PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 170/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete (Javasolt változások félkövér dılt betővel jelezve) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ- TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ NORMATÍV ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL FOGADTA EL, HAGYTA JÓVÁ ÉS FOGLALTA EGYSÉGES SZERKEZETBE. HATÁLYOS: SZEPTEMBER HÓ 01. NAPJÁTÓL.

2 JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló, módosított évi CXXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az alábbi javadalmazási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg: I. A szabályzat célja és hatálya 1./ A szabályzat kiadásának célja hogy a évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében meghatározottak szerint, határozza meg Pilis Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Gerje-Forrás Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 67.) vezetı tisztségviselıjére, felügyelı bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) ának hatálya alá esı - vezetı beosztású - munkavállalókra vonatkozó javadalmazásokat (a részükre biztosított egyes juttatások jogcímeit, mértékét, nyújtásának, megállapításának fıbb elveit, azok rendszerét). 2./ A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Gerje-Forrás Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 67.), (a továbbiakban: gazdasági társaság) 2.1./ vezetı tisztségviselıjére (ügyvezetıre), 2.2./ gazdasági vezetıje, mint az Mt ának hatálya alá esı, vezetı állású munkavállalóra, 2.3./ Felügyelı Bizottsága tagjaira. II. A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere 1./ A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott mőködését. 2./ A javadalmazás mértékének arányban kell állnia a tevékenységgel járó felelısség mértékével, a munka mennyiségével, a leterheltséggel, a gazdasági társaság által kezelt vagyon nagyságával, a gazdasági társaság saját tıkéjének, mérleg fıösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a gazdasági társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentıségével, a gazdasági társaság által foglalkoztatottak létszámával, a gazdasági társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel. 3./ A javadalmazás mértékének kialakításakor, a következı alapelveket kell érvényesíteni: 3.1./ azonos elbírálás alapelve, 3.2./ átláthatóság alapelve, 3.3./ arányosság alapelve, 3.4./ diszkrimináció tilalma, 3.5./ nyilvánosság alapelve. 2

3 III. A vezetı tisztségviselı (ügyvezetı) javadalmazása 1./ A jogviszony létesítésével kapcsolatos általános rendelkezések: 1.1./ A gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. (2) bekezdése alapján, az ügyvezetı, akit a Képviselı-testület választ meg / Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetı tisztségviselıi megbízás után részesülhet javadalmazásban / Az ügyvezetı köteles a jelen Szabályzat hatályba lépését követı 5 munkanapon belül - majd évente, a tárgyév január 15. napjáig, - a polgármester részére írásban nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt-e be vezetı tisztségviselıi megbízást és ezért javadalmazásban részesül-e / Az ügyvezetı - a korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétıl számított 3 munkanapon belül - köteles a polgármester részére írásban bejelenteni / Amennyiben az ügyvezetı más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezetıi tisztségviselıi megbízást tölt be, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a másik gazdasági társaságnak a cégszerően kiállított igazolását arról, hogy az ügyvezetı ennél a másik gazdasági társaságnál javadalmazásban részesül-e / Amennyiben az / alpont szerinti nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy az ügyvezetı más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetı tisztségviselıi megbízása után javadalmazásban részesül, - úgy az ügyvezetı, a jelen Szabályzat hatálya alatt álló gazdasági társaságnál nem részesülhet javadalmazásban / Az ügyvezetı (tárgyidıszaki) nyilatkozatai egy példányát / a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje, / a Pilisi Polgármesteri Hivatal jegyzıje ırzi meg. 2./ Személyi alapbér: 2.1./ Az ügyvezetı személyi alapbérét a Képviselı-testület határozza meg. Az ügyvezetı személyi alapbérérıl szóló képviselı-testületi határozat a Szabályzat 1. számú függelékét képezi. 2.2./ A személyi alapbér fejlesztésének lehetıségét, mértékét a Képviselı-testület évente egy alkalommal a megelızı évre vonatkozó pénzügyi-számviteli beszámoló jóváhagyását követıen, de ugyanazon ülésen (a tárgyév május havi alapítói ülésen) vizsgálja felül. 2.3./ A személyi alapbért a tárgyévre vonatkozó hatályos jogszabályok maximálási rendelkezéseinek megfelelıen kell megállapítani. 3

4 3./ Jutalom: 3.1./ Az alapító Képviselı-testület külön döntésével a gazdasági társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitőzéseinek eredményes megvalósítását elısegítı, hatékony, költségtakarékos mőködésre ösztönzı, egyszeri jutalmazási formáról dönthet. 3.2./ Az ügyvezetı évente egy alkalommal - a gazdasági társaság nyereséges mőködése esetén, valamint az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén, - jutalomban részesíthetı. 3.3./ A 3.1./ alpont szerinti jutalom mértékét - a felügyelı bizottság véleményének kikérését követıen, a polgármester írásbeli javaslatára (elıterjesztésére) - a Képviselı-testület, zárt tanácskozás keretein belül, rendes ülésen önálló határozatában állapítja meg. A döntésre - a gazdasági társaság tárgyévi pénzügyi, számviteli, szakmai (üzleti) beszámolója elfogadását követıen, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. 3.4./ A 3.1./ alpont szerint megállapítható jutalom összege, legfeljebb az ügyvezetı tárgyidıszakra hatályos bruttó személyi alapbérének háromszoros összege lehet. 4./ Teljesítménybér (Prémium): 4.1./ Az ügyvezetı teljesítménybérben részesíthetı, ha az elıre kitőzött feladatot teljesítette. 4.2./ Az ügyvezetı számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást az Alapító Képviselı-testület a tárgyév május havi rendes ülésén határozhat meg, - amely teljesítmény követelményekrıl a felügyelı bizottság véleményét elızetesen írásban ki kell kérni. 4.3./ A teljesítménykövetelményt, feltétel-rendszerét, a teljesítménybér mértékét, összetevıit, részleges teljesítés esetén, annak mértékét, összetevıit, - a polgármester írásbeli javaslatára, a felügyelı bizottság véleménye birtokában - a Képviselı-testület önállóan szövegezett határozatban határozza meg. 4.4./ A kitőzött célok megvalósulásának kiértékelésére és a teljesítménybér odaítélésére a tárgy üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követıen, de ugyanazon az ülésen - önállóan szövegezett határozat birtokában - kerül sor. 5./ Költségtérítések és egyéb juttatások: 5.1./ Az ügyvezetı a Képviselı-testület döntése alapján az éves üzleti terv elfogadásával a jelen Szabályzat 2. sz. függelékét képezı ún. Cafeteria juttatásban részesül. 5.2./ Az ügyvezetı jogosult saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra, - a tárgyévre hatályos adójogszabályoknak megfelelıen, - amely használat után az ügyvezetı költségtérítésre jogosult. 5.3./ Az ügyvezetı jogosult munkakörével összefüggésben a gazdasági társaság tulajdonát képezı mobiltelefon használatára, az összes használat piaci értékének 20 %-a magáncélú használatnak történı elkönyvelésével, amit az ügyvezetınek kell a gazdasági társaság számára megfizetni. 4

5 5.4./ Az ügyvezetı - a polgármester elızetes jóváhagyását követıen - jogosult szükség szerint a szakmai képzéseken, a továbbképzéseken részt venni, amelynek költségei a munkáltatót terhelik. 5.5./ Az 5.1./-5.5./ alpontban nem szereplı juttatások éves irányadó mértékét a Képviselıtestület az üzleti tervben határozza meg. 6./ A jogviszony megszőnése esetére biztosított juttatások: 6.1./ Az ügyvezetıt amennyiben feladatát munkaviszony keretében látja el - az Mt. szerinti végkielégítés illeti meg, ettıl eltérni nem lehet. 6.2./ Nem jogosult az ügyvezetı végkielégítésre, amennyiben a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a képességeivel, vagy munkaviszony, munkavégzés során tanúsított magatartásával függ össze, valamint az Mt. ide vonatkozó további tiltó rendelkezezései alapján. 6.3./ Az ügyvezetıt, mint munkavállalót az Mt. szerinti felmondási idı illeti meg, ettıl eltérni nem lehet. 6.4./ A felmondási idı a három hónapot nem haladhatja meg. 6.5./ A felmondási idı harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a képességeivel, vagy a munkaviszony, munkavégzés során tanúsított magatartásával függ össze. IV. Az Mt a hatálya alá esı vezetı állású munkavállaló (gazdasági vezetı) javadalmazása 1./ A jogviszony létesítésével kapcsolatos általános rendelkezések: 1.1./ E fejezet rendelkezéseit a vezetı tisztségviselıre (ügyvezetıre) nem lehet alkalmazni. 1.2./ A gazdasági társaság gazdasági vezetıje az ügyvezetı ideiglenes vagy tartós akadályoztatása esetén ellátja a gazdasági társaság ügyvezetıje által meghatározott feladatokat, a gazdasági társaság Ügyrendjében meghatározott körben. 2./ Személyi alapbér: 2.1./ A vezetı állású munkavállalók javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezetı, mint munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A vezetı állású munkavállaló személyi alapbérének mértékét a Szabályzat 3. számú függeléke rögzíti. 2.2./ A gazdasági társaság gazdasági vezetıjének bérfejlesztését - az üzleti tervében elfogadott bértömeg, valamint az alapító Képviselı-testület részére tájékoztatási céllal bejelentett létszám függvényében - hajthat végre, figyelemmel a gazdasági társaság teherviselı képességére. 5

6 2.3./ Az Mt a szerinti - az ügyvezetı helyettese - vezetı állású munkavállaló személyi alapbére nem haladhatja meg az ügyvezetı személyi alapbérének 90 százalékát. 3./ Jutalom: 3.1./ A gazdasági társaságok adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitőzéseinek eredményes megvalósítását elısegítı, hatékony, költségtakarékos mőködésre ösztönzı jutalmazási formát kell érvényesíteni. 3.2./ A vezetı állású munkavállalók évente egy alkalommal, - a gazdasági társaság nyereséges mőködése esetén valamint az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén, - jutalomban részesíthetı. 3.3./ A jutalom mértékét - a felügyelı bizottság és a polgármester véleményének kikérését követıen - az ügyvezetı önálló hatáskörben határozza meg. A jutalmazásra (döntésre) a gazdasági társaság éves számviteli beszámolójának elfogadását követıen kerülhet sor. 3.4./ A 3.1./ alpont szerint megállapítható jutalom összege, legfeljebb a vezetı állású munkavállaló tárgyidıszakra hatályos bruttó személyi alapbérének kétszerese lehet. 4./ Teljesítménybér (Prémium): 4.1./ A vezetı állású munkavállaló teljesítménybérben részesíthetı, ha az elıre kitőzött feladatot teljesítette. 4.2./ A vezetı állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást a Képviselı-testület a tárgyév június 15. napjáig határozhat meg, - amely teljesítmény követelményekrıl a felügyelı bizottság, a polgármester, valamint az ügyvezetı véleményét elızetesen írásban ki kell kérni. 4.3./ A teljesítménykövetelményt, feltétel-rendszerét, a teljesítménybér mértékét, összetevıit, részleges teljesítés esetén, annak mértékét, összetevıit a Képviselı-testület önálló határozatával határozhatja meg. 4.4./ A kitőzött célok megvalósulásának kiértékelésére és a teljesítménybér odaítélésére a tárgy üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követıen, a tárgy üzleti évet követı június 15. napjáig kerül sor. 5./ Költségtérítések és egyéb juttatások: 5.1./ A vezetı állású munkavállaló az ügyvezetı döntése alapján - az ügyvezetı számára biztosított összeget meg nem haladó mértékben, a tárgyévi üzleti terv elfogadását követıen - jogosult Cafeteria juttatásra. 5.2./ A vezetı állású munkavállaló jogosult saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra, - a tárgyévre hatályos adójogszabályoknak megfelelıen, - amely használat után a vezetı állású munkavállaló költségtérítésre jogosult. 5.3./ A vezetı állású munkavállaló, az ügyvezetı döntése alapján jogosult a munkakörével összefüggésben a munkáltató tulajdonát képezı mobiltelefon használatára, az összes használat piaci értékének 20 százaléka magáncélú használatnak történı elkönyvelésével, amit a vezetı 6

7 állású munkavállalónak kell a munkáltató számára megfizetni. 5.4./ A vezetı állású munkavállaló - az ügyvezetı döntése alapján, - jogosult szükség szerint szakmai képzéseken, továbbképzéseken részt venni, amelynek költségei a munkáltatót terhelik. 5.5./ Az 5.1./-5.5./ alpontban nem szereplı juttatások éves irányadó mértékét a Képviselıtestület az üzleti tervben határozza meg. 6./ A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások: 6.1./ A vezetı állású munkavállalót amennyiben feladatát munkaviszony keretében látja el - az Mt. szerinti végkielégítés illeti meg, ettıl eltérni nem lehet. 6.2./ Nem jogosult a vezetı állású munkavállaló a végkielégítésre, amennyiben a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a képességeivel, vagy munkaviszony, munkavégzés során tanúsított magatartásával függ össze, valamint az Mt. ide vonatkozó további tiltó rendelkezezései alapján. 6.3./ A vezetı állású munkavállalót az Mt. szerinti felmondási idı illeti meg, ettıl eltérni nem lehet. 6.4./ A felmondási idı a három hónapot nem haladhatja meg. 6.5./ A felmondási idı harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a képességeivel, vagy a munkaviszony, munkavégzés során tanúsított magatartásával függ össze. 1./ Általános rendelkezések: V. A felügyelı bizottság elnökének, tagjainak javadalmazása 1.1./ Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelı bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 1.2./ A felügyelı bizottság elnöke, tagok (a továbbiakban együtt: tag) kötelesek a jelen Szabályzat hatályba lépését követı 5 munkanapon belül majd évente január 15. napjáig az ügyvezetı irányában nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tagjaike felügyelı bizottságnak és ezért javadalmazásban részesülnek-e. 1.3./ A korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétıl számított 3 munkanapon belül a felügyelı bizottsági tag köteles az ügyvezetı részére további intézkedés megtétele végett írásban bejelenteni. 1.4./ Amennyiben a felügyelı bizottsági tag más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is felügyelı bizottság tagja, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a társaságnak az cégszerően kiállított igazolását arról, hogy a felügyelı bizottsági tag ennél a cégnél javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy a felügyelı bizottsági tag más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelı bizottsági 7

8 tagsága után javadalmazásban részesül, úgy a felügyelı bizottsági tag a jelen Szabályzat hatálya alatt álló gazdasági társaságnál nem részesülhet javadalmazásban. 2./ Tiszteletdíj: 2.1./ A felügyelı bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek. 2.2./ A tiszteletdíj fejlesztésének lehetıségét, mértékét a gazdasági társaság alapítója, a Képviselı-testület évente egy alkalommal a megelızı évre vonatkozó pénzügyi-számviteli beszámoló jóváhagyását követıen, de ugyanazon ülésen (a tárgyév május havi alapítói ülésen) vizsgálja felül. 2.3./ A felügyelı bizottság tagjai tiszteletdíjának mértékét a jelen Szabályzat 2. számú függelékét képezi. 2.4./ A felügyelı bizottság tagjai részére a tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelısség mértékéhez, ne okozzon anyagi megterhelést a gazdasági társaság számára, arányban álljon a felügyelı bizottsági tag feladatellátási kötelezettségével, a gazdasági társaság elızı évre vonatkozó gazdasági eredményével, valamint megfeleljen az adott tisztség felügyelı bizottságon belüli szerepének. 2.5./ A gazdasági társaság alapítója, a Képviselı-testület a gazdasági társaság felügyelı bizottsága elnökének többletfeladataira tekintettel a tagokénál magasabb összegő díjazás állapíthat meg. A gazdasági társaság felügyelı bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott, a tárgyidıszakra érvényes, mindenkori kötelezı legkisebb minimálbér ötszörösét. 2.6./ A gazdasági társaság felügyelı bizottsága tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott, a tárgyidıszakra érvényes, mindenkori legkisebb minimálbér háromszorosát. 3./ Költségtérítések és egyéb juttatások: A gazdasági társaság felügyelı bizottságának tagjait, - a tiszteletdíjon kívül - a tisztség ellátásával összefüggı költségtérítés nem illeti meg. 4./ A jogviszony megszőnése esetére biztosított juttatások: A gazdasági társaság felügyelı bizottsága elnökének, illetve tagjainak, - e jogviszonyukra tekintettel, - a megbízás, megbízatás megszőnése, megszüntetése esetére juttatás nem biztosítható. VI. Záró rendelkezések, a Szabályzat felülvizsgálatának rendje 1./ A jelen Javadalmazási Szabályzatot Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a én megtartott rendes ülésén meghozott /2014. ( ) számú normatív önkormányzati határozatával fogadta el. 8

9 2./ A jelen Javadalmazási Szabályzat szeptember 01. napján lép hatályba és határozatlan idıre szól, azzal, hogy a folyamatban lévı tárgyi személyi juttatások kiadására, eszközlésére alkalmazni kell. 3./ A jelen Szabályzatot az elfogadását követıen haladéktalanul letétbe kell helyezni a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjének a Pest Megyei Cégbíróságon. 4.1./ A jelen Javadalmazási Szabályzat I. szintő felülvizsgálatáról a gazdasági társaság alapítója nevében a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a gazdasági társaság ügyvezetıje jogállását érintıen az írásbeli elıterjesztés(ek) készítésével és összeállításával gondoskodik. Határidı: évente, a tárgyév május hó 20. napjáig. 4.2./ A jelen Javadalmazási Szabályzat II. szintő felülvizsgálatáról a gazdasági társaság alapítója nevében a Polgármesteri Hivatal jegyzıje és a gazdasági társaság ügyvezetıje közösen gondoskodik, - a gazdasági társaság ügyvezetıjének a vezetı állású munkavállalója irányában kiadott döntései 1 eredeti példányának az Alapító munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal részére történı megküldésével. Határidı: évente, a tárgyév június hó 15. napjáig. 4.3./ A jelen Javadalmazási Szabályzat tárgyévente lábjegyzetes formában történı egységes szerkezetbe foglalásáról (a 4.1./ és 4.2./ alpontban foglalt döntések végrehajtását követıen) - a gazdasági társaság alapítója nevében a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Határidı: évente, a tárgyév június hó 30. napjáig. Pilis, Szabó Márton polgármester 9

10 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. sz. függeléke 123/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata alapításában lévı Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata alapul vételével, május 01. napjától Tóth Béla a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjének munkavégzése után járó bruttó alapbérét Ft/hó összegben határozza meg, valamint év végi jutalom kifizetését, továbbá a évben célfeladat meghatározását írja elı, amelyhez célprémium kifizetése tartozik. 2./ A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében Tóth Béla ügyvezetı munkaszerzıdésének 1. számú módosítását készítse elı és írja alá. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tóthé Béla ügyvezetıt (2721 Pilis, Rákóczi u. 67.) Felelıs: Szabó Márton polgármestert Határidı: azonnal, a 2./ pontban foglalt munkaszerzıdés 1. számú módosításának elkészítésére és aláírására: szeptember 30., a 4./ pontban foglalt feladat végrehajtására: szeptember 30. 4/2014. (II. 13.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház szakalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, Tóth Béla a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, valamint Vetı Szilvia, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje részére a évi költségvetés részeként 5%-os mértékő bérfejlesztést biztosít visszamenılegesen január 01. napjától. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 5%-os bérfejlesztés Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésébe történı beépítésérıl határidıben gondoskodjon. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak és munkavállalók részére az illetmény-, illetve munkabér változással kapcsolatos iratot készítse elı és írja alá. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a évi költségvetési rendelet elfogadását követı 15 napon belül. 10

11 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 2. sz. függeléke 124/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata alapításában lévı Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata alapul vételével október 01. napjától Vetı Szilvia a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıjének munkavégzése után járó bruttó alapbérét Ft/hó összegben határozza meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében Vetı Szilvia gazdasági vezetı munkaszerzıdésének módosítását készítse elı és írja alá. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Vetı Szilvia gazdasági vezetıt, valamint Tóthé Béla ügyvezetıt (2721 Pilis, Rákóczi u. 67.) Felelıs: Szabó Márton polgármestert Határidı: azonnal, a 2./ pontban foglalt munkaszerzıdés módosításának elkészítésére és aláírására: szeptember 30., a 4./ pontban foglalt feladat végrehajtására: szeptember /2014. (II. 13.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház szakalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, Tóth Béla a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, valamint Vetı Szilvia, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje részére a évi költségvetés részeként 5%-os mértékő bérfejlesztést biztosít visszamenılegesen január 01. napjától. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 5%-os bérfejlesztés Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésébe történı beépítésérıl határidıben gondoskodjon. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak és munkavállalók részére az illetmény-, illetve munkabér változással kapcsolatos iratot készítse elı és írja alá. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a évi költségvetési rendelet elfogadását követı 15 napon belül. 11

12 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 3. sz. függeléke A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjének, valamint az Mt a hatálya alá esı vezetı állású munkavállaló (gazdasági vezetı) javadalmazásának mértéke Személyi alapbér Cafeteria juttatás Ügyvezetı Bruttó Ft/hó -- Vezetı állású munkavállaló (gazdasági vezetı) Bruttó Ft/hó -- A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tagjai javadalmazásának mértéke Tiszteletdíj Felügyelı Bizottság elnöke Felügyelı Bizottság tagja Ft/ hó Ft/ hó Pilis, Szabó Márton polgármester 12

1. Fejezet A Szabályzat tárgya, célja és hatálya

1. Fejezet A Szabályzat tárgya, célja és hatálya 1. oldal Jelen Javadalmazási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: KGTT) foglalt kötelezettség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-7/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint: I. A szabályzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek és az önkormányzat együttmőködési szabályairól Hatályba

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése ELŐTERJESZTÉS a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. március 5-i ülésére 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009.

Részletesebben

2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1

2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi CII. törvény 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 2015.05.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya:

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'.

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros X. kerület Kőbányi Controlling, Szervezetfejlesztés és Minőségpolitikaiatok 1 " zaí Képviselő-testület üléí -HV^44

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben