J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme."

Átírás

1 J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. Jelen vannak: Siklódi Levente a bizottság elnöke Gerstmár Ferenc a bizottság alelnöke Halmay György a bizottság tagja Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja Tóth Györgyi a bizottság tagja A bizottsági ülésen részt vettek: Dr. Kónya Norbert MVJV PH jogász Schmidt István MVJV PH irodavezetı Szödényi Kinga MVJV PH irodavezetı Józsa Tamás MVJV PH csoportvezetı Jakab Ibolya MVJV PH marketing menedzser Józan György MVJV PH csoportvezetı Jani Péter MVJV PH beruházási ügyintézı Böde Gábor MVJV PH beruházási ügyintézı Károlyi Zoltán MVJV PH csoportvezetı Horváth Gábor MVJV PH városi fıépítész Dr. Maklári Jenı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft Garbacy Ádám Dr. Limbacher Gábor igazgató, Laczkó Dezsı Múzeum Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft Pesti Gyula ügyvezetı Innober-Wave Kft. Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı Neubauer Sándorné elnök Veszprémi Turisztikai Egyesület Siklódi Levente a bizottság elnöke: Köszöntötte a jelenlévıket. A bizottság határozatképes, mert öt fı jelen van. Kovács Rajmund és Sebestyén József bizottsági tagok elızetesen jelezték távolmaradásukat. Napirend elıtt tárgyalják a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést. Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:

2 1/2013. (I. 24.) határozata a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés elfogadásáról Városstratégiai és Városmarketing Bizottság a 160/2012. (VI.21.), a 161/2012. (VI.21.), a 162/2012. (VI.21.), a 275/2012. (XII.13.) bizottsági határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. Siklódi Levente a bizottság elnöke: A meghívóban szereplı napirendi pontok közé javasolja felvételre a bizottsági jegyzıkönyv aláírásával kapcsolatos elıterjesztést. Szóban tenne javaslatot az aláírás sorrendjére. Jelezte, hogy késve került fel a honlapra a 8-as számú Veszprém Egyetem utcai rekonstrukció engedélyezési terveinek bemutatása címő elıterjesztés. Az Egyebek napirend keretében javasolja megtárgyalásra Az önkormányzat tulajdonában lévı Veszprém, 0103/3 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsön szerzıdés jogcímén történı hasznosítása címő tájékoztató meghallgatását. Mivel más javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a szóbeli kiegészítéssel a meghívóban szereplı napirendet. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 2/2013. (I. 24.) határozata a bizottság i napirendjének elfogadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága az elnök elıterjesztése alapján a i ülésnapirendet az alábbiak szerint elfogadta: 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása Porga Gyula polgármester Dr. Mohos Gábor jegyzı 2. Beszámoló az önkormányzati társulások évi tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról Porga Gyula polgármester 3. A. Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról B. Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól 2

3 C. Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról (A pont) Horváth Gábor városi fıépítész (B, C pont) 4. Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a TÁMOP /1. kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő felhívásra 5. Beszámoló a marketing stratégia végrehajtásának állásáról Elıadója: 6. Kossuth Lajos utcai egységes pavilonrendszer telepítési feltételeinek meghatározása 7. és Nemesvámos Község Önkormányzata között Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyban létrejött Együttmőködési Megállapodás módosítása Schmidt István irodavezetı 8. Veszprém Egyetem utca út rekonstrukció engedélyezési terveinek véleményezése Elıadója: Schmidt István irodavezetı 9. Gyulafirátót Vízi utca, út és közmőépítés engedélyezési terveinek véleményezése Schmidt István irodavezetı 10. Veszprém, Budapest út Cholnoky J. u. Hold u. jelzılámpás közlekedési csomópont, körforgalmú csomóponttá történı átalakítás tanulmánytervi vizsgálatának véleményezése. Schmidt István irodavezetı 11. Kinizsi utca út-, járdaburkolat felújítás és közvilágítás korszerősítés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Innober-Wave Kft., Pesti Gyula ügyvezetı 3

4 12. Kıbánya utca útfelújítás-, parkoló kialakítás- és gyalogos átvezetés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Pro Pervium Kft., Béres Gábor ügyvezetı 13. Budapest Brusznyai Árpád Mártírok úti jelzılámpás és Bajcsy- Zsilinszky Endre Mártírok Kórház utcai táblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történı átalakítása engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Pro Pervium Kft., Béres Gábor ügyvezetı 14. Veszprém, 1952/17 hrsz. alatti ingatlan Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezı 20160/ ad tulajdoni hányadára vonatkozó vételi szándék Göttlinger László vezérigazgató 15. Közgyőlése Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága üléseirıl készült jegyzıkönyvek aláíróinak meghatározása Siklódi Levente elnök 16. Egyebek Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévı Veszprém, 0103/3 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsön szerzıdés jogcímén történı hasznosításáról Porga Gyula polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása Porga Gyula polgármester Dr. Mohos Gábor jegyzı Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: Elmondta, hogy a Közgyőlés elé kerülı anyag már némileg mást fog tartalmazni, mint a bizottsági anyag. Az elıterjesztés szöveges részében leírták, hogy melyek azok az új elemek, amelyek az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában kötelezıen kell rögzíteni. Az egyik elem, hogy ki jogosult 4

5 a Közgyőlés összehívására abban az esetben, hogy ha a polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek nincsenek betöltve, vagy tartósan akadályoztatva vannak. A bizottsági anyagban szereplı több mint 50 % képviselettel rendelkezı frakció vezetıjével szemben a Közgyőlés elé kerülı elıterjesztésben erre az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökét illetné meg ez a jog. Nincsenek megnevezve azok az önszervezıdı közösségek, amelyek tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyőlés és a bizottságok ülésein. Ezen szervezetet csak a Közgyőlés elé kerülı anyagban lesznek megnevezve. Ezen kívül az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Köznevelési Ifjúsági és Sport Bizottsággá változik, mivel a közoktatás és köznevelés területén lévı jelentıs változások ezt indokolják. Ezzel a feladatellátással kapcsolatban lesz néhány pontosítás, a leendı Köznevelési Bizottság feladatkörét illetıen. Ezt most itt nem részletezi. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság feladatkörét érintıen viszont volt módosítási javaslat. Ez az elıterjesztés egyes melléklete a feladatköröket érintıen az 55. és 56. oldalon található a 6.16-os illetve a 6.17-es pont, mely a következı: Véleményezi az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, fejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések tervezetét Véleményezi a projekt éves és több éves megvalósulásáról szóló beszámolókat, illetve tájékoztatókat. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Várja a hozzászólásokat, véleményeket. Gerstmár Ferenc a bizottság alelnöke: Véleménye szerint a kérdés, interpelláció, napirend elıtti felszólalás benyújtásának az újraszabályozása visszalépés az eddigiekhez képest, ezért módosító indítványt szándékozik benyújtani a Közgyőlésre ezzel kapcsolatban. Halmay György a bizottság tagja: A jegyzıkönyvek aláírásának módosulását elég-e az egyes bizottságok ügyrendjében rögzíteni. Nem kellene-e az SZMSZ-ben rögzíteni, hogy egy egységes eljárási rend legyen? Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: Külön szabályozni nem kell, mert törvény mondja ki, hogy ez hogy történjen. Erre csak utalni lehet. A bizottságok jogosultak eldönteni, hogy mindig ugyanaz a tag írja alá, vagy ez ülésenként változik. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Egyenlıre biztos, hogy nem lesz egységes, mert a Közjóléti Bizottságon volt egy javaslat. Maga részérıl pedig kifejezetten egy sorrendet szeretne felállítani, ami látható az elıterjesztések között. Bárki akadályoztatva lehet, és akkor megnézik, hogy ki lép az érintett helyébe, így mindig alá lesz írva a jegyzıkönyv. Ez az adott bizottság döntésétıl függ. 5

6 Gerstmár Ferenc a bizottság alelnöke: Nem biztos, hogy csak az aláírásban van akadályoztatva, hanem a bizottsági ülésen sem tud részt venni. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra bocsátja az SZMSZ rendeletmódosítást. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot: 3/2013. (I. 24.) határozata az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása címő elıterjesztésben lévı rendeletmódosítás tervezetét. 2. Beszámoló az önkormányzati társulások évi tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról Porga Gyula polgármester Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: A közgyőlési kiküldött anyagban 3 határozati javaslat lesz mindegyik beszámolóhoz külön, külön egy. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Ebben az anyagban csak egy határozati javaslat szerepel. Most errıl kell szavazni. Gerstmár Ferenc alelnök: Szerepel a beszámolónál, hogy a biohulladék tárolására szolgáló edényekre vonatkozóan megtörtént az eljárás. Tízezer edényrıl van szó. Ezt hol milyen formában fogják felhasználni? A szelektív hulladékgyőjtı edényekre vonatkozó eljárás az mikorra fog lezajlani? Ezek a szelektív hulladékgyőjtı edények illetve maga az egész szisztéma az továbbra is a győjtıszigetes megoldást preferáljae vagy szó van már a házhoz menı szelektív győjtésrıl is? Siklódi Levente a bizottság elnöke: Ezek költıi kérdések. Károlyi Zoltán: Írásban fognak válaszolni. Gerstmár Ferenc alelnök: A Közgyőlésen fel fogja tenni. 6

7 Siklódi Levente elnök: Javasolja, hogy erre a Közgyőlésen térjenek vissza. Gerstmár Ferenc alelnök: Rendben, köszöni. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot 4/2013. (I. 24.) határozata Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Beszámoló az önkormányzati társulások évi tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról címő elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. 3. A. Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról B. Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól C. Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról (A pont) Horváth Gábor városi fıépítész (B, C pont) A. Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról Horváth Gábor városi fıépítész: Elmondta, hogy a három pont összefügg. Majd kitért a lebonyolítás folyamatának ismertetésére. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról szóló elıterjesztési ponthoz tartozó határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot 5/2013. (I. 24.) határozata 7

8 a Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Településfejlesztési Koncepció tervezetét. B. Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól Horváth Gábor városi fıépítész: Elmondta, hogy ez új elem, amely csak január 1 óta van érvényben. Ennek az a lényege, hogy az önkormányzat bármely településrendezési eszköz elfogadása, vagy módosítása során meg kell határoznia a partnerekkel történı egyeztetés szabályait. Ez van határozatba foglalva. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól szóló határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 6/2013. (I. 24.) határozata a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól szóló határozati javaslatot. C. Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról Horváth Gábor városi fıépítész: Tavaly már ezt az elızetes tájékoztatást megtették. Az idei év elejétıl új szabályok léptek életbe és úgy döntöttek, hogy újra indítják az elızetes tájékoztatási szakaszt három eszköz esetében, mert az új eljárás kedvezıbb, hatékonyabb és rövidebb is elsı félévére ez a folyamat várhatóan befejezıdik. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, 8

9 helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról szóló határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot 7/2013. (I. 24.) határozata a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításáról szóló határozati javaslatot. 4. Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a TÁMOP /1. kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő felhívásra Dr. Limbacher Gábor igazgató, Laczkó Dezsı Múzeum: Elmondta, hogy a Bakonyi Ház január 1-tıl ismét hozzájuk került. A pályázatnak megfelelıen szeretnék az órán kívüli oktatási tevékenységben segíteni az oktatás hatékonyságát. Siklódi Levente a bizottság elnöke: A bizottság lehetıségei szerint támogatni fogja a múzeum mőködését. Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz. Németné Károlyi Jolán a bizottság tagja: A pedagógia ma nagy hangsúlyt fektetet a kulturális intézmények bekapcsolására a formális oktatásba illetve a tanórán kívüli nevelési folyamatba. Ezért számára egyértelmő, hogy támogatja ezt a pályázatot. Az oktatáspolitika is a mögé áll, hogy minél szélesebb körben egyre élményszerőbb legyen a gyerekeknek az ismeretszerzése illetve a nevelése. Ez a kulturális intézmények bekapcsolásával valóban lehetséges. Az iskolaitól eltérı más módszertani formákkal nagyon hatékonyan tudják véghezvinni. Reméli, hogy a jövıben egyre több ilyen pályázatot fognak kiírni és ebbıl a veszprémi intézmények minél többet nyernek. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. 9

10 A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 8/2013. (I. 24.) határozata a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a TÁMOP /1. kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő felhívásra Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a TÁMOP /1. kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő felhívásra címő elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. 5. Beszámoló a marketing stratégia végrehajtásának állásáról elfogadásáról Elıadója: Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 9/2013. (I. 24.) határozata a marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Beszámoló a marketing stratégia végrehajtásának állásáról elfogadásáról címő elıterjesztésben lévı a marketingstratégia elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadására keretében a Városarculati Munkacsoportot létrehozására vonatkozó határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 10

11 10/2013. (I. 24.) határozata a marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Beszámoló a marketing stratégia végrehajtásának állásáról elfogadásáról címő elıterjesztésben lévı a Városarculati Munkacsoport létrehozására vonatkozó határozati javaslatot. 6. Kossuth Lajos utcai egységes pavilonrendszer telepítési feltételeinek Elıadója: Gerstmár Ferenc a bizottság alelnöke: Nagyon tetszetıs elképzelés van az elıterjesztésben. Mennyire van példa más városokban, hogy 10 évre elıre kérik a bérleti díjat? Van-e annak reális esélye, hogy lesznek olyan vállalkozók, akik ezt kifizetik? Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı: Nem tudja, hogy valahol lenne ilyen gyakorlat. A gyakorlat majd igazolja. Ennek van elınye és hátránya is. Egyik oldalon jelent egyfajta biztonságot másik oldalon viszont elıre be kell fektetni. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Viszonylag gyorsan ki fog derülni, mert ha az érintettek nem látják benn az üzleti lehetıséget nem lesz jelentkezı. Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja: Jól értette-e, hogy kifizetik elıre az árértékét és utána kell-e még egy havi díjat fizetni? Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı: Nem. A pavilonoknak van egy bekerülési értéke. Ezt kell kifizetni. A megállapított bérleti díj valamilyen szinten ennek az igazolása. Ez vonódik le folyamatosan a befizetett összegbıl. Ezen kívül kell fizetni az önkormányzati rendeletben szabályozott közterület-használati díjat, mely a pavilon alapterületén kívül használt területre vonatkozik. Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja: Volt-e valami felmérés a vállalkozók körében, hogy ezekre a pavilonokra van-e igény? Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı: A Pro Veszprém Kft-hez elég sok igény érkezett. Meglátják, hogy az igények és a konstrukció hogy találkozik. 11

12 Gerstmár Ferenc a bizottság alelnöke: Jelezte, hogy a határozati javaslat 2.13 pontjában lévı táblázatban a fizetendı díj oszlop tetején nem a 10 év hanem hó megnevezés szerepel. Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı: Köszöni a jelzést, de az anyag kiküldése után már İk is észrevették. Ez egy elírás. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt az elhangzott pontosítással szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot 11/2013. (I. 24.) határozata a Kossuth Lajos utcai egységes pavilonrendszer telepítési feltételeinek meghatározásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Kossuth Lajos utcai egységes pavilonrendszer telepítési feltételeinek meghatározása címő elıterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének elıírásai alapján az alábbi döntést hozza: 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága javasolja a Kossuth Lajos utcán egységes pavilonrendszer telepítése céljából nyilvános pályázat meghirdetését. 2. A pályázat feltételeire a Tulajdonosi Bizottság felé az alábbi javaslatokat teszi: 2.1. A pavilonok, teraszok, illetve teraszos pavilonok teljes futamidıre számított bruttó bérleti díjait (a továbbiakban: Bérleti díj ) mely megegyezik a teljes bekerülési költség (ide értendı a tervezés, közmővesítés stb. költségek is) pénzben kifejezett ellenértékével egy összegben, a bérleti szerzıdés aláírását követı 30 napon belül kell Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megfizetni A telepítésre kerülı pavilonok és teraszok a különbözı alaprajzokkal és kifinomult dizájnnal megalkotott mmcité elárusító standoknak a megújuló Kossuth utca arculatához igazított, egyedi változatai. Pályázóknak lehetıséget biztosítanánk az egyedi igények tervezési szakaszban történı egyeztetésére, nyertes pályázat esetén a sétáló utca arculatával összeegyeztethetı, és kivitelezhetı igények megvalósítására. A típustól eltérı, egyedi igények megvalósítása során keletkezı többlet költség a 12

13 nyertes pályázókat terhelné. Az így keletkezı többlet költség a Bérleti díj részét képezi Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy nyertes pályázata esetén pályázó köteles legkésıbb a bérelt pavilon birtokba vételének idıpontjáig a pavilonra teljes körő vagyonbiztosítást kötni. A megkötendı biztosítás feltételeit nyertes pályázó köteles a tulajdonos Önkormányzattal leegyeztetni. Nyertes pályázó köteles a biztosítás megkötésének tényét legkésıbb a birtokba vételi eljáráson igazolni Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti idıszak alatt, a bérelt pavilonnal kapcsolatos fenntartási kötelezettségek a nyertes pályázót terhelik. Bérlı köteles a bérlemény karban tartási, állag megóvási munkálatait elvégezni, továbbá a bérlemény bármilyen mértékő átalakításához, fejlesztéséhez, a bérleménnyel kapcsolatos beruházáshoz írásbeli kérelemmel (szükség esetén mőszaki dokumentumokkal alátámasztva) a tulajdonos-bérbeadó Önkormányzat írásbeli hozzájárulását kell kérni A bérleti futamidı lejártakor bérlı a bérleményt az eredeti állapotában köteles a tulajdonos Önkormányzat részére átadni Az egyes bérleményekhez kapcsolódó bérleti futamidık hosszát (a továbbiakban: Futamidı ) a T15 terasz kivételével, mely esetén 72 hónap bérleti futamidıt javaslunk 10 év (120 hónap) határozott idıben javasoljuk meghatározni Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat tárgyát képezı a pályázat mellékletében felsorolásra kerülı pavilonok, azok Bérleti díjaként befizetésre kerülı összegbıl VMJV Önkormányzata által kerülnek felépítésre. A pályázati eljárás során megállapításra kerülı nettó Havi bérleti díj a nettó Bérleti díj ellenértéke mértékéig, teljes összegben lelakható Nyertes pályázó a Beruházás értékének teljes, vagy részleges megtérítésére a helyiségbérleti szerzıdés megszőnése esetén sem jogosult A pavilonok birtokba vételének határideje a bérleti díj megfizetését követıen napjától számított nap/hónap*. A határidı a Veszprém Integrált Városfejlesztés A Belváros funkcióbıvítı rehabilitációja I. ütem címő, KDOP-3.1.1/D azonosító jelő projekt jelen pályázattal érintett területét érintı beruházási munkáinak tervezett befejezéshez képest történı csúszása miatt változhat. *( A Belváros funkcióbıvítı rehabilitációja I. ütem címő, KDOP-3.1.1/D azonosító jelő projekt jelen pályázattal érintett területét érintı beruházási munkáinak tervezett befejezésének függvényében alakul az alapdátum.) 13

14 2.10. A pályázónak a benyújtott pályázata mellékleteként be kell mutatnia az ingatlanhoz kapcsolódó jövıbeni elképzelését, tervezett üzlet profilját, mely tevékenység tekintetében a bérleti idıszakra un. profilkötöttséget kell vállalnia Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy az eljáráshoz kapcsolódóan felmerülı valamennyi költség a nyertes pályázót terheli Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy szerzıdés csak természetes személlyel, vagy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) pontjában (továbbiakban: Vtv.) meghatározott átlátható szervezettel köthetı A Tulajdonosi Bizottság a pavilonok, illetve a teraszok bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: I. II. III. IV. Helyszín Kossuth L. u. déli szakasz Bástya elıtt Aluljáró nyugati oldala Aluljáró keleti oldala V. Átjáró pavilon terasz Minimum beszámításra sorsz. méret méret fizetendı bérleti kerülı havi bérleti sorsz. (m2) (m2) díjak díjak (10 év) (hó) P1 6,92 T1 47, Ft Ft P2 7,46 T2 36, Ft Ft P3 7,89 T3 35, Ft Ft P4 22,62 T4 9,42 Tourinform terasz P5 10,11 T5 24, Ft Ft T15 113, Ft Ft P6 11,49 T6 15, Ft Ft P7 6,48 T7 17, Ft Ft P8 9,10 T8 12, Ft Ft P9 6,79 T9 15, Ft Ft P10 7, Ft Ft P11 10,50 T10 5, Ft Ft P12 9,04 T11 9, Ft Ft P13 7, Ft Ft P14 8,84 T12 14, Ft Ft P15 8,99 T13 13, Ft Ft P16 34,53 T14 12, Ft Ft P17 17,01 kukatároló P18 9,01 T16 6, Ft Ft (javasolt) Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pavilonhoz tartozó terasz, mint közterületi kitelepülés után a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló 24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint közterület használati díj megfizetésére köteles A tulajdonosi jogkör gyakorlója a pályázati feltételeknek megfelelı ajánlatokat, az összességében legelınyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. 14

15 Értékelési szempontok Súlyozás Tervezett funkció 40 "Minıségi hiányprofil" 30 Bérleti díj 30 Összesen 100 Az egyes helyszíneken javasolt funkciók: Helyszín sorsz. pavilon javasolt funkció P1 fagylaltozó, kávézó I. Kossuth L. u. déli szakasz P2 kávézó P3 fagylaltozó, kávézó II. Bástya elıtt P4 Tourinform P5 teázó-kávézó P6 édesség P7 fagylalt, jégkása III. Aluljáró nyugati oldal P8 fagylalt, kávézó P9 fagylalt, pékáru P10 pékáru P11 kávézó P12 kávézó P13 ajándék, könyv, újság IV. Aluljáró keleti oldal P14 fagylalt, kávézó P15 vendéglátó pavilon P16 kávézó-kiállítótér, bemutatótér V. Átjáró P18 újságos 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága a vagyonrendelet 12. -ában meghatározott és a Tulajdonosi Bizottság által a Kossuth Lajos utcai egységes pavilonrendszer telepítési feltételeinek meghatározásával kapcsolatban lefolytatásra kerülı célszerőségi és pénzügyi-gazdaságossági vizsgálathoz külön ajánlásokat nem fogalmaz meg: 4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága javasolja az elıterjesztés Tulajdonosi Bizottság elıtt történı megvitatását. Felelıs: VKSZ Zrt. A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Göttlinger László vezérigazgató, VKSZ Zrt., Józsa Tamás csoportvezetı Határidı: azonnal 7. és Nemesvámos Község Önkormányzata között Nemesvámos-Veszprém közötti 15

16 kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyban létrejött Együttmőködési Megállapodás módosítása Elıadója: Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a és Nemesvámos Község Önkormányzata között Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás módosítása címő elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 12/2013. (I. 24.) határozata és Nemesvámos Község Önkormányzata között Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás módosítása Veszprém Megyei Jogú Város Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemesvámos Község Önkormányzata között Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás módosítása címő elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. 8. Veszprém Egyetem utca út rekonstrukció engedélyezési terveinek véleményezése Elıadója: Schmidt István irodavezetı Schmidt István irodavezetı: A most következı elıterjesztésekre elmondható, hogy költségvetésben szereplı tételek végrehajtásáról van szó. A városvezetés és a Közgyőlés részérıl az volt az elvárás, hogy készüljenek fel tervekkel az esetleges pályázati kivitelezési lehetıségekre. Ennek keretében elsıdlegesen azokat az akut problémákat próbálják tervezıi szinten megvizsgáltatni és kidolgoztatni ahol a városnak a prioritásokat figyelembe véve lépéseket kell tenni. Ennek elsı eleme az Egyetem utcai rekonstrukció. Az elmúlt idıszakban a közmőépítésekkel kapcsolatban tettek minıségi javításokat, de azokat a problémákat nem oldották meg, ami egy végleges megoldást adna. Itt a járdák útfelületek közlekedési csomópontok, csatlakozó utcák, gyalogátkelıhelyek témájára gondol. Ezeket kidolgozta a tervezı. A tervezı itt van, hogy ha valakinek kérdése van, arra válaszol. 16

17 Németné Károlyi Jolán a bizottság tagja: Örömmel üdvözli a leírtakat és reméli, hogy ez minél hamarabb megvalósul, mert nagyon nehéz itt a közlekedés minden résztvevınek. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Az egyetemi státuszt is erısíteni fogja ez a beruházás. Schmidt István irodavezetı: Ezt a tervet minden érintettel egyeztették, beleértve a rendezési tervet is. Ez a forgalomszámlálással alátámasztott forgalmi viszonyoknak is megfelel. Úgy alakították ki a terveket, hogy alkalmasak legyenek egy késıbbi hatósági engedélyezésre. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a Veszprém Egyetem utcai rekonstrukció engedélyezési terveinek bemutatása címő elıterjesztésben lévı terveket és a határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 13/2013. (I. 24.) határozata a Veszprém, Egyetem utca út rekonstrukció engedélyezési tervek véleményezésérıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Egyetem utca út rekonstrukció engedélyezési tervek véleményezése tárgyú elıterjesztést, és az alábbi véleményt alkotja: 1. A bizottság a bemutatott terveket elfogadja. Amennyiben a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Építészeti mőszaki Tervtanácsa a tervekkel kapcsolatosan lényegi észrevételt tesz, a terveket a bizottsági újra véleményezi. A bizottság felkéri t, hogy a beruházás további elıkészítési feladatait a bemutatott tervek szerint végezze. Határidı: A tervezési és engedélyezési feladat megvalósulásának határideje: 2014.március 31. Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 17

18 9. Gyulafirátót Vízi utca, út és közmőépítés engedélyezési terveinek véleményezése Schmidt István irodavezetı Schmidt István irodavezetı: A Vizi utca csapadékvíz elvezetésének problémáját már többször tárgyalta a bizottság. Van egy sikeres pályázat Gyulafirátót vízrendezése ügyében. Itt folyamatban van a kiviteli munkák elıkészítése, és ehhez kapcsolódik logikusan, hogy ha sikerül megoldani a csapadékvíz elvezetését, akkor tegyék rendbe a Vízi utcának a közlekedési felületét is, mely rossz állapotban van. Ez a terv azt irányozza elı, hogy amennyiben lesz forrás rá, akkor megoldják ezt a problémát. Jelen pillanatban az lesz, hogy a csapadékvíz építés után egy sávos helyreállítást tudnak végezni. Ez nem végleges megoldás. Erre készülni kell és ennek az eredménye került a bizottsághoz. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a Gyulafirátót Vízi utca, út és közmőépítés engedélyezési terveinek véleményezése címő elıterjesztésben lévı terveket és a határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 14/2013. (I. 24.) határozata a Gyulafirátót, Vízi utca út és közmőépítés engedélyezési terveinek véleményezésérıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Gyulafirátót, Vízi utca út és közmőépítés engedélyezési terveinek véleményezése tárgyú elıterjesztést, és az alábbi véleményt alkotja: A bizottság a bemutatott terveket elfogadja. A bizottság felkéri t, hogy a beruházás további elıkészítési feladatait a bemutatott tervek szerint végezze. Határidı: A tervezési és engedélyezési feladat megvalósulásának határideje: március 31. Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 10. Veszprém, Budapest út Cholnoky J. u. Hold u. jelzılámpás közlekedési csomópont, körforgalmú csomóponttá történı átalakítás tanulmánytervi vizsgálatának véleményezése. 18

19 Schmidt István irodavezetı Schmidt István irodavezetı: A Veszprémben lévı közlekedési csomópontok felülvizsgálatának egyik állomása ez, ami jelenleg a bizottság elıtt van. Korábban volt a bizottság elıtt a Belváros közlekedésfejlesztéssel kapcsolatban egy komplex anyag, amely tervtanács elıtt is volt. Ez az helyszín akkor abban nem szerepelt. Ezt egy szőkebb környezetben vizsgálta meg a szakértı. Ennek elsı elemeként készült el a Budapest utcai körforgalmi csomópont. Próbálnak prioritásban továbbhaladni ezekkel a feladatokkal. Régóta foglalkoztatja a szakmát is, hogy hogyan lehetne a Budapest irányából Veszprémbe érkezve az elsı csomópontot ahol elég sok baleset is van - úgy átalakítani, hogy a jelzılámpát ki tudják váltani. Elsıdleges szempont lenne a forgalom lassítása. Tanulmánytervi szinten van a bizottság elıtt három variáció, hogy hogyan lehetne körforgalmi csomópontra kiváltani figyelembe véve a szők területi lehetıséget. Megjelenik a bizottság elıtt egy turbó, egy lámpás és egy sima körforgalmi csomóponti elképzelés. Az, hogy mi az egyes variációk közti különbség javasolja meghallgatni a tervezıt. Fontos számukra, hogy kapjanak olyan iránymutatást, hogy a három variáció közül melyiket vigyék tovább részletes kidolgozásra. Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: Részletesen ismertette a tervvariásokat, ezen belül az egyszerő, a jelzıkörös és a turbó körforgalmak közti különbségeket, beleértve azok kapacitását és azt, hogy milyen távon elégítik ki a várható forgalmi igényeket. Kitért arra is, hogy az egyes megoldásoknak mekkora a helyigénye. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Kaptak egy sugalmazást is, hogy melyik lenne a legjobb megoldás. Az elızetesen maga számára megfogalmazott kérdésekre választ kapott így a gyalogos átjárok kérdésére is. Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: A jelzıkörnél minden zebra védett. A kijáratoknál kordonok vannak, és nem engedi, hogy akár a kerékpárost akár a gyalogost érje valami. Elmondta, hogy a évre vonatkozó elırejelzés szerint ez lenne a jövıben a város legterheltebb csomópontja. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Ott most ki van alakítva egy kerékpárút. Nem látja a terveken, hogy ezt hogyan kezelik le. Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: Megmutatta, hogy megkapta az átvezetést. Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja: Gyırben, hol van az általa tervezett ilyen körforgalom, hogy jobban el tudja képzelni? 19

20 Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: Gyırben a 14-es út a Széchenyi híd folytatásában van a bevásárlóközpontnál. Elızıleg ott 20 perces torlódások voltak. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Nem szokott ott baleset lenni? Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: Ez a megoldás Magyarországon ismeretlen megoldás volt. Az elején szabálytalankodtak az autósok. Az elején 4-5 koccanás volt. Az elmúlt hat évben nem volt személyi sérüléssel járó baleset, de koccanások igen. Ez abból adódott, hogy nem tartották a sávokat. Az elmúlt négy hónapban egy koccanásos baleset sem volt. Hozzá kell tenni, hogy egy hónap alatt egyenként a két keresztezıdésen 1, 3 millió kocsi halad át. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Számára érdekes, amit hallott, mert biztos volt benne, hogy ott sok a baleset. Dr Maklári Jenı tervezı Pro Pervium Mérnöki Iroda kft: Itt az, az elıny, hogy a csomópont áttekinthetı. A táblákban és a burkolati jelekben is jelentıs fejlıdés volt az elmúlt idıszakban. Ez Európában is elég új dolog. Szegeden ez még kiegészült egy világító LED sorral is és így vezetik el a jármőveket. Ez olyan, mint egy repülıtéri leszállópálya. Schmidt István irodavezetı: Most nem kell egyértelmő és végleges döntést hozni, fıleg azért sem, mert most van folyamatban a rendezési terv felülvizsgálata. Ezt sugallja a határozati javaslat is, tehát a két turbó variációt kellene tovább vinni. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot: 15/2013. (I. 24.) határozata Veszprém, Budapest u Cholnoky J. u. Hold u. jelzılámpás közlekedési csomópont, körforgalmú csomóponttá történı átalakítás tanulmánytervi vizsgálatának véleményezésérıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Budapest u. Cholnoky J. u. Hold u. jelzılámpás közlekedési csomópont, körforgalmú csomóponttá történı átalakítás 20

21 tanulmánytervi vizsgálatának véleményezése tárgyú elıterjesztést, és az alábbi véleményt alkotja: A bizottság a bemutatott tanulmánytervi változatokat elfogadja. A bizottság felkéri t, hogy a beruházás további elıkészítési feladatait és végrehajtását a bemutatott tervek szerint végezze. A bizottság felkéri Horváth Gábor Fıépítészt, hogy mindkét lehetséges tervváltozat megvalósításához szükséges területigényt a felülvizsgálat során a Szabályozási Tervben vegye figyelembe. Határidı: a szabályozás módosításának határideje:2014. december 31. Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István, irodavezetı Rendezési Terv vonatkozásában felelıs köztisztviselı: Horváth Gábor fıépítész 11. Kinizsi utca út-, járdaburkolat felújítás és közvilágítás korszerősítés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Innober-Wave Kft., Pesti Gyula ügyvezetı Halmay György a bizottság tagja: A nyugati részen megmaradt mindkét oldalon a járda, aminek örül. Azt viszont nem tudja, hogy ebbıl mikor lesz felújított utca? Elhangzott, hogy ezek tervek. Lehet-e arról valamit tudni, hogy az álmokból mikor lesz valóság? Van-e valami elképzelés, prioritás, sorrend? Siklódi Levente a bizottság elnöke: Ez attól függ, hogy milyen költségvetést állítanak össze. Itt kérdés inkább az, hogy milyen pályázati lehetıségek vannak most kilátásban? Schmidt István irodavezetı: Szakmailag arra készülnek fel, hogy ha azt mondják, hogy 2013 év elején van kész tervük, akkor a évi költségvetési tervben javasolják a továbblépést, tehát egy engedély és kiviteli szintő tervek készítését. Ahol engedélyezési szintő tervek vannak ott az engedélyeztetést, esetleg a kivitelezést is. A évi koncepcióban szerepelnek az utcamegújítására vonatkozó becsült megvalósítási költségek. Ettıl kezdve a képviselı testület dönti el, hogy a prioritások és az anyagi lehetıségek függvényében melyik tud bekerülni. Ezeket mindig hozzák, mindig életben tartják, hogy ha 2013-ban nem kerül be, akkor hozzák 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban. Amennyiben annyi idı telik el, mert ilyen is van, hogy eltelik 4-5 év és nem kerül be a költségvetésbe, akkor egy olyan javaslattal élnek, hogy tervfelülvizsgálatára kérnek költségvetési lehetıséget. A terv 21

22 korszerősítése keretében a megváltozott igényeket és szabványokat, hatósági elıírásokat veszi figyelembe és eszerint korrigálnának, és újra életben tartják ezeket a terveket. A pályázati lehetıségeket nem látják elıre. Ahogy valamilyen lehetıség megnyílik, akkor ezt hozzák. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Ebben a tekintetben is jó, hogy vannak tervek, mert azonnal lehet reagálni egy EU-s forrásra, hogy ha van mit megcsinálni. Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az elıterjesztésben lévı két részbıl álló határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 16/2013. (I. 24.) határozata a Kinizsi utca út-, járdaburkolat felújítás és közvilágítás korszerősítés engedélyezési terveinek véleményezésérıl és döntése a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Kinizsi utca út-, járdaburkolat felújítás és közvilágítás korszerősítés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról tárgyú elıterjesztést, és az alábbi véleményt alkotja: A bizottság a bemutatott terveket elfogadja. 1. A bizottság felkéri t, hogy a beruházás további elıkészítési feladatait a bemutatott tervek szerint végezze. Határidı: a tervezési és engedélyezési feladat megvalósulásának határideje: március 31. Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 2. A bizottság tulajdonosi jogkörében hozzájárul a Veszprém, Kinizsi utca út- és közmő rekonstrukció által érintett 5004 és 6067 hrsz. közterületeken lévı összesen 5 db gyümölcsfa kivágáshoz az elıterjesztés részletezése szerint kártalanítás megállapítása nélkül a 24/2010.(VI.28). önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdése alapján, és kezdeményezi a fás szárú növények kivágásának engedélyezését a jegyzınél azzal a kikötéssel, hogy a beruházás keretében és költsége terhére, azzal 22

23 egyidejőleg történjen meg a fás szárú növények visszapótlása az elıterjesztés mellékletét képezı kertészeti terv megvalósításával. Határidı: a beruházás megvalósulásának határnapja Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 12. Kıbánya utca útfelújítás-, parkoló kialakítás- és gyalogos átvezetés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Pro Pervium Kft., Béres Gábor ügyvezetı Schmidt István irodavezetı: Itt komplexebb a feladat mivel az útépítés mellett van egy kibıvülés is. Az út nagyon rossz állapotú az út. Itt a Dózsa György út és a Szél utca közti összekötı szakaszról beszél. A csatlakozó két út a közelmúltban újult meg. Nincs megoldva rendesen a csapadékvíz elvezetés. Itt egy murvás parkoló van és egy komolyabb esızés mindenhova viszi a kavicsot. Ez a helyszín elırébb sorolandó egy Kinizsi utcai megújításhoz képest. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következı határozatot 17/2013. (I. 24.) határozata a Kıbánya utca útfelújítás-, parkoló kialakítás- és gyalogos átvezetés engedélyezési terveinek véleményezésérıl és döntése a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága megtárgyalta a Kıbánya u. útfelújítás-, parkoló kialakítás- és gyalogos átvezetés engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról tárgyú elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1. A bizottság a bemutatott terveket elfogadja. A bizottság felkéri t, hogy a beruházás további elıkészítési feladatait a bemutatott tervek szerint végezze. 23

24 Határidı: a tervezési és engedélyezési feladat megvalósulásának határideje: március 31. Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 2. A bizottság tulajdonosi jogkörében hozzájárul a Veszprém, Kıbánya utca út- és közmő rekonstrukció által érintett 5004 és 6067 helyrajzi számú közterületeken lévı összesen 5 db fa és 40 m2 cserje kivágáshoz az elıterjesztés részletezése szerint kártalanítás megállapítása nélkül a 24/2010.(VI.28.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdése alapján, és kezdeményezi a fás szárú növények kivágásának engedélyezését a jegyzınél azzal a kikötéssel, hogy a beruházás keretében és költsége terhére, azzal egyidejőleg történjen meg a fás szárú növények visszapótlása az elıterjesztés mellékletét képezı zöldfelület-rendezési terv és kertépítészeti koncepció megvalósításával. Határidı: a beruházás megvalósulásának határnapja Felelıs: A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı 13. Budapest Brusznyai Árpád Mártírok úti jelzılámpás és Bajcsy- Zsilinszky Endre Mártírok Kórház utcai táblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történı átalakítása engedélyezési terveinek véleményezése és döntés a beruházáshoz kapcsolódó fakivágásról, favisszapótlásról Schmidt István irodavezetı Meghívott: Pro Pervium Kft., Béres Gábor ügyvezetı Schmidt István irodavezetı: Az elızıkben már elmondta, hogy elkészült a Belváros közlekedésfejlesztési és csomópont-fejlesztési koncepciója. Ezen belül prioritásokat határoztak meg. A legfontosabb volt a Budapest utcai körforgalom. Ez megépült. Ennek a hatását már látják a Bajcsy csomópontra nézve, hogy az mennyire visszafogja a forgalmat. Úgy látják, hogy ezt a forgalmi terhelést az északdéli tengely megvalósítása illetve ennek a csomópontnak a megépítése tudja rendezni. Az észak-déli tengelynél nyertes pályázatuk van. Már van jogerıs építési engedélyük is. Az erre vonatkozó közbeszerzést el tudják indítani. A következı nagyon fontos lépés ennek a csomópontnak a kiépítése. Ez komoly feladat tervezıi szempontból is mivel szők helyen kell az eltolt csomóponti utaknak a csatlakozását megoldani. Erre vonatkozóan mindenképpen keresnek pályázati forrást. Ebben az ügyben tárgyal polgármester úr is. Amennyiben EU-s forrásból nem is de a korábban rendelkezésre álló magyar útpénztár anyagi eszközeire számítanak amit várhatóan a közeljövıben feltöltenek. A pályázathoz megfelelı tervekre van szükség. Javasolja meghallgatni a tervezıt. Itt már látványtervek is vannak. 24

25 Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: Ismertette a tervezés folyamatát, majd a két körforgalmi csomópont kialakítását. A két kör között nem lesz gyalogos átvezetés és kerékpáros átvezetéssel sem számolnak. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Nem találkozott olyan tervvel, hogy itt menne kerékpárút. Schmidt István irodavezetı: Nincs ilyen elképzelés, de tervezınek mindig feladata, hogy megvizsgálja, hogy kerékpárút kialakítására vagy kerékpárok biztonságos átvezetésére van-e lehetıség. A tervezı itt is megvizsgálta és a szők paraméterek miatt erre nincs lehetıség, de nem is csatlakozik kerékpárút erre a területre. Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: Ezután a látványterveket mutatta be. Siklódi Levente a bizottság elnöke: El tudja képzelni, hogy ez a csomópont jól fog mőködni. Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: Ez a körforgalom is jól áttekinthetı. Siklódi Levente a bizottság elnöke: A leválasztó gömbök is segítenek a tájékozódásban. Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: Kiemelte az elızı pontban tárgyalt turbókörös megoldás baleseti adatait. Kiemelte, hogy európai szinten ez a megoldás a legalacsonyabb baleseti esetszámú. Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja: Hogy lehet megoldani, hogy a Mártírok útjáról jövı mentı, hogy tud biztonságosan bemenni a kórházba? Balra kell kanyarodnia mindenképpen. Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: A balra kanyarodási lehetıséget csak a forgalmi viszonyoknak megfelelıen tudja csak használni, magyarán ha szemben megállnak, vagy nem jön senki. Ellenkezı esetben körbe kell menni. Siklódi Levente a bizottság elnöke: Az még mindig jobb, mint ami most van. Béres Gábor ügyvezetı Pro Pervium Kft: A korház illetve a mentıszolgálat képviselıjének kifejezett kérése volt, hogy amennyiben lehetséges ezt biztosítsák számukra. Ezt megvizsgálták és a megoldást megfelelınek tartották. Schmidt István irodavezetı: Van még két sajátossága ennek a turbó körforgalmi csomópontjak. A közel lévı két kör lehetıséget ad arra, hogy ha valaki elvétette az irányt meg tudjon fordulni. 25

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B.

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. december 10-ei 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9. Ügyszám: 22-96/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2013. október 9. Szıc 2013 2 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 25/2014. (XII.17.) az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben