Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl február 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17."

Átírás

1 Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl február 17. Nyirád 2012

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság utca 3. Az ülés idıpontja: február óra Jelen vannak: Simon Balázs alpolgármester 3. Andrónyi Miklós képviselı 4. Csikány Róbertné képviselı Németh András képviselı; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 7. Vers Istvánné képviselı; a SZEB elnöke; a NYITNIKÉK Óvoda tagintézmény vezetıje Lovasi Erika körjegyzı Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı Kovács József, a Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetıje Offenbek Istvánné pénzügyi ügyintézı Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézı A képviselı-testület létszáma: 7 fı Jelenlévı képviselık száma: 7 fı Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésére Németh András és Csikány Róbertné képviselıket jelölöm ki.

3 2 Kérdezem a képviselı-testület tagjaitól, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokkal kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı: 1. A képviselı-testület évi munka- és üléstervének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. A köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása Elıterjesztı: Lovasi Erika körjegyzı 3. Nyirád Község Önkormányzata évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 4. Építési telek iránti kérelem megtárgyalása Elıterjesztı: 5. Vegyes ügyek 1. A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a évi munka- és ülésterv elıterjesztés szerinti elfogadásáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megalkotta a évi munka- és üléstervét. Felelıs: Határidı: folyamatos, ill december 31. A évi munka- és ülésterv e jegyzıkönyv 1. melléklete

4 3 2. A KÖZTISZTVISELİK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KIEMELT CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést, várom a hozzászólásokat. Vers Istvánné képviselı Kérdésem, hogy az elıterjesztésben szereplı fejlesztési feladatok sorrendisége meghatározó-e, és a kerékpárút kiépítése ügyében sikerült-e lépéseket tenni? Hogy az idén mi kerül megvalósításra, azt a költségvetési rendeletünk fogja meghatározni, így a kerékpárút kiépítését is. A kerékpárút tervezési költsége sem alacsony. Milyen formában tervezed megvalósítani a kerékpárutat? Egyelıre a költségvetésben csak a kerékpárút tervezési költségével számolunk, mely a város- és községgazdálkodás szakfeladaton szerepel. Amint a terv rendelkezésünkre áll, megkezdhetjük a tárgyalásokat a BEO Kft.-vel, mert ık a legnagyobb foglalkoztatók, akiknek a dolgozói használnák a kerékpárutat. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kiemelt célok meghatározásáról az elıterjesztés szerint! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 17.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának évi kiemelt céljairól 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan továbbra is ki kell használnia a társulások mőködésére biztosított többletnormatívákat. 2.) Folyamatos fejlesztési feladat marad pályázati támogatással a következı célok megvalósítása: a) a tornaterem felújítása: külsı hıszigetelése, nyílászáró csere, főtéskorszerősítés, akadálymentesítés;

5 4 b) az óvoda és konyha épületének hıszigetelése, főtéskorszerősítése, tetıfelújítása; c) utak, járdák felújítása; d) a TSZ-majorhoz kerékpárút kiépítése, ehhez a kerékpárút kiviteli terveinek elkészíttetése. 3.) Továbbra is fontos szempont a köztisztviselık megfelelı szakmai ismereteinek állandó bıvítése, mely a személyi állomány folyamatos képzésével, továbbképzésével érhetı el. 4.) A jövıben is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást. Cél a létrejött körjegyzıség miatti többletfeladatok határidıre történı ellátása, a jelenlegi minıség megırzése, továbbfejlesztése. Felelıs: és Lovasi Erika körjegyzı Határidı: folyamatos, ill december NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A könyvvizsgáló jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Terveim szerint a zárszámadást követıen nem foglalkoztatjuk tovább, ha szükség lesz rá, esetenként egyedi megbízással foglalkoztathatunk könyvvizsgálót. Támogatom az elképzelést. Vers Istvánné képviselı Olvasom az elıterjesztésben, hogy a helyi adóbevételeknél a gépjármő adónál többet terveztetek. Egy millió forintot sikerült behajtani, mennyi a kintlévıség? Még jelentıs összegő, több mint 3 millió forint hátralék van, és az a baj, hogy ez zömében egy adósnál jelentkezik. Nem tudom megmondani, hogy be tudjuk-e hajtani, vagy sem. Vers Istvánné képviselı Örültem, hogy az intézményi igények bekerültek a költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy amit az intézményvezetık a pénzügyre leadtak, az be van tervezve?

6 5 Igen, ez azt jelenti, nem kontrolláltuk az igényeket, bár némely helyen igen nagy növekedések jelentkeztek. Pl. 30 ezer forintról 200 ezer forintra nıtt az újságár, áremelkedésbıl adódóan nem lehetne ennyi. Egy-két elfutó tétel van, amivel nem értek egyet. Ha elfogadja a testület a költségvetést, utána már nem lesz beleszólásom a beszerzésekbe. Azt sem tartom jónak, hogy minden intézmény be akar szerezni magának olyan eszközöket, amit közösen is lehet használni. Gondolok itt pl. fóliázó vagy lamináló berendezésre, fényképezıgépre, stb. Egy-egy ilyen gép ki tudja szolgálni az összes intézményt. Én pedig nem örülök annak, hogy kontrollálatlanul bekerültek a költségvetés tervezetbe az intézményi igények, mert 15 milliós lett a hiány. A fenntartónak globálisan kell vizsgálnia a költségvetést. A költségvetés tervezet az igények szerint lett összeállítva, a képviselı-testület kialakítja az álláspontját arról, hogy csökkenti-e a költségeket, vagy sem. Sok olyan igény szerepel benne, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben nem indokolt. A tavalyi évhez hasonlóan le kívánok mondani a képviselıi tiszteletdíjamról az önkormányzat javára. Javasolom képviselı-társaimnak, hogy költségtakarékosság céljából mondjunk le arról, hogy a képviselı-testületi ülések elıterjesztéseit papíron is kiküldje számunkra a hivatal. Legyen elég ben megkapni az elıterjesztéseket, és amelyik képviselı igényli, az külön kérje a hivataltól az adott anyag kinyomtatását. Ugyanez vonatkozzon az intézményvezetıkre is! Kérdezem, hogy az elıterjesztések kiküldésével kapcsolatban van-e más vélemény? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy az elıterjesztéseket csak annak a képviselınek nyomtatjuk ki, aki ezt külön kéri, a képviselıknek és az intézményvezetıknek az elıterjesztéseket a jövıben ben küldjük meg! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat hivatala költségtakarékosság céljából február 18-tól kezdıdıen a képviselı-testületi ülések elıterjesztéseit papír alapon nem, hanem elektronikus úton küldi meg a képviselı-testület tagjai és az önkormányzati intézményvezetık részére. Amennyiben az önkormányzati képviselı külön kéri, az önkormányzat hivatala papírra nyomtatja számára a kért elıterjesztést.

7 6 Andrónyi Miklós képviselı A tavalyi évhez hasonlóan le kívánok mondani mind az önkormányzati képviselıi, mind pedig a SZEB tagsággal járó tiszteletdíjamról az önkormányzat javára. Vers Istvánné képviselı Mint ahogy azt a tavalyi évben tettem, én is lemondok a SZEB elnöki tisztségemmel járó tiszteletdíjamról az önkormányzat javára. Csikány Róbertné képviselı Én is lemondok az idén is a SZEB tagsági tisztségemmel járó tiszteletdíjamról az önkormányzat javára. Németh András képviselı A tavalyi évhez hasonlóan én is lemondok az önkormányzati képviselıi tiszteletdíjamról az önkormányzat javára. Korábban a helyi sportegyesület tagjainak edzéseikhez heti egy alkalommal térítésmentesen biztosítottuk a tornaterem használatát. Ismét aktuális lenne errıl döntenünk. Képviselıi javaslatom, hogy 2012-ben is maradjon meg ez a kedvezmény az egyesület tagjai számára! Várható, hogy a háziorvos vissza fogja adni az önkormányzati lakást. Gondolkodtatok-e a felújításáról, az orvos lakásra felújítási, vagy csak állagmegóvási költséget terveztetek az idei költségvetésben? Az idei évre csak az állagmegóvás marad. Ha megfelelı személy részére bérbe tudnánk adni, akkor megegyezhetnénk vele arról, hogy a bérlı által vállalt felújítás díját lelakhatná. Az önkormányzat számára ez lenne az elınyösebb megoldás. Annak örülnék, ha ebbe a lakásba a körzeti megbízott rendırt lehetne letelepíteni. Az új közhasznú foglalkoztatottak között nincsenek olyanok, akikkel el lehetne végeztetni a felújítást? Akkor csak az anyagárral kellene számolni. Talán ácsmunkára és vízvezeték szerelésre volna megfelelı ember, kımőves munkára kevésbé. A kisiskola hıszigetelésére terveztetek 5,1 millió forintot. A pályázati támogatás és az önrész tavalyról áthúzódó idei kiadás lesz. Drasztikus áremelkedés következett be január 30-tól, még ez elıtt megvásároltuk a Nikecellt. A Fibrotermica Kft.-tıl 1 hónapos fizetési határidıt kaptunk, tehát ez még

8 7 egyelıre nem terhelte a költségvetést. A tavaszi szünetben tervezzük a külsı hıszigetelést, festést, ereszcsatorna felújítást. Leválasztjuk egy kerítéssel az udvart, és így a szünetet követıen is tudunk az iskolánál dolgozni. Kb. 2 hét alatt elkészül a munka, így kb. 1 hetet vesz igénybe a felújítás tanítási idıben. Főkaszára terveztetek 2 millió Ft-os kiadást. A Start közmunka program keretében nemcsak munkabérre, hanem eszközvásárlásra is kaphatunk pályázati támogatást. Ezeket a főkaszákat tartalék eszközökként tervezzük beszerezni. A Volkswagen kisbuszunknak lejár a garanciája. Indítványozom, hogy vigyük el az egyéves szakszervizre, legyen rendben a karbantartása, már csak azért is, mert sok gyermeket és nyirádit szállítunk vele. Ez kb. 150 ezer forintos kiadást jelent, ami szerintem egy 12 milliós autónál bevállalható. Rendben van. Azzal, ahogy a helyi cafetériáról elızetesen döntöttünk, kb. napi 40-nel emelkedett meg az adagok száma. Látom, hogy beterveztetek erre egy fél millió forint + ÁFA-s eszközt. Az ÁFA itt visszaigényelhetı. Elmentem a konyhára, és láttam, hogy a tőzhely milyen állapotban van. Jónak tartanám, ha egy 6 lapos tőzhelyet is beterveznénk, kb. 1,4 millió forintból a kettı kijönne. Fontos, hogy a konyha üzembiztosan tudjon mőködni. Javasolom, hogy az idén tőzhelyet is vásároljunk. Négylapos tőzhely megfelelne. Vers Istvánné képviselı Az óvoda épületében a villamos rendszer is nagyon rossz állapotban van. Ha túlterhelt a villamos hálózat, az óvoda egy részében nincs villany. Gondoljatok arra is, ha megnövekszik a fogyasztás, akkor a villamos rendszert is fel kell újítani. Megérdeklıdtük, hogy 3 x 63 Amper még nem kerülne pénzbe, nincsen havidíja. Varga Béla villanyszerelı is azt mondta, hogy ez egy lehetıség lesz a konyha számára. Németh András képviselı Inhof József pontosan utána tudna járni a részleteknek, csak az ı munkadíjával kellene számolnunk.

9 8 Kérem, vegyük sorra az elhangzott képviselıi indítványokat! Kérem, szavazzunk arról, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a férfi futballcsapat, a nıi futballcsapat és a nıi kézilabda csapat heti 2 óra idıtartamban térítésmentesen vehesse igénybe a tornatermet edzés céljából! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (II. 17.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 1-jétıl december 31-ig az alábbi csapatoknak heti 2 óra idıtartamban térítésmentesen biztosítja a tornaterem használatát edzés céljából: 1. Férfi futballcsapat 2. Nıi futballcsapat 3. Nıi kézilabda csapat A csapatok számára az ingyenes igénybevétel a bérelt és fizetıs igénybevételektıl mentes, szabad órákban lehetséges. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az érintetteket értesítse. Felelıs: Határidı: február 20., illetve folyamatos Kérem, szavazzunk arról, hogy a Volkswagen Crafter gépkocsinkat szakszervizbe visszük, melyre a évi költségvetésünkben Ft-ot tervezünk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért abban, hogy az önkormányzati Volkswagen Crafter kisbuszt 2012 márciusában szakszervizbe viszik, melynek fedezetére a évi költségvetésben Ft kiadást tervez a képviselı-testület.

10 9 Kérem, szavazzuk a képviselıi indítványról, mely szerint a évi költségvetésben 1,5 millió forintot tervezünk a konyha számára szükséges berendezés beszerzésére. A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat a évi költségvetésében a konyha számára konyhai berendezés beszerzésére 1,5 millió Ft kiadást tervezzen. Elmegyünk Gyırbe, ahol jó állapotú, használt nagyüzemi berendezéseket is lehet vásárolni, és lehet, hogy nem is kerül 1,5 millió forintba a sütı. Simon Balázs alpolgármester Tapolcán, a Füszért telep mögött is vagy egy üzlet, ahol érdemes megnézni, mert vannak használt és vannak új konyhai berendezések is. Ragaszkodni kell az üzembiztonsághoz. Újat, vagy újszerő állapotú berendezést kell vásárolni. Ez egy olyan szolgáltatás, mely a lakosság jelentıs részét érinti, óvodás, iskolás gyerekeket, idıseket, önkormányzati alkalmazottakat. Németh András képviselı Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı vizsgálja meg, hogy mekkora sütı kell a konyhára, és olyan teljesítményőt kell beszerezni. Igaz Sándor iskolaigazgató A munkamegbeszélésen már volt szó arról az álláshelyrıl, melyet szeretnék betöltetni. A volt matematika tanár helyére beérkezett egy kolléganı, aki év közben távozott. A jelenlegi matematika tanár gyes-rıl jött vissza, átvette a feladatot. Egy üres álláshelyünk van. Amikor a kollégánk, Hoffmann István igénybe vette a prémiumévek programot, jeleztem, hogy problémák lesznek az órákkal. Azt a választ kaptam, hogy átmenetileg oldjam meg. Az általunk foglalkoztatott Szunyogné eddig számlát adott, így történt az alkalmazása. Ezt a fajta tanítást az új jogszabály tiltja. Vagy teljes-, vagy részmunkaidıs foglalkoztatásban, vagy polgárjogi szerzıdéssel, óraadóként látható el a feladat. 17 óra az informatika oktatás. Azt a munkavállalót lehet óraadóként felvenni, aki 16 órát meg nem haladó oktatást végez. Csak a szakórája 17, ezen felül a tanulószobai foglalkozásba is besegített. Akkor tudjuk a továbbiakban az üres álláshellyel együtt is foglalkoztatni, ha ki lesz nevezve. Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen az eddig kiszámlázott összeg benne szerepel a költségvetés tervezetben. A költségvetés fı összegét tehát ez nem érintené. Határozatlan idıre lenne kinevezve. Azt kérem, hogy ezt a javaslatomat fogadja be a költségvetésbe a testület.

11 10 Ez a státusz státuszbıvítést nem jelent. Igaz Sándor iskolaigazgató Urvald tanár úr helyén Némethné van, ez, amirıl beszélek, üres státusz. Ha van üres státusz, a képviselı-testületnek nincs beleszólása, hogy azt az igazgató kivel tölti be. Igaz Sándor iskolaigazgató A költségvetésbe személy szerint kellett betervezni mindenkit. A dologi kiadáson van ez az összeg, és onnan személyi kiadásra nem lehet átcsoportosítani. A levélben az volt, hogy fél státuszt hozzunk létre. Aztán kiderül, hogy mégis van egy egész státusz, és csak át kell tenni a megfelelı helyre a pénzt. Ez elég kínos, meglepı, hogy igazából nem voltatok tisztában azzal, hogy az iskolában van egy betöltetlen státusz. Azt javasolom, hogy a pedagógus kinevezése határozott idıre, a tanév végéig, június 30-ig szóljon, és a szükséges forrást a dologi kiadásokból csoportosítsuk át a személyi kiadásokra. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az iskola igényének megfelelıen az üres álláshelyre pedagógus kinevezése határozott idıre, június 30-ig megtörténjen. Az intézmény költségvetés tervezetében az ehhez szükséges személyi kiadások forrását a képviselı-testület az intézményvezetı kérésének megfelelıen, átcsoportosítással biztosítja. Kérem, beszéljük meg a költségvetés tervezetben szereplı civil szervezetek mőködése támogatásának ezévi összegeit. Javasolom, hogy az idén is annyit szánjunk támogatásokra összesen, mint amennyi az a évben volt. A képviselı-testület szervezetenként megbeszélte a javasolt támogatások összegét, a megbeszélések eredményeként a következı tervezet született: A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a civil szervezetek mőködésének évi támogatásával az alábbiak szerint:

12 11 Sportegyesület eft Kézilabda csapat 100 eft Nıi foci 40 eft Nagycsaládosok Egyesülete 185 eft Mozgássérültek Egyesülete 185 eft Nyugdíjas Klub 215 eft Body Klub 50 eft Polgárırség 300 eft Ifjúsági klub Iskola a gyermekeinkért közalapítvány Nyirád Községért Közalapítvány 70 eft Kék Cinke Alapítvány 50 eft Összefogás Nyirádért Egyesület 125 eft Helyi Tőzoltó Egyesület 60 eft Gyermekétkeztetési Közalapítvány Iskolai Sportkör Veszprém Megyei Tőzoltó Szövetség 20 eft Civil szervezetek Leader akciócsoport 85 eft Szavazhatunk-e ma külön a körjegyzıség költségvetésének elfogadásáról? Lovasi Erika körjegyzı A körjegyzıség költségvetését együttes képviselı-testületi ülésen kell megtárgyalnia Nyirád és Szıc Képviselı-testületeinek, valamint Halimba, Nyirád és Szıc közösen kell, hogy elfogadja a közoktatási társulás költségvetését is. Ezt követıen ezek a költségvetések beépülnek az önkormányzat költségvetésébe, és így tudja elfogadni azt a képviselı-testület. Németh András képviselı A tavalyihoz képest jelentıs túllépések vannak a költségvetés tervezetben, mi indokolja ezt? A költségvetés tervezet tartalmazza a mővelıdési ház felújítását, az iskola felújítását, a konyhára elektromos tőzhely beszerzését, közfoglalkoztatás költségeit, gépvásárlást, valamint 3,5 millió Ft szabad felhasználású tartalékot, amelyet a tavalyi iskolafejlesztéshez hasonló pályázathoz, önkormányzati önerıként építettünk be. Lesznek továbbá olyan növekedések, amelyeket nem lehet kivédeni, pl. a pénzügyes kolléganı nyugdíjba vonulásával, jubileumi jutalmával kapcsolatos kifizetések. A költségvetésben hogyan van tervezve a nyugdíjazással kapcsolatos kiadás?

13 12 Lovasi Erika körjegyzı 3 hónap felmentés + jubileumi jutalom. Ott van még a nyirádi óvodába gyes-rıl visszatérı kolléganı, akinek fél éven keresztül szabadságot fizetünk, miközben helyettesítı óvónıt kell foglalkoztatnunk, ameddig ténylegesen vissza nem tér a munkába. Vers Istvánné képviselı Ezen felül az idei évre járó szabadsága is megmarad, amit majd ki kell adnunk neki. Vannak tehát olyan személyi jellegő nagy kiadások, melyek nem csökkenthetık, mert jogszabály szerint járnak az alkalmazottaknak. Javaslatotok tehát az volt, hogy ahol indokolt és lehetséges, legyenek csökkentve a tervezett kiadások, de a személyi juttatások a munkamegbeszélésen részletezettek szerint a tervezett szinten maradnak. Nagy Gábor, Andrónyi Miklós és Németh András képviselık a képviselıi tiszteletdíjukról lemondtak. Ennek összege évi Ft/fı x 3, összesen Ft. Vers Istvánné és Csikány Róbertné a SZEB tagsággal járó tiszteletdíjáról mondott le. Ennek összege évi Ft/fı x 2, összesen Ft. Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselık által felajánlott tiszteletdíjakból, mely összesen Ft az elızetes megbeszéléseknek megfelelıen Ft-tal a céltartalékot, Ft-tal a Nyitnikék Óvoda egyéb dologi kiadását és Ft-tal az Összefogás Nyirádért Egyesület mőködési támogatását növeljük meg a évi költségvetés tervezetben. A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2012. (II. 17.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Andrónyi Miklós, Nagy Gábor és Németh András a évi önkormányzati képviselıi tiszteletdíjáról, Csikány Róbertné és Vers Istvánné a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagsággal járó évi tiszteletdíjáról lemond az önkormányzat javára. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetés tervezetében

14 13 a) a céltartalék összegét Ft-tal, b) a Nyitnikék Óvoda egyéb dologi kiadásainak összegét Ft-tal, c) az Összefogás Nyirádért Egyesület mőködési támogatását Ft-tal megnöveli, melyek fedezete az önkormányzati képviselık által felajánlott, összesen Ft képviselıi tiszteletdíj. Felelıs: Határidı: azonnal, illetve a évi költségvetési rendelet elfogadása Kérem, szavazzunk arról, hogy a jelen költségvetési elıterjesztést nem fogadjuk el, a költségvetési rendeletet egy következı fordulóban újra tárgyaljuk, melynek elıkészítésére február végéig munkamegbeszélést tartunk. A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy az elıterjesztett évi költségvetést nem fogadja el, újra tárgyalja. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy jelölje ki azon munkamegbeszélés idıpontját, melynek tárgya az elıterjesztett költségvetési rendelet átdolgozása lesz. A munkamegbeszélés idıpontjának határideje: február ÉPÍTÉSI TELEK IRÁNTI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Nem javasolom a térítésmentes tulajdonba adást. Simon Balázs alpolgármester Én támogatni tudnám, ha több információval rendelkeznénk az igénylırıl, hiszen megfelel a kiírásunknak, mert élettársával és gyerekeikkel költöznének Nyirádra. Viszont azt nem tudjuk, hogy mekkorák a gyermekeik, a szülıknek van-e munkahelyük, stb. Mivel a döntéshez kevés információval rendelkezik a képviselı-testület, most ne döntsünk a kérelemrıl. Javasolom, hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot az igénylıvel, és tudja meg a részleteket a gyerekekrıl és az igénylırıl.

15 14 Kérem, szavazzunk arról, hogy a kérelmet addig nem bíráljuk el, míg a döntéshez szükséges információkat a hivatal meg nem szerzi. A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Mészáros István térítésmentes építési telek iránti igényét addig nem bírálja el, amíg a döntéshez a szükséges információkat a körjegyzıség hivatala az igénylıtıl be nem szerzi. 5. VEGYES ÜGYEK Megtörtént az irodaszerek és tisztítószerek központi beszerzésére beérkezett adatok feldolgozása. Az irodaszereknél az Irodai Megoldások Kft. adta a legkedvezıbb ajánlatot, a tisztítószereknél pedig a COSMOS 98 Kft. ajánlata a legjobb. A számítástechnikai eszközök körében hétfın lesz végleges döntés, mert a két ajánlat között 40 ezer fontos a különbség, és ha egész évre fenntartja valamelyikük az ajánlatát, akkor azt lehet elfogadni. Objektíven lehet kezelni az ajánlatokat, de arra különösen oda kell figyelni, hogy azt nem szabad az olcsóbb tisztítószerért kockáztatni pl. a konyhán, hogy egy esetleges szalmonella fertızés elıforduljon. Beszéltünk a kerékpárút terveinek elkészíttetésérıl. Andrónyi Miklós képviselı segítségét kérem abban, hogy megfelelı tervezıt találjunk erre a feladatra. Kérem a képviselı-testülettıl a megbízást arra, hogy a terveztetést elkezdhessem. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II. 17.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megbízza a polgármestert a községbıl a Nyirád TSZ-majorhoz vezetı tervezett kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészíttetésével.

16 15 A képviselı-testület a tervezés költségeit az önkormányzat évi költségvetésébe betervezi, és a város- és községgazdálkodás szakfeladat karbantartási keretébıl biztosítja. Felelıs: Határidı: június 30. Vers Istvánné képviselı Szeretném, ha beszélnénk az intézmények biztonsági rendszerérıl! Minden önkormányzati intézmény biztonsági rendszere át lesz vizsgáltatva, mindenütt volt már vele probléma, ez tovább nem odázható el. Simon Balázs alpolgármester A mővelıdési ház body termében régóta ki van törve az ablak, és le van törve az ablakkeret, de úgy, hogy a leszakadt zsanérokat meg sem lehet javítani. A város- és községgazdálkodásnál terveztük, hogy meg kell csináltatnunk. Sajnos, az eredeti kivitelezés silány minıségő volt, azért szakadt le az ablak. Kérünk árajánlatot, és a biztosító reményeim szerint meg fogja téríteni a javítás, ill. csere költségeit. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselı-társaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Németh András képviselı Csikány Róbertné képviselı

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4. Ügyszám: 9-23/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2014. március 4. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15. Ügyszám: 26-18/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. szeptember 15. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje Jegyzıkönyv Készült Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 23-án tartott képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester Budán Melinda Jankó

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-4/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 22-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

76/C. (1) Az állam a (2) (7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel

76/C. (1) Az állam a (2) (7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 12-én, 16 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010. 2 Jegyzıkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben