Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l"

Átírás

1 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CLIII. tv. alapján a évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya kiterjed a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi együttes bevételi és kiadási f összegét e Ft-ban állapítja meg. 2.. Költségvetési bevételek 1.) Az intézményi m ködési bevétel e Ft, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel. 2.) A kamatbevétel e Ft, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történ lekötéséb l származik. 3.) Az önkormányzat sajátos m ködési bevétele e Ft, melynek jelent s részét képezik a helyi adóbevételek e Ft, valamint az átengedett központi adók e Ft, valamint az egyéb sajátos bevételek eft. Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. 4.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcímen belül e Ft - jelent s részt képez a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások. a.) A támogatás tartalmazza a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségeit, valamint a pedagógus szakkönyvvásárlására fordítandó Ft/f /hó összegeket is. b.) Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek részletezése az 1/b. sz. mellékletben kerültek részletes kimutatásra. 5.) A felhalmozási és t kejelleg bevétel e Ft-os el irányzati összegét a telek értékesítések, és a Kiskungáz részvények után kapott osztalékbevételekb l tev dik össze. Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra ezen bevételi jogcím. 6.) Az átvett pénzeszközök, e Ft részét képezi a véd n i szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei. Az átvett pénzeszközök részletezését az 1/d. sz. melléklet tartalmazza. 7.) Az el z évi pénzmaradvány e Ft. 1

2 8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez e Ft hitel szükséges 3.. Költségvetési kiadások 1.) Az Önkormányzat kiadási el irányzata e Ft. A Képvisel -testület a évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - el irányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg. 2.) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 99 f, valamint szeptember 1-t l 100 f, mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az óvodánál a hetedik csoport m ködtetéséhez kett f határozott idej foglalkoztatása biztosított. 3.) A kiadásokon belül a személyi juttatásokra e Ft összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 99 f munkavállalójának és a közcélúak bérét. a.) A köztisztvisel k részére a ruházati költségtérítés összege a KTV-ben meghatározottak szerint, a közalkalmazottak számára munkaruha költségtérítés Ft/f. b.) A véd ruhára az arra feljogosító munkakörökben (technikai dolgozók: takarítók, dajkák, f t ) további Ft/f. c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott legmagasabb adómentes összeg, Ft/f /hó. d.) Ezen el irányzat tartalmazza az adómentesen adható Ft/gyerek iskolakezdési támogatás összegét is. e.) Az önkormányzati képvisel k, alpolgármesterek tiszteletdíjként, a évi mértékkel került tervezésre. és bizottsági tagok részére f.) A személyi juttatások 1/12 része elkülönítetten a tartalékba beépítésre került 21 millió Ft összeggel az adómentesen adható juttatások kifizetéséhez, melynek kifizetésér l év közben a Képvisel -testület dönt. 4.) A személyi kiadások utáni járulékok összege e Ft, amely a munkáltatót terhel társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekb l tev dik össze. 5.) A dologi kiadások e Ft-ban meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az el z év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre a munkabért helyettesít dologi kiadások is (megbízási szerz dések alapján) t zzománc oktatás, népzenei oktatások, angol nyelv oktatás, fejleszt pedagógia és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is. 6.) A Képvisel -testület az egyéb folyó kiadások el irányzatát eft összegben állapítja meg. 7.) A Képvisel -testület a felújítási el irányzatokat célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint e Ft összegben állapítja meg. 2

3 8.) A Képvisel -testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint e Ft összegben hagyja jóvá. A évben felhalmozási kiadásként jelentkezik a Beleznay Kastély bels felújítása, a Sport, Veres P, Csokonai, és Névtelen utcák szilárd burkolattal való ellátásának évi üteme, a pormentes mez gazdasági út kialakítása, Bugyi Nagyközség ivóvíz min ségének javítása, a lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással. a Kossuth 17 szám alatt egészségügyi központ kialakításához kapcsolódó el irányzat. 9.) Az önkormányzat által támogatott civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak ( diákok táboroztatása) részére keretösszeg került meghatározásra e Ft-os összegben. a.) A támogatási összeg folyósításának feltétele a támogatási szerz dések megkötése. b.) Az szi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat évben 500 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 700 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 10.) Az ellátottak juttatásai e Ft, mely a évben. szociálisan rászorulók részére kifizetett támogatásokból tev dik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhet állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az id skorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre. 4.. Tartalékok A 2007 évi tartalék részét képezi a polgármesteri keret: e Ft, az adómentes juttatások kifizetéséhez eft, valamint az általános tartalék eft. 5.. Hitelek A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törleszt részlete e Ft, valamint a Beleznay Kastély településközpontba illesztése beruházás kivitelezéséhez felvett eft. 6.. Záró rendelkezés (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) április 30. napjáig a Képvisel -testület dönt a.) a tartalékban elkülönített a dolgozóknak adható adómentes juttatások kifizetésének módjáról és mértékér l. b.) az intézmények dologi jelleg kiadásainak költségvetésben nem szerepl ütemezésér l. Somogyi Béla polgármester A rendelet február 19-én került kihirdetésre. Szatmári Attila jegyz Szatmári Attila jegyz 3

4 1. sz. melléklet forintban Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek részletezése adatok ezer F cím Alcím I.Intézményi m ködési bevételek Ft Ft I. 1 Általános Iskolai Oktatás Ált. Isk. Okt Ft Ft 1/b Alapf. M v.okt. 200 Ft 200 Ft 1/a Iskolai étkez k Ft Ft Isk.busz üzem Ft Ft 2 Óvodai nevelés 2/a Óvodai étk Ft Ft Községi M vel dési tevékenység Közm vel dés Ft Ft Könyvtár 912 Ft 912 Ft TEFÜSZ Ft Ft Önk Ig. tev Ft Ft Községgazdálkodás 300 Ft 300 Ft Szennyvízelvezetés és kez Ft Ft Ingatlan kezelés és forg Ft Ft 1 II. Kamatbevételek ( szf) Ft Ft 15 III. Önk. Sajátos m ködési bevétele Ft Ft Részletezve az 1/a. mell. 15 IV. Önk. költségvetési támogatás Ft Ft Részletezve az 1/b. mell. 14 V. Felhalmozási és t kejell. Bevételek Ft Ft Részletezve az 1/c. mell. VI. Átvett pénzeszközök Ft Ft Részletezve az 1/d. mell. 7 VII. El z évi pénzmaradvány Ft Ft VIII. Hitel Ft Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ft Ft 4

5 1.A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi sajátos m ködési bevételei adatok ezer forintban Eredeti el irányzat Módosított el irányzat F cím Alcím Helyi adóbevételek Ft Ft I. 15 kommunális adó Ft Ft ipar zési adó Ft Ft 15 Átengedett központi adók Ft Ft SzJA helyben maradó r Ft Ft Jövedelemdiff. mérséklése Ft Ft Gépjárm adó Ft Ft 15 Egyéb sajátos bevételek Ft Ft Lakbér Ft Ft Mez ri járulék Ft Ft Talajterhelési díj 500 Ft 500 Ft Sajátos m ködési bevételek összesen Ft Ft 5

6 1.B. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési támogatása adatok ezer forintban eredeti el irányzat módosított el irányzat F cím Alcím Lakosságszámhoz kötött M vel dési ház, könyvtár Ft Ft Hivatal Ft Ft település ig. komm. és sport f Ft Ft lakott külterület kapcs. Feladat Ft Ft építésügyi feladatok 890 Ft 890 Ft lakáshoz jutás feladatai Ft Ft hozzájárulás tömegközl. feladathoz Ft Ft Feladatmutatóhoz kötött Int. Étk Ft Ft Óvodai nevelés Ft Ft óvodai nevelés Ft Ft pedagógiai szakmai szolgálat 83 Ft 83 Ft Általános iskola Ft Ft iskolai nevelés Ft Ft bejáró gyerekek támogatása 80 Ft 80 Ft napközis foglalkoztatás 920 Ft 920 Ft pedagógiai szakmai szolgálat 152 Ft 152 Ft Sajátos nevelési igény oktatás fogyatékos tanulók nevelése Ft Ft M vészet oktatás m vészeti oktatás Ft Ft Város- és községgazd. tanuló tankönyv ált. tám Ft Ft segélyezés Ft Ft Családsegítés és gyermekjól. szolg Ft Ft I. 15 Normatív állami támogatások Ft Ft I. 15 Normatív kötött felh.tám Ft Ft Önkormányzat által szervezett közfogl. tám Ft Ft Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 526 Ft 526 Ft Egyes jöv.pótló támogatások kieg Ft Önkormányzat költségvetési támogatása Ft Ft 6

7 Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és t kejelleg bevételei forintban adatok ezer F cím Alcím I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és t kebevételek Ft I. 15 Telekértékesítési bevétel Ft Építési telkek 20 db telek Ft II. Pénzügyi befektetések bevételei Ft I. 7 Osztalék és hozam bevételek Osztalék bevétel -Kiskungáz osztalék Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: Ft 7

8 Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átvett pénzeszközei adatok ezer forintban Szakfeladatok F cím Alcím Jogcím Össz.: I. 6/a Társadalombiztosítástól Ft Ft 1/a Iskolatej program 379 Ft 379 Ft 13 Lakosságtól csatornahálózat ép. hj Ft Ft 15 Pályázatok támogatási összege Ft Ft - Beleznay Kastély településközpontba ill.: Bleznay Kastély BM öner tám: Szelektív hulladékgy. kialak KÖVICE tám.: Beleznay Kastély bels felújítása: Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép pormentes mez gazdasági út : Bugyi Nagyk. ívóvíz-min ség jav: belterületi szilárd burkolatú utak felúj: egyéb várható pályázati támogatások: ÖSSZESEN: 379 Ft Ft Ft Ft Ft 8

9 2. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési kiadások feladatok szerint F cím Alcím szakf. megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott Felhalm. Egyéb Össz. I. 1 Iskolai oktatás Ált. Isk. Okt Ált. Isk. okt. eredeti el irányzat Ft Ft Ft 300 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 300 Ft Ft 2 Óvodai nevelés Óvoda Óvodai nevelés Sajátos nevelési ig. eredeti el irányzat Ft Ft 274 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 274 Ft Ft M vészeti okt. eredeti el irányzat Ft 580 Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft 580 Ft Ft Ft Int. vagy. m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Iskola busz üzemelt. eredeti el irányzat Ft Ft Ft 501 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 501 Ft Ft Isk. Int. étk. eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 9

10 eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Óvodai Int. étk. eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Int. vagy. m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Községi közm vel dés M vel dési Ház eredeti el irányzat Ft Ft Ft 270 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 270 Ft Ft Könyvtár eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft 5 Település üzemeltetés TEFÜSZ eredeti el irányzat Ft Ft Ft 448 Ft 697 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 448 Ft 697 Ft Ft 6 Egészségügyi szolg.tev. Háziorv, gyerorv szolg.,ügyeleti eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Labor eredeti el irányzat 15 Ft 304 Ft 319 Ft módosított el irányzat 15 Ft 304 Ft 319 Ft 10

11 Iskola egészségügy f. eredeti el irányzat 350 Ft 141 Ft 491 Ft módosított el irányzat 350 Ft 141 Ft 491 Ft Fogorvosi szolg. eredeti el irányzat 139 Ft 139 Ft módosított el irányzat 139 Ft 139 Ft Véd n i szolgálat eredeti el irányzat Ft Ft 970 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 970 Ft Ft Gyerekjóléti feladatok eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft I. Polgármesteri Hivatal tev Önk. Ig. tevékenysége eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Községgazdálkodás eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft 700 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft 700 Ft Ft Közvilágítás eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Segélyezés eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 11

12 Szennyvíztisztó m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ingatlan kez. és forg. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Részösszesen Eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tartalékalap Általános tartalék alap Polgármesteri keret eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Hitel eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ö s s z e s e n: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12

13 2.A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és felújítási kiadásai F cím Alcím FELÚJÍTÁS F cím Alcím FELHALMOZÁS adatok ezer Ft-ban I Városés községgazdálk Ft I Város- és községgazdálk Ft Beleznay Kastély bels felújítása: Beleznay Kastély el tti tér rendezése: Könyvtár épületének felújítása: A Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép évi üteme: Vízm -telep elektromos vezérlésének átépítése: Pormentes mez gazdasági út Kossuth L. u. 17. felújítása: Könyvtár épületének megvásárlása: Fogorvosi és ügyelet felúj:3.600 Bugyi Nagyközség ívóvíz-min.jav.: Gyermekorvosi ép felúj: Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: Belterületi szilárd burkolatú utak felújítása: Szennyvízelvezetés és kezelés Ft /6 hrsz Széchenyi tér: Széchenyi téri szennyvízhálózat felújítása: /3 hrsz Sport u. óvoda el tt Sári úti végátemel b zmentesítése: /28 hrsz Sport lejáró: összesen Szennyvíztisztító-telep nagyjavítása: hrsz Kastély köz: Fogyatékosok nappali intézményének kialakítása: Digitális közm térkép: Intézményi vagyon Ft Napköziotthonos Konyha zsírfogó kiép.: Iskola: -tornacsarnok felújítása: F tér földkábeles közvilágítás: régi épületrész felúj: Óvoda: - homlokzati nyílászárók cseréje (három óvoda): Ingatlankezelés Ft - elektromos vezetékhál. szabályos kiép.(három óvoda): Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása: udvari játékok felújítása(három óvoda): Közm építések: tet szerkezet cseréje(lakótelep): Önk. Ig. tev Ft Fénymásoló vás Intézményi vagyon általános iskola 300 Ft Iskola: - fénymásológép:

14 2.B sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átadott pénzeszközei adatok ezer forintban Támogatott szervezetek, jogcímek: Ft ifjúházasok támogatása Ft Caritas 97 Bt támogatása 480 Ft Dunavölgyi Vízgazd. Társ 76 Ft Területfejl. Tanács 255 Ft Kézilabda szakosztály Ft Bugyi SE Ft GYURO-TEAM SE 765 Ft Balfék SE 360 Ft Lovas SE, valamint pálya felúj-ra Ft KDV évi mük. hj. 510 Ft Gyermekek táboroztatásának tám. 650 Ft Ócsai Tourintorm évs fent. 256 Ft P.M. Múzeumok tám 15 Ft Dabas Üdül tábor A. felúj. tám. 849 Ft Gyáli Kistérség tagdíj Ft Dabasi T zoltóság 100 Ft Polgár rség Ft Települési Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft 14

15 15

16 3. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi létszámkerete Intézmény összesen közalkalmazottak köztisztvisel k f fogl. részfogl. f fogl. TEFÜSZ 6 6 Iskolabusz üzemeltetés 1 1 Önk. igazgatási tev Óvodai nevelés szeptember 1-t l 22 ebb l szakmai szeptember 1-t l 14 technikai 8 Iskolai oktatás 39 ebb l szakmai 31 technikai 8 Véd n i szolg. 2 2 Mez ri szolgálat 4 4 M vel dési és könyvtár tev. 7 ebb l szakmai 4 1 technikai 2 Össszesen Össszesen

17 4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009 évi alakulását külön bemutató mérleg MEGNEVEZÉS sorszám év év év M ködési bevételek és kiadások I. M ködési bevételek és kiadások Intézémyi és m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja M ködési célú pe. átvétel államháztartáson kívülr l M ködési célú hitel 5 M k. célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel M ködési célú bevételek összesen (7) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - kamat M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása M k. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése Tartalék alap M ködési célú kiadások összesen (15) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jell. bevételei Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki 17 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Felj. célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülések Értékesített tárgyiesztközök és imm. javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) Felhalmozási bevételek összesen (24) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz Hosszú lejáratú hitel visszafizetse Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok 31 Felhalmozási kiadások összesen (32) Önkormányzat bevételei összesen (33) Önkormányzat kiadásai összesen (34)

18 5. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének címrendje F cím Alcím Megnevezés I. Polgármesteri Hivatal 1 Általános Iskola 1/a Gyermekétkeztetés 1/b Sajátos nevelési igény gyermekek okt. 1/c M vészetoktatás 1/d Iskolabusz üzemeltetés 2 Napköziotthonos Óvoda 2/a Gyermekétkeztetés 3 M vel dési Ház 4 Községi könyvtár 5 Településfejlesztési és üzemeltetési tev 6 Egészségügyi ellátás 6/a Háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat 6/b Véd n i Szolgálat 6/c Iskolaegészségügyi tev 6/d Fogorvosi szolgálat 6/e Labor 6/f Gyerekjóléti szolgálat 7 Önkormányzati Igazgatási tev 8 Községgazdálkodási tev 9 Közvilágítás 10 Rendszeres pénzbeni ellátások 11 Eseti pénzbeni ellátások 12 Önkormányzatok elszámolásai 13 Szennyvízelvezetés és kezelés 14 Ingatlankezelés és forgalmazás 15 Önkormányzati feladatra nem terv. elsz. 18

19 6. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének el iráyzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés: Összesen: Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Bevételek Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Sajátos m ködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg Átvett pénzeszközök Hitel El z évi pénzm Bevételek összesen: Kiadások: Müködési kiadások Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Hiteltörlesztés Kiadások összesen : Egyenleg

20 7. sz. melléklet 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE a évi tényadatok, valaint a évi várható bevételek és kiadások adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK évi évi tény várható terv Intézményi m ködési bevételek Ft Ft Ft Kamatbevételek Ft Ft Ft Önk. sajátos m ködési bevételek Ft Ft Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ft Ft Ft Önk. költségvetési támogatás Ft Ft Ft Átvett pénzeszközök Ft Ft Ft El z évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Hitel 0 Ft Ft Ft Függ, átfutó, kiegyenlít bev Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK évi évi tény várható terv Személyi juttatások Ft Ft Ft Járulékok Ft Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft Ft Felhalmozási kiadások Ft Ft Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Ft Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Ft Ft Egyéb folyó kiadások Ft Ft Ft Hitel törlesztés Ft Ft Ft Normatív visszafiz Ft Tartalékalap: -általános tartalék Ft -polgármesteri keret Ft -elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra Ft Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft Ft Ft 20

21 8. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése adatok ezer Ft-ban Jogcím Tárgyév Kötelezettség Összesen Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Mindösszesen: Ft Ft 21

22 9. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Kimutatás az éves kötelezettségvállalás fels határáról adatok ezer Ft-ban Sorszám: Megnevezés évi el irányzat 1 Illetékek 2 Helyi adók Gépjárm adó Kamatbevétel Környezetvédelmi, ép.hat. bírság 6 Osztalékbevételek 1500 Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós 7 bev 8 Önkormányzat egyéb sajátos bevétele Saját folyó bevételek mindösszesen Csökkenteni: 11 El z években keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség: ( Hitel t ke törlesztés ) támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 13 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 15 kötelezettség 16 Szállítókkal szembeni tartozások 17 Kamatfizetési kötelezettség Rövid lej.kötelezettség összesen Korrigált saját folyó bevétel= (9-18) Önkormányzatunk adósságot keletkeztet éves kötelezettség-vállalásának fels határa=(9-18)*0, Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhel fizetési 21 kötelezettség: 22 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 24 Lízingdíj 25 Külföldi finanszírozási kiadások Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 26 kötelezettség 27 Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 28 A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vev tárgyévi kötelezettség 0 29 Hitelképességi megfelelés = (28/20 %) 0,00 22

23 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Önk. sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek Önk. költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök El z évi pénzmaradvány Hitel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Ft Járulékok Ft Dologi kiadások Ft Felhalmozási kiadások Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Egyéb folyó kiadások Ft Hitel törlesztés Ft Tartalékalap: -általános tartalék Ft -polgármesteri keret Ft - elkül.keret adóment.adható juttat-ra Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft 23

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I.

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 21.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. BEVÉTELEK 1.m. a 19/211.(V.5.) ök.rendelethez 21.évi eredeti ktv

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben