A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben

2 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társasági vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ), valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény ( Vtv ) 20. (4) bekezdése alapján, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság Alapító Okiratát: I A Társaság alapvető adatai 1. A Társaság cégneve: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő részvénytársaság 2. A Társaság rövidített cégneve: Szegedi SZEFO zrt. 3. A Társaság székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u A Társaság telephelyei: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Bérkert u A Társaság fióktelepei: 5900 Orosháza, Könd u Szentes, Szarvasi út Mórahalom, Szegedi út Makó, Návay L. tér Hajdúnánás, Mártírok útja A Társaság fő tevékenysége: 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása II. A Társaság alapítója, részvényese 1. A Társaság alapítója a Magyar Állam törvényi felhatalmazása alapján az Állami Vagyonügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.). A Társaság alapítója Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény 3 -a alapján az állami vagyonért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133Budapest, Pozsonyi út 56. Cg: ) útján látja el (továbbiakban Alapító) Az Alapító Okirat kelte; december A Társaság részvényese: A Társaság egyedüli részvényese a Magyar Állam. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény rendelkezése alapján a Magyar Állam nevében, a jelen Alapító Okirattal összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg ) látja el. III. A Társaság működésének időtartama és tevékenységi köre 1. A Társaság a Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat általános jogutódja, az évi LIV. tv. szerinti átalakulással jött létre, működésének időtartama határozatlan. 2

3 3 2. Működési specifikuma: Üzletszerű gazdasági tevékenységen alapulóan, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának erőforrás arányos elősegítése, adaptációs készségük fejlesztése, tranzitálása. 3. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08 egységes ágazati osztályozási rendszer szerint: 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása 1393 Szőnyeggyártás 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1414 Alsóruházat gyártása 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 1420 Szőrmecikk gyártása 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházat termék gyártása Főtevékenység 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 2611 Elektronikai alkatrész gyártása 2712 Áramelosztó-szabályozó készülék gyártása 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása 3312 Ipari gép, berendezés javítása 3831 Használt eszköz bontása 4321 Villanyszerelés 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelem 4751 Textil-kiskereskedelem 4771 Ruházati kiskereskedelem 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 4941 Közúti áruszállítás 6201 Számítógépes programozás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7810 Munkaközvetítés 7830 Egyéb emberi erőforrás ellátás, - gazdálkodás 8121 Általános épülettakarítás 8292 Csomagolás 8520 Alapfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 3

4 4 IV. Ha a társaság fenti tevékenységi körébe tartozó valamely tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, az e körbe tartozó engedélyhez kötött tevékenységeket, a társaság csak a vonatkozó engedélyek birtokában gyakorolhatja. A Társaság alaptőkéje és részvénye, előállításának módja, nyilvántartása: 1. A Társaság alaptőkéje: A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ,- Ft, azaz hatszáztizenötmillióötszázezer forint. Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ,- Ft, azaz háromszáznegyvenmillió-nyolcvanháromezer forint. A társaság alaptőkéjéből a nem pénzbeli betét az átalakuláskor rendelkezésre bocsátottan ,- Ft, azaz háromszázegymillió-hatszázhetvenhét ezer forint, amely nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait, a jogelőd állami vállalat átalakulása során elfogadott átalakulási vagyonmérleg, illetve apportlisták tartalmazzák. 2. A Társaság részvénye: 2.1. A részvények száma, fajtája: A részvények száma 4 db, azaz négy darab, nyomdai úton előállított névre szóló részvény Kibocsátási érték névérték: A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével A részvények típusa: Egy darab összevont címletű ,- Ft, azaz háromszáznegyvenmilliónyolcvanháromezer forint értékű törzsrészvény, egy darab összevont címletű ,- Ft, azaz négyszáztizenhétezer forint értékű törzsrészvény, egy darab összevont címletű ,- Ft, azaz hetvenötmillió forint értékű törzsrészvény és egy darab összevont címletű ,- Ft, azaz kétszázmillió forint értékű törzsrészvény. 3. A részvények előállítása, nyilvántartása: 3.1. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, nyomdai úton kell előállítani. A részvények előállításának költségeit a Társaság viseli A nyomdai úton előállított részvényeken fel kell tüntetni: a Társaság cégnevét és székhelyét, a részvény fajtáját, a sorozat megjelölését, sorszámát, névértékét, a tulajdonos nevét, a részvény típusát, a részvényhez fűződő, a jelen alapító okiratban meghatározott jogokat, a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát, és a részvények számát, összevont részvény kibocsátása esetén az összevonás tényét és mértékét Az Alapító döntése alapján az Épt. előírásainak megfelelően a nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírokká alakíthatók át A Társaság vezérigazgatója a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes részvényeinek darabszámát és tulajdonosi részesedésének mértékét. A részvénykönyvbe harmadik személy betekinthet, a betekintés lehetőségét a Társaság székhelyén, munkaidőben folyamatosan biztosítani kell. 4

5 5 4. Részvénykönyv 4.1. A Társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja: a részvényes nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat A részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen minden változtatás, módosítás, törlés, javítás, az adatot bejegyző személye, a bejegyzés jogalapja és időpontja A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. Részvény átruházásának csak erre vonatkozó jogi felhatalmazás alapján van helye A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe a részvényes tulajdonában álló részvény alapján, a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható A részvényes kérésére az értékpapír-számlavezető haladéktalanul gondoskodik a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzéséről A Társaság a részvénykönyv vezetésére az elszámolóháznak megbízást adhat. A megbízás tényét a Cégközlönyben közzé kell tenni Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben - a részvénykönyv vezetésével kapcsolatban - az értékpapírról szóló törvény és egyéb jogszabály rendelkezései az irányadók. V. A Társaság szervezete 1. A Társaság Alapítója 1.1. A Társaság egyszemélyes tulajdonosa (alapítója) a Magyar Állam A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: ), a jelen Alapító Okiratban: Alapító A Társaság a Gt (2) bekezdése alapján zártkörűen működik Az Alapító a Társaság valamennyi kibocsátott részvényét átvette. Az Alapítót a Gt-ben és a jelen Alapító Okiratban meghatározott jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 2. Az alapítói jogok gyakorlása 2.1. A Gt. 19. (5) bekezdése és a 284. (2) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt Az Alapító a határozatát legkésőbb a határozat meghozatalától számított 8 napon belül köteles a Társaság vezérigazgatójával írásban közölni Az Alapító kizárólagos hatásköre: a) megállapítja és módosítja az alapító okiratot, b) határoz a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, amennyiben erre jogszabály felhatalmazza, 5

6 6 c) határoz a Társaság átalakulásáról és jogutód nélküli megszűnéséről, amennyiben erre jogszabály felhatalmazza, d) dönt a Gt a szerinti vezető tisztségviselő (vezérigazgató) és a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásáról, e) a munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása ideértve a végkielégítést is) gyakorlása a Társaság vezérigazgatója, mint a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkáltató vezetője felett, valamint a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz tartozó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása. Ez utóbbiról a Felügyelő Bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. f) a Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelő bizottság tagjai és az Mt. vonatkozó rendelkezése alapján vezetőnek minősített munkavállalók javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről javadalmazási szabályzat alkotása és kiadása, melyet harminc napon belül a Cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. g) elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót, dönt az adózott eredmény felhasználásáról, h) dönt a részvények típusának átalakításáról, i) dönt a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, j) jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési struktúráját, illetve Szervezeti Működési Szabályzatát, k) dönt a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról, l) dönt a hitelfelvételekről, amennyiben hosszúlejáratú és rövidlejáratú hitel esetén a Társaság hitelállománya a ,- Ft-ot, azaz az egyszázmillió forintot meghaladja, m) elfogadja a Társaság középtávú üzleti stratégiáját és a Társaság középtávú fejlesztési, foglalkoztatási tervét (üzletpolitika), n) elfogadja a Társaság éves üzleti tervét, o) dönt a Társaság tulajdonában álló ingó dolgok (tárgyi eszközök) értékesítéséről, amennyiben azok értéke az ,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, p) dönt a Társaság tulajdonában álló vagyoni értékű jogok értékesítéséről, amennyiben azok értéke a ,- Ft-ot, azaz a harmincötmillió forintot meghaladja, q) dönt nagy volumenű egyedi beruházásokról, amennyiben ezek értéke az ,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meg haladja, r) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszűntetése, s) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, t) dönt a Társaság vagyonának ,- Ft-ot, azaz a nyolcvanmillió forintot meghaladó értékű megterheléséről (jelzálog), u) dönt ingyenes eszközátadásról vagy támogatásról, kivéve a ,- Ft-ot, azaz a hárommillió forintot meg nem haladó összegű szociális, oktatási és jóléti célú adomány, alapítványi támogatás esetében, 6

7 7 v) dönt minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság kezességet vagy hasonló kötelezettséget vállal, w) jóváhagyja (a szerződés-tervezet egyidejű benyújtása mellett) a Társaság ingatlanának értékesítésére irányuló szerződés megkötését, annak értékhatárától függetlenül, x) az a), k), n), o), s), t) pontok alá tartozó szerződések szerinti értékeket pontonként egy éven belül össze kell számítani. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban vagy összeszámítással megvalósítják. A szerződés értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, y) dönt a Társaságnak csődeljárás lefolytatása iránti (1991. évi IL. tv.) bírósághoz benyújtandó kérelmével kapcsolatban, z) döntés mindazon kérdésekben, melyet a jogszabály, vagy a jelen alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, 2.4. A Társaság az Alapító által elfogadott éves üzleti terve keretein belül tevékenysége során kötött szerződésekre az 2.3. pontban foglalt korlátozás nem terjed ki Az Alapító határozata alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Társaság jogtanácsosa, megbízott ügyvédje is ellenjegyezheti A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni A Társaság saját részvényt nem szerezhet A Társaság fennállása alatt a részvényes (Magyar Állam) az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előző pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni A részvényes (Magyar Állam) jogosult a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményéből az Alapító által felosztani rendelt osztalékra Az Alapító az osztalék kifizetéséről a vezérigazgatónak a felügyelő bizottság által megerősített javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét Az Alapító döntéseit általában saját székhelyén hozza. 3. A vezérigazgató 3.1 A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a Gt a alapján egy vezető tisztségviselő, a vezérigazgató gyakorolja. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. Az Alapító a Társaság vezető tisztségviselőjének (vezérigazgatójának) június 01. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt választja. Vezérigazgató: név: Kiss Sándor Csaba 7

8 8 lakcíme: 5904 Orosháza, Kisvasút u. 14. anyja neve: Lesetár Jolán adóazonosító jele: Nem lehet vezérigazgató: (a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, (b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt, (c) az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban az a személy, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, (d) a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. 3.3 A vezérigazgató, illetőleg közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket. A vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 3.4 A vezérigazgató - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a részvényesi meghatalmazott írásban hozzájárul. 3.5 Megszűnik a vezérigazgató megbízatása: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) elhalálozással, f) külön törvényben meghatározott esetben. 3.7 A vezérigazgató a társaság ügyvezetését - az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért, a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. 3.8 A vezérigazgató felelőssége és jogköre a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, b) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, c) vezeti a társaság részvénykönyvét, d) gondoskodik a részvények előállításáról, e) gondoskodik a cégjegyzékben feltüntetett adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről, f) az Alapító felé előterjeszti a társaság szervezeti és működési szabályzatát, g) kialakítja a társaság középtávú üzleti stratégiáját, ennek alapján elkészíti a társaság középtávú fejlesztési, foglalkoztatási tervét (üzletpolitika), és azt elfogadásra előterjeszti a részvényesi meghatalmazott részére, h) elkészíti a társaság éves üzleti tervét, és azt elfogadásra előterjeszti az Alapító részére, 8

9 9 i) az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló vagyonkezelési feladatai ellátásához szükséges gazdasági információk kontrolling adatszolgáltatás előírt rendben és határidőben történő szolgáltatása, j) a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájának féléves teljesítéséről minden év VIII. hó 10. napjáig beszámol a társaság az MNV Zrt. részére, k) elkészíti és az Alapító részére előterjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására, l) gyakorolja a munkáltatói jogkört ideértve a részükre történő teljesítmény követelmények és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a Társaság munkavállalói felett, beleértve az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő vezető helyettesét és vezető állásúnak minősített más munkavállalókat is. 2 A vezető állású munkavállalók részére történő teljesítmény követelményekkel és az ehhez kapcsolódó juttatásokkal kapcsolatos döntése előtt a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérnie. m) dönt az Alapító hatáskörében jelöltek alatti összeghatárú jogügyletekben, n) ingatlan vételére és értékesítésére irányuló szerződés megkötését megelőzően - a szerződés-tervezet egyidejű benyújtása mellett - köteles megkérni a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyását. o) a társaság munkaszervezetére átruházhat minden olyan feladatot, amelynek ellátása nem tartozik a vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe, p) jogosult minden olyan döntést saját hatáskörében meghozni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe. 3.9 A társaság alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezérigazgató kötelezettsége. A vezérigazgató korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak A vezérigazgató köteles nyolc napon belül - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy (a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy (b) saját tőkéje a ,- Ft alá csökkent, vagy (c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi A vezérigazgató a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be. A kérelem benyújtásához a részvényesi meghatalmazott előzetes egyetértése szükséges. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, a Munka Törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell A társaságot a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt A vezérigazgató az ügyek vitelére - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott csoportjaira nézve - a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel A vezérigazgató a részvénytársaság VII. 1.6 a), e), f), l), m) pontokban felsorolt ügyeivel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalakor, tanácskozási joggal vesz részt A vezérigazgató köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvényben foglaltak szerinti 23 vagyonnyilatkozatot tenni, a törvényi szabályozás szerint. A nyilatkozatot az állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és 9

10 10 kötelezettségek összességét gyakorló részére megküldeni, egyben mint az őrzéséért felelős szervezet részére A vezérigazgató a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a részvényesi meghatalmazott részére A vezérigazgató gondoskodik a társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságon történő letétbehelyezéséről a szerződés aláírásától számított harminc napon belül A vezérigazgató gondoskodik bárki javára nyújtott ingyenes vagyonátadásról szóló okirat cégbíróságon történő letétbe helyezéséről, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 4. Felügyelő bizottság 4.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. E tevékenysége során jogában áll a vezérigazgatótól, a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait bármikor megvizsgálni, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltatni A felügyelő bizottság e fenti jogkörében eljárva: a) jelentést készít az Alapító részére, ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, jelen alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényes Magyar Állam érdekeit, b) megvizsgálja az Alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely érinti az alapító okirat szerint az Alapító hatáskörébe tartozó döntést. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a részvényesi meghatalmazott csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, c) előzetesen véleményezi a társaság szervezeti és működési szabályzatát, d) az Alapító felkérésére a megjelölt ügyben írásbeli jelentést készít. e) egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által az Alapító részére készített javaslat tekintetében. f) előzetesen véleményezi az Mt. alapján vezető állásúnak minősülő munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását A felügyelő bizottság három tagból áll, akik közül egy tagot a munkavállalók jelölnek A felügyelő bizottság tagjait az Alapító május 19-től a üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb május 31-ig az alábbiakban jelöli ki. Víghné Kiss Andrea 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 68. anyja neve: Szögi Mária jogviszony kezdete: október 1. Gógl Zsuzsanna 1023 Budapest, Frankel Leó út 72. anyja neve: Gubó Rozália jogviszony kezdete: május 30. Deák Csaba 1092 Budapest, Bakáts tér 9. 10

11 11 anyja neve: Mocsári Edit jogviszony kezdete: augusztus Megszűnik a felügyelő bizottsági tag megbízása: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) elhalálozással, f) külön törvényben meghatározott esetben A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ A felügyelő bizottság testületként jár el és akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá A felügyelő bizottság üléseit - az ülés napját megelőzően legalább nyolc nappal - az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat, A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke, valamint a tagok aláírják. A jegyzőkönyvet az ülést követő harminc napon belül meg kell küldeni a részvényesi meghatalmazott részére Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okirat V pontjában meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a társaság elnökvezérigazgatója a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. 11

12 A felügyelő bizottság ügyrendjében az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A felügyelő bizottság ügyrendjében az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A felügyelő bizottságba a munkavállalói képviselőt a részvénytársaság üzemi tanácsa jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után A felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói tag megbízatásának időtartama megegyező a felügyelő bizottságba az Alapító által jelölt tag megbízatásának időtartamával. Az üzemi tanács által jelölt személyt az Alapító köteles a jelölést követően a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben új jelölést kell kérni A felügyelő bizottságban részt vevő munkavállalói tag - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldöttet a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldött véleménye a felügyelő bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját az Alapítóval ismertetni kell A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének A felügyelő bizottsági tisztség az érintett személy általi elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók A felügyelő bizottsági tagság ellátásáért az Alapító díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottsági tag a társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartama alatt A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül, írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag Nem lehet a felügyelő bizottság tagja: (a) (b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt, (c) az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban az a személy, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, 12

13 13 (c) (d) a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt, a munkavállalói képviselet kivételével a részvénytársaság munkavállalói, A felügyelő bizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a részvényesi meghatalmazott írásban hozzájárul A felügyelő bizottság tagjai, illetőleg közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket A fenti pontokban foglalt szabályok megszegésével a részvénytársaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt, a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyonnyilatkozatot tenni a törvényi szabályozás szerint. A nyilatkozatot az állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló részére megküldeni, egyben, mint őrzéséért felelős szervezet részére. 5. A könyvvizsgáló 1. A könyvvizsgálót az Alapító május 31-től a üzleti év lezárásáig, de legkésőbb május 31-ig, az alábbiakban jelöli ki: Moore Stephens Wagner Kft Komárom, Erdélyi u. 4. Felelős könyvvizsgáló: Wágner Vilmos Lakcím: 2900 Komárom, Száva u. 14. Kamarai azonosító száma: Helyettes könyvvizsgáló: Martonné Őszi Rózsa Kamarai azonosító száma: A továbbiakban az Alapító a könyvvizsgálót öt éves időtartamra jelöli ki. 3. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgáló újraválasztható. 4. A könyvvizsgálói megbízás a társaság Alapítójának döntése alapján: visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. 13

14 14 5. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 6. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság vezérigazgatója köt megbízási szerződést az Alapító által meghatározott lényeges szerződésbeli elemeket figyelembe véve, a polgári jog általános szabályai szerint. 7. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a részvényesi meghatalmazott nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 8. A könyvvizsgáló: a) betekinthet a társaság könyveibe, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, b) megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, c) köteles elősegíteni, szakmailag támogatni a felügyelő bizottság munkáját, d) köteles a részvényesi meghatalmazottat értesíteni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy ha a felügyelő bizottság felelősségét megalapozó körülményről tudomást szerez, e) köteles a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni, ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, f) tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság ülésén, g) könyvvizsgálói záradékkal látja el a társaság éves mérlegét, és jelentést készít a részvényesi meghatalmazott részére. h) a könyvvizsgáló a társaság által az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 9. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. 10. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá a felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. 11. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 12. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az alapító okirat V pontjában meghatározott közérdekvédelmi feladata tárgyilagos 14

15 15 és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. A gazdasági társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálatával összefüggő eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. 13. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót haladéktalanul értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. VI. A társaság képviselete és cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviseletre jogosult személy a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően saját névaláírásával látja el. A társaság cégjegyzésére jogosultak: a vezérigazgató önállóan, a vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen. VII. Záró rendelkezések Jelen alapító okiratban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen alapító okirat a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt szövege. Budapest, december 12. Készítettem és az egységes alapító okiratban vastagon feltüntetett, módosított rendelkezések vonatkozásában a mai napon ellenjegyzem, és igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján jelenleg hatályos tartalmának: Szeged, január 04. Dr. Törőcsik Tamás ügyvéd 15

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe Alapító okirat Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 1. A társaság

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86 HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10. - E-mail: info@hmarzenal.hu, Web: www.hmarzenal.hu Tel. : +36 (42) 210-555, +36 (42) 210-801 Fax: +36 (42) 210-802 Nyt.szám:

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. március

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának 2008. április 1-jétől történő ellátására Sümeg Város Önkormányzatával közösen megalapítja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, 2014. június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE 1. sz. melléklet Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE A Sárköz Fejlesztő Kft. (székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23., adószáma: 23720077-2-17, cégjegyzék száma:

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben