J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı Halász Péter képviselı Illés Szabolcs képviselı Jankyné Kıvári Csilla képviselı Kántorné Szarka Veronika képviselı Medgyesi József képviselı Presér Istvánné képviselı Setét Vilmos képviselı Zink Szmilkóné képviselı Zolnai Sándor képviselı Távol: dr. Kovács László alpolgármester Meghívottak: dr. Hanák Mária jegyzı Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı Nagyné John Ágnes belsı ellenır Lönhárd Vilmosné iskola igazgató Faddi Péterné óvodavezetı dr. Horváth Ildikó MSD Magyarország Kft. képviselıje Lakosság részérıl: 3 fı Köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat és a meghívottakat, külön tisztelettel köszöntötte dr. Horváth Ildikót aki az MSD Magyarország Kft. képviseletében volt jelen az ülésen. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı-testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal a módosítással, hogy az 1./ napirendi pont megtárgyalását cseréljék fel a 7./ napirendi ponttal. Megkérdezte, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalásával, valamint az 1. és 7. napirendi pont felcserélésével egyetért-e a képviselı-testület, illetve van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Jegyzıkönyv hitelesítınek Illés Szabolcs és Halász Péter képviselı-testületi tagokat javasolta.

2 2 A képviselı-testület a meghívóban kiadott napirendi pontokkal és a tárgyalásuk sorrendjének felcserélésével, egyetértett. Illés Szabolcs és Halász Péter képviselı-testületi tagokat jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta. Napirendi pontok: 1./ Védıoltási programban való részvétel, támogatása 2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal június június között végzett munkájáról 4./ TIOP pályázatra közbeszerzési ajánlati felhívás megvitatása 5./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása 6./ Mese-Vár Óvoda átdolgozott nevelési programjának megvitatása, elfogadása 7./ Árvízkárosult gyermekek üdültetésének támogatása 8./Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságának támogatási kérelme 9./ Csákvár-Bodméri Hírmondó választásokkal kapcsolatos közzétételi feltételeinek meghatározása 10./ Aktuális ügyek - Szabályozási rendelet átdolgozására érkezett árajánlat megvitatása - Rákóczi u.-damjanich u. árok kitőzése, szintezése Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság is meghallgatta dr. Horváth Ildikó elıadását. Felkérte a doktornıt, hogy tájékoztassa a jelenlévıket e témakörrel kapcsolatban a megelızés, a védıoltás fontosságáról. dr. Horváth Ildikó MSD Magyarország Kft. képviselıje: Tájékoztatót tartott a képviselı-testületi ülésen jelenlévıknek a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsöket okozó Humán Papilloma vírus elleni védıoltás fontosságáról. Elmondta, hogy részt vett a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is, ahol tájékoztatott a védıoltással kapcsolatos lehetıségekrıl, oltóanyag kedvezményes áron történı biztosításáról, valamint a szerzıdéskötés

3 3 lehetıségérıl adott részletes felvilágosítást. Kiemelte, hogy a 13 éves lányok korosztálya leginkább érintett az oltás beadása tekintetében, melyet megelızıen a szülıknek tájékoztató elıadás megtartására is sor kerülhetne. Az elıadást követıen sor kerülhetne az igények felmérésére. Az oltóanyag biztosítására 5 éves szerzıdés megkötésének lehetıségérıl adott tájékoztatást. A vakcinát a szerzıdéskötést követıen a gyógyszertár számára meghatározott összegért kedvezményesen biztosítja az MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest, Alkotás u. 50.). A vakcina ára jelenleg kedvezményesen Ft-ba kerül, ha részt veszünk a programban. Felkérte Bakány Jánost a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: Elızetesen a Szociális Bizottság tárgyalta e napirendi pontot. A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a szülık részére szervezzenek tájékoztató elıadást. Az igények felmérése után pedig kösse meg az önkormányzat a vakcina szállítására vonatkozó szerzıdést. Presér Istvánné képviselı: Úgy értelmezi, hogy a helyi lakosok kiszolgálására szól a patikába szállított oltóanyag. Garanciát vállal- e a forgalmazó, vagy a gyógyszertár az oltóanyag ellenırzése tekintetében? Megkérdezte, hogy vényköteles- e az oltóanyag? Dr. Horváth Ildikó MSD Magyarország Kft. képviselıje: Annyi oltóanyagot szállítanának ki, amennyire a szerzıdést megkötötték, de ha a szerzıdésben foglaltaktól kevesebb lesz az igény, akkor a tényleges db-számot számlázza ki a Kft. A vakcina vényköteles. A gyógyszertár vállalja a garancia ellenırzését. Setét Vilmos képviselı: Milyen módon történne a felvilágosítás? Zolnai Sándor képviselı: Csákváron mennyi 13 éves lányt érintene az esetleges védıoltás beadása? Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: Csákváron 20 fı 13 éves lányt érintene az oltás megkezdése. dr. Horváth Ildikó MSD Magyarország Kft. képviselıje: Tájékoztató levelet kapnak a szülık arról, hogy mirıl döntött a testület. Lakossági fórumot tartanak és a szülıknek lehetıségük van kérdéseket feltenni. Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos: Tájékoztatást érdemes megadni a szülıknek. Az augusztus 20-i rendezvényen a szépek és szépkorúak sportnapján lesz több vöröskeresztes sátor is és elıre meghirdetett idıpontban lehetne a témáról elıadást tartani.

4 4 Presér Istvánné képviselı: Hatékonynak tartaná, ha az iskola is támogatná a kezdeményezést, illetve a védınık is segítenének a tájékoztatásban. Zolnai Sándor képviselı: A vakcina beadása egyszeri, vagy évente visszatérı? Együttmőködési megállapodással garantálják a kedvezményt a késıbbi években is. Ki adja ba a védıoltásokat? dr. Horváth Ildikó MSD Kft. képviselıje: Támogatná azt a javaslatot, hogy az Iskolát is vonják be a felvilágosítási tevékenységbe. Elképzelhetınek tartaná, hogy szülıi értekezleten a védınık bevonásával hatékonyabb lehet a tájékoztatás. Elmondta, hogy a vakcinát 3 alkalommal kell beadni a védettség elérése érdekében. Együttmőködési megállapodással a forgalmazó garantálja a késıbbi években is az árkedvezményt. Az oltásokat általában az iskolaorvos, vagy esetleg a háziorvos adja be más településeken, úgy gondolja, hogy ez itt is megoldható. dr. Nagy István képviselı: Mint vállalkozó háziorvos elmondta, hogy az oltások beadásának nincs akadálya. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy azon gyógyszerforgalmazókkal, akikkel több éves szerzıdést kötöttek még a megkötéskor érvényes árnál kedvezıbb árat is alkalmaztak a késıbbiekben. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Javasolja, hogy mérjék fel a szülık hozzáállását és ezt követıen döntsön a testület a megállapodás megkötésérıl. Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: Arról a képviselı-testület hozhat döntést, hogy részt vesznek a programban. Csak annyi vakcinát kellene kifizetni, ahányan igénybe veszik az oltást. A képviselı-testület 20 fı 13 éves korosztályú lánygyermeknek biztosít keretet. Az oltásoknak azonban akkor lenne értelme, ha folyamatosan megkapnák az érintett korosztályok. Abban az esetben ha a forgalmazó legalább 5 évig garantálja változatlan áron az oltóanyagot, akkor javasolja a szerzıdés megkötését. Ha ez nem garantált, akkor át kell gondolni. Amennyiben az ár nem változik, úgy minden évben a költségvetésben elıre lehetne tervezni ezen kiadást. Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos: Jónak tartaná a programhoz való csatlakozást. A szülıket terhelı önrész az Egészségbiztosítási Pénztári tagsággal rendelkezıknek a pénztár felé elszámolható.

5 5 Medgyesi József képviselı: Javasolja, hogy vegyenek részt a programban és támogassák anyagilag is azon családokat, akiknek szociális helyzetük miatt nincs lehetıségük a költségek egy részének átvállalására. Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: Jónak tartaná a bizottság azt is, hogy a szülık Ft önrésszel hozzájárulnának az elsı vakcina költségeihez. Azoknak a 13 éves lányoknak, akiknek a család jövedelmi viszonyai ezt nem teszik lehetıvé, az önkormányzat a lemondott tiszteletdíjak terhére javasolja a költségátvállalást. Javasolja a bizottság, hogy amennyiben jelen képviselı-testület elfogadja a programot, akkor azt a következı képviselı-testület is folytassa tovább. A bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben az önkormányzat csatlakozik a védıoltás programhoz, úgy azt rendeletbe kell foglalni. A támogatás nem minısül természetbeni juttatásnak. dr. Horváth Ildikó MSD képviselıje: Elmondta, hogy ha a szülık saját maguk egyénileg adatják be a vakcinát gyermeküknek, akkor is 30 %-os kedvezménnyel jutnak hozzá. Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: A védıoltással érintett 13 éves korosztály 20 fıt tesz ki. A Szociális és Egészségügyi Bizottság által javasolt Ft-os önrészt meggondolná, hiszen nem nagy létszámról van szó. A tanév elején szeptember, októberben a tankönyv megvásárlás is gondot okoz a szülıknek, és ezekben a hónapokban még plusz Ft kiadás is jelentkezne. Átgondolná a bizottsági javaslatot a képviselıtestület részérıl. Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: A bizottság azért gondolt az önrészes módszerre, hogy a szülık is tegyenek le valamit az önkormányzat által nyújtott háromszori oltás költségei mellé, amely mintegy Ft-ot jelent az önkormányzatnak gyermekenként. Természetesen ez ügyben nagyon körültekintıen kell eljárni, nehogy az önrész miatt ne kaphasson valaki védıoltást. Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: Egy oltási programról van szó, meghatározott idıben kell a három oltást beadni, elıre kell tervezni. Ha valaki anyagi okok miatt nem tud hozzájárulni, akkor annak a családnak segíteni kell, hogy a gyermek oltásban részesülhessen. Presér Istvánné képviselı: Ha az igénylık közül a lányok nem tennék ki a 20 fıt, akkor a korosztálynak megfelelı fiú gyermekek részesülhetnének- e az oltásban. Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: A kapott tájékoztató anyag mellékletében fel vannak sorolva a lány és a fiú korosztályok is.

6 6 Medgyesi József képviselı: A korosztálynak megfelelıen megkaphatják a fiúk is az oltást, de ugyan úgy meg kell lenni a háromszori ismétlésnek, mint a lányok esetében. A szülıket kell tájékoztatni és a felmérést követıen lehet konkrétan foglalkozni az üggyel. Javasolja a felmérés elkészítését és több évre szerzıdést kellene kötni, hiszen a kedvezményes vakcinát így biztosítja a forgalmazó,nem biztos, hogy évente lehetne élni kedvezménnyel. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Véleménye szerint az önkormányzat 5 évre szóló szerzıdést köthetne a forgalmazóval, ezt lehetne vállalni, hiszen mintegy 1 millió forintot jelentene a költségvetésben. dr. Horváth Ildikó MDS Kft. képviselıje: Annak érdekében, hogy a szerzıdést szeptemberben meg lehessen kötni a közeljövıben küldi a tervezetet. Szülıi levelek elkészítésében segítséget nyújt. Javasolja, hogy a szülıknek két hét álljon rendelkezésre a nyilatkozattételre, hogy kérik- e gyermeküknek a vakcinát, vagy sem. A lakossági fórumot ebben a két hétben javasolja megtartani. A nyilatkozatokat kérjék be a szülıktıl, amelyet a hivatalban is leadhatnak. Nemleges nyilatkozatot is be kell kérni, esetleg a támogatási igények vonatkozásában segítségre lehet. Az elhangzott javaslatok alapján kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatáról, valamint az elhangzott javaslatokról. A képviselı-testület a határozatban foglalt szavazati arányoknak megfelelıen az alábbi döntést hozta a HPV elleni oltási programmal kapcsolatban: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 142/2010. (VII.27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest, Alkotás u. 50.) képviseletében megjelent dr. Horváth Ildikó tájékoztatóját a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsöket okozó Humán Papilloma vírus elleni védıoltásról. A forgalmazó jelenleg a vakcinát Ft összegben biztosítja. A képviselı-testület 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatja, hogy a 13 éves lány korosztály kapja meg az oltást.

7 7 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a vakcina árához a szülık Ft-tal járuljanak hozzá. 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Humán Papilloma vírus elleni védıoltás költségét a lemondott képviselıi tiszteletdíjakból fedezzék. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a szerzıdést írja alá. Határidı: Felelıs: folyamatos Giesz János polgármester 2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a két ülés között átruházott hatáskörben hozott határozatokról. Elmondta, hogy az elmúlt idıszakban 10 napig szabadságon volt. A képviselıtestület tagjai a testvértelepülés önkormányzata képviselı-testületének meghívására Pyrbaumba látogattak. A testvértelepülésen nagy vendégszeretet vette körül a csákváriakat, javasolják a kapcsolat további ápolását. Az árvízkárosultak számára meghirdetett győjtést követıen július 6-án szedték össze a győjtıedényeket, Ft győlt össze. A pénz összeszámlálásában a Pénzügyi Bizottság elnöke és a pénzügyi iroda dolgozója segített. A képviselıtestület korábbi döntésének megfelelıen az összeget átutalták Ónod községnek, kiegészítve Ft-ra. Mintegy 3 q száraz élelmiszerrel is támogatta a lakosság a károsultakat. Zolnai Sándor, Setét Vilmos, Illés Szabolcs saját gépkocsival vitték el Ónodra a segélyszállítmányt. Az ónodiak köszönetüket fejezték ki a segítésért. Településünkön üdülıházat fenntartó orvos ajánlott fel csákvári gyermekek számára támogatást, melynek során a szociálisan hátrányos helyzető gyermekek egész évi étkeztetésének ellátását vállalja. Az ajánlattévı a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány számlájára fogja utalni az összeget az önkormányzat részére, amelyet a rászoruló gyermekek étkeztetésre kér fordítani. A képviselı-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja- e a felajánlást. A Csákvár Jövıjéért Közalapítvány fogja megnevezni, hogy mely hátrányos helyzető családok gyermekei részesülnek majd a támogatásban. Setét Vilmos képviselı: Elıadással egybekötött győjtést is rendeztek az ónodi árvízkárosultak számára. Ezúton megköszönte mindenkinek a segítségét. A Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szervezték és bonyolították a győjtést. Ez oknál fogva a Vöröskereszt véradást szervezett, ennek elıkészítésében Molnár

8 8 Aranka védını járt élen. Részletes tájékoztatást adott a képviselı-testület tagjainak Ónod Község polgármesterével folytatott beszélgetésrıl és a látottakról. Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos: Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a mai napon kapta a hírt, hogy az augusztus 20-i Floriana Napi rendezvényekre benyújtott Leader pályázattal Ft-ot nyert az önkormányzat. Az aktuális ügyek keretében szeretett volna Katonáné dr. Venguszt Beatrix által adott tájékoztatásról szólni. A polgármester úr kérte a képviselı-testületet, hogy a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket vegye tudomásul. A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. 3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal június június között végzett munkájáról (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Felkérte a Jegyzı Asszonyt, hogy amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni valója van azt tegye meg. Dr. Hanák Mária jegyzı: A beszámolót az alábbiakkal egészítette ki: A polgármesteri Hivatalban 5 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı mellett 8 fı felsıfokú szakképesítéssel rendelkezı köztisztviselı áll jogviszonyban. A hivatal köztisztviselıinek száma nem 21, hanem 20 fı. Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a mőszaki iroda feladatkörébıl a Körzeti Földhivatalhoz került át a telekalakítási feladatkör. Kérte a képviselı-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Hozzászólás nem lévén a képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 143/2010. (VII. 27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal június június között végzett munkájáról szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt elfogadta.

9 9 4./ TIOP pályázatra közbeszerzési ajánlati felhívás megvitatása (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Az elıterjesztés részletesen tartalmazza e napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat. Megkérdezte Nagyné John Ágnest, hogy kíván- e az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólni. Nagyné John Ágnes belsı ellenır: Elmondta, hogy az ajánlattételi felhívásban hiba maradt, mert építési beruházás van jelölve az árubeszerzés helyett. Erre a tévedésre felhívta az ügyvéd úr figyelmét is. Délelıtt folyamán vezetıi megbeszélésen beszéltek arról, hogy ha az ügyvéd úr javaslatát figyelembe veszik, akkor augusztus 3-án adnák postára a felhívást, akkor október 1-jén lenne a pályázat bontása és így október 12-én lenne az eredményhirdetés. Ez idı tájt lesz az önkormányzati választás, illetve az alakuló ülés ideje, ezért inkább kérik az ügyvéd urat, hogy két héttel késıbb hirdesse meg az ajánlattételi felhívást és akkor már a megalakuló új testület tud foglalkozni az eredményhirdetéssel. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Ft a bekerülési költsége az eszközöknek a pályázaton pedig Ft-ot nyert az önkormányzat. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy két héttel késıbbre tegyék az ajánlattételi felhívás idejét. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 144/2010. (VII. 27.) számú határozata 1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tanulói laptop program Csákváron címő, TIOP /1 intézkedés keretébe tartozó pályázata kapcsán a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény Harmadik rész VI. fejezet 21. cím szerinti általános egyszerő hirdetmény közzétételével megvalósuló - közbeszerzési eljárást megindítja. 2./ A Képviselı-testület az e határozat mellékletét képezı- ajánlattételi felhívást jóváhagyja. A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság bevonásával az eljárás lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: Felelıs: azonnal Giesz János polgármester

10 5./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 10 E napirendi pontot tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. Setét Vilmos képviselı: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság foglalkozott e napirendi ponttal és megállapította, hogy a rendelet-tervezet alapvetıen jól szerkesztett, pontosított. A rendelet tervezet azonban nem oldja meg azokat a célokat, amelyek érdekében kezdeményezték a rendelet módosítását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy az övezetenként a tartható állatok számát szükségesnek vélik módosítani a tervezethez viszonyítva. Javasolja továbbá, hogy a képviselı-testület jelöljön ki az ebektıl elzárt területet, ilyen a Kastélypark területe. Át kell tekinteni, hogy a törvényben van- e erre lehetıség. Halász Péter képviselı: Néhány övezet esetében lehetne módosításokat végezni az állatok számát illetıen. Egy-egy lakóövezet esetében meg van tiltva az állattartás, itt módosítást javasol. A Petıfi utcában van néhány ház, ahol vannak lovak. Ez a rendelettervezet nem teszi lehetıvé ezen a területen a nagytestő állatok tartását. Javasolja, hogy engedélyezze a képviselı-testület a kisvárosias és a kertvárosias övezeti besorolásba tartozó területeken 2 db ló tartását. Ha egyértelmően megtiltanák e területen a lótartást, az blıd dolog volna. A kisvárosias lakóterület például a Széchenyi 1-29 házszámig. Javasolja, hogy a kertvárosias besorolásba tartozó területen is lehessen 2 db nagytestő állatot (ló, szarvasmarha, szamár) tartani. A falusias övezeti besorolásba tartozó utcákban pedig 3 db-ot. A kistestő haszonállatokból a kisvárosias övezetben (sertés, juh, kecske) lehessen 2 db-ot tartani. A kertvárosias területen 5 db kistestő haszonállat legyen tartható. A baromfi, a galamb és a nyúl tartását a kertvárosias területen 30 db-ban határozza meg a testület. Csuta Andor képviselı: Úgy véli, hogy az érintett településrészeken be kellene vonni ezeket az embereket. Községet tekintve, ha a turizmus felé akarnak irányulni, akkor ezen szabályozás alapfeltétel. Amennyiben a rendeletben szabályozottaknak nem megfelelı számú állatot tart, úgy meghatározott idın belül szabálysértési eljárást kezdeményez a hivatal az állattartó ellen. Figyelembe kell venni azt is, hogy sok család esetében létfenntartási szükséglet az állattartás. Nincs olyan rendezvény a településen, hogy ezek a családok ne vennének részt, hiszen a turisták, vendégek szállítását végzik a lovas fogatokkal. Ne alkossák meg a rendeletet, úgy, hogy az érintett állattartókat, turizmussal foglalkozó embereket ne vonják be. Nem ért egyet azzal, hogy tegnap került a rendelet-tervezet a Településfejlesztési Bizottság elé.

11 11 Dr. Hanák Mária jegyzı: A jelenleg hatályos állattartási rendelet módosítását a képviselı-testület kezdeményezte egy korábbi Településfejlesztési Bizottsági ülésen. A Képviselıtestület a 2000 évi rendeletében szabályozta a védıtávolságokat és meghatározta milyen övezetekben, milyen állatfajtából hány db-ot lehet tartani évben ez a szabályozás kimaradt a módosított rendeletbıl, mely visszásságokra adott okot. Jelenleg nincs szabályozás az övezetenkénti állattartásra. Ezért merült fel a testületben a rendelet ily módon történı elkészítése. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen korlátok vannak, milyen lehetıségeket adnak a felsıbb jogszabályok. A Képviselı-testület határozza meg a védıtávolságokat az állattartó épületek tekintetében, és az állatok számát is meghatározzák az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. Építési szabályzatban meghatározott övezetekhez határozta meg az állatok számát a tervezetben. Elmondta, hogy ezek módosíthatók. Védıtávolságok reálisak az építéshatóság szerint. A rendelet-tervezet megalkotása tekintetében nem gondolja, hogy célszerő nagyobb kör bevonása. A településközpont vegyes területbe tartozó övezet esetében nem gondolja, hogy változtatni kellene, hiszen az iskola, könyvtár, éttermek közvetlen környezetében ne lehessen nagytestő haszonállatot tartani. Településfejlesztési Bizottsági ülésre elkészítette a tervezetet, melyet a bizottság megvitatott. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén az övezetekben tartható állatok számának meghatározására tettek javaslatot. Ekkor elmondta, hogy a képviselı-testület változtathat ezen a tervezethez képest. Véleménye szerint Halász Péter képviselı úr javaslata teljes mértékben elfogadható. A rendelet-tervezet 2 számú melléklete javaslatot tartalmaz az állatok számára vonatkozóan. Külterület is 3000 m2-ig van leszabályozva, azon belül korlátozás nincs. Úgy ítéli meg, hogy ezek a számok nem olyan mértékben módosítják a rendeletet, hogy az bárkinek gondot okozna. Amennyiben a képviselı-testület jelen rendelet-tervezetet nem fogadja el, akkor hatályban marad a korábbi jelenleg érvényes- rendelet. A jelenlegi rendeletben szabályozva van az ebtartás. Tudni kell, hogy az elmúlt idıszakban nagyszámú sertés, illetve szarvasmarha tartásának engedélyezését kérték a településen. Amennyiben a képviselı-testület nem alkotja meg a jelen rendeletét, akkor a korábbi marad érvényben és lehetıséget kell adni a kérelmezıknek. Halász Péter képviselı: Megkérdezi, hogy az építéshatóság által megjelölt oldaltávolságokon lehet- e változtatni, módosítani? Dr. Hanák Mária jegyzı: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen is tájékoztatást adott arról, hogy a rendelet-tervezet mellékletében feltüntetett számok reálisak. Halász Péter képviselı: Egy ingatlan méter átlagban, ha elhagynak 10 métert, akkor ott nem lehet semmiféle állattartás. Javasolja, hogy a lakóépületekre vonatkozóan legyen 5 méter, az oldalkert és a hátsó kert pedig legyen 3 méter.

12 12 Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: Az oldalkert 4,5 méternél nem lehet kevesebb nem beépíthetı. Közterület sem lehet kevesebb 15 méternél az OTÉK szabályozza. Zolnai Sándor képviselı: Javasolja, hogy szabályozzák le az állattartást a község övezeti besorolása szerint. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Egyetért azzal, hogy le kell szabályozni az állattartást. A falun belül hagyják meg az állattartás lehetıségét, de gondolják végig, hogy hol engedélyeznek állattartást. A fiatalok nem tartanak állatot, de az idısebb korosztály igen, ezt is figyelembe kell venni. Faddi Péterné óvodavezetı: Az Ady E. utcai óvoda környékén évek óta gond, hogy a szomszédban több sertést tartanak. Az álltok tartása ellen nincs kifogás, ha azok megfelelıen vannak tartva, de ha a tartásuk nem megfelelı, az már nehezen tolerálható. A tervezetben nem látja az Ady Endre utcára vonatkozóan az állattartás szabályozását. Az óvoda tekintetében környezeti nevelés szempontjából jó, hogy vannak állatok, de nem biztos, hogy a nagy állattartás gyermekintézmény közelében az egészségügyi körülményeket figyelembe véve helytálló. Vörösmarty utcában nem tartható nagy állat a rendelet-tervezet melléklete szerint. Ha nincs egyértelmően szabályozva, akkor a rendelet nem betartható, rendelkezéseinek nem lehet érvényt szerezni. Megkérdezte, hogy Halász Péter képviselı javaslatát megfelelınek tartja-e a képviselı-testület, vagy ismételten részletesen tárgyalják át Településfejlesztési Bizottsági ülésen. Dr. Hanák Mária jegyzı: A polgármester úr által elmondottakat kérte egy korábbi Településfejlesztési Bizottsági ülésen, ahol azt a javaslatot kapta, hogy dolgozzon ki egy tervezetet, amit a képviselı-testület majd elfogad. Szívesen veszi a segítséget. Amennyiben a képviselı-testület nem fogadja el a rendelet-tervezetet, akkor tudomásul kell venni, ha a lakosság részérıl ismételten felkeresik, akkor nem mondhatja, hogy a Petıfi utcában nem tartható 40 db sertés és a Zellerben több tehén. Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: A tegnapi napon tartott Településfejlesztési Bizottsági ülésen a jelenlévık többsége egyetértett Halász Péter módosító indítványával és a maga részérıl is elfogadhatónak tartja. Ha kívánja a testület, akkor nézzék át ismételten a rendelet-tervezetet. El kell mondani azt is, hogy Csákvárnak a településszerkezete nem olyan, ahol tömegével lehet állatokat tartani. Irreális szabályozással azonban lehetetlen életkörülményeket hoznának létre több

13 13 család vonatkozásában, nem lehetne betartani a rendeletet sem, hiszen kicsik a telkek. Magosi István csákvári lakos: A közelmúltban volt Csákváron is a mezıgazdasági összeírás. Lehet- e tudni, hogy hányfajta és db állatot írtak össze. Véleménye szerint ez lehetne kiinduló pont is az állatok számának meghatározása tekintetében. Az összeírás alapot adhat arra, hogy túl nagy- e ez a szám a faluban, vagy kevés. Tudomása szerint kb. 300 ló van, ebbıl 40 db-ot tartanak a faluban és a többi a külsı területeken van elhelyezve. Dr. Hanák Mária jegyzı: A Központi Statisztikai Hivatal végezte a felmérést nem az önkormányzat. A KSH majd közzé fogja tenni a felmérés eredményét, de csak a késıbbiekben. Annak az állampolgárnak, aki egy helyre 50 hízót szeretett volna betelepíteni azt mondta, hogy elıkészítés alatt áll a rendelet. Ha nem szabályozzák le az állattartást, akkor magasabb szintő jogszabályban meghatározottakat kell figyelembe venni. Setét Vilmos elhagyta az üléstermet. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Véleménye szerint a rendeleten lehet módosítani annak figyelembevételével, hogy a gyakorlati élet milyen példával áll elı. Halász Péter képviselı: Aki állattenyésztésbıl él ott a legnagyobb probléma a szabályozás. Aki elıírásoknak megfelelıen tartja az állatokat, trágyatárolót épít, nem engedi kifolyni az utcára a trágyalét azzal az állattartóval nincs probléma, ott a gond, aki nem tartja be a szabályokat, ezt az önkormányzat részérıl idınként ellenırizni kellene, de ez nem történt meg rendszeresen, illetve nem volt következménye. Zolnai Sándor képviselı: Aki baromfit nevel egész évben az a rendelet elfogadását követıen csak maximum 30 db-ot tarthat. Dr. Hanák Mária jegyzı: Augusztus 1-én lépne hatályba a rendelet. Amennyiben az állattartó által tartott állatok db száma a rendeletben meghatározottakról eltért, (több) akkor a gazdálkodónak 3 hónap áll a rendelkezésére, ahhoz, hogy az állatok számát a rendeletben meghatározottakhoz igazítsa. Úgy véli, hogy a rendelet kihirdetése után nem fognak a lakosság részérıl tömegesen panasszal élni az állattartók vonatkozásában, hiszen eddig sem volt jellemzı. Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a rendelet-tervezet 2 számú. mellékletének módosítását az alábbiak szerint:

14 14 Kisvárosias lakóövezetnél nem lehet nagytestő haszonállatot tartani. Kistestő haszonállat 2 db tartható, egyéb kistestő haszonállat 20 db. Kertvárosias lakóövezet 3 db nagytestő haszonállat tartható az egyéb kistestő haszonállat vonatkozásában pedig 30. A falusias lakóövezeti besorolásban nagytestő haszonállat 3 db, egyéb kistestő haszonállat 40 db tartható. A 3. számú mellékleténél nagytestő haszonállat esetében a lakóépülettıl való állattartó épület távolsága 5 méter legyen, a hátsó kerttıl való távolság pedig 3 méter minden esetben. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett rendelet 2. és 3. számú mellékletének módosítására vonatkozó indítványt elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010. (VII. 31.) számú rendelete az állattartásról (Rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 5./ Mese-Vár Óvoda átdolgozott nevelési programjának megvitatása, elfogadása (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Elmondta, hogy az óvoda nevelési programjának módosítását megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint véleményezte közoktatási szakértı is. Felkérte Faddi Péterné óvoda vezetıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a Mese-Vár Óvoda nevelési programja átdolgozásának szükségességérıl. Ezt követıen pedig kérte, hogy Jankyné Kıvári Csilla az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság állásfoglalásáról, illetve javaslatáról. Faddi Péterné Óvodavezetı: Részletesen ismertette a pedagógiai program módosításának szükségességét. Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı: A Mese-Vár Óvoda nevelési programját megtárgyalta az Oktatási és Közmővelıdési Bizottság, valamint a közoktatási szakértı is. A bizottság a Mese-Vár Óvoda átdolgozott nevelési programját elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.

15 15 Hozzászólás nem lévén kérte a képviselı-testületet, hogy a Mese-Vár Óvoda átdolgozott nevelési programját határozattal fogadják el. A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 145/2010. (VII.27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mese-Vár Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítását az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadta. Felhívja a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjét a határozat megküldésével tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Giesz János polgármester 6./ Árvízkárosult gyermekek üdültetésének támogatása (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) A napirendet tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság is. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a lemondott képviselıi tiszteletdíjakból keletkezett összeg terhére Ft-tal támogassák az árvízkárosult vendégek településünkön történı ellátását. Ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot a segíteni szándékozó kezdeményezıkkel, amennyiben a képviselı-testület a támogatásról dönt. A képviselı-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 146/2010. (VII.27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az árvíz sújtotta Sajóládról július 31-tıl augusztus 7 közötti idıszakban

16 16 településünkön tartózkodó árvízkárosultak ellátását Ft-tal támogatja a lemondott képviselıi tiszteletdíj terhére. Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésének megfelelıen Ódor György Csákvár, Kálvária u. 5. szám alatti lakossal a támogatás átadásáról szóló megállapodást kösse meg és ezt követıen intézkedjen az összeg átutalásáról. Határidı: Felelıs: azonnal Giesz János polgármester 8./Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságának támogatási kérelme (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a támogatással kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat. A levél melyet minden képviselıtestületi tag fénymásolatban megkapott a meghívóval együtt- tartalmazza, hogy milyen célra kérnek támogatást. Halász Péter képviselı Javasolja a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságának támogatását Ft összeggel. Zink Szmilkóné képviselı: Javasolja a tőzoltóság Ft összeggel történı támogatását. Medgyesi József képviselı: A Székesfehérvári Hivatásos Tőzoltóság részt vett Csákváron a hóvihar miatti mentési munkálatokban, az esızés okozta károk elhárításánál is jelen voltak. Javasolja támogatásukat, de Ft-ot kevésnek tart. Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a javasolt Ft támogatási összeget tette fel szavazásra. Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságának támogatásáról. A képviselı-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17 17 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 147/2010. (VII. 27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága részére Ft támogatást biztosít a lemondott képviselıi tiszteletdíjak terhére. Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterét tájékoztassa és gondoskodjon a támogatásról szóló megállapodás megkötésérıl, valamint az összeg utalásáról. Gondoskodjon az önkormányzat és intézményei évi költségvetési rendeletének módosításáról. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Giesz János polgármester 9./ Csákvár-Bodméri Hírmondó választásokkal kapcsolatos közzétételi feltételeinek meghatározása (Szerkesztı Bizottság levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) A helyi kábeltelevízióban lehetıség van az önkormányzati választásokon induló polgármester és képviselı-jelölteknek bemutatkozni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a polgármester és képviselı jelölteknek lehetıségük nyílott a Hírmondó egy külön számában is a bemutatkozásra. Nem volt a korábbi években gyakorlat az, hogy a választások elıtt a Hírmondóban fizetett politikai hirdetésként cikk jelent volna meg. Gondolja végig a képviselı-testület, ha úgy ítéli meg, hogy ez a bevétel szempontjából fontos, akkor adjon engedélyt. Illés Szabolcs képviselı: Javasolja, hogy továbbra is maradjon meg az eredeti gyakorlat, de legyen meg arra is a lehetıség, ha valaki fizetett politikai hirdetést szeretne megjelentetni. dr. Hanák Mária jegyzı: Elfogadhatónak tartja azt a lehetıséget, amivel eddig is élhettek a jelöltek és ez a gyakorlatban is bevált. A fizetett politikai hirdetések tekintetében figyelemmel kell lenni arra is, hogy nemcsak a csákvári önkormányzatnak a lapja a Hírmondó, hanem a bodméri önkormányzattal közösen jelentetik meg. Ezen kívül rendelkezésre áll a képújság is a jelölteknek. Úgy véli, hogy a korábbi határokon belül maradjon meg a Hírmondó és az eddigi gyakorlatot tartsák be. Úgy gondolja, hogy ha engedélyezi a testület, akkor nehezen lesz kordában tartható.

18 18 Zolnai Sándor képviselı: Amikor már a Helyi Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette, akkor legyen lehetıség hirdetést feladni. Illés Szabolcs képviselı: A jelöltek zsebére megy a hirdetés, ha úgy gondolják fizessenek és a Hírmondónak lesz bevétel. Dr. Hanák Mária jegyzı: Az elıterjesztés elsı részében leírtakat javasolja elfogadásra, mely szerint a korábbi önkormányzati választások alkalmával is élhettek a jelöltek a bemutatkozás lehetıségével a Hírmondó hasábjain. Ismételten hangsúlyozta, hogy a politikai hirdetésnél figyelembe kell venni, hogy a lap Csákvári-Bodméri Hírmondó. A bodméri testületet is meg kellene kérdezni errıl a felvetésrıl. Cenzurázni nem lehet, de lehet sértı is egy hirdetés másokra nézve. Nem javasolja a megszokottól eltérıen a politikai hirdetés megjelentetését annál is inkább, mivel a képújság is rendelkezésre áll. Hírmondó maradjon az eddigi határokon belül, mert ellenkezı esetben nem fogják tudni kordában tartani. A választások elıtt az egy szám elegendı a bemutatkozásra a korábbi évekhez hasonlóan azonos feltételekkel, lehetıségekkel. Katonáné Dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos: Elmondta, hogy az ajánlószelvényeket augusztus ig kell minden választásra jogosult állampolgárnak megküldeni és szeptember 3-ig van lehetıségük a jelölteknek leadni az ajánlószelvényeket a HVI vezetıjénél. Miután a HVB nyilvántartásba vette a jelölteket, lehetıség nyílik leadni a bemutatkozó cikket és a fényképet a Hírmondó Szerkesztı Bizottságának és megjelenhet a különszámban. Zolnai Sándor képviselı: ben lehet leadni az anyagot. Miután a bizottság megerısítette a jelölteket. Setét Vilmos képviselı: Véleménye szerint nem sérti az esélyegyenlıséget, júliusi és az augusztusi számról lehet szó. Nem érti, hogy miért sértene esélyegyenlıséget, ha a fizetett hirdetés megjelenésének teret adna a testület. Az elızı választások tájékán nem jelentek meg hasonló hirdetések az nem fontos, mert a civilek koordinálták, teljesen más formában. Mit értett az alatt a Jegyzı Asszony, hogy rendelkezésre áll a kábel tv. Korábban már volt egy megrovása a kábel tv-nek, hogy politikai jellegő adásnak adott helyt. Javasolja, hogy jelenhessen meg politikai hirdetés a Hírmondóban, ha a közösségnek erre van pénze. Medgyesi József képviselı: Nem ért egyet Setét Vilmos képviselıvel, hiszen a korábbi években mindig figyelemmel volt a testület arra, hogy a Hírmondó függetlensége megmaradjon, nem engedett teret a képviselı-testület az elmúlt önkormányzati, vagy más választási idıszakokban, években sem a külön politikai hirdetéseknek. Volt egy

19 19 külön szám az önkormányzati választások elıtt ez volt a legkorrektebb dolog. Nem javasolja, hogy ezen változtasson a testület. Zolnai Sándor képviselı: Mitıl politikai a hirdetés, van- e valami, ami ezt szabályozza? Dr. Hanák Mária jegyzı: Médiatörvényben van erre vonatkozóan a szabályozás. Fotó, logó stb. megjelenítése is lehet politikai hirdetés. Az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolja, hogy a képviselıtestület az eddigi gyakorlaton ne változtasson. Egy külön szám álljon rendelkezésre a jelöltek bemutatkozására, miután a Helyi Választási Bizottság a jelölteket nyilvántartásba vette. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 148/2010. (VII. 27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete -a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen- biztosítja a helyi önkormányzati polgármester és képviselı-választás jelöltjei részére a Csákvári és Bodméri Hírmondóban a bemutatkozás lehetıségét, miután a jelölteket a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette. Felhívja a polgármestert, hogy a Hírmondó Szerkesztı Bizottságát értesítse a képviselı-testület ezen határozatáról. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Giesz János polgármester 10./ Aktuális ügyek - Szabályozási rendelet átdolgozására érkezett árajánlat megvitatása A korábbi testületi ülések egyikén felvetıdött, hogy a Településszabályozási rendelet átdolgozása érdekében kérjenek árajánlatokat. Az árajánlat megérkezett, melyet a Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon tartott ülésén megvitatott. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottság állásfoglalásáról, javaslatáról.

20 20 Medgyesi József képviselı: Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták a településszabályozási rendelet módosítását. Árajánlatokat kértek tervezıktıl, de csak egy ajánlat érkezett. A képviselı-testületnek abban kellene dönteni, hogy elfogadják- e vagy kérjenek újabb árajánlatokat. A beérkezett árajánlat ÁFA ez bruttó Ft-ot tesz ki. Felvetıdött annak igénye is, hogy a tervezéshez szükség van digitális térképre, melyet a Földhivataltól kellene igényelni, ennek költsége mintegy Ft-ot tesz ki. A bizottság javasolja a digitális térkép megvásárlását, mivel a késıbbiekben szükséges a tervezés megvalósításához. Szakmailag javasolja a bizottság, hogy a módosítást végeztessék el. A bekerülési költségek tekintetében pedig vegyék fel azokkal a vállalkozókkal a kapcsolatot, akik egyedileg is benyújtották volna módosítási javaslatukat, ezért kérni kellene ıket, hogy járuljanak hozzá a tervezési díjakhoz. Fizetési ütemezéssel lehetne könnyíteni a kiadásokon, 60 %-ot kellene kifizetni az egyeztetés beadásáig. Tervezést követıen pedig kifizetnék a 40 %-ot. Ha módosítják, akkor az idei évben kétfelé osztanák a költségeket. Ha elfogadják az ajánlatot, el tudják indítani a tervezést. A testületnek koncepciót kell kialakítani, hogyan induljon el a tervezéssel, ha újabb pályázatot ír ki, akkor már ez a testület nem tud dönteni. Rövid az idı arra, hogy valamilyen munkát el tudjanak végezni. Az árajánlatot adó székesfehérvári tervezı, Bodó Beáta javasolja, hogy a digitális térképet vásárolja meg az önkormányzat. Ez a évi költségvetést terhelné. Javasolt egy megbeszélést augusztusban a képviselı-testülettel, addigra a változtatásokat össze lehet győjteni, van lehetıség arra, hogy szeptemberi ülésen meg tudják szavazni a munka elindítását. A költségek a következı év költségvetését terhelnék. Halász Péter képviselı: Küldjenek levelet azoknak, akik esetleg módosíttatni szeretnének. (Vállalkozók, Csákvári Rt. Mg. Szövetkezet stb.)ha a lakosság részérıl valaki valami fontosat szeretne változtatni és arra van is lehetıség, akkor anyagilag is járuljon hozzá. Lehetségesnek tartja, hogy még mindig nem tudnak róla emberek, hogy esetleg akarnának valamit. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Hány javaslat érkezett a módosítással kapcsolatban? Tudomása szerint egy vállalkozó vállalja a módosításokkal járó költségeket. A maga részérıl a következı testületnek a nyakába nem merne bevállalni Ft-ot. Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: A Településszabályozási rendelet módosításával kapcsolatban 4 javaslat érkezett, azóta érkezett még újabb 4 javaslat.

21 21 Csuta Andor képviselı: Lefedi a beérkezett javaslat azoknak a körét, akik a 20 %-os beépítettséget szorgalmazzák, mert ez többeket érint. Amikor a módosítást felvetették, akkor a hivatal részérıl Ft-os összegrıl beszéltek, ezzel szemben kevesebb lett az árajánlat összege. A Településfejlesztési Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy közismert tervezı cégrıl van szó aki az árajánlatot benyújtotta- az általa javasolt összeget el kellene fogadni és el kellene kezdeni a terv módosításával kapcsolatos munkákat. Ez a testület felvállalta és több ciklusra visszahúzódó dolog. A testület munkája ne menjen veszendıbe azért, hogy nem biztosítják a tervezés költségét. Ezt a folyamatot el kell indítani a település továbbfejlıdése érdekében. A lakosság igényli is ezt. Halász Péter képviselı: Egyetért Csuta Andor képviselıvel. Hívják fel a figyelmét a nagyobb vállalkozóknak, hogy van lehetıség a településszabályozási rendelet módosítására. (Nagy Sándor, Mg.Szövetkezet, SOSO Földszer, Csákvári Rt. stb.) Zolnai Sándor képviselı: Következı testületet mindenképpen érinteni fogja, mert 2013-ban ismét át kell tekinteni a településszabályozásról szóló rendelet módosítását. Csuta Andor képviselı: Szabályozási terv módosulna akkor volna lehetıség arra is, hogy a ravatalozó környékén a közmővel ellátott területeket hasznosítani lehetne. Halász Péter képviselı: Ennek kapcsán az értékesítésbıl nem Ft jönne ki, mert legalább 15 ingatlant tudna kialakítani az önkormányzat, mert közmővekkel ellátott. Kereskedelmi és szolgáltató övezeti besorolásban vannak ezek a területek, de arra alkalmatlanok, ezért üdülı vagy lakóingatlanokat lehetne kialakítani ott. Több, mint 3 ha nagyságú területet érint. Kántorné Szarka Veronika képviselı: Egész falura vonatkozik a településszabályozási terv módosítása. Kérdésként merül fel, hogy van- e rá igény? Úgy gondolja, hogy a nagy vállalkozók közül aki akart valamit csinálni vállalta saját költségén. Nem érzi a településszabályozási terv módosításának akkora súlyát. A felszíni vízvezetést kell megoldani, arra nincs 2-3 millió Ft-ja sem az önkormányzatnak. Dr. Nagy István alpolgármester: Elhangzott, hogy jó az árajánlat, de amíg ennél jobb árajánlat sincs, vagy még egy hasonló, addig ne döntsenek, ne kapkodjanak ezzel a módosítással. A következı testületben is lesz még olyan okos ember, mint itt és akkor napirendre fog kerülni ismét a településszabályozási terv.

22 22 Zolnai Sándor képviselı: Szavazásra kellene tenni, hogy szeretne- e döntést hozni a testület az árajánlattal kapcsolatban vagy sem. Csuta Andor képviselı: Csupa okos ember ült itt, 12 év óta is, most jött ki ez, hogy módosítani kellett az elkészült településszabályozási rendeleten. Katonáné Venguszt Beatrix csákvári lakos: Véleménye szerint még lehet árajánlatokat kérni. Kérte a képviselı-testületet hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a beérkezett árajánlat ismeretében elkezdıdjön a településszabályozási rendelet módosításával kapcsolatos munka. A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 149/2010. (VII. 27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a településszabályozási rendelet módosítására beérkezett árajánlatot nem fogadja el. Felhívja a polgármestert, hogy augusztus 15-ig kérjen a hivatal még két újabb árajánlatokat a szabályozási terv módosítása érdekében és azt terjessze a képviselı-testület soron következı ülése elé. Határidı: Felelıs: azonnal Giesz János polgármester - Rákóczi u.-damjanich u. árok kitőzése, szintezése A Rákóczi u., Damjanich u. árok kitőzése, szintezése napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Medgyesi Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: A szóban-forgó településrészen a csapadékvíz elvezetı árok nincs meg, az ingatlantulajdonosok ráépítettek, összeszántották. Meg kell rendelni a földmérıtıl a kitőzést a terület vonatkozásában. Ez újabb költséggel járna és kb Ft+áfa lenne. A kitőzés megtörténte után lehetne a szintezést kialakítani.

23 23 Zolnai Sándor képviselı: Lakossági beadvány is érkezett. A testület komoly segítséget ad, a lakók az árok ásásában közremőködnének. Minden teleknek a felmérését el kell végezni ezért az összegért. A telekviták elkerülhetık, ha megtörténik a felmérés. Lakossági szándék és összefogás van a munka végzésre, akkor úgy gondolja, hogy ezt a munkát el kell végezni. Bakány János képviselı: A felmérés már megtörtént. Amikor majd a kitőzések is megtörténnek az árok fenékszintjét kitőzik, akkor egy lakossági megbeszélést kellene tartani és tájékoztatást adni arról, hogy a pontokat és meg kell ırizni és annak megfelelıen kell elvégezni az árokásást. Kérte az önkormányzatot, hogy ebben adjon segítséget. Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: A lakosságot tájékoztatják és megadják a munkák elvégzéséhez a segítséget miután megtörténik a kitőzés. Több hozzászólás nem lévén kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon döntést a Rákóczi u., Damjanich u árok szintezésének kitőzését a földmérıtıl. A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 150/2010. (VII. 27.) számú határozata Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli Acsai Imre (8088 Tabajd, Dózsa Gy. u.7.) földmérıtıl a Csákvár Rákóczi u. és a Damjanich u között húzódó árok kitőzési munkájának elvégzését, melyhez Ft+ÁFA fedezetet biztosít a felhalmozási tartalék terhére. Felhívja a polgármestert, hogy a kitőzési munkák megrendelése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: Felelıs: Folyamatos Giesz János polgármester Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a képviselı-testület egy korábbi döntésének megfelelıen a Településfejlesztési Bizottság ülésére meghívták azokat a vállalkozókat, üzlettulajdonosokat, akik érintettek lennének a Petıfi utcai parkoló építésével kapcsolatban. Az értesítettek részérıl tejes

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 16-án megtartott nyilvános ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 16-án megtartott nyilvános ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv Készült. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 16-án megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak:

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak: Jegyzıkönyv Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı testületének 2011. november 30 án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Boros János képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı Gyomaendrıd 18/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. július 29-i kihelyezett ülésérıl a gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában (Gyomaendrıd, Népliget). Jelen vannak: Dr. Dávid Imre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. július 27.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 13-19. T A R T A L O M J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. december 17-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. december 17-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. december 17-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 10/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. október 08-i r e n d k í v ü l i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben