SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/ , Fax.:95/ ELŐTERJESZTÉS a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény alapján megalkotandó Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése értelmében: A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A képviselő-testület fenti törvényi kötelezettségének eleget téve 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadta a évi CXXII. törvény alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot (továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat), melyet egy alkalommal 72/2011. (III.24.) számú határozatával módosított. (A Javadalmazási Szabályzat az előterjesztés 2. melléklete.) A Javadalmazási Szabályzat jelen módosítását az alábbi változások tették szükségessé: A Javadalmazási Szabályzat hatálya kiterjed a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.-re is. Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve, módosult a évi CXXII. törvény. Változtak a béren kívüli un. cafetéria juttatásokra vonatkozó szabályok. A Javadalmazási Szabályzat tervezete szabályozási elveit tekintve megegyezik a korábbi szabályzatban foglaltakkal, tekintettel azonban arra, hogy a módosítások számos ponton érintik a 2010-ben elfogadott szabályzatot, javasolom a képviselő-testületnek, hogy a tervezettel megegyező tartalommal fogadja el az új Javadalmazási Szabályzatot. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CXXII. törvény alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal, letétbe helyezésre az elfogadástól számított 30 nap Felelős: Kondora István polgármester, a szabályzat hatálya alá tartozó társaságok ügyvzeetői Sárvár, szeptember 25. / : Kondora István : / polgármester

2 a /2013. /IX.26./ számú képviselő-testületi határozat melléklete T E R VEZET J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T A ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ EGYSZEMÉLYES CÉGEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAI, JAVADALMAZÁSA, VALAMINT A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ESETÉRE BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK MÓDJÁNAK, MÉRTÉKÉNEK ELVEIRŐL, ANNAK RENDSZERÉRŐL I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes cégek (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) a) vezető tisztségviselőire (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 21. -a alapján vezető tisztségviselőnek minősülő személy, tehát az ügyvezető; továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. m) pontja alapján e cégformára vonatkozóan - vezető tisztségviselőnek minősülő személy, azaz nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezetőn túl a felügyelőbizottság elnöke és tagja), b) felügyelőbizottsági tagjaira, c) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető) terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 3. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt (2) bekezdésében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák.

3 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja. 7. Amennyiben a) a munkaszerződés december 4. napját megelőzően köttetett és az utóbb a javadalmazásra vonatkozó részében módosításra került, továbbá b) a december 4. napját követő időpontban kötött munkaszerződések esetén az Mt ában meghatározott (a munkavállalónak a munkaviszonyon kívüli magatartását szabályozó un. versenytilalmi kikötést tartalmazó) megállapodás akkor köthető, ha a cég főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a cégnek versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb a megállapodásban rögzített időtartam felére járó távolléti díj lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki. A fentiek szerinti megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá a Képviselő-testületnek a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. III. Javadalmazás 8. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban. 9. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek tekintetében a) amennyiben a munkaszerződés december 4. napját megelőzően köttetett és az a javadalmazásra vonatkozó részében módosításra került, továbbá b) ha december 4. napját követően került sor a munkaszerződés megkötésére, akkor a munkavállaló részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a

4 munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg, a felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 10. A december 4. napját megelőzően kötött, továbbá a december 4. napja után a javadalmazásra vonatkozóan nem módosított munkaszerződésekre, valamint megbízási szerződésekre - a visszaható hatály tilalmára tekintettel - nem alkalmazandóak a 9. pont rendelkezései. Ezekben az esetekben a szerződésekben foglalt szabályok, továbbá - egyéb megállapodás hiányában - a szerződések megkötésekor hatályos javadalmazási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 11. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (pl. prémiumot amely lehet célprémium és éves prémium ) a) ha a munkavállaló vezető tisztségviselő vagy a munkáltató vezetője, akkor a Képviselő-testület, b) a további munkavállalók esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető a mérlegelési jogkörétől függően alkalmazhat, illetve határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Ezen pont szerinti juttatásban való részesítés feltételeit évente, az önkormányzati cég vagyonához, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan a 13. pontban foglaltak szerint lehet meghatározni azzal, hogy az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel tűzhető ki, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 12. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek részére éves prémiumfeladat meghatározásának a társaságok által elfogadásra előterjesztett üzleti terv alapján kell történnie, a következő arányokat alkalmazva: a) a cél és éves-prémium együttes összege a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó megbízási díjának 50%-át, a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 30%-át, a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 30%-át, Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 30%-át, nem haladhatja meg. b) az egyes prémiumfeladatok aránya a cég egyedi adottságaihoz és teljesítményéhez igazodik az alábbi prioritásokat figyelembe véve: üzemi szintű eredmény, figyelembe véve a célszervezeti sajátosságból adódó felső nyereségkorlátot, foglalkoztatott létszám.

5 13. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek tekintetében az éves prémiumfeladat meghatározásának alapját képező üzleti tervet a tárgyév február 28. napjáig kell a szabályzat hatálya alá tartozó cégek vezetőinek a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Képviselő-testület ezt követő soros ülésén az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg dönthet a tárgyévi prémiumfeladatok megállapításáról és mértékéről. A premizáltak erre vonatkozó, indokolással ellátott kérelme esetén a tárgyév december hónapjában előleg fizethető azzal, hogy ha a feltételek mégsem teljesülnének, akkor a kérelmező a kapott prémium-előleget haladéktalanul köteles visszafizetni. 14. A vezető személyi alapbérének emeléséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. 15. A vezető személyi alapbérén - továbbá jelen szabályzat szerinti javadalmazásán - felül havi személyi bruttó alapbére 50%-ának megfelelő összegű cafeteria juttatásra jogosult évente. 16. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 17. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 18. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításakor a cég tisztségviselőinek polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia különösen: a) a felügyelő bizottsági tag munkavégzésével, b) felelősség mértékével, c) a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, d) a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak létszámával. 19. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. A felügyelőbizottság többi tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. 20. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 21. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. A vezetők és a felügyelőbizottsági tagok juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően

6 22. A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. 23. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a végelszámoló kirendelésével történő csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. VI. Záró rendelkezések 24. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására. 25. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 26. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 27. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadott, és 72/2011. /III.24. / számú határozattal módosított javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2013./IX.26./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, szeptember / : Kondora István : / / : dr. Szijártó Valéria : / polgármester jegyző

7 2. m e l l é k l e t ( h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z é s r e k e r ü lő szabál y z a t ) J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ EGYSZEMÉLYES CÉGEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAI, VALAMINT AZ MT (1) BEKEZDÉSE VAGY A 188/A. (1) BEKEZDÉSE HATÁLYA ALÁ ESŐ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA, VALAMINT A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ESETÉRE BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK MÓDJÁNAK, MÉRTÉKÉNEK ELVEIRŐL, ANNAK RENDSZERÉRŐL I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes cégek (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) d) vezető tisztségviselőire (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 21. -a alapján vezető tisztségviselőnek minősülő személy, tehát az ügyvezető; továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. m) pontja alapján e cégformára vonatkozóan - vezető tisztségviselőnek minősülő személy, azaz nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezetőn túl a felügyelőbizottság elnöke és tagja), e) felügyelőbizottsági tagjaira, f) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető), és g) az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 4. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt. X. fejezetében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák. 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és a Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

8 II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja. 9. Amennyiben c) a munkaszerződés december 4. napját megelőzően köttetett és az utóbb a javadalmazásra vonatkozó részében módosításra került, továbbá d) a december 4. napját követő időpontban kötött munkaszerződések esetén az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott (a munkavállalónak a munkaviszonyon kívüli magatartását szabályozó un. versenytilalmi kikötést tartalmazó) megállapodás akkor köthető, ha a cég főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a cégnek versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb a megállapodásban rögzített időtartam felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki. A fentiek szerinti megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá a Képviselő-testületnek a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. III. Javadalmazás 10. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban. 9. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek tekintetében c) amennyiben a munkaszerződés december 4. napját megelőzően köttetett és az a javadalmazásra vonatkozó részében módosításra került, továbbá d) ha december 4. napját követően került sor a munkaszerződés megkötésére, akkor a munkavállaló részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg,

9 a felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 10. A december 4. napját megelőzően kötött, továbbá a december 4. napja után a javadalmazásra vonatkozóan nem módosított munkaszerződésekre, valamint megbízási szerződésekre - a visszaható hatály tilalmára tekintettel - nem alkalmazandóak a 9. pont rendelkezései. Ezekben az esetekben a szerződésekben foglalt szabályok, továbbá - egyéb megállapodás hiányában - a szerződések megkötésekor hatályos javadalmazási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni december 31. napjával hatályon kívül helyzete a 72/2011. /III.24./ számú képviselő-testületi határozat. 12. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (pl. prémiumot amely lehet célprémium és éves prémium ) a) ha a munkavállaló vezető tisztségviselő vagy a munkáltató vezetője, akkor a Képviselő-testület, b) az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető a mérlegelési jogkörétől függően alkalmazhat, illetve határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Ezen pont szerinti juttatásban való részesítés feltételeit évente, az önkormányzati cég vagyonához, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan a 13. pontban foglaltak szerint lehet meghatározni azzal, hogy az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel tűzhető ki, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 13. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek részére éves prémiumfeladat meghatározásának a társaságok által elfogadásra előterjesztett üzleti terv alapján kell történnie, a következő arányokat alkalmazva: a) a cél és éves-prémium együttes összege a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 50%-át, a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 30%-át, a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tárgyévi bruttó alapbérének 30%-át nem haladhatja meg. b) az egyes prémiumfeladatok aránya a cég egyedi adottságaihoz és teljesítményéhez igazodik az alábbi prioritásokat figyelembe véve: üzemi szintű eredmény, figyelembe véve a célszervezeti sajátosságból adódó felső nyereségkorlátot, foglalkoztatott létszám.

10 14. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló személyek tekintetében az éves prémiumfeladat meghatározásának alapját képező üzleti tervet a tárgyév február 28. napjáig kell a szabályzat hatálya alá tartozó cégek vezetőinek a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Képviselő-testület ezt követő soros ülésén az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg dönthet a tárgyévi prémiumfeladatok megállapításáról és mértékéről. A premizáltak erre vonatkozó, indokolással ellátott kérelme esetén a tárgyév december hónapjában előleg fizethető azzal, hogy ha a feltételek mégsem teljesülnének, akkor a kérelmező a kapott prémium-előleget haladéktalanul köteles visszafizetni. 15. A vezető személyi alapbérének emeléséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó átlagkereset-fejlesztés mértékét. 16. A vezető részére a személyi alapbérén - továbbá jelen szabályzat szerinti javadalmazásán - felül a cafeteria juttatások közül havi bruttó ,- Ft étkeztetési utalvány adható, azzal, hogy ezen juttatás a vezetőt legfeljebb egy, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, vagy az Önkormányzattal más jogcímen fennálló jogviszonyára tekintettel illetheti meg, azaz csak egyszeri juttatás lehet. Ezen döntés munkáltatói mérlegelési jogkörben való döntésnek minősül, s a döntési kompetenciára a 6. pontban foglaltak az irányadóak. 17. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 18. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 19. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításakor a cég tisztségviselőinek polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia különösen: e) a felügyelő bizottsági tag munkavégzésével, f) felelősség mértékével, g) a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, h) a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak létszámával. 20. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. A felügyelőbizottság többi tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. 21. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet.

11 22. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. A vezetők és a felügyelőbizottsági tagok juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően 23. A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. 24. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a végelszámoló kirendelésével történő csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. VI. Záró rendelkezések 25. Az önkormányzati cégek felügyelőbizottsága évente köteles értékelni jelen szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését, és értékelését az Önkormányzat felé az éves beszámolóval egyidejűleg határozat formájában köteles írásban előterjeszteni. 26. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására. 27. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 28. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 29. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 60/2004. (III.18.) számú határozatával elfogadott - és többször módosított - javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2010. (I.28.) számú határozatával fogadta el, módosította 72/2011. /III.24./ számú határozatával. Sárvár, március / : Kondora István : / / : dr. Szijártó Valéria : / polgármester jegyző

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint: I. A szabályzat

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-7/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete A BARCIKA Szolg Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 170/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete (Javasolt változások félkövér dılt betővel jelezve) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására

Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29732/2012. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

1. Fejezet A Szabályzat tárgya, célja és hatálya

1. Fejezet A Szabályzat tárgya, célja és hatálya 1. oldal Jelen Javadalmazási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: KGTT) foglalt kötelezettség

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-006 Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail: jegyzo@marcali.hu Ügyiratszám: 4016-1/2016. 24. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete. a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete. a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Törvényességi észrevétel és önkormányzati érdekbe ütközés a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok vezető tisztségviselőinek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007.(XII.21.) rendelete a 10/2008. (III. 28.) rendeletéttel egységes szerkezetbe foglalt szövege a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumcéljainak Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya:

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

5. Az alapító önkormányzat feladata: 1.

5. Az alapító önkormányzat feladata: 1. Előterjesztés A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről Az ügyvezető munkaszerződésének megkötéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 134/2010. (09. 02.)Öh.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én /csütörtök/ 16.00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-559/2009 Üi.: dr. Forgó Mária Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása.

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása. Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. március

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben