Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt évi beszámolójához

2 I. A társaság bemutatása, jogi körülményei A cég neve: STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített neve: STATUS Capital Befektetési Zrt. Címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca A STATUS Capital BefektetésiZrt.-t (a továbbiakban társaság ) március 05-én kelt alapító okirattal alapították. A Társaság jegyzett tıkéjének megoszlása december 31-én: Részvényesek: Tulajdonos megnevezése Jegyzett tıke Tulajdonosi arány (Ft) (%) Szegedi Sándor Béla ,00 Szegedi Sándor Béláné ,00 REPUTO Kft ,- 50,00 STATUS Capital Kft ,- 30,00 Részvényei: dematerializált törzsrészvények 150 db ,- Ft, azaz egyszázezer Ft névértékő részvény. A társaságot a cégbíróság március 29-én jegyezte be: Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzék szám: A társaság határozatlan idıre jött létre. Jogi formája: zártkörő részvénytársaság. A társaság vezetése (2013. december 31-én): Igazgatóság: Szegedi Balázs (an.: Széles Éva) 7621 Pécs, Király utca 15. A képviselet módja: önálló A tagsági jogviszony kezdete: 2010/03/05 igazgató Szegedi Sándor Béláné (an.: Mészáros Mária) 7625 Pécs, Losoncz utca 31. A képviselet módja: önálló igazgatósági tag (vezetı tisztségviselı) Jogviszony kezdete: 2013/04/11

3 Kerekes Csaba (an.: Lábos Ilona) 7100 Szekszárd, Tolnai Lajos utca 30. A képviselet módja: önálló igazgatósági tag (vezetı tisztségviselı) Jogviszony kezdete: 2010/03/05 Cégjegyzésre jogosultak: Szegedi Balázs (an.: Széles Éva) 1052 Budapest, Petıfi Sándor utca 11., 5/1. A képviselet módja: önálló igazgatósági tag (vezetı tisztségviselı) Jogviszony kezdete: 2010/03/05 Szegedi Sándor Béláné (an.: Mészáros Mária) 7625 Pécs, Losoncz utca 31. A képviselet módja: önálló igazgatósági tag (vezetı tisztségviselı) Jogviszony kezdete: 2013/04/11 Kerekes Csaba (an.: Lábos Ilona) 7100 Szekszárd, Tolnai Lajos utca 30. A képviselet módja: önálló igazgatósági tag (vezetı tisztségviselı) Jogviszony kezdete: 2010/03/05 Felügyelı bizottság: Dr. András Noémi (an.: Adorján Éva) 1132 Budapest, Visegrádi utca em. 23. Jogviszony kezdete: 2010/03/05 A társaság tevékenységi köre: Drávecz Ákos (an.: Gelencsér Judit) 7200 Dombóvár, Dália utca 9. Jogviszony kezdete: 2010/03/05 Tancsa Zoltán József (an.: Kabai Lenke) 7100 Szekszárd, Akácfa utca 5. Jogviszony kezdete: 2011/05/ Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység A mérlegbeszámoló pénzneme: HUF A társaság honlapjának címe: PSZÁF engedély száma és kelte: EN-III-28/2011, (2011. január 12.)

4 A számviteli nyilvántartásokat forintban vezetik, az éves mérlegbeszámoló ezer forintban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyezı adatokat, december 31-i fordulónappal. A mérleg készítés idıpontja: április 30. A STATUS Capital Befektetési Zrt március 5-én alakult azzal a céllal, hogy leendı ügyfelei részére befektetési tanácsadást, megbízás felvétele és továbbítása, tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást, továbbá befektetési elemzést és pénzügyi elemzést, szolgáltatást nyújtson. A társaság szeptember 1-én jegyzettıke emelést hajtott végre. A jegyzettıkét 15 millió forintra emelték a tulajdonosok. A Társaság tulajdonosi szerkezetében történt változások a év során: az elhunyt tulajdonos és igazgatósági tag Szegedi Ivett tulajdoni része átszállt Szegedi Sándor Bélára 10% tulajdonosi részesedés és Szegedi Sándor Bélánéra szintén 10% tulajdonosi részesedés arányában. A cégbíróság Szegedi Sándor Béláné ügyvezetıi és igazgatósági tagi kinevezését én bejegyezte. A fordulónap és a mérleg készítés idıpontja között változások nem történtek. A társaság jelenlegi tulajdonosi szerkezetét a fent kimutatott táblázat szemlélteti. II. Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos évi C. számviteli törvénynek (a továbbiakban a Törvény ) a befektetési vállalkozások 251/2000-es rendeletben meghatározott eltérésekkel és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, valamint az azokban bekövetkezett változások az alábbiak: A könyvvezetés módjának meghatározása Társaságunk a törvényi elıírásoknak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A mérlegkészítés idıpontja A december 31-i fordulónapra vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Társaság április 30-ával határozta meg. Jelentıs összeg meghatározása A jelentıs összegő hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenırzések során - ugyanazon évet érintıen - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

5 Immateriális javak A társaság az immateriális javaknak a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogja. A Társaság a szellemi termékeket (szoftvereket) 2 év alatt írja le. Tárgyi eszközök A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következık szerint történik: Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerû használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt eszközökrıl a Társaság mennyiségi nyilvántartást vezet. A 100 ezer forint feletti bruttó értékő tárgyi eszközök esetében a Társaság lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének figyelembe vételével, melyet az üzembe helyezést követıen naptári napokra számol el minden negyedév végén. A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következık: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 50 Jármővek 5 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2-7 Év Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb tényezık miatt tartósan és jelentısen lecsökken, rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelı, mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentısen és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

6 Követelések A Társaság egyedileg minısíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevı és egyéb követelések milyen mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az CB által elfogadott vevı, adós minısítés alapján értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteség jellegő különbözet összegében. Amennyiben a követelés várhatóan megtérülı összege jelentısen meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenti. A Társaság nem kíván élni a Törvény 55. (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés képzési lehetıséggel, minden követelést egyedileg értékel. Pénzeszközök A pénztárban lévı készpénz összege a pénztárkönyvvel egyezıen kerül a mérlegbe beállításra. A külföldi pénzeszközök a Magyar Nemzeti Bank december 31-i árfolyamán forintra átszámítva kerülnek a mérlegben kimutatásra. Aktív és passzív idıbeli elhatárolások A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Társaság idıbeli elhatárolásként a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. Jegyzett tıke A tulajdonos részvényes a Társaság alaptıkéjét 15 millió Ft-ot teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották. Eredménykimutatás A Társaság összköltség eljárással összeállított eredménykimutatást készít, a befektetési szolgáltatók számára elıírt formátumban. III. Pénzügyi helyzet, jövedelmezıség, likviditás A Társaság tıkeerıssége, jövedelmezısége, likviditási helyzete és fizetıképessége az elızı idıszakhoz képest az alábbi táblázatok szerinti összegben változott. - Cash-flow kimutatás (1.sz melléklet) - Vagyoni helyzet elemzése (2.sz. melléklet) - Pénzügyi helyzet elemzése (3.sz. melléklet) - Jövedelmi helyzet elemzése (4.sz. melléklet)

7 IV. Az éves beszámoló egyes tételeinek tagolása: Immateriális javak, tárgyi eszközök mozgástáblája év Megnevezés Nyitó érték Beszerzési érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Értékcsökkenés Tárgyévi écs. Halmozott écs. Adatok ezer Ft-ban Könyv szer. érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek / Alapítás átszervezés aktívált értéke TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések ÖSSZESEN A terv szerinti értékcsökkenést lineárisan negyedévente számolja el. A év folyamán beszerzett kisértékő eszközeire a terv szerinti értékcsökkenést egy összegben elszámolta. Az aktív idıbeli költségek ráfordítások elhatárolásai között az elıre kiszámlázott, a évben kifizetett évet terhelı költségei nem voltak.

8 A passzív idıbeli elhatárolások között a évhez kapcsolódó évben kiszámlázott díjak közül hosszú lejáratú elhatárolás nem történt. A költségek, ráfordítások elhatárolásai a könyvvizsgálói díj utólag kiszámlázott költségébıl adódott. Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása Megnevezés 2012 Ellenırzés 2013 Változás T.évi összet. E Ft évre Bevételek passzív idıbeli elhatárolása ,00% 0,00% Költségek ráfordítások passív idıbeli elh ,71% 100,00% Halasztott bevételek ,00% 0,00% Összesen ,71% 100,00% Mutatók: Megnevezés változás % Elhatárolások részaránya: 2,72% 2,52% 92,44% Elhatárolások aránya: 0,61% 0,88% 144,05% A saját tıkén belüli változást az eredménytartalék valamint a mérleg szerinti eredmény változása okozta. Megnevezés 2012 Ellenırzés 2013 Változás T.évi összet. E Ft évre Jegyzett tıke ,00% 76,43% - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken ,00% 0,00% Jegyzett, be nem fizetett tıke ,00% 0,00% Tıketartalék ,00% 0,00% Eredménytartalék ,57% -10,13% Lekötött tartalék ,00% 14,33% Értékelési tartalék ,00% 0,00% Mérleg szerinti eredmény ,68% 19,38% Általános tartalék ,00% 0,00% Összesen ,03% 100,00%

9 Egyéb szolgáltatások költségének részletezése: Megnevezés E Ft Bérleti díj Karbantartás 9 0 Hirdetés, reklám Oktatás, továbbképzés 0 95 Utazás kiküldetés Posta, telefon és más tel Folyóírat, hírlap, szakkönyv Szakértıi díjak, szaktanács adás 0 0 Adatbanki szolg.díj Gazdasági tanácsadás 0 24 Jogtanácsosi, ügyvédi díj 5 36 Könyvelés,Könyvvizsgálat díja Egyéb igénybevett szolgáltatás Autópálya,parkolási díj Számítástechnikai konzultáció Összesen: Személyi állomány: Az üzleti év során az átlagos statisztikai létszám 2 fı volt, az ehhez kapcsolódó személyi jellegő ráfordítások a következık voltak: A társaság igazgatósági tagja és a felügyelı-bizottság tagjai alapítói döntés alapján tiszteletdíjat nem vettek fel tevékenységükért. A személyi jellegő kifizetés túlnyomó részt a személyi jellegő kifizetések miatt növekedett az elızı év adatihoz képest. Személyi jellegő kifizetések elemzése Megnevezés 2012 Ellenırzés 2013 Változás T.évi összet. E Ft évre Bérek ,00% 77,82% Bérjárulékok ,00% 22,18% Személyi jellegő egyéb kifizetések ,00% 0,00% Összesen ,00% 100,00%

10 Eredményváltozás E R E D M É N Y E L E M Z É S S Z Á Z A L É K B A N adatok eft-ban Tétel megnevezése változás eft-ban % I. Értékesítés nettó árbevétele ,00% II. Értékesítés saját önköltsége ,00% II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ,00% IV. Anyagjellegő ráfordítások ,09% V. Személyi jellegû ráfordítások ,00% VI. Értékcsökkenési leírás ,00% VII. Egyéb ráfordítások ,57% A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) ,85% VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei ,47% IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,00% B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,01% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) ,50% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások ,00% D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) ,00% E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) ,94% XII. Adófizetési kötelezettség ,00% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) ,68% XV. Általános tartalék képzés,felhasználás(+/-) ,00% Fizetett (jóváhagyott) osztalékra, részesedésre ,00% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) ,68% Társasági adót módosító tételek: Megnevezés Adóalap Adóalap Adózás elıtti eredmény: Adóalap növelı: Nem társ.érd.felmer.ktg Bírság Adomány Értékcsökkenés Összes növelı: Csökkentı: Értékcsökkenés Elızı idıszak elhat.veszt Összes csökkentı Korrigált adóalap: Adó (10%)

11 Társaságnál az adózás elıtti eredmény, vagy adó alapja közül a nagyobb meghaladta jövedelem (nyereség) minimumot, ezért a Társaság úgy döntött, hogy nem a jövedelem (nyereség) minimum alapján határozza meg évben a társasági adó összegét. A társasági adó évre: 287 e Ft A társaság rendkívüli eredményt nem számolt el a évben. A társaság egyéb bevételei között kerekítési tételek, továbbszámlázott költségek szerepelnek. Közvetlen irányítású részesedési viszonyban lévı vállalkozása nincs a Zrt-nek. Saját tulajdonú értékpapírok: A társaságnak nem volt a mérlegforduló napján saját tulajdonú értékpapírja. A társaságnak a mérlegforduló napján nem volt nyitott határidıs pozíciója. Ügyfelek tulajdonát képezı értékpapírok és nyitott pozícióinak állománya: A társaságnak nem volt december 31-én ügyfél állománya, így sem pénzeszközeiket, pozícióikat, értékpapírjaikat nem tartja nyilván. Adott és kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok állománya december 31-én 12e Ft telekommunikációra fizetett kaució volt. Befektetı-védelmi Alap kimutatása: A STATUS Capital Befektetési Zrt. az alaphoz évben csatlakozott, a 2011-es évben a BEVA díja ,- Ft volt, a évben a BEVA díj ,- Ft volt, a évben a BEVA díja ,- Ft volt, amelyet a társaság egyéb ráfordításként számol el. A könyvelıi feladatok ellátását az AKIRE Pénzügyi Tanácsadó Kft. végezi. A évi beszámoló összeállítását Volár Andrea regisztrált mérlegképes könyvelı végezte. PM igazolvány száma A Számvitelrıl szóló évi C törvény a értelmében a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgáló: Dr. Cseke László (Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: ). A évi beszámoló könyvvizsgálati díja 100 e Ft + ÁFA. A könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást a tárgyévben nem számlázott a könyvvizsgáló a Status Capital Zrt. felé. Kelt.: május 30. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

12 1. sz. melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS december 31 Adatok eft-ban Ssz Mutató 2013 I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (1-13. sorok) Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelések változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközvátozás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladás Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás ( sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele + 0 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 20. megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +- 0 IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III+-IV. sorok)

13 2. sz. melléklet V A G Y O N I H E L Y Z E T E L E M Z É S E 2013.december 31. Ssz Mutató Mutató számítása Index 1 Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz Befektetett eszközök Eszközök összesen 6,71 3,70 55,17% 2 3 Forgó eszközök aránya az összes eszközhöz Jegyzett tıke aránya az összes forráshoz Forgóeszközök Eszközök összesen Jegyzett tıke Források összesen 93,29 73,61 96,30 49,61 103,22% 67,40% 4 és az idegen források aránya Hosszúlejáratú kötelezettség Források összesen 0,00 0,00 0,00% 5 Tıkeerısségi mutató Források összesen 77,65 64,92 83,60% 6 Tıkeellátottsági mutató Befektetett eszközök + Készletek 1 157, ,98 151,52% 7 Adósságszolgálati mutató Hosszúlejáratú kötelezettség + M Szer Er + Értékcsökkenés Hosszúlejáratú kötelezettség 0,00 0,00 0,00% 8 Befektetett eszközök fedezettsége + Kötelezettségek Befektetett eszközök 1 481, ,11 180,75% 9 növekedés Jegyzett tıke 105,49 130,85 124,03% 10 Készletek igényességi mutató Készlet Értékesítés nettó árbevétele 0,00 0,00-11 Készlet fordulatszám (nap) Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele (Elızı évi + Tárgyévi készlet)/2 0,00 12 Átlagos beszedési idı (nap) (Elızı évi + Tárgyévi vevı)/2 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele/365 45,37 13 Tıke forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele 107,49 204,42-14 Forgótıke forgási sebessége Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele ((Elızı + Tárgyévi forgóeszközök) - (Elızı + Tárgyévi röv. lej. kötel))/2 22,49 15 Tıkefeszültségi mutató Kötelezettségek + Passzív idıbeli elhatárolások 28,78 54,04 187,77%

14 3. sz. melléklet 2013.december 31. P É N Z Ü G Y I H E L Y Z E T E L E M Z É S E Ssz Mutató Mutató számítása Index Likviditási mutató Rövid távú likviditási mutató I. Rövid távú likviditási mutató II. Likviditási gyorsráta Készpénz likviditási mutató Rövid távú likviditás III. Dinamikus likviditás Hosszú távú likviditás Hitelfedezettségi mutató Átlagos vevı futamidı (nap) Szállítók átfutási ideje (nap) Vevıállomány aránya a szállítókhoz Eladósodottság mértéke Eladósodottság foka Nettó eladósodottság foka Forgóeszközök Kötelezettségek Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Üzemi, üzleti eredmény Rövid lejáratú kötelezettségek Üzemi, üzleti eredmény Kötelezettségek Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek (Elızı + Tárgyévi vevıállomány)*365/2 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele (Elızı + Tárgyévi szállítói állomány)*365/2 Tárgyévi anyagjellegő ráfordítások Vevık Szállítók Kötelezettségek Kötelezettségek Eszközök összesen Kötelezettségek - Követelések 429,14 862,96 716,75 862,96 716,75 716,75 40,63 40,63 146,21 324,04 28,00 21,74 7,64 281,54 358,81 127,53 358,81 127,53 127,53 47,86 47,86 231,28 45,37 96,70 108,46 52,69 34,20-42,93 65,61% 41,58% 17,79% 41,58% 17,79% 17,79% 117,79% 117,79% 158,18% - 188,20% 157,34% -561,83%

15 4. sz. melléklet J Ö V E D E L M I H E L Y Z E T E L E M Z É S E december 31. Ssz Mutató Mutató számítása Index Árbevétel arányos nyereség Eszközarányos nyereség (ROA Return on Assets) Alaptıke jövedelmezısége Árbevétel arányos jövedelem Tıkearányos pénzjövedelem Befektetések jövedelmezısége adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele Tárgyévi adózott eredmény (Tárgyévi + Elızı évi eszközök összesen)/2 adózott eredmény Jegyzett tıke Adózott eredmény + Értékcsökkenés Értékesítés nettó árbevétele Adózott eredmény + Értékcsökkenés Kapott kamat + Osztalék Befektetett eszközök 5,87 6,66 7,33 7,87 27,80 9,48 3,76 25,35 12,16 24,85 18,50-380,68% - 315,57% 66,55% 7 Összes bruttó termelési érték (eft-ban) Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek + Akt. saját telj Hozzáadott anyagmentes termelési érték (eft-ban) Összes bruttó terméelési érték - anyagjellegő ráfordítás ,45% 9 Nettó termelési érték (eft-ban) Hozzáadott anyagmentes termelési érték - Értékcsökkenési leírás ,68% arányos nyereség (ROE Return on Equity) Eszközök megtérülése Összes eszköz megtérülése Készletek forgási sebessége Tıke megtérülési mutató Adózott eredmény (Tárgyévi + Elızı évi saját tıke)/2 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele (Tárgyévi + Elızı évi (tárgyi eszközök + Készletek))/2 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele (Tárgyévi + Elızı évi forgóeszközök)/2 (Tárgyévi + Elızı évi készlet)/2*365 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele (Tárgyévi + Elızı évi saját tıke)/2 5, ,38 41,68 0,00 56,59

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben