BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését október 28. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 4. Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról Elıadó: kisebbségi önkormányzat elnöke 5. Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat munkájáról Elıadó: kisebbségi önkormányzat elnöke 6. Beszámoló a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl Elıadó: Végh Attila intézményvezetı 7. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre, az adatok beszerzése folyamatban van.) 8. Elıterjesztés a 8/2006. (III. 31.) sz. rendelettel módosított, önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 19/2004. (IV. 28.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a helyi önkormányzati képviselık, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl szóló 13/2004. (IV. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 11. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a magántulajdonban álló lakóingatlanok kényszerértékesítése során az önkormányzat elıvásárlási joga tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés az Epreskerti temetı átadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Balmazújváros, Posta köz közterület szabályozásával összefüggı telekrész eladásra felajánlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Városi Televízió hírmősor készítése és további üzemeltetése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 20. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 240/2009. (VII. 03.) A Kastélykert utcai strandfürdı területén létesült pavilonok bérbeadása tárgyában A Kastélykert utcai fürdı pavilonok bérbeadásához a bérleti szerzıdés megkötésre került. 242/2009. (VII. 03.) A Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában Az elszámolási folyamat megindult, a pályázati forrás lehívása folyamatban van. 243/2009. (VII. 14.) Szennyvízközmő üzemeltetése tárgyában. A szennyvízelvezetést biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról szóló szerzıdés aláírásra került július 07. napjától kezdıdı, az új üzemeltetı kiválasztásáig, illetve az üzemeltetés megkezdéséig tartó idıtartamra. 245/2009. (VII. 14.) Üzlethelyiség bérbevétele postahivatal elhelyezése tárgyában A Magyar Posta Zrt. társasággal a bérbevételre vonatkozó szerzıdés lényegi elemeiben a megegyezés megtörtént, néhány kisebb kérdésben van még további egyeztetésre szükség /2009. (VII. 30.) Az ÉAOP /A kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került, a befogadás is megtörtént. A pályázat elbírálási szakaszban van. 248/2009. (VII. 30.) Állami erdıterületek kezelı részvénytársaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában. A Képviselı-testület döntése augusztus 05-én megküldésre került a felhívó levelet részemre megküldı Tasó László polgármester, országgyőlési képviselı részére további felhasználás céljából. 250/2009. (VII. 30.) Megüresedett bizottsági hely betöltése tárgyában Ferenczi Mária a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsági tagságáról való lemondását követıen az új bizottsági tag Csonka-Kis Pál képviselı lett. Az SZMSZ módosítása a döntésnek megfelelıen megtörtént, a változás átvezetésre került. 251/2009. (VIII. 12.) A Balmazújváros 01 kötvény lekötése tárgyában A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvénybıl eft-ot a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél lekötöttünk az alábbiak szerint:

4 eft két hónapra eft három hónapra eft négy hónapra. 252/2009. (VIII. 12.) Egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában A megbízott társasággal a megbízási szerzıdés aláírásra került és a közbeszerzési elıkészületi munkálatok megkezdıdtek. 254/2009. (VIII. 12.) Semsey Andor Múzeum mőködtetésrıl szóló együttmőködési megállapodás módosítása tárgyában A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal a Semsey Andor Múzeum mőködtetésérıl szóló együttmőködési megállapodás módosítása a Képviselı-testület döntésének megfelelıen aláírásra került, és megküldtük a megyei önkormányzat részére. 255/2009. (VIII. 12.) A Balmazújváros Kossuth tér 14. szám alatti Általános Iskola épület tornaterem felújítási munkákhoz forrás biztosításának tárgyában A Kossuth tér 14. sz. alatti Általános Iskola épület tornaterem felújítása, festés, parkettaburkolása elkészült. 256/2009. (VIII. 12.) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı többletbevétel felhasználása tárgyában A Képviselı-testület engedélyezte a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı eft többletbevételének az intézmény Batthyány utcai tankonyha épület felújítása érdekében történı felhasználását. 257/2009. (VIII. 12.) A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó többletfinanszírozás tárgyában A Képviselı-testület nem támogatta a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú foglalkoztatás pénzügyi finanszírozására vonatkozó kérelmét. A Képviselı-testület döntésérıl a Kft. értesítése megtörtént. 260/2009. (VIII. 12.) A Polgármesteri Hivatal létszámbıvítése tárgyában A projekt megvalósításához szükséges létszámbıvítés a határozatnak megfelelıen megtörtént. 261/2009. (VIII. 12.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. tartozásának követelése tárgyában A határozat kivonat megküldésre került a Vízmő Zrt. vezérigazgatója részére. Az szeptember 22-én megtartott rendkívüli közgyőlésen képviseltem önkormányzatunk álláspontját, azonban a követelésünk napirendként való tárgyalása ellenére azt elutasította a közgyőlés. 262/2009. (VIII. 12.) Patkányirtás tárgyában. A méreg és a méregládák megvásárlásra kerültek, a felmérés alapján a kiosztásuk folyamatban van. 264/2009. (VIII. 12.) A Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú volt faipari üzem telephelyének vételi ajánlata tárgyában A Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú volt faipari üzem telephelyének eladását meghirdettük a Hajdú-Bihar Naplóban, a Balmazújváros címő újságban és a helyi televízióban /2009. (VIII. 12.) Megyei kitüntetı díjakra javaslat tárgyában A Megyei Önkormányzathoz beküldött javaslatok közül városunkból kitüntetı díjat fog kapni: Lukács István - Civilek Támogatásáért -díj, Mihalkó Gyula - Kölcsey Ferenc - díj. A Megye Napja, az ünnepélyes közgyőlés november 20-án 10 órától a Színházteremben kerül megrendezésre. 2

5 277/2009. (VIII. 26.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2010/2011-es tanévben új szakmai képzés beindításához támogató nyilatkozat jóváhagyása tárgyában. A támogató nyilatkozat augusztus 27-én aláírásra került. 287/2009. (IX. 09.) A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet függelékének módosítása tárgyában A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a változások átvezetésre kerültek. 291/2009. (IX. 09.) A maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése, illetve engedélyeztetése tárgyában. A kérelmet a szükséges mellékletekkel az Oktatási Hivatal részére megküldtük, melynek alapján a Hivatal /2009. sz. határozatában a maximális létszámtól való eltérést engedélyezte. 297/2009. (IX. 09.) A Balmazújvárosi Városi Televízió üzemeltetésének pályázata tárgyában A Balmazújvárosi Városi Televízió üzemeltetésének pályázata határidıben megjelentetésre került a Hajdú-Bihari Naplóban és a városi honlapon. 298/2009. (IX. 09.) Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítése tárgyában. A projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés megkötése folyamatban van. 304/2009. (IX. 09.) Az ÉAOP D2 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került. A pályázat befogadási szakaszban van. 305/2009. (IX. 09.) Az ÉAOP /A kódszámú Önkormányzati utak fejlesztése címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került. A pályázat befogadási szakaszban van. 311/2009. (IX. 29.) A helyi autóbuszjárat módosított menetrendjének jóváhagyása tárgyában A helyi autóbusz menetrend módosításának jóváhagyásáról szóló határozat kivonatot a Hajdú Volán részére megküldtük. A Volán a helyi járatot az új járati útvonalak bevonásával, a módosított menetrend alapján október 5-tıl mőködteti. 314/2009. (IX. 29.) Az ÉAOP /A kódszámú Önkormányzati utak fejlesztése címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került. A pályázat befogadási szakaszban van. 316/2009. (IX. 29.) A évi elnyert hazai forrású pályázatok tárgyában A hazai forrású pályázatok megvalósítása megkezdıdött. A közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó beruházások esetében a közbeszerzési eljárások megindításra kerültek, a közbeszerzési eljárást nem igénylı beruházások esetében a beruházások megkezdıdtek. 319/2009. (IX. 29.) Bérletes színházi estek szervezése és finanszírozása tárgyában A 2009/ év I. évadjának színházi elıadásai lekötésre kerültek. A testületi döntésrıl, a 4 millió forint fedezet nyújtásáról a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját tájékoztattuk. A bérletek kibocsájtása és árusítása folyamatban van. 3

6 Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, október 20. Dr. Tiba István sk. polgármester 4

7 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az önkormányzati utak, győjtıutak pályázat készítésében és benyújtásában részt vettünk. A belvízrendezési pályázat készítése során együttmőködtünk a pályázat készítıvel és a tervezıvel, a pályázat október 15-ig benyújtásra került. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény felújítási munkáinak munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezés megkezdıdött. Folyamatban van a Veres P. u. 8. szám alatti Életház épület közbeszerzési eljárása, melynek lefolytatása után a kiveteli szerzıdés megköthetı. A közterületfelügyelet az elmúlt egy hónapban esti és éjszakai ellenırzést tartott két esetben gépjármővek szabálytalan tárolásával kapcsolatosan. Megrendeltük és folyamatban van az Arany J. utcán tervezett disco épület építészeti, gépészeti, útcsatlakozás, parkolók és egyéb szükséges tervek készítése a közbeszerzési eljáráshoz. Megrendeltük a kiadott építési engedély alapján az idısek otthona bıvítés építész, gépész és egyéb tenderterveit. Az osztály részt vett az önkormányzati utak burkolatjavítási és kátyuzási munkáinak koordinálásában, az éves költségvetésben biztosított útelıirányzat figyelembe vételével. A Hajdú Volánnal és az oktatási intézményekkel a helyi autóbuszjáratok bıvítéséhez az új és felújított megállók bevonásával a szükséges elıkészítı munkát elvégeztük, a módosított járatok október 5-tıl mőködnek. A Debreceni u. 12. sz. alatt a Hátrányos Helyzető Kistérség Közösségi Háza tárgyú pályázat alapján az épület felújítás mőszaki átadása megtörtént, jelenleg a használatbavételi engedélyezéshez a tőzoltó hatóság által elıírt munkákra a szakhatósági hozzájárulás beszerzése folyamatban van. Ennek alapján a használatbavételi engedélyezés lezárható. Befejezés elıtt áll a Debreceni u. 12. sz. alatti ingatlan utcai fıépület szárny kivitelezése, a mőszaki átadás-átvételi eljárás várhatóan november elejéig lezárul. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: A hatósági eljárások keretszabályát meghatározó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) alapjaiban megváltozott október 1- tıl. A változás az ezen idıponttól indult eljárásokban alkalmazandó, viszont már pár nap tapasztalatából is látszik, hogy ez igen komoly problémát fog okozni mind a hatóságoknak, mind az ügyintézıknek és az ügyfeleknek is. Ezen új szabályozás a évben hatályba lépett alaptörvényt módosítja már sokadjára és lényegében a módosítások kapcsán jogalkalmazói tapasztalatról nem is igazán beszélhetünk, mivel egy ilyen nagy horderejő és széles kört érintı törvény alkalmazására több éves tapasztalat után tudjuk, tudhatjuk kimondani azt, hogy az alapelvei mennyire érvényesülnek, mennyire érnek célt a hatósági eljárásokban és az ügyfelek szempontjából. Több értekezleten voltunk fentiekkel kapcsolatban és mind a felettes szervünk, mind a minisztériumok képviselıi részérıl megfogalmazódott az, hogy jónéhány eljárási rendre vonatkozóan nem tudnak egyértelmő iránymutatást adni és aggályukat fejezték ki az eljárási törvénnyel kapcsolatban. A módosítás alapelvei vitathatatlanul jók és egyre inkább törekednek a mai kor elvárásainak megfelelni. A mai kor elvárásain a jogalkotó elsısorban az Európai Unió elvárásait kívánta a törvénymódosítás kapcsán realizálni, viszont a megvalósításhoz szükséges egyéb részletek és összetevık vagy nem állnak rendelkezésre, vagy kiforratlanok és emellett olyan elvárásokat támasztanak az önkormányzatoknak, melyeknek 1

8 anyagi és strukturális helyzetüknél fogva csak részben tudnak eleget tenni. Példának okáért konkrétumokat fogalmaznék meg a törvénymódosítás kapcsán: - Október 1-tıl kötelezı adott esetben az elektronikus ügyintézés (természetesen csak ügyfélkapun keresztül ). - Az ügyintézési határidık szinte kivétel nélkül módosultak, a 30 napos határidı 22 munkanaposra csökkent, a 8 napos 5 munkanaposra, stb. - Kivétel nélkül minden döntést végzés vagy határozat formájában kell meghozni, a tájékoztatás mint korábban jól bevált ügyintézési mód szinte teljesen megszőnik. - Az az alapelv érvényesül, hogy aki nem fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat, vagy illetéket, annak az ügyét nem lehet elintézni, tehát a kérelmet ez esetben el kell utasítani. - Fenti díjat és illetéket az eljáró hatóságnál kell leróni a szakhatóságok tekintetében is. Tehát amennyiben szakhatóságnál vagy más hatóságnál eljárási díj megfizetésére kötelezett adott ügyben a kérelmezı, úgy azt az elsıfokon eljáró hatóságnál azt elıször meg kell fizetnie, és az eljáró hatóságnak kötelessége gondoskodni az így megfizetett díj szakhatósághoz történı továbbításáról. A hatósági osztály munkájáról konkrétan: Okmányiroda Az utóbbi hónapban megnövekedett az ügyfélkaput igénylık száma. Közlekedési igazgatásban és a többi okmányirodát érintı területen is változtak a díjtételek. Változott több okmány érvényességi ideje is. Korábbi jelentésben közölt mőködési és telepengedély módosítások kapcsán újabb feladatokat látunk el, viszont ezen rendeletek is ismételten módosultak és december 31-ig a mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek nyilvántartását a honlapunkon is közzé kell tenni. Elmondható, hogy a vállalkozói igazolvánnyal, mőködési engedéllyel és telepengedéllyel kapcsolatos ügyek száma növekvı tendenciát mutat. Jelentıs változás a személyazonosítás céljára szolgáló okmányok tekintetében, hogy okmánycsere esetén, adott esetben visszaadható a meglévı okmány érvényesen is. Az egyedi adatszolgáltatás díjtétele szintén változott, 2.800,- Ft-ról 3.500,- Ft-ra. Szociális Csoport Módosult a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény is. A módosítást követıen a jegyzı védelembevétel esetén rendelkezhet a családi pótlék 50%- val természetbeni juttatás (élelmiszer, ruházat, stb.) formájában, amennyiben a védelembevételre szülıi elhanyagolás vétsége miatt került sor. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet alapján folyamatosan bíráljuk el az ez irányú kérelmeket és továbbítjuk a Nyugdíjfolyósító Intézethez. Ezzel egyidejőleg el kell, hogy bíráljuk az átmeneti segély iránti kérelmeket, ez ugyanis alapfeltétele a krízistámogatás odaítélésének. Az oktatási intézményekbıl több jelzés érkezett a tekintetben, hogy egyre több gyermeknek vannak napi problémai mind az élelmezés, mind a ruházat kapcsán és lehetıség szerint a támogatásukra kérték a segítségünket. Felkértük az intézményeket, hogy az osztályfınökök útján jelezzék irányunkba, hogy kik azok a gyermekek, akik leginkább támogatásra szorulnak. Támogatás odaítélésére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 18/2007. (VI. 21.) rendeletünk alapján van lehetıségünk, viszont minden egyes esetben egyedi elbírálást kell alkalmaznunk. Fentiek kapcsán kb. 400 kérelem érkezett, melyeket folyamatosan elbírálunk. Az eddig feldolgozott adatok alapján jogosultsággal a kérelmezık több mint 80%-a bír. Számukra rendkívüli gyermekvédelmi támogatást adunk. A tankönyvtámogatások feldolgozása folyamatban van. A támogatást a jogosultak tankönyvvásárlás során megkapták, az adminisztratív teendıket folyamatosan végezzük, november 30-ig a kérelmeket elbíráljuk. A vonatkozó törvényi elıírások alapján a szociálisan rászoruló védett fogyasztók tekintetében 2

9 igazolást kell kiadnunk az E-ON és a TIGÁZ felé. Ez újabb, folyamatos munkát jelent. Közcélú foglalkoztatás a október 21-i állapot szerint RÁT-ban részesül 223 fı. A Városgazdálkodási Kft-nél 306 fı közcélú foglalkoztatott, míg az önkormányzat egyéb intézményeiben 100 fı közcélú foglalkoztatott tevékenykedik. A szociális törvény alapján felül kell vizsgálni a közcélú foglalkoztatottak szerzıdéseit. Jogosultság esetén az ügyfél álláskeresési ellátásban részesül (Munkaügyi Központ) vagy rendelkezésre állási támogatás folyósítására kerül sor. Ez a feladat havi szinten munkaszerzıdés felülvizsgálatát jelenti. Október 16-tól a szociális munkaerı-piaci mentor személyében változás történt, ezt a feladatot Sebıkné Gém Zsuzsa helyett ezen idıponttól Pinczés Mariann látja el. Építésügy Az építési jogszabályok szintén változtak október 1-tıl. A jogszabályok változásának egy részét a jelentésem bevezetésében hivatkozott Ket. módosítása tette szükségessé. Itt is elmondható, hogy nem volt idınk és lehetıségünk sem készülni a jogszabályváltozásra. A felettes szervünktıl e tekintetben ez idáig nem kaptunk sem iránymutatást, sem érdemi segítséget, de ez részben azzal magyarázható, hogy maguk a jogalkotók is finoman szólva is bizonytalanok jó néhány eljárásjogi és szakmai kérdésben is. Ez egyértelmővé vált az október 19-én megrendezett építésügyi szakmai fórumon is. Ennek ellenére továbbra is azon vagyunk, hogy legjobb tudásunk és eddigi tapasztalataink alapján minél jobban eleget tudjunk tenni a hatékonyság, rugalmasság és ügyfél centrikusság jogos kívánalmainak. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: A Magyar Államkincstárhoz a évi költségvetési törvényjavaslat alapján az önkormányzat évi normatíva igénylését november 9. napjáig benyújtottuk. A Magyar Államkincstárhoz november 14-ig a évi támogatásokról történı lemondási kötelezettségünket teljesítettük. Az Állami Számvevıszék évi ellenırzési terve valamint a V /2009. számú ellenırzési programban foglaltakat figyelembe véve, az Állami Számvevıszék az energiagazdálkodást érintı állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenırzésére vonatkozóan vizsgálatát megkezdte. A vizsgálat idıtartama szeptember 14. és január 8. A Magyar Államkincstár részére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatásának igényléséhez a évi CII. törvény 6. sz. melléklet 1. pontja alapján az igénylést a második ütemre eft összegre vonatkozóan benyújtottuk. A helyi adó második félévi befizetéseinek lekönyvelése megtörtént. A lekönyvelt tételek figyelembe vételével szeptember 30. után a behajtási munkálatok elıkészítése folyamatban van. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett tartozások beszedése folyamatosan történik, mely jelentıs ügyfélforgalom növekedést eredményez. Az adóbevételekre vonatkozóan a szeptember 30-i állapotnak megfelelı zárási összesítık elkészítése megtörtént, mind Balmazújváros, mind Hortobágy tekintetében. A Magyar Államkincstár részére a évi költségvetés tervezéséhez szükséges adóerıképesség számításához szükséges adatok továbbításra kerültek. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának július 17. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag két tanácsülése volt, szeptember 8. és október 20. napján. 3

10 II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának szeptember 8. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott maximális osztálylétszám túllépésének engedélyeztetése tekintetében. 2. A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére a TÁMOP programkeretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése elnevezéső közbeszerzési eljárásban úgy határozott, hogy a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (1139 Budapest, Hajdú u ) ajánlattevı ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy - pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP /2. kódszámú Házi segítségnyújtás fejlesztése címő pályázatra. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 20. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó évi I. féléves mőködésérıl készült beszámolót elfogadja. 2. A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére a TÁMOP program keretében képzési szolgáltatás beszerzése elnevezéső közbeszerzési eljárásban úgy határoz, hogy a Széchenyi István Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.) ajánlattevı ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapdokumentumainak módosítása és új ellátási forma szenvedélybetegek nappali ellátása - mőködési engedélyeztetési eljárásának megindításáról döntést hozott. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetésének módosítását. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek I. félévi költségvetésének teljesítését. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Társulás évi közbeszerzési tervének módosítását. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elbírálta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ nappali ellátás, idısek klubja és étkeztetés ellátás és támogató szolgáltatás személyi térítési díjának megállapítására vonatkozó méltányossági kérelmeket. 4

11 Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Balmazújváros Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz. A pályázati kiírás megtörtént, a pályázók az adatlapot folyamatosan adják be. Megkezdıdött a es tanév, ami azonnal jelentkezett a szabálysértési ügyek számában is. Az oktatási intézmények folyamatosan jelzik a jegyzı felé a tanulók iskolai hiányzásait, melyek miatt a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt. Sorozatban tesznek feljelentést a közterület-felügyelık a hirdetményekkel kapcsolatban, ugyanis sok esetben nem megfelelı mérető hirdetményt vagy nem megfelelı helyre teszik ki hirdetéseiket a lakosok. a Megyei Önkormányzathoz beküldött javaslatok közül városunkból kitüntetı díjat fog kapni: LUKÁCS ISTVÁN - Civilek Támogatásáért -díj, MIHALKÓ GYULA - Kölcsey Ferenc - díj. A Megye Napja, az ünnepélyes közgyőlés november 20-án 10 órától a Színházteremben kerül megrendezésre Balmazújvároson. Az egyeztetéseknek köszönhetıen városunk lakossága ezen a napon este 7 órától a Talamba ütıegyüttes hangversenyét is meghallgathatja térítésmentesen. A 297/2009. (IX. 9.) számú határozat értelmében meghirdetésre került a Hajdú-Bihari Naplóban a TV mősorszolgáltatására és üzemeltetésére szóló pályázati felhívás. Szeptember 16-án a VII. Balmaz -Art Országos Képzımővészeti Alkotótábor munkáiból nyílt kiállítás Budapesten a Hricsovinyi Galériában. Szeptember 19-én került megrendezésre a '48-as Olvasó Népkör szervezésében a Balmaz Gyöngye Gyermekszépségverseny, melyet plakát, meghívó készítésével, a program lebonyolításával segítettük. Szeptember 22-én az Európai Autómentes Nap alkalmából városunk intézményeinek, civil szervezeteinek és más közösségeinek szerveztünk kerékpáros versenyt. 15 csapat teljesítette a feladatokat. Elmondható, hogy egy nagyon eredményes, vidám napot sikerült lebonyolítanunk, melyet a Közlekedési, Hírközlési, és Energiaügyi Minisztérium és a Polgármesteri Hivatal pénzügyileg is támogatott. A TDM rendszerek kialakítására kért elképzeléseinket Hajdúnánásnak, mint a 7 települést összefogó konzorcium vezetıjét tájékoztattuk terveinkrıl. A 2009/ év I. évadjának színházi elıadásai lekötésre kerültek. A testületi döntésrıl, a 4 millió forint fedezet nyújtásáról a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját tájékoztattuk. A bérletek kibocsájtása és árusítása folyamatban van. Balmazújváros, október 20. dr. Veres Margit jegyzı 5

12 B E S Z Á M O L Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 28-án tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRİL A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény, majd a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi a helyi egészségügyi és szociális ellátások alap- és többletfeladatainak ellátását. A hivatkozott jogszabályok, valamint a szociális ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján az önkormányzat feladatainak ellátását átruházta, egyrészt az önkormányzat polgármesterére, másrészt a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottságára. A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény ad lehetıséget arra, hogy egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A polgármesterre átruházott hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2007. (III.21.) számú rendelete tartalmazza. A szociális igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. Az önkormányzatokról szóló törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - helyi és normatív lakásfenntartási támogatás - tartósan beteg személy részére megállapítható ápolási díj - átmeneti segély - temetési segély

13 A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az évi III. törvény szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 17/2007.(VI.21.) számú helyi rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításokra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásban a döntés elıkészítést a szociális iroda dolgozói végzik 7 fıvel. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom évenként darab (2005-ben darab, ban db, 2007-ben db, évben darab) között van. Az átlagos egy fıre jutó darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére az iroda dolgozói munkájukat hozzáértéssel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik. Polgármesteri hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2005-ben darab, 2006-ban darab, 2007-ben db, 2008-ban 3855 db, ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben a jogorvoslati kérelmek száma elenyészı, 2008-ben csak 6 fellebbezés érkezett. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni: 1.) Lakásfenntartási támogatás A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás rendszere január 1-tıl, majd a jelenlegi szabályait tekintve május 1-tıl változott meg. Lényegi változás az, hogy van egy kötelezı jellegő formája, az úgynevezett normatív lakásfenntartási támogatás, melyre a jogosultsági feltételeket maga a szociális törvény adja meg, az alábbiak szerint: - a kérelmezı háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori (évente változik, jelenleg: Ft.) legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. A lakásfenntartás elismert havi költségét az alább ismertetett lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata adja, amely évben 450,- Ft. Ezen összeget az éves költségvetési törvény határozza. A támogatás megállapításához elismert lakásnagyság: - ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm. - ha a háztartásban két személy lakik 45 nm. - ha a háztartásban három személy lakik 55 nm. - ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm. 2

14 - ha négy személynél több lakik a lakásban, az utolsó bekezdésben megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm., de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A támogatás egy hónapra esı összegét a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM. -melyet a törvény képlet formájában ad meg) szorzata adja, de nem lehet kevesebb, mint Ft. A támogatást egy évre kell megállapítani. A normatív lakásfenntartási támogatáson túl az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az alábbi jogosultsági feltételek mellett: - ha a háztartásban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartási támogatás havi költsége: a./ a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri, vagy meghaladja, b./ kétszemélyes háztartás esetén a havi összjövedelem 25 %-át eléri, vagy meghaladja, c./ egyszemélyes háztartás, valamint a gyermekét egyedül nevelı szülı esetén, ha az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25O %-át, és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri, vagy meghaladja. A támogatás összegének megállapítása (számítása) megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatáséval. A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A jogosultságot szerzı állampolgárok száma míg évben normatív alapon 1146 család Ft, míg helyi támogatásban 557 család ,- Ft, évben normatív alapú támogatásban 1263 fı ,-Ft., helyi lakásfenntartási támogatásban 369 fı ,-Ft-, évben normatív támogatás fı ,- Ft, helyi támogatás 477 fı ,- Ft összegben részesült. 2.) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy gondozását, ápolását végzi. Támogatáson belül az ellátások formái: alanyi jogon (súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti beteg ápolása esetén) szociális rászorultságból (18. életévet betöltött, tartósan beteg személy gondozásakor). Az Szt. vonatkozó szakasza úgy módosult július 1-tıl, hogy az alanyi jogon megállapítható ápolási díj tekintetében a jegyzı, míg a szociális rászorultság alapján megállapítható ápolási díj esetén a döntési jogot a képviselı-testület hatáskörébe adta. Az Szt. továbbá felhatalmazta a települési önkormányzatok képviselı-testületeit, hogy a szociális rászorultság alapján nyújtható ápolási díj jogosultsági feltételit rendeletben szabályozza. 3

15 A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szerint a képviselı-testület a hatáskörébe utalt szociális ellátások tekintetében a határkör gyakorlását a polgármesterre átruházta. Az ápolási díjban részesülık létszámában évben következett be egy intenzívnek nevezhetı emelkedés, mely tendencia azóta is folytatódik ben havi átlagban 25 fı (7 fı alanyi jogon + 18 fı szociális rászorultságból) részesült ebben a támogatásban elsı félévében az ellátásban részesülık létszáma már elérte a 110 fıt, melybıl 54 fı kapta méltányossági alapon. Igazolni, bizonyítani nem lehet az okot, de a tapasztalataink azt mondatják, hogy a létszám emelkedése szoros összefüggésbe hozható az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyével. Amennyiben a családban szükségessé válik, a munkanélküli személyek élni kívánnak ezzel a támogatási lehetıséggel, hiszen az ápolással töltött idı szolgálati idıre, illetve egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít. Az elızıekre tekintettel július 1-tıl oly módon változott a helyi rendelet, hogy csak azon személy részére állapítható meg ápolási díj, aki ágyhoz kötött fekvı beteget, illetve demens, gondnokság alatt álló, állandó felügyeletet igénylı közeli hozzátartozót ápol. Ezen jogszabályi módosítás az ápolási díjban részesülık felülvizsgálatát írta elı, mely alapján az ellátásban részesülık száma december 31-én 20 fıre csökkent, illetve december 31-én is 22 fı részesült ezen a jogcímen ápolási díjban. Kedvezı változás az is, hogy a rendszeres pénzellátásban részesülı ápoló, amennyiben ezen ellátás összege alatta van a részére megállapítható ápolási díj összegének, akkor ennek mértékig az ellátása kiegészíthetı. 3.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmaként jelentkezı többlet kiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Az átmeneti segélyezési esetek száma csökkenı tendenciát mutat. Ennek az az oka, egyes családok (nagy létszámú) igen magas, akár havi 8-9 ezer Ft összegő lakásfenntartási támogatásban is részesülnek. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, vagy a lakásfenntartási támogatásból kiesık kerültek segélyezésre. Továbbá az is csökkentette az önkormányzathoz kérelemmel fordulók számát, hogy lehetıség nyílt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel történı foglalkoztatásra az önkormányzat saját vállalkozásában. 4.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - a helyi önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ezek az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes 4

16 bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban (2008. évben fı) tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat. 5.) Szociális kölcsön Kamatmentes szociális kölcsön hozzátartozó eltemettetéséhez, vagy nyugállományba vonulás miatti hosszabb idıtartamú ellátatlanság esetében állapítható meg. Az utóbbi években szociális kölcsön kizárólag közeli hozzátartozó eltemettetéséhez került megállapításra. Évente átlagosan 1-2 fı kap ilyen jellegő támogatás. 6.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Az elmúlt években évente átlagosan fı balmazújvárosi lakos részesült temetési segélyben. 7.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, ezt követıen a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. Ilyen támogatási forma évben 42 család részére került megállapításra. 8.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 18/2007. (VI.21.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó 5

17 esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez) évben 135 gyermek részére került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely ,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. Leggyakrabban szemüveg készítéséhez, valamint gyógyszer kiváltásához nyújtottunk segítséget. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt.18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. 9.) Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában évben 2 gyermek részesült. 10.) Tankönyvtámogatás Helyi rendeletünk alapján a központilag szabályozott ingyenes tankönyvellátásban nem részesülı tanulókat tankönyvtámogatás illeti meg, míg az általános iskola 1. osztályos tanulói ingyen kapják a tankönyveket. A tankönyvtámogatás mértéke évben 3.000,- Ft, évben 4.000,- Ft. A helyben tanulók az oktatási intézményeken keresztül kapták meg a támogatást, míg az eljáró középiskolai tanulók és a felsıfokú oktatás nappali tagozatának hallgatói iskolalátogatási igazolás és jövedelemnyilatkozat benyújtása mellett tárgyév november 30-ig igényelhetik a tankönyvtámogatást. 11.) Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban évben 1054 tanuló részesült. Dr. Tiba István s. k. polgármester 6

18 II. PÉNZÜGYI, VÁROS- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG A PVV Bizottság a 4/2007. (III. 21.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti keddi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság évben 166, évben eddig 150 határozatot hozott. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a PVV Bizottság hatáskörébe tartozik a eft nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvétele, cseréje, önkormányzati ingatlanok és helyiségek határozatlan és határozott idejő bérbeadása, kivéve a lakásingatlanokat és a mezıgazdasági hasznosítású ingatlanokat, az 500 eft feletti egyedi ingó vagyon adásvétele, a 200 eft feletti egyedi értékő ingó vagyon térítés nélküli átadása, továbbá a 100 eft alatti nettó értékő behajthatatlan követelés törlése. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság az alábbi ingatlanokkal kapcsolatban tárgyalt: - Balmazújváros Böszörményi út 98. szám alatti nıi ruhás tanmőhely - Balmazújváros Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti helyiség - Balmazújváros Veres P. u. 1. szám alatti volt hírlappavilon - Balmazújváros Kossuth tér 3. szám alatti helyiség - Balmazújváros Bocskai u. 3. 2/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Balmazújváros Sarkadi u Bólyai u. keresztezıdésében a 2835/5 hrsz-ú közterület - Balmazújváros Bólyai u. 2837/6 hrsz-ú (volt állatvásártér) ingatlan - Balmazújváros Debreceni u. 12. szám alatti ingatlan 7

19 - Balmazújváros Kastélykert utcai strandfürdı területén létesült szolgáltató és kereskedelmi pavilonok - Balmazújváros Böszörményi úti volt faipari üzem - Balmazújváros Kossuth tér 3. szám alatti BEST-OF-TOM Kft. üzlethelyisége - Balmazújváros Debreceni u. 12. szám alatti autóbuszgarázsok. Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága a évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 14.) B.újv. Ör. sz. rendelet 21. -a alapján eltérı finanszírozást nem engedélyezett. Hegedős János sk. bizottsági elnök III. SZOCIÁLIS, IFJÚSÁGVÉDELMI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága november 3. napja óta eltelt mőködésének idıszaka alatt bizottsági tagjainak összetételében egy alkalommal, július 1-jén történt változás. Ferenczi Mária bizottsági tag megbízásáról lemondott, a megüresedett bizottsági helyre a Képviselı-testület a 250/2009. (VII. 30.) sz. határozatával Csonka-Kis Pál települési képviselıt választotta meg. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) számú rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 24. -a szabályozza a bizottságok feladatait. Az SZMSZ 23. (10) bekezdése alapján Bizottságunk a évi munkatervét a 4/2009. (I. 19.) sz. határozatával elfogadta. A munkatervnek és az SZMSZ 1. sz. mellékletének III. pontjában meghatározott feladat- és hatásköröknek megfelelıen a Bizottság elmúlt idıszakban végzett munkájáról az alábbiakban számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága az elmúlt egy évben 10 alkalommal ülésezett, s összesen 63 határozatot hozott. Az SZMSZ 2. sz. melléklet 3./ pontja alapján a Képviselı-testület a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasítását átruházta a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság hatáskörébe. Ezen tárgykörben 1 alkalommal döntött a bizottság az elmúlt egy évben. A Bizottság az SZMSZ ában foglalt feladat- és hatáskörében 1.) állást foglalt és véleményt nyilvánított a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerzıdésének meghosszabbítása, határozatlan idejő bérbeadás, az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása, a évi költségvetési koncepció jóváhagyása, a évi költségvetés átmeneti gazdálkodása, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) számú rendelet módosítása, a település közbiztonságának helyzete, a közbiztonság érdekében tett intézkedések, 8

20 az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítı feladatainak ellátása, az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, és az önkormányzat évi pénzforgalma, könyvviteli mérlege, pénzmaradvány és eredmény kimutatása, az önkormányzat költségvetése évi I. féléves teljesítése, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet megalkotása, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 18/2007. (VI. 21.) számú rendelet módosítása tárgyában. 2.) döntött a évi munkatervének elfogadása, önkormányzati bérlakás szociális jelleggel történı bérbeadásának elutasítása tárgyában. 3.) elfogadásra javasolta a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a három éves kistérségi szociális felzárkóztató programot, a évi teljesítménycélok meghatározása, egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer, az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló rendelet megalkotása, a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályok, önkormányzati tulajdonú, költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása, Balmazújváros Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008. (IV. 24.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása, önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre kijelölése, aljegyzı munkakör betöltésére kiírandó pályázat, az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaságok beszámolójának elfogadása, Közhasznú Célprogram indításához önkormányzati önrész biztosítása tárgyában készült elıterjesztések határozati javaslatát. 4.) javaslatot tett egyesületek, szervezetek részére nyújtandó támogatás, Balmazújváros Város Kultúrájáért, a Balmazújváros Városért, Balmazújváros Díszpolgára címek odaítélése tárgyában A Bizottság feladat- és hatáskörében hozott összesített döntések száma a október szeptember közötti idıszakban: Szociális ellátást szabályozó rendelettervezet, azok módosításával kapcsolatos javaslattétel, véleményezés Szociális bérlakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása, elutasítása tárgyában hozott döntés Lakások cseréjével kapcsolatos feladatkörben hozott döntés Szociálpolitikai, gyámügyi- és gyermekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos döntés Döntések száma

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Illetékes ügyintéző: Tóth Ferencné 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Igazgatási iroda (12. sz. iroda) Telefon: 66/483-100/117-es mellék Fax: 66/484-100 E-mail: igazgatas@devavanya.hu

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben