BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését szeptember 10. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Beszámoló az önkormányzat költségvetése évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester (Az anyag szeptember 3-án kerül kiküldésre technikai okok miatt) 4. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság évi I. féléves munkájáról Elıadó: Kalmár Zoltán ügyvezetı 6. Beszámoló a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi I. féléves munkájáról Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 7. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer évi fordulójához csatlakozás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, szeptember 2. Dr. Tiba István s.k. polgármester

2 I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 57/2008. (II. 14.) Az ingatlanok meghirdetésre kerültek. 111/2008. (III. 26.) A fenti határozatnak a Képviselı-testület a márciusi ülésén eleget tett. 119/2008. (III. 26.) Az intézményvezetık a Képviselı-testület határozatának megfelelıen szervezték meg a tanulócsoportok illetve napközis és óvodai csoportok számát. 142/2008. (IV. 3.) A Halomalja Kft-t a cégbíróság végzésével jogerısen bejegyezte a cégnyilvántartásba, így a Halomalja Kft. a tevékenységét teljeskörően végzi. 146/2008. (IV. 10.) A Böszörményi úton lévı ipari üzemre vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírása április 30. napján megtörtént, az ellenérték folyószámlahitelbıl kifizetésre került. A Földhivatal az ingatlannyilvántartásba az önkormányzat tulajdonjogát bejegyezte. 152/2008. (IV. 23.) A évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben megjelentetésre került. Az Állami Számvevıszék részére megküldtük az egyszerősített beszámolót. 163/2008. (IV. 23.) Adamóczki Béla a támogatásért köszönetképpen kiadvány néhány példányát az önkormányzatnak ajándékozta. 187/2008. (V. 14.) A Balmazenergia Kft. szétválási szerzıdését és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratát aláírtam. A bejegyzéshez kapcsolódó cégbírósági eljárás lefolytatása megtörtént. 188/2008. (V. 14.) A szerzıdés megfelelıen módosításra került. 208/2008. (V. 23.) A Képviselı-testület által az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjává választott Kiss Mariannt a megválasztásáról határidın belül tájékoztattam. 209/2008. (V. 23.) A folyószámla hitelkeret szerzıdésének módosítása megtörtént. /2008. (V. 23.) A kötvénykibocsátás pályáztatási eljárása befejezıdött, a szerzıdés aláírása folyamatban van az ERSTE Bank -kal. 212/2008. (V. 23.) A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Halomalja Kft. finanszírozási szerzıdést kötött a Raiffeisen Lízing Zrt-vel, így a szántóföldi traktor és a kommunális gépek beszerzése is megtörtént. 213/2008. (V. 23.) A Tisztelt Képviselı-testület június 12-én tartandó ülésére a határozati javaslat ismételten elıterjesztésre került, melynek alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadta a Képviselı-testület.

3 214/2008. (V. 23.) A pályázati kiírás Oktatási Közlönyben, valamint a KSZK internetes oldalán való közzététele megtörtént. 215/2008. (V. 29.) A megbízási szerzıdés május 29-én aláírásra került, folyamatosan értesülünk a pályázati lehetıségekrıl, melyekre az önkormányzat lehetıségeihez és igényeihez mért döntések alapján a pályázatokat is benyújtottuk. 218/2008. (VI. 9.) Hőséné Szabó Mária igazgató-helyettes határozott idıre szóló kinevezés módosítása június 9. napi hatállyal megtörtént. 220/2008. (VI. 9.) A Böszörményi út állami közút csomópont területmódosításával kapcsolatos határozat kivonatot a LIDL Magyarország Bt. részére megküldtük. 221/2008. (VI. 9.) A strandfürdı szolgáltatási díjának módosítását a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht június 10-tıl alkalmazza. 222/2008. (VI. 9.) A bérleti szerzıdés megkötése megtörtént. A helyiség térítésmentes használata a CKÖ részére biztosított. 223/2008. (VI. 9.) A Sporttér utcai mőfüves pálya üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés megkötésre került. 225/2008. (VI. 9.) A megbízási szerzıdés aláírásra került, a tárgyalások folyamatban vannak. 227/2008. (VI. 12.) A Protégé Consulting Kft. társasággal az egészségház fejlesztésére vonatkozóan megkötött megbízási szerzıdés megfelelıen megszüntetésre került. 232/2008. (VI. 12.) A Pallér Triász Építésziroda Kft társasággal a városrehabilitációs pályázat beadásához szükséges mőszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerzıdés megfelelıen megkötésre került. 236/2008. (VI. 12.) A civil infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó, az együttmőködési megállapodásban megjelölt partnerekkel a pályázat benyújtására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésre került. 237/2008. (VI. 12.) A városrehabilitációs pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen a pályázat befogadásra került. Jelenleg a pályázat elbírálás alatt áll. 239/2008. (VI. 20.) A helyettes szülıi feladatok ellátására létrejött megállapodást megszüntetı okirat aláírása megtörtént. 252/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 255/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 259/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 260/2008. (VI. 25.) Az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történı bevezetése megtörtént. A MÁK határozatát megkaptuk. 262/2008. (VI. 25.) Külön intézkedést nem igényelt. 264/2008. (VI. 25.) A Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévı sósvíztároló környezethasznosítás fejlesztései terv elfogadásáról szóló határozat kivonatot megküldtük a terület bérlıjének. 266/2008. (VI. 25.) A helyi autóbuszjárat nyári menetrendi módosítás határozat kivonatát a Hajdú Volán részére megküldtük. 267/2008. (VI. 25.) Az Európai Autómentes Nap megrendezésérıl szóló Képviselı-testületi határozatot a Közlekedési és Gazdasági Minisztériumhoz idıben eljuttattuk. 2

4 269/2008. (VI. 25.) A Képviselı-testület által megszavazott öt új munkakör július 1. napjától határozott idejő szerzıdéssel betöltésre került. 270/2008. (VI. 25.) A Halomalja Kft-nek a eft-ot, tulajdoni kölcsönként folyósítottuk. 271/2008. (VI. 25.) A BalmazInterCOM Kft-nek a eft tulajdonú kölcsönt utaltuk. 272/2008. (VI. 25.) A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzési tanácsadóval és a megválasztott Bíráló Bizottsággal együtt lefolytatta. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a Bíráló Bizottság a két pályázó pályázatát formailag és tartalmában elbírálta és javaslata alapján a Tisztelt Képviselı-testület az Elamen Zrt-vel történı szerzıdéskötés mellett döntött. Az Elamen Zrt-vel a szerzıdés aláírása folyamatban van. 273/2008. (VI. 25.) A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése tárgyú pályázatot határidıben benyújtottuk, elbírálás alatt van. 274/2008. (VI. 25.) Szilágyi Jánosné dr. jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos iratok aláírása június 30. napján megtörtént. 276/2008. (VI. 25.) A Kvittek Zrt-vel a szerzıdés megkötésre került, melynek tárgya a balmazújvárosi bölcsıde tagintézmény férıhelybıvítéssel megvalósuló fejlesztése. 279/2008. (VI. 25.) A pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen a pályázat befogadásra került. 280/2008. (VI. 25.) A konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésre került. 282/2008. (VI. 25.) A pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg a befogadási eljárás zajlik. 284/2008. (VI. 25.) A Nevelési Tanácsadó intézményvezetıjének felmentése június 30. napi hatállyal megtörtént. 285/2008. (VI. 25.) A /2008. ügyiratszámú másodfokú határozat Harangi Sándor részére július 11-én kipostázásra került. 286/2008. (VI. 25.) A szociális bérlakás bérleti szerzıdése kérelmezı és a bérbeadó Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. határidıben történı kiértesítése után meghosszabbításra került. 287/2008. (VI. 25.) Pocsai Attila részére Balmazújváros Díszpolgára kitüntetı címet a Város napján átadtam. 288/2008. (VI. 25.) Katona Sándor részére Balmazújváros Városért kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 289/2008. (VI. 25.) Szabadi Árpád részére Balmazújváros Városért kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 290/2008. (VI. 25.) Kenéz Ferencné részére Balmazújváros Kulturájáért kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 291/2008. (VI. 25.) Szeifert Imre részére Balmazújváros Kulturájáért kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 292/2008. (VI. 25.) Az ALFÖLD Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft július 1-tıl megalakult, a Kft. alakításához kapcsolódó okiratokat aláírtam. 3

5 295/2008. (VII. 14.) A pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen befogadásra került a pályázat. 297/2008. (VII. 14.) A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzési tanácsadóval és a megválasztott Bíráló Bizottsággal együtt lefolytatta. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a Bíráló Bizottság a két pályázó pályázatát formailag és tartalmában elbírálta és javaslata alapján a Tisztelt Képviselı-testület az Elamen Zrt-vel történı szerzıdéskötés mellett döntött. Az Elamen Zrt-vel a szerzıdés aláírása folyamatban van. 302/2008. (VII. 14.) A határozat végrehajtása folyamatban van. 304/2008. (VII. 14.) A Debrecen TISZK Kht. ügyvezetıjének megbízási szerzıdését a határozat rendelkezései értelmében aláírtam. 305/2008. (VII. 14.) A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése tárgyú pályázatot határidıben benyújtottuk, elbírálás alatt van. 312/2008. (VII. 25.) A FAM-ARZT Bt. mőködési engedélyének módosításához szükséges hozzájárulást az ÁNTSZ részére megküldtük. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, szeptember 2. Dr. Tiba István s.k. polgármester 4

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az elmúlt két hónapban több pályázatunk is benyújtásra került, melyek a következık: - TRFC Munkahelyteremtés Balmazújvároson a belvízkárok enyhítése és a város szépítése érdekében, e-public-digitális iroda kialakítása, AROP A.2.- Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, EAOP /A Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson, ÉAOP /B- Bölcsıdebıvítés és felújítás Balmazújvároson. Elıbbi pályázatok mind befogadásra kerültek, illetve utóbbi kettınek a hiánypótlása is megtörtént. - Folyamatban van a nyertes pályázataink 2. fordulóra történı benyújtásához szükséges projektfejlesztés, ami az alábbi pályázatokat érinti: Balmazújváros Város folyékony hulladéklerakójának rekultivációja (ÉAOP /C), A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastruktúrális megújulása (ÉAOP ) - A támogatási szerzıdések megkötése van folyamatban a hazai nyertes pályázatokra vonatkozóan: Nap utca útburkolat felújítása (TEUT) Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkálatai (LEKI), IX. Kastélykerti Esték rendezvénysorozat, Tárt kapus létesítmények (SPO-TKL-2008), A strandsportágak infrastrukturális fejlesztése (SPO-SIF-2008) 3 db eredményesen zárult közbeszerzési eljárás bonyolítással kapcsolatos feladatait látta el osztályunk közbeszerzési referense: - Közétkeztetési szolgáltatások ellátása, - Étkezési utalvány beszerzés, - Nyomtatvány, irodaszer és papírírószer beszerzés. Egyéb nem pályázatokkal kapcsolatos feladatok: - A köztemetı üzemeltetési pályázata eredményesen lezárult. - A végleges Rendezési Tervet elküldtük a szakhatóságoknak és a szomszédos önkormányzatoknak. - A közterületek ellenırzését, allergén gyomok irtását folyamatosan végeztük. - Ellenıriztük a piacon a permetezési naplót. - Vadriasztáshoz engedélyt kértünk a mezıırök részére akik azt folyamatosan végezték. - Az Oláh Sándor tulajdonában levı 0343 hrsz.-ú út vonatkozásában egyeztetéseket folytattunk, bejáráson vettünk részt. - A város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát elkezdtük. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda A vállalkozói igazolványok és mőködési engedélyek cseréjét továbbra is folyamatosan végezzük. Az utóbbi idıben jelentıs számban érkeztek be ezirányú kérelmek, melyeket ezidáig határidıben el tudtunk bírálni.

7 Szociális Csoport Megkezdıdött a buszbérletek árusítása, a jelentésem idıpontjáig az eladott bérletek száma a korábbi évek átlagához hasonló. A tankönyvtámogatással kapcsolatos tájékoztatásunkat és kérelemmintákat az érintett intézmények vezetıi részére megküldtük. Építési csoport Az építési engedélyezés vonatkozásában ismételten több jogszabályi változás volt az elmúlt jelentésem óta, melynek átvezetése jelentıs többletmunkát okoz. A határidıket ennek ellenére tartani tudjuk. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: A évi ÖNKIHI pályázat benyújtásra került, július elején megtörtént a pályázat elbírálása, amely az önkormányzat számára pozitív eredményt hozott. Az elnyert összeg a költségvetési hiány csökkentését szolgálja. A konkrét számadatokkal a költségvetés elsı félévi teljesülésérıl szóló beszámoló tárgyalásával egyidıben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselıtestületet. A Viziközmő Társulat által beszedett, illetve az átadást követıen befizetett 100 eft-os hozzájárulás után július hónapban is történt közmőfejlesztési támogatás megigénylése. A kifizetés jelenleg folyamatban van. A támogatás felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé határidıre elszámolunk. A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága június 16-tól augusztus 1-ig ellenırzést tartott a évi normatív állami hozzájárulások igénylésére és elszámolására vonatkozóan. Az ellenırzésrıl készült közbensı illetve összefoglaló jelentést az intézmények vezetıi számára, illetve a hivatal részére átadták. Az észrevételezésre fennálló idın belül a hivatal részérıl az írásos dokumentum megküldésre került. A jegyzıkönyvekben foglaltak és az észrevétel figyelembevételével a MÁK részérıl kiadandó határozat még nem érkezett meg az önkormányzat részére. A helyi buszközlekedés támogatására kiírt pályázat benyújtásra került. Az osztály munkájáról szóló utolsó jelentés készítése óta eltelt idı alatt az osztály pénzügyi csoportja több jogszabály által meghatározott adatszolgáltatás készítésének tett eleget. Így július 20-ig elkészítésre és megküldésre került az önkormányzat június 30-i állapotnak megfelelı pénzforgalmi adatszolgáltatása a MÁK felé július 25-i határidıvel kellett elkészíteni és továbbítani a június 30-i állapotnak megfelelı mérlegadatokat tartalmazó mérlegjelentést, illetve továbbítani kellett az önkormányzat statisztikai jelentését, a félévig megvalósult beruházási feladatokról augusztus 8-ig kellett elkészíteni az ÁHT és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletekben foglalt szerkezetben és tartalommal elkészített az önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról készült beszámolót. Fenti határidık betartása mellett havonta minden hó 20. napjáig teljesíteni kell ÁFA bevallási kötelezettségünket is, mely feladat ellátása szükségessé teszi az önkormányzatnál lebonyolított pénzügyi mőveletek naprakész nyilvántartását a számvitelben július 15. napjáig volt újabb lehetıség a létszámcsökkentés keretében megszüntetett álláshelyekhez kapcsolódó pénzügyi kifizetésekhez támogatás igénylésére. Ennek érdekében önkormányzatunk ismételten nyújtott be pályázatot, ugyanakkor értesültünk a korábbi határidıre benyújtott támogatási igényünk szintén pozitív elbírálásáról. Július hónapban a június 30-ig nyilvántartott adatokról mind Balmazújváros, mind Hortobágy vonatkozásában elkészítettük a zárási összesítõket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidõben elküldtük. A félévi zárást követõen elkezdõdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elõkészítõ munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési 2

8 értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónapban megtörtént. Hortobágy részére 950 db elõkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. A kipostázott értesítések kézhezvételét követõen valamennyi adónem tekintetében jelentõs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsõ napjaiban is érzékelhetõ. Az adózókkal kapcsolatosan bekövetkezett változások feldolgozása folyamatos; a nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása szintén folyamatban van. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának június 6. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 4 tanácsülése volt: június 27. napján, július 7. napján, július 25. napján, augusztus 21. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának június 27. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményvezetıjévé 5 év határozott idıtartamra Bereczkiné Szabó Anikót választotta meg és megállapított az illetményét. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az Oktatási Bizottság tagjainak számát 3 fırıl 5 fıre emeli meg, és megválasztotta egyben az új tagokat. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a korábban hozott határozatokkal összhangban módosította a Társulás Társulási Megállapodását. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nevelési Tanácsadó munkájáról készített beszámolót és egyben megszüntette a Balmazújváros Város Önkormányzatával a nevelési tanácsadási és logopédiai feladatok ellátására kötött szerzıdést. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok ellátásáról továbbra is az általa megbízott szakember útján kíván gondoskodni, és egyben kérte a Társulás elnökét, hogy a közös feladatellátás érdekében vegye fel a kapcsolatot a Polgári Kistérséggel. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa zárt ülésén határozatokat hozott a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ egyes ellátottjainak méltányossági kérelme tárgyában. 3

9 III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának július 7. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa véleményezte a évi hazai forrású pályázati felhívásra benyújtott kistérségi pályázatokat. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának július 25. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda évi I. féléves mőködésérıl készült beszámolót. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata évi I. féléves mőködésérıl készült beszámolót. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a kistérség közoktatási intézkedési tervét. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott hozott Balmazújváros Város Önkormányzata kezdeményezése alapján a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. V. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának augusztus 21. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa véleményezte a évi TRFC pályázati kiírásra a kistérségbıl beérkezett pályázatokat. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy kérelmezi az Oktatási Hivatal engedélyét az iskolai és óvodai ellátás vonatkozásában szükségessé váló férıhely tekintetében. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa zárt ülésén határozatokat hozott a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ egyes ellátottjainak méltányossági kérelme tárgyában. VI. A Kistérségi Osztály június-július-augusztus hónapokban több kisebb pályázatot adott be, elvégezte a Nevelési Tanácsadó kistérségi fenntartásba kerülésével kapcsolatos fenntartói feladatokat, menedzselte az elnyert pályázatait, mőködteti a HVI Irodát, megszervezte az óvoda és iskola indulásával kapcsolatos fenntartói feladatait, és ellátja a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. 4

10 Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: - A 267/2008. (VI. 25.) sz. határozatot, mely az Európai Autómentes Nap megrendezésérıl szól, a Közlekedési és Gazdasági Minisztériumhoz idıben eljuttattuk. - Adamóczki Bélát, városunk díszpolgárát Történelmi énekeink és dalaink címmel kiadásra kerülı kotta és CD kiadáshoz ,- Ft összeggel támogattuk. A támogatásért köszönetképpen néhány példányát a kiadványnak ajándékként megkaptuk. - Dr. Veres Ferenc, városunk volt polgármestere, rágalmazási pert nyert Posta Józseffel szemben, melynek eredményét közleményként a város havilapjában - kérésének megfelelıen - megjelentettük. - Városunk segítségével június 8-án megrendezésre került a Megyei Önkéntes, létesítményi és ifjúsági tőzoltóverseny július 5-én a Rádió FUN Party Terasz rendezvénye zavartalanul lezajlott. Kilenc balmazújvárosi csoport, egyesület kapott lehetıséget a szereplésre. - A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével 100 db PH ágybetétet és katonai sátrat tudtunk biztosítani a Szentegyházasfalu Gyermekfilharmónia számára, akik négy napot töltöttek városunkban. Felléptek a strandfürdıben és a városi díjátadó ünnepségen. - Városunk a XXXV. Magyar Kerékpáros Körverseny második rajtjához biztosított helyszínt. A közel 300 versenyzıt vendégül láttuk, s reméljük a szervezıkkel hosszútávú kapcsolatot tudtunk kialakítani. - A IX. Kastélykerti Esték rendezvénysorozat augusztus ig megrendezésre került. Az ezzel kapcsolatos szervezési elıkészületeket (kitüntetettek értesítése, Tiszta udvar rendes ház elbírálása, nyertesek meghívása, delegációk: Lancut, Érmihályfalva elszállásolása, fellépıkkel szerzıdéskötés, stb.) idıben elvégeztük. A rendezvényhez a megyei Méliusz Könyvtártól, mint együttmőködı partnertıl ,- Ft-ot, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól ,-Ft támogatást kaptunk. - A testületi határozat értelmében Nagy Károlyné nyugalmazott pedagógust Maróthy György díjra, Szeifert Imre festımővészt Kölcsey Ferenc díjra terjesztettük elı a megyei közgyőlésnek. - VI. Országos Biofızıverseny meghívóit kipostáztuk, a rendezvényt Rózsa Péter biogazdával közösen lebonyolítottuk. - Az intézményvezetıi álláshelyek betöltésére a pályázati eljárásokat lefolytattuk, az intézményvezetık kinevezése megtörtént. A kinevezéssel kapcsolatos okiratokat elkészítettük és a Magyar Államkincstár felé további intézkedés céljából megküldtük. - Az önkormányzati intézmények alapító okiratait jogszabályváltozás miatt módosítottuk, egységes szerkezetbe foglaltuk, melyeket a Tisztelt Képviselı-testület ülésén elfogadott. Az elfogadott alapító okiratokat további intézkedés céljából megküldtük a Magyar Államkincstár felé. - A beiskolázással és tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokat elvégeztük. A tanévnyitó minden oktatási intézményben megtörtént. - A városi tüdıszőrést megszerveztük, ami szeptember 1. napjától október 10. napjáig zajlik. A tüdıszőrés idıpontjáról értesítettük a lakosságot. - A szabálysértési területen a jogszabályváltozás miatt megnövekedett számú ügyeket folyamatosan és határidıben ellátjuk. Balmazújváros, szeptember 2. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 5

11 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A képviselı-testület a évi költségvetés eredeti elıirányzatát e Ft-ban hagyta jóvá, mely e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 47,36 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 47,30 % -. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be. A évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel e Ft, az elsı félév során e Ft bevétel realizálódott.

12 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.- vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, térítési díjnövekedéssel nem számoltunk. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2008.január 1-tıl kibıvült az 5. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre. Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre, az elıirányzat e Ft-ra módosult és e Ft-ra teljesült. Az elıirányzat módosulásának oka a Polgármesteri Hivatalban az elızı évi létszámcsökkentési pályázat visszafizetésébıl megtérült e Ft-os összeg, a középiskolánál e Ft amibıl e Ft a tanulókkal végzett bérmunkákból származó többletbevétel és e Ft az ACEX Kft részére továbbszámlázott gázdíj bevétel Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII.törvény ( továbbiakban ÁFA törvény) január 1-i értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés adómentesen végezhetı, míg az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Az új ÁFA törvény május 1. napjától módosult és ismét valamennyi étkeztetési feladat a 20 %- os ÁFA kulcs hatálya alá került. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk, melyek e Ft-os teljesítést mutatnak, a mőködési bevétel e Ft, a felhalmozási e Ft Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A bevételi elıirányzat e Ft-ra teljesült, melybıl az óvadéki betétszámla kamata e Ft, a likvid hitelünk átkonvertálásából származó kamatnyereség e Ft. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel elıirányzata összesen e Ft, az I. félévi teljesítés e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a évi adó várhatóan e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az elsı félév során az építményadó bevétel e Ft-ban realizálódott Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott fı korrigált statisztikai állományi létszám Ft/fı/év adómértékkel számítva e Ft. Az adónemben a teljesítés összege e Ft Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke Ft/ingatlan, illetve 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének mérséklése (50%) miatt a tervezhetı bevétel e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel

13 felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. Magánszemélyek kommunális adója címen e Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre, ami 698 e Ft-ra teljesült június 30-ig Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét ami e Ft szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a évi várható iparőzési adó bevétel összegét, tekintettel a évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is, e Ft-tal számolunk. A félév során realizált adó bevétel e Ft Átengedett központi adók Adatok e Ft-ban Bevétel megnevezése Elıirányzat Teljesítés Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen: Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék e Ft összegben, ennek teljesítése e Ft. - Pótlékok bírságok címen e Ft-ot terveztük, ami e Ft-ban realizálódott. - Talajterhelési díj e Ft-ban lett megállapítva a évre, a félévi teljesítés e Ft. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák elızı évi szinten vannak, növekedést nem mutatnak, sıt egyes jogcímek nem is szerepelnek az elızı évihez képest. Ilyen például a lakáshoz jutás feladatai

14 normatív támogatás, ami 2007-ben e Ft-os összeget jelentett. A körzeti igazgatási feladatok támogatás e Ft-tal csökkent. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 109 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Központi Általános Iskola nélkül a normatív támogatások összességében e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva e Ft-os, a középiskolai normatíva e Ft-os, valamint a képességkibontakoztató, integrációs normatíva e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva pozitív irányú változása e Ft növekedést okoz. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a évihez képest e Ft-os növekedést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. A normatív hozzájárulások elıirányzata nem módosult a félév során, az utalások a kormányrendeletben elıírtak szerint történtek, a teljesítés e Ft. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás év közben igényelhetı külön jogszabály alapján. Az igénylések az alábbiak szerint alakultak: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Lakossági közmőfejlesztési hj Kisebbségi önk.támogatása Könyvtári, közmővelıdési tám Érettségi, szakmai vizsgák tám Szélessávú hálózat BM önerı évi bérpolitikai intézkedések Helyi szervezési intézkedések Nyári gyerekétkeztetés Összesen: Helyi önkormányzatok színház támogatása nem illet meg bennünket.

15 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a Ft/fı fajlagos összeggel. Itt kell szerepeltetni a pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) mőködéséhez biztosított eft, és a szakmai feladatot ellátó létszám szorzataként számított összeget. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) kiadásként tervezett összegeit 90%-os igényelhetı mértékkel terveztük. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga Ft/fı támogatási összeg is. A közcélú foglalkoztatás támogatására e Ft összegben részesülünk. Egy fı foglalkoztatására napi Ft biztosítható. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be, az elıirányzatok nem módosultak június 30-ig. A kötött támogatások pénzforgalmi teljesítése e Ft. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem tervezhetünk, mivel nincs áthúzódó támogatásunk. Egyéb központi támogatás címen e Ft bevétel realizálódott a évi 13. havi fizetés fedezetére e Ft érkezett, e Ft pedig a eseti kereset kiegészítése. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen e Ft bevételre számítunk a kémiai analizátor értékesítése miatt. Az analizátor értékesítése és pénzügyi rendezése megtörtént. Földterület értékesítésbıl további 270 e Ft realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés évi törlesztı részlete 483 e Ft-tal került betervezésre, félévig 418 e Ft bevétel folyt be. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásából a Hajnal utcai, a Gábor Áron és Bólyai utcai sarkon lévı még nem értékesített telkek eladásából e Ft-tal számolunk június 30-ig e Ft teljesült. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a évre e Ft-ban terveztük, ami e Ft-ra teljesült. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ nonprofit Kft (3.179 e Ft ) és a Városgazdálkodási Kht. ( e Ft) részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő RT. által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı e Ft díj is. Az elıirányzat teljesítése e Ft volt. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen e Ft osztalék bevételre számítunk, a évi tényadatra alapozva, mely az elsı félév során nem teljesült.

16 IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. Az elıirányzat 3659 e Ft-tal növekedett, mely a népszavazás lebonyolításhoz átvett összeg. A társulási megállapodásban leírt pénzeszközök teljesítése idıarányos. - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. A bevétel a II. félévben realizálódik. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk. Az elıirányzat e Ft-ra módosult a HVI mőködéséhez kapcsolódó kiadások miatt, és e Ft-ra teljesült az elsı félévben. (Társulási feladatot ellátók bér és járulék költsége, valamint a Nevelési Tanácsadó mőködésére számított összeg.) - A központi költségvetéstıl a évi 13. havi illetmény, valamint a évi béremelések támogatására e Ft bevételre számítunk. Az elıirányzat módosítására került sor, mivel ezek az összegek a központosított és az egyéb központi elıirányzatok között szerepelnek. - A támogatás értékő, fejezeti kezelési bevételek közül e Ft a Rendészeti Minisztériumtól nyert összeg, e Ft pedig a ténylegesen kifizetett gyerektartásdíj megelılegezés és a mozgáskorlátozottak támogatása. - Az állami pénzalaptól befolyt bevétel a Munkaügyi Központtól származó 195 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege e Ft, mely e Ft-ra módosult és a teljesítése e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Mőfüves sportpálya létesítéséhez megítélt LEKI támogatás összege e Ft, mely várhatóan a II. félévben realizálódik. - Szélessávú internet hálózat kiépítéséhez BM önerı e Ft, EU támogatás e Ft. Az EU támogatás pénzügyileg teljesült, valamint realizálódott e Ft BM önerı, mely összeg a központosított elıirányzatok között szerepel. - Módosított elıirányzatként szerepel a középiskolától átvett e Ft szakképzési hozzájárulás, melybıl OPTIMA befektetési jegyet vásároltunk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege e Ft, a módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés e Ft. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton tervezett bevétel e Ft, a VESZ nonprofit Kft-tıl átvett összeg, mely a beszámolási idıszakban nem realizálódott. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton a Viziközmő Társulat által be nem szedett érdekeltségi hozzájárulást terveztük e Ft összegben, melybıl e Ft realizálódott. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzınél e Ft-tal számoltunk a szakképzési hozzájárulás címen vállalkozásoktól átvett pénzeszközök miatt, a teljesítés e Ft. A Városgazdálkodási KHT-tól az elızı évi felhalmozási kiadások rendezése miatt e Ft átvételére került sor.

17 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. Az elıirányzatot e Ft-tal növeltük meg, mely a Balmazenergia Kft. által visszafizetett tulajdonosi kölcsön összege. Az elsı félév során helyi lakásépítési kölcsönként 169 e Ft, dolgozók lakásépítési kölcsönébıl 482 e Ft, a tulajdonosi kölcsönbıl e Ft, szociális kölcsön törlesztésbıl 15 e Ft bevétel realizálódott. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a köztisztviselıi illetményalap változását és az új közalkalmazotti bértáblát vettük figyelembe. A pótlékalap is változott, melyet a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 118. (11) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke évben is Ft/hónap, a fenti törvény 19.. (6) bekezdésében meghatározott Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra, végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A évi költségvetési rendelet valamennyi intézményben dolgozó esetében a Ft/fı étkezési hozzájárulással számoltunk 10 hónapra. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján a juttatás biztosítása kötelezı, a választás joga a meleg-étkeztetés és a hideg utalvány között a dolgozót illeti meg. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetésirendelettervezetben. A október 1-i statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt, mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része.

18 A közcélú foglalkoztatásra fordítható elıirányzat a Polgármesteri Hivatalnál került kimutatásra, év közben innen történik a módosítás a tényleges igénybevétel alapján. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. A személyi juttatások elıirányzata 47,71 %-os teljesítményt mutat a beszámolási idıszakban. 2.Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében évben sem várható változás, továbbra is marad az Ft-os mérték. A munkáltatókat terhelı járulékok elıirányzatai 48,84 %-os teljesítést mutatnak. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a évi tényadatokra, melyeket 5%-os mértékkel növelve terveztünk, kivéve a villamos energia kiadásokat, melyet 25 %-os mértékkel emeltünk meg. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján szeptember 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A korábbi években a céltartalékban kimutatott e Ft, mely a Kastélykerti esték rendezvénysorozat kiadásaira fordítható, ez évben az egyéb dologi kiadások között került betervezésre. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza, június 30-ig a dologi kiadások elıirányzatai 40,76 %-ra teljesültek. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a évi normatív támogatásokhoz igazítva terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. A szociális ágazat elıirányzatai 45,00 %-ra teljesültek. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi várható tényadat 5 %-kal növelt összege, e Ft került betervezésre, ami csökkent a Halomalja KFT részére e Ft tulajdonosi kölcsönnel, illetve növekedett a polgármesteri keretbıl és az Intézményfelügyeleti Oktatási és Sportbizottság által megítélt támogatásokkal, a módosított elıirányzat e Ft, ami e Ft-ra teljesült. -Ezen kívül itt került betervezésre e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Ilyen címen e Ft került kifizetésre. - Betervezésre került e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj, melybıl e Ft-ot utaltunk. - A 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmaz-InterCOM Kft. részére e Ft hagyott jóvá a Tisztelt Képviselı-testület, melyet a tulajdonosi kölcsönök közzé csoportosítottunk át. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami e Ft; valamint e Ft az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak részére biztosított elıirányzat. A társaság részére e Ft került kifizetésre.

19 - A 10%-os részesedéső TISZK Kht évi mőködéséhez az önkormányzatnak e Ft összeget kell biztosítani, az I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására e Ft került betervezésre, mely 750 e Ft összegben teljesült. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata e Ft, mely az I. félév során e Ft-ra módosult, a teljesítés összege e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. Az elıirányzat teljesítése e Ft-ban realizálódott az I. félévben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 456 e Ft került betervezésre, kifizetés nem történt. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére e Ft-ot terveztünk, melybıl e Ft kifizetésére került sor. 9. Általános tartalék e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl e Ft-ot a polgármester e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A félév során a polgármester 400 e Ft felhasználásáról döntött az alábbiak szerint: Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Össszge(Ft) 1. Városi Diákönkormányzatért Egyesület 6. Balmazújvárosi Ifjúsági Fesztivál Önkéntes Tőzoltóság Önkéntes Tőzoltó Verseny Balmazújvárosi Kézilabda Klub 4. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 5. Finish Line Sportiroda XVII. Balmaz Nagydíj Kerékpár Vereseny 6. KAMILLA Terápiás és Diáksport Egyesület 7. Balmazújvárosi Kézilabda Klub 50. éves jubileumi rendezvény Segédeszközök beszerzése Amatır úszók versenye Gödöllın megrendezésre kerülı országos döntı

20 8. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola 9. Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub 10. Karácsony Sándor Pedegógiai Egyesület 11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 12. Balmazújváros és Körzete Fejlıdéséért és Ifjúságáért Egyesület ÉKP-s országos döntın való részvétel Szilvásváradi kirándulás Csige Józsefrıl készülı emlék kötet nyomdai költségei Mőködési költségek fedezetére Nyári napközi költségeihez I. félév Céltartalék e Ft összegben került megállapításra, melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében. A mőfüves pálya kivitelezése befejezıdött, az ünnepélyes átadás május 24-én megtörtént. A GLOBÁL SPORT Kft-nek kivitelezıi munka ellenértékét szeptember 14-én kell teljesíteni. A beruházás során egy 90 x 50 m2 -es szabvány, FIFA minısítéső mőfüves labdarúgó pálya létesült. A Szélessávú internet hálózat kiépítése Balmazújváros teljes területén a G.V.O.P program támogatásával valósul meg. A beruházás pénzügyi összetétele: Összesen ban igénybe vett források Elnyert EU. Támogatás 75 % ,- Ft ,- Ft /Társfinanszírozással/ BM. önerı támogatás 15 % ,- Ft ,- Ft Önkormányzati önrész 10 % ,- Ft ,- Ft Pályázaton felüli önrész ,- Ft ,- Ft Összesen: ,- Ft ,-Ft A beruházás érdekében az alábbi kifizetések történtek években: kivitelezés: ,- Ft közbeszerzés bonyolítás: ,- Ft közbeszerzés, megjelentetés: ,- Ft mőszaki ellenırzés ,- Ft Összesen: ,- Ft A pályázati finanszírozásnak csak a kivitelezési munka a része, / ,-Ft / a támogatások közül a BM. önerı utolsó részlete / ,- Ft / augusztus 31-ig még nem került jóváírásra banki számlánkon. A kivitelezési munka decemberében befejezıdött, a mőszaki átadás megtörtént, a szakhatósági eljárás lezárult, az I. ütem 2008.január 2-án jogerıs használatba vételi engedélyes volt, üzembe

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben