J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja"

Átírás

1 Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester Király László alpolgármester Deák Attila Kurucz Attila Szini Erzsébet k é p v i s e l ı k dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Kis-Pál Miklós: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket, megállapítja, hogy az 5 tagú Képviselı-testületbıl 5 fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerint kiküldött napirendet javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítésekkel: A közrendvédelmi tájékoztatás elfogadása elmarad, a rendırség távolmaradása miatt. Beszámoló az elızı testületi ülés óta tett intézkedésekrıl. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

2 Kis-Pál Miklós: Megállapítja, hogy a Képviselı-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 14/2013. (IV. 26.) számú h a t á r o z a t o t : Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Beszámoló az elızı képviselı-testületi ülés óta tett intézkedésekrıl. 2. Költségvetési rendelet módosítása 3. Költségvetési beszámoló elfogadása 4. Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységrıl 5. Költségvetési koncepció elfogadása 6. Dr. Vári Csaba kártérítési perében jogi képviselet ellátása 7. A közös tulajdonú Pécselyi Általános Iskola jövıjének megtárgyalása 8. Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója Alapítvány támogatási kérelme 10. Óvoda konyha üzemeltetésére pályázat kiírása és jóváhagyása 11. Balatonfüredi Önkormányzati Tőzoltóság támogatási kérelme 12. Vegyes ügyek: - ÁNTSZ Országos Tisztifıorvosi Hivatala végzésének megtárgyalása - Vámos Vill szerzıdésének megtárgyalása - Klubhelység berendezése

3 - Bachstedter Gábor építész tervezı árajánlatának megtárgyalása - Kiskertek örökösei kérelmének megtárgyalása - Goodwill Consulting Kft. perének megtárgyalása - Auchan számlák megtárgyalása - Pályázatíró céggel kötött szerzıdés felmondásának megtárgyalása NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Beszámoló az elızı képviselı testületi ülés óta tett intézkedésekrıl Az elızı ülés határozatainak végrehajtása megtörtént. A Malág Bt. részére a határozat kiküldésre került, a Mórocz határozat vételi ajánlat ügyében elküldésre került. A klubhelység elkészült a pályázati kifizetési kérelem intézése elkezdıdik. Régi pályázat, hivatal kemence II. kifizetési kérelem készül. Helyi építési hatóság átkerült a járási hivatalhoz ide továbbították a használatba vételi kérelmet a 320 hrsz-ú és 321/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. Az istálló pályázat 99 % nyertes 5 millió Ft. Az útépítés Balatonakali és Balatonszılıs között július 15-én kezdıdik. Volán kérelmünkre nem változtat a menetrenden. Kisrendezvény (Tolcsvay + eszközök bérlete) fellebbezést megnyertük, Ft-ot kifizetik. Új pályázati lehetıség pince kondi terem, elıkészítés alatt testületi döntésre. Esély jó, elnökségi döntés, gyors beadás, sorrend gyız. 2. Költségvetési rendelet módosítása Szóban ismerteti az írásos beszámolót, elıterjesztést. (1. sz. melléklet) Polgármester javasolja a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

4 Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2013. (V. 08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 28.) rendelet és az azt módosító 7/2012. (IX. 24.) rendelet módosításáról A rendelet szövegét jelen jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 3. Költségvetési beszámoló elfogadása Szóban ismerteti az írásos beszámolót, elıterjesztést. (3. sz. melléklet) Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását. A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (V. 08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A rendelet szövegét jelen jegyzıkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 4. Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységrıl Szóban ismerteti, a kistérségi társulásban végzett tevékenységrıl szóló beszámolót. (5. sz. melléklet) A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi

5 15/2013. ( IV. 26.) Kt. határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, Kis-Pál Miklós polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl elfogadja. 5. Költségvetési Koncepció elfogadása Szóban ismerteti az írásos beszámolót, elıterjesztést. (6. sz. melléklet) Javasolja a költségvetési koncepció elfogadását. A határozati javaslatot, a Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 16/2013. ( IV. 26.) Kt. határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Költségvetési Koncepciót megismerte, megtárgyalta. A képviselı testület a Költségvetési Koncepciót elfogadja. 6. Dr. Vári Csaba kártérítési perében jogi képviselet ellátása Szóban tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Dr. Vári Csaba felperes Pécsely Község Önkormányzata és társai alperesek ellen kártérítés jogcímen pert indított.

6 Dr. Vári Csaba december 4-én megbízási szerzıdést kötött Pécsely, Balatonszılıs, Vászoly és Dörgicse Önkormányzatokkal a Dr. Vári és Társa Bt. képviseletében a 4 település egészségügyi alapellátásának biztosítására Pécsely székhelyő vegyes háziorvosi körzeti ellátási kötelezettséggel a kijelölt körzethatárokon belül. A megbízás határozatlan idıre szólt. A szerzıdés 20. pontja 90 napos határidıvel felmondást biztosított a szerzıdı felek számára, ezek alapján április 23-án az önkormányzatok július 30-i hatállyal a megbízási szerzıdést felmondták és ezzel egyidejőleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól iránymutatást kértek a szükséges teendık megtételére. Májusban az ÁNTSZ útmutatása alapján az önkormányzatok pályázatot írtak ki a háziorvosi állás betöltésére, a kiírt határidıben pályázat nem érkezett, így azt meghosszabbították június végéig. A pályázati határidı meghosszabbításának eredményeképpen egy érvényes pályázat érkezett a háziorvosi praxis betöltésére Dr. Tímár Renáta részérıl. A beadott pályázatot az ÁNTSZ is véleményezte és a jelöltet alkalmasnak találta a háziorvosi állás betöltésére. A nyertes pályázóval az önkormányzatok szerzıdést kötöttek és az üres állást így betöltötték. Mindeközben dr. Vári Csaba a praxisjogát értékesíteni akarta 5 M Ft-ért, amit aztán nem tett meg, hanem ezzel a praxisjoggal egy másik körzetben háziorvosként dolgozott tovább. Jelen polgári perben viszont kártérítés jogcímén Ft és ennek december 1. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékő kamatainak megfizetését követeli az önkormányzatoktól, arra hivatkozik, hogy nem tudta a praxisjogát értékesíteni. A Veszprémi Járásbíróság 9. P /2012/1/II. számon idézı végzést bocsátott ki május hó 23. napjára a 8.15 órakor tartandó tárgyalásra, mely végzés március 14. napján érkezett Dörgicse Község Önkormányzatához. A bíróság egyben felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy 15 napon belül részletes elıkészítı iratban nyilatkozzanak az ügyrıl. Polgármester javasolja, hogy fenti perben az önkormányzat bízza meg dr. Sindler György ügyvédet, hogy a perbeli képviseletet lássa el és hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésére. A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

7 17/2013. ( IV. 26.) Kt. határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, egyhangúlag elfogadja, hogy a dr. Vári Csaba felperes által indított kártérítési perben az önkormányzat, mint alperes bízza meg dr. Sindler György ügyvédet a perbeli képviselet ellátásával. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést Sindler Györggyel megkösse. 7. A közös tulajdonú Pécselyi Általános Iskola jövıjének megtárgyalása A Pécsely Községben mőködı általános iskola korábban a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola Tagintézménye volt szeptember 1-tıl a Balatonfüredi Református Általános Iskola Tagintézménye, az iskola tulajdonosa Balatonszılıs Község Önkormányzata is. Az egyháznak történt átadás során a fenntartó önkormányzatok Dörgicse, Pécsely és Vászoly vállalták az állami normatíva és a tényleges mőködési költségek közötti különbözet finanszírozását. Sajnos úgy tőnik, hogy nem lettek kisebbek az ezzel kapcsolatos terhek. A megállapodás szerint egy év elteltével a felek újra gondolhatják a tagintézmény mőködtetését. Az állami fenntartóval KLIK történt elızetes szóbeli egyeztetések alapján lehetıség van a tagintézményt május 31-i hatállyal a következı tanévtıl állami fenntartásba adni. Ezzel jelentısen csökkenhetnének az önkormányzatok kiadásai. A polgármester kéri a Képviselı-testület felhatalmazását a KLIK-kel és a Református Presbitériummal történı egyeztetések lefolytatására és a kapcsolódó megállapodások és szerzıdések megkötésére. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi

8 Kis-Pál Miklós polgármester megállapítja, hogy a Képviselı-testület a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta a 18/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pécsely Községben mőködı református általános iskola állami fenntartásba adása ügyében folytasson egyeztetést a Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumával és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK). A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskola május 31. hatállyal a következı tanévre állami fenntartásba adásával kapcsolatos nyilatkozatokat a képviselıtestület nevében megtegye és az ehhez szükséges megállapodásokat és szerzıdéseket a KLIKkel megkösse. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonfüredi Református Egyházközséggel az iskola fenntartására május 30. napján kötött átadás-átvételi szerzıdés közös megegyezéssel történı felmondását és megszüntetését kezdeményezze és az ehhez kapcsoló megállapodásokat és szerzıdéseket megkösse. 8. Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója Szóban ismerteti az írásos, elıterjesztést. (7. sz. melléklet) A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

9 19/2013. ( IV. 26.) Kt. határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának évi beszámolóját megismerte, megtárgyalta. A képviselı testület a Gyermekjóléti Szolgálat éves Dörgicse község tekintetében kifejtett szakmai tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja Alapítvány támogatási kérelme A Veszprém megyei Mentıszervezet 04-es Alapítványa számos önkormányzat és jó szándékú befizetı segítségével az évek során olyan szakmai fejlesztéseket tudott létrehozni és támogatni, amely régiónk mentıállomásában minıségi változást hozott létre. A mentı gépkocsik döntı többségébe megvásárolt fájdalomcsillapító gáz, a gerinchordágyak, a félautomata defibrillátorok, a minden gépkocsiba megvásárolt korszerő nyakrögzítık, laryngealis maszkok, GPS mind azt bizonyítják, hogy az alapítvány, eredeti céljának megfelelıen, kizárólag a mentés színvonalának emelésére költ. Mivel az egyre korszerősödı eszközök ára folyamatosan nagymértékben emelkedik, így az alapítvány a szakmai programjait csak nagyon apró lépésekben tudja megvalósítani. A évben befejezték a gyermek ultrahangos párásító programot, valamint a végtag vákuumsín programot. Az alapítványi beszerzett eszközöknek is köszönhetı, hogy Veszprém Megye területén a sikeres helyszíni újraélesztések részesedése 30 %-ra nıtt évben mintegy 6,8 millió Forintot költött az alapítvány az alapító okiratában foglalt feladataik ellátására. A felszerelések elosztásakor minden mentıállomás mentıkocsijába kerül eszköz.

10 Mindezekre tekintettel az alapítvány kéri a képviselı-testületet, hogy évben is biztosítsa a támogatást. A évben döntıen a csontba lıhetı eszközt (IO) szeretnék biztosítani, mely egyszer használatos és az ára Ft/db. Ezen felül égési kötszereket, s légúti biztosítási eszközöket, korszerő mentıtáskákat vásárolnának, de a továbbképzésben nélkülözhetetlen gyakorló fantom megvásárlására is szeretnének sort keríteni, melynek ára közel 2 millió Ft. Egy-egy mentıtáska megvásárlása a mentıkocsikba Ft/táska. A polgármester javasolja a kérelemben foglaltak elfogadását. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 20/2013. (IV. 26.) számú Kt. Határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Ft hozzájárulási összeggel támogassa az alapítvány mőködését. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 10. Óvoda konyha üzemeltetésére pályázat kiírása és jóváhagyása A Pécsely székhelyen mőködı, közös tulajdonú óvoda konyhájának üzemeltetésére kötött szerzıdés június 30-án jár le. Annak érdekében, hogy esetlegesen ne maradjanak étkezés nélkül az igénybevevık, javaslom, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá és utólagosan hagyja jóvá a Pécsely Község Képviselı-testülete által kiírt pályázatot az étkeztetés biztosítására április 30. beadási határidıvel. A pályázati kiírásban feltételként szerepel, hogy a beszállító, nem helyben fızı vállalkozók is részt tudjanak venni a

11 pályázaton. A három érintett település Pécsely, Vászoly, Dörgicse május 31-ig dönt a beadott pályázatokról. A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg: 21/2013. (IV. 26.) Kt. határozat 1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Pécsely Község Önkormányzatának Képviselı-testületét arra, hogy az Óvodában mőködı konyha üzemeltetésére az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé a megyei napilapban és egyúttal a pályázati kiírást utólagosan jóváhagyja: Pécsely község Önkormányzata a pályázatot ír ki a helyi közétkeztetés biztosítására. A részletes kiírás a oldalon olvasható. Felvilágosítás Sebık Lajos polgármestertıl kérhetı, a 20/ es telefonszámon. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza Pécsely Község Önkormányzatának Képviselıtestületét arra, hogy Pécsely Község Önkormányzatának honlapján az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé és egyben a hirdetést utólagosan jóváhagyja: Pécsely község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a pécselyi óvoda és az általános iskola étkezésének ellátására, továbbá a szociális étkeztetés biztosítására pályázatot ír ki. Az Önkormányzat elsı sorban, a tulajdonában lévı óvodai fızıkonyhát kívánja üzemeltetésre meghirdetni, azonban elképzelhetı a konyha tálalókonyhaként való hasznosítása és az étel helybe szállítása is. Részletes felvilágosítás Sebık Lajos polgármestertıl kérhetı, a 20/ es telefonszámon. Az ajánlatokat Pécsely község Önkormányzatának címére: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A április 30.-ig beérkezıleg lehet benyújtani. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A részletes kiírás a oldalon olvasható.

12 11. Balatonfüredi Önkormányzati Tőzoltóság támogatási kérelme A Balatonfüredi Önkormányzati Tőzoltóság azzal a kéréssel fordult Dörgicse Község Önkormányzatához, hogy a tőzoltóság támogatásának tekintetében szíveskedjen ban a tavalyi évhez mérten 10%-os emelést biztosítani. Kérelme indokolásaként elıadta, hogy az új tőzoltó laktanya főtési-hőtési rendszere villamos energia felhasználásával van megoldva, ami aránytalanul nagy terhet jelent számukra. Keresik a villamos energia kiváltásának, az energetikai rendszer korszerősítésének lehetıségét, azonban ezek várhatóan csak a következı évtıl jelentenek költség csökkentést. A polgármester javasolja a kérelem és a támogatási összeg 10%-os növelésének elfogadását. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi A polgármester megállapítja, hogy a Képviselı-testület a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta a 22/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Balatonfüredi Önkormányzati Tőzoltóság 2013.évi támogatását a évi támogatási összeghez képest az Önkormányzat 10 %-kal megemelje, és a megemelt hozzájárulási összeggel támogassa a tőzoltóság mőködését. A tagdíj mértéke 470 Ft/fırıl 517 Ft/fıre emelkedik. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

13 13. Vegyes ügyek: - ÁNTSZ Országos Tisztifıorvosi Hivatala végzésének megtárgyalása Az ÁNTSZ Országos Tisztifıorvosi Hivatala Balatonfüred Város Önkormányzata kérelmére a Városi Szakorvosi Rendelıintézet, szakorvosi óra kapacitás átcsoportosítása új tüdıgyógyászat szakma járóbeteg ellátási formára és ehhez kapcsolódó ellátási terület módosítása ügyében indult eljárásban tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel az önkormányzatot. Az önkormányzat köteles nyilatkozni, hogy a továbbiakban a települést a Városi Szakorvosi Rendelıintézet Balatonfüred vagy Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet lássa el. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 23/2013. (IV. 26.) számú Kt. Határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a tüdıgyógyászat szakma (1805) járóbeteg szakellátási formát Dörgicse település tekintetében a Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelıintézet lássa el és ezt az új ellátási terület módosításánál az ÁNTSZ figyelembe vegye. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Vámos Vill szerzıdésének megtárgyalása

14 a Vámos-Vill Villanyszerelési, Építıipari és Kereskedelmi Kft., mint kivitelezı részére Dörgicse Község Önkormányzata a március 21. napján megkötött vállalkozási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, a szerzıdés mellékletét képezı teljesítés egyeztetési jegyzıkönyvben meghatározottak szerint Ft bruttó összegő szerzıdés szerinti díjjal tartozik a vállalkozó által kiállított számla alapján. A polgármester javasolja a szerzıdés szerinti díj kifizetésének elfogadását. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 24/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Vámos-Vill Villanyszerelési, Építıipari és Kereskedelmi Kft., mint kivitelezı részére Dörgicse Község Önkormányzata a március 21. napján megkötött vállalkozási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, a szerzıdés mellékletét képezı teljesítés egyeztetési jegyzıkönyvben meghatározottak szerint Ft bruttó összegő szerzıdés szerinti díjat a vállalkozó által kiállított számla alapján megfizesse, a kifizetést és a szerzıdés megkötését a képviselıtestület jóváhagyja. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Klubhelység berendezése

15 A klubhelység felújítását nem lehetett egy kéménnyel megoldani, külsı létrát kell szereltetni a kéményre, mert így szabályos, illetve kialakításra került egy pinceablak is. Ebbıl Ft a pályázaton belüli átcsoportosítással kifizetésre került, le lett vonva a végösszegbıl. Célszerő lenne a klubhelység berendezését megfontolni, hogy a falu birtokba vehesse és ténylegesen használhassa azt. A polgármester javasolja, hogy a következı képviselı testületi ülésre dolgozzanak ki egy tervet a klubhelység berendezésére, illetve szerezzenek be árajánlatokat a bútorok tekintetében. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 25/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, a következı képviselı testületi ülésre dolgozzanak ki egy tervet a klubhelység berendezésére, illetve szerezzenek be árajánlatokat a bútorok tekintetében. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Bachstedter Gábor építész tervezı árajánlatának megtárgyalása A Dörgicse 77 hrsz-ú ingatlanon lévı volt ÁFÉSZ épületet célszerő lenne hasznosítani. Ezért Bachstedter Gábor elkészítette az épület felmérésének és felújítási javaslatainak vázlatát és az alábbi megállapításokat tette:

16 Az épület a közelmúltban felújításra került, melynek keretében új homlokzati vakolat és új tetı készült, a padlástérben új koszorút építettek körben a külsı falak mentén. Belsı felújítás nem történt. Szerkezetileg a ház többnyire megfelelı, de néhol a homlokzati falak elváltak a belsı harántfalaktól. A födém nagyrészt fa gerendás födém, a keleti épületrész födém nélküli. A fafödémek állapota rossz. A falak erıteljesen nedvesek, sóval terheltek. A polgármester javasolja, hogy a Dörgicse 77 hrsz-ú ingatlanon lévı volt ÁFÉSZ épület átalakítása, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint az önkormányzat képviselete Balatonfüred Város Építésügyi Hivatala elıtt feladatokat Bachstedter Gábor lássa el. A képviselı-testület az itt felsorolt tervezıi feladatok ellátására az a árajánlat szerinti Ft összeget határozzon meg az önkormányzat évi költségvetésének terhére és bízza meg a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 26/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bachstedter Gábor építész tervezı árajánlatát megismerte, az abban foglaltakat megértette és kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a tervezıi ajánlatban foglaltak, vagyis a Dörgicse 77 hrsz-ú ingatlanon lévı volt ÁFÉSZ épület átalakítása, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint az önkormányzat képviselete Balatonfüred Város Építésügyi Hivatala elıtt feladatokat ellássa. A képviselı-testület az itt felsorolt tervezıi feladatok ellátására az árajánlat szerinti Ft, azaz négyszázkilencvenöt ezer háromszáz forint összeget határozza meg az önkormányzat évi költségvetésének terhére. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

17 - Kiskertek örökösei kérelmének megtárgyalása A Dörgicse 360 és 381 hrsz. alatt található ingatlanok tulajdonosa felajánlotta ezen ingatlanokat Dörgicse község javára azzal, hogy a hagyaték átadással és az ügyvédi illetve földhivatali eljárással kapcsolatban felmerült költségeket az önkormányzat térítse meg részére. A polgármester javasolja, hogy a falugondnok segítségével nézzék meg, hogy ezek a földterületek természetben hol találhatóak, esetleg van-e arra lehetıség, hogy az önkormányzat a környezı telkeket is megvásárolja és milyen költségen. A polgármester javasolja, hogy a fenti felmérés és árkalkuláció elkészítését követıen a testület újra tőzze napirendre a földterület megvásárlásának kérdését. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 27/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a Dörgicse 360 és 381 hrsz. alatt található ingatlanok és a környezı ingatlanok tekintetében a falugondnok bevonásával helyszíni felmérést végezzenek, illetve a nevezett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban felmerülı költségek meghatározására kalkulációt készítsenek. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Dörgicse 360 és 381 hrsz. alatt található ingatlanok felmérését és az árkalkuláció elkészítését követıen a testület újra napirendre tőzi a földterület megvásárlásának kérdését. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

18 - Goodwill Consulting Kft. perének megtárgyalása A Goodwill Consulting Kft. felperes megbízási díj megfizetése iránt Dörgicse Község Önkormányzata alperes ellen pert indított, melyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 23.G /2012/19. számon ítéletet hozott és kötelezte az önkormányzatot, hogy Ft-ot és ennek a kifizetés napjáig járó kamatait, valamint a felmerült perköltséget fizesse meg. A bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasította. A polgármester javasolja, hogy a perben az önkormányzat fellebbezést ne nyújtson be, illetve bízza meg a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 28/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a Goodwill Consulting Kft. felperes megbízási díj megfizetése iránt Dörgicse Község Önkormányzata alperes ellen indított perben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 23.G /2012/19. számon hozott ítélete ellen a Fıvárosi Törvényszékhez címzetten nem kíván fellebbezést benyújtani, az ítéletben foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el és annak eleget tesz. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

19 - Auchan számlák megtárgyalása A Könyvtár Teleház vezetıje rendezvényt szervezett, melyre a 02-WKS és 23- WKS sorszámú számlákat nyújtotta be összesen 7851 Ft összegben. Polgármester javasolja a számlák kifizetését, illetve javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére, egyúttal kéri, hogy a következıkben egyeztessenek a polgármesterrel, illetve a testülettel elızetesen a rendezvények kiadásairól, mert csak ezt követıen tudnak a számlák befogadásáról dönteni. A Képviselı-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 29/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 02-WKS és 23-WKS sorszámú számlák alapján 7851 Ft összeget megfizesse, a kifizetést a képviselı-testület jóváhagyja. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Pályázatíró céggel kötött szerzıdés felmondásának megtárgyalása Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete április 1. napján Keretmegállapodást kötött az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel a rendelkezésre álló

20 és megnyíló hazai és nemzetközi forrásokból támogatható projektjavaslatok elıkészítésében, a pályázatok elkészítésében, valamint sikeres pályázatok esetén a pályázati projektek menedzselésében történı szakértıi közremőködés tárgyában. Az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. fı profilja a nagyobb volumenő, nagyobb összegő pályázatok megírása többségében gazdasági társaságok részére írnak és nyújtanak be pályázatot, mint ez az utóbbi idıben kiderült, tehát a jelenleg egyébként is csekély számban elıforduló önkormányzati pályázatok megírásával és benyújtásával már nem tudnak olyan hatékonyan foglalkozni. Mindezek alapján célszerő lenne másik pályázatírót megbízni, a jelenlegivel pedig a szerzıdést felmondani. Polgármester javasolja, hogy a képviselı-testület bízza meg az ADITUS Zrt-vel lefolytatandó tárgyalások megszervezésére és megtartására, melynek keretében meg kell állapodni a szerzıdés felmondásának kérdéseirıl, idejérıl és a jelenleg monitoring alatt álló, már nyertes pályázatok felügyeleti eljárásának elıkészítésérıl, figyelemmel kísérésérıl. Polgármester javasolja, hogy a képviselı-testület bízza meg egy másik pályázatíró felkutatásával és a vele történı elızetes egyeztetések lefolytatásával. A Képviselı-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 30/2013. (IV. 26.) sz. h a t á r o z a t o t: Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a polgármester az ADITUS-sal tárgyalás tartását kezdeményezze a vele kötött szerzıdés felmondásának tárgyában, melynek keretében meg kell állapodni a szerzıdés felmondásának kérdéseirıl, idejérıl és a jelenleg monitoring alatt álló, már nyertes pályázatok felügyeleti eljárásának elıkészítésérıl, figyelemmel kísérésérıl. A képviselı-testület megbízza a polgármestert egy másik pályázatíró felkutatásával és a vele történı elızetes egyeztetések lefolytatásával. A Képviselı testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

21 Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 11:30 órakor bezárta. k. m. f Kis-Pál Miklós polgármester dr. Endrédy Renáta jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. szeptember 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. szeptember 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2013. o k t ó b e r 7. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Jegyzőkönyv Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25-én, 15:00 órai kezdettel Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 15-én 8 óra 45 perckor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv soros, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 24. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben