Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010."

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: CG MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu Éves beszámoló Miskolc, április 26. ügyvezető igazgató

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: CG MISEK Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) " A " változat adatok ezer Ft-ban Ssz. A tétel megnevezése a b c d 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.-ban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 37. Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 26. a vállalkozás vezetője 2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: CG MISEK Nonprofit Kft. MÉRLEG Források (passzívák) " A " változat Ssz. A tétel megnevezése a b d 53. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt.-ek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III.RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebből : az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek 85. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passszív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Miskolc, április 26. a vállalkozás vezetője 3

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: CG MISEK Nonprofit Kft. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban Tételsz A tétel megnevezése a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítási eszközök aktivált értéke 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ( ) 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott osztalék és részesedés Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 320 Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) B. PÜ. MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALK.EREDM.(+-A.+-B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+-C.+-D.) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Eredménytart.igénybevét.osztalékra, részesedésre 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+-F ) Miskolc, április a vállalkozás vezetője

5 M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISEK Nonprofit Kft ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, április 26. 5

6 A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI: A cég elnevezése: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. A cég székhelye: Miskolc, Csabai kapu A cég tulajdonosa: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-ban Telephelyei: Fióktelepei: A cégjegyzék szám: Adószám: Közösségi adószám: Statisztikai számjel: Miskolc, Kórház u Miskolc, Kerpely Antal u Miskolc, Testvérvárosok útja 14/B Miskolc-Tapolcafürdő, Pazár sétány 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u Mezőkövesd, Fülemüle u Mezőkövesd, Bogácsi út HU A cég elektronikus elérhetősége: A cég honlapja: 6

7 A Társaság a számvitelről szóló, módosított évi C. sz. törvény előírásainak megfelelően elkészítette a évi Éves beszámolója részeként a mérleget, valamint az összköltség típusú eredménykimutatást. A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezető vállalkozás. Az éves beszámoló december 31-i fordulónappal készül. Az éves számviteli zárlat időpontja március 31. A mérleg és az eredménykimutatás számszaki adatai mellett a kiegészítő melléklet az alábbi információkat és részletezéseket tartalmazza. I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1./ A vállalkozás bemutatása a./ Működési forma, alapítás A Társaság március 1-jétől működik Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. néven. A Társaság alapítója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaság a február 5-i cégbírósági bejegyzés szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú. A Társaság alapítása előtt Miskolci Egészségügyi Központ (MEK) néven, költségvetési szervként látta el az egészségügyi tevékenységet a kórház. A Nonprofit társaság nem jogutódja a MEK-nek, azonban a feladatátadás megállapodás szerint a MEK kötelezettségei és követelései a MISEK Kft-t illetik. A Kft. jegyzett tőkéjét a tulajdonos Önkormányzat eft-ban határozta meg. b./ Tevékenységi kör A Társaság fő tevékenységi köre: Fekvő-beteg és Járó-beteg ellátás. 7

8 c./ Piaci helyzet A társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét alapvetően az egészségügyi ellátás központi finanszírozási feltételei határozzák meg évben a nettó árbevétel 95%-a, az egyéb bevétel 69%-a az OEP finanszírozásból származott. Az egészségügyben év folyamán bekövetkezett kedvezőtlen változások eredményeként az alapellátás finanszírozásához rendelkezésre álló összeg folyamatosan csökkent. Ez a tendencia az elmúlt két évben is megfigyelhető volt. A MISEK Nonprofit Kft számára komoly problémát jelent az ellátási kötelezettségnek való megfelelés az egyre szűkölő pénzügyi források mellett. Mindenki előtt ismeretes az a kormányzati szándék és törekvés, miszerint az egészségügyi ellátás mind pénzügyi, mind strukturális szempontból jelentős átalakításra kerül. Ennek a mikéntje azonban napjainkig nem ismeretes, ezért a MISEK Nonprofit Kft működésére, gazdálkodására való kihatások egyelőre nem becsülhetőek meg. Az azonban valószínűsíthető, hogy a jelenlegi feladat-ellátási területek módosulni fognak, és egyfajta szakosodás történik a megyei illetve a városi egészségügyi intézmények között. A tartami egyeztetések elkezdődtek, illetve jelenleg is zajlanak. A jövőbeni struktúra mielőbbi körvonalazódása azért is rendkívül sürgető, mert a társaság a napokban írja alá azt a támogatási szerződést, ami egy előző években kezdeményezett, ezer Ft teljes bekerülési értékű beruházáshoz biztosít 90%-os támogatást. A támogatás összege: ezer Ft, a tulajdonos önkormányzat önrésze: ezer Ft, melyből 110 millió Ft már felhasználásra került év folyamán az előkészítő-tervező munkák finanszírozására. A megvalósítás helyszíne a MISEK Kft. székhelye (Miskolc Csabai kapu 9-11.) a felújított Szülészet nőgyógyászat épülete és a Sebészeti épület között 3000 m2 beépíthető területen 16 m magassági határig. 2./ A számviteli politika fő vonásai a./ Célok ismertetése A számviteli politika célja a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján a vállalkozás sajátosságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítása és működtetése, amely alapján megbízható és valós tartalmú éves beszámoló állítható össze, amely egyidejűleg a vezetői és tulajdonosi döntések számára is használható információ bázissal szolgál. 8

9 b./ Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási (közvetlen) költségen veszi nyilvántartásba a Társaság. A vásárolt készleteknél a beszerzési érték a vételáron felül tartalmazza a beszerzéssel kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási költségeket, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámterheket, járulékokat. Az anyagkészletek beszerzése és felhasználása mérlegelt átlagár módszerrel kerül könyvelésre. Az anyagkészletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. c./ Az értékcsökkenési leírás elszámolási módszere A Társaság az értékcsökkenés elszámolása során törekszik a tényleges fizikai, technikai és erkölcsi avulás érvényre juttatására. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzési értékét, illetve előállítási költségét fel kell osztani azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket várhatóan a Társaság használni fogja. Az alkalmazott amortizációs kulcsok megegyeznek a társasági adó törvény szerinti kulcsokkal. Az eszközök kihasználtsága egyenletesnek mondható, ezért az értékcsökkenési leírás összegét havonta, a bruttó érték alapján számolja el a Társaság lineáris leírási kulcsokkal. Maradványértékkel a Társaság nem számol. A kisértékű immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél Ft alatt a bekerülési érték használatba vételkor egy összegben elszámolásra kerül. d./ Követelések és kötelezettségek értékelése A követelések a mérlegben az elismert, elfogadott összegben szerepelnek. Minősítésükre évente egyszer, a mérleg készítésekor kerül sor. A fizetőképességről szerzett információk alapján a bizonytalan követelésekre értékvesztés került elszámolásra. A Társaság márciusban módosította a számviteli politikát oly módon, hogy az abban foglaltakat már a évi Éves beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell. A módosítás a kisértékű vevők csoportképzés alapján történő követelés leírására vonatkozik. 9

10 A Külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek forint értékének meghatározása a szerződés szerinti teljesítés, illetve a bekerülés napjára érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéken történik és ezen kell nyilvántartásba venni. A kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek az éves beszámolóban. e./ Az alapítás, átszervezés költségeit a Társaság nem aktiválja. f./ A Társaság összköltség eljárással készíti el "A" típusú eredménykimutatását. 3./ A számviteli alapelveket a Társaság évi gazdálkodásában maradéktalanul figyelembe vette, azoktól való eltérés nem történt. 4./ A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése a./ Az eszközök és források értékének és összetételének alakulása (1. sz. táblázat) A mérleg főösszeg 3,85 %-os csökkenése tapasztalható, melyet az eszköz oldalon a befektetett eszközök nettó értékének az amortizáció miatti csökkenése és a forgóeszközök növekedése, a forrás oldalon a veszteség és a céltartalék növekedése okozott. b./ A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (2. sz. táblázat) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását a 2. sz. táblázat mutatószám rendszere szemlélteti, amely a Társaság helyzetét, a változások tendenciáit mutatja be. 1. A vagyoni helyzet mutatói A vagyoni helyzet vizsgálata a mérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek nagyságát, egymáshoz mért viszonyát fejezi ki, értékelve az így kialakított mutatószámok változását, rámutatva a vagyon, illetve tőkestruktúra, az eszközök és azok forrásainak alakulásán keresztül a Társaság gazdálkodásának milyenségére, színvonalára. Az alaptevékenység jellegéből kifolyólag magas a befektetett eszközök aránya évre aránya 85,5 %-ról 84,74 %-ra csökkent, aminek oka a befektetett eszközök értékének csökkenése az amortizációtól alacsonyabb bruttó érték növekedés. 10

11 A forgóeszközök arányának 14,39 %-ról 15,17 %-ra való növekedését az anyagkészlet növekedése idézte elő. A tőkeerősségi mutató értéke a jelentős összegű veszteség és a kötelezettségek magas értéke miatt csökkent. 2. Pénzügyi helyzet mutatói A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzésére alapvetően a likviditási mutatókat és az adósságállományra vonatkozó mutatókat alkalmaztuk. Társaságunk esetében, a tevékenység jellegéből adódóan (befektetett eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek túlsúlya miatt) a két mutató értéke messze elmarad az elfogadható 1,3-as szinttől. Így a mutatók változását akkor tekinthetjük megfelelőnek, ha értékük növekszik. A likviditás I. mutató 70,34 %-ról 77,42 %-ra, a likviditás II. mutató 67,47 %-ról 72,58 %-ra növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva. Az adósságállományra vonatkozó mutatószámokat kiszámítottuk, de az adósságállomány minimális összege miatt hatásuk elhanyagolható. 3. Fedezettségi mutatók A befektetett eszközök fedezettsége azt fejezi ki, hogy a vállalkozás a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja tartósan rendelkezésre álló saját forrásokkal finanszírozni. Társaságunk esetében a mutató magas értéke a tőkével való ellátottságra utal. Ezt alapvetően a Társaság alapítói vagyona határozta meg, azonban a betegellátás színvonalának szinten tartásához is jelentős beruházási források lennének szükségesek. A tárgyi eszközök fedezettsége azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül az alaptevékenységben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Társaságunk alaptevékenységének jellegéből adódóan a tárgyi eszközök állománya nagy összegű. A mutató magas értéke tükrözi, hogy az eszköz pótlásokhoz külső forrás nem állt rendelkezésre. A tőkemultiplikátort más néven eszköz-igényességi mutatónak nevezik. Értékének növekedése kedvezőtlen tendenciára utal. A mutatószám megmutatja, hogy egységnyi saját tőkével hány egység eszközállományt mozgat meg társaságunk. A saját tőke növekedése kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató tőkevesztésre utal. A már korábban említett tőkevesztés a év negatív eredményének következménye. 11

12 4. A jövedelmezőségi helyzet elemzése A jövedelmezőségi helyzetet vizsgáló mutatók társaságunk esetében nem mutatnak kedvező képet, mivel értéke negatív, ami a negatív eredménynek köszönhető. Esetünkben a kedvezőtlen tendenciát az mutathatja meg, hogy a veszteség a jegyzett tőke 5,1 %-a. II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK l./ A mérlegben az előző év adataiként a Társaság december 31-i záró adatai szerepelnek. 2./ Több helyen szerepeltethető adat ismertetése Értékpapírok A Társaság nyilvántartásaiban értékpapírok nem szerepelnek. Adott kölcsönök A Társaság nyilvántartásaiban adott kölcsönök nem szerepelnek. 3./ A mérlegtételek értékelési elve nem változott. 4./ Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása (3. sz. és 4. sz. táblázat) évben az immateriális javak beszerzésből eredő növekedése eft, mely szoftverek beszerzése. Az üzembehelyezett tárgyi eszközök értéke eft, melynek főbb tételei: orvosi gép, műszer eft, egyéb tárgyi eszközök eft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eft. A Társaság évben értékhelyesbítést nem számolt el. 5./ Részesedés A Társaságnak részesedése van: 25 % a MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szociális Klaszter Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben 150 ezer Ft értékben, 12

13 5 % a Kórház Informatika Informatikai és Szolgáltató Közhasznú Társaságban, 150 ezer Ft értékben. 6./ Készletek változása évben a készletek teljes körűen leltározásra kerültek. A leltár kiértékelés során 122 eft hiány és 21 eft többlet került megállapításra. A készletérték eft-os növekedését okozta, hogy a január első munkanapjaiban esedékes leltározás miatt az osztályok a zavartalan ellátása miatt megnövelt készletet az osztályok a beszerzési keret szűkössége miatt nem tudták kivételezni. 7./ Követelések változása Az OEP finanszírozás ki nem utalt összegét a nyitómérlegben a vevő követelések tartalmazták, míg az év végén az egyéb követelések között szerepel. A követelések év végi állománya eft. Az összeg 8 %-a vevő követelés. Az egyéb követelésből az OEP-pel szembeni követelés eft, szemben a nyitó eft-tal, mivel az utófinanszírozás 3 hónapról 2 hónapra csökkent. A eft vevőkövetelésből fizetési határidőn túli kintlevőség eft. Ebből 90 napon túli lejárt határidejű eft. 8./ Pénzeszközök változása A pénzeszközök jelentős növekedését két tényező okozta: decemberében az OEP eft konszolidációs támogatást nyújtott a Kft-nek a felhalmozódott szállítói állomány kifizetésére. A szállítókkal történt részletfizetési megállapodásokra vonatkozó tárgyalások időigénye miatt a kifizetések egy része januárban történtek. - Az OEP december 23-án eft finanszírozási előleget utalt át a januárban esedékes bérfizetésre, melynek dolgozók felé való tovább utalása január 3-án történt. 9./ Saját tőke A saját tőke elemei az alábbiak szerint változtak: (adatok ezer Ft-ban) 13

14 Megnevezés Index december 31. december 31. % Jegyzett tőke ,00% Jegyzett, de be nem fizetett 0 0 tőke Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: ,24% (adatok ezer Ft-ban) A jegyzett tőke változásának elemei Nyitó érték Záró érték A tőketartalék változásának elemei Nyitó érték Záró érték Eredménytartalék változásának elemei Nyitó érték Záró érték: A lekötött tartalék változásának elemei Nyitó érték Záró érték: A mérleg szerinti eredmény változásának elemei: Nyitó érték évi mérleg szerinti eredmény átvezetése évi mérleg szerinti eredmény Záró érték: / Céltartalék évben eft céltartalék képzésére került sor várható kötelezettségekre, melyből eft több orvosi műhiba miatti kártérítési igény, elmaradt ügyeleti díjra és műszakpótlékra eft, az Ener-G Zrt. többletszámlázás miatti elszámolási különbözetre eft, szerződésből eredő kötelezettségre 447 eft. Ezen kötelezettségek még a MISEK Nonprofit Kft megalakulása előtti időkből származnak, s a megalakuláskor mint kötelezettség nem jelent meg. 14

15 11./ Kötelezettségek változása A Kft. kötelezettség állománya évben eft-tal növekedett. A Miskolc Holding által folyósított a szállítói tartozások rendezésére eft kölcsönt, ezért a szállítói állomány eft-tal csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettség eft, melyet a Miskolc Holding által folyósított a szállítói tartozások rendezésére és évben visszafizetendő. A MISEK Nonprofit Kft. kötelezettség állománya december 31-én eft, amelynek 67,4 %-a szállítói kötelezettség. Hátrasorolt kötelezettsége nincs a Társaságnak. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke eft. A rövid lejáratú kölcsönök összege december 31-én eft, melyet a Tulajdonos Önkormányzat, és a Mezőkövesdi Önkormányzat (2 millió Ft) folyósított. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségállomány alapvetően a decemberi munkabérfizetéshez és az általános forgalmi adó fizetéshez kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazza és az OEP visszavont finanszírozás miatti eft követelését tartalmazza, összesen eft értékben. A szállítói tartozás értéke eft, Fizetési határidőn belüli tartozás fizetési határidőn túli 1-30 nap közti eft nap közti eft nap közti eft 90 napon túli eft eft, eft, A szállítói állományt tovább csökkentette a záró pénzkészlet szállítói kiegyenlítésre való felhasználása január hónapban. Zálogjoggal és egyéb jogokkal biztosított kötelezettség: A Társaságnak zálogjoggal és egyéb jogokkal terhelt vagyontárgyai és kötelezettségei nincsenek. A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak nincs. 15

16 Az egyéb kötelezettségek között nincs olyan, melynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. 12./ Időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolása eft, évet érintő bevétel. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása eft, évi költség. Halasztott ráfordítás évben nem volt. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 442 eft, a befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása évre. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolására nem került sor. A halasztott bevétel évi záró egyenlege eft, melynek főbb tételei: Fejlesztési célra kapott támogatás miatt eft Térítés nélkül átvett eszközök miatt eft. 13./ Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli tétel évben nem volt. III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE 1./ Az eredménykimutatásban szerepel olyan adat, amelyek az előző év adataihoz nem viszonyíthatók. A évi adatok 10 hónapra vonatkoznak az év közbeni alapítás miatt. 2./ Árbevétel évben devizában, valutában elszámolt árbevétel nem volt. Alaptevékenység nettó árbevételének megoszlása: OEP finanszírozás eft Egészségügyi tevékenység eft Bérleti díjak eft Gyógyszerértékesítés eft Zsóry Patika eft Nem egészségügyi szolgáltatás eft Egyéb saját bevétel eft Összesen: eft 16

17 3./ Támogatások A Társaság könyveiben szereplő végleges jelleggel kapott támogatások: Támogató Év Felhasználás ezer Ft Miskolc mj. Város Önkormányzata 2009 A MEK által használt szoftverek térítésmentes átadása 2009 Szülészet rekonstrukció Endo Plusz Service Kft Térítésmentes átadás: 910 betegmegőrző monitor, infúziós pumpa Medison Kft Ultron automat készülék 50 Az Egészségért, az Egészségügyi 2009 Laptop 50 Dolgozókért Alapítvány Új Magyarország Fejlesztési Terv 2010 TIOP Sebészeti tömb beruházásra Gyógyszergyárak 2010 Rabbatként kapott gyógyszerek Új Magyarország Fejlesztési Terv 2010 Támop Alapítványi támogatások 2010 Diagnosztikai és irodaberendezések Miskolc mj. Város Önkormányzata 2010 Ügyelet ellátás ÉM.Regionális Munkaügyi Központ 2010 Foglalkoztatás 547 Országos Tisztiorvosi Hivatal 2010 Oltópont létesítés / Aktivált saját előállítású eszközök részletezése A Társaságnak aktivált saját előállítású eszköze évben nem volt. 5./ Mérleg szerinti eredmény Az üzemi tevékenység vesztesége e Ft veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye 251 eft, a rendkívüli veszteség eft, az adózás előtti eredmény eft veszteség. 17

18 Adózás előtti eredményt érintő társasági adóalapot módosító tételek (adatok ezer Ft-ban) Ssz Megnevezés I. Adózás előtti eredmény Elhatárolt negatív adóalapból a tárgyévben figyelembevett összeg 0 2 Céltartalék felhasználása Terven felül értékcsökkenés tárgyévben visszaírt összege 0 4 Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés, kivezetéskori érték Fejlesztési tartalék után 0 6 Kapott (járó) osztalék, részesedés 0 7 Tulajdoni részesedést jelentő befektetés kivezetésekor elszámolt bevétel 0 8 Szakképző iskolai tanuló után 0 9 Volt munkanélküli, szakmunkástanuló tovább foglalk. után elsz.tb járulék, tételes EHO 10 Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat bevételi többlet 50%-a 0 11 Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg ig kapott támogatás, elengedett kötelezettség, térítés nélkül átvett eszköz bevétele Behajthatatlan követelés leírásakor,kiegyenlítésekor korábbi években 13 elszámolt értékvesztés visszaírása Korábbi évek adóalapot növelő bírságainak elengedése miatti bevételek 0 15 Kutatás, kísérlet fejlesztés közvetlen költségei 16 Ellenőrzés miatt tárgyévben elszámolt bevétel 0 17 Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása után 0 18 Adomány után 0 19 Helyi iparűzési adó / 2007-ben 50% / 0 20 Külföldi pénzértékben fennálló követelés, kötelezettség értékelés miatti, nem realizált árfolyamnyeresége 0 21 Kapcsolt vállalkozásokkal a piaci ártól való eltérés miatt 0 22 Egyéb csökkentő jogcím 0 II. Adóalapot csökkentő tételek összesen Céltartalék képzés Számviteli tv.szerint elszámolt értékcsökkenés, kivezetéskori nettó érték Nem vállalkozási célú költség, ráfordítás 4 Bírság, késedelmi pótlék, jogkövetkezmény Követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés Saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettség arányos kamatráfordítása, csökkentve a 8.sor összegével 0 8 Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat ráfordítás többlet 50%-a 0 9 Véglegesen átadott pénzeszköz, támogatás, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül adott eszköz és szolgáltatás 0 10 Ellenőrzés miatt tárgyévben elszámolt költség, ráfordítás Külföldi pénzértékben fennálló követelés, kötelezettség értékelés miatti, nem 10 realizált árfolyamvesztesége 0 12 Kapcsolt vállalkozásokkal a piaci ártól való eltérés miatt 0 13 Egyéb növelő jogcím 0 III. Adóalapot növelő tételek összesen Adóalap módosító tételek csak a fenti jogcímeken keletkeztek. 18

19 5./ Kísérleti fejlesztés Társaságunk évben nem folytatott kísérleti fejlesztést. 6./ Rendkívüli tételek Rendkívüli bevétel évben eft volt. A kapott fejlesztési támogatásból megvalósított, a térítésmentesen kapott eszközök elszámolt értékcsökkenési leírásának a támogatással arányos összege: Véglegesen átvett fejlesztési célú pénzeszköz eft Véglegesen átvett nem fejlesztési célú pénzeszköz eft Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke eft Ajándékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke eft Egyéb rendkívüli bevétel 150 eft Rendkívüli ráfordítás évben eft volt. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 818 eft Egyéb rendkívüli ráfordítás az előző időszakot, éveket érintően eft A rendkívüli tételek összességében eft-tal növelték az üzemi tevékenység veszteségét. 7./ Ellenőrzés és önellenőrzés hatása OEP ellenőrzés év folyamán jogerőre emelkedett megállapítást nem tett én történt ellenőrzés során a sürgősségi betegellátásra tett több évre vonatkozó megállapítást, összesen eft értékben. Ebből eft évet érinti. A megállapítás összegét kötelezettségként nyilvántartásba vettük. Munkaügyi ellenőrzés 200 eft, az Egészségbiztosítási Felügyelet összesen eft bírságot szabott ki. Önellenőrzések: A Nyugdíjbiztosítási Pénztár felé 283 eft értékben történt önellenőrzési pótlék fizetés. Az ellenőrzések, és az önellenőrzések megállapításai az eredményre, valamint az eszközökre és a forrásokra nem gyakoroltak jelentős hatást. 19

20 IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1./ Létszám és bérköltség alakulása Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Teljes munkaidős Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Részmunkaidős Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Főállásban foglalkoztatott Bérköltség (ezer Ft) Teljes munkaidős Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Részmunkaidős Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Főállásban foglalkoztatott Egyéb Bérköltség összesen Szellemi jellegű egyéb kifizetés (ezer Ft) Főállásban foglalkoztatott Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak A személyi jellegű egyéb kifizetés jellemző tételei évben az alábbiak: Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Munkábajárási költség Jubileumi jutalom Reprezentáció Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás eft eft eft eft 693 eft eft 283 eft 2./ Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatait az 5. sz. táblázat tartalmazza évben környezetvédelmi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzés nem történt. 20

21 3./ Veszélyes hulladékok készletének alakulása (kg-ban) Megnevezés Nyitó állomány Növeked és Átadva Átvevő neve Záró állomány Irodaszer, festékpatron ÉMK Kft. 0 (EWC ) Egészségügyi hulladék ÉMK Kft. 0 (EWC ) Veszélyes anyagokat ÉMK Kft. 0 tartalmazó vegyszer (EWC ) Lejárt szavatosságú ÉMK Kft. 0 gyógyszer (EWC ) Étolaj és zsír ÉMK Kft. (EWC Veszélyes anyagok ÉMK Kft. 0 csomagolása (EWC ) Oldószer ÉMK Kft. 0 (EWC ) Fixír oldatok ÉMK Kft. (EWC 1140) Összesen: A veszélyes hulladékok nyilvántartása csak mennyiségben történik, érték szerint nem. 4./ Környezetvédelmi költségek részletezése A veszélyes hulladék szállítási és elhelyezési költsége évben eft volt. 5./ Pénzügyi helyzet A cash-flow kimutatás adatait a 6. sz. táblázat tartalmazza. A működési cash-flow eft, a befektetési tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés eft, a pénzügyi cash-flow növekedés eft. A pénzeszközök változása eft növekedés. A Társaság pénzügyi és likviditási helyzete évben kritikus volt. A decemberben folyósított konszolidációs támogatásnak köszönhetően a pénzügyi helyzet év végén a év végéhez viszonyítva nem romlott. 21

22 6./ A Felügyelő Bizottság járandósága A Felügyelő Bizottság tagjai október 28-ig: Juhász Imre FB elnök Dr. Kovács Andrea Dr. Török Pál Dulibán Lászlóné Garamvölgyi Attila Ráczné Bodnár Lenke A Felügyelő Bizottság tagjai október 29-től: Tordainé dr. Juhász Ildikó Dr. Kása Miklós Szilvássy Zsolt Tóth Tibor Dulibán Lászlóné Dr. Török Pál A Felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért évben eft díjazásban részesültek. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságtól előleget és kölcsönt nem kaptak. 7/ Üzleti jelentés A Társaság központjában az üzleti jelentésbe való betekintés minden érdekelt részére biztosított. Ennek érdekében az alábbi helyeken tekinthető meg: Papír alapon - Ügyvezető - igazgatói titkárság - Gazdasági igazgatói iroda Elektronikusan - honlapon 8./ Közhasznú tevékenység A társaság közhasznú tevékenységeinek eredménye eft veszteség. A Társaság közhasznú tevékenységeiről a jogszabályban előírt Közhasznúsági jelentést elkészítette. 9/ A Kft könyvvizsgálata AUDITING Könyvvizsgáló Kft Nyilv.szám: Iglai Szabolcs bejegyzett könyvvizsgáló, Kamarai tags.szám:

23 10./ A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős: Szeghőné Gábor Valéria számviteli osztályvezető Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: / A Társaság képviseletére jogosult: Dr. Tóth László ügyvezető-igazgató Budapest, Szarvas-tér 1. Miskolc, április 26. Dr. Tóth László ügyvezető igazgató Mellékletek: 1. sz.táblázat Az eszközök, források értékének és összetételének alakulása 2. sz. táblázat A gazdálkodás főbb mutatószámai 3. sz. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 4. sz. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása 5. sz. táblázat A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai 6. sz. táblázat Cash-Flow kimutatás 23

24 1. sz. táblázat AZ ESZKÖZÖK, FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK ÉS ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA ezer Ft-ban Megnevezés december 31. Részarány december 31. Rész- arány ESZKÖZÖK Befektetett eszközök , ,7 Forgóeszközök , ,2 Aktív időbeli elhatárolások , ,1 Ö s s z e s e n , ,0 FORRÁSOK Saját tőke , ,2 Céltartalék , ,2 Kötelezettségek , ,3 Passzív időbeli elhatárolások , ,3 Ö s s z e s e n , ,0 24

25 A gazdálkodás főbb mutatószámai 2. sz. táblázat ezer Ft-ban Vagyoni helyzet mutatói: Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök / Eszközök összesen 85,50% 84,74% Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök / Eszközök összesen 14,39% 15,17% Saját tőke aránya (Tőkeerősség) = Saját tőke / Források összesen 77,83% 76,19% Pénzügyi helyzet mutatói: Likviditás I. = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség 70,34% 77,42% Likviditás II. = (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 67,47% 72,58% Adósságállomány aránya = Adósságállomány / (Adósságállomány + Saját tőke) 1,66% 1,77% Adósságállomány fedezettsége = Saját tőke / Adósságállomány 5907,09% 5559,86% Adósságszolgálati fedezet = (Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenés) / Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete 1000 Ft nettó árbevételből mennyi Ft megy el hiteltörlesztésre = Hosszú lejáratú hitelek esedékes törlesztő részlete / Értékesítés nettó árbevétele (Ft) Fedezettségi mutatók: Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke / Befektett eszközök 91,03% 89,91% Tárgyi eszközök fedezettsége = Saját tőke /Tárgyi eszközök nettó értéke 91,48% 90,18% Tőkemultiplikátor = Eszközök összesen / Saját tőke 128,48% 131,25% Saját tőke növekedése = Saját tőke / Jegyzett tőke 87,38% 82,24% Jövedelmezőségi helyzet elemzése: Nyereség hányad (Árbevétel arányos adózott eredmény) = Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele -403,75% -7,36% Tőkearányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény / Saját tőke -14,45% -6,25% Eszköz arányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény / Eszközök összesen -11,24% -4,76% Tárgyi eszköz arányos üzemi eredmény = Üzemi tevékenység eredménye / Tárgyi eszköz nettó értéke -11,84% -5,57% EBITDA = Árbevétel - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Egyéb ráfordítások (ezer Ft) EBIT = EBITDA - Értékcsökkenés (ezer Ft)

26 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2010 ÉV 3 sz. táblázat ezer Ft-ban T á r g y i e s z k ö z ö k Megnevezés Immateriális Egyéb Immateriális javak javak Ingatlanok Műszaki ber., berendezés kisértékű Összesen és tárgyi eszközök gép, jármű jármű eszköz Nyitó bruttó állomány Eszköz beszerzés Felújítás Kisértékű beszerzés Egyéb növekedés Összes növekedés Selejtezés Eladás 0 0 Egyéb csökkenés Összes csökkenés Tárgyévi bruttó záró állomány Nyitó nettó állomány Záró nettó állomány Befejezetlen beruházások Befektettt eszközök 4. sz. táblázat AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA 2010 ÉV Megnevezés T á r g y i e s z k ö z ö k Immateriális Ingatlanok Műszaki ber, Egyéb kisértékű javak gép, jármű berend, jármű eszközök Összesen ezer Ft-ban Immateriális javak és tárgyi eszközök Nyitó értékcsökkenés Tárgyévi tervszerinti Ebből: 0 0 Lineáris Kisértékű Egyéb növekedés Összes növekedés Selejtezés Eladás 0 0 Egyéb csökkenés Összes csökkenés Záró értékcsökkenés

27 5. sz. táblázat A KÖRNYEZET VÉDELMÉT KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK ADATAI ÉV ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó állomány Új eszköz beszerzése 0 0 Selejtezés Tárgyévi értékcsökk. 30 Záró állomány

28 6. sz. táblázat CASH FLOW KIMUTATÁS év ( eft-ban) 1. Adózás előtti eredmény Elszámolt értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó Fizetett osztalék, részesedés 0 I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék 0 II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW Részvénykibocsátás( tőkeemelés ) Alapítókkal szembeni tartozás változása 19. Hitelfelvétel Hiteltörlesztés III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK CASH FLOW IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben