Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:"

Átírás

1 Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2002. /II.21./ és a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 30/2007. /X.25./ számú önkormányzati rendelet módosításáról. ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás önkormányzati rendeletek módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) a mellékelt rendelet-tervezet szerint három tárgykörben javasolom módosítani: 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiválasztott új közszolgáltató rendeletbe történő beépítése, valamint a évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos díjtétel változása 2. A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával és a Polgármesteri Hivatal megszűnésével kapcsolatos megnevezések módosítása 3. A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjtételek hatályon kívül helyezése. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 30/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TÖr.) a mellékelt rendelet-tervezet szerint az alábbi tárgykörben javasolom módosítani: A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 1/1994. (I.19.) számú rendeletét javasolom hatályon kívül helyezni. Általános indokolás: a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiválasztott új közszolgáltató rendeletbe történő beépítése, valamint a évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos díjtétel változása A korábbi elnevezés szerinti települési folyékony hulladékra (jelenlegi elnevezése: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) jelenleg a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény (továbbiakban: Vgt.) rendelkezései az irányadók. A Vgt. 45. (6) bekezdése szerint: Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselőtestülete, hogy a törvény 44/C. (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza. 1

2 A Vgt. 44/C. - a szerint: (1) A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 44/D. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. (2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: a) a háztartási szennyvíz mennyisége, b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei, c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei. (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással. A közszolgáltatás során jelenleg alkalmazható legmagasabb díj az Ör. hatályos szabályozása szerint nettó 2226 Ft/m3, mely összeg tartalmazza az ártalmatlanítás díját is. A sitkei elhelyezés lehetősége március 17. napján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 321/5/2008. számú, március 17. napján jogerőre emelkedett határozata alapján lejárt. A jelenlegi közszolgáltató Sárvári Zöld Pont Kft. alvállalkozójaként közreműködős Sárvár- Pannon-Víz Kft. piaci viszonyok megváltozása miatt május 31. napjával megszünteti helyi tevékenységét. Sárvár város Polgármestereként ajánlatot kértem a közszolgáltatás biztosítására június 1. és december 31. közötti időtartamra. Az ajánlattételre felkért, a megyében tárgy szerinti tevékenységi kört ellátó szervezetek közül Szabó Norbert, 9600 Sárvár, Cukorgyár u. 8. szám alatti vállalkozó nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint: Ajánlati ár (nettó ürítési díj összesen ártalmatlanítási díjjal együtt Ft/m3): Ebből az ártalmatlanítási díj forint/m3-ben: 2.370,- Ft/m3 505 Ft/m3 A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatot és a közszolgáltatási szerződéstervezetet megtárgyalta. 2. A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával és a Polgármesteri Hivatal megszűnésével kapcsolatos megnevezések módosítása január 1.-vel a Polgármesteri Hivatal szervezete átalakult az SZMSZ 31/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelettel történő módosításával, majd február 28.-val megszűnt a Polgármesteri Hivatal és jogutódjaként március 1.-vel megalakult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal. Az Ör. hatályos szövegében a Hivatal és szervezeti egységeinek megnevezése pontosításra szorul. 2

3 3. A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjtételek hatályon kívül helyezése. Az Ör. 1. melléklete tartalmazza a tárgy szerinti, december 31.-ig hatályos díjtételeket. A hulladékról évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban: törvény) 35. -a alapján: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határait; b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Fentiekből következően az Képviselő-testületnek részletes díjmegállapítási jogköre nincs, ezt a jogkört a törvény 88. (3) bekezdés b pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter kapta. Ilyen tárgyú rendelet még nem jelent meg. A törvény 91. (2)-a május 10.-ig hatályos szövege értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét évre az alábbiak szerint lehetett megállapítani: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait megállapító miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. A Közszolgáltató jelenleg ezt a megemelt díjat alkalmazza. A törvény 91. -át módosította a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. Tv a: 12. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 91. -a helyébe a következő rendelkezés lép (fontosabb rendelkezések): 91. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét július 1- jétől december 31-éig az e -ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. (2) A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. 3

4 (5) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2) és (3) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. (6) E vonatkozásában a költségvetési szervre a természetes személy ingatlantulajdonosra irányadó szabályokat kell alkalmazni. (7) A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) helyi végrehajtásáról szóló 30/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése azért indokolt, mivel a Tszt-t módosította a évi CXXVI. Törvény, melynek értelmében a Tszt 6. (2) bekezdésében az önkormányzat képviselő-testülete hatásköre től már nem terjed ki az ármegállapítás a lakossági használati melegvíz és hődíj vonatkozásában. A Tszt 57./D. (1) bekezdése alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár), a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a /Magyar Energia/ Hivatal javaslatának figyelembevételével a /hatáskörrel rendelkező/ miniszter rendeletben állapítja meg. A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. Tv. a távhőszolgáltatás díjait is csökkentette. Az érintett önkormányzati rendelet utoljára a módosító törvény hatálybalépését megelőzően volt módosítva. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 1/1994. (I.19.) számú rendelet hatályon kívül helyezése A tárgy szerinti rendelet határozta meg a helyi víz- és csatornaszolgáltatási díjakat. A díjmegállapítás hatásköre január 1.-vel kikerült az Önkormányzati hatáskörből. A rendelet jelenleg hatályos szabályozása (2011-es tárgyévre vonatkozó díjak) a hatályos díjak nincsenek összhangban a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény ában, valamint a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. Tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott díjszámítási elvekkel. Mivel az Önkormányzati rendelet célja kizárólag a díjtételek meghatározása, az Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 4

5 Részletes indokolás: A rendelettervezet 1. -a nem utcai szemétgyűjtőnek minősülő üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtti szemétgyűjtő tartályokkal kapcsolatos ügyféli és hivatali feladatokat rendezi. Hatályos szöveg: Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos, illetve használó általi elhelyezése a Polgármesteri Hivatal előzetes egyetértésével történhet, ezek tisztántartása az üzemeltető kötelessége. Tervezett szabályozás: (5) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos, illetve használó általi elhelyezése a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal előzetes tájékoztatásával, önkormányzati tulajdonú ingatlan érintettsége esetén tulajdonosi hozzájárulás, illetve közterület-használati engedély megszerzését követően történhet. A szemétgyűjtő tartályok tisztántartása az üzemeltető kötelessége. A rendelettervezet 2. -a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz közszolgáltatóját határozza meg. Hatályos szöveg (30. (4) bekezdés): Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett ártalmatlanító helyen szabad elhelyezni. Tervezett szabályozás: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett ártalmatlanító helyen, Szabó Norbert vállalkozó, mint közszolgáltató által elszállítva szabad elhelyezni. A rendelettervezet 3. -a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatójának azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, amennyi idő alatt a közszolgáltatást el kell végezni. A módosítás indoka, hogy a korábbi közszolgáltató kivonulásával az új közszolgáltató által ellátandó feladat mennyisége jelentősen megnövekedett. Hatályos szöveg (32. (1) bekezdés): A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 24 órán belül a szolgáltatást elvégezni. Tervezett szabályozás: A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni. A rendelettervezet 4. -a a Hivatal és szervezeti egységei megnevezésének módosulását követi le. A rendelettervezet 5. -a a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizre vonatkozó díjtételt módosítja. A közszolgáltató által benyújtott költségkalkuláció az előterjesztés mellékletét képezi. A rendelettervezet 6. -a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint hatályon kívül helyezi a szilárd hulladékra vonatkozó díjtételeket, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjtételeit, továbbá a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 1/1994. (I.19.) számú rendelet és korábban hatályon kívül nem helyezett módosításait. 5

6 Várható hatások: A Hivatal és szervezeti egységeinek megnevezését módosító rendelkezések technikai jellegűek. A rendeletmódosítás révén továbbra is biztosított lesz a háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatás. A megállapításra kerülő díj kizárólag a közszolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személyeket érinti. A szilárd hulladékra vonatkozó díjtételek, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjtételeinek, valamint a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 1/1994. (I.19.) számú rendelet hatályon kívül helyezése a törvényi rendelkezések lekövetése, hely alapján az Önkormányzat tárgy szerinti ármegállapítási jogköre megszűnt. Korábban hatályon kívül lett helyezve a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 21/1991. (XII.10.) önkormányzati rendelet, mivel a díjmegállapítás jogköre április 1.-től nem rendeleti döntéssel, hanem a közszolgáltatási szerződés testületi határozaton alapuló módosításával gyakorolható. Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselő-testületnek a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Sárvár, május 21. Kondora István s.k. polgármester 6

7 T E R V E Z E T Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2013. /V.27./ önkormányzati rendelete önkormányzati rendeletek módosításáról Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény 60. (3) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés , 19. és 20. pontjaiban és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 44/C. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 35. meghatározott feladatkörében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos, illetve használó általi elhelyezése a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal előzetes tájékoztatásával, önkormányzati tulajdonú ingatlan érintettsége esetén tulajdonosi hozzájárulás, illetve közterület-használati engedély megszerzését követően történhet. A szemétgyűjtő tartályok tisztántartása az üzemeltető kötelessége. 2. Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 30. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 30. (4) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett ártalmatlanító helyen, Szabó Norbert vállalkozó, mint közszolgáltató által elszállítva szabad elhelyezni. 3. Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 32. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 32. (1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni. 7

8 4. (1) Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. (8) és (9) bekezdése 20. (9), valamint 35. (9) bekezdése Polgármesteri Hivatal szövegrésze helyébe a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal szövegrész, a 21. (6) és (7) bekezdése Polgármesteri Hivatalnak szövegrésze helyébe a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnak szövegrész lép. (2) Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. (8) bekezdése, 35. (5) bekezdése és 36. (1) bekezdése Szociális és Egészségügyi Bizottsága szövegrésze helyébe a Humán Erőforrás Bizottsága szövegrész lép. (3) Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. (9) bekezdése Lakossági Irodájára szövegrésze helyébe a Hatósági Irodájára szövegrész, a 20. (9) bekezdése Lakossági Irodáját szövegrésze helyébe a Hatósági Irodáját szövegrész, a 20. (9) bekezdése Lakossági Iroda szövegrésze helyébe a Hatósági Iroda szövegrész lép. 5. Az köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép. 6. (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 30/2007. (X.25.) önkormányzati rendelet (2) melléklete (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 1/1994. (I.19.) számú rendelet, valamint az azt módosító 2/1995 (I.17.), 1/1996 (II.6.), 7/1996 (IV.30.), 1/1997 (I.28.), 23/1997. (XII.2.), 23/1998. (XII.17.), 31/1999. (XII.2.), 31/2010. (XII.15.) és 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet. (3) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Sárvár, május 23. /:Kondora István:/ sk. polgármester /:Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző Kihirdetve: Sárvár, május 27. /:Dr.Szijártó Valéria:/ sk. jegyző 8

9 Melléklet a /2013.(V.27.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelethez Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási költsége Nettó 2370 Ft/m3, mely összeg tartalmazza az ártalmatlanítás díját is. 9

10 Szabó Norbert vállalkozó díjkalkulációja: 10

11 Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4/ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvár, 0128 hrsz.-ú és 0130 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakon építési törmelék elhelyezése Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Sárvár, 0128 hrsz.-ú és 0130 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása nélkül építési törmelék került elhelyezésre. A mellékelt fényképek alapján látható, hogy az elhelyezett törmelék az említett utak személygépjárművel történő bejárását az utak egyes szakaszain nehezíti, illetve lehetetlenné teszi. Az építési törmelék elhelyezéséért, az eddig rendelkezésre álló információk alapján, vélelmezhetően Jámbor Béla és Gulyás Sándor, illetve cégeik felelősek. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen megvitatni és elfogadnai az alábbi határozati javaslatot. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága megállapítja, hogy a Sárvár, 0128 hrsz.-ú és 0130 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra, a tulajdonos hozzájárulása nélkül, építési törmelék került elhelyezésre. A.) A Bizottság felszólítja az építési törmelék elhelyezéséért felelős személyeket, hogy a 0128 hrsz.-ú és 0130 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, külterületi utakról az engedély nélkül elhelyezett építési törmeléket a Bizottság határozatának kézhezvételét követő 5 napon belül szállítsák el, és ennek révén az utak eredeti állapotát állítsák helyre. Amennyiben a megadott határidőig a kötelezettségüket nem teljesítik, az ügyben bűntető feljelentés megtételére, továbbá környezetvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésére kerül sor. B.) A Bizottság felszólítja a törmelék elhelyezéséért felelős személyeket, hogy hitelt érdemlően igazolják, hogy az építési törmelék a 0128 hrsz.-ú és 0130 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, külterületi utak javítására felhasználható, majd megtérítési igény nélkül, saját költségre tulajdonos önkormányzat által meghatározott törmeléket szállítsa el, majd a fennmaradó törmeléket hengerezzék be, és a hengerezett területen terítsen el átlag 6 cm -es vastagságban vörös kavicsot. Amennyiben fentieket teljesítik, úgy Sárvár Város Önkormányzata eltekint az érintett utak eredeti állapotának helyreállíttatásától. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, május 21. Kondora István polgármester 11

12 Melléklet 0128 hrsz.-ú út: 0130 hrsz.-ú út: 12

13 13

14 14

15 5/ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetési munkálatokkal kapcsolatosan kapubejárók ingatlan-tulajdonosok költségére történő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Mellékelt kérelmekkel fordultak Önkormányzatunkhoz a Sárvár, Kertváros déli része lakói, melyben saját költségükre kérik a kapubejáróik kiviteli tervhez képest történő megszélesítését. A Bizottság korábban tárgyban a mellékelt, 167/2013. (IV.25.) sz. határozatot hozta. HATÁROZATI JAVASLAT: a) Bódi Miklós (Mikes Kelemen u. 9.) kérelme A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése vállalkozási szerződés keretében tárgyú beruházással kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulást ad Bódi Miklós (Mikes Kelemen u. 9.) kérelmére az eredeti állapot szerinti kapubejárókhoz képest szélesebb kapubejáró kialakításához. (6m kapubejáró helyett m) A munka elvégzésének feltétele, hogy a kapubejáró szélesítés dokumentáltan a kérelmező költségére történhet, és a kivitelezés illeszkedjen a pályázat során megvalósításra kerülő műtárgyak műszaki tartalmához, továbbá amennyiben a szélesítés terv- vagy engedélymódosítást igényel, az a kérelmező költsége. Vagy A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése vállalkozási szerződés keretében tárgyú beruházással kapcsolatosan nem ad tulajdonosi hozzájárulást Bódi Miklós (Mikes Kelemen u. 9.) kérelmére az eredeti állapot szerinti kapubejárókhoz képest szélesebb kapubejáró kialakításához. 15

16 b) Kiss István Zsolt (Tompa Mihály u. 23.) kérelme A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése vállalkozási szerződés keretében tárgyú beruházással kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulást ad Kiss István Zsolt (Tompa Mihály u. 23.) kérelmére az eredeti állapot szerinti kapubejárókhoz képest szélesebb kapubejáró kialakításához. (6m kapubejáró helyett 8 m) A munka elvégzésének feltétele, hogy a kapubejáró szélesítés dokumentáltan a kérelmező költségére történhet, és a kivitelezés illeszkedjen a pályázat során megvalósításra kerülő műtárgyak műszaki tartalmához, továbbá amennyiben a szélesítés terv- vagy engedélymódosítást igényel, az a kérelmező költsége. Vagy A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése vállalkozási szerződés keretében tárgyú beruházással kapcsolatosan nem ad tulajdonosi hozzájárulást Kiss István Zsolt (Tompa Mihály u. 23.) kérelmére az eredeti állapot szerinti kapubejárókhoz képest szélesebb kapubejáró kialakításához. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, május 22. Kondora István polgármester 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület!

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület! 12. napirendhez Tisztelt Képviselő-testület! Az AVE- Zöldfok Zrt. a mellékelt levelet küldte, mely szerint a parlament módosította a Hulladékgazdálkodási törvényt akként, hogy azokon a településeken ahol

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5. Száma: 720-6/2016. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2008. (03.10.) rendelete a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék 86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2 Adásztevel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.) sz., a 12/2009. ( XI.27.) sz. és a 10/2010.(XII.03.) sz., 16/2011. (XII.19.) rendelet módosításokkal

Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.) sz., a 12/2009. ( XI.27.) sz. és a 10/2010.(XII.03.) sz., 16/2011. (XII.19.) rendelet módosításokkal Sand Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 11.) számú rendelete a vízdíj megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.)

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben