Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG"

Átírás

1 Statisztikai számjel 1 4 _ Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készeletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Siófok, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám MÉRLEG Források (passzívák) Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III.TŐKETARTALÉK 58. IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Siófok, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Balatoni Halászati Zrt. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés 3397 A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Siófok, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 A Balatoni Halászati Zrt évi éves beszámolójának Kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számvitel politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A Balatoni Halászati Zrt. az 1899-ben létrehozott Balatoni Halászati Rt., majd Balatoni Halgazdaság jogutódaként alakult át állami vállalatból társasággá. Az átalakulás az évi LIV. törvény alapján történt zártkörű alapítással január 1. időponttal. A társaság cégbejegyzése: Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: Balatoni Halászati Zrt. A Somogy Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál bejegyezve a Cg számon, hatályos: január 18-án. A társaság székhelye: Siófok, Horgony u. 1. A társaság fióktelepei: Balatonlelle-Irmapuszta Fonyód- Zardavár Buzsák-Ciframalom Nagykanizsa-Mórichely A társaság jegyzett tőkéje: E Ft augusztus 24.-i fordulónappal megtörtént a társaság átalakulása, a társaságból kivált a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. A társaság tulajdonosai: Névérték Tulajdonosi részarány Tulajdonos megnevezése (eft) (ef) (eft) % % % Magyar Állam MNV ZRt % 100% 100% - BFT % -- - Agrárgazd. Vagyonkez. Kft -- Munkavállalók -- Visszavásárolt saját részvény -- Ebből még nem átalakított -- Összesen: % 100% 100% A részvénytársaság részvényeinek száma, névértéke típusonként és fajtánként az alábbi: 1 db Forint A társaság termelő alapjai kizárólag haltenyésztési célokat szolgálnak, funkcionálisan a tógazdasági haltenyésztés technológiai folyamatához kapcsolódnak

5 Jelentős tevékenységi körök: 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbe adása (fő tevékenység) 0322 Édesvízi halgazdálkodás 1020 Halfeldolgozás, tartósítás 4623 Élőállat nagykereskedelem (élőhal kereskedelem) 4632 Hús, húskészítmény nagykereskedelme (feldolgozott hal kereskedelme) A társaság életében évre vonatkozóan, és az azt követő évekre olyan jelentős tulajdonosi döntések születtek, amelyek a társaság tevékenységét a évben végrehajtott vagyonátcsoportosítás hatásaként jelentős mértékben megváltoztatták. Ezt követően a társaság a üzleti évtől tulajdonosi döntés alapján felhagyott termelő tevékenységével (tógazdasági haltermelés, halgazdálkodás, kereskedelem) és vagyongazdálkodási tevékenységet végez a tógazdaságok, és egyéb ingatlanok haszonbérletbe, illetve haszonkölcsönbe adása következtében, ennek megfelelően a társaság főtevékenysége is idő közben megváltozott Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Három tógazdasági egység 10 évre szóló haszonbérbeadása valósult meg pályáztatás útján kiválasztott külső vállalkozók számára bérleti díj fejében, ebből egy tógazdaság a Varászlói 2015 évben az NFA részére értékesítésre került. Két tógazdasági egység határozatlan idejű haszonkölcsönbe adása valósult meg a társaságból kivált Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére, amely után a társaság bevételt nem realizál. A haszonkölcsön jogi forma megszűntetésével a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a tavakat tovább használja. A Nonprofit Zrt. által végzett rendszeres halászati tevékenység (busa halászat) csak minimális mértékben tudta biztosítani a Halfeldolgozó számára az alapanyagot, mivel a Nonprofit Zrt. Romániába értékesítette a halat. A Halfeldolgozó bezárásra került. Ezt követően a társaság fő tevékenységének megváltozásával ingatlan bérbeadás- a korábbi halfeldolgozót raktározási céllal hasznosítjuk. Gyakorlatilag a társaság termelő tevékenységet nem folytat, azokra a tulajdonosi döntésekre vár, amelyek következtében a társaság adósságállománya a társaság vagyona ellenében a tulajdonos államhoz kerül. 2. Számviteli politika bemutatása a./ Az elszámolás alapja A társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A évi beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő február 28. A mérleg fordulónapja december 31. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A társaság összköltség eljárással állapítja meg az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét, ennek megfelelően A típusú eredmény kimutatást készít. A termelés költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályba kerülnek lekönyvelésre. A társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. A társaságnál a könyvvizsgálóra vonatkozó döntés a tulajdonos által előírt kötelezettség. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. b./ A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése: A társaság a vonatkozó számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, bizonylatkezelési, leltározási, eszköz- és forrás értékelési, selejtezési és leértékelési szabályzatát

6 A társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesítését. Adósként együttesen kisösszegűnek minősíti a társaság a Ft alatti követeléseket, melyek maximum nem haladják meg a végrehajtás várható költségeinek háromszorosát. A valutában, illetve devizában felmerült eszközök és források év végi átértékelésénél a társaság az MNB árfolyamán értékelt. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatárok eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át. Az éves beszámolót aláírásával Klemm József vezérigazgató (2013 Pomáz, Jankovich Gyula u. 25.) látta el. A társaság könyvvizsgálatát a Morál-Audit könyvvizsgáló kft. (5309 Berekfürdő, Búzavirág u. 24) ezen belül Tamás Zoltán okleveles könyvvizsgáló (Bjsz.:006018) végzi. c./ A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása: Befektetett eszközként kerülnek elszámolásra az értéktől függetlenül azon eszközök, melyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Ezeket leltárfelvételi egységként tartják nyilván. A forgóeszközök között kerülnek elszámolásra azok az eszközök - a szerszámok, munkaruhák és az állatok kivételével - amelyek egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt. A befektetett pénzügyi eszközök között tartják nyilván az egy évet meghaladó futamidejű értékpapírokat, melyekbe vállalkozási céllal, tartós jövedelemszerzés céljából fektettek be. Az átmeneti, nem tartós, éven belüli befektetésként vásárolt értékpapírokat az értékpapírok között mutatják ki. A társaság céltartalékot a Szt ában előírt kötelezettségekre (várható kötelezettségekre, amelyek peres eljárások következtében várhatóak) képez. Rendkívüli bevételek és ráfordítások között a Szt ában előírt, a szokásos vállalkozási tevékenységgel közvetlen kapcsolatban nem álló eseményeket számolja el a társaság. Így számolja el halasztott bevételekből, a támogatásból beszerzett eszközök évente elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összeget. A tárgyi eszközöknél az év végi vagyonértékelés alapján megállapított piaci érték figyelembevételével a piaci érték könyv szerinti érték, az ingatlanok teljes körére értékhelyesbítés elszámolásra került sor

7 A vagyonértékeléseket a Szak-Tan Bt. képviseletében Pásztóy András ingatlanszakértő (szakértői engedély száma:04335/2004) október 31-i fordulónapra elkészítette - a korábbi évekhez hasonlóan- a BH Zrt. tulajdonában lévő öt tógazdaság valamint az Irmapusztai Halfeldolgozó és Kacsatelep értékbecslését, valamint az Irmapusztán található a BH Zrt. tulajdonában lévő egyéb belterületi ingatlanok értékbecslését is. Az értékbecslések a helyszíni szemle tapasztalatai, az átadott okmányok, valamint a korábbi évek értékelései alapján készültek. Az értékelések az öt tógazdaság esetében két, illetve háromféle módszer alkalmazásával készültek. A Balatonlellei tógazdaság és a Buzsáki tógazdaság értékelésénél az un költség-megközelítés és a piaci megközelítés módszerét alkalmaztuk, a három bérbeadott tógazdaságnál ezt kiegészítettük a bevétel alapú módszer alkalmazásával. A végső becsült forgalmi értéket a két illetve három módszer súlyozott átlagában határoztuk meg. A Balatonlelle-Irmapusztán található egyéb belterületi ingatlanok- utak, beépítettlen területek, iroda, üzemi konyha-értékelésénél a piaci összehasonlító módszert alkalmaztuk, mivel ezzel a módszerrel kapott értékek fejezik ki legjobban a piac értékítéletét. A módszerek pontos leírása az egyes értékbecslési anyagokban, az összehasonlító adatok a piaci módszerhez a mellékletben lévő pótlapokon, az alkalmazott egyéb értékek minden anyag számítási táblázatában megtalálhatók. A beszámoló összeállításánál a készletek értékelése a vásárolt anyagoknál beszerzési átlagáron történt és években a halfeldolgozó ipari anyag készleteinél értékvesztés elszámolása történt és ezen további leértékelt készletértéken értékelte a társaság a készleteit 2015-ben is. A fenntartás, valamint a felújítás beruházás elhatárolása a mérlegben a számviteli politika alapján úgy történt, hogy a tipikusan nem karbantartási és hibaelhárító jellegű munkák felújításnak minősülnek és így a tárgyi eszközök értékét növelik. Így beruházásként kerülnek elszámolásra mindazok a tárgyi eszköz értékét növelő bővítéssel, átalakítással, kapacitás helyreállításával, az élettartam növelésével kapcsolatos ráfordítások. Tógazdasági felújításoknak minősülnek a tógazdasági rekonstrukciós munkák. Értékcsökkenést az üzembe helyezést követő első naptól számolják el. Értékcsökkenési leírás elszámolása havonta történik. A leírási kulcsok megállapításának módszere lineáris, meghatározott leírási kulcsokkal. Számítógépes nyilvántartással biztosítják, hogy a fent leírt tervezett lineáris, valamint a társasági adótörvény által az adóalap számításánál elszámolt leírási összeg egyidejűleg rendelkezésre álljon. A Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét az ún. kis értékű tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben számolják el értékcsökkenési leírásként. A vállalkozás szempontjából meghatározó jellegű tárgyi eszközök esetében a megtervezett értékcsökkenés megváltoztatható, ha az eredeti körülményekhez képest annak használatában, hasznosítás körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely az elhasználódásra jelentős hatással van. (Lényeges hatás, ha legalább 25 %-kal módosítja az éves értékcsökkenési leírás összegét.) A társaság terven felüli értékcsökkenési leírást számol el az eredmény terhére az egyéb ráfordítások között a tartós értékcsökkenés, feleslegessé válása, megrongálódása, használhatatlanná válása, hiányzó, kiselejtezett tárgyi eszközök esetében

8 Értékvesztés kerül elszámolásra a vásárolt készleteknél, befektetett pénzügyi eszközöknél ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb a bekerülési értéküknél és visszaírást kell végrehajtani akkor, ha az adott eszköz könyv szerinti értéke alacsonyabb, mint a piaci értéke, és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, vagy csak részben állnak fenn. Sajnálatos módon a halfeldolgozó eredeti tevékenységének leállását követően a megmaradt készletek (anyagok) értéke folyamatosan csökken. A társaság követeléseknél indokolt esetben a követelések értékét csökkentő értékvesztést számol el. Az öt éven túl be nem folyt követeléseket, mint behajthatatlan követeléseket a nyilvántartásból kivezetésre kerül. d./ Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Immateriális javak Az immateriális javak- a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett - bekerülési értéken, csökkentve a terven felüli és a tervezett értékcsökkenéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel kerülnek kimutatásra, a társaságnál a maradványérték nullaértékű. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Vagyonértékű jog Üzleti vagy cégérték Befejezett kísérleti fejl. aktivált értéke Számítástechnikai szoftverek 6 év 5 év 4 év 3 év Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra, amelyet csökkent a terven felüli és a tervezett értékcsökkenés, növel a visszaírt terven felüli értékcsökkenés. A társaságnál a maradvány értéke nulla. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Ingatlanok: Épületek Építmények Műszaki berendezések, gépek, gépjárművek: Termelőgépek, szerszámok Termelésben közvetlenül résztvevő járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: Üzemi gépek, berendezések és felszerelések Egyéb járművek Irodai berendezések, felszerelések Üzemkörön kívüli ber., felsz., járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek év év 3-7 év 5 év 7-11 év 5 év 3-7 év év 5-11 év - 5 -

9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása szükséges, amennyiben a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása történik, amennyiben a leírás okai már nem, illetve csak részben állnak fenn és a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket. A társaságnál az ingatlanokra (teljes körűen) értékhelyesbítés kerül elszámolásra. Befektetett pénzügyi eszközök A gazdasági társaságokban levő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vásárlás esetén vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken kerülnek értékelésre mindaddig, míg piaci értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási érték alá. Ez esetben a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre. Gazdasági társaságban levő befektetés alapításkori értéken kerül értékelésre, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a társaság saját tőke értékének a befektetés névértékével arányos része nem csökken jelentősen a befektetés könyv szerinti értéke alá. Amennyiben az eszköz piaci értéke tartósan (egy éven túl) és jelentősen (10 % felett) meghaladja a könyv szerinti értéket, a korábban elszámolt értékvesztés összegét csökkenteni kell a visszaírással. Készletek A vásárolt készletek a tényleges beszerzési ár súlyozott átlagával kerülnek kimutatásra. Az elszámolt készleteket az előírt értékvesztéssel csökkentett és az értékvesztés visszaírt összegével növelt értékkel kell korrigálni. Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat a mérlegben bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. Követelések A követeléseket bekerülési értéken kell szerepeltetni. Értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés könyv szerinti értéke nagyobb, mint a követelés várható megtérülő összege, és az eltérés tartósnak (360 napon túlinak) és jelentősnek (5-10 %) mutatkozik. A követelések értékvesztésének visszaírása történik meg, amennyiben az alacsony értékelés okai már nem állnak fenn, és várhatóan a követelés megtérülése jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket. Valuta és deviza tételek értékelése A valuta, devizakészletek, külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek egységes módszer szerint a választott hitelintézet MNB által meghirdetett középárfolyamon kerülnek értékelésre. Év végi átértékelést a társaság az összes devizás, valutás tételnél a mérleg fordulónapon elvégzi

10 Árbevétel Az értékesítés - az árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Céltartalékok Céltartalékot várható kötelezettségre, - ilyen címen felvehető céltartalék képzés kötelező - jövőbeni kötelezettségekre, - az ilyen címen felvehető céltartalék képzés nem kötelező - és egyéb céltartalék címen képez a társaság. Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredmény-kimutatásban elszámolásra. II. SPECIFIKUS RÉSZ B. Szöveges és számszaki értékelés a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a likviditásról, a fizetőképességről. 1. Értékelés A gazdasági mutatók alakulása: Megnevezés Likviditás (B/FIII) (%) 2, 10 % 20,44 % 6,57 % Gyorsráta (B-B1/FII) (%) 23,61 % - - Idegen tőke aránya (F/főösszeg) (%) 74,20 % 70,62 % 83,22 % Forgótőke (B+C-F/III) (e Ft) Forgótőke szint (Forgótőke/B) (%) ,25% -389,09 % ,62 % Forgótőke/M főösszeg (%) -67,64 % -56,17 % -77,74 % (Adózott eredmény+fizetett kamat)/m főösszeg (%) -13,39 % -5,83 % 6,29 % Idegen tőkére jutó pénzeszköz (BIV/F) (%) 0,93 % 0,85 % 5,33 % Üzemi eredmény/árbevétel (%) -422,33 % -420,64 % 652,25 % Pénzügyi eredmény/árbevétel (%) -261,53 % -24,37 % -2,47 % Adózatlan eredmény/árbevétel (%) -688,05 % -439,48 % 656,73 % Adózott eredmény/árbevétel (%) -688,05 % -439,48 % 623,55 % Adózott eredmény/összes eszköz (%) -9,70 % -5,53 % 7,82 % Forgóeszköz hányad (B/árbevétel) (%) 103,02 % 1148,67 % 436,26 % Készlethányad (B1/árbevétel) (%) 17,55 % 16,08 % 11,74 % Anyaghányad (%) 12,28 % 11,37 % 14,02 % Bérhányad (%) 27,81 % 25,01 % 31,14 % Eszköz forgási sebesség 1,41 % 1,26 % 1,25 % A gazdasági mutató számok folyamatos romlása látható a és években évben az ingatlan értékesítés /Varászlói tógazdaság/ bevétele miatt a mutatók az előző évekhez képest kedvezőbb képet mutatnak. A vagyonkezelési tevékenységgel az árbevétel csökkent, de az ezekkel kapcsolatosan felmerülő költségek is csökkentek. A társaság 2015-ben nyereséggel zárta az évet. A pénzügyi mutatók továbbra is kedvezőtlenek a társaság magas idegen forrás aránnyal, igen jelentős forráshiánnyal és kötelezettségállománnyal rendelkezik. A pénzügyi eredmény és a magas késedelmi kamatok miatt az üzemi üzleti eredmény jelzi az idegen források magas kamatterheit, amelyek miatt a gazdasági mutatószámok kedvezőtlenek, illetve a 2015 éviek az ingatlaneladás miatt kedvezőbbek

11 C. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak Az immateriális javak értékének alakulásáról a 2/1. sz. mellékletben szereplő táblázat tájékoztat. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest ben az elszámolt értékcsökkenés 80 volt Tárgyi eszközök A tárgyi eszköz értékének alakulásáról a 2/2. sz. mellékletben szereplő befektetési tükör tájékoztat. A társaságnál az immateriális javak, a tárgyi eszközök értéke után a évben elszámolt értékcsökkenési leírás volt. Terven felül értékcsökkenést 2015-ben nem számolt el a társaság. A társaság elvégeztette teljes körűen az ingatlanjaival kapcsolatosan azok piaci értékének aktualizálását, december 31. időponttal aktualizált értéke A társaság tulajdonában van 1 212,8 hektár termőföld, melyek piaci értéke e Ft-ban került meghatározásra. A saját tulajdonú mezőgazdasági művelés alatt állóterületekből 903,4 hektár halastó, 219,1 hektár nádas, 48,9 hektár gyep, legelő, 21,4 hektár erdő, és 20 hektár szántó terület van. A halastavak, mint műszaki létesítmények piaci értéke fentieken túl értékben került meghatározásra. A társaság tulajdonában lévő épületek piaci értéke , az utaké A Balatonlellei belterületek piaci értéke (10,7 hektár), Nagykanizsa 02133/A hrsz. major terület földterület piaci értéke én értékhelyesbítés összesen: (a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete) Az értékhelyesbítések területenkénti kidolgozását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3. Befektetések Leányvállalati, társult és egyéb vállalkozásokban a társaság részesedése az alábbi: Tulajdoni Könyv szerinti Névérték hányad érték Piaci érték % Leányvállalatban Közös vezetésű vállalkozásban Társult vállalkozásban Egyéb vállalkozásban: Gödöllő Agrárközp.Kht. Gödöllő Ganz Á.u Ö s s z e s e n :

12 A befektetett pénzügyi eszközök között az adott kölcsönök - dolgozói lakásépítési kölcsönök szerepelnek melyek összege 2015-ben, a záró állomány e Ft volt. Ugyanakkor a nem fizetőknél megindított végrehajtások miatt, azok bizonytalan teljesítését figyelembe véve év végével e Ft összegben értékvesztés elszámolása van, hat volt dolgozó tartozása miatt. 4. Készletek e Ft A készletek alakulása: Megnevezés Változás Anyagok Áruk Befejezetlen termelés Késztermékek Busa értékvesztés Készletek mindösszesen A készletek e Ft-al, csökkentek, ebből e Ft-al a halfeldolgozói ipari készleteknél leértékeléssel, 163 e Ft-al készlet selejtezéssel és 4 e Ft -al készlet értékesítéssel. A társaságnál keletkezett veszélyes hulladékok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadata 0 volt. A társaság tulajdonosi döntést követően a halastavait év tavaszán bérbe adta, majd az Balatonlelle Irma pusztai telepen levő központi műhely is folyamatos leépítésre, majd bezárásra került ben veszélyes hulladék már nem képződött, és készleten sem maradt Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Megnevezés Változás: Belföldi vevő követelések Külföldi vevő követelések Követelések értékvesztése Összesen:

13 Belföldi követelés értékvesztésének alakulása évben: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró évben újabb értékvesztés képzés nem történt évben összesen e Ft összegben kivezetés történt a korábban képzett értékvesztésekből. Egy esetben a peres eljárás befejezéseként történt elszámolás miatt Penny Market Kft e Ft és egy esetben elévülés miatt. /2001 évi végrehajtást elévülés miatt nem lehetett érvényesíteni Kovács József e Ft/ A jelenleg állományban maradt értékvesztés e Ft Halépker Bt. felé fennálló követelés, amely Bt. beltagja ellen végrehajtást kezdeményeztünk. A év végi magas vevő állomány az NFA részére értékesítésre került a Varászlói tógazdaság év végével kiszámlázott vételára miatt volt. A vevő követelések lejárat szerinti Változás alakulása teljes követelésekre Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések lejárat szerint Ebből: 1-90 nap nap nap nap után Összesen: A évi vevő állománynál az összes értékvesztés 1 250, ezt figyelembe véve a vevő állomány egyenlege Egyéb követelések Egyéb követelések részletezése: Megnevezés Változás Áthúzódó áfa (3681) Áthúzódó pénzforgalmi Áfa Elszámolási előleg Helyi adók túlfizetése Munkavállalói peres eljárás köv SZJA magán szem. levont SZHA Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjjárulék Szakképzési hozzájárulás 8 8 Összesen: Néhány adónemnél a NAV felé túlfizetés van

14 6. Pénzeszközök A pénzeszközök közül e Ft a pénztárak és e Ft a bankszámlák záró állománya. A pénztárból e Ft a banki trezorban lévő készpénz állomány. A bankban lévő pénzösszegből /Varászlói ingatlaneladásból az adóság-vagyonelszámolásnál jelentkező nyereség társasági adóbefizetésre félre tett összege/ tartósan lekötött pénzösszeg. 7. Aktív időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolása 122 a közvetített szolgáltatások miatti bevétel elhatárolások. A költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása 142, amelyekből következő évet illető számítógépes program bérleti díj elhatárolások 5, és biztosítási díj elhatárolások Saját tőke A saját tőke a év során az alábbiak szerint változott: 2015-ben is az ingatlanokra teljes körűen elszámolásra került az értékelési tartalék - ami az előző évhez képest a Varászlói tógazdaság értékesítése miatt csökkent- és ezért pozitív összegű a saját tőke. Megnevezés Jegyzett tőke Tőke tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke i egyenleg Növekedés Csökkenés Előző évi eredmény i egyenleg

15 9. Céltartalékok A társaságnál céltartalék elszámolása nem történt. A társaságnál ismert környezetvédelmi károk és kötelezettségek nincsenek. 10. Kötelezettségek a.) A társaságnál hátrasorolt kötelezettség nincs. b.) Hosszúlejáratú kötelezettség nincs: c.) Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú kölcsönök A rövid lejáratú kölcsönöknél a korábbi Agrár Vagyonkezelő Kft től felvett, jelenlegi Kincsem Nemzeti Kft nél fennálló lejárt kölcsöntartozás szerepelt. A kölcsöntartozás ával a Varászlói tógazdaságból befolyó bevételből visszafizetésre került. Szállítói és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Megnevezés változás Szállítók Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen:

16 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása: Az egyéb kötelezettségek közül 2014-ben a legjelentősebb tételek az Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft. (jelenleg Kincsem Nemzeti Kft.) kapott kölcsön után kiszámlázott kamatai, amelyek ával szintén kifizetésre kerültek. Mindkét évben a dolgozókkal kapcsolatos elszámolás étkezési jegy elszámolásból adódó kötelezettségből áll. A fennálló egyéb adók munkavállalók bére kötelezettségek a december hónapra elszámolt, de a NAV felé január hónapban esedékes adók, bérkifizetések ben a legjelentősebb tétel a társasági adó kötelezettség valamint az elszámolt behajtási költségáltalány összegei. Kötelezettség változás SZJA EHO ÁFA Munkavállalók bére Egészség- és nyugdíjbiztosítási alap és magán nyp. felé kötelezettség Cégautó adó Szakképzési hozzájárulás Önkéntes nyugdíjbiztosítás Szoc. Hozzájárulási adó Egészségpénztári befizetés Végrehajtás során befolyt bevételek Dolg. kapcs. egyéb elsz Kincsem Nemzeti Kft. kamat köt Kincsem Nemzeti Kft. késedelmi kamat köt Következő időszaki Áfa Egyszerűsített fogl. közterhe 1 1 Dolgozói letiltás Behajtási költségáltalány Társasági adó köt Összesen Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Itt szerepelnek a szerződés szerint és évben törlesztendő, lejáró, illetve a már lejárt MNV Zrt. tulajdonosi kölcsönök, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek közé kerültek átsorolásra. (tőke kötelezettségek, korábbi évek kamat kötelezettségei)

17 Fennálló tulajdonosi kölcsönök 2015-ben: Szerződés szám Fennálló tőke Rövidbe átsorolt MNV Zrt. SZT MNV Zrt. SZT MNV Zrt. SZT Tulajdonosi kölcsönök összesen: Továbbá itt szerepelnek az MNV Zrt. felé fennálló kamat ( ) és késedelmi kamat ( ) kötelezettségek. Fennálló tulajdonosi kölcsön kamatok: Fenti kamat és késedelmi kamat 2014-ig tartalmazza a kötelezettségeket, a 2015 évi kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolások között vannak. 11. Passzív időbeli elhatárolások A bevételek elhatárolása egyrészt- mindkét évben- az előre fizetett bérleti díj miatt került elszámolásra. (Az egyik haszonbérlő egy évre előre havonta fizeti a haszonbérleti díjat.) A bevételek elhatárolása másrészt évben a Varászlói tógazdaság kiszámlázott, de csak évben egyéb bevételként elszámolandó / / összege miatt emelkedett./a birtokba kerülés a án történő kifizetéskor volt/. Itt kerültek kimutatásra a ráfordítások elhatárolása között a Kincsem Nemzeti Kft. valamint az MNV Zrt. kiszámlázásra nem került, de közölt évi késedelmi kamat és kamat növekményei is. A évi kisebb összegű MNV Zrt. kamatnövekedés a még le nem járt kisebb összegű tőkeköveteléssel van összefüggésbe. MNV Zrt évi késedelmi kamata , Kincsem Kft. késedelmi kamata volt. Ezen utóbbi késedelmi kamatok a Kincsem Kft.-nél összesen volt, amelyek szintén án kerültek kifizetésre évben már csak az MNV Zrt. tulajdonosi kölcsön kamatai, kerültek itt kimutatásra. A költségek elhatárolása telefon, bankköltség és energia költségből áll. A halasztott bevételeknél a fejlesztési célú elhatárolás a korábbi ÁPV Rt-től fejlesztésre kapott támogatás összegéből a még nem amortizált utáni rész. Jelenleg itt csak a halfeldolgozó épület rekonstrukciójára kapott támogatás szerepel. A leltározás során fellelt készletek szintén a halasztott bevételek között kerültek elszámolásra

18 Megnevezés Változás Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Fizetendő kamat elh. MNV Zrt MNV Zrt. késedelmi kamat Kincsem Nemzeti Kft. késedelmi kamat Fejlesztési célra kapott tám.elh Fellelt készletek Összesen: A kifizetendő kamatok között szerepel és évben az adott évet illető az MNV Zrt. felé fennálló tulajdonosi kölcsönökre kiszámításra került lejárt ügyleti kamatok utáni késedelmi kamatok, és a lejárt tőke után a Ptk /3/ bekezdés szerinti kamatok összegei. D. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 12. Nettó árbevétel A termelő tevékenységek leépítésével az árbevételnél a haszonbérleti díjak szerepelnek. Megnevezés Változás Bérleti díjak /tógazdasági bérletek/ Készlet fogyó anyag értékesítés Szolg.lakás bérleti díjak Egyéb bérletek Közvetített szolgáltatás Egyéb árbevétel Összesen: Saját termelésű készletek állomány változása és 2015-ben saját termelésű készlet nem volt

19 14. Egyéb bevételek Megnevezés Változás Varászlói tógazdaság értékesítése Értékesített egyéb tárgyi eszközök bevétele Céltartalék felhasználás Késedelmi kamat Előző évi helyesbítések Kapott kártérítés Értékvesztett követelés pénzügyi rendezése Elévült szállítói követelések Egyéb különféle bevételek Összesen: A tárgyi eszköz értékesítésnél a legjelentősebb tételek: évben a legjelentősebb ingatlaneladás a Varászlói tógazdaság értékesítése volt vételárért az NFA részére /kivezetett nettó érték , fedezet volt/ évben 2 lakott szolgálati lakás értékesítés történt a bentlakók részére vagyonérték felett. Ezen fedezet keletkezett (bevétel 2 250, kivezetésre került nettó érték 959 ). További egy db ingatlan eladása történt 850 -ért szennyvíz átemelő beruházáshoz /fedezet 834 volt/. Továbbá összesen 160 összegben csaknem nullára leírt halfeldolgozói berendezések értékesítése történt. /1 db kézi palettázó, 1 db bontó asztal és 1 db Kutter /1981/ 15. Költségek költségnemenkénti megbontása Megnevezés Változás Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítás összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Költségek összesen

20 16. Igénybevett szolgáltatások, és egyéb szolgáltatások részletezése Megnevezés Változás Bérleti díjak Karbantartási költség Utazás, kiküldetési költségek Posta, telefonköltség Vagyonvédelem Jogi képviselet Könyvviteli. Szolg Könyvvizsgálati díj Szakértői díjak Hulladék ártalmatlanítás Vízkészlet hozzájárulás Egyéb gazdasági szolgáltatás Tagsági díjak Egyéb költségek Összesen: évben a legjelentősebb növekedés a gépkocsi javítási költségeknél és veszélyes hulladék ártalmatlanítási költségnél volt. Egyéb szolgáltatások részletezése: Megnevezés Változás Hatósági díjak Bankköltségek Biztosítási díjak Különféle egyéb költségek Perköltségek Összesen:

21 17. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások részletezése: Megnevezés Változás Tárgyi eszköz értékesítése miatti nettó ért kivez. Bírságok, kötbérek Peres ügyek késedelmi kamatai Késedelmi kamatok Kincsem Kft MNV Zrt. késedelmi kamat Helyi iparűzési adók Építményadó Gépjárműadó Arányosítás miatti Áfa Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások Cégautó adó Peres ügyek megítélt kötelezettségei Kölcsönök elszámolt értékvesztése /lakésépítési/ Követelések elszámolt értékvesztése Készlet leértékelések Behajtási költségáltalány elsz Készlet selejtezés Előző évek helyesbítése Egyéb ráfordítások Összesen: Az egyéb ráfordításoknál a legjelentősebb összegek az elszámolt késedelmi kamatok. Az MNV Zrt. a lejárt ügyleti kamatok utáni és a lejárt tőke utáni Ptk 301. /3/ bekezdés szerinti kamatokat felszámolja. Ezek nagyságrendje az előző évinél, valamivel magasabb ben jelentős összeg még az értékesítésre került Varászlói tógazdaság kivezetésre került eszközértéke / /. A leállításra került halfeldolgozó 7-8 éves ipari anyag készleténél leértékelést kellett végrehajtani /2 050 / az évek alatti minőségromlás miatt évben került először elszámolásra a behajtási költségáltalány melynek összege szintén jelentős /1 485 / 18. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés Változás Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek bevétele Eredmény összesen

22 A pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése: Megnevezés Változás MNV Zrt kölcsön kamatok Összesen: Az MNV Zrt. tulajdonosi kölcsönök tőke utáni ügyleti kamat alacsony, mivel évben már lejártak a tőketörlesztő részletek. /a lejárt kölcsön után valamint azok tőkésített lejárt kamatai után már késedelmi kamat kerül felszámításra./ Pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése: Megnevezés Változás Kapott kamat Összesen: A Varászlói tógazdaság értékesítését követően a fennmaradt, az adósságcsere tranzakció társasági adófizetésére tartalékolt és lekötésre került pénzösszeg éves kapott kamata szerepel. 19. Rendkívüli eredmény Megnevezés Változás Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek Összesen: Rendkívüli bevételként került elszámolásra mindkét évben a halasztott bevételekből, a végleges fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök amortizációja utáni arányos támogatás (Halfeldolgozó rekonstrukciója miatt). ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A Társaság évben nyereséget könyvelt el, amely valóságban a Varászlói tógazdaság értékesítéséből adódott. 20. Adózás A számvitel és az adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata, a társasági adó összegének meghatározása

23 Társasági adó megállapítása: Adózás előtti eredmény Csökkentő jogcímek előző évek elhatárolt veszteségéből TA szerinti ÉCS-t kivezetett eszközök értéke korábbi értékvesztés visszaírt értéke Összesen csökkentő Növelő jogcímek SZLT szerinti ÉCS+ kivezetett eszközök jogerős határozatban megállapított bírság 220 peres ügyek megítélt köt. 994 tulajdonosi kölcsön tőke utáni kamata Összesen növelő ADÓALAP ADÓKÖTELEZETTSÉG Előző évekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettség: december 31-ig a társaság által - előző években elhatárolt tovább vihető negatív adóalap összesen III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 21. Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók A társaság az év során a részesedési viszonyban, kapcsolatban álló vállalkozásokkal tranzakciókat nem bonyolított le. A társaságnak nincs leányvállalata, más vállalkozóval közösen vezetett vállalata, társult vállalkozása. Egyéb részesedési viszonyban egy társasággal van, amelyben a társaság részesedése elhanyagolható mértékű. (GAK Kht. 1,2 %) Fentiekből következik, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a társaság jelentős befolyással, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással egy társaságnál sem rendelkezik. A társaságnak nincs olyan kötelezettség vállalása, amely a mérlegben nem jelenik meg. A december 31-én a fennálló tulajdonosi kölcsönök miatt történt jelzálog terheléseket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Balatoni Halászati Zrt. készfizető kezességet semmilyen ügyben nem vállalt. 22. Üzletvezetés, felügyelő bizottság A társaságnál igazgatóság nincs, a felügyelő bizottság díjazásba nem részesül. Sem az üzletvezetésnek, sem a Felügyelő Bizottság tagjainak előleg, kölcsön fizetés nem történt

24 A társaságnál 2015-ben az átlagos statisztikai állomány létszám 2 fő volt, ezen kívül 3 fő megbízásos jogviszony keretében tevékenykedett. Az állományi létszámból egy fő 4 órás munkaviszonyba dolgozik ( Ft /hó besorolt bér mellett). 23. Bér- és létszámadatok Megnevezés Változás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Ebből alkalmazott fizikai Munkabér (e Ft) Ebből: Állományban lévők Megbízások Egyszerűsített foglakoztatott Bérjárulékok (e Ft) Személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft) Teljes munkaidősök átlagbére (Ft/fő/hó) Ebből alkalmazott Fizikai Az átlagbér adat 1 fő állományi dolgozó adata, aki a halfeldolgozóban dolgozik, és az egész Balatonlelle Irma pusztai gondnoki feladatokat is ellátja. A évi személyi jellegű egyéb kifizetések az alábbiakból adódtak: Megnevezés Változás Nyugdíjpénztár+egészségpénztár Étkezési utalvány Betegszabadság Saját gk. használat, üzemanyag költség Reprezentációs költségek Összesen:

25 24. Cash flow kimutatás Sorszám Megnevezés Előző év Tárgy év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás, Működési cash flow Sorok Adózás előtti eredmény (+,-) Korrigált kapott osztalék 2. Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+,-) Céltartalék képz. És felhaszn. Különbözete (+,-) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+,-) Szállítói kötelezettség változása (+,-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+,-) Passzív időbeli elhatárolás változása (+,-) Vevő követelés változása ((+,-) Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása (+,-) Korr. Értékvesztés miatt 11. Aktív időbeli elhatárolás változása (+,-) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék részesedés (-) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Sorok Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Sorok Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 18. (+) 19. Hitel és kölcsön felvétel (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 20. megszüntetése, beváltása (+) 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek (-) 26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+,-) IV. Pénzeszközök változása (+,-I+,- II+,- III) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása Siófok, február Klemm József vezérigazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben