J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme Jelen vannak: Deli Miklós, Kis Tamás, Kozma Tamás (16.05-kor megérkezett az ülésre), Szedlák Szabolcs képviselők Balázs Ferenc alpolgármester Dr. Nagy Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Török János Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság elnöke Vona László Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Sárándi István Városfejlesztési Bizottság elnöke Szabó Sándor címzetes főjegyző Ecsegi Gábor csoportvezető Fehérné Kovács Katalin aljegyző Hallai Ferenc humánpolitikai és szervezési ügyintéző Kozmáné Derda Edit pályázati referens dr. Zemlényiné Bíró Judit intézményi referens Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok dr. Gortva János külsős bizottsági tag Köszöntötte a megjelenteket. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 9 fő. Krusper Éva képviselő jelezte távolmaradását. A mai ülés alkalmával 6 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot nyílt ülés keretében. NAPIRENDI JAVASLAT 1/ Indítvány a járási hivatal kialakítása tárgyában HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG BETERJESZTŐ Csáki Zsigmond polgármester

2 418 2/ Indítvány Telepprogram a komplex telep-program keretében foglalkoztatottak vállalása tárgyában HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 3/ Indítvány a Heves, Erkel F. u. 3/B I/B alatti ingatlan, PROFI-SZÁMADÓ Kft. által történő megvásárláshoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírása tárgyában Csáki Zsigmond polgármester Csáki Zsigmond polgármester HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 4/ Indítvány Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásra HATÁROZAT-MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5/ Önálló képviselői indítvány a Dobroviczki Ferenc által használt lakóingatlanhoz tartozó gázszolgáltatás visszaállítása tárgyban HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 6/ Indítvány Heves város Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Befektetőbarát Települések Programhoz HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG Csáki Zsigmond polgármester Kis Tamás képviselő Sveiczer Sándor tanácsnok Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan - elfogadta a napirendi javaslatot. Napirend előtti hozzászólás dr. Nagy Sándor bizottsági elnök dr. Nagy Sándor bizottsági elnök hozzászólása a jegyzőkönyvhöz csatolásra került kor Kozma Tamás képviselő megérkezett az ülésre, az ülésen jelenlévő képviselők száma 10 fő.

3 419 Napirendek tárgyalása 1/ napirendi pont tárgya: Indítvány a járási hivatal kialakítása tárgyában Beterjesztő: A megállapodást az önkormányzati törvény alapján a polgármester csak úgy írhatja alá, amennyiben a képviselő-testület előzetesen megtárgyalta és jóváhagyta. Hangsúlyozta, hogy jogszabály értelmében a megállapodás szövegében változtatás nem engedhető meg. Járási hivatal kialakításával párhuzamosan bemutatásra került az indítványban az is, hogy milyen elképzelések születtek a hivatal feladatellátását illetően. Elmondta, hogy egy fő feletti település esetén a hivatali létszám minimum 22 fő és maximum 36 fő lehet, körülbelül 23 fő finanszírozására kap állami támogatást Heves város. Az indítványban bemutatásra kerülő hivatali struktúra nem tekinthető véglegesnek, az önkormányzati intézményrendszer átvilágításának eredménye is befolyásolhatja a hivatali struktúrát. Megjegyezte, hogy lesznek olyan munkavállalók, akiket sem a járási hivatalban, sem a polgármesteri hivatalban a jövőben nem tudnak foglalkoztatni. Az indítvány harmadik része személyi kérdéseket érint, a Városüzemeltetési Csoport jelenleg működésképtelen. Az adósságrendezési bizottság álláspontja szerint az önkormányzati intézményrendszer átvilágítását követően a hivatali struktúrával kapcsolatos anyag kerüljön vissza a képviselő-testület elé. A hivatali struktúrával kapcsolatos anyag kidolgozása során figyelembe veszik dr. Nagy Sándor bizottság elnök javaslatát is, mely szerint a hivatalba kerüljön foglalkoztatásra egy jogtanácsos is. Hozzászólások Vona László bizottsági elnök A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az indítványt és a bizottság az első és a második határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek, illetve a bizottság az indítvány harmadik határozati javaslatát 4 igen és 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra. Kérdések Kis Tamás képviselő hozzászólásából kiderült, hogy körülbelül 23 fős hivatali létszámot fog finanszírozni az állam. Megkérdezte, hogy az állami finanszírozásba a béreltérítés is beletartozik. Szabó Sándor címzetes főjegyző Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat módosítása alapján található egy számításai módszer, amely alapján meghatározható, hogy az állam az adott

4 420 településen milyen létszámot kíván finanszírozni. Heves város önkormányzata esetében az állam 23,68 fő finanszírozását vállalja, mely finanszírozásba minden beletartozik (cafetéria, útiköltség, továbbképzés költsége, stb ). Megjegyezte, hogy a Kormányhivatal ellenőrzése során megállapította, hogy Heves Város Önkormányzatánál aránytalanul alacsony a köztisztviselői béreltérítés mértéke. dr. Nagy Sándor bizottsági elnök Megkérdezte, hogy mihez képest aránytalanul alacsony a béreltérítés mértéke? Szabó Sándor címzetes főjegyző Még nem kaptam meg a kormányhivatal írásos véleményét. A Kormányhivatal ellenőrzést végző munkatársai a jogszabályban meghatározott mértékhez viszonyítanak. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról a határozatról, mely szerint a Képviselő-testület hatalmazza fel t a megállapodás aláírására. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 130/2012. (X. 10.) önkormányzati határozat 1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hevesi Járási Hivatal kialakításához a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak szerinti a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja, melynek aláírására felhatalmazza t. Határidő: október 31. Felelős: 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Heves Város Polgármesterét, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos infokommunikációs eszközök átadás-átvételéről tárgyalásokat folytasson. A tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodás-tervezetet terjessze a Képviselőtestület elé. Határidő: november 24. Felelős:

5 421 Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az adósságrendezési bizottság javaslatával kiegészült határozati javaslatról, mely szerint az önkormányzati intézményrendszer átvilágítását követően a hivatali struktúrával kapcsolatos anyag kerüljön újra a Képviselő-testület elé. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 131/2012. (X. 10.) önkormányzati határozat 1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármesteri Hivatal január 1-el történő szervezeti átalakításával. 2) A Képviselő-testület megbízza Heves Város Jegyzőjét - az önkormányzati intézményrendszer átvilágítási eredményének figyelembevételével - a Polgármesteri Hivatal új szervezeti struktúrájára vonatkozó javaslat kidolgozásával és a Képviselő-testület november 28-i ülésére történő beterjesztésével. Felelős: Szabó Sándor jegyző Határidő: november 9. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a személyi kérdéseket érintő határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 132/2012. (X. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Beruházási és Városüzemeltetési Iroda (Beruházási és Városüzemeltetési Csoport) üres álláshelyeinek soron kívüli betöltésével. A megszűnt, megbízásos jogviszonyban ellátó feladatot közszolgálati tisztviselővel lehet ellátatni úgy, hogy az engedélyezett közszolgálati éves átlagos állományi létszám a jelenleg engedélyezett létszámot nem haladhatja meg. Felelős: Szabó Sándor jegyző Határidő: október 15.

6 422 2/ napirendi pont tárgya: Indítvány a komplex telep-program keretében foglalkoztatottak vállalása tárgyában Beterjesztő: A pályázathoz szükséges belügyminiszteri engedély megérkezett. A pályázatban 143 millió forintot nyert Heves, 100 %-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatásról van szó. Elmondta, hogy az adósságrendezési eljárás megindításával egyidejűleg az önkormányzat adóhatóság felé fennálló tartozása lejárttá vált. Az ESZA a pályázathoz NAV-tól igazolást kér arról, hogy az önkormányzat köztartozástól mentes. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok elmondta, hogy a NAV hitelezői igényét nem részesítheti előnybe. Az adósságrendezési bizottság jóváhagyásával állásfoglalást és segítséget kért a október 3-án megküldött levélben az ESZA-tól, melyre még nem érkezett válasz. Kérte a testületet, hogy feltételes módban járuljon hozzá a pályázathoz. Török János bizottsági tag Kérte, hogy a határozat szövegébe kerüljön beépítésre a feltételes mód. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról, mely értelmében a testület csak az akadály elhárulása esetén engedélyezi a projekt megvalósítását. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 133/2012. (X.10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben engedélyezi a TÁMOP / számú Komplex telep-program Heves városban elnevezésű projekt megvalósításához önkormányzatai alkalmazottként 1 fő projektvezetőt, 3 fő esetmenedzsert és 3 fő családi mentort alkalmazását, amennyiben a támogatói szerződés aláírása elől minden akadály elhárul. Az alkalmazás október 15-től kb. 2 éves időtartamra szól. Az alkalmazással kapcsolatban felmerülő összes költség a TÁMOP / számú projekt keretében biztosított, az önkormányzatot semminemű fizetési kötelezettség nem terhelheti. Határidő: október 15. Felelős:

7 423 3/ napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves, Erkel F. u. 3/B I/3 alatti ingatlan, PROFI- SZÁMADÓ Kft. által történő megvásárláshoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírása tárgyában Beterjesztő: A Képviselő-testület már korábban tárgyalta az indítványt. Elmondta, hogy az indítvány rendkívüli ülésen való megtárgyalását az indokolta, hogy a PROFI- SZÁMADÓ Kft-nek október 15-ig válaszadási kötelezettsége van a pályázat tekintetében. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 134/2012. (X.10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Heves, Erkel F. u. 3/B. I/3 alatti (1468 hrsz.) ingatlan Ft vételáron, versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez és ezzel egyidejűleg visszavonja a 115/2012. (VIII. 28.) önkormányzati határozatát. A Képviselő-testület felhatalmazza Heves Város Polgármesterét a PROFI-SZÁMADÓ Kft-vel történő Feltételes szándéknyilatkozat aláírására. Felelős: Határidő: november 01. 4/ napirendi pont tárgya: Indítvány Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásra Beterjesztő: A Kistérségi Társulások a járási hivatalok felállításával egyidejűleg megszűnnek. A hevesi kistérség települései együttműködést kezdeményeztek gyermekjólét, központi orvosi ügyelet és belső ellenőrzés területén. Az önkormányzati társulás keretében történő kötelező

8 424 feladatellátáshoz a Képviselő-testületnek szándéknyilatkozatban kell kifejeznie csatlakozási tervét. Megjegyezte, hogy az OEP a központi orvosi ügyelet esetén csak az alapellátást finanszírozza. Amennyiben az önkormányzat január 1-től önkormányzati társulás keretében kívánja a központi orvosi ügyeletet fenntartani, úgy az önkormányzat az OEP finanszírozáson felül pluszforrást nem tud biztosítani. Amennyiben a határozati javaslat elfogadása mellett dönt a testület, úgy a reorganizációs program koncepcióban megfogalmazott más lehetőségeket már nem kell vizsgálni. Jelenleg független belső ellenőr látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, véleménye szerint az önkormányzat belső ellenőre jó munkát végez. Megjegyezte, hogy a kistérség által végzett belső ellenőrzéssel nem elégedett. Amennyiben a Képviselő-testület a társuláshoz való csatlakozást támogatja, úgy elképzelhetőnek tartja, hogy Szabó Lajosné a társulás belső ellenőre legyen. Kérdések nem hangzottak el. Jelenleg a gyermekjólét kérdéséről nyilatkoznia kell a Képviselő-testületnek, de néhány héten belül a központi orvosi ügyelet és a belső ellenőrzés kérdéséről is nyilatkozni kell. Nem tartja elképzelhetőnek azt, hogy a testület dönthet úgy, hogy egyes területeket társulásos formában kíván ellátni és más területeket pedig nem. Csak Heves város önállóan az orvosi ügyeletet nem tudja fenntartani. Balázs Ferenc alpolgármester A feladatok társulásos formában történő ellátása plusztámogatást jelent? A társulásos feladat ellátási forma azért fontos, mivel az állami normatíva nem elegendő a feladatellátás magas szintű ellátásának finanszírozására. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúan - elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 135/2012. (X. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki a Hevesi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódjaként létrejövő Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra január 1. határnappal. Határidő: október 15. Felelős:

9 425 Elmondta, hogy a 3. napirendnél a határozati javaslat elfogadásával a Képviselő-testület visszavonta korábbi döntését, mivel az ülésen elfogadott határozat ellentétes a testület korábbi döntésével. 5/ napirendi pont tárgya: Önálló képviselői indítvány a Dobroviczki Ferenc által használt lakóingatlanhoz tartozó gázszolgáltatás visszaállítása tárgyban Beterjesztő: Kis Tamás képviselő Kis Tamás képviselő Szakorvosi vélemény szerint Dobroviczki Ferenc áthelyezése nem ajánlott, és amennyiben Dobroviczki Ferencet nem helyezik át, úgy az épületben való gázszolgáltatás biztosítását meg kell oldani. Kérdések nem hangzottak el. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Az önkormányzat kötelezettségvállalásához ellenjegyzése szükséges, ellenjegyzését pedig csak kötelező feladatellátás finanszírozásához adhatja. Megjegyezte, hogy a Képviselő-testület nem utasíthatja a pénzügyi gondnokot. A határozati javaslat elfogadása esetén sem fogja ellenjegyzését adni, mivel nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik a kifizetés. Javasolta, hogy álljon fel egy bizottság, és vizsgálja meg, hogy a milyen más módon oldható meg a probléma. A bizottság egy olyan megoldást keressen, amely nem érinti a válságköltségvetést. Az indítványban az olvasható, hogy Egyre inkább kirajzolódik a tét a gyűjtemény és Feri bácsi sorsa valamint a fent említett befektetői érdekek között. Jelenleg Hevesen adósságrendezési eljárás van, amennyiben az önkormányzat ingatlanjai kötelező feladatellátáshoz kapcsolódnak, úgy nem veszik figyelembe az adósságrendezés során, amennyiben nem kapcsolódik az ingatlanhoz feladatellátás, úgy azt figyelembe fogják venni. Megjegyezte, hogy nem érkezett az ingatlannal kapcsolatosan megkeresés az önkormányzat felé. Az adósságrendezési bizottság döntése értelmében a gázszolgáltatás kifizetése nem lehetséges. Jogszabály értelmében a pénzügyi gondnok csak kötelező feladatellátás finanszírozását jegyezheti ellen. Erdészné Turcsányi Katalintól a helyezet megoldására szakmai javaslatot kért. Erdészné Turcsányi Katalin válaszlevele szerint Igen nehéz eleget tenni a törvény, a kötelezettség, a feladatellátás, a pénzhiány és az emberi tényezők szorításában. Heves város önkormányzata az évi XXV. törvény értelmében nem tudja kiegyenlíteni a Sakkmúzeum július 12-i előtt keletkezett gázdíj tartozásait, ezért Heves Város Művelődési és Közgyűjteményi Intézete egyéb bevételei terhére biztosítja a fűtést, az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság felügyeletével. Erdészné Turcsányi Katalin ismertette,

10 426 hogy nem csak a Sakkmúzeummal kapcsolatosan merültek fel problémák, hanem a Gyermekházzal és a Helytörténeti kiállítóhellyel is. Nem szeretné, hogyha több gázdíj kapcsolatos problémát is a testületnek kellene megtárgyalni, véleménye szerint az intézményeknek van felelős vezetője, illetve az intézmények gazdálkodnak. Erdészné Turcsányi Katalin igazgató javasolta, hogy a probléma megoldása érdekében keressenek meg szakmai szervezeteket, mint például a Magyar Sakkszövetséget, Magyar Sport Múzeumot, Sakk Kultúráért Alapítványt és Dobroviczki Ferenc személyes jó barátját Csom Istvánt is. Elmondta, hogy ennek megfelelően levelet fog írni az említett szervezeteknek. Véleménye szerint Dobroviczki Ferenc szakmai gondozását egy jól működő szociális otthonban kellene megvalósítani. Kis Tamás képviselő Befektetői érdekek alatt azt értette, hogy a CBA már korábban jelezte, hogy megvásárolná az épületet, erről testületi döntés is született. Egyetért azzal, hogy Dobroviczki Ferenc ellátására egy szociális otthoni szakápolói ellátás lenne a legalkalmasabb, viszont a szakorvosi véleménye szerint Dobroviczki Ferenc áthelyezése állapotromláshoz vezetne. Elfogadja, hogy jogszabály nem teszi lehetővé a gázdíj kifizetését. Megjegyezte, hogy Dobroviczki Ferenc áthelyezése is pénzügyi vonzattal járna, azt nem tudja, hogy melyik megoldás a gazdaságosabb. Elfogadja, hogy a HVMKI egyéb bevételei terhére történjen meg a gázdíj kifizetése. Felhívta a figyelmet a helyzet rendezésére. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Megjegyezte, hogy a július 12-e előtti tartozásokról hitelezői igényt kellett benyújtania a szolgáltatónak, amennyiben ellenjegyezné a gázdíj kifizetést, úgy az a hitelező előnybe részesítésnek minősülne. Megjegyezte, hogy jogszabály értelmében adósságrendezési eljárás alatt csak a kötelező feladat ellátás finanszírozható, azonban az a feladat, amely önfenntartó, vagyis nem jelenthet többlet kiadást az önkormányzat számára, az finanszírozható. Megérti Dobroviczki Ferenc problémáját. Török János bizottsági elnök Az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság ülését péntek délelőttre kívánja összehívni, a bizottsági ülés keretében megvizsgálják, hogy milyen módon rendezhető Dobroviczki Ferenc helyzete. Véleménye szerint is egy szociális otthon szakmai ellátása volna a legalkalmasabb Dobroviczki Ferenc ellátására. Véleménye szerint a Művelődési ház bevétele nem elegendő a feladatellátására. Megadta a szót Balla Lajosnak.

11 427 Balla Lajos A gázszolgáltató általános állásfoglalása szerint nem köti vissza a szolgáltatást, még tulajdonos váltás esetén sem addig, amíg a tartozás nincs rendezve. Egyedi elbírálás alapján egyedi méltányossági eljárás kezdeményezhető, valaki az órát nevére veheti és, ha az idegen szolgáltató hozzájárul, akkor a földgázellátás visszaköthető. A Sakkmúzeumban öt, vagy hat alacsonyfűtésű radiátor, és egy rossz fűtésű, magas hatásfokú, oda nem illő C40-es kazán található, a kazán üzemeltetése költséges. Más lehetőségeket megvizsgálva, a fűtés kivitelezhető Pb palackos gázzal is, ha a földgázellátás nem lehetséges. Fűtés megvalósítható vegyes tüzeléssel is, ezt azonban nem javasolja, mivel költséges. Összegezte az elhangzottakat, mely szerint a földgázszolgáltatás visszakapcsolása bírna a legalacsonyabb beruházási költséggel. A Pb palackos fűtésre való átállás pedig beruházási költséggel járna, de véleménye szerint megtérülne. Tudomása szerint Dobroviczki Ferenc lánya, Dobroviczki Judit és férje János Gyöngyösön él. Megjegyezte, hogy már csak három Sakkmúzeum van a világon, Frankfurtban hasonló okok miatt megszűnt a Sakkmúzeum. Átmeneti megoldásként kályhát és fát ajánlott fel Dobroviczki Ferenc részére. Kérte, hogy az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság ülésén vegyen részt Erdészné Turcsányi Katalin igazgató is. Módosító javaslatot fogalmazott meg, mely szerint jogszabály értelmében nem tudja az önkormányzat a Sakkmúzeum gázdíj tartozását rendezni. Az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság rendkívüli ülésén vitassa meg azokat a lehetőségeket, melyek megvalósítása esetén önkormányzati forrás nélkül is biztosítható lenne a Sakkmúzeumban, vagy legalább Dobroviczki Ferenc lakhelyén a fűtés. Kis Tamás képviselő Befogadta a javaslatot. Balázs Ferenc alpolgármester Kis Tamás képviselő határozati javaslatában a gázszolgáltatás visszaállítását kéri, mely így ellentétes a befogadott módosító javaslattal. Kérte, hogy vonja vissza javaslatát. Kis Tamás képviselő Kikerült a határozati javaslat szövegéből a korábban felhalmozott tartozások kiegyenlítése, így nincs ellentét. Erdészné Turcsányi Katalin levelét eljuttatja az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság tagjainak.

12 428 Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, mely szerint az évi XXV. törvény értelmében Heves Város Önkormányzata nem tudja rendezni a Sakkmúzeum július 12-e előtt felhalmozódott gázdíj tartozását. Az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság október 12-i rendkívüli ülésén vitassa meg, hogy önkormányzati forrás igénybevétele nélkül, milyen módon biztosítható a fűtés a Sakkmúzeumban, de legalább a Dobroviczki Ferenc által lakott épületrészben. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 136/2012. (X. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény értelmében nem tudja rendezni a Sakkmúzeum július 12-e előtt felhalmozódott gázdíj tartozását. A Képviselő-testület felkéri az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy soron kívül vizsgálja meg milyen módon biztosítható - önkormányzati forrás igénybevétele nélkül - a fűtés a Sakkmúzeumban, de legalább a Dobroviczki Ferenc által lakott épületrészben. Felelős: Török János bizottsági elnök Határidő: október 19. 6/ napirendi pont tárgya: Indítvány Heves város Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Befektetőbarát Települések Programhoz Beterjesztő: Sveiczer Sándor tanácsnok Sveiczer Sándor tanácsnok nem jelent meg az ülésen, habár nem jelezte távolmaradását. Meg szerette volna kérdezni tőle, hogy mi volt az akadálya annak, hogy szeptember 24-i előtt egyeztessen, mielőtt regisztrálta Heves várost ebbe a programba. Kis Tamás képviselő Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a határozati javaslatban konkrét időpont szerepel, míg Sveiczer Sándor tanácsnok által kidolgozott anyagban folyamatosság szerepel.

13 szeptember 3-án a programmal kapcsolatosan már Pinczés Olga kereste az önkormányzat vezetését. Ismertették vele, hogy Heves városában jelenleg adósságrendezési eljárás van, és az adósságrendezési eljárás miatt nem kíván részt venni az önkormányzat a programban. Nem tudja milyen felhatalmazás alapján regisztrálta Heves várost Sveiczer Sándor tanácsnok a programba. Nem tartja elfogadtatónak, hogy Sveiczer Sándor tanácsnok utólag kíván beterjeszteni egy befektetés ösztönzési tervet. Balázs Ferenc alpolgármester Véleménye szerint Heves városnak szüksége van ilyen programokra, azonban jelenleg Hevesen adósságrendezési eljárás van. Megjegyezte, hogy Sveiczer Sándor tanácsnok még a munkahelyteremtő beruházásáról sem számolt be a testületnek. Török János bizottsági elnök Javasolta, hogy a napirendi pontot vegyék le napirendről és október 24-i testületi ülés keretében tárgyalja meg a testület. Nem ért egyet a módosító javaslattal. Balázs Ferenc alpolgármester Véleménye szerint jeleznie kellett volna Sveiczer Sándor tanácsnoknak távolmaradását. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Török János módosító javaslatáról, mely szerint vegyék le napirendről a 6. napirendi pontot. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Sveiczer Sándor tanácsnok javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.

14 430 Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület ülését 17 órakor 28 perckor bezárta. Kmf. Csáki Zsigmond polgármester Szabó Sándor címzetes főjegyző

15 431 A Képviselő-testület október 10-i rendkívüli ülésének szavazási eredményei Napirend előtti: Szavazás a napirend elfogadásáról 1. napirendi pont: Szavazás arról a határozati javaslatról, mely szerint a Képviselő-testület hatalmazza fel t a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírására

16 napirendi pont: Szavazás az adósságrendezési bizottság javaslatával kiegészült javaslatról, mely szerint a hivatali struktúrával kapcsolatos anyag visszakerül a testület elé az önkormányzati intézményrendszer átvilágítását követően. 1. napirendi pont: Szavazás a Városüzemeltetési Csoport üres álláshelyeinek betöltéséről

17 napirendi pont: Szavazás a komplex-telepprogram keretében foglalkoztatottak vállalásához való feltételes hozzájárulásról 3. napirendi pont: Szavazás a Heves, Erkel F. u. 3/B I/3 alatti ingatlan, PROFI- SZÁMADÓ Kft. által történő megvásárláshoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásáról

18 napirendi pont: Szavazás az Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 5. napirendi pont: Szavazás Dobroviczki Ferenc helyzetének rendezéséről (Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság megvizsgálja lakhelyének fűtésére szolgáló lehetőségeket)

19 napirendi pont: Szavazás Török János módosító javaslatáról, mely szerint vegyék le napirendről Sveiczer Sándor tanácsnok indítványát. 6. napirendi pont: Szavazás Sveiczer Sándor tanácsnok önállói indítványáról (Heves város Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Befektetőbarát Települések Programhoz)

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-4/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén. 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 8-án du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/32/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. április 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 9. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén 17/2010 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2010. július 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 7/2010. (VII. 14.) rendelet: a 2010. május - június

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 9-én de. 7.30 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2013. február 21-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben