Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e"

Átírás

1 Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/ től A Képviselő-testület a lakások és egyéb helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII törvényben, továbbá az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: /1/ 1 1. A rendelet hatálya /2/ 2 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. /3/ A Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában levő és bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről A lakásbérlet jogcímei Az önkormányzati lakás: a) szociális helyzet alapján, b) közérdekű feladat ellátása alapján, c) bérlő kijelölés és kiválasztás alapján, 4 d) adható bérbe Szociális helyzet alapján való bérbeadás /1/ Szociális helyzet alapján azok a személyek jogosultak bérlakásra: a) 6 akik a város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek, b) akinek a családjában az együtt költöző családtagokat számítva az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1 1. /1/bek.mód: 11/2006.(IV.04.) sz.r. 1. -a. Hatályba lépés: április /1/bek. hatályát veszti: 28/2009.(X.27.)sz.r. 1. Hatályba lépés: október /2/ bek.mód.37/2000./xi.7./ sz.r. 1. -a. Hatályba lépés: november t mód.a 37/2000./XI.7./ sz.r. 2. -a. Hatályba lépés: november t mód.az 5/2009.(II.13.) sz.r. 1. -a. Hatályba lépés: február d) pontot hatályon kívül helyezte: 4/2010.(II.16.) sz.r. 1.. Hatályba lépés: február t mód.a 37/2000./XI.7./ sz.r. 3. -a. Hatályba lépés: november /1/bek.a)pontját mód: 11/2006.(IV.04.)sz.r.2. -a. Hatályba lépés: április 4. 1

2 másfélszeresét, egyedül álló esetében a kétszeresét és a létfenntartásához szükséges mértéken felül ingó- vagy forgalomképes ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. c) a b) pontban megjelölt összeghatár indokolt esetben 10 %-al, a gyermektelen fiatal házasok esetében 30 %-al túlléphető. /2/ Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra, akinek maga vagy együtt költöző családtagja tulajdonában, haszonélvezetében lakás van lakásra bérleti jogviszonya áll fenn. Kivéve, ha a lakás életveszélyes, illetve a különélő szülő azért nem költözhet be az ingatlanba, mert a másik szülő magatartása miatt a gyermekek veszélyeztetettsége fenn áll. /3/ Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, amelynek nagysága a bérlők jogos lakásigénye a /3/ bekezdésben meghatározott mértéket nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba ténylegesen együtt költözők számát kell figyelembe venni. Az orvosilag igazolt terhességet figyelembe kell venni. /4/ A jogos lakásigény mértéke: - egy fő esetén 1 szoba - két-három fő esetén 2 szoba - négy fő esetén 3 szoba minden további személy esetén a szobaszám az önkormányzat által elismert felső határa fél szobával nő. /5/ A szociális bérbeadás eljárási rendje: - A lakás bérbeadására vonatkozó kérelmet a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, a hivatal ezt követően környezettanulmányt vesz fel. - A feltételek teljesülése esetén az önkormányzat a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, és erről értesíti a lakásigénylőt. - Bérleti szerződést a polgármester köti a jegyző ellenjegyzése mellett a Képviselőtestület kiutaló határozata alapján. - A lakásbérleti szerződés határozott időre legfeljebb 5 évre köthető a határozott idő lejártát megelőzően legalább 30 nappal a bérlő kérheti a szerződés meghosszabbítását. Ha a kérelmező megfelel a 3. -ban foglaltaknak, akkor legfeljebb 5 évre a bérleti szerződés meghosszabbítható Közérdekű feladat ellátása alapján való bérbeadás /1/ Képviselő-testület bérleti szerződést köthet olyan személlyel, aki a városban közérdekű feladatot lát el. /2/ E rendelet szerint közérdekű feladatot lát el: - polgármester, jegyző, intézményvezetők, - Polgármesteri Hivatal dolgozója, Általános Iskola, Óvoda pedagógusai, - háziorvos, fogorvos, védőnő, - rendőrőrs parancsnok és helyettese, - a város érdekében a felsoroltakon kívül, meghatározott ideig fontos közérdekű feladatot lát el t mód.a 37/2000./XI.7./sz.r. 4. -a. Hatályba lépés: november t mód. Az 5/2009.(II.13.) sz.r. 2. -a. Hatályba lépés: február 13. 2

3 /3/ Polgármesteri Hivatal dolgozója, Általános Iskola, óvoda pedagógusai részére a bérleti szerződés a tompai köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony fennállásának időtartamára első alkalommal legfeljebb három éves meghatározott időre szólhat, rendkívüli méltánylást igénylő okból egy esetben legfeljebb két évre meghosszabbítható. illetve tompai lakás tulajdonjogának megszerzéséig köthető. Ötéves bérleti jogviszony után a bérleti jogviszony folyatatása csak piaci alapon történhet. /4/ A Polgármesteri Hivatal dolgozója, az Általános Iskola és az Óvoda dolgozói részére a lakás bérbeadása előtt ki kell kérni a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézményvezetők véleményét. /5/ A bérleti szerződést a polgármester köti a jegyző ellenjegyzése mellett a Képviselő-testület kiutaló határozata alapján Bérlő kijelölés és kiválasztás /1/ A bérlő kijelölése, valamint ilyen megállapodás esetén a bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján a szerződés határozatlan vagy határozott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig köthető. A bérlő kijelölésre jogosult a szerződés tartalmára vonatkozóan ha erre törvény vagy megállapodás felhatalmazza egyéb feltételeket is előírhat. /2/ A bérleti szerződést a bérlő kijelölő határozat alapján átruházott hatáskörben a jegyző ellenjegyzése mellett a polgármester köti A felek jogai és kötelezettségei /1/ A bérbeadó a bérlővel határozott időre, illetve valamely feltétel bekövetkezéséig az e rendeletben meghatározott lakbérek alapján bérleti szerződést köt /1. sz. melléklet/. /2/ A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén vonatkozó jogi korlátok között jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 1. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90. nappal. /3/ Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, a bíróságtól kérheti annak megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a lakásért a korábban fizetett lakbért kell fizetni. /4/ A bérlőnek lakáshasználati díjat nem kell fizetni, a bérleti jogviszony megszűnése esetén térítési díjra sem tarthat igényt t a 37/2000./XI.7./ sz.r.5. -a módosította. Hatályba lépés: november t a 37/2000./XI.7./ sz.r.6. -a módosította. Hatályba lépés: november t az 5/2009.(II.13.) sz.r.3. -a módosította. Hatályba lépés: február t hatályon kívül helyezte: 4/2010.(II.16.) sz.r. 2.. Hatályba lépés: február 16. 3

4 8. 10 /1/ A lakás csak annak adható bérbe, aki a lakásbérleti szerződésben vállalja, hogy a lakásban életvitelszerűen lakik. A bérbeadó évente egy alkalommal ellenőrzi a lakás életvitelszerű és rendeltetésének megfelelő használatát, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítését, melynek megszegése felmondási ok. A rendelet előírása alapján a bérleti szerződésnek is tartalmaznia kell az ellenőrzésekre való utalást. A bérlő tűrési kötelezettségének nem teljesítése / ideértve a rendkívüli káresemény vagy veszélyhelyzet miatti belső munkák elvégzésének tűrését is/rendkívüli felmondási ok.. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bérlő bejelentési és igazolási kötelezettségét, a mulasztás jogkövetkezményét. /2/ A bérlő köteles bejelenteni írásban, ha várhatóan több hónapra eltávozik a lakásból, a bérbeadó a lakásnyilvántartásba felvezeti a távolmaradás tényét, és időtartamát. A törvényben említett bejelentés menthető okból történt elmulasztása különösen: egészségügyi ok, tanulmányok folytatása miatt távollét alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bérlő bejelentési és igazolási kötelezettségét, a mulasztás jogkövetkezményét. 9. /1/ A bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint köteles a bérlőnek átadni. /2. sz. melléklet/ /2/ A lakást a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezési tárgyakkal. /3/ A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. /4/ A megállapodásban rögzíteni kell az elvégzendő munkát, a kezdés és befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti bekerülési költséget. /5/ A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével nyerheti vissza t hat.kívül hely.: 37/2000./XI.7./sz.r.7. -a. Hatályba lépés: november t mód.: 11/2006.(IV.04.)sz.r.4. -a. Hatályba lépés: április 4. 4

5 10. A lakbér mértéke, a külön szolgáltatás díja /1/ 11 A lakások havi bérleti díja - összkomfortos lakás esetén 276 Ft/m 2 - komfortos lakás esetén: 217 Ft/m 2 - félkomfortos lakás esetén 110 Ft/m 2 - komfort nélküli lakás esetén 70 Ft/m 2 /2/ A bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 5. napjáig köteles megfizetni. /3/ c) pontja alapján kiválasztott bérlő esetén a lakások havi bérleti díja: - összkomfortos lakás esetén: Ft/hó - komfortos lakás esetén: Ft/hó - félkomfortos lakás esetén: Ft/hó - komfort nélküli lakás esetén: Ft/hó /4/ 13 A nem lakás céljára szolgáló helység bérleti díja egészségügyi szolgáltatás végzésére: - alkalomszerű, eseti bérleti díj: Ft/óra - rendszeres használat esetén: Ft/óra A díj ÁFÁ-t nem tartalmaz. 10/A. 14 /1/ A bérlő lakbértámogatásra jogosult, ha a életévét betöltötte, vagy - munkaképességét 67 %-ban elvesztette, vagy - saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket tart el, és a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj összegét nem éri el. /2/ A lakbértámogatás havi összege a lakbér 50 %-át nem haladhatja meg /1/ bekezdést a 11/1998./VIII.25./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 18/1999./IX.8./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 33/2000./IX.15./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 20/2001./IX.12./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 19/2002./VIII.30./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 18/2003./VIII.13./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 40/2004./IX.14./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 19/2005./IX.16./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 23/2006./IX.11./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést az 1/2008.(I.29.) sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: május /1/ bekezdést az 5/2009.(II.13.) sz.r.4. -a módosította. Hatályba lépés: június /1/ bekezdést a 22/2009.(IX.11.) sz.r.1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 20/2011.(IX.16.) sz.r.1. -a módosította. Hatályba lépés: január /1/ bekezdést a 14/2012.(IX.20.) sz.r.1. -a módosította. Hatályba lépés: január /3/ bekezdést beiktatta a 14/2012./IX.20./ sz.r. 2. -a. Hatályba lépés: 2013.január /4/ bekezdést beiktatta a 13/2013./VIII.24./ sz.r. 1. -a. Hatályba lépés: augusztus /A a 2/1996./I.30./ sz.r. 1. -a iktatta be. Hatályba lépés: január 31. 5

6 /3/ Támogatást a bérlőnek kell igényelnie, melyhez csatolni kell a kereseti, jövedelmi viszonyokat igazoló kereseti igazolást. Az igény megalapozottsága esetén a Képviselő-testület dönt, illetve gondoskodik a támogatás igénybenyújtás hónapjától történő folyósításáról. /4/ Támogatásra jogosultság megszűnik az /1/ bekezdésben meghatározott feltételek vagy a bérleti jogviszony megszűnése esetén továbbá a bérlő lakbérfizetési kötelezettségének legalább 3 hónapig nem tesz eleget. /5/ A bérlő köteles a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásról a Képviselőtestületet tájékoztatni. A támogatás jogtalan igénybevétele esetén a felvett összeget vissza kell téríteni /1/ 16 A lakbéren felül villany, gáz, vízellátásért és szennyvíz elszállításáért külön díjat kell fizetni a hatályos jogszabályok alapján. /2/ A díjmegtérítés havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás nem mérhető a külön jogszabály szerint kiszámított vízmennyiség normák és a nagyközségben érvényes vízdíj szorzatának 1/12-ed része. /3/ Az ingatlanon keletkezett szennyvíz elszállításával kapcsolatos díj alapja az ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség. /4/ A megállapított díjbevételeknek fedezetet kell nyújtani a tényleges víz- és szennyvízdíjra. /5/ /1/ 18 Az a bérlő aki a 2. b) pontjában, illetve 2. c) pontjában meghatozott jogcímen bérli az ingatlant, köteles az évi LXXVIII törvényben meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, ellenkező esetben a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felbonthatja. 13. /1/ A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. /2/ A bérbeadó a költségeket csak akkor vállalja át, ha a lakás komfortfokozata növekedett és a bérlő vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését t a 16/1994./IV.21./ sz.r. 1. -a módosította. Hatályba lépés: április /1/bek. mód.: 5/2009.(II.13.) 5. /1/bek. Hatályba lépés: február /1/bek. mód.: 14/2012.(IX.20.) 3. /1/bek. Hatályba lépés: január /5/ bek. hatályát veszti: 5/2009.(II.13.) sz.r. 5. /2/bek. Hatályba lépés: február /1/bek.mód: 11/2006.(IV.04.) sz.r.5. -a. Hatályba lépés: április /1/bek. mód: 14/2012.(IX.20.) sz.r.4. -a. Hatályba lépés: január 1. 6

7 /3/ Az elvégzendő munkát tételesen rögzíteni kell, az elszámolás pedig szakértő által készített költségvetés és számla alapján történhet. 14. /1/ A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tisztán, frissen meszelten, - a bérbeadónak visszaadni. /2/ Amennyiben a bérlő az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a bérbeadó a bérlő költségére elvégezheti. 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a bérbeadót, a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására. 16. /1/ A bérlő, illetve a vele együtt költöző személyek jogcím nélküli lakáshasználóvá válnak, ha a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul nem tesznek eleget. 2/ A jogcím nélküli lakáshasználó a használat első 6 hónapjában az e rendeletben meghatározott lakbérnek megfelelő használati díjat, ezt követően annak kétszeresét köteles fizetni. /3/ A jogcím nélküli használat 12. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakbér négyszerese. 17. /1/ A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be házastársát, gyermekét /örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekét/ jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét /örökbefogadó, mostoha és nevelő szülőjét/. 19 Az unoka fogalmába beleértendő a gyermekének az örökbefogadott, a mostoha, és nevelt gyermeke is. /2/ A bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása után a lakásba fogadhatja élettársát. /3. sz. melléklet/ 18. Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó köteles megtagadni a tartási szerződéshez való hozzájárulást, ha a bérlő nem szorul tartásra és az eltartó tartásra nem képes /1/bek.utolsó mondata: 11/2006.(IV.04.)sz.r.6. -a. Hatályba lépés: április 4. 7

8 Az albérlet A bérlő a lakás egészét vagy meghatározott részét sem adhatja albérletbe. 20. Lakásbérlet megszűnése /1/ Amennyiben a lakásbérleti jogviszony lakástörvény 23. /3/ bekezdés alapján szűnik meg, az alacsonyabb lakbérű cserelakás biztosítása esetén a bérlő jogosult a két lakás éves lakbére közötti különbözet, mint értékkülönbözet miatti pénzbeli térítésnek a kifizetésére. /2/ Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az /1/ bekezdésben foglaltak szerint, de cserelakás biztosítása nélkül szűnik meg, a bérlő pénzbeli térítésként az éves lakbér háromszoros összegére tarthat igényt. /3/ Az előző bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a bérleti jogviszony a lakástörvény 26. /1/ bekezdése alapján szűnik meg /1/ A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy kivéve a bérleti jog folytatására jogosultat másik lakásban való elhelyezésre nem tarthat igényt. /2/ A lakástörvény 31. /3/ bekezdésében meghatározott esetekben a jogosultat legalább komfortnélküli lakás illeti meg. 23. A helyiséggazdálkodás szabályai /1/ Az önkormányzati lakásokhoz tartozó helyiségeket a bérlőnek a Képviselő-testület adja bérbe. /2/ 21 /3/ 22 Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, vagy egyéb térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatások esetén bérleti szerződés kötésével történik. A bérleti díj összegét a jelen rendelet 10. /4/ bekezdése határozza meg t hat.kívül helyezte: 11/2006.(IV.04.) sz.r.7. -a. Hatályba lépés: április /2/ bek.-t hatályon kívül helyezte a 13/2013.(VIII.24.) sz.r.3. -a. Hatályba lépés: augusztus /3/ bek.-t beiktatta a 13/2013./VIII.24./ sz.r. 2. -a. Hatályba lépés: augusztus 26. 8

9 /1/ A helyiségbérletre vonatkozó szerződés csak határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkezéséig köthető. /2/ A helyiségbérletre vonatkozó szerződés átruházásához vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható. /3/ A bérlő a helyiségbe más személyt nem fogadhat be. 26. A bérlettel kapcsolatos a bérlőre vonatkozó személyes adatok a személyazonosító adat nélkül csak statisztikai célra adhatók. 27. Záró rendelkezések /1/ E rendelet február 1-jén lép hatályba. /2/ Ha a bérbeadó és a bérlő másként nem állapodnak meg, a lakástörvény hatálybalépése előtt létrejött lakás és helyiségbérleti szerződés esetében a bérbeadónak és a bérlőnek épület és lakásfenntartásával összefüggő jogaira és kötelezettségeire, továbbá lakáshoz tartozó területek használatára a szerződés megkötésekor hatályban volt jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. /3/ Az önkormányzat tulajdonát képező és a határőrség, valamint a Vám- és Pénzügyőrség bérlőkijelölési jogával terhelt szolgálati lakásokra a lakbér megállapítás kivételével eltérő szabályok vonatkoznak. 28. Értelmező rendelkezések 1. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a a) helyiségei; b) közművesítettsége; c) melegvíz-ellátása; és d) fűtési módja t a 11/1998./VIII.25./ ökr. sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 18/1999./IX.8./ ökr. sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 33/2000./IX.15./ ökr. sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 20/2001./IX.12./ ökr.sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 19/2002./VIII.30./ ökr.sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 18/2003./VIII.13./ ökr.sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t a 40/2004./IX.14./ ökr.sz. 2. -a módosította. Hatályba lépés: január t hatályon kívül helyezte: 47/2004./X.22./. Hatályba lépés: október 22. 9

10 alapján valamelyik komfortfokozatba /összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli/ sorolható. 2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel /villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel/; c) melegvíz-ellátással /egyedi központi vagy etage fűtéssel/ rendelkezik. 3. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és d) egyedi fűtési móddal /szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel/ rendelkezik. 4. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel; b) közművesítettséggel /legalább villany- és vízellátással/; és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. 5. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított. 6. Lakás helyiségei általában a) a lakóhelyiségek: lakószoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér; b) a főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke; c) az egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség, /fürdőszoba, mosdó, zuhanyzófülke/, WC; d) a közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró belépő /szélfogó/; e) tároló helyiségek: éléskamra, /lomkamra/, öltöző /garderobe/ Lakószoba az a helyiség, amelynek a) alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja; b) külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; c) ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára /folyosóra/ nyílik; d) melegpadlója van; továbbá e) fűthető; végül f) legalább egy kétméteres ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik /7/pontját mód: 14/2012.(IX.20.) sz.r.5. -a. Hatályba lépés: január 1. 10

11 8. 25 Félszoba az olyan lakószoba, amelynek a) alapterülete a 6 négyzetmétert nem nagyobb, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert b) külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; c) ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára /folyosóra/ nyílik; d) melegpadlója van; továbbá e) fűthető; végül f) legalább egy kétméteres ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik. 9. Két- vagy többlakásos házingatlanban a) közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiségek, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástérség /a pince- és padlásrészek kivételével/ az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben; b) a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. 10. A lakáshoz tartozó helyiségek általában: a tüzelőtároló /fáskamra, pincerekesz/ padlásrekesz. 11. Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. 12. Jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakást a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. 13. A lakberendezések általában a következők: a) főzőkészülék /tűzhely, főzőlap, stb./; b) a fűtőberendezés /egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha, stb./; c) melegvíz-ellátó berendezés /gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha/; d) egészségügyi berendezés /falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, WC tartály, WC-csésze, stb. a hozzá tartozó szerelvényekkel/; e) beépített bútor /ruhásszekrény, konyhaszekrény, stb./; f) a redőny, vászonroló, napvédő függöny; g) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak. 14. Az épület központi berendezései általában a következők: a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt és fűtőtesteket /radiátor stb./ is; b) a víz, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is; /8/pontját mód: 14/2012.(IX.20.) sz.r.6. -a. Hatályba lépés: január 1. 11

12 c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is; d) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is; e) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal; f) a házi szemét gyűjtésére szolgáló berendezés; g) a többi lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel; h) a többi lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés. 15. A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen: a) a vízellátás és csatornahasználat /szennyvíz elszállítás/ biztosítása; b) a központi fűtés és melegvíz-ellátás; c) a közös használatra szolgáló helyiségekben levő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető; d) a rádió- és televíziók vételének biztosítása. e) Jogharmonizációs záradék A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Tompa, február 13. Belágyi Mihály polgármester Káposzta József címzetes főjegyző t beiktatta: 28/2009.(X.27.) sz.r. 2. Hatályba lépés: október

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakás és - lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra nagykorú

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2000./II.24./,

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben