J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről."

Átírás

1 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: Köszöntöm a Közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 22 van jelen. Rendkívüli ülésünkön minden döntéshez minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk a meghívónak megfelelően a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 22 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 22 igen szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: Napirend elfogadása: 1/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!) 2. Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) 3. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről (Zárt ülés!) 4. Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről 5. Előterjesztés az Alfa Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről

2 6. Előterjesztés a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázaton való önkormányzati részvételről 1. napirendi pont: Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztő dr. Simon István alpolgármester, előadók Horváthné Seregély Jolán osztályvezető és a társaságok ügyvezetői, illetve vezérigazgatói. Mivel a jelöltek nyilatkozata nem áll rendelkezésre, a közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. A következő előterjesztés esetében ugyanúgy, a harmadik napirendi pontot pedig az SZMSZ alapján kötelezően zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés. Felkérem a hallgatóságot és a média képviselőit, hogy hagyják el az üléstermet. Az 1., a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található! Zárt ülés után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem a jegyző urat és a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a zárt ülésen meghozott határozatokat. Dr. Dobos József jegyző: Ismertetem az 1. napirendi pont kapcsán a zárt ülésen nyílt szavazással hozott határozatokat. 2/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester 2

3 Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a./2010. (I...) Kgy. határozatával a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám, Cg ) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat pontját (A nonprofit társaság ügyvezetőjének feladat- hatásköre különösen:) o) alpontját az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti o) alpont jelölése p) alpontra módosul: o) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, p) A nonprofit társaság ügyvezetője a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat alpontjának első bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelőbizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az Alapító külön, egyedi határozattal a felügyelő bizottság tagjait a személyi adatokat követően megjelölt időtartamra jelöli ki. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat pontját (A 3

4 Felügyelő Bizottság feladat-hatáskörébe tartozik különösen:) kiegészíti az alábbi g) alponttal: g) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 4./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 22.4 pontját kiegészíti az alábbi bekezdéssel: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve az évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, január. Önkormányzata Ellenjegyezte: Sopron Megyei Jogú Város alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 4

5 A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET Sopron, január 5

6 Tartalomjegyzék 1. Cél Területi érvényesség és hatályba léptetés Hivatkozott dokumentumok Fogalom meghatározások Eljárás, felelősség A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN. 12 Feljegyzések kezelése. 12 Mellékletek. 12 6

7 1. Cél: Ezen szabályozás célja, hogy a évi CXXII. Tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történjen a társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, továbbá a jogviszonyok megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke. 2. Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a évi CXXII. Tv. hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el. 3. Hivatkozott dokumentumok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény /továbbiakban: Mt./, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény / továbbiakban: Ptk./, a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. Törvény / továbbiakban: Gt./, A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról. 4. Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 7

8 Ügyvezető Igazgató Az évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és 188/A. (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók Felügyelő bizottság: Felügyelő bizottság tagjai és elnöke 5. Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a GT., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel : a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 8

9 A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor a teljesítés arányában írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket. b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. 9

10 c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege visszafizetés hiányában az Mt ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások Céges mobiltelefon használat, Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra Cafeteria - (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások 10

11 A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a GT. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 11

12 felügyelő bizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5 A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a kirendelt végelszámolóval egyetértésben csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. 6. Feljegyzések kezelése a) Jelen szabályzat eredeti aláírt példányainak elosztásáról (az Önkormányzat példányait kivéve), irattározásáról az ügyvezetésnek kell gondoskodnia, valamint annak egy példányát a területileg illetékes Cégbíróság részére kell az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni. b) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2010. ( ) Kgy. határozatának mellékleteként kell megőrizni egy eredeti s aláírt példányt, amely nem selejtezhető. Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (I.) Kgy. határozata. Sopron, január 12

13 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 3/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 3/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a./2010. (I...) Kgy. határozatával a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, Cg.: ) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezet 2. pontjának (ügyvezető) S) alpontja az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti S) alpont jelölése T) alpontra módosul: S) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, T) Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el. 13

14 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezetének 3. pontja (Felügyelő bizottság) új első bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat X. fejezete (Záró rendelkezések) kiegészül az alábbi új 11./ ponttal: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, január. Önkormányzata Ellenjegyezte: Sopron Megyei Jogú Város alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 14

15 A 3/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. szám SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET Sopron, január 15

16 Tartalomjegyzék 1. Cél Területi érvényesség és hatályba léptetés Hivatkozott dokumentumok Fogalom meghatározások Eljárás, felelősség A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN. 22 Feljegyzések kezelése

17 Mellékletek Cél: Ezen szabályozás célja, hogy a évi CXXII. Tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történjen a társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, továbbá a jogviszonyok megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke. 2. Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a évi CXXII. Tv hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el. 3. Hivatkozott dokumentumok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény /továbbiakban: Mt./, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény /továbbiakban: Ptk./, a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. Törvény /továbbiakban: Gt./, A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról. 4. Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 17

18 Ügyvezető Igazgató Az évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és 188/A. (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók Felügyelő bizottság: Felügyelő bizottság tagjai és elnöke 5. Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a Gt., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel: a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 18

19 A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor a teljesítés arányában írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket. b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. 19

20 c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege visszafizetés hiányában az Mt ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások Céges mobiltelefon használat, Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra Cafeteria (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások 20

21 A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a Gt. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 21

22 háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5 A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a kirendelt végelszámolóval egyetértésben csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. 6. Feljegyzések kezelése a) Jelen szabályzat eredeti aláírt példányainak elosztásáról (az Önkormányzat példányait kivéve), irattározásáról az ügyvezetésnek kell gondoskodnia, valamint annak egy példányát a területileg illetékes Cégbíróság részére kell az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni. b) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2010. ( ) Kgy. határozatának mellékleteként kell megőrizni egy eredeti s aláírt példányt, amely nem selejtezhető. Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (I.) Kgy. határozata. Sopron, január 22

23 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 4/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 4/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. sz.), mint alapító, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székh.: 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám. sz., Cg.: ) Alapszabályát, a../2010. (I....) Kgy. határozatával az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály 19. fejezetét (A vezérigazgató hatásköre és feladatai ) kiegészíti az alábbi ponttal: A vezérigazgató a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XI. fejezetének (Felügyelő bizottság)

24 alcímét (A Felügyelő bizottság működése) kiegészíti egy új ponttal, míg az eredeti pontok számozása ennek megfelelően változik: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XII. fejezetének (Könyvvizsgáló) 28. alcímének ( A könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása) pontját az alábbiak szerint módosítja: A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az egyedüli részvényes választja meg legfeljebb öt évi határozott időtartamra, és ugyanezen szerv hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is. 4./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának XVI. fejezetét (Záró és egyéb rendelkezések) kiegészíti az alábbi ponttal: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az Alapszabály egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 24

25 Sopron, január. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezte: 25

26

27 A 4/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazása megállapítása során irányadó szempontokról PREAMBULUM Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, mint a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Verő József utca 1., cg.: , adószám: ) egyedüli részvényese a társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, és annak rendszere meghatározásáról irányadó szempontokról a jelen szabályzatot alkotja. A jelen szabályzatban foglalt rendelkezésektől a felügyelő bizottság, vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások megállapítása során érvényesen eltérni nem lehet. A JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályozás hatálya kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági társaság: vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira, elnökére az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira. A szabályozást hatályba lépésétől kezdődően alkalmazni kell a polgári jogi megbízási jogviszony alapján ellátott, valamint a munkaviszony keretében ellátott tevékenység esetén a évi CXXII. törvény hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződések esetében. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására ha törvény eltérően nem rendelkezik csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja. Az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból állhat. A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 25

28 munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. c.) d.) e.) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait a Gt a szerint vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató vezető tisztségviselőnek minősül. A Sopron Holding Zrt. ügyvezetését vezérigazgató látja el a gazdasági társaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában a Gt. 22. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai (társasági jogi jogviszony) szerint. A vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az egyedüli részvényes képviselő testületének hatáskörébe tartozik. A vezérigazgatói megbízás ellátásáért az egyedüli részvényes képviselő testülete díjazást állapít meg a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnak a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. f.) g.) h.) i.) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogosult: mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsihasználati szabályzatának megfelelően, céges mobiltelefon használatára A gazdasági társaság vezető tisztségviselője prémiumának mértéke az éves alapbérének legfeljebb 60%-a lehet. A prémium megállapításának feltétele, hogy kitűzési iratban állapítsák meg a meghatározott teljesítmény-feltételeket. Ezt a kitűzési iratot a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. A Szabályzat ezen pontja, a Szabályzat hatályba lépését követően kötött megbízási, vagy munkaszerződésekre vonatkozik. A gazdasági társaság Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerint, feladatát megbízási jogviszony keretében ellátó vezető tisztségviselőjét a jogviszonyának megszüntetése esetén a gazdasági társaság legfőbb szervének közgyűlési határozata és a megbízási szerződésének rendelkezései szerint illeti meg díjazás. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet 26

29 javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a vezető tisztségviselő a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyen arról, hogy nem tölt be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelőbizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesül. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról, a változástól számított 10 napon belül köteles újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓIRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) c.) d.) Az Mt alapján vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint annak helyettese. Az Mt. 188/A. értelmében a tulajdonos, illetőleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírhatja, hogy az ilyen munkakört betöltő munkavállaló az Mt (3) bekezdés, 191., a 192., illetve a 192/A. (2)-(4) bekezdése alkalmazásában vezetőnek minősül. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell. Az Mt (1) bekezdésben, valamint 188./A (1) bekezdésében meghatározott (vezető állású) munkavállaló, valamint a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik az igazgatóság, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott úgynevezett titoktartási megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló a gazdasági társaság kollektív szerződésében meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetén akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben meghatározott összegű végkielégítésre jogosult. Ezen feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze. 27

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 170/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete (Javasolt változások félkövér dılt betővel jelezve) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint: I. A szabályzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-7/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete A BARCIKA Szolg Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására

Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29732/2012. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása Előkészítette: dr. Uhrin Anna jogász Véleményező bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/6. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumcéljainak Az előterjesztést

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint.

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint. ÜGYREND Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Felügyelõ Bizottsága mûködésének ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - továbbiakban Gt. - 34.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról:

Előterjesztés. Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról: Előterjesztés A 2. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos szabályokról, valamint a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról

CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40642/2008. CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. 40.145-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE 1. sz. melléklet Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE A Sárköz Fejlesztő Kft. (székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23., adószáma: 23720077-2-17, cégjegyzék száma:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda 1. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról 3 VI. Alapító okiratok

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya:

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozása céljából az alábbi alapító okiratot bocsátjuk

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben