J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály, Mezriczky Ferenc, Miseta Andrea, Dr. Szűcs Tibor képviselők. Távolmaradt Jilling Tibor képviselő. köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti Tóth Andrásné védőnőt, Sándor Péter mb. őrsparancsnokot, Mezriczky Tünde pénzügyi vezetőt, Darab Csaba műszaki főelőadót. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármestert és Dr. Szűcs Tibor képviselőt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 1./ A képviselő-testület rendelet-tervezete a temető használatának szabályairól. Előadó: 2./ Beszámoló a évi III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról. Előadó: 3./ Beszámoló a rendőrség munkájáról. Előadó: Dr. Heffer Attila mb. kapitányság vezető

2 2 4./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat tevékenységéről. Előadó: Dr. Szűcs Tibor háziorvos 5./ Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről. Előadó: Tóth Andrásné védőnő 6./ Rendszerfüggetlen elemek átadásáról szóló megállapodás megkötése a DRV Zrt-vel. Előadó: 7./ Javaslat nyilatkozat adására hulladékgazdálkodási feladat ellátásához. Előadó: 8./ Tájékoztatók. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 115/2013. (X:31.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 1./ A képviselő-testület rendelet-tervezete a temető használatának szabályairól: Előadó: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Darab Csaba műszaki ügyintéző. A temető használatával kapcsolatos előterjesztést valamint a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.

3 3 A korábbi temető rendelet aktualizálására nagy szükség volt, hiszen az utóbbi időben mindenki saját maga döntötte el, hogy mekkora és milyen nagyságú síremlékeket állíttasson. Vannak olyan síremlékek, melyek túlnyúltak már a régi stációkon is, sőt akadályozzák a sírok közötti közlekedést is. Most elkészültek az új stációk, elkészült az út egy része is, ezért mindenképpen szükséges volt a rendelet megalkotása. Oldalanként 1,25 m-rel kerültek beljebb a legfelső stációk. A jobb oldalon voltak olyan síremlékek, melyeknek az előkertjei túlnyúltak a stáción, már a közterületet is elfoglalták. Ezeket az előkerteket sajnos le kellett bontatni. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a jelenlegi rendelet-tervezet kiküldése után megjelent egy jogszabály, amely a temetkezéssel kapcsolatos előírásokat szabályozza, amit szintén be kellene építeni már az új rendeletbe. Megkéri Darab Csabát, hogy erre vonatkozóan tájékoztassa a képviselőket. Darab Csaba műsz.főea. Az előterjesztést annyiban egészítené ki, hogy a temetőkről szóló törvény 41. -a alapján a Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesületet a díjtételek vonatkozásában nem változott - meg kellett keresni. A visszaérkezett jelzés alapján a rendelet-tervezetbe szereplő díjtételek megfelelnek Somogy megyében a hasonló települések által hozott rendeleteknek. A módosítással kapcsolatosan elmondja, hogy a héten jelent meg a Magyar Közlönyben 779/2013. Kormányrendelet, ami a temető törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosításáról szól. Elég széles rétegben érinti a végrehajtásról szóló kormányrendelet, ami valamelyest érinti a jelenlegi tervezetet is. A tervezet 9.. (1) bekezdése szerint Sírboltot (kriptát) a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon építési engedéllyel lehet építeni.ˇ Ezt a kormányrendelet annyiban módosítja ezt a kitételt, hogy a sírbolt építéséhez nem kell építési engedély. Javasolja a 9.. (1) bekezdéséből az építési engedéllyel kifejezést kivenni, ellenben a külön jogszabályban meghatározott esetet és módot hagyja meg a testület. A 13. -ban szerepel a hatálybalépés ideje november 1. -, ezt javasolja december 1. napjában meghatározni, hogy a temető üzemeltetőnek is és a lakosságnak is legyen ideje megismerni az új rendelet-tervezetet. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Belügyminisztérium készítette a Kormányrendelet előterjesztését, illetve a rendeletet. Sok pozitív dolog is van benne, végre szabályozza a temető üzemeltetőjének, a sírhely méretének, sírjeleknek a túltemetkezését. Van azonban egy olyan szabályozás benne, amit ő diszkriminatív rendelkezésnek tart, ez pedig a szociális temetés.

4 4 Az Önkormányzatoknak, illetve a temetőt üzemeltetőnek szociális parcellát kell kijelölni. Ezt az Alapvető Jogok Biztosának jelezte is, mivel az Ombusmann az, aki javaslatot tehet a jogalkotónak a rendelet kijavítására, módosítására. Azt gondolja, hogy a temetőben nem szabad megkülönböztetni a gazdagokat és szegényeket, ami elég széles réteget fog majd érinteni. A buzsáki temető méreteit ismerve sem szerencsés egy szociális parcella kijelölése. H o z z á s z ó l á s o k: Mezriczky Ferenc képviselő Véleménye szerint meg kellene várni a Kormányrendelet elfogadását, megjelenését. A közzétételről, a lakossággal való megismertetésről mi az elképzelés? A többi rendelet-tervezetről sincs a lakosság tájékoztatva szomszédjog -, így nem sok értelmét látja a rendeletek megalkotásának, ha nincs tudomás arról, hogy mit kell betartani. Az egy dolog, hogy van egy rendelet, de milyen alapon történik a büntetés, a számonkérés, ez hasonlóképpen alakul a temetőnél is gondol itt a stációk építése miatt a sírkertek építésére, bontására. Az, hogy az Önkormányzat hirdetőtáblájára ki van függesztve, azt sem tudja a lakosság, azt is hirdetni kellene, hogy itt megtekinthető. Góz Mihály képviselő A legtöbb helyen a temetőben van egy olyan jól látható hely, ahol a rendelet azon része, ami a lakosságot érinti kifüggesztésre kerül, és mindenki tájékozódhat. Ennek meglehetne teremteni a feltételeit esetleg a ravatalozó mellett. Darab Csaba műsz.főea. A hirdetőtáblával kapcsolatosan annyit szeretne mondani, hogy a kormányrendelet az üzemeltető részére kötelezettséget állapít meg a hirdetőtáblával illetve a nyitva tartás kifüggesztésével kapcsolatos kötelezettségéről. Úgy gondolja, ha a képviselőtestület a rendelet-tervezetet elfogadja, akkor a hatályos rendeletről tájékoztatja a temető üzemeltetőjét illetve azokról a hiányosságokról, amelyeket az üzemeltetéssel kapcsolatban a temetőben megállapítanak, felhívjuk a figyelmet ezeknek a pótlására (hirdetőtábla, nyitvatartási idő kifüggesztése, stb.). Az előtte elhangzottakhoz annyit szeretné meg elmondani, hogy a nyitvatartási időn kívül a kapukat zárva kell tartani, a kulcsot pedig a temető üzemeltetőjétől, illetve az Önkormányzattól kell elkérni. Minden javítást, síremlék építést nyilván kell tartani.

5 5 Ahogy az már elhangzott az elfogadott temető rendeletet a temetőbe is ki kell függeszteni. Dr. Illyés Erzsébet jegyző Ezt a rendeletet és a szomszédjogról szóló rendeletet a helyi újságban meg lehetne jelentetni. Mezriczky Ferenc képviselő Véleménye szerint ezt a rendelet nem olyan jellegű, mint a szomszédjogról szóló rendelet, hiszen a temetőnek van egy üzemeltetője. Azok a problémák, melyek előfordultak a temetőn, az nem az Önkormányzat, nem a képviselő-testület vonható felelősségre ezekért a dolgokért, hanem a temető üzemeltetője. Hiszen ezeket a dolgokat neki kellene észrevenni, függetlenül ettől az új rendelettől. Úgy gondolja, hogy a temető rendben van tartva, egyetlen gond volt az útba benyúló síremlékek. Több személyt megkérdezett, akik szerint már több mint 50 éve így vannak ezek sírok. A temető üzemeltető nem volt itt 50 éve, rendelet erre vonatkozóan nem volt. Lehet vádaskodni, de a sok régi sírt nem fogják felszedni, ez a rendelet azokra fog vonatkozni, akik a hatálybalépést követően kívánnak síremlékeket építeni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a temető használatának szabályairól szóló rendelet-tervezetet fogadja el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 12/2013. (XI.1.) sz.rendelet A képviselő-testület 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6 6 2./ Beszámoló a évi III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról: Előadó: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető. A III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Mint ahogy azt a képviselők látják a kiadások eredeti előirányzata e Ft, volt, a teljesítés pedig e Ft. Ez abból adódik, hogy nem voltak betervezve azok a pályázati pénzek, melyeket ki kellett év közben fizetni. Megkéri Mezriczky Tünde pénzügyi vezetőt, hogy a végrehajtással kapcsolatosan tájékoztassa a testületet. Mezriczky Tünde pü.vezető Mint ahogy polgármester úr elmondta, az a pályázat nem volt betervezve, amit a Tájház és a Kápolnához kellett attrakciós pályázat -, mivel a költségvetés tervezésekor nem állt rendelkezésre aláírt támogatási szerződés ezekre a munkálatokra. Ez a pályázat túlnyomó részt beruházás, de van egy 20 millió Ft-os része is, amely olyan egyéb kiadásokat tartalmaz, ami a dologi kiadásokban jelenik meg. Novemberben mindenképpen kell egy költségvetés módosítást végrehajtani, ahol már megjelennek ezek az összegek is. Úgy gondolja, hogy a III. negyedévnek megfelelő az előirányzatoknak a szeptember 30-i állapota. H o z z á s z ó l á s o k: Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester A beszámoló 3.sz. mellékletében szerepel egy munkagép (hótolólap) beszerzése 675 e Ft. értékben, mit takar ez? Mezriczky Tünde pü.vezető Az Önkormányzat a kicsi traktorra rendelt egy hótolólapot, ami még nem érkezett meg. A tároló épület építésével kapcsolatosan elmondja, hogy ez az értékteremtő startmunka program keretén belül készült.

7 7 Az értékteremtésben szerepelt még a viacolor gyártás is. Nyár folyamán a Munkaügyi Központhoz kérelemmel fordult az Önkormányzat, hogy a viacolor gyártás anyagköltségéről sóder, cement csoportosítsanak át 2 millió Ft-os összeget az épület építésére, mivel erre a munkálatokra nem volt elegendő az az összeg, amelyet jóváhagytak. Pályázaton belül volt arra lehetőség, hogy átcsoportosítsák, a pénz nem veszett el. Szeretné tájékoztatni a testületet pár szóban az új közmunkaprogramról. A téli átmeneti közmunkaprogramban november 1-től 33 ember fog részt venni. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek három különböző tanfolyamon fognak részt venni március 31-ig, tehát fizikai munkát nem végeznek, szakmákat fognak tanulni. Motorfűrész kezelő és település karbantartó tanfolyamok lesznek, melyekre Lengyeltótiba kell átjárni oktatásra, továbbá 10 fő részére itt Buzsákon alapkompetencia oktatás lesz. Valamennyien 8 órás munkabért kapnak a tanfolyam ideje alatt. Góz Mihály képviselő Szeretné megköszönni polgármester úrnak az iskolában a szabadtéri padok lerögzítéséhez, valamint az udvaron lévő veszélyes fa balesetvédelmi elhárításához nyújtott segítséget. Mezriczky Ferenc képviselő A beszámoló 1.sz. mellékletében a közhatalmi bevételek, helyi adó e az előirányzat, a teljesítés viszont e Ft. Mitől lett alábecsülve? A bérleti díjbevételek szintén 250 e Ft. az előirányzat, e Ft. a teljesítés. Mezriczky Tünde pü.vezető Nem lett alábecsülve, az előterjesztésben is szerepel, hogy a gépjármű adó 60 %-át tovább kell utalni. Szeptember adófizető hónap, márciusban és szeptemberben folyik be nagyobb összeg adóbefizetésből. Októberben került tovább utalásra, ebben a beszámolóban még szerepel a teljes szeptember havi befizetés, valamint jóval több iparűzési adó folyt be, mint ami tervezésre került. Azért nem alultervezés történt, mert a Magyar Horizont márciusban küldött előleget annak ellenére, hogy már az elmúlt évben sem folyt termelés Buzsákon. Ezt nem került a költségvetésbe betervezésre. Azt viszont minden képviselő tudja, hogy az elmúlt évben befizetett iparűzési adót visszakérték, és valószínűleg ezt is jövő évben vissza fogja kérni. Ezen felül némi javulást mutat az iparűzési adó fizetés.

8 8 Nem érti miért probléma az, ha több bevétel folyik be az Önkormányzat számlájára. Ettől az évtől kezdődően az őstermelők is fizetnek iparűzési adót, továbbá azok a mezőgazdasági vállalkozók is ide fizetik az iparűzési adót, akik Buzsákon végzik tevékenységüket, de nem itt laknak. Továbbá olyan vállalkozók is fizettek arányosan adót, akik valamilyen munkát végeztek itt. Eddig ezek elveszett pénzek voltak. Mezriczky Ferenc képviselő Azért okoz problémát, mert ezek az összegek kirívóan magasak és nem érti mitől ilyen nagy az eltérés. Mezriczky Tünde pü.vezető A gépjárműadó nem helyi adó, átengedett központi adó, a helyi adókat részletesen a 6.sz. melléklet tartalmazza. Az 1-2. melléklet összevontan Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal, Tulipán Óvoda költségei - tartalmazza a számadatokat. A 6.mellékletből világosan kitűnik, hogy minden helyi adó a tervezettnek megfelelő, egyedül az iparűzési adó, ami a tervezetthez képest kiemelkedően magas. A bérleti díjbevétel azért lett több, mert időközben a Klebelsberggel az Önkormányzat kötött egy megállapodást a Faluház bérbeadására tornaórák tartására ( Ft/hó), továbbá a mezőgazdasági tanfolyam tartására is bérleti szerződést kötött az Önkormányzat szintén a Faluház bérbeadására. A költségvetés tervezésekor, elfogadásakor ezekről még nem volt szerződés, ezek év közben történtek. Arról, hogy az Önkormányzat bérbe adja a Faluházat és bérleti szerződést köt arról tudott a testület és arról is tudott, hogy az Önkormányzat szállítja az iskolás gyerekeket Lengyeltótiból és Táskáról. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester A bérleti díjjal kapcsolatosan kérdezi, hogy a Csisztafürdőn kivetett területbérleti díj ügye hogyan áll, fizetett-e a kötelezett? Pontosan nem tudja mennyit fizetett, de nagyobb összeget fizetett be, a két másik üzletre a tartozás jelzálogjogként bejegyzésre került. Több olyan ingatlanra is az Önkormányzat jelzálogjogot jegyeztetett be, amelyek után adótartozás áll fenn.

9 9 Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 116/2013. (X.31.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót e Ft. bevétellel és e Ft. kiadás teljesítéssel elfogadja. 3./ Beszámoló a rendőrség munkájáról: Előadó: Dr. Heffer Attila mb. kapitányság vezető A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Sándor Péter a Lengyeltóti Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka. A rendőrség munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület írásban megkapta. Szeretné megköszönni a rendőrség munkáját, hiszen valamennyi községi rendezvényen és előtte is jelen vannak, a jelenlét nagyon sokat jelent a lakosság számára. Nagyon örül annak, hogy a beszámoló szerint a bűnelkövetések száma a község csökkent, reméli a jövőben is ez így marad. A településen nagyon jól működik a lakosság részéről a jelzőrendszer. Köszöni a rendőrségnek, hogy bármilyen jelzésre jönnek és itt vannak. Amennyiben van kiegészítés a beszámolóhoz, kéri őrsparancsnok urat tegye meg.

10 10 H o z z á s z ó l á s o k: Sándor Péter mb. őrsparancsnok A beszámoló eléggé részletesen beszámol arról a munkáról, ami a települést érinti. A bűncselekmény számának a csökkenése abból is adódik, hogy 2012-ben változott a szabálysértési törvény, az értékhatár Ft-ról Ft-ra módosult. A csökkenés ennek is és egy kicsit a jelenlétnek is köszönhető. A szabálysértési törvény olyan módon változott, hogy sokkal határozottabban, gyorsabban tudnak fellépni az elkövetőkkel szemben. Itt Buzsákon a négy tulajdon elleni szabálysértésből (falopás, terménylopás,) három esetben rögtön szabálysértési őrizet lett. Úgy gondolja, hogy ennek a módosításnak van egy visszatartó ereje. A 2013-as évben sikerült azt a bandát elfogni és jelenleg is börtönbüntetésüket töltik, akik a vagyon elleni lopások nagy részét elkövették. Buzsákon a jelzőrendszer különösen jól működik a többi településhez képest. A település körzeti megbízottja is helybeli, ami nagyon nagy előnyt jelent a községnek és szintén itt lakik egy nyomozó is, ami a településnek - véleménye szerint - óriási előnyt jelent. Szeretné megköszönni az Önkormányzatnak azt a támogatást, amit a rendőrségnek a munkájukhoz nyújt, ez számukra nagy segítség minden hónapban. Az a segítség, hogy a rendőrség a jelzésekre itt vannak, jönnek. Annyi kérése még lenne, hogy a halottak napja miatt többet járőrözzenek a községben. Sándor Péter mb.őrsparancsnok A halottak napja miatt dupla járőrszolgálattal lesznek jelen, de kérné, ha van rá lehetőség a közhasznú dolgozók a járőrözésbe a temetők környékén segítsenek be. Miseta Andrea képviselő Jó dolognak tartja az Ön rendőre telefonszolgálatot, hiszen bármilyen észrevétel van, a megadott telefonszámon rögtön a járőröző rendőröket lehet elérni, és azonnal a helyszínre tudnak sietni. A faluban is nagyon sokan ismerik már ezt a rendszert, és nagyon sok helyen propagálták is, köszöni szépen.

11 11 Sándor Péter mb.őrsparancsnok Érdemes ezt a telefonszámot minél jobban elterjeszteni, mert ezt a számot a szolgálatos rendőr veszi fel és azonnal tud reagálni a bejelentésre. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendőrség munkájáról szóló beszámolót fogadja el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 117/2013. (X.31.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a rendőrség munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat tevékenységéről: Előadó: Dr. Szűcs Tibor háziorvos A háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót írásban megkapták, amennyiben a háziorvosnak van kiegészítése, kéri tegye meg. Továbbá kéri tájékoztassa a testület a évben elnyert pályázatról is. Dr. Szűcs Tibor háziorvos Mint ahogy a tájékoztatójában is írta lényeges változás az elmúlt évekhez képest nem sok változás történt, ami változás van, az szerepel benne. Mint azt mindenki tapasztalhatja egyre kevesebb szakorvos van, ennek ellenére megpróbálnak mindent megtenni. Ők megpróbálnak ahol csak lehet spórolni. Ami kedvező tendencia, hogy a daganatos betegségeket igyekeznek időben felmérni, kivizsgálni. Jó arányt mutat, hogy 1-2 ilyen jellegű halálozás történt a községben. Igyekeznek rájuk figyelni, szűrni és kezelni.

12 12 A 2012-es pályázat keretében 700 e Ft. értékben komplex számítógépes rendszer, nyomtató, sürgősségi ellátáshoz szükséges berendezéseket nyert a háziorvosi szolgálat. Most már a tulajdonukban van, nagyon jó dolog volt ez a pályázat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 118/2013. (X.31.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 5./ Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről: Előadó: Tóth Andrásné védőnő A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Tóth Andrásné védőnő. A védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót mindenki írásban megkapta. Kéri, amennyiben a védőnőnek van kiegészítése tegye meg, illetve kéri a hozzászólásokat.

13 13 H o z z á s z ó l á s o k: Góz Mihály képviselő Mint a Buzsáki Általános Iskola igazgatója szeretné megköszönni a védőnőnek az iskolás gyermekek körében végzett prevenciós munkáját. Nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is próbálja nevelni az intézmény honlapján közzétett fontos tájékoztató anyagokkal, ezzel az intézmény színvonalát is emeli. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 119/2013. (X.31.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 6./ Rendszerfüggetlen elemek átadásáról szóló megállapodás megkötése a DRV Zrt-vel: Előadó: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Darab Csaba műszaki főelőadó. Az előző ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendszerfüggetlen elemek vonatkozásában részletes tájékoztatást kér. Ez megtörtént, erre vonatkozóan került újra napirendre az előterjesztés.

14 14 Darab Csaba műsz.főea. A víziközművekről szóló jogszabály rögzíti a rendszerfüggetlen elemeket, ezek az elemek az irányítástechnikai berendezések. Ez a víziközmű szolgáltatás része, a törvény erejénél fogva átszállnak a DRV tulajdonába. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendszerfüggetlen elemek átadásáról szóló megállapodás-tervezetet fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 120/2013. (X.31.) KT.sz. határozat 1./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600. Siófok, Tanácsház u.7.) gazdálkodó szervezettel történő az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt (8600. Siófok, Tanácsház u.7.) gazdálkodó szervezettel történő megállapodás aláírására. Felelős : Határidő: október / Javaslat nyilatkozat adására hulladékgazdálkodási feladat ellátásához: Előadó: Mint az a képviselő-testület előtt is ismert, hogy december 31. napjával az AVE Zöldfok Zrt-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik

15 15 január 1-től a megalakult Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulást látja el ezen feladatok. Erre vonatkozóan az előterjesztés a képviselők megkapták, kéri a testületet, értsen egyet a szándéknyilatkozat aláírásával. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 121/2013. (X.31.) KT.sz. határozat 1./ Buzsák Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy a települési hulladékgazdálkodási feladatai ellátására a ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződést kíván kötni 2014 január 01-től maximum 10 éves határidőre. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Felelős: (szándéknyilatkozat aláírására) Határidő: értelemszerűen 2./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 37. (5) bekezdésére tekintettel kéri az AVE Zöldfok Zrt-t, hogy közszolgáltatási szerződés megszűnésére való tekintettel, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a közszolgáltató Buzsák Község Önkormányzatának adja át. Felelős: Határidő: 8 nap értesítésre 8./ T á j é k o z t a t ó k: Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Tájékoztatja a testületet, hogy érdeklődött hótolólapok gyártása után, mivel az Önkormányzat rendelkezik kettő olyan gépjárművel is, amelyre felszerelhető lenne Ft-os árajánlatot kapott egy gumis húzólap legyártására.

16 16 Javasolja a testületnek, hogy mindkét gépre rendelje meg a hótolólapot. Ez nem azt jelenti, hogy a helyi vállalkozóktól nem kér majd az Önkormányzat segítséget, ha szükség lesz a téli időszakban, de ha van gép és van ember, ez nem egy nagy összeg, ez megoldható. Miseta Andrea képviselő Az előbbi napirendi pontnál hangzott el, hogy valamennyi közmunkás tanfolyamra fog járni, ki fog akkor a gépekre ülni? Az ár elfogadható, csak éppen ember nincs. A kisgépre már az Önkormányzat rendelet hótolólapot, véleménye szerint az egyik nagy gépre lehetne rendelni, mivel három traktoros ebben téli közmunkaprogramban biztosan nem lesz. Egy biztonsági tartaléknak jó, kisebb hóban jó, sajnos nagyobb hó esetén már nem igazán lehet használni, akkor majd a helyi vállalkozók besegítenek. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Felveszi a kapcsolatot a gyártóval, hogy keresse fel az Önkormányzatot az egy hótolólap megrendelése, gyártása ügyében. Tájékoztatásul elmondja, hogy ő is gyártat a saját gépére, és ha szükség lesz rá a téli időszakban besegít. Tájékoztatja a testületet, hogy évben kerékpártárolóra benyújtott KEOP pályázat Iskola, sportpálya - forráshiány miatt tartalékba helyezték. A mai napon érkezett egy értesítő, mely szerint ezt a pályázatot újra elővették és sikeresen elbírálták. Időközben azonban a Sportöltöző felújítása elkészült és a pályázatban az egyik zuhanyzó oda volt tervezve, most abban kell gondolkodni, hogy a pályázat hol tudna megvalósulni. A helyszínt meg kell változtatni, a legalkalmasabb az iskola lenne, ehhez azonban a Tankerület hozzájárulása szükséges. Előzetes tájékoztatás alapján az Óvodára hőszigetelésre és nyílászáró cserére benyújtott pályázat is nyert. Elmondja továbbá, hogy a Közútkezelő felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy a település két kivezető szakaszán lévő üdvözlő táblák rossz helyen vannak, át kell helyezni, mivel nem az előírásoknak megfelelően kerültek kihelyezésre. Góz Mihály képviselő Amikor ezek a táblák kihelyezésre kerültek, akkor a KPM hozzájárult.

17 17 Darab Csaba műsz.főea. Az áthelyezés óta azonban jogszabályváltozás történt, az üdvözlő tábla is reklámtáblának minősül, ezért kell a táblákat áthelyezni. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester A Táska felé vezető úton van egy Gorssel feliratú tábla, ami már nem hatályos. A településsel a testvérkapcsolat megszűnt. Ez a tábla az árkon belül van, ami az Ő tulajdonát képezi, ezt a táblát meg lehet szüntetni és a helyére lehet tenni az üdvözlő táblát. A magántulajdonosokat kell megkeresni, hogy az üdvözlő táblák kihelyezését engedélyezzék a saját tulajdonukat képező területekre. A Gorsseli tábla kivételével egyetért. A stációk elkészültek, pár kisebb hiányosság van még (lámpa, hirdetőtábla). Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester A lámpáról jut eszébe, hogy a Tájház színpad mögött elhelyeztek egy napelemet, de előtte ott van egy hatalmas fa, ami árnyékolja a napelemet. Így milyen haszna van? Mezriczky Tünde pü.vezető Az attrakciós pályázatnak kötelező eleme volt, hogy meghatározott százalékban megújuló energiára kell a pályázati pénzt fordítani. Azért van takarásban, mert a műemlékvédelmi épületre sehova nem lehetett elhelyezni, mivel nem illik ebbe a környezetbe. Nemcsak a Tájháznál, de még a temetőnél és a buszmegállóknál is kell tervezni a megújuló energiát. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Véleménye szerint el kellene kezdeni temető elkészülte után a energiák irányába tendálni anyagilag is, mivel a jövő ez. megújuló Amikor az iskolához és a hivatalhoz tervezték a faaprítékos kazán beépítését, már akkor ő abban gondolkodott, hogy egy központi kazánt kellene kialakítani.

18 18 Előny, hogy valamennyi intézmény itt a központban, szinte egy helyen van. Valamennyi intézményt egy helyről lehetne fűteni. Elkészült a patak hídjának a betonozása is, a hétre ígérték a faelemeket. Elmondja továbbá, hogy el kellett végezni egy szakmai irányítói vizsgát az autóbuszra. Az óvónők bérét a jogszabályok miatt meg kellett emelni, mivel pedagógusnak számítanak, ez az Önkormányzatnak több mint 1 millió Ft. plusz kiadást jelentett ebben a negyedévben. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Buzsákért Somogyért Alapítvány november 23-án tartja a bált, melyre minden képviselőt, jegyző asszonyt kísérőjével együtt tisztelettel meghív. megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, az ülést bezárja. kmf. Dr. Illyés Erzsébet jegyző Kara Lajos polgármester Hitelesítők: Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Dr. Szűcs Tibor képviselő

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 7-én megtartott ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán alpolgármester, - Góz Mihály, Jilling Tibor, Mezriczky

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 13-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből Jelen vannak: -, - Varga Lászlóné jegyző, - Kara Lajos alpolgármester, -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 4-én megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Varga Lászlóné jegyző, - Zakariás Zoltán alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 49/2012. (III.22.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Mórocz Lajos személyében, akiket a testület elfogadott.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Mórocz Lajos személyében, akiket a testület elfogadott. 3/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25- én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, - Zakariás Zoltán

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben