújítása, közintézmények akadálymentesítése). Közintézmények új épületének építése kizárólag abban az esetben támogatható, ha költséghatékonyabb az új épület felépítése, mint a régi épület felújítása és bıvítése. A költséghatékonyságot tervezıi költségbecsléssel igazolni kell. Az értékelési szempontoknál elmondta, szakmai kritériumok A komponens tekintetében, az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése. B komponens esetében elınyt élveznek azok a projektek, ahol a lokális településfejlesztési akciók megvalósítását hátrányos helyzető csoportok bevonásával végzik, foglalkoztatás, vagy társadalmi munka útján. A megvalósíthatósági tanulmány már indokolja, hogy már megkezdték a terület elızetes rendrakását, amely a romatelepek felszámolását célzó program volt. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhetı technológiákat, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek jelentıs zöldfelület növekedést hajtanak végre. Elınyt élveznek azok a pályázatok, melyek a helyi közösség, civil szervezetek bevonásával valósulnak meg. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek a zöldmezıs beruházások helyett barnamezıs fejlesztésekkel oldják meg az új létesítmények kialakítását. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek új városi funkciók betelepülését teszik lehetıvé a projekt keretein belül. Pénzügyi kritériumok, ez konkrétan arra vonatkozik, mennyi támogatást kapnak A és B komponenshez. A komponens esetében a rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetségessé tevı, önkormányzatok által történı ingatlan, azaz föld telek és épület vásárlás elszámolható költség max. a projekt összköltség 10 %-áig. Tényfeltárás, mőszaki beavatkozás, kármentesítés elszámolható költség max. a projekt összköltség 20 %-áig. Építés, épületfelújitás elszámolható költség max. a projekt összköltség 70 %-áig. Közterület elszámolható költség max. a projekt összköltség 55 %-áig. Komplex területelıkészités: bontás, ingatlanrendezés, közmővek felújítása, felosztása, kiépítése, rekultiváció elszámolható költség max. a projekt összköltség 30 %-áig.

6 6 Az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6 %-át. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 3 %-a lehet. B komponens: hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése: az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6 %-át. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 2 %-a lehet. Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak, feltételezve a végrehajtás ütemezését, amely a pályázat benyújtását követı években tervezett inflációt is figyelembe veszi. A támogatás mértéke A komponens: funkcióbıvítı integrált városfejlesztı akciók támogatása esetén: maximum 75 %, a Nem mondunk le senkirıl zászlóshajó programkeretében nevesített hátrányos helyzető kistérségekbıl érkezı projektek esetén maximum 85 %. B komponens tekintetében a hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése maximum 85 %. A támogatás minimális és maximális összege A komponens: Funkcióbıvítı integrált városfejlesztı akciók támogatása esetén 15 ezer fınél kisebb város esetén minimum 100 mft, max. 500 mft. B komponens: hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése esetén minimum 5 mft, maximum 60 mft. A támogatásban részesülı projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése évben nem lesz, évben az A komponensre 9 és a B komponensre 22 várható. Közösségi tér kialakítása, nagyon szerettek volna egy közösségi ház létrehozását. Tárgyalt a pályázatíró céggel is. Fontos lenne, hogy a városnak legyen közösségi tere, ahol a rendezvények lebonyolítása megoldható lehetne. Az iskolának integrált fejlesztése valósuljon meg. A polgármesteri hivatal, a rendırırs nyerjen új elhelyezési lehetıséget. A városi közterületeket próbálják meg rendezett állapotba hozni. A Hısök terén lévı bódékat építsék át, legyenek szép, felújított üzletek, természetesen ebbe az ottani vállalkozókat is be kell vonni. El kell gondolkodni azon, hogy 60 mft-ból nem tudnak egy közösségi házat építeni, viszont a mőv.ház épületét felújíthatnák ebbıl a pénzbıl, ez elızetes számítások alapján mintegy 40 mft. Mintegy 10 mft maradna a városi közterület fejlesztésére, parkolók készítése, zöldterületfejlesztés, folyamatosan parkosítanak a városban. A városi akcióprogramban, a Hısök tere tekintetében az üzlettulajdonosokkal együtt a kistérséget, mintegy közösséget, ha megalakulna a Leader közösség, szintén kialakíthatnának egy irodaházat, amelyben az alsószinten az üzletek kapnának helyet. A kistérségek támogatnak minden olyan irodafejlesztést, amennyiben pályázaton valósul meg. Kibıvítenék az iskola megvalósíthatósági tanulmánytervét a zeneiskolával, továbbá integrált könyvtárrésszel. A központi könyvtárban lenne a nagy rendezvénytermük 90 % támogatási intenzitással. 14 településsel fogják benyújtani ezt a pályázatot, egy olyan értékő integrációt szerveznek össze, ami megfelel a pályázat konstrukció alapvetı céljainak. A B komponensbıl meg tudnák pályázni a városközpontfejlesztést. A polgármesteri hivatal épületének a könyvtár épületét szeretnék. Ha megvalósul az integráció, akkor a zeneiskola úgy is kiköltözik. A két komponens keretében felújítanák a polgármesteri hivatalt, maradna még 2 mft, amit parkolóra, parkosításra fordítanának.

7 7 A Hısök terén lévı üzletek tulajdonosai biztosan örülnének, ha egy szép helyen, alsó soron lenne az üzletük, de ugyanott. Elsısorban arra adnának megbízást a cégnek, hogy az erre vonatkozó tanulmányt elkészítse a B komponens megvalósítására. Dr. Jusztinger János képviselı megkérdezte, hogy a jelenlegi mővelıdési központ és könyvár tekintetében, csak a könyvtár menne át az iskolához? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, a mővelıdési központnak egy-két terem kell, ami maradna is a jelenlegi helyen. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a feladatellátásnak a mikéntjét, mennyiségét és hogyanját a testület határozza meg. Székely Szilárd polgármester az intézményben dolgozók létszáma 4 fı január 1-tıl. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, sajnos ez a rendszer nem támogatja az önálló létesítmény megépítését, csak valamilyen funkcióhoz kapcsolódóan. Az a lehetıség lehet, hogy az oktatási integráción belül épületbıvítı funkcióként megépítik hozzá a közösségi házat, rendezvénytermet. A pályázatiról találják ki, hogy hogyan tudják a város igényeit, szándékait beépíteni. A feladatokat nem hagyják el, csak átcsoportosítják ıket. A városrehabilitációnál 15 %-os önrész van, az oktatásnál pedig 5 %. A funkciók nem vesznek el, csak átalakulnak majd. Továbbra is el kell látnia azokat a feladatokat a városnak, melyeket eddig is ellátott. Galambosné Wágner Éva képviselı jónak tartotta, ha az iskolánál lennének a mővelıdésszervezık, hiszen sokszor gond náluk az, hogy nincs szabadidıszervezı. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az A komponensbe be kellene vonni egyesületet, civilszervezetet, vállalkozásokat. Ebben a két kistérségben a Leader közösségben évente szinte 80 mft lesz mőködésre. Az A komponensbe a közösség pályázna a kistérséggel vállalkozókkal összefogva, a B komponensbe a város pályázna. Elhelyezésre kerülhetne a könyvtár, polgármesteri hivatal, rendırség. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a 9 megítélt támogatással kalkulálnak a DDOP-be. A három megye összes városa benne van. Ha a városház készen lenne, megvalósulna, akkor az okmányiroda átmenne oda, felszabadulna az a helyiség. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint egy szakembernek kellene megterveznie, hogyan nézzen ki a városközpont. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmány része a pályázatnak. Ha a B komponenst válasszák és arra készíttetnek megvalósíthatósági tanulmányt, akkor úgy fogják elkészíteni és azt fogják indokolni. Ezen felül a B komponensre van még egy pályázati ajánlat, sokkal olcsóbb, mint az A komponensre. Ennek az elfogadásáról dönteni kell.

8 8 A pályázatot úgy kell elkészíteni, hogy reális és jó legyen, hiszen független bíráló bizottság elé kerül, tartalmilag olyan pályázat, mint oktatási pályázat, amire a felhívás készült, nincs ilyen pályázata másnak. A sásdi rendırség épületének az állaga katasztrofális, meg kell oldani azt a helyzetet is. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a DDOP-bıl pályázati célként határozza meg a Támogatható tevékenységek közül a B komponens: Hátrányos helyzető térségek kisvárosának fejlesztését. Ezen belül valósítandó meg a Dózsa Gy. u. 32. szám alatti jelenleg Mővelıdési Központ és Könyvtár, Zeneiskola intézményeknek helyet adó épület felújításával városháza kialakítása és közterületek, parkok rendezése. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 134/2007. (VIII.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a DDOP-bıl pályázati célként határozza meg a Támogatható tevékenységek közül a B komponens: Hátrányos helyzető térségek kisvárosának fejlesztését. Ezen belül valósítandó meg a Dózsa Gy. u. 32. szám alatti jelenleg Mővelıdési Központ és Könyvtár, Zeneiskola intézményeknek helyet adó épület felújításával városháza kialakítása és közterületek, parkok rendezése. Határidı: azonnal, illetve november 20. Felelıs : Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet az írásban kiadott ajánlatról. Az ajánlattevı a Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület, ajánlatkérı Sásd Város Önkormányzata. Az ajánlat tárgya: teljes kör pályázati ügyintézés a Dél Dunántúli Operatív Program akciótervének Város fejlesztési akciók támogatása, B komponens: Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése konstrukciójában leirt pályázattal kapcsolatban, mely magába foglalja a teljes pályázati anyag elkészítését és szabályszerő benyújtását. Ajánlatba foglalt szakmai szolgáltatások, pályázatírás: a Dél Dunántúli Operatív Program akciótervének Város fejlesztési akciók támogatása, B komponens: Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése konstrukciójában leirt pályázat anyagának elkészítése és szabályszerő benyújtása. Az egyesület vállalja, hogy a javasolt és egyeztetett pályázati kiírás alapján megbízója részére összeállít egy listát a beszerzendı adatokról és dokumentumokról. Megbízója részére a pályázat kidolgozásának szakaszairól, és azok ütemezésérıl részletes, és a késıbbiekben természetszerőleg betartott ütemtervet készít. Segítséget nyújt a pályázatírás közben megbízó részérıl felmerült bármely szakmai kérdés megválaszolásában. Rendelkezésre bocsátott információk alapján a teljes pályázati anyagot elkészíti, figyelemmel mind a szakmai, mind pedig a formai követelményekre. Elkészíti a pályázati kiírás által elıirt egyéb tanulmányokat, elemzéseket, nyilatkozatokat.

9 9 A teljes pályázati anyagot, sokszorosítja, kötteti és benyújtja. A beküldendı példányokon túl megbízója részére is biztosit egy saját példányt a pályázataiból. A projekt pénzügyi menedzsmentje: Tekintettel arra, hogy a finanszírozás utófinanszírozás keretében történik, a támogatási összegek lehívásához gondosan összeállított elszámolásokat kell a támogatónak beküldeni, amelyek tartalmazzák a megvalósulás szakmai és pénzügyi elırehaladását igazoló dokumentációkat. Tapasztalataik szerint ez a feladat nagy szakértelmet igényel, és jelentıs terheket ró a projekt megvalósítójára. Érdemes igénybe venni olyan szakmai szolgáltatást, amely a források lehívását meggyorsítja, és teljes körővé teszi. A projekt pénzügyi menedzsment szolgáltatásuk, a megvalósításban való mélyebb részvétel, amely a fent leirt okok miatt jelentıs biztonságot nyújt az önkormányzat számára. További elınye, hogy a projektben elszámolható költségként szerepeltethetı, illetve a kifizetés megállapodás szerint ütemezhetı. A Projekt menedzsment keretében vállalják: a projekthez kapcsolódó rendszeres elırehaladási jelentések, és a záró beszámoló teljes körő- és pénzügyi és szakmai-elkészítését és benyújtását. Folyamatos szakmai és pénzügyi tanácsadás a sikeres elırehaladást gátló tényezık kiküszöbölése, a megvalósítás során felmerülı problémák megoldása érdekében. A közremőködı és ellenırzı szervekkel, való egyeztetést, monitoring adatszolgáltatás. A pályázat kiíró szervnek, a projektet érintı ellenırzésein való részvételt, segítségnyújtást a hatékony felkészülésben. Mivel a projekt utófinanszírozott, a megvalósítás során esetlegesen fellépı likviditási nehézségeket pénzintézet bevonásával célszerő kezelni. Kérés esetén a várható forráslehívás, illetve projektköltségvetés ismeretében cash-flow formátumban likviditási tervet készítünk. E területen együttmőködı partnerünk a Szigetvári Takarékszövetkezet. Az ajánlatban foglalt szolgáltatások díjai: Az egyesület részletekbıl álló, vegyes díjazás rendszerben vállalja pályázatok megírását, illetve a részvételt a lebonyolításban. Elsı lépcsıben a pályázat elkészítésének munkadíja ( a pályázat benyújtásakor esedékes fix díj), majd a nyertesség esetén aktuális szolgáltatások több lépcsıben meghatározott teljesítmény arányos díjazása kerül megállapításra. Az ár kialakításánál minden esetben a pályázat bonyolultságát és a megpályázott összeget veszik alapul (természetesen fordított arányban), a pályázó gazdasági helyzete és egyéb körülmények figyelembevételével. Díjaik: pályázatírás: 500 eft, sikerdíj: elnyert támogatási összeg 3 %-a. A 60 mft-nak a 3%-a eft. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint a kistérségi iroda nem tudná ezt a pályázatot elkészíteni? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ık a települések pályázatait készítik el. Véleménye szerint az egyesülettel meg kellene állapodni abban, hogy kifizetik az 500 eft-ot, ık a projektmenedzsmentbe beépítik a 3 %-ot, de nem sikerdíjat építenének be. A projektmenedzsment, amit a leírtakban vállaltak, az abból kerül kifizetésre, itt csak a pályázatírási díj kerül kifizetésre. Az elıkészítési dokumentumok elmehetnek a pályázat 6 %- áig. Dr. Jusztinger János képviselı véleménye szerint a múltkori munkájuk alapján ennek az elkészítése is beleférne. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ık azt nem úgy kapják meg, a múltkori munkájukat ebben fizetik ki a 6 %-ban, az elıkészítési tanulmányokban.

10 10 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy az egyesület amit készített az elıkészítés során, kiderült, hogy sok a hiba, megkapták a hibajegyzéket, addig nem fizet az önkormányzat, amit a hibákat nem javítják ki. Skoda Dénes képviselı egyetértett azzal, a hibákat ki kell javítani, véleménye szerint szakmailag legyen jó. Mielıtt a képviselıtestület elé került volna ez az anyag, a jegyzı úrnak, vagy a bizottságnak kellett volna átnéznie. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy erre már nem volt idı. Székely Szilárd polgármester elmondta a 4 mft-ból kifizet 100 eft-ot. A projektmenedzsmentet ide belevették, de itt 2 %-ban elszámolható, eft. A pályázatírásért fizetnek, az elıkészítésért fizetnek, a projektmenedzsmentért fizetnek. A siker ezeknek a része. Javasolta a képviselıtestületnek, hatalmazza fel polgármesterét arra, hogy a Szigetvári Kultúrés Zöldzóna Egyesülettel, ajánlatukra figyelemmel szerzıdést kössön a DDOP Támogatható tevékenységek B komponens: Hátrányos helyzető térségek támogatása pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására, a nyertes pályázat menedzselésére. A pályázati anyagot benyújtás elıtt a képviselıtestület véleményezze. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 135/2007. (VIII.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesülettel, ajánlatukra figyelemmel szerzıdést kössön a DDOP Támogatható tevékenységek B komponens: Hátrányos helyzető térségek támogatása pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására, a nyertes pályázat menedzselésére. A pályázati anyagot benyújtás elıtt a képviselıtestület véleményezi. Határidı: azonnal, illetve november 20. Felelıs : Székely Szilárd polgármester Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselıtestületi ülést bezárta. Kmft. Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Jelen vannak:

Részletesebben

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg:

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg: J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 02.napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza Díszterem 7370.

Részletesebben

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről.

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. április 17. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010. 2 Jegyzıkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Sásd Város Képviselıtestületének 2007. február 19. napján tartott Közmeghallgatásáról és az azt követı testületi ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Sásd Város Képviselıtestületének 2007. február 19. napján tartott Közmeghallgatásáról és az azt követı testületi ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Sásd Város Képviselıtestületének 2007. február 19. napján tartott Közmeghallgatásáról és az azt követı testületi ülésérıl. Ülés helye: TOT Sásdi Általános Iskola aulája Sásd, Szent

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41. Jegyzıkönyv: Készült Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének, mint Fegyelmi Tanácsnak 2009. június 3. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben