1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:"

Átírás

1 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát összhangban a Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratával a Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója (továbbiakban: Alapító), Törökbálint Város Önkormányzata döntéshozó testülete (Képviselőtestület) - az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A gazdasági társaság neve: Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) A gazdasági társaság székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. Cégjegyzékszám: Cégforma: Részvénytársaság Bejegyezve: 2009/06/03 A gazdasági társaság adóigazgatási száma: A cég statisztikai számjele: A gazdasági társaság induló vagyona: ,-Ft. II. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉLJA A Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság), célja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (a továbbiakban: IVS) meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, és Törökbálint Város városi szövetének harmonikus fejlesztése érdekében végrehajtsa az IVS-ben előirányzott operatív városfejlesztési feladatokat, figyelemmel a kidolgozás alatt álló és majdan elfogadásra kerülő, a mindenkor érvényben lévő településfejlesztési koncepcióra. III. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELETE A Társaság jogállása: a Társaság önálló jogi személy. A Társaság alapítója: Törökbálint Város Önkormányzata, amelynek képviseletét az Önkormányzat mindenkori Képviselő-testülete látja el és gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat. Az Alapító képviseletében a jognyilatkozatokat a Polgármester teszi meg IV. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONA

2 A részvények száma és névértéke és fajtája: ötven darab egyszázezer HUF névértékű törzsrészvény. V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETEN BELÜLI KOMPETENCIÁI V.1. A Társaság legfőbb szerve: Az Alapító, mint az egyszemélyi részvényes V.1.1. Az Alapító jogállása Az Alapító a Társaság vagyonának kezelését a Társaság vezérigazgatójára ruházza át azzal a feltétellel, hogy a Vezérigazgató köteles a Társaság működéséről évente kettő alkalommal az Alapító testülete előtt beszámolni, valamint üzleti tervét, mérlegét és éves beszámolóját az Alapító testületével elfogadtatni. Az Alapító kizárólagos döntési jogosultságai: a) dönt a Társaság üzleti terve és mérlege elfogadásáról, az éves beszámoló jóváhagyásáról; b) dönt a Társaság működéséhez szükséges éves üzleti tervéről; c) dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról figyelemmel az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 100/N. (2) bekezdésében foglaltakra; d) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyekben Gt vagy más jogszabályok döntési joggal ruházzák fel. Az Alapító a saját működésére vonatkozó szabályok alapján jogszabályok és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerint hozza meg döntéseit, amelyeket minden esetben írásba kell foglalni. V.1.2. A város-rehabilitációs, városfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó hatáskörök: Az Alapító csak a rehabilitáció és városfejlesztés stratégiai irányait határozza meg (és ellenőrzi azok megvalósulását), az operatív irányítás a Társaság kompetenciájába tartozik. V.1.3. A Társaság vezetése: A Vezérigazgató látja el a Társaság tevékenységének és működésének operatív irányítását a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az SZMSZ, az Alapító határozatainak keretei között. V.1.4. A Vezérigazgató döntési jogköre: a) dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon fölött; b) dönt a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pl. pénzkezelési stb.) elfogadásáról és módosításáról; c) dönt a Társaság éves munkatervéről; d) dönt a vagyoni bővítésekről, és az egyéb vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről; e) kizárólagos jogkörrel dönt a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről; f) dönt a Társaság működésében közreműködő szervezetek személyéről és megbízási díjáról a közbeszerzésekről szóló törvény keretei között; g) dönt a Társaság működéséhez szükséges egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértők személyéről és megbízási díjáról; h) Társaság alkalmazottai felett munkáltató jogokat gyakorol. V.1.5. A Társaság képviselete

3 A Társaság képviseletében önálló jogkörrel az Vezérigazgató jogosult eljárni. A Vezérigazgatót az Alapító határozatlan időre nevezi ki. A Vezérigazgató feladatait a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alapján létesített munkaviszony (2009. október 31. napjáig a megbízott vezérigazgató megbízási jogviszony alapján) keretében látja el. Az Vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört az Alapító képviseletében eljáró Polgármester látja el. A társaság első vezérigazgatójának megbízatása a következő vezérigazgató pályáztatás útján történő kinevezéséig, október 31. napjáig tart. A vezérigazgató megbízatása meghosszabbítható. V A Vezérigazgató feladata különösképpen: a) közreműködés a Társaság Szervezeti és Működési, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pénzkezelési stb.) kidolgozásában; b) a Társaság éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok teljesítésének irányítása; c) az éves üzleti terv összeállításáról, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése; d) az éves beszámoló összeállítása, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése; e) a döntés előkészítő tevékenység irányítása és ellenőrzése; f) a szerződéskötések, a pénzügyi támogatások és a számszaki ellenőrzés felügyelete; g) döntés a működési célú pénzeszközök felhasználásáról; h) javaslatot tesz az Önkormányzat részére a fejlesztésekhez szükséges és optimális önkormányzati ingatlanportfólióról, i) közreműködik igények jelentkezése esetén a külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában j) felelős az akcióterületi tervek elkészíttetéséért, az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért, mely magában foglalja az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát, valamint a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is, amelyeket részletesen az adott akcióterületre vonatkozó megbízási szerződés tartalmaz k) minden olyan ügy, amelyet egy adott akcióterületre vonatkozó megbízási szerződés a Vezérigazgató/Társaság hatáskörébe utal. l.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Gt., más jogszabályok, vagy az alapító okirat a vezérigazgatóra, vagy az igazgatóságra hárít. V A Vezérigazgató kapcsolata az Alapítóval, részvétele az alapítói döntéshozatali eljárásban: A Társaság átlátható és szabályos működésének érdekében rendszeresen kapcsolatot tart az Alapító képviseletében eljáró Polgármesterrel, a Polgármester felkérésére írásos beszámolót készít a Polgármester, vagy a Képviselő-testület részére; a város-rehabilitációs feladatok ellátása során szükséges önkormányzati, vagy képviselőtestületi döntések meghozatala érdekében döntéselőkészítő-anyagot készít, vagy közreműködik a döntés-előkészítő anyagoknak a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége általi előkészítésében; meghívás esetén részt vesz az Alapító Képviselő-testületének és/vagy Bizottságainak ülésein; rendszeres jelleggel készít a Polgármester részére lakossági tájékoztató anyagokat a városrehabilitációs program megvalósításáról. V.4. A Társaság dolgozói/munkavállalói V.4.1. A Vezérigazgató munkáját az alábbi munkatársak segítik: főmérnök, aki felelős a városfejlesztési tevékenységek végrehajtására vonatkozó

4 szerződésekben meghatározott operatív városfejlesztési feladatok ellátásáért, és támogatás felhasználása esetén az adott eljárásrendben előírt általános és műszaki projektfejlesztésivégrehajtási és projekt adminisztrációs feladatok elvégzéséért. főkönyvelő, aki a könyvelés mellett felelős az adó-, bér- és munkaügyi feladatok elvégzéséért is, továbbá támogatások felhasználása esetén az adott támogatás pénzügyi eljárási rendjében előírt feladatok elvégzéséért később pedig az ingatlanok értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos teendőket ellátó munkatárs. ALAPÍTÓ Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság Vezérigazgató Ügyvédi Iroda Főkönyvelő Főmérnök Értékesítési munkatárs V.4.2. A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett, e jogkörében eljárva a feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési joga van. E körben különösen meghatározza a Társaság munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét, megköti a munkaszerződéseket, megteszi a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat, meghatározza a Társaság által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladatait, biztosítja a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást, megfogalmazza és rendszerezi a feladatokat, kijelöli a feladat végrehajtásáért felelős munkavállalókat, folyamatosan vizsgálja, minősíti és értékeli - részben a folyamatba épített ellenőrzések rendszerével, részben a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel a munkavállalók tevékenységét és működését, szükség esetén intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez. A munkatársak feladatai és hatásköri szintjeik: Munkájukat minden tekintetben a Vezérigazgató irányítja, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A Társaság mindenkori érdekeit figyelembe véve felelnek szakterületükön a Társaság prudens, gazdaságos, hatékony, biztonságos, és a hatályos jogszabályoknak és a Társaság belső szabályzatainak megfelelő működéséért, a Társaság tervének teljesítéséért. Feladatuk a Társaság megrendelőjével és egyes beszállítóival megkötött illetve a későbbiekben megkötendő szolgáltatási szerződések kialakításának, módosítási javaslatainak előkészítése, karbantartása, a végrehajtás koordinálása és irányítása. Előkészítik az Társaságra vonatkozó vezérigazgatói döntéseket, és végrehajtják azokat. Delegáltként, felelősen vesznek részt a Társaság szakmai irányításáért és koordinációjáért

5 felelős testületek munkájában. Folyamatosan tájékoztatják a Vezérigazgatót a Társaság működésére és gazdálkodására vonatkozó állapotokról és folyamatokról, javaslatot tesznek a szükséges intézkedésekre. Hatáskörük keretei között folyamatosan képviselik a Társaságot az üzleti partnerek és hatóságok előtt. Gyakorolják a felügyeletük, irányításuk alá tartozó személyek és szervezetek működtetése, gazdálkodása tekintetében a Vezérigazgató által átruházott irányítási-, beszámoltatási-, ellenőrzési-, döntési-, utasítási jogköröket, hatásköröket, és viselik a vonatkozó felelősségeket. Felelnek azért, hogy az irányításuk alá tartozó személyek és szervezetek a rendeltetésüknek megfelelő módon járuljanak hozzá a Társaság feladatainak ellátásához, a vagyon gyarapításához. Biztosítják az általuk irányított személyek és szervezetek teljes körű szabályozottságát, a munkafolyamatok közötti felelősség- és funkció elhatárolásokat. Tevékenységükkel kapcsolatban folyamatosan és hitelesen eleget tesznek a Társaságon belüli információszolgáltatási, és jelentési kötelezettségeinek. Beosztottjaik felé közvetítik és képviselik a Társaság vezetésének ajánlásait, állásfoglalását, álláspontját és döntéseit. Végrehajtják a Vezérigazgató által meghatározott, jelen szabályzatban nem taglalt egyéb feladatokat. V.4.3. Általános és szakképzettségi követelmények a Társaság munkavállalóival szemben: A Társaság megfelelő szakembereket alkalmaz, akik végzettségük és tapasztalatuk révén képesek integrált város-rehabilitációs programok, projektek kidolgozására, lebonyolítására, alkalmazottai a munkavégzés során a városfejlesztési szemléletet képviselik. Az egyes munkakörökhöz tartozó képzettségi követelmények az alábbiak. Vezérigazgató: Építési szakirányú műszaki felsőfokú oktatási intézményben szerzett diploma Főmérnök: Mérnöki vagy üzemmérnöki diploma Főkönyvelő Szakirányú (gazdaságtudományi) egyetemi vagy főiskolai végzettség VI. A SZOLGÁLTATÁSVÁSÁRLÁSSAL BIZTOSÍTÁSRA KERÜLŐ KOMPETENCIÁK A Társaság az IVS-ben foglalt területi alapú városfejlesztés operatív városfejlesztési feladatait végzi és az IVS szerinti városfejlesztési akciókat hajtja végre. Ennek során az V. fejezetben említett társaságon belüli kompetenciákra támaszkodva, az Önkormányzat és a Társaság között megkötésre kerülő szerződéseknek megfelelően elvégzi az adott szerződés szerinti komplex tervezési és megvalósítási feladatok irányítását. Annak érdekében, hogy fent említett tevékenységét a Társaság az Önkormányzat és a Város közössége szempontjából a lehető legkedvezőbb pénzügyi és városfejlesztési eredménnyel végezhesse el, a Társaság külső szolgáltatásvásárlással biztosítja a Társaságon belüli kompetenciák közül az adott esetben hiányzó kompetenciák megszerzését, az adott városfejlesztési akció, illetve operatív városfejlesztési tevékenység finanszírozására biztosított pénzeszközökből, az adott tevékenységre az Önkormányzat által jóváhagyott pénzügyi tervnek megfelelően. A Társaság külső szolgáltatásvásárlással biztosítja az alábbi szakmai kompetenciákat:

6 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) aktualizálása Akcióterületi tervek (ATT) készítése és aktualizálása Az akcióterületi tervek készítéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódó városrendezési tervezési feladatok elvégzése, Geodéziai, közmű- és útépítési, valamint táj- és kertépítészeti tervek elkészítése, Építészeti-műszaki tervek elkészítése, A városfejlesztési akciók tervezéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódó pénzügyi tervek készítése, Vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatások megszerzésére irányuló pályázatok elkészítése, A Társaság feladatainak ellátásához szükséges jogi tanácsadás, illetve ügyvédi közreműködés, Közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatok ellátása, Műszaki ellenőri feladatok elvégzése. A Társaságnak az egyes városfejlesztési akciók, illetve operatív városfejlesztési tevékenységek tervezésére és megvalósítására irányuló feladatai a fenti felsorolásban nem említett külső kompetenciák szolgáltatásvásárlással történő megszerzését is szükségessé tehetik, ezért az ilyen külső kompetenciák megvásárolhatóak a jelen SZMSZ módosítása nélkül, az említett városfejlesztési feladatokra vonatkozóan az Önkormányzat és a Társaság között megkötésre kerülő szerződések alapján. VII. KÖNYVVIZSGÁLÓ A Könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok tekintetében az Alapító Okiratban, a Gt-ben valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban és a könyvvizsgálati standardokban foglaltak az iránymutatók. VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Felügyelő Bizottság a saját ügyrendje szerint működik, amelyet az Alapító hagy jóvá a 194/2009. (V. 07.) ÖK határozat szerint. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat július 21.-én lép hatályba. Kelt, Törökbálint, július.. A Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapító Képviselőtestülete július 21. napján tartott ülése./2009. (VII. 21.) ÖK határozatával. Jelen szabályzat a május 08-án kelt Alapító Okirattal összhangban áll.

7 2. a Közszolgáltatási Szerződést az alábbi tartalommal: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Törökbálint Város Önkormányzata székhelye: adószáma:. stat. számjele:.. képviselője: Turai István polgármester bankszámla száma: mint megbízó, a továbbiakban: Önkormányzat másrészről a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt cégjegyzékszáma:. székhelye: adószáma: bankszámlaszáma:. stat. számjele: képviselője:.. mint megbízott, a továbbiakban: Társaság között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint... Tóth-Deme Miklós vezérigazgató 1. Előzmények Az Önkormányzat 2008-ban elkészíttette és 138 /2008. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta Törökbálint Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: IVS), amelyben meghatározza a városnak a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó jövőképét, az ebből következő fejlesztési irányokat és célokat, valamint a jövőkép valóra váltása érdekében az Önkormányzat részéről szükséges akcióterületi fejlesztéseket, illetve további operatív városfejlesztési feladatokat. Az Önkormányzat 194/2009 (V. 7.) számú képviselő-testületi határozatával létrehozta a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt-t. 2. A szerződés tárgya Az Önkormányzat megbízza a tulajdonában lévő Társaságot azzal, hogy az 1. pontban említett IVSből, a következő önkormányzati városfejlesztő tevékenységet, mint az Ötv. 8. paragrafus (1)-ben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatot a Társaság az Önkormányzat érdekében és javára elvégezze. 3. A jelen szerződés végrehajtása A jelen szerződés végrehajtása úgy történik, hogy a 2. pont szerint a jelen szerződés tárgyát képező városfejlesztő tevékenységek elvégzésére az Önkormányzat külön szerződéseket köt a Társasággal.

8 4. A jelen szerződés végrehajtása érdekében a 3. pont alapján megkötésre kerülő külön szerződések tartalmi követelményei A jelen szerződés végrehajtása érdekében megkötésre kerülő külön szerződéseknek legalább az alábbi elemeket kell tartalmazniuk: 4.1. Általános, állandó rendelkezések a szolgáltatásokról és ellenszolgáltatásokról: A Társaságot feladatai ellátásáért díjazás illeti meg a szerződésben rögzített konkrét rendelkezéseknek megfelelően Városfejlesztési tevékenységét, a városfejlesztési akciók végrehajtását a Társaság az Önkormányzat érdekében és javára valósítja meg, az Önkormányzatnak a szerződésben részletezett módon történő ellenőrzésével Az Önkormányzat vállalja, hogy az egyes városfejlesztési akciók megvalósítása során a Társaság közreműködése révén eladott, vagy tartós bérletbe adott ingatlanaiból származó jövedelmét a mindenkori költségvetésében jóváhagyottak szerint az akcióterületen belül újra befekteti az adott városfejlesztési akció megvalósítása érdekében Az egyes városfejlesztési akciók, tevékenységek sajátos körülményeinek megfelelően meghatározott konkrét rendelkezések az adott városfejlesztési akciók jellemzőinek megfelelő, esetenként szükség szerint változó tartalommal: A tervezési feladatok meghatározása A megvalósítási feladatok meghatározása Az ingatlanok megszerzésével és eladásával kapcsolatos feladatok meghatározása A létesítmények átadásával és karbantartásával kapcsolatos feladatok meghatározása A városfejlesztő tevékenység finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések Számvitel, pénzügyi mérleg, tervezett pénzmozgások és költségvetés, önkormányzati ellenőrzés A társaság díjazása A munkák végső elszámolása. 5.) A szerződés határozatlan időre jön létre. 6.) Az Önkormányzat elkészítteti a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény 2/A paragrafus (5) szerinti hatáselemzést. 7.) Az Európai Unió előírásaiból következően a Társaság működtetését a főutca (Munkácsy Mihály utca) rehabilitációjára vonatkozó Támogatási szerződésben foglaltak szerint kell fenntartani, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás, együttes értelmezés alapján, a szükséges felhatalmazás birtokában, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Törökbálint, július.. Készült négy eredeti példányban. A Társaság részéről Az Önkormányzat részéről jóváhagyja. 3. Elfogadja a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági

9 tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről szóló alábbiak szerint részletezett szabályzatot, egyben felkéri a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját az elfogadott szabályzat, cégbíróságon való letétben helyeztetésére. SZABÁLYZAT (Tervezet) A cégjegyzékbe számon bejegyzett Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.) vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsága, vezető állású dolgozói javadalmazása módjáról, mértékéről. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv. 11. és 25. -a felhatalmazása alapján, figyelemmel az Államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 100/N. (5) bekezdésében előírtakra Törökbálint Város Önkormányzata, mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) vezető tisztségviselője és a felügyelő bizottsága, és vezető állású munkavállalói javadalmazásának módját, mértékét az alábbiak szerint szabályozza: I. A szabályzattal érintett személyi kör 1. A társaság vezető tisztségviselője: a vezérigazgató. 2. Az alapító által megválasztott 3 tagú felügyelő bizottság. 3. A vezető állású munkavállalók, azok akik a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) a értelmében vezető állásúnak számítanak. II. A vezérigazgató javadalmazása 1. A vezérigazgató javadalmazásának jogát e szabályzat keretei között az Alapító gyakorolja. Az vezérigazgató személyi alapbérét vagy megbízási díját utóbbi esetben, ha a Ptk. szerinti megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét a képviselő-testület határozza meg. A személyi alapbér, megbízási díj fejlesztésének mértékét az éves beszámoló, üzleti jelentés és az üzleti terv jóváhagyását követően szintén a képviselő-testület határozza meg. 2. A vezérigazgató személyi alapbére/megbízási díja nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér négyszeresénél, és nem lehet több annak tízszeresénél. 3. A személyi alapbér/megbízási díj értékállóságának biztosítása érdekében az Alapító Minden évben a társaság mérlegelfogadását követően megtárgyalja a vezérigazgató személyi alapbérét/megbízási díját. A vezérigazgató díjazását az alapító minden évben egy alkalommal felülvizsgálja. Amennyiben a társaság tárgyévet megelőző mérlegét és az üzleti terv teljesítéséről szóló beszámolót az Alapító elfogadja, és a ha a társaság az üzleti terve szerinti előirányzatát teljesíti, akkor az alapító legfeljebb 6 havi személyi alapbérének megfelelő egyszeri díjazást állapíthat meg. Amennyiben az Alapító határozatával a társaság a tevékenységei körében és/ vagy a szolgáltatási körében, üzleti tervében egyébként nem szereplő többletfeladatot kap, a vezérigazgató erre vonatkozó külön díjazását a feladat-megállapítást tartalmazó határozat állapíthatja meg. 4. A vezérigazgató havi maximum (egyezer) km saját gépkocsi használatra jogosult, melynek

10 költségei megtérítése a külön jogszabályok alapján illeti meg. Jogosult továbbá munkaviszonyban ellátott feladat esetében az Mt a alapján, megbízási viszonyban történő feladatellátás esetén a Ptk a alapján a feladatellátással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült szükséges és indokolt költségek megtérítésére a polgármester engedélye és igazolása alapján. 5. A munkaviszonyhoz kötődő nem bérjellegű juttatások mértéke mindenkor igazodik a társaság többi alkalmazottjának juttatásához (étkezési jegy, ruhapénz). III. A felügyelő bizottság díjazása 1. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek. 2. A tiszteletdíj mértékét a Képviselő-testület határozza meg, 2010 től kezdődően a tárgyévet megelőző év beszámolójának elfogadását követően. IV. A vezető állású munkavállalók javadalmazása 1. A vezető állású munkavállalóra a vezérigazgatóra vonatkozó szabályok vonatkoznak a II. fejezet 3. pontja kivételével, ide nem értve a második francia bekezdést azzal, hogy a munkabér (személyi alapbér) mértéke, 8 órás foglalkoztatás esetében a mindenkori minimálbér 120%-ánál alacsonyabb, a vezérigazgató díjazásának (személyi alapbérének/megbízási díjának) 75%-ánál magasabb nem lehet. 2. Amennyiben a társaság tárgyévet megelőző mérlegét és az üzleti terv teljesítéséről szóló beszámolót az Alapító elfogadja, és a ha a társaság az üzleti terve szerinti előirányzatát teljesíti, akkor az alapító a vezető állású munkavállaló részére legfeljebb 6 havi személyi alapbérének megfelelő egyszeri díjazást állapíthat meg. Egyéb rendelkezések 1. A vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság javadalmazásának módja és mértéke tekintetében egyebekben a külön jogszabályok az irányadók. 2. Jelen szabályzat Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete.. /2009 (VI. ) ÖK határozatával került elfogadásra azzal, hogy napján lép hatályba. Törökbálint, Törökbálint Város Önkormányzata, Alapító képviseletében: Turai István polgármester 4. Jóváhagyja a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsága alábbiak szerint részletezett ügyrendjét. A TÖRÖKBÁLINTI VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.)

11 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi. A Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg: I. A Felügyelő Bizottság feladata: A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Törökbálint Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére. II. A Felügyelő Bizottság összetétele 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül. 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja. 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles. 4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek (vezérigazgató) kötelessége, hogy a Társaság tagjának döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról. 6.) A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagja bármikor visszahívhatja. 7.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. III. Kizáró feltételek, összeférhetetlenség 1.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban. 2.) A Felügyelő Bizottság tagja élettársa és közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi; nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben (a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével); nem lehet vezető tisztségviselője a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetnek (kivéve, ha ezt az érintett társaságok alapító okiratai (társasági szerződései) lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai (legfőbb

12 szervei) ehhez hozzájárultak); ugyanannál a Társaságnál nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja értelmében közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.) IV. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége 1.) A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. (A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság alapítója nem utasíthatja.) 2.) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs. V. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése 1.) A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra); visszahívással; lemondással; elhalálozással; a Gt.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; külön törvényben meghatározott esetekben. 2.) A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság Alapítójához és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni. VI. A Felügyelő bizottság tagjának feladat- és hatáskörei 1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat. A vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére. 2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság tagja elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely a Társaság tagjának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság tagja csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Alapítónak.

13 Az Alapító részére - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően a Felügyelő Bizottság köteles véleményt alkotni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, ) is történhet, azonban az így adott véleményt nyolc napon belül írásban is az Alapító rendelkezésére kell bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről. 3.) A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a Társaság tagjának. 4.) A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról a Társaság tagjának kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles. 6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére. 7.) A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. 8.) A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tagja által meghatározott összegű díjazás illeti meg. VII. A Felügyelő Bizottság Elnöke 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja. 2.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti. VIII. A Felügyelő Bizottság működése 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de negyedévente legalább egy alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök akadályoztatása esetén a jelen lévő tagok által az ülés levezetésére kijelölt tag vezeti. 2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján gyakorolhatják. 3.) Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k). 4.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatóak. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges. A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Társaság vezérigazgatója. Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy

14 a napirendi pont lényegét érintően rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról. Az elnök valamennyi Felügyelő Bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett. A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja. 4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja, vagy a Társaság vezérigazgatója írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. 6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani. 7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt. 8.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke hitelesíti. 9.) A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Társaság vezérigazgatójának, Törökbálint Város Polgármesterének. IX. A döntéshozatal (szavazás) 1.) A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően külön-külön szavaz. 2.) A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 3.) Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt. 4.) Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni. X.) Határozathozatal ülés tartása nélkül Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy sürgős és különösen indokolt esetekben a Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetet köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, vagy telefax révén történhet. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül az elnökhöz eljuttatja. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság vezérigazgatóját az utolsó szavazat beérkezését illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét követő 3 napon belül az elnök írásban tájékoztatja. A meghozott határozatot a soron következő Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a 2.) pontban meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

15 XI. Egyéb rendelkezések Iktatás, irattározás: Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról. Költségek viselése: A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége, amely kötelezettség megfelelő ellátásáról a vezérigazgató gondoskodik. A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is. XII. Záró rendelkezések 1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság napján megtartott ülésén Fb. sz. határozatával elfogadta. Halász Őrs Fb elnök A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója március 28. napján.../2008 (III.28.) sz. ÖK határozatával jóváhagyta. Törökbálint, Törökbálint Város Önkormányzata, Alapító képviseletében: Turai István polgármester 5.) A közötti időszak költségvetéseinek terhére fedezetet biztosít Ft összegben, KMOP-5.2.1/B sz. Munkácsy Mihály utca Főutca rehabilitációja pályázathoz. 6.) Végleges változatnak fogadja el a település akcióterületi tervét. 7.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

16 275/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden a Törökbálinti Városfejlesztő Zrt-vel kapcsolatban hozott döntését nyilvánosságra hozza. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát, összhangban a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása Előkészítette: dr. Uhrin Anna jogász Véleményező bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/6. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE 1. sz. melléklet Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE A Sárköz Fejlesztő Kft. (székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23., adószáma: 23720077-2-17, cégjegyzék száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Online Magyarország Zrt-ből

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Társaság

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 2012 Az alább felsorolt és röviden ismertetett fesztiválok kívánják alkotni annak a városi programportfóliónak az alapját, amely

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Pécs, 2016. április 04. Az Igazgatóság jelentése a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben