Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év"

Átírás

1 Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztésben szereplı összefoglaló táblázatok a terjedelemre való tekintettel csak a társaságok legfontosabb kiemelt gazdasági adatait tartalmazzák, melyek nem feltétlenül tartalmaznak számszaki összefüggéseket. A részletes üzleti ek, táblázatok, valamint az üzleti hez kapcsolódó felügyelı bizottsági és könyvvizsgálói vélemények a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetık. A Szegedi Sportlétesítmény Beruházó és Hasznosító Kft. üzleti e az elıterjesztésben nem szerepel, mivel a Közgyőlés az 520/2008. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Sportlétesítmény Kft. Szegedi Sport és Fürdık Kft-be történı beolvadását határozta el. A beolvadás kapcsán december 31-i fordulónappal elkészült vagyonmérleg-, és vagyonleltárezeteket, illetve az egyesülési szerzıdést a májusi közgyőlés tárgyalja. 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,0 Egyéb bevétel (2.) ,8 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) ,5...ebbıl önkormányzati mőködési támogatás ,4 Összes bevétel (1.+ 2.) ,8 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,5 Aktivált saját teljesítmény értéke ,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) ,0 Személyi jellegő ráfordítás (5.) ,5 Értékcsökkenési leírás (6.) ,4 Egyéb ráfordítások (7.) ,5 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,6 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,6 Pénzügyi mőveletek eredménye ,9 Rendkívüli eredmény ,1 Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,6 1

2 (%) Forgóeszközök állománya ,1 Saját tıke ,0 Rövidlejáratú kötelezettségek ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3 Mérleg fıösszeg ,4 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) ,0 (+19 fı közcélú) Kitőzött feladatok: Elektromos közlekedés fejlesztése nagyprojekt 2009-ben elvégzendı feladataiban való közremőködés Társaság jármőparkjának fejlesztése Bevételek: A társaság évre ezett nettó árbevétele 5%-al csökken az en kalkulált végi számadathoz képest. Az alaptevékenység bevételei között (i : eft, évi : eft) a közlekedési menetdíjbevétel, árkiegészítés, és egyéb bevételek (jármőreklám, külsı megrendelık részére végzett munkák és az ehhez kapcsolódó anyageladások, bérbeadások) szerepelnek, melyek az összes nettó árbevétel 67,1%-át képviselik. A közlekedési menetdíj bevételt (i : eft, évi : eft) a Közgyőlés által jóváhagyott tarifaemelés figyelembevételével ezte a társaság, azonban a tarifaemelés árbevétel növelı hatása a csökkenı kereslet miatt alacsonyabb. Minimális többletbevétel került ezésre a fogyasztói árkiegészítés kapcsán (i : eft, évi : eft), tekintettel arra, hogy annak összege 3 év után nıtt, ugyanakkor az igénylés alapját képezı kedvezményes árú bérletek volumennövekedésével nem számolt a társaság. A ben a menetjegyek esetében 8%-os, a teljes árú havi bérletek esetében 3%-os, a nyugdíjas bérletek esetében 5%-os volumencsökkenés lett figyelembe véve. A tanuló bérletek esetében az egyetemi hallgatók által megvásárolt öt hónapra szóló (szemeszter) bérlet kismértékő emelkedése várható. Jelenleg 5 menetjegykiadó automata áll az utazóközönség rendelkezésére, forgalmuk dinamikusan nı. Az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételek összege (i : eft, évi : eft) csökkenést mutat, melynek oka, hogy ben az értékesítés nettó árbevételében megjelenı anyagkészlet (vasanyag) értékesítésének bevételével évben már nem számol a Társaság. A parkolási tevékenységbıl származó ezett bevétel az Elektromos tömegközlekedési projekt miatt parkolóhelyek kiesését, és az értékesítési volumen visszaesését is számba véve a szigorúan ellenırzött közterületi parkolás és a tarifaemelés hatására 3,6%-al magasabb az elızı évi várható adatnál (i : eft, évi : eft). A pótdíjbevétel bázis szinten került ezésre, melynek oka részben az a jogszabályi változás, amely hatályon kívül helyezte a parkolási pótdíj elévülési idejét 1 évben megállapító rendelkezést. Az Arany János utcai parkolóház bevételeinek kismértékő emelkedése várható, mivel a férıhely 2

3 kihasználtság az elmúlt évek során folyamatosan javul. A Repülıtér üzemeltetési tevékenység ezett árbevétele (i : eft, évi : eft) üzemanyag értékesítésbıl, terület, illetve ingatlan bérbeadásból, valamint határnyitási költségek továbbszámlázásából adódik. nyarán a repülıtér vitorlázórepülı világbajnokság színhelye lesz, mely eseményt a város kiemelt sportrendezvényként kezeli. Az egyéb bevételek ezett összegét az Önkormányzattól kapott mőködési támogatás ( eft eft reptér üzemeltetés), a várható normatív támogatás ( eft), valamint a kapott parkolási pótdíjak, kártérítések alkotják. Az egyéb bevételek között szerepelteti a társaság a közcélú foglalkoztatásról létrejött megállapodás alapján várható bevételeket is. A aktivált saját teljesítmény növekmény a saját kivitelezésben végzett jármő-felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik. A növekedés oka, hogy a re beezett, de a költségcsökkentés hatására halasztott munkák ezetten évben kerülnek aktiválásra. Költségek, ráfordítások: Az anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltséget növekménnyel ( : eft, év : eft) ezi a társaság, melyet az áremelkedések miatti növekedés (gáz, víz, elektromos díj), valamint a saját kivitelezésben végzett rıl átütemezett munkákhoz kapcsolódó nagyobb anyagfelhasználás okoz. Az üzemanyag költség ( : eft, év : eft) összességében 22,8%-al csökken. A társaság az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt miatti többletmunkák során üzemanyag felhasználás növekménnyel számolt, viszont az elızı évhez képest a jelenleg érvényes árak alapján alacsonyabb üzemanyagárral ez (magas üzemanyagár jellemezte a bázisévet az Anna-kúti csomópont felújításakor történı autóbuszos pótlás idıszakában). Az igénybe vett szolgáltatások sora ( : eft, év : eft) összességben nı. Jelentısebb növekedés az áremelkedések hatására a szemét és hulladékszállítás soron van, illetve a fizetett bérleti díjak soron ( : eft, év : eft) mutatkozik. A parkolási üzletág számára bérelt Mérey utcai irodával párhuzamosan a felújítás alatt lévı, új Deák Ferenc utcai parkolási ügyfélszolgálat iroda bérleti díja is megjelenik a ben. A felújítás várhatóan június 30-ig befejezıdik. Az eladott közvetített szolgáltatások értéke ( : eft, év : eft) jelentısen meghaladja a várható adatokat, mely a Deák F. u-i ügyfélszolgálati iroda felújítási munkálatainak költségeivel van összefüggésben. Az eladott áruk tényleges beszerzési értéke a bázis idıszakhoz képest jelentısen csökken ( várható: eft, év : eft), melynek oka, hogy ben az értékesítés nettó árbevételében megjelenı anyagkészlet (vasanyag) értékesítésének ráfordítása évben már nem jelenik meg. A személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: ( : eft, év : eft) a társaság a januárjában létrejött érdekképviseleti megállapodás alapján évben a KSH által közölt inflációs indexnek (6,1%) megfelelı alapbéremeléssel (állandó dolgozók részére), éves szinten 19 fı közcélú foglalkoztatásával, és 11 fı létszámbıvítéssel ez. Ez utóbbi részint a fejlesztésekkel összefüggı többletfeladatok elvégzéséhez szükséges, másrészt jármővezetı létszámnövekmény, amely a helyettesítések alkalmával felmerülı túlóra és elvont pihenınapok miatt kifizetendı bérpótlékok megtakarítását célozza. 3

4 Az egyéb személyi jellegő kifizetések ( : eft, év : eft) összege a létszámnövekmény miatt változik. Az elızı évhez hasonlóan természetbeni juttatás ( cafeteria ) címén ,-Ft/fı/év összeg kerül a munkavállalók részére kifizetésre. A bérjárulékok 13,3%-al emelkednek a bázis évhez képest, egyrészt a béremelés, a létszámnövekedés (11 fı), másrészt a munkavállalóknak törvényi elıírás alapján fizetendı korkedvezményes nyugdíjjárulék miatt. Az értékcsökkenési leírás összege a rıl áthúzódó és a évben ezett beruházások aktiválása miatti nı az elızı év várható adatához képest. Egyéb ráfordítások soron a ezett jármőértékesítések kapcsán (2 trolibusz, 2 autóbusz), az értékesítésre kerülı eszközök könyv szerinti értékének kivezetése szerepel jelentısebb költségként. A pénzügyi mőveletek eredménye ben 14,6 millió Ft árfolyamnyereséget és 105,1 millió Ft árfolyamveszteséget számolt el a társaság, amely a kamatráfordításokon ill. a kamatjellegő bevételeken felül jelentkezett. évre mintegy 70 M Ft-tal kevesebb pénzügyi veszteséggel ez a társaság. A kamatráfordításokat mintegy 20 millió Ft-tal magasabb összegben ezi az elmúlt évi tényadatához képest. Ennek két fı oka van: a bankok által felszámított kamatmarge jelentıs emelése, valamint a forint árfolyamának jelentıs romlása, amely a devizában fennálló fejlesztési kölcsönöket érinti. A kedvezıtlen forint árfolyam és a pénzpiaci kilátások miatt 2009-es évre árfolyamnyereséggel nem számol a társaság ezért a csak a pénzügyi mőveletekbıl eredı minimális bevételt tartalmazza. Rendkívüli eredmény között a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatások halasztott bevételként elszámolt idıbeli elhatárolásának visszaírása jelenik meg Eredmény: A társaság évre ezett adózás elıtti eredménye eft veszteség. Mérlegadatok: Befektetett eszközök évben a társaság befektetett eszközeinek értéke várhatóan MFt összegő befejezett beruházással növekszik. Üzembe helyezett eszközök között jelentıs arányt képvisel az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése projektben a ek szerint I. félévben befejezıdı Csáky utcai telep rekonstrukciója keretében végzett felújítás, melynek várható összege 422 M Ft. További beruházás a Deák F. u-i ügyfélszolgálati iroda kialakítása, illetve a befektetett eszközök értékét növeli a Hont Ferenc utcai telek és egyéb területek apportja is. A befejezetlen beruházás évi záró állományát a Pulz utcai telep rekonstrukciója, termelési célú célgépek (pl.: targonca, emelı,) beszerzése, illetve a Hont Ferenc utcai beruházás emeli meg. Beruházásra adott elıleg villamos személyszállító jármő, és trolibusz személyszállító jármő beszerzésére kifizetett elılegbıl keletkezik. A forgóeszközök állománya várhatóan csökken. A készletek ( várható: eft, év : eft) a saját vállalkozásban megvalósuló beruházásokhoz vásárolt anyagok miatt növekedni fognak, míg a vevıi követelések ( várható: eft, év : eft) a behajtások eredményeként év végére várhatóan csökkenek. A saját tıke emelkedés az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt kapcsolódó jegyzett tıke emelésbıl, és a Hont Ferenc utcai telek apportból származik. 4

5 Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a fejlesztési hitelek, és a lízingek évi törlesztéseinek következtében csökken. A rövidlejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel igénybe vett összege, a beruházási hitelek, lízingek törlesztı részlete, szállítói állomány, illetve költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek szerepelnek. A szállítók évi záró állományának emelkedése ( várható: eft, év : eft) az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekttel összefüggı. Passzív idıbeli elhatárolás ( várható: eft, év : eft) Halasztott bevételek ( várható: eft, év : eft) jelentıs növekedését az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt keretében kapott vissza nem térítendı támogatás (projektszám: KÖZOP ) idıbeli elhatárolt összege okozza. 2./ IKV ZRT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,8 Egyéb bevétel (2.) ,2 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) ,7 Összes bevétel (1.+ 2.) ,4 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,5 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás ,2 Értékcsökkenési leírás ,9 Egyéb ráfordítások ,6 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,9 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,9 Pénzügyi mőveletek eredménye ,7 Rendkívüli eredmény ,1 Adózás elıtti eredmény ,7 Mérleg szerinti eredmény ,5 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,8 Forgóeszközök állománya ,5 5

6 2008. (%) Saját tıke ,1 Rövidlejáratú kötelezettségek ,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg ,4 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) (+13 fı közcélú) 102,3 az önkormányzati beruházások lebonyolítása helyiségek és lakások értékesítése Deák F. utcai, a Kálvária sgt. 8. sz. alatti irodacsoport, valamint a Fonógyári úti telep átépítése Jósika utcai telephely kiürítése, értékesítése számviteli-gazdasági informatikai rendszer korszerősítése Bevételek: A társaság tevékenységének nettó árbevétele évben várhatóan az alábbiak szerint alakul: Az önkormányzati lakások bérbeadásából származó árbevétel (i : eft, évi : eft) ezését jelentısen befolyásolja a ezett lakásértékesítés (50 db önkormányzati, elsısorban belvárosi lakás), illetve 50 db üresen álló lakás bérbeadása. A ezés során a lakbérek és a közüzemi díjak emelése is figyelembe vételre került. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának árbevétele várhatóan 1,5%-al emelkedik (i : eft, évi : eft), mivel a hosszú távú bérleti szerzıdéseknek csak egy része tartalmaz automatikus inflációkövetést. Az ingatlankezelési tevékenység (társasházak kezelése) bevétele (i : eft, évi : eft) a ek szerint közel a i árbevétel szintjén alakul. A kezelésben lévı épületek száma végén 320 db, ebbıl többségi önkormányzati tulajdonban 99 épület van. Ez az állomány a inél kisebb ütemben, de várhatóan tovább nı, mivel néhány ingatlan csak 2009-ben alakul át társasházzá (ben 84 társasházat jegyzett be a Földhivatal, 2009-re 12 db maradt) és ezek kezelését is a társaság látja el. A vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának árbevétele (i : eft, évi : eft) a ek szerint 21,5%-al csökken. Ennek oka, hogy a Deák F. u. 22., a Fonógyári út 24., és a Kálvária sgt. 8. sz. alatti épületekben a bérleti szerzıdések felmondásra kerülnek (Agora Pólus Projekt keretében megvalósuló Csodák palotája helyszíne a Jósika utcai telephely, az itt dolgozó munkavállalók a Deák F. u. 22., a Fonógyári út 24., és a Kálvária sgt. 8. sz. alatti ingatlancsoportba kerülnek elhelyezésre). Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének árbevétele (i : eft, évi : eft) a bázisadathoz képest jelentısen visszaesik. Az árbevétel elsısorban az értékesítések teljes lebonyolítása, valamint a társasház alapítások lebonyolítása után járó összegekbıl tevıdik össze. Az elızı évhez képest (ben 84 társasházat jegyzett be a Földhivatal, 2009-re 12 db maradt; ben 292 db lakást került értékesítésre, a évi : 50 db) kevesebb belvárosi önkormányzati lakás értékesítésével számol a társaság, így ezáltal kevesebb bonyolítói díj bevételt is ez. Az egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja nyilván a társaság a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokból származó bevételeket (i : eft, évi : eft), melyek közül jelentıs tételt képvisel a Szegedi Hıszolgáltató Kft. által fizetett, évek óta egyre csökkenı mértékő vagyonbérleti díj eft, valamint eft ügyviteli díj (vagyon 6

7 nyilvántartásáért). Továbbá itt kerül elszámolásra a vállalkozásban végzett karbantartási, gyorsjavítási munkákból, az ingatlanközvetítésbıl, illetve a mőszaki bonyolításból származott bevétel is. Az egyéb bevételek között a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás idıbeli elhatárolásából idıarányosan felszabadított összeg, a közcélú foglalkoztatásra létrejött megállapodásból származó bevétel, valamint a Jósika u -i ingatlan értékesítésébıl származó bevétel ( eft) szerepel. Költségek, ráfordítások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltség (i : eft, évi : eft) között a hıdíj, és az egyéb anyagköltség emelkedik, a víz, gáz, elektromos díj költsége csökken. Ennek oka, hogy az önkormányzati épületek száma lecsökkent, a lakások többsége társasházban üzemel, így ezek fenntartási költsége átkerült az egyéb szolgáltatások közé. Az igénybe vett szolgáltatás (i : eft, évi : eft) között a fizetett bérleti díjak soron (i : eft, évi : eft) jelentıs összegben az Önkormányzat részére fizetendı i haszonbérleti díj inflációval növelt összege (nettó eft) szerepel. A karbantartási költségek sora (i : eft, évi : eft) a Deák F. u. 22., a Fonógyári út 24., és a Kálvária sgt. 8. sz. alatti ingatlanon végzett felújítások miatt nı. A hirdetés, reklám költsége (i : eft, évi : eft) a pályáztatásokkal összefüggı, a jogi képviselet költsége (i : eft, évi : eft) a társasházakkal kapcsolatos feladatcsökkenés miatt változik (a társasházzá alakítandó ingatlanok száma évre jelentısen lecsökkent). Az egyéb szolgáltatások (i : eft, évi : eft) között számolja el a társaság a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési elılegeket, illetve hatósági és biztosítási díjakat. Összege 52,2%-kal haladja meg évi bázisadatot, melynek oka, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban álló társasházak száma az értékesített lakások folytán növekszik, így az elızı évhez képest több üzemeltetési költség elıleg jelentkezik. Az eladott közvetített szolgáltatások évi ezett értéke (i : eft, évi : eft) jelentısen elmarad a bázis adathoz képest. A évre ezett jelentısebb tételek pl.: az orvosi rendelık továbbszámlázott üzemeltetési költsége, illetve az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan felmerült ırzési, hirdetési és közjegyzıi költségek elszámolása a tulajdonos felé, míg a i összeg az Önkormányzat tulajdonát képezı bérleményeken elvégzett, bérbeadóra tartozó beruházási, felújítási értékeket is tartalmazza, mely tételek a tulajdonossal szükséges egyeztetések, elszámolások miatt a ezés idıszakában nem meghatározhatók. Személyi jellegő ráfordítások A bérköltséget (i : eft, évi : eft) a i elıirányzat szintjén ezte a társaság. A társaság várhatóan 7 fı létszámnövekedéssel számol, melyet a kezelt társasházakban lévı önkormányzati albetétek számának emelkedése indokol. A ezett béremelés átlagosan 5%. A ezett bérfejlesztést fedezetét az egyes juttatások közötti átrendezéssel biztosítja a társaság. évben az Önkormányzattal kötött megállapodást alapján a társaság (grafiti eltávolítására) 20 fı közcélú foglalkoztatásában vesz részt, várhatóan 8 hónapos idıszakra, mely éves átlagos 7

8 statisztikai létszámban 13 fıt jelent (a 312 fı átlagos statisztikai létszámban nem szerepel). A felmerült és áthárítható költségeket az egyéb ráfordítások, az ebbıl származó bevételeket az egyéb bevételek tartalmazzák. Személyi jellegő egyéb kifizetések (i : eft, évi : eft) a cafeteria összeg emelése miatt nınek. Az értékcsökkenést az elızı évek, valamint a tárgyidıszaki beruházások után számolt el a társaság. Az értékcsökkenés tartalmazza, a SZETÁV Kft. beolvadásakor átvett, a Szegedi Hıszolgáltató Kft. által használt eszközök értékcsökkenését is. Az egyéb ráfordítások soron adók, az értékesített telephely könyv szerinti értékének kivezetése, a közcélú foglalkoztatottakkal, illetve a Jósika utcai telephely kiürítésével kapcsolatban felmerült költség szerepel. A pénzügyi eredményt jelentısen befolyásolja, hogy a kamatbevételek a beruházással összefüggı pénzeszközállomány csökkenése miatt kedvezıtlenebbül alakulnak. A rendkívüli eredmény Rendkívüli ráfordításként ( : eft, év : eft) jelenik meg a bérlıkkel korábban kötött bérbeszámítási megállapodás alapján nyilvántartott felújítási költség elszámolása. Eredmény: A társaság évre várhatóan eft adózás elıtti eredménnyel számol, melyet a Jósika utcai telephely értékesítése jelentısen befolyásol. Mérlegadatok A befektetett eszközállomány növekedése a beruházások ( eft) következménye, pl.: Deák F. utcai, a Kálvária sgt. 8. sz. alatti irodacsoport, valamint a Fonógyári úti telep átépítése, informatikai fejlesztés, gépjármő csere, szoftver és hardver beszerzés stb.). Az Agora Pólus Projekt kapcsán szükséges a Jósika utcai telephely kiürítése, és az itt dolgozó munkavállalók Deák F. utcai, a Kálvária sgt. 8. sz. alatti, valamint a Fonógyári úti ingatlanra történı átköltöztetése. A társaság zavartalan mőködése érdekben - a Jósika utcai ingatlan vételárának realizálása elıtt szükséges az ingatlanokon a felújításokat, átalakításokat elvégezni. A beruházás elıfinanszírozása azonban a társaság mőködésében likviditási gondokat jelentene, ezért a társaság az önkormányzat, mint tulajdonos részérıl eft elıfinanszírozást igényelne. A Jósika utcai telephely kiürítése miatt az alábbiak beruházási, felújítási költségek szükségesek: Fonógyári út 24. sz. alatti telephely felújítása Deák F. u. 22. alatti Irodák felújítása az értékek Áfá-t nem tartalmaznak saját erı összesen várható indulás várható befejezés (dátum) (dátum)

9 Kálvária sgt. 8. sz. alatti Irodák felújítása Felújított telephelyekre tárgyi eszköz beszerzés Számítógépes és telefon hálózat kiépítése (3 telephely) Összesen: saját erı összesen várható indulás várható befejezés (dátum) (dátum) A forgóeszköz csökkenését a készlet és a beruházás miatti pénzeszköz állomány csökkenése okozza. A készletek között kerülnek elszámolásra a folyamatban lévı ingatlan értékesítések hirdetési és közjegyzıi ezett követelései (eladáskor a bonyolítói díjjal együtt átszámlázásra kerülnek a tulajdonos önkormányzat felé), valamint az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése kapcsán létrejött társasházak alapításához szükséges mőszaki dokumentáció elkészítésének ezett követelése (amelyek a földhivatali bejegyzés megtörténtekor kerülnek továbbszámlázásra a tulajdonos önkormányzat felé). Kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs, rövid lejáratú kötelezettségek között nagyobb összegben a beruházással összefüggı szállítói kötelezettség, illetve vevıktıl kapott elılegként a lakás és helyiség bérbeadáshoz kapcsolódó óvadék, elıleg, pályázati díj van ezve. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között adó és járulékfizetési kötelezettség szerepel. Passzív idıbeli elhatárolás (i : eft, évi : eft): h alasztott bevételként ( várható: eft, év : eft) a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel. Az összeg évben a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan csökken. Költségek idıbeli elhatárolása között a társaság mőködésével kapcsolatos költségek szerepelnek. A évi haszonbérleti díj különbözetével nem ez a társaság, mivel annak sem az összege, sem az elszámolásának módja még nem ismert a ezés idıszakában. 3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,6 Egyéb bevétel (2.) ,0 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) ,9...ebbıl önkormányzati mőködési támogatás ,0 Összes bevétel (1.+ 2.) ,5 9

10 2008. (%) Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás ,1 Személyi jellegő ráfordítás ,8 Értékcsökkenési leírás ,1 Egyéb ráfordítások ,8 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye ,9 Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,0 Forgóeszközök állománya ,9 Saját tıke ,4 Rövidlejáratú kötelezettségek ,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Mérleg fıösszeg ,8 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) (+175 fı közcélú, közhasznú) 502 (+200 fı közcélú) 102,6 Kitőzött feladatok: Pályázati források elnyerése ISPA vagyon hatékony mőködtetése Bevételek: A évi várható nettó árbevétel tevékenységenként az alábbiak szerint alakul: várható év év / várható (%) Hulladékszállításból származó bevétel ,7 Közterület fenntartás árbevétele ,9 Közlekedésszerezés árbevétele ,1 10

11 várható év év / várható (%) Egyéb árbevétel ,3 Összesen: ,6 A hulladékgazdálkodási feladatok köre jelentıs. Ide tartozik a hulladék győjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, szelektív hulladék válogatása, feldolgozása, másodnyersanyag értékesítés, biogáz hasznosítása stb. A társaság árbevétele a Közgyőlés által megállapított évi áremelésen alapul, de a ezést jelentısen befolyásolja a piaci helyzet (ügyfélkör) változása is. A közlekedésszervezési feladatok közé az utasforgalom ellenırzése, jegyek, bérletek biztosítása tartozik. A feladatellátást az önkormányzattól kapott bevételbıl biztosítja a társaság. A közterület fenntartási feladatok az önkormányzati költségvetésben biztosított keretbıl kerülnek ellátásra. Az egyéb árbevételeket a közlekedési menetdíj pótdíjbevételbıl, a karbantartási mőhelyben végzett javításokból, egyéb önkormányzati megbízásokból, illetve tárgyi eszköz értékesítésébıl származó bevételekbıl ezi a társaság. Az egyéb bevételek között az Önkormányzati támogatás, a közcélú foglalkoztatottak után járó önkormányzati bevétel, illetve az értékvesztés visszaírása szerepel. Költségek, ráfordítások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltségek (i : eft, : eft) ezésénél a társaság a tárgyévi áremelkedést vette figyelembe. Az egyéb anyagköltség 13,3%-os növekedése (munkaruha, javítási anyag, növényvédelem, só, homok stb.) a téli idıszakra való felkészüléssel, valamint a közmunkások foglalkoztatásával és a mőhelyben végzett javításokkal függ össze (2008. évi : eft, év : eft). Az igénybe vett szolgáltatások soron (i : eft, : eft) jelentısebb túllépés a karbantartások, felújítások (i : eft, : eft) költségnemen van, mely a jármő javításokból, és útfelújításokból adódik. A fizetett bérleti díjak között évben (i : eft, év : eft) az ISPA keretében beszerzett gépjármővek bérleti díja, illetve egyéb eszközök bérleti díja (pl.: decentrum, öltözı konténer stb.) jelenik meg. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: (i : eft, : eft) a társaság összes fizikai állományának körében 7%-os létszámnövekedéssel ez a Kft. (i fizikai létszám: 568 fı, év ezett fizikai létszám: 608 fı). A hulladékudvarok mőködtetéséhez kapcsolódóan (két mőszakos munkarend, hulladékudvarok kezelése) létszámbıvítésre van szükség, továbbá az elızı évhez képest nagyobb számú közcélú foglalkoztatása (éves szinten 200 fı, ben 175 fı) is létszámnövelı tényezıként jelentkezik. A bérköltségben a kötelezıen elıírt minimálbér emelés, valamint az átlagosan 8%-os ezett béremelés (teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalók részére) is szerepel. A béremelés oka a minimálbér növekedés miatti bérfeszültségek kiküszöbölése az állandó és a részmunkaidıs munkavállalók között. Az értékcsökkenési leírás összege a évi beruházások (pl. informatikai beszerzések, gépek beszerzése, irodabıvítés, válogató csarnok bıvítés stb.) miatt magasabb. 11

12 Egyéb ráfordítások között helyi adók, illetve értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése szerepel. Pénzügyi mőveletek eredménye A pénzügyi mőveletek bevételei (i : eft, : eft) között a lekötött pénzeszköz állomány után kapott kamatbevétel szerepel. A pénzügyi mőveletek ráfordítása (i : eft, : eft) a kamatterhek növekedése (a 300 MFt összegő mőködési hitel törlesztése évben kezdıdött meg) miatt jelentısen magasabb az elızı évinél. Eredmény: A ezett adózás elıtti eredmény eft veszteség, mely a társaság által ellátandó feladatokhoz kapott támogatások, illetve a várható bevételek és a várható költségek figyelembevételével került megezésre. Mérlegadatok: A befektetett eszközök sora a ezett beruházások miatt változik. A forgóeszközök az elızı évhez képest csökkennek. Ennek oka, hogy a vevıkövetelés állománya (hulladékszállítási kintlévıség) a végrehajtási eljárások következtében, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés a Csm-i Településtisztasági Kft. piaci helyzetének stabilizálódása miatt év végére várhatóan kevesebb lesz. Kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettségek között a közterületfenntartási divízió finanszírozását kiegészítı eft forgóeszköz hitel fennmaradó része, valamint a szociális épület bıvítéséhez felvett eft beruházási hitel szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos mőködéséhez szükséges folyószámla hitel, a hosszú lejáratú hitel törlesztırészlete, valamint szállítói, és költségvetéssel szembeni tartozás van. A passzív idıbeli elhatárolások (i : eft, év : eft) között jelentıs összeget képvisel a hulladéklerakó jövıbeni rekultivációjához szükség önerı idıbeli elhatárolása. Üzemeltetési szerzıdés A Európai Közösség ISPA támogatásban részesítette a Szeged Önkormányzata által elıkészített és benyújtott Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési projektet (projekt szám: 2000/HU/l 6/P/PE/005). A pályázati kiírás szerint az ISPA beruházásként megvalósult vagyontárgyak üzemeltetésére hosszú távú szerzıdést kell kötni. A Kedvezményezett az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ezen feladatra a Kbt. 2/A -a alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül kijelölhetı. 12

13 4./ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDİK KFT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,5 Egyéb bevétel (2.) ,5 ebbıl önkormányzati mőködési támogatás (3.) ,8 Összes bevétel (1.+ 2.) ,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás ,1 Személyi jellegő ráfordítás ,3 Értékcsökkenés ,4 Egyéb ráfordítás ,6 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,9 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye ,6 Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,0 Forgóeszközök állománya ,1 Saját tıke ,5 Rövidlejáratú kötelezettségek ,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,1 Mérleg fıösszeg ,2 5. Létszám (statisztikai létszám) (+10 fı közcélú) A táblázatban a i várható számok a társaság Ligetfürdı és Termálfürdı egységének 1-4 havi tényadatait, a Partfürdı egység 1-5. havi tényadatait, a Sziksósfürdı, Anna Fürdı egységek havi tényadatait, valamint a napjától átvett Városi Sportigazgatóság 7-12 havi tényadatait tartalmazzák, ezért a és évi adatok reálisan nem összehasonlíthatók. Kitőzött feladatok: Fejlesztési célkitőzések megvalósítása (Sziksósfürdın csúszdák és hidromasszázs elemek 113,8 13

14 kiépítése, Városi Sportuszoda hıszigetelı sátrának megépítése, jégfelújító gép beszerzése) Gyógyászat szakellátás kapacitásának bıvítése, új eljárások bevezetése Szegedi Sportlétesítmény Kft. Szegedi Sport és Fürdık Kft-be történı beolvadásnak végrehajtása. A beolvadás várható ideje: III. negyedév. Bevételek: A társaság nettó árbevétele az elızı év várható adatához képest 11,5%-kal nı. Az Anna fürdı árbevétele (i : eft, évi : eft) az új szolgáltatások bıvítése (pl.: nyiroködéma kezelés), illetve a nappali kórházi ágyszám növelése következtében várhatóan 1,8%-kal nı. A Termálfürdı megszőnésével a fiziko- és balneoterápiás szolgáltatásokat az Anna fürdıbe kerültek át, mely jelentısen megnöveli a gyógyászati leterheltséget. A Sziksósfürdı (i : eft, év : eft) árbevételének jelentıs növekedését a fejlesztések teszik indokolttá (pl.: csúszdák és hidromasszázs elemek kiépítése). A Városi Sportuszoda (i : eft, év : eft), illetve a Sportlétesítmények (i : eft, év : eft) árbevételét a társaság A VSI I. félévi adata, valamint a Fürdı könyveiben szereplı VSI II. félévi adata alapján ezte. A sportlétesítményekben 2009-ben a társaság 31 felnıtt, 43 utánpótlás csapat edzéseit és mérkızéseit koordinálja folyamatosan; 20 felsı-, közép és alapfokú iskolának biztosít sportolási lehetıséget; a város csapatsportágait képviselı egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkızéseinek és edzéseinek helyszínét biztosítja; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének ad helyet. Ezen kívül alkalomszerően, kulturális rendezvényeknek és konferenciáknak is biztosít helyszínt. A bérbeadás árbevétele (i : eft, év : eft) a VSI átvétele miatt egyrészt a sportuszoda (pl.: Triatlon, Univerzitás), a sportcsarnok (koncertek, rendezvények), a mőjégpálya, a Kisstadion bérleti díjából, másrészt a Fürdı megmaradó egységeinek, az Anna fürdı, és a Sziksósfürdı várható bérleti díjából tevıdik össze. Egyéb árbevételek (i : eft, év : eft) között marketingtevékenység, oktatási tevékenység bevétele; nevezési díj, szervezési díj árbevétele; továbbszámlázott szolgáltatás, anyagértékesítés árbevétele; illetve a közcélú foglalkoztatottak után kapott bevétel szerepel. Az egyéb bevételek önkormányzati mőködési támogatást, illetve egyéb rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatást tartalmaznak. Költségek, ráfordítások: A ezett adatok a VSI és a megmaradt fürdıegységek ben felmerült költségei alapján kerültek meghatározásra. Az adatok csak a VSI II. féléves adatát és a Fürdı egész éves adatát tartalmazzák. Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltségek (i : eft, év : eft): A hıdíjak tekintetében a kétrétegő energiatakarékos uszodasátor felállítása, továbbá a víz- és csatornadíjak esetében a Ligetfürdı és Termálfürdı leválása, illetve a Partfürdı üzemeltetésbe történı átadása miatt a költségek csökkenése várható, azonban összességében ezen költségek is a többletfeladatok ellátása miatt nınek. Az igénybe vett szolgáltatásokon (i : eft, év : eft) között jelentısebb növekedés a karbantartások és felújítások soron (i : eft, év : eft) van, mely a VSI egységeiben ezett karbantartási, felújítási 14

15 munkálatok miatt adódik. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: (i : eft, év : eft) évre a VSI és a Fürdı munkavállalóinak egész éves bérköltségével ez a társaság (i adat csak a VSI II. féléves adatát és a Fürdı éves adatát tartalmazza, a létszámcsökkentéseket is figyelembe véve), továbbá átlagosan 7%-os alapbéremeléssel számol a társaság az állandó dolgozói tekintetében a Fürdı és a Városi Sportigazgatóság személyi állományánál jelentkezı eltérı bérszerkezet kiegyenlítése miatt. A társaság éves szinten 10fı közcélú foglalkoztatására kötött az Önkormányzattal megállapodást. Személyi jellegő egyéb kifizetés: (i : eft, év : eft) az étkezési hozzájárulásnál és az ajándékutalvány esetében a törvény által adómentesen adható érték került ezésre. hez képest a Fürdı dolgozóinak egész évre ,-Ft//fı/hó értékő meleg étkeztetési utalványt biztosít a társaság ( ében az elsı félévre 6.000,-Ft/fı/hó volt az összege), mivel az átvett VSI dolgozók is már januártól ilyen összegben kapják ezt a juttatást. Az értékcsökkenés a évi beruházások (pl.: hıszigetelt uszodai sátor, Sziksósfürdı fejlesztés, mőjégpálya energetikai, gépészeti felújítása) miatt nı. Az egyéb ráfordítások között helyi adók, a selejtezés kapcsán az állományból kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, illetve le nem vonható áfa összege szerepel. Pénzügyi mőveletek eredménye: A pénzügyi mőveletek bevételei (i : eft, év : eft) között a pénzintézettıl várható kamatbevételek vannak kimutatva. A pénzügyi mőveletek ráfordításai (2008. évi : eft, év : eft) között az Anna fürdı és a Ligetfürdı beruházási hiteleinek kamattörlesztése szerepel. Rendkívüli eredmény A rendkívüli bevételek (i : eft, év : eft) között a halasztott bevétel (passzív idıbeli elhatárolás) adott évre ezett elszámolható része (az Anna Fürdı beruházásához kapott támogatás idıbeli elhatárolásának feloldása) szerepel. Jelentıs eltérés az elızı évhez képest ezen a soron azért mutatkozik, mert ben a Ligetfürdıbe Kft.-be történı apportálás során megszerzett üzletrész értéke ( eft), valamint a korábbi ügyvezetı perével kapcsolatban a társasághoz befolyt ( eft) összeg is ezen a soron jelentkezett. A rendkívüli ráfordítást (i : eft, év : 0 eft) nem ez a társaság. ben a Ligetfürdı Kft-be apportált eszközök könyv szerinti értéke került ezen a soron elszámolásra. Eredmény: A társaság évi ezett adózás elıtti eredménye eft. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát növeli a évben megvalósítandó beruházások aktiválása és csökkenti az elszámolt értékcsökkenés, valamint az apportált eszközök nettó értékének kivezetése. A forgóeszközök között az egyéb követelések összege jelentısen csökken (i : 15

16 eft, év : eft) a ben kivetés alapján befizetett iparőzési adóelıleg összegével, mivel a május 30-ig benyújtandó bevallást követıen a társaság hozzájut a évet terhelı adóelıleg összegéhez. A pénzeszköz állomány csökkenése (i : eft, év : eFt) a beruházásokkal összefüggı. A saját tıke összege a Városi Sportigazgatóság Szegedi Sport és Fürdık Kft-be apportált eszközeinek értéke, a tulajdonosi törzstıke emelés, illetve a mérleg szerinti eredmény miatt változik. Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség a beruházási hitel tıketörlesztése miatt csökken. A rövid lejáratú kötelezettségek között van kimutatva a hosszú lejáratú hitel törlesztırészlete és a Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló rulírozó hitel. A szállítói tartozások ( : eft, év : eft) jelentısen csökkennek, mivel I. negyedévében kifizetésre került az elızı években felhalmozódott bérleti díj tartozás. Passzív idıbeli elhatárolások (i : eft, év : eft) Halasztott bevételek között (i : eft, év : eft) van nyilvántartva az Anna Fürdı fejlesztésére kapott támogatás összege ( eft), mely a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan csökken (az Anna Fürdı felújítása a Széchenyi keretében támogatásban részesült, melyet eszközbeszerzésre, épület felújításra, bıvítésre használt fel a társaság. Ezen befektetett eszközökre elszámolt évenkénti értékcsökkenés összege oldható fel és számolható el rendkívüli bevételként) Költségek elhatárolása között a társaság mőködésével kapcsolatos költségek idıbeli elhatárolása szerepel. 5./ SZEGEDI VÁSÁR ÉS PIAC KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,7 Egyéb bevétel (2.) ,2 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,8 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,8 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás ,0 Személyi jellegő ráfordítás ,1 Értékcsökkenési leírás ,1 Egyéb ráfordítások ,8 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,2 16

17 2008. (%) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,5 Pénzügyi mőveletek eredménye ,7 Rendkívüli eredmény ,0 Adózás elıtti eredmény ,9 Mérleg szerinti eredmény ,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,1 Forgóeszközök állománya ,3 Saját tıke ,6 Rövidlejáratú kötelezettségek ,3 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9 Mérleg fıösszeg ,9 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) ,0 A ezés során a társaság nem számolt a Mars téri rekonstrukció II. ütem elkezdésével, mivel a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Bevételek: A ezett nettó árbevétel három üzletág bevételi ébıl adódik össze: 1. Mars téri zöldség-és gyümölcspiac üzemeltetése (i : eft, év : eft) - piaci asztalok (napi helyjegy, havi, illetve féléves bérletek) bevételei - parkoló (napi helyjegy, havi bérletek) bevételei - régi piaccsarnok (szerzıdéses) bevételei - két új csarnok, K1-K2 (szerzıdéses) bevételei 2. A város egyéb területein található kispiacok üzemeltetése, búcsúvásárok szervezése (2008. évi : eft, év : eft) - Szent István téri kispiac bevételei - Tarján kispiac bevételei - Újszeged kispiac bevételei - Dorozsma kispiac bevételei 3. Mars téri vásárterület hasznosítása, rendezvények, kiállítások szervezése (i : eft, év : eft) - Megmaradt épületek (szerzıdéses) bérbeadása /A, I, J, P,C pavilonok/ - Rendezvények, kiállítások szervezése és az U pavilon bérbeadása A bevételek ezésénél az alábbiakat vette figyelembe a társaság: Az áremelés mértéke évben a szerzıdéses bérlık (Mars tér-csarnok, egyéb piac) esetén a i inflációs rátának megfelelı 6,1% A Tarjáni kispiac januári befejezıdött felújítása (a bevételi ben ezen piac esetén 11 havi adat szerepel) A Mars téri rekonstrukció II. ütem elkezdésének elıre nem ismert idıpontja miatt, a kiállítások, 17

18 rendezvény szervezése esetén csak 2-3 hónapra elıre megkötött szerzıdések bevételei ezhetık Költségek, ráfordítások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltségek (energiaköltségek) (i : eft, évi : eft) bázis szinten kerültek ezésre. Az igénybe vett szolgáltatások közül (i : eft, évi : eft) csak a hulladékszállítás, a takarítás, a szoftver karbantartási költségek, valamint a vagyonvédelem területén számol 6,1%-os áremelkedéssel a társaság. Az épületek karbantartási költsége az elızı év várható adatához képest csökken, mivel a régi pavilonok a folyamatos felújítás miatt kevesebb karbantartást igényelnek. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség (i : eft, évi : eft) a társaság évben nem ez béremeléssel. A munkavállalók részére ezett jutalom összege az elızı évivel megegyezı, az ügyvezetı részére elıirányzott prémium az éves bér 80%-a. Személyi jellegő egyéb kifizetések: (i : eft, évi : eft) évtıl a hideg étkezési utalvány helyett (8.000 eft/fı/hó) a törvény alapján járulékmentesen adható meleg étkezési utalványt ( Ft/fı/hó) kapnak a munkavállalók (étkezési hozzájárulás: évi : eft, év : eft). A társaság évtıl a dolgozóknak az utazással kapcsolatban csak bérlettérítést számol el (2008. évi : 935 eft, év : eft). A ezett dolgozói létszám az elızı évhez képest nem változik. Az értékcsökkenési leírás az elızı év várható adatához képest számottevıen nem változik. Amortizációt a meglévı befektetett eszközök után számolt el a társaság. Egyéb ráfordítások soron a helyi adók (5.046 eft), és az értékesített tárgyi eszközök en felüli értékcsökkenésének ezett összege (500 eft) szerepel. Pénzügyi mőveletek eredménye A társaság pénzeszköz állománya a beruházási hitel ( eft) törlesztése miatt csökken, így kevesebb kamatbevétel (i : eft, év : eft) ezhetı. Ugyanakkor a hitel törlesztése után fizetendı kamat (i : eft, év : eft) a várható kamatláb emelkedés miatt nı. Eredmény: évre ezett adózási elıtti eredmény eft. Mérleg adatok: Befektetett eszközök Nem számolt a társaság nagyobb beruházással, így a csökkenés a meglévı immateriális javak, tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés következménye. A ben a beruházások, felújítások soron a Mars téri Piac rekonstrukció II. ütem ezési költségei vannak. A forgóeszközök jelentıs csökkenését a beruházási hitel törlesztés miatti pénzeszközök állomány változása okozza ( : eft, év : eft). A saját tıke növekedés a évi nyereség következménye. 18

19 Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel fennmaradó összege, rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel törlesztırészlete, szállítói tartozás, és egyéb rövid lejáratú kötelezettség (pl.: költségvetési befizetési kötelezettség) szerepel. Passzív idıbeli elhatárolás (i : eft, év : eft). A halasztott bevételek (i : eft, év : eft) elhatárolása között a K1,K2 csarnok 20 évre elszámolt bérleti joga, és a két csarnokra kapott eft vissza nem fizetendı támogatás szerepel. Az összeg a 2009-es évre elszámolható bérleti jog kivezetése, valamint a támogatásra jutó értékcsökkenés kivezetése miatt csökken ( a K1 és K2 csarnokok bérleti jogának értékesítésébıl a várható bevétel 235 millió Ft, mivel azonban a cég ezeket a szerzıdéseket 20 évre köti, így a 2009-es évre elszámolható bevétel különbségével a fennmaradó összeg a számviteli szabályoknak megfelelıen elhatárolásra kerül; a K1 és K2 csarnokok építéséhez pályázatot nyújtott be a Kft., melyen 25 millió Ft összeget nyert, ez az összeg az elszámolt értékcsökkenés arányában elhatárolásra kerül). Hitelfelvétel: A Városrehabilitációs pályázat keretében megvalósuló Mars téri piac rekonstrukció II. üteméhez kapcsolódó elıkészületi és ezési munkálatok elkezdıdtek. A finanszírozás várhatóan utófinanszírozott lesz, ezért a társaság likviditásának biztosításához hitel felvétele szükséges. Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy az Önkormányzat, mint a Kft. 100%-os tulajdonosa, járuljon hozzá maximum eft rövidlejáratú hitelfelvételhez, és a hitel biztosítékként az Önkormányzat részérıl készfizetı kezesség kibocsátására kerüljön sor. 6./ SZEGEDI TESTAMENTUM KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,4 Egyéb bevétel (2.) ,2 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,3 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,3 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás ,8 Személyi jellegő ráfordítás ,4 Értékcsökkenési leírás ,1 Egyéb ráfordítások ,8 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,7 19

20 2008. (%) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye ,7 Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény ,4 Mérleg szerinti eredmény ,5 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,7 Forgóeszközök állománya ,0 Saját tıke ,2 Rövidlejáratú kötelezettségek ,3 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg ,0 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) (+15 fı közcélú) 126,5 Kitőzött feladatok: a Belvárosi temetı úthálózatának javítása, hamvaszót üzem energetikai és légtechnikai berendezésének felújítása, mőködési terület bıvítése Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli részén. Bevételek: Az értékesítés nettó árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakul: - a temetkezési szolgáltatás: árbevételét (i : eft, évi : eft). a Közgyőlés által jóváhagyott 4,8%-os díjemelés figyelembevételével ezte a társaság, azonban a hagyományos temetkezés számának folyamatos csökkenése miatt a díjemelés árbevétel növelı hatása alacsonyabb. - a hamvasztási tevékenység: árbevétele (i : eft, évi : eft) összefügg azzal, hogy a Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megyében megjelent új szolgáltatók a Pécsett, Szolnokon, illetve a Csanádpalotán mőködı hamvasztó üzemet veszik igénybe. Kalocsa körzetében II. félévétıl további új hamvasztó üzem beindításával kell számolnia a társaságnak. A bevétel szinten tartását a ezett mőködési terület bıvítésével (Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli része) és ezzel együtt a 2000 feletti hamvasztási szám elérésével kívánja biztosítani a társaság. - a temetıüzemeltetés, temetıi szolgáltatás (i : eft, évi : eft) árbevételének ezett növekedése a Közgyőlés által meghatározott évi áremelésen, illetve a hamvasztásos temetéssel összefüggı társasági hatáskörő árak csökkenésén alapul (év elején, a hamvak hazavitelének erısödı tendenciája miatt csökkentésre kerültek a hamvasztásos temetkezéshez kapcsolódó társasági hatáskörő árak pl.: urnafalban történı elhelyezés díja), ez utóbbinál feltételezve, hogy a köztemetık igénybevétele a inél magasabb szinten realizálódik. Az árbevételben a közcélúak foglakoztatására kapott bevétel is megjelenik. - az egyéb tevékenység (i : eft, évi : eft) bevételei között a 20

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak:

A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak: Tisztelt Közgyűlés! Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1053/2003. (XII.19.) Kgy. sz. határozat 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014 év

Üzleti jelentés. 2014 év ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

A 2010. évi érettségi vizsga és a felsıoktatási felvételi eljárás

A 2010. évi érettségi vizsga és a felsıoktatási felvételi eljárás A 2010. évi érettségi vizsga és a felsıoktatási felvételi eljárás Érettségi vizsgák 1. 139,5 ezren, 2009-hez képest kb. 2 ezerrel többen tesznek valamilyen érettségi vizsgát ; 485 099 érettségi vizsga;

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen.

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. Jogi ismeretek Jelölje meg a helyes válaszokat! 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. (1 pont) Cselekvıképesség Jogképesség Szerzıképesség

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Elıterjesztés a Küldöttgyőlés 2009. április 23-i ülésének 1/B napirendi pontjához A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Tisztelt

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben