J EG Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J EG Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály, Jilling Tibor, Mezriczky Ferenc, Miseta Andrea, Dr. Szűcs Tibor képviselők. köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Mielőtt a képviselőtestület megkezdené ülését tisztelettel köszönti Dr. Illyés Erzsébet megbízott jegyzőt, aki szeptember 1. napjától ellátja Buzsák községben a jegyzői teendőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselő megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Miseta Andrea képviselőt és Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármestert. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 1./ Délnyugat Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása. Előadó: 2./ Tájékoztatás és szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal megalakításáról és törvényi feltételeiről. Előadó: 3./ Buzsák, mint 3000 lélekszám alatti település szándéknyilatkozata az Általános Iskolaépület működtetéséről. Előadó: 4./ Buzsák 982/10. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlására tett szándéknyilatkozat megerősítése. Előadó: 5./ Buzsák, 984/N. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról döntés. Előadó:

2 2 6./ Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokutak és zarándokhelyek fejlesztése. Előadó: 7./ Polgármesteri Hivatal épületének melléképítménnyel történő bővítésére pályázat benyújtása. Előadó: 8./ Köztemetőhöz új kapu építéséhez anyagi hozzájárulás. Előadó: 9./ Tájékoztatók. 98/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 1./ Délnyugat Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása: Előadó: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kiegészítésként annyit szeretne elmondani, mint az a képviselők is már tudják, hogy a Lengyeltóti kistérségi kiválik a Siófoki konzorciumból és egy új Hulladékgazdálkodási Társulást szeretne létrehozni. Többször szó esett arról, hogy a szemétszállítási díjak nagyon magasak, nagyon sok vita volt a hulladékszállítás miatt. A szolgáltató nem tudott kimutatást adni arról, hogy mennyibe kerül az ürítés, ennek ellenére a díjtételek éveken keresztül csak emelkedtek. Ennek hatására - a tabi kistérség, a lengyeltóti kistérség és a fonyódi kistérség és részben a balatonföldvári kistérség is a 104 településből 55 település úgy döntött, hogy új Hulladékgazdálkodási Társulást kíván létrehozni. A fő hulladéklerakó központ Ordacsehi lenne egyenlőre, a későbbiek folyamán tervben van egy hulladéklerakó létesítése is. Arról kell a képviselő-testületnek dönteni, hogy az új társulásba be kíván-e lépni. Az új szervezet teljesen nonprofit alapon fog működni, teljesen önkormányzati tulajdonba lesz, viszont a szemétszállítás ugyan úgy fog működni, mint eddig. Az AVE Zöldfok marad továbbra is a szolgáltató, mivel 2015-ig szállítási szerződése van az Önkormányzatoknak a Zöldfokkal. A szemetet akkor is el kell nekik szállítani, ha a Társulás két részre oszlik.

3 3 Szeptember végéig a két társulásnak a vagyonfelosztást illetően meg kell egyezni. A gesztor település Balatonfenyves lenne. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az új Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásával értsen egyet. H o z z á s z ó l á s o k: Tudomása szerint Tab és Siófok már pereskedtek a szemét miatt és ha jól értesült, akkor Tabot elmarasztalta a bíróság. Most akkor mi a helyzet? Jól tudja alpolgármester úr, de ha Tab nem kezdeményez, sok mindent nem tudtak volna meg. Siófoknak nem volt elkülönített számlája, minden támogatási összeg Siófok költségvetési számlájára folyt be. Ekkor derült ki az is, hogy a díjak azért emelkedtek meg ilyen magasra, mert, amikor megalakult a konzorcium, hitelt vett fel, melynek a törlesztését és annak kamatait 8-10 év múlva kell elkezdeni. A pereskedés során több dologra is fény derült, amiről eddig egyetlen egy konzorciumi tag sem tudott. Mezriczky Ferenc képviselő Igazából nem lát pozitív jövőt az új társulásban azért mert a polgármesterek többsége ugyan az, aki akkor volt, amikor a konzorcium létrejött. Nem tudja milyen változás történt, hogy a véleményük megváltozott. Egész eddig jó volt minden, senki nem foglalkozott azzal, hogy milyen hátrányok érik az Önkormányzatokat, igazából erről a képviselő-testületeknek tudomásuk nem volt. A konzorciumba csak a polgármesterek voltak, ők írták alá a szerződéseket, tájékoztatásokat csak ők kaptak. Azért sem érti az eddigi testületi döntéseket, több esetben a Zöldfok képviselője nem tudott válaszolni bizonyos kérdésekre. Ebbe az új társulásba a nonprofit alapot csak akkor tudja elfogadni, ha látják az új apparátust dolgozni. Ezeket a feltételeket, melyeket polgármester úr elmondott, az akkori polgármesterek teremtették meg, mert nem jártak utána a dolgoknak. Teljesen egyetért képviselő úrral, de ezt a szervezetet a mindenkori polgármesterek fogják felügyelni. Úgy gondolja, hogy valamivel nagyobb ráhatása lesz az Önkormányzatoknak, mint eddig volt. A képviselő-testületnek a díjakra nagy ráhatása nem volt, mert amennyiben a szolgáltató által tett ajánlatot nem fogadja el a testület és nem veti ki a lakosságra, akkor is ki kellett volna fizetni. Az Önkormányzat kényszerhelyzetben volt mindig.

4 4 Jilling Tibor képviselő Elolvasva az anyagot, nem látja konkrétan, hogy elkülönített számlát kell-e vezetni az új Társulásnak. Véleménye szerint kell, hogy legyen egy elkülönített számla, nehogy olyan hibába essenek, mint az előző társulás. Mindenhol elkülönített számlának kell lenni, ahol pályázatról van szó. Itt milliárdokról van szó, elkerülhetetlen a külön számla. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodást fogadja el és reá eső költségvetési hozzájárulást biztosítsa. 99/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1.) Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. 2.) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatot képviselje. Határidő: értesítésre szeptember 30. Felelős: 2./ Tájékoztatás és szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal megalakításáról és törvényi feltételeiről: Előadó: A közös hivatal létrehozásával kapcsolatos előterjesztést is írásban megkapták a képviselők, a határozati javaslatot azonban javasolja módosítani. Mint azt a képviselők is tudják Buzsák Szőlősgyörök községgel közösen kívánnak körjegyzőséget létrehozni. Somogyvár polgármestere megkereste Buzsák községet, hogy ők is szeretnének Buzsákhoz csatlakozni.

5 5 Ennek mindenki nagyon örült, így négy település csatlakozott volna. A hét folyamán azonban polgármester úr egy megbeszélésre hívta az érintett települések polgármestereit, ahol a véleményét megváltoztatta, és egyenlőre nem kívánnak sehova sem csatlakozni, mivel Pamuk községgel megvan a törvényben meghatározott lakosságszám. Szőlősgyörök kiállt eredeti álláspontja mellett, továbbra is Buzsák székhellyel kívánják a közös hivatalt létrehozni. Ma volt Szőlősgyörökben a képviselő-testületi ülés, felkéri jegyző asszonyt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző Szőlősgyörök község képviselő-testülete is úgy gondolja, hogy Buzsák hasonló település, hasonló adottságokkal, együtt tudnak gondolkodni, nincs adósságállománya és közel van egymáshoz a két település. A költségvetési törvény egy melléklete tartalmazza azokat a létszám adatokat, amelyek meghatározzák, hogy milyen létszámmal működhet a közös hivatal. Teljesen azon szinten van mindkét település, hogy senkit nem kell elküldeni, finanszírozza az állam ezt a működést, ha feláll ez a közös hivatal. Szőlősgyörök község képviselő-testülete örömmel üdvözölte ezt a kettős felállást és nagyon szeretnének a buzsáki képviselő-testülettel találkozni. Amennyiben a szándéknyilatkozatot meghozzák a testületek, elkészül a megállapodás-tervezet, az Alapító Okirat, melyet együttes képviselő-testületi ülésen kell elfogadni. Ahogy a képviselő-testületek döntenek, a hivatal azt fogja végrehajtani. Szőlősgyörök község képviselő-testülete örömmel és tisztelettel hozta meg határozatát és ezt javasolja Buzsák község képviselő-testületének is. H o z z á s z ó l á s o k: Mezriczky Ferenc képviselő Csak kérdezni szeretné mi történt Somogyvárral? Mi történt azóta, hogy megvolt a nagy lelkesedés, miért változott meg polgármester úr véleményét? Azt a képviselők is tudják, hogy az első próbálkozás a közös hivatal létrehozására Táska községgel volt, nem kívántak járást változtatni, így nem is csatlakoztak Buzsákhoz. Következő lehetőség Öreglak község volt, konkrét vélemény nem volt, Öreglak úgy látta jobbnak, hogy Somogyvámos községgel alakít ki közös hivatalt. Ezek után jött az a lehetőség, hogy Buzsák és Szőlősgyörök alakít közös hivatalt, és most a három Önkormányzat közül ez a hivatal lett lélekszámilag a legnagyobb. Ezek után jelentkezett Somogyvár, hogy miért változtatta meg álláspontját, nem tudja. Az elmúlt héten hívta fel Somogyvár polgármestere egy megbeszélésre, ahol is elmondta álláspontját.

6 6 Dr. Szűcs Tibor képviselő A maga részéről pozitívnak tartja a döntést és csak üdvözölni tudja, átláthatóbb a dolog. Sokkal jobb együttműködésre számít, eddig is sok közös munka volt Buzsák és Szőlősgyörök között, bízik benne, hogy ez még csak jobb lehet. Azt kérdezi, hogy Gyugy marad ebben a felállásban, hiszen Szőlősgyörökhöz kötődik? Dr. Illyés Erzsébet jegyző Mindegyik Önkormányzat megtartja az önállóságát, mindenkinek önálló költségvetése lesz. Egy hivatalt fog közösen fenntartani, aki a képviselő-testületek munkáját készíti elő és a törvény által meghatározott hatósági feladatokat látja el. Teljesen korrekt szakember gárdával tudják felállítani a hivatalt, mert minden adott. Két település megpróbál együtt gondolkodni, együtt dolgozni ben az önkormányzati választások után van 60 nap, amikor a képviselő-testületek dönthetnek, hogy máshoz csatlakoznak, új hivatalt hoznak létre. Most van két éve ennek a közös hivatalnak, hogy bebizonyítsa ez a hivatal jól működik, és egy jól működő hivatalhoz lehet csatlakozni. Hat települést sokkal nehezebb lenne kezelni, mint kettőt, amikor együtt gondolkodnak, egy a cél, ez mindkét településnek nagyon jó. Két egyenrangú félként működik a hivatal, Szőlősgyörökben a hivatal kirendeltség formájában továbbra is megmarad, a székhely település Buzsák. Nagyon sok szállal kötődik Lengyeltótihoz Gyugy, és úgy gondolja, amíg a jelenlegi polgármester marad a polgármester, addig ez nem is fog változni. Nagyon örül és egyetért Szőlősgyörökkel történő megállapodással, valóban sokkal könnyebb két településnek együtt dolgozni, mint többnek. Ha ez jól működik és ezt mások is látják, akkor úgy gondolja és bízik benne, hogy előbb-utóbb mások is csatlakoznak Buzsákhoz. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosított határozati javaslatot fogadja el. 100/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1./ Buzsák, Szőlősgyörök községek Képviselő-testületei kinyilvánítják, hogy január 1. napjától Buzsák székhellyel közös önkormányzati hivatalt kívánnak alakítani. Egyetértenek abban, hogy a folyamatos ügyfélfogadás biztosítása érdekében Szőlősgyörök községben állandó kirendeltség működjön. 2./ A Képviselő-testületek egyetértenek abban, hogy a megállapodás már évben létrejöjjön, annak előkészítésére felkérik a Polgármestereket és a Jegyzőt.

7 7 3./ Amennyiben Somogyvár és Pamuk községek képviselő-testületei meghozzák döntésüket a csatlakozási szándékukról, attól Buzsák és Szőlősgyörök község képviselő-testületei nem zárkóznak el. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármesterek 3./ Buzsák, mint 3000 lélekszám alatti település szándéknyilatkozata az Általános Iskolaépület működtetéséről: Előadó: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a határozati javaslatra vonatkozóan a 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet egységes határozati javaslatot javasol a 3000 lélekszám alatti települések képviselő-testületeinek elfogadni évtől a pedagógusok munkabérét az állam finanszírozza, az intézményeket illetve a működésükhöz szükséges anyagi eszközöket viszont az Önkormányzatoknak kell hozzájárulni. Úgy gondolja, hogy az Általános Iskolát az Önkormányzat kívánja fenntartani, ameddig csak lehet a 8. osztályt meg kell tartani. Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző A Kormányrendelet azt is meghatározza, hogy a lemondás az nem jelent költséget az Önkormányzatnak. A költségvetés alapján, amennyiben nem forráshiányos az Önkormányzat megállapít egy bizonyos összeget mennyivel köteles támogatni a működtetést. Úgy gondolja mindenféleképpen szükséges, hogy a település rendelkezzen az intézménye felett, Szőlősgyörökben is ragaszkodnak az iskolához, ott is ezt a határozatot hozta meg a képviselőtestület. H o z z á s z ó l á s o k: Góz Mihály képviselő Buzsák mindig jó gazdája volt az Általános Iskolának, folyamatosan fejlesztette, pályázatokat nyújtott be, felújította. A maga részéről is úgy gondolja semmiképp nem szabad erről lemondani a jövőben sem. Mindenképpen a döntés meghozatala mellett van és a határozati javaslatot támogatja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Általános Iskola-épület működtetését vállalja.

8 8 101/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt /5/ bekezdésében foglaltak alapján vállalja az Önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon Nkt.76. -a szerinti működtetését. Felelős : Határidő: azonnal 4./ Buzsák 982/10. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlására tett szándéknyilatkozat megerősítése: Előadó: Mint azt a képviselő-testület is tudja a Buzsák 982/10. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatosan a nyilatkozatot a polgármester megtette. A adás-vételi szerződés aláírásra, az ingatlan vételára kifizetésre került, azonban a tulajdonjog bejegyzéséhez szükség van a képviselő-testület határozatára is, melyben megerősíti az elővételi joggal kapcsolatos állásfoglalását. Kéri a képviselő-testületet továbbra is tartsa fenn azon szándékát, hogy az elővásárlási joggal élni kíván és a megállapodást hagyja jóvá. 102/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület megerősíti azon szándékát, hogy a Buzsák 982/10. hrsz. alatt nyilvántartott 1353 m2. hétvégi ház elnevezésű ingatlan egészéhez viszonyított 762/8124-ed illetőség elővásárlási jogával élni kíván. 2./ A fenti ingatlan vásárlására vonatkozóan szeptember 20. napján a Kötcsei Önkormányzattal megkötött adás-vételi szerződést jóváhagyja.

9 9 3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat Kivonatot Kötcse Község Önkormányzat jogi képviselőjének a tulajdonjog bejegyzéséhez küldje meg. Felelős : Határidő: azonnal 5./ Buzsák, 984/N. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról döntés: Előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Buzsák 984/N. hrsz. alatt fekvő egyéb helyiség elnevezésű ingatlant, mely Csisztafürdőn található a tulajdonosa értékesíteni kívánja. Mivel azonban az ingatlan önkormányzat tulajdonát képező földterületen található, ezért az Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A képviselő-testületnek dönteni kell, hogy az elővásárlási jogáról le kíván-e mondani, vagy élni kíván jogával. A vételi ajánlat alapján a jelenlegi bérlők 5 millió Ft. értékben végeztek az ingatlanon fejlesztést, melyet kérnek megtéríteni, valamin a kialkudott vételárat 1 millió Ft %. ÁFA összegben állapították meg. A fenti összegért a jelenlegi bérlők is megvásárolnák, de az elővásárlási jog az Önkormányzatot illeti, ezért kell most dönteni. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. H o z z á s z ó l á s o k : Véleménye szerint nem biztos, hogy a fenti ingatlan elővásárlási jogáról le kellene mondani. Ha az Önkormányzat úgy áll anyagilag, hogy ezt megveheti, akkor ő javasolná megvásárolni. Csisztafürdőn elindul egy fejlődés, ez egy működő üzlet, nem kellene erről lemondani. A vásárlást követően az Önkormányzat is bérbe adhatja. Egy vendéglátó egységről van szó, nem biztos, ha nem magántulajdonba marad, hogy késő estig nyitva is lesz. Mezriczky Ferenc képviselő Azt kérdezi van-e jelentősége annak, hogy ki a tulajdonos? A jelenleg is bérlik a helyiséget, az egy más kérdés, hogy ő tulajdont szeretne szerezni. Nem hiszi, hogy rosszabbul fog működni az üzlet, ha működteti és nem tulajdonos lesz, mint most.

10 10 Góz Mihály képviselő Azt kérdezi polgármester úrtól, hogy az Önkormányzatnak erre a vásárlásra e Ft. - van-e anyagi fedezete? Amennyiben van az Önkormányzatnak erre pénze, akkor ő is a vásárlás mellett van. Dr. Szűcs Tibor képviselő Át kell gondolni, hogy a testület lemondhat-e róla. Ha lemond, a későbbiek folyamán a testület nem fogja-e megbánni, hiszen valóban Csiszta fejlődik. Ha van rá lehetőség, akkor az elővásárlási jogával éljen a testület és vásárolja meg az ingatlant. Mezriczky Ferenc képviselő Az a véleménye, hogy amilye van az Önkormányzatnak arról lemondunk, ami meg nem volt ott meg vesz. Egyetért azzal, hogy meg kell nézni, hogy az Önkormányzat hogyan áll anyagilag, és ha van rá fedezet, akkor javasolja a vásárlást. A falu nem fogja azért elmarasztalni a testületet, mert Buzsák vagyonát gyarapítja. Jilling Tibor képviselő Véleménye szerint akié az ingatlan, azé legyen a felépítmény is. Különböző viták forrása lehet, ha az ingatlan az Önkormányzaté, a felépítmény pedig másnak a tulajdonában van, ezért vagy a teljes vásárlást javasolja, vagy a teljes értékesítést. Mivel vagyonról van szó, nem kell névszerinti szavazást elrendelni? Az Önkormányzat anyagilag jól áll, a fedezete megvan a vásárlásnak. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy név szerinti szavazást rendeljen el. 103/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a Buzsák 984/N. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatosan névszerinti szavazást rendel el.

11 11 Az elhangzott hozzászólások alapján kéri a képviselőket név szerint szavazzanak, hogy a Buzsák 984/N. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról le kívánnak-e mondani. A szavazás az alábbi: - Góz Mihály képviselő ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - Jilling Tibor képviselő ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - Mezriczky Ferenc képviselő ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - Miseta Andrea képviselő ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - Dr. Szűcs Tibor képviselő ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról - ne mondjon le a testület az elővásárlási jogáról A szavazás alapján a képviselő-testület nem mond le az elővásárlási jogáról, ezért viszont javasolja, hogy a jelenlegi bérlő az általa beruházott fejlesztésről szóló számlákat, dokumentációkat mutassa be, mivel a megállapodásban 5 millió Ft. értékű fejlesztésről van szó, és annak megtérítését is kérik. 104/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület a Buzsák 984/N. hrsz. alatt fekvő, egyéb helyiség elnevezésű 35 m2. területű, önálló felépítmény - mely természetben Buzsák Csisztafürdőn található elővásárlási jogáról nem kíván lemondani. 2./ A képviselő-testület felhívja az ingatlan jelenlegi bérlőjét, hogy az általa végrehajtott fejlesztés értékéről 5 millió Ft. - szóló dokumentációkat mutassa be. 3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse, valamint felhatalmazza az adás-vételi szerződés megkötésére, aláírására. Felelős : Határidő: 30 napon belül

12 12 6./ Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokutak és zarándokhelyek fejlesztése: Előadó: A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére 150 millió Ft. összeg erejéig. A pályázat 100 %-os támogatottságú, saját erő biztosítása nem szükséges, csak a tervezői költségeket kell a képviselő-testületnek biztosítani. Ennek keretében lehetőség lenne a Tájháznál egy új múzeum létesítésére a hozzátartozó vizesblokkal együtt, a kerítés felújítására, valamint a színpad lefedésére, valamint a műemlék Fehér Kápolnához egy mosdóhelyiség kialakítására és egy egyedi díszkapu valamint egy kőoltár létesítésére. Ezekhez a fejlesztésekhez a Műemlékvédelem is hozzájárul, mivel nem kell hozzá önerő, ezért az Önkormányzatnak a pályázat benyújtásával veszteni valója nincs. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 31. napja. Kéri a képviselő-testületet mondja el véleményét, javaslatát. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Szűcs Tibor képviselő Polgármester úr által elmondott pályázati lehetőséget támogatni tudja, az idegenforgalom növelő beruházásról van, és valóban nincs mit veszíteni. Javasolja a képviselő-testületnek értsen egyet a pályázat benyújtásával. 105/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület pályázatot nyújt be a DDOP-211/D-12. azonosítószámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű kiírásra Vallási turizmus fejlesztése, beleértve a zarándokutak és zarándokszálláshelyek fejlesztése projektre. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációkat aláírja. Felelős : Határidő: szeptember 30.

13 13 7./ Polgármesteri Hivatal épületének melléképítménnyel történő bővítésére pályázat benyújtása: Előadó: Tájékoztatja a testületet, hogy fűtéskorszerűsítésre is van pályázati lehetőség, biomassza kazán beállítására település közül 600 település nyújthat be erre pályázatot, ezek a települések között van Buzsák is az óvodával és hivatal épületével. Készült egy felmérés, mely szerint az Önkormányzatnál új kazánházat kellene építeni, mivel a jelenlegi kazánház erre nem megfelelő. A jelenlegi garázs végébe azonban lehetne egy új kazánházat és tűzifatárolót építeni. Az óvodánál megoldható, ott van elég hely és a biokazán beépíthető. A pellet gyártás és felhasználás nem jöhet számításba, mivel az munkahelyteremtésnek számít és 5 évig támogatja az állam. Ez a pályázat is 100 %-os támogatottságú, kéri a hozzászólásokat. H o z z á s z ó l á s o k: Dr. Szűcs Tibor képviselő Ebbe a pályázati lehetőségbe az orvosi rendelő nem fér bele, mivel nagyon sokat kell fizetni a gázfűtésért. Most ebbe a pályázati lehetőségbe nem fér bele, de a későbbiek folyamán lehet rá lehetőséget keresni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a pályázat benyújtásával. 106/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltségéhez a Startmunka Mintaprogram keretében Bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogram projektre.

14 14 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációkat aláírja. Felelős : Határidő: szeptember / Köztemetőhöz új kapu építéséhez anyagi hozzájárulás: Előadó: A temetőben elkészült a ravatalozó előtti térkövezés, sajnos a falumegújítási program keretében a temetőre pályázati lehetőség nincs, azonban úgy gondolja, hogy a temető kaput önerőből az Önkormányzat elkészíthetné. Három kapuoszlop készülne hasonló kivitelben, mint a ravatalozó épülete tégla, terméskő -. A betonozást a közhasznú dolgozók elvégeznék, a kő Ft. értékben megvásárlásra került, csak a bontott téglát kellene megvásárolni. A munkálatokat Balogh István buzsáki vállalkozó társadalmi munkában elvégezné. A kovácsolt vas kapukat a Műemlékvédelem nem javasolja, ezért deszkából kifaragott kapukat terveztek. Szeretné, ha az új kapu a halottak napjára elkészülne. Kéri a képviselő-testületet, hogy a kapu költségeit a évi költségvetése terhére vállalja. 107/2012. (IX.27.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a temetőnél létesítendő új kapu építési költségeit építőanyag vásárlás - a évi költségvetése terhére vállalja. Felelős : Határidő: értelem szerint

15 15 9./ T á j é k o z t a t ó k: Tájékoztatja a képviselőket, hogy sok szülő köszönetét fejezte ki, amiért az Önkormányzat térítésmentesen biztosította a tankönyveket azoknak a gyermekeknek is, akiknek egyébként fizetni kellene a tankönyvekért. Góz Mihály képviselő Köszönetet nem csak azok a szülők mondtak, akik ingyen kapták a tankönyveket, hanem valamennyi szülő akiknek a gyermekeinek egyéb feltételek alapján ingyenes a tankönyv köszönetét fejezte ki a tankönyvosztáskor. Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a stációk felújítására vonatkozóan megkereste Grátz Antal tervezőt. Szívesen vállalja tervezést, amennyiben majd erre lesz pályázati kiírás. Véleménye szerint a jelenlegi stációkat teljes egészében el kellene bontani és az újakat legalább 1 m-rel beljebb kell megépíteni, a mostani stációk elé és az utat min. 2 m- rel szűkíteni kell. Ez annyiból is jó lenne, mert a temető felső részén már a sírok túlnyúlnak a stációkon. Mezriczky Ferenc képviselő Mi lesz azzal a hellyel, ahonnét a régi stációk elkerülnek, újra ki lesznek mérve temetkezés céljára? Nem kellene az utat beszűkíteni, amennyire csak lehet az új stációkat a régi mellé kellene építeni. Nem kellene az üres helyeket kimérni, a temetéseken sokan vannak, az üres hely kell. Ő már többször felvetette, hogy a temetőben nincs egyetlen egy fa sem és a nyári időszakban bizony elkelne az árnyék, az üres helyre lehet fákat ültetni. Ő sem ért egyet az út beszűkítésével. Szerinte sem kellene az utat beszűkíteni, ő is azt mondta, ha teljesen a régi stációk elé kerül az új, akkor hozzájárul. Elmondja továbbá, hogy a Horvát testvértelepüléssel az új megállapodás elkészült, aláírására a Szüreti Napok rendezvényen kerül sor ünnepélyes keretek között. Ezúton tisztelettel meghívja a képviselő-testület valamennyi tagját a rendezvényre. Tájékoztatja a testületet, hogy a Sm. Rendőrkapitányság tájékoztatta az Önkormányzatot miszerint a Fonyódi Rendőrkapitányság vezetőjét felmentették, az új kapitányságvezető Horváth László. Az ÖNHIKI pályázat II. ütemére a benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.

16 16 A sportöltöző felújítását a jövő hét folyamán megkezdik, a tetőépítéssel kezdik. Elmondja továbbá, hogy a Faluház 534 e Ft. áram-visszatérítést kapott, továbbá a hivatal 135 e Ft. gázvisszatérítést kapott az elmúlt év elszámolása alapján. Ebből is látszik, hogy a képviselőtestület jól döntött, amikor a lámpatestek cseréje, korszerűsítése mellett döntött. Úgy gondolja, hogy az emelkedő árak mellett az Önkormányzat jól gazdálkodott, sokat megtakarított. A mezőgazdasági program keretében vásárlásra került egy traktor pótkocsi, valamint egy eke valamint pályázatot nyújtottak be traktorvásárlásra is. Amennyiben a pályázat nem lesz nyertes, úgy kéri a képviselő-testületet járuljon anyagilag hozzá a traktorvásárláshoz. Egy 50 LE-s gép vásárlására gondoltak, amivel esetleg a téli időszakban a havat is lehetne tolni, valamint a kitermelt földet valamint fát sem a kis traktorral kellene elszállítani. A mezőgazdasági programot az állam nagyban támogatja, ezért a jövőben is erre kell az Önkormányzatnak alapozni. Kevésnek tartja az 50 LE-s gépet, ha már vásárol az Önkormányzat, akkor nagyobb teljesítményűt vegyen, elsőkerék meghajtásút. Kerüljön többe, de legyen jobb, amit jobban ki is tud használni. Mezriczky Ferenc képviselő Arra kér választ, hogy a patakmeder kitisztítására mikor kerül sor. Most nincs benne víz, a mederbe élő fák nőttek, amit most ebben a száraz időben ki lehetne vágni. Nagyobb esőzés alkalmával ezek a fák a hordalékot felfogják. Javasolja továbbá a lakosság figyelmét felhívni, hogy a kertek végén lévő patak medrét és a part részt mindenki kaszálja le. A patak tisztítása megkezdődött, a központtól az új út felé már egészen jól ki is tisztították. Ha arra elvégeznek, a másik oldal is a tisztításra kerül. Véleménye szerint a közhasznú dolgozók a fákat ki tudják vágni és a kaszálást is el tudják végezni, nem kell a lakosságot felszólítani. megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, a rendkívüli ülést bezárja. Kmf. Dr. Illyés Erzsébet Mb. jegyző Hitelesítők: Kara Lajos polgármester Miseta Andrea képviselő Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 4-én megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Varga Lászlóné jegyző, - Zakariás Zoltán alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 28.-34. (III. 6.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. február 6-án (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben