E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület május 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére"

Átírás

1 BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület május 26-i ülésére Tárgy: A középiskolák alapító okiratainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Önkormányzat a április 22-i ülésén fogadta el az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek módosító és egységes szerkezetű alapító okiratait a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján. Közöttük volt a Lóczy Lajos Gimnázium, Két tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium is, melyeknek Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján volt a fenntartója. Ezen külön törvényt 2010-ben az Országgyűlés hatályon kívül helyezte, de alap rendelkezéseit beépítette az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvénybe (Áht.), kisebb módosítással. A Veszprém Megyei Önkormányzat e két intézmény vonatkozásában nem módosította az alapító okiratokat az új jogszabályi előírások figyelembe vételével. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a április 3-i ülésén döntött arról, hogy július 1-i hatállyal visszaveszi a két középiskola fenntartói jogát. A fenntartó személyében történt változás és a jogszabályi módosítások alapján szükséges az alapító okiratok módosítása. Ez utóbbi indokai megegyeznek A költségvetési szervek alapítói okiratainak módosítása című előző napirendként tárgyalt előterjesztésben foglaltakkal. A tevékenységet érintő változásokat az alábbiakban foglaljuk össze. 1. Kollégiumi kihasználtság tekintetében Az intézmények vezetőivel történt egyeztetés során megvizsgáltuk a kollégiumok területén a szerkezetátalakítással történő feladatellátás lehetőségét. Figyelembe véve a jelen gazdasági viszonyokat, illetve az - oktatás állami finanszírozásából adódó - önkormányzatunk évi költségvetési helyzetét, egyet kell értenünk az átszervezéssel, a hatékonyabb feladatellátás megszervezése érdekében.

2 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdése szabályozza a fenntartó feladatait, de a (11) bekezdés értelmében legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével kapcsolatban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Elnökétől kapott tájékoztatás szerint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Kollégiuma üres férőhelyekkel rendelkezik. A október 1-i statisztika szerint a kollégisták létszáma143 fő, a 200 fős kollégium kihasználtsága 71,5 %. A Lóczy Lajos Gimnázium 56 férőhelyes kollégiumában a október 1-i statisztika szerint 50 tanuló ellátását biztosítják, a kihasználtság 89,3 %. A tervezett intézkedés a Lóczy Lajos Gimnázium Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi intézményegységének megszüntetését jelentené, az alapító okiratban megszűnik a kollégiumi férőhelyek száma. A gimnázium kollégista tanulóinak ellátását a továbbiakban a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban biztosítanák, így a felvehető kollégiumi létszám emelése indokolt az alapító okiratban. A kollégiumban eddig dolgozó két nevelő tanárt a Kertészeti Iskola Kollégiuma szeptember 1-től tovább foglalkoztatja. A Lóczy Kollégium kollégiumi vezetője várhatóan október 2-ával nyugállományba vonul, így biztosított a nevelő tanárok továbbfoglalkoztatása. Az intézmény-átalakítás a Balatonfüred, Bartók Béla u. 4. szám alatti épület használati jogát nem érintené, az oktatási célra maradna az intézménynél. 2. Élelmezési szolgáltatások tekintetében Az intézmények működését szeretnénk költségtakarékosabbá tenni, illetve az alapfeladathoz tartozó intézményi szolgáltatások közül a konyhák működését is szeretnénk racionalizálni. A Lóczy Lajos Gimnázium jelenleg a Bakony Gaszt Zrt.-vel kötött szerződés alapján látja el az intézményi étkeztetést. A kollégiumi összevonás és a várható étkezési költségek alakulásáról készült számítás alapján költséghatékonyabb működés alakítható ki, ha szeptember 1-től a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium konyhája látná el a két középiskola étkeztetését. A Szakképző Iskola gazdasági vezetője által készített kimutatás alapján - összevetve a két intézmény évi élelmezési költségvetését és a várható közös étkeztetés költségeit - ugyanarra az adagszámra számolva Ft megtakarítás számolható. (A kimutatást mellékeljük) 3. Egyéb okok: A két középiskola pedagógiai programját bekértük. Annak áttekintése után tudjuk megállapítani a szükséges pedagógiai létszámot. Az erre vonatkozó javaslatot a Képviselőtestület júliusi ülése elé fogom terjeszteni. Ezt megelőzően szükséges a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelv Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratában meghatározott felvehető tanulói létszámot 420 főről 490 főre emelni, mivel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási Bizottsága a 126/2010.(IX.14.) számú határozatával engedélyezte a 2011/2012. tanévben egy öt évfolyamos és egy négy évfolyamos gimnáziumi, valamint egy öt évfolyamos

3 szakközépiskolai osztály indítását engedélyezte. Ezt döntést a Közgyűlés Humán Erőforrás Bizottsága 45/2011.(IV.26.) számú határozatával fenntartotta. A felmenő rendszerben az öt évfolyamos gimnáziumi osztály már a 2010/2011. tanévben elérte az ötödik évfolyamot, de az intézmény tanulói létszámának emelkedése az alapító okiratban nem jelent meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a mellékelt határozati javaslatok elfogadásával döntsön a két középiskola feladatainak módosításáról, az alapító okiratainak módosításáról, és az egységes szerkezetű alapító okiratainak jóváhagyásáról. Balatonfüred, május 16. Dr. Bóka István polgármester

4 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T /2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási yelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az alábbiakról dönt: 1. A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében a kollégiumi ellátás feladatát megszünteti. E feladatot szeptember 1. napjától a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium látja el mindkét középiskola tekintetében. 2. A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium étkeztetési feladatát szeptember 1. napjától a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja. 3. Felkéri a Polgármestert, hogy a - középiskolák pedagógiai programjának ismeretében és a szerkezet átalakítás következtében szükségessé váló alkalmazotti létszám módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 4. Utasítja a Jegyzőt, hogy a két középiskola Veszprém Megyei Önkormányzattól történő átvételét folytassa le. Az átvételből eredő költségvetés-módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: a 3. pont esetében júliusi ülés időpontja a 4. pont esetében legkésőbb a szeptember ülés időpontja a 3. pont esetében dr. Bóka István polgármester a 4. pont esetében dr. Tárnoki Richárd jegyző

5 /2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási yelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratát július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése: A Veszprém Megyei Önkormányzati Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: helyébe az alábbi rendelkezés lép: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban foglaltak végrehajtására, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 2.) Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Költségvetési szerv eve: LÓCZY LAJOS GIM ÁZIUM ÉS KÉT TA ÍTÁSI YELVŰ IDEGE FORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA Idegen neve: Lóczy Lajos Secondary Grammar School and Dual Language Secondary School for Tourism Lóczy-Lajos-Gymnasium und Zweisprachige Tourismus-Fachmittelschule Rövid neve: Lóczy Lajos Középiskola OM azonosító: Székhelye: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 40. Telephelye: Alapítás dátuma: Balatonfüred, Bartók Béla u ) Az alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. Alaptevékenysége (Szakfeladat-rend) Szakfeladat száma: Megnevezése:

6 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ig Nem lakóingatlan bérbeadása Egyéb, máshova nem sorolható szálláshely szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nyelvi előkészítő évfolyam Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) levelező munkarend szerint Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképesítési évfolyamokon Idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképesítési évfolyamokon Idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése ig Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása 4.) A 7. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, szent István tér 1. 5.) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el.

7 6.) Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Maximális gyermek, tanuló létszám: 490 fő 7.) Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat biztosítja: a Balatonfüred, Ady Endre u. 40. szám alatt lévő 3297 hrsz-ú - középiskola a Balatonfüred, Bartók Béla u. 4. szám alatt lévő hrsz-ú kollégium a Balatonfüred, Bartók Béla u. 6. szám alatt lévő 2791/2 hrsz-ú lakóház, udvar A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletében évenként állapítja meg. 8.) Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 9.) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.) 10. ) Az Alapító Okirat és 20. pontja törlésre kerül, így az Alapító Okirat egyes pontjai értelemszerűen átszámozásra kerülnek.

8 /2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási yelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium egységes szerkezetű Alapító Okiratát július 1-i hatállyal jóváhagyja a 1/ /2011. nyilvántartási számú okiratban foglaltak szerint. Utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat alapján készítse elő a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és azt terjessze jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: a szeptember ülés időpontja Duna Katalin intézményvezető /2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratát július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése: A Veszprém Megyei Önkormányzati Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: helyébe az alábbi rendelkezés lép: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban foglaltak végrehajtására, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 2.) Az alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. Alaptevékenysége (Szakfeladat-rend) Szakfeladat száma: Megnevezése: Üdülői szálláshely szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Éttermi, mozgó vendéglátás Sportolók edzőtábori étkeztetése Üdülői, táborozási étkeztetés

9 Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nem lakóingatlan bérbeadása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nyelvi előkészítő évfolyam Rendészeti pályára előkészítő szakmacsoportok kívüli szakközépiskolai képzés Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Integrált nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképesítési évfolyamokon Alapfokú iskolai végzettséghez kötött: dísznövénykertész, növénytermesztő gépész, borász, hegesztő, virágkötő (kizárólag tanfolyami képzésben) Középiskolai végzettséghez kötött: parképítő-és fenntartó technikus, tájépítő szaktechnikus Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Integrált nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképesítési évfolyamokon Alapfokú iskolai végzettséghez kötött: dísznövénykertész, növénytermesztő gépész, borász, hegesztő, virágkötő (kizárólag tanfolyami képzésben) Középiskolai végzettséghez kötött: parképítő-és fenntartó technikus, tájépítő szaktechnikus Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Integrált nevelés, oktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

10 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés Ifjúság-egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása 3.) A 7. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, szent István tér 1. 4.) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el. 5.) Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Maximális gyermek, tanuló létszám: Iskola: 500 fő Kollégium: 210 fő 6.) Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat biztosítja: a Balatonfüred, Hősök tere 1. szám alatt lévő 3311/1 hrsz-ú - középiskola a Balatonfüred, Balassi Bálint u. 2. szám alatt lévő hrsz-ú épület, udvar A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletében évenként állapítja meg.

11 7.) Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 8.) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.) 9.) Az Alapító Okirat és 20. pontja törlésre kerül, így az Alapító Okirat egyes pontjai értelemszerűen átszámozásra kerülnek. /2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium egységes szerkezetű Alapító Okiratát július 1-i hatállyal jóváhagyja a 1/ /2011. nyilvántartási számú okiratban foglaltak szerint. Utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat alapján készítse elő a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és azt terjessze jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: a szeptember ülés időpontja Szigeti Csaba intézményvezető

12 Nyilvántartási szám: 1/ /2011. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban foglaltak végrehajtására, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv eve: LÓCZY LAJOS GIM ÁZIUM ÉS KÉT TA ÍTÁSI YELVŰ IDEGE FORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA Idegen neve: Lóczy Lajos Secondary Grammar School and Dual Language Secondary School for Tourism Lóczy-Lajos-Gymnasium und Zweisprachige Tourismus-Fachmittelschule Rövid neve: Lóczy Lajos Középiskola OM azonosító: Székhelye: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 40. Telephelye: 8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 4. Alapítás dátuma: Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás

13 5. Alaptevékenysége (Szakfeladat-rend) Szakfeladat száma: Megnevezése: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ig Egyéb, máshova nem sorolható szálláshely szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése ig Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nyelvi előkészítő évfolyam Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) levelező munkarend szerint Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképesítési évfolyamokon Idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképesítési évfolyamokon Idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása 6. Illetékessége, működési köre: Veszprém megye közigazgatási területe 7. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

14 8. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el. 9. Maximális gyermek, tanuló létszám: 490 fő 10. Tagozat megnevezése: magyar-német két tanítási nyelvű tagozat magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 11. Évfolyamok száma: Általános műveltség megalapozása: 4 évfolyam (gimnázium) 5 évfolyam (angol, német kéttannyelvű idegenforgalmi szakközépiskola; gimnázium nyelvi előkészítővel 1 szakképzési évfolyam (technikusképzés) 12. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat biztosítja: a Balatonfüred, Ady Endre u. 40. szám alatt lévő 3297 hrsz-ú - középiskola a Balatonfüred, Bartók Béla u. 4. szám alatt lévő hrsz-ú kollégium a Balatonfüred, Bartók Béla u. 6. szám alatt lévő 2791/2 hrsz-ú lakóház, udvar A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletében évenként állapítja meg. 13. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.)

15 15.. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazotti törvény szerint Munkajogviszony a Munka Törvénykönyve szerint Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyv szerint Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző Záradék: A LÓCZY LAJOS GIM ÁZIUM ÉS KÉT TA ÍTÁSI YELVŰ IDEGE FORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA alapító okiratát egységes szerkezetben - Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (V.26.) határozatával, július 1-i hatállyal hagyta jóvá. Balatonfüred, május 27. Dr. Bóka István polgármester

16 Nyilvántartási szám: 1/ /2011. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban foglaltak végrehajtására, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv eve: SZÉCHE YI FERE C KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: Székhelye: 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1. Telephelye: 8230 Balatonfüred, Bartók Béla u Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás 5. Alaptevékenysége (Szakfeladat-rend) Szakfeladat száma: Megnevezése: 5. Alaptevékenysége (Szakfeladat-rend) Szakfeladat száma: Megnevezése: Üdülői szálláshely szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Éttermi, mozgó vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzőtábori étkeztetése

17 Üdülői, táborozási étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nyelvi előkészítő évfolyam Rendészeti pályára előkészítő szakmacsoportok kívüli szakközépiskolai képzés Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Integrált nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképesítési évfolyamokon Alapfokú iskolai végzettséghez kötött: dísznövénykertész, növénytermesztő gépész, borász, hegesztő, virágkötő (kizárólag tanfolyami képzésben) Középiskolai végzettséghez kötött: parképítő-és fenntartó technikus, tájépítő szaktechnikus Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Integrált nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképesítési évfolyamokon Alapfokú iskolai végzettséghez kötött: dísznövénykertész, növénytermesztő gépész, borász, hegesztő, virágkötő (kizárólag tanfolyami képzésben) Középiskolai végzettséghez kötött: parképítő-és fenntartó technikus, tájépítő szaktechnikus Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Integrált nevelés, oktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók vagy a vezethető tartós és súlyos rendellenességével kzüzd, dyslexia,

18 dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Ifjúság-egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása 6. Illetékessége, működési köre: Veszprém megye közigazgatási területe 7. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8230 Balatonfüred, Szent István tér Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el. 9. Maximális gyermek, tanuló létszám: iskola 500 fő Kollégium 210 fő 10. Tagozat megnevezése: Évfolyamok száma: Általános műveltség megalapozása: 2 évfolyam (szakiskola) 4 évfolyam (szakközépiskola) 5 évfolyam (szakközépiskola nyelvi előkészítővel) Szakképzés (OKJ szerint): 2; 3 évfolyam 12. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat biztosítja: a Balatonfüred, Ady Endre u. 40. szám alatt lévő 3297 hrsz-ú - középiskola a Balatonfüred, Bartók Béla u. 4. szám alatt lévő hrsz-ú kollégium a Balatonfüred, Bartók Béla u. 6. szám alatt lévő 2791/2 hrsz-ú lakóház, udvar A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.

19 A költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletében évenként állapítja meg. 13. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.) 15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazotti törvény szerint Munkajogviszony a Munka Törvénykönyve szerint Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyv szerint Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző Záradék: A SZÉCHE YI FERE C KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát egységes szerkezetben - Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (V.26.) határozatával, július 1-i hatállyal hagyta jóvá. Balatonfüred, május 27. Dr. Bóka István polgármester

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 17. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben