Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról előadó Kovács Péter polgármester készítette megjegyzés Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. -a szerint átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített kiadási ai főösszegének változatlansága mellett a kiadási ok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás. Az Áht. 34. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. Vép, május 23. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester

2 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelettervezet címe: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Társadalmi hatás: nincs Költségvetési-gazdasági hatás: nincs Környezeti, egészségi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs Egyéb hatás: nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: o személyi: adott o szervezeti: adott o tárgyi: adott o pénzügyi: adott

3 Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési bevételét eft-ban ezen belül: működési finanszírozási bevételét eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételét eft-ban ÁH-on belüli megelőlegzés eft-ban pénzmaradvány eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési kiadását eft-ban ezen belül: működési finanszírozási kiadásait eft-ban felhalmozási finanszírozási kiadásait eft-ban általános tartalékát eft-ban ÁH-on belüli megelőlegz. visszafiz eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési többletét 0 eft-ban ebből: működési többletét 0 eft-ban ebből: felhalmozási többlet 0 eft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép. (3) A Rendelet 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép. (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (5) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép. (6) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép. (7) A Rendelet 3/d. melléklete helyébe a 3/d. melléklet lép. (8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács Péter polgármester dr. Hoós Anna Katalin jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Vép, dr. Hoós Anna Katalin jegyző

4 1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után költségek visszatérítései biztosító által fizetett kártérítés Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) Helyi adók összesen: Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók összesen Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Önkorm. Ingatlan vételár Tény

5 1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés KEOP-5.5.0/A Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek összesen: Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele

6 1/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. Könyvtári, közművelődési támogatás V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Támogatás Összesen

7 1/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj vendégétk eztetés alkalmazot t Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámíto tt ÁFA Intézmén yi működési bevételek összesen: Véglegese n átvett pénzeszkk özök OEP - Védőnői sz Szélerő KHT Non-Profit szerv Előző évi pénzmara dvány Átvett műk.célú pénzeszkö z Átvett pénzeszk öz összesen: Pénzforgalo m nélküli bevételek Függő, átf. Kiegy Előző évi pénzmara dvány Intézmén yi bevétel összesen:

8 2. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) Szoc.hozzájárulási adó, járulék Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) egyéb elvonások, befizetések b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Lakásépítési támogatás (új sorban) c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Köztemetés szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) települési támogatás Saját nyugdíjasok év végi köszöntése Egyéb működési kiadás év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) Testvérvásrosi kapcsolatok kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere gyermekorvosi rendelő ablakcsere Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj Intézményi felújítás (2/a melléklet) óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás Felújítás összesen: ) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) Beruházás összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) évi Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) Önkormányzati összes kiadás

9 2/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások Egyéb vendéglátás Iskola Egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat Munkaadót terhelő járulékok Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés sportlétesítmény működés temetőfenntartás város és községgazdálkodás közviágítás lakóingatlan nem lakóingatlan zöldterület gond egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai Működési kiadások Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Működési kiadások összesen fejlesztés Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Beruházás összesen Felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása

10 2/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Tény Működési bevételek Bevételek Összesen Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN pénztár

11 3/c melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló GAMESZ önálló Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok Óvoda részben önálló Művelődési ház részben önálló Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás

12 3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont Gamesz Nagykonyhai tűzhely Vép Város Önkormányzat raktár építése Gamesz Számítástechnikai eszköz Gamesz gépkocsi vásárlás Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi

13 3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen:

14 4. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt Kamat M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev Felújítás Pályázati bevétel Felh.c. pe. átad Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér Tartalék Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések áht belüli megelőlegzés pénzmaradvány Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

15 5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek Közös Hivatal saját bevétel Intézményi saját bevételek Intézményi átvett pé.eszköz Finanszírozás (Állami tám.) Önkormányzati ingatlan vételár Pályázati támogatás Önkormányzati pénzmaradvány Kölcsön visszatérítés államháztartáson belüli megelőlegzés Bevételek összesen Kiadások 9. egyéb működési kiadás Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Intézményi kiadások államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése lakásépítési támogatás személyi kiadások általános tartalék

16 5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen

17 1. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után költségek visszatérítései biztosító által fizetett kártérítés Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) Helyi adók összesen: Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók összesen Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Önkorm. Ingatlan vételár Tény

18 1. melléklet 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés KEOP-5.5.0/A Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek összesen: Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele

19 2. melléklet VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj vendégétk eztetés alkalmazot t Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámíto tt ÁFA Intézmén yi működési bevételek összesen: Véglegese n átvett pénzeszkk özök OEP - Védőnői sz Szélerő KHT Non-Profit szerv Előző évi pénzmara dvány Átvett műk.célú pénzeszkö z Átvett pénzeszk öz összesen: Pénzforgalo m nélküli bevételek Függő, átf. Kiegy Előző évi pénzmara dvány Intézmén yi bevétel összesen:

20 3. melléklet Vépi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Tény Működési bevételek Bevételek Összesen Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN pénztár

21 4. melléklet évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. Könyvtári, közművelődési támogatás V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Támogatás Összesen

22 VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása 5. melléklet évi Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) Szoc.hozzájárulási adó, járulék Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) egyéb elvonások, befizetések b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Lakásépítési támogatás (új sorban) c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Köztemetés szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) települési támogatás Saját nyugdíjasok év végi köszöntése Egyéb működési kiadás év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) Testvérvásrosi kapcsolatok kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere gyermekorvosi rendelő ablakcsere Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj Intézményi felújítás (2/a melléklet) óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás Felújítás összesen: ) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) Beruházás összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) Önkormányzati összes kiadás

23 6. melléklet Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások Egyéb vendéglátás Iskola Egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat Munkaadót terhelő járulékok Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés sportlétesítmény működés temetőfenntartás város és községgazdálkodás közviágítás lakóingatlan nem lakóingatlan zöldterület gond egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai Működési kiadások Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Működési kiadások összesen fejlesztés Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Beruházás összesen Felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása

24 7. melléklet Vépi Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt Kamat M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev Felújítás Pályázati bevétel Felh.c. pe. átad Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér Tartalék Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések áht belüli megelőlegzés pénzmaradvány Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

25 8. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek Közös Hivatal saját bevétel Intézményi saját bevételek Intézményi átvett pé.eszköz Finanszírozás (Állami tám.) Önkormányzati ingatlan vételár Pályázati támogatás Önkormányzati pénzmaradvány Kölcsön visszatérítés államháztartáson belüli megelőlegzés Bevételek összesen Kiadások 9. egyéb működési kiadás Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Intézményi kiadások államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése lakásépítési támogatás személyi kiadások általános tartalék

26 8. melléklet Kiadások összesen

27 9. melléklet Vép Város Önkormányzat által nyújtott Közvetett Támogatások évben mentesség, elengedés Közvetett támogatás megnevezése összege (Ft.) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Gépjárműadó Talajterhelés Kommunális adó a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentessége összege 0 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0

28 10. melléklet Vép Város Önkormányzatának "gördülő" tervezése Jogcím terv terv terv Jogcím terv terv terv I. MŰKÖDÉS 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Kamat 0 Munkaadót terhelő járulékok Önk. sajátos műk. bevételei Dologi kiadások Önk.ktgvet.támog Pénzeszköz átadás és támogatás Átvett pénzek Ellátottak pénzbeli támogatása Pénzforgalom nélk. bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás Működési bevétel összesen: Működési célő kiadások összesen II. FELHALMOZÁS 1. Felhalm. és tőkejellegű bev Beruházás Pályázati bevétel Felújítás Támog., kieg.és átvett pénze. felhalmozási célú pénezsköz átadás 4. Hitel, kölcsön visszatér pénzmaradvány Kamat 7. Értékpapírok Pénzforgalom nélküli kiadás 8. Pénzforgalom nélk. bevétel Értékpapírok kiadása Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kia.

29 11. melléklet Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló GAMESZ önálló Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok Óvoda részben önálló Művelődési ház részben önálló Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás

30 12. melléklet Egyszerűsített Vagyonmérleg Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Eszközök Források I.Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi eszközök G.) Saját Tőke IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök A.) Nemzeti Vagyonba TartozóBefektetett Eszközök Összesen I. Készletek E.) Tartalék Összesen 0 0 B.) Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 C.) Pénzeszközök D.) Követelések E.) Egyéb Sajátos Eszközoldali elszámolások H.) Kötelezettségek F.) Aktív Időbeli Elhatárolások 47 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgóeszközök összesen K.) Passzív Időbeli Elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 13. melléklet évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont Gamesz Nagykonyhai tűzhely Vép Város Önkormányzat raktár építése Gamesz Számítástechnikai eszköz Gamesz gépkocsi vásárlás Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi

32 Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen: melléklet

33 14. melléklet évi Maradványkimutatás sorszám megnevezés összeg 1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadása I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenysé finanszírozási bevételei Alaptevékenysé finanszírozási kiadásai II Alaptevékenysé finanszírozási egyenlege A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) összes maradvány E) Alaptevékenység szabad maradványa

34 Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Kovács Péter polgármester Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a következők szerint rendelkezik a zárszámadásról az önkormányzatok tekintetében: Áht. 91. (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Áht. 24. (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és d)a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 963 186 80 500 882 686 Ellátmány 281 961 281 961 Támogatások 236 034 0 236 034

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I.

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 21.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. BEVÉTELEK 1.m. a 19/211.(V.5.) ök.rendelethez 21.évi eredeti ktv

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés .m.a../29.() ök.rendelethez.m.29.kv.. Mérleg.m. a 4/29.(III.2.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása 29.évi 29.évi ktv.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 3846/2014.

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (5.

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben