ALAPSZABÁLY május 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY 2006. május 1."

Átírás

1 ALAPSZABÁLY május 1.

2 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített elnevezése: UNIQA Egészségpénztár. 1.2.) Az Egészségpénztár székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. sz. Az Egészségpénztár telephelye: 2400 Dunaújváros, Vasm út ) Az Egészségpénztár típusa: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó területi alapon szervez d országos önsegélyez feladatokat is ellátó egészségpénztár. 1.4.) Az Egészségpénztár önálló jogi személy, amely az ebben az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jogosult gazdálkodó tevékenységet is folytatni. 1.5.) Az Egészségpénztár határozatlan id re alakul. 1.6.) Az Egészségpénztár a tagjai számára ezen Alapszabályban, illetve a Szolgáltatási szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat szervezi és finanszírozza. 1.7.) Az Egészségpénztárnak tagja lehet minden 16. életévét betöltött személy, aki ezen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelez nek ismeri el és tagdíjfizetést vállal. 1.8.) Új tagok a felvételüket az Egészségpénztárnál a Belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetik. A tagok felvételér l a belépési nyilatkozat záradékolásával az Egészségpénztár Igazgatótanácsának elnöke önállóan, távollétében együttes képviseleti joggal felruházott két pénztári tisztségvisel vagy pénztári alkalmazott együttesen dönt. A tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat záradékolásának napján kezd dik. 1.9.) A belépési nyilatkozatot az Egészségpénztár a benyújtástól számított 30 napon belül záradékolja, s egy példányát az Alapszabállyal együtt a pénztártagnak megküldi. A tagsági jogviszonyt a záradékolt belépési nyilatkozat tanúsítja ) Az Egészségpénztár nem tagadhatja meg az új tag felvételét, amennyiben az eleget tesz az 1.8. pontban meghatározott feltételeknek ) Az Egészségpénztár munkáltatói tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki alkalmazottjának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja ) A munkáltató és az Egészségpénztár között szerz dést kell kötni: ) a munkáltató belépésér l, ) a tagdíj hozzájárulás mértékér l és teljesítésének ütemezésér l, ) a tagdíj hozzájárulás szüneteltetésének lehet ségér l és feltételeir l, ) a munkáltatói hozzájárulás teljesítését biztosító esetleges mellékkötelmekr l ) A munkáltatói tag és az Egészségpénztár közötti szerz dés megkötésére és módosítására az Igazgatótanács jogosult ) A munkáltatói tag tagsági viszonya mindaddig fennmarad, amíg alkalmazottai közül akár egyetlen f is tagja az Egészségpénztárnak ) Az átvállalás módja a munkáltató minden pénztártag alkalmazottjára nézve azonos mérték, vagy azonos összeg

3 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) Az átvállalás egy adott munkáltató valamennyi munkavállalója részére azonos módon kell, hogy történjen ) A munkáltatói tag a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan alkalmazottját sem zárhatja ki, aki legalább 6 hónapja alkalmazásban áll nála ) A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás azonos összegét l vagy azonos mértékét l korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást ) A pénztártag tagsági viszonya megsz nik: ) a pénztártag elhalálozásával; ) a pénztártagnak az Egészségpénztárból történ kilépésével; ) a pénztártag más Egészségpénztárba történ átlépésével; ) a tagdíjfizetés elmulasztásával, ha a pénztártag és a pénztár a tagdíjfizetés szüneteltetésében nem állapodtak meg, vagy a szüneteltetés lejártát követ en a tagdíjfizetés megkezdésének elmaradása esetén. Tagdíjnemfizetés esetén amennyiben a tag hat hónapot 1 évet meghaladóan nem fizeti tagdíját, az Egészségpénztár az ezt követ egy hónapon belül a tagot felszólítja a tagdíjfizetésre és az elmulasztott tagdíj pótlására. A tag tagsági viszonya - nemteljesítés esetén - a fizetési felszólításban megjelölt, tagdíjpótlásra nyitva álló határid t követ nappal sz nik meg ) A tag halála esetén az egyéni számla a hagyatékának nem része. A tag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erej magánokiratban (haláleseti kedvezményezett). A kedvezményezett-jelölés a jelölés megtételének id pontjára visszamen legesen válik hatályossá ) Amennyiben a tag egyidej leg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkez rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenl arányban válnak jogosulttá ) A tag közokiratban vagy teljes bizonyító erej magánokiratban bármikor új kedvezményezettet jelölhet ) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha ) a tag a korábbi kedvezményezett jelölését visszavonja, vagy helyette másik kedvezményezettet jelöl, ) a kedvezményezett a tag halála el tt meghal, ) a tag a kedvezményezett a bíróság joger s ítélete szerint szándékos cselekménye következtében hal meg. Ebben az esetben a kedvezményezett az egyéni számlából nem részesülhet ) Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az egyéni számla rá es részéb l a tag halála id pontjában még életben lév kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek ) Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányában kell tekinteni örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az öröklés alá es összeg a pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás id pontjában fennálló egyenlegek figyelembe vételével kell elszámolni

4 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.23.) A kedvezményezett(ek) a tag halálának id pontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). Az Egészségpénztár a kedvezményezett jelölésér l a nála rzött okirat alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követ en 3 munkanapon belül megteszi a kedvezményezett választásának teljesítéséhez szükséges intézkedést. A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követ en írásban nyilatkozik, hogy a rá es részt egy összegben felveszi, az Alapszabály rendelkezésének megfelel en saját nevén a pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül, más, azonos típusú pénztárba átutaltatja ) Amennyiben az Egészségpénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételét l számított 30 napon belül nem teszi meg azon nyilatkozatot, amely alapján az Egészségpénztár elszámolhat vele, akkor az Egészségpénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszeg felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét az esetlegesen felmerül költségek és követelések összegével csökkentve, a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál bíróságnál a negyedévet követ 50. napig 30 napon belül bírói letétbe kell helyeznie ) A más egészségpénztárból érkez tag befogadásának szabályai megegyeznek az újonnan belép tagok felvételének szabályaival ) Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárból átlép tag esetében a belépési nyilatkozat záradékolása el tt az átlép nek hatósági igazolással kell tanúsítania, hogy munkaképességét legalább 50 %- ban elveszítette, s állapotában javulás legalább egy évig nem várható. Az önkéntes nyugdíjpénztárból átlép tagok befogadására az újonnan belép tagok felvételének szabályai vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy esetükben az Egészségpénztár regisztrációs díjat nem érvényesít. A szolgáltatások igénybevételének szabályai megegyeznek az általános szabályokkal. 2.) A pénztártagok jogai és kötelezettségei 2.1.) A pénztártagok az Egészségpénztár m ködésében történ részvételre vonatkozóan azonos jogokat élveznek, az általuk fizetett tagdíj összegét l függetlenül. Minden pénztártag azonos szavazati joggal rendelkezik és amennyiben a jogszabályokban leírt feltételeknek megfelel megválasztható az Egészségpénztár bármely tisztségére. 2.2.) Minden pénztártag jogosult az Egészségpénztártól felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, az Alapszabály rendelkezései szerint szavazni. A pénztártag jogosult az Egészségpénztár m ködésével kapcsolatosan tájékoztatást kérni. 2.3.) A pénztártag a megszerzett információt nem használhatja fel az Egészségpénztár érdekeit, vagy az Egészségpénztár tagjainak személyiségi jogait sért módon. 2.4.) Az Igazgatótanács évente egyszer legkés bb minden tárgyévet követ év június 30. napjáig - köteles tájékoztatni az Egészségpénztár tagjait az Egészségpénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetér l, az egyéni számlán lév pénzösszegr l. A pénztártag az egyéni számlája alakulásáról az általa megjelölt hó végére vonatkozóan év közben évente egy alkalommal díjmentesen is kérhet írásbeli tájékoztatást a Pénztártól, melyet a Pénztár a naptári negyedévet követ 45 napon belül köteles megadni a tag részére. Természetesen a számlaegyenleggel kapcsolatos szóbeli tájékoztatást igény szerint bármikor kérhet a tag telefonon, Interneten keresztül, díjmentesen. Az Egészségpénztár ugyancsak minden tárgyév június 30. napjáig internetes honlapján is közzéteszi az el z évi gazdálkodásának eredményeit bemutató éves beszámolóját a könyvvizsgálói záradékkal együtt. 2.5.) A Pénztár valamely pénztári tevékenység szolgáltatóhoz történ kihelyezése, vagy az erre vonatkozó szerz dés módosítása, megszüntetése esetén e változásokról a pénztártagoknak írásban tájékoztatást nyújt a 2.4.) pontban szabályozott egyéni számláról való értesítéssel egyidej leg. Az Egészségpénztár gazdálkodása nyilvántartását és vagyonkezelési tevékenységét erre szakosodott pénztári szolgáltatóhoz kihelyezte (kiszervezés)

5 3.) Az Egészségpénztár szolgáltatásai UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 3.1.) Az Egészségpénztár egészségügyi szolgáltatásokat szervez és finanszíroz, egészségügyi intézményt m ködtet és finanszíroz az alábbiak szerint. 3.2.) A pénztár csak a társadalombiztosítás által nem vagy részben finanszírozott szolgáltatásokat, termékeket támogat. 3.3.) A pénztári szolgáltatások típusai: ) egészségvédelmet szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása: egészségügyi szakellátás; a társadalombiztosítás által nem támogatott, magasabb szint kórházi szakellátás, kórházi hotelszolgáltatás; gyógyüdülés, rekreációs üdülés, egészségügyi üdülés, rehabilitáció, gyógyfürd, gyógytorna; sport, uszoda, fitness szolgáltatás; természetgyógyászat; ápolás, gondozás; egyéb egészségügyi szolgáltatás; ) egészségügyi célú önsegélyez feladat ellátása: gyógyszer ártámogatás; gyógyászati segédeszköz ártámogatás; sporteszköz vásárlás keres képtelenség esetén kies jövedelem pótlása; a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése; ) tartós lekötés egészségügyi megtakarítás rzése: A pénztártag rendelkezhet arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezést l számított két évre leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a két éves id tartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására. A tartós lekötés megtakarítás kezelésének szabályait külön pénztári szabályzat tartalmazza. A DUNAFERR Tagozat tagjai a december 31. napjáig képzett és felhalmozott, majd egyéni számlájuk javára jóváírt összeg értékéig ún. sz rés szolgáltatási csomagok igénybevételére jogosultak, az Egészségpénztár által ajánlottak szerint. 3.4.) A pénztár szolgáltatásait közvetlenül megbízott szolgáltató útján vagy az általa m ködtetett egészségügyi intézményen keresztül nyújtja. 3.5.) A pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a pénztártagok illet leg a pénztártag jogán a közeli hozzátartozók is jogosultak. A pénztártag tagsági jogviszonyának elhalálozáson kívüli bárminem megsz nése a közeli hozzátartozók jogosultságának megsz nését is maga után vonja. Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyv bb.) pontjában megjelölt személy, így a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevel szül, a testvér és az élettárs. Az Egészségpénztár szolgáltatásai akkor vehet k igénybe, ha a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett, az Alapszabály rendelkezéseit betartja, és az egyéni számlája egyenlege a szolgáltatásra fedezetet nyújt. 3.6.) A szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait az Alapszabály elválaszthatatlan részét képez Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza

6 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 4.) A tagdíjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek 4.1.) Az Egészségpénztárban az egységes (minimális) tagdíj mértéke Ft/hó. Az egységes tagdíj összegét a Közgy lés módosíthatja. Az egységes tagdíjon felüli rendszeres többlettagdíj vállalására, valamint eseti befizetésekre minden tagnak bármikor lehet sége van. 4.2.) A pénztártag az egységes és az esetlegesen vállalt többlettagdíjat minden hó 15-ig köteles befizetni. A pénztártag jogosult az egységes tagdíjat és a vállalt többlettagdíjat is több hónapra el re befizetni, amennyiben ezt el zetesen írásban jelzi az Egészségpénztár részére. A pénztártag eseti befizetést bármikor teljesíthet. Amíg a tárgyévben befizetett tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás összege el nem éri a Ft-ot, a befizetés az egységes tagdíj szerint kerül felosztásra, függetlenül a befizetés jogcímét l (kivéve adomány). A befizetett tagdíjakat egyénileg tagonként; egyéni számlán kell nyilvántartani. Az Egészségpénztár a tagdíjfizetés elmulasztásának kezd id pontjától a tag egyéni egészségszámlájának befektetéséb l származó hozamot a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a m ködési és likviditásai tartalékra es hányadának megfelel összegével, de legfeljebb a hozam összegével csökkenti és azt a m ködési és a likviditási tartalék javára jóváírja. 4.3.) A pénztártag egyéni körülményei alapján kérheti a tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetését. A szüneteltetés id tartama alkalmanként legfeljebb 12 hónap lehet. A szüneteltetés id tartama alatt a tag nem gyakorolhatja tagsági jogait, de az egyéni számláján a szüneteltetés kezdetének napján lév egyenleget a szüneteltetés ideje alatt is jogosult a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokra felhasználni. A sorkatonai szolgálat, Lakásépítés miatti fizetés-nélküli szabadság igénybevétele, gyermekgondozási, illetve gyermekápolási szabadság, munkanélküliség esetén a szünetelés id tartama a sorkatonai szolgálat, a fizetés-nélküli szabadság, a gyermekgondozási, illetve a gyermekápolási szabadság, a munkanélküliség id tartamával egyezik meg. A szüneteltetésr l a pénztártagnak és az Igazgatótanácsnak írásban kell megállapodni. A szüneteltetés lejárta után a szüneteltetés id tartama alatt be nem fizetett tagdíjat a pénztártagnak nem kell befizetnie, de a pénztártag a kies befizetéseket pótolhatja, ha err l a szünetelést követ hónap végéig külön megállapodik az Igazgatótanáccsal. A szüneteltetés iránti írásbeli kérelmet legkés bb annak kezd napja el tt 30 nappal kell az Igazgatótanács elnökének benyújtani. A szünetelés jogalapját a pénztártagnak munkáltatói igazolással vagy hatósági határozattal kell igazolnia, melyet mellékelnie kell az Igazgatótanácsnak eljuttatott kérelméhez. A nyugdíjba vonuló pénztártag az Igazgatótanácstól írásban kérheti tagsági viszonyának határozatlan id tartamú szüneteltetését. A szüneteltetés id tartama alatt a nyugdíjas pénztártag az Egészségpénztár szolgáltatásainak igénybevételére az egyéni számláján lév összeg erejéig jogosult és élhet az eseti befizetés lehet ségével. Abban az esetben, ha a nyugdíjas pénztártag egyéni számlájának egyenlege a kilépési díj összegére csökken és a pénztártag az Egészségpénztár írásbeli felhívására tagdíjfizetést nem vállal, tagsági viszonya a felhívás kézhezvételét l számított 30. (harmincadik) napon kilépés jogcímén megsz nik. 4.4.) A tagdíj megoszlik a fedezeti, a m ködési, valamint a likviditási tartalékok között. A tagdíj és az egyéb befizetések tartalékok közötti megosztása az alábbiak szerint történik: Befizetések Fedezeti megoszlása tartalék M ködési tartalék Likviditási tartalék Évi Ft 90,5% befizetéséig 9% 0,5 % Évi Ft feletti 96,0 % befizetés esetén 3% 1 % Támogatás (adomány) A Támogató (Adományozó) által meghatározott módon

7 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya A pénztártag els befizetéseib l (egységes, vállalt tagdíj) Ft a m ködési tartalék javára kerül jóváírásra. 4.5.) A tagsági viszony megsz nésekor, a tag egyéni számlájának elszámolásakor az Egészségpénztár jogosult kilépési költséget elszámolni: ) amennyiben a tag Egészségkártyát rendelt, és a F kártya kibocsátásától kezdve 12 naptári hónapnál rövidebb id telt el a tagsági viszony megszüntetéséig, úgy a F kártya kedvezményes díja és a Társkártya díja közti különbözet összegét, valamint ) minden esetben a tagsági viszony megsz nésével kapcsolatban felmerült tényleges, tételesen kimutatott adminisztrációs költséget, melynek mértékét a Tagokkal való elszámolási szabályzat tartalmazza. Az Egészségpénztár köteles a tag részére az egyéni számláján nyilvántartott összeget a mindenkor hatályos adó- és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembe vételével a kilépési költségek levonása után egy összegben kifizetni. A 4.6.1) és a 4.6.2) pontban felsorolt tételek összege nem haladhatja meg a négyezer forintot. 5.) Az Egészségpénztár támogatója 5.1.) Az Egészségpénztár támogatójának min sül az a természetes vagy jogi személy kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (adomány) az Egészségpénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. 5.2.) Az Egészségpénztár és a támogató szerz désben jogosult meghatározni azt, hogy a támogató az adományt az Egészségpénztár melyik tartalékának javára, illetve a pénztártagok mely körének és milyen mértékben adja (ld. még jelen Alapszabály 4.5. pontja). 5.3.) A támogatásban részesül tagok köre lehet: ) a pénztártagság egésze, ) egy adott munkáltatónál alkalmazásban lév pénztártagok összessége, ) egy adott munkáltatóhoz tartozó pénztártagok összessége, ) egy adott munkáltatónál azonos munkakört betölt, vagy azonos (cél)feladatot végz tagok összessége, ) az ugyanazon korcsoporthoz tartozó pénztártagok, ) a támogató által meghatározott id pontban, vagy valamely id pont el tt, után, vagy valamely két id pont között pénztártaggá vált személyek összessége, ) valamely munkáltatói taggal munkaviszonyban (alkalmazásban, közalkalmazotti, közszolgálati, hivatásos szolgálati jogviszonyban) vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló pénztártagok összessége vagy ezen pénztártagok közül azok, akik a támogató által meghatározott alábbi ismérvek valamelyikének megfelelnek: akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak, akik a munkáltatói tag által igazolt ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkeznek, akiknek a munkáltatói tagtól származó, a munkáltatói tag által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, akik a támogató által meghatározott és a munkáltatói tag által igazolt id óta állnak a munkáltatói tag alkalmazásában, akik a támogató által meghatározott érdekképviseleti szerv, társadalmi szervezet, egyesület tagjai, akik vezet tisztségvisel nek min sülnek, akik a támogató által meghatározott iskolai végzettséggel rendelkeznek, akik a támogató által meghatározott szakképesítéssel rendelkeznek, meghatározott jövedelemsávba es pénztártagok összessége, meghatározott id intervallumban belépett pénztártagok összessége ) valamelyik munkáltatói taggal, a támogató által meghatározott megbízási jogviszonyban álló pénztártagok, - 7 -

8 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) valamely beléptetési akció ideje alatt belépett pénztártagok összessége, ) a támogató által meghatározott érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel tagsági jogviszonyban álló tagok, ) egy adott küldöttválasztó egységhez tartozó pénztártagok. 6.) Az Egészségpénztár szervezete 6.1.) Az Egészségpénztár szervei: ) Küldöttválasztó Közgy lés, ) Küldöttközgy lés, ) Igazgatótanács, ) Ellen rz Bizottság, ) Tagozat, ) Ügyvezet, ) Szakért Bizottság(ok), ) Tanácsadói Testület. 7.) A Küldöttválasztó Közgy lés 7.1.) A Küldöttválasztó Közgy lés feladata a küldöttek, pótküldöttek megválasztása. 7.2.) A választási körzeteket, a Küldöttválasztó Közgy lések számát, megtartásának id pontját és helyét az Igazgatótanács a tagok számarányára, a munkáltatói tagok területi megoszlására, illetve a családtagoknál a lakóhelyük területi elhelyezkedésére tekintettel oly módon határozza meg, hogy azon valamennyi jogosultnak lehet sége legyen a részvételre. Egy választási körzethez több munkáltató, illetve település is tartozhat. Minden pénztártag kizárólag egy választási körzetben szavazhat. 7.3.) Az adott Küldöttválasztó Közgy lésen megválasztásra kerül küldöttek, pótküldöttek számát az Igazgatótanács határozza meg. 7.4.) A küldöttek, pótküldöttek megválasztása a Küldöttválasztó Közgy lésen résztvev tagok többségi döntésével történik. A Küldöttválasztó Közgy lésen minden pénztártag egy szavazattal rendelkezik, szavazategyenl ség esetén ismételt szavazást kell elrendelni. 7.5.) A Küldöttválasztó Közgy lés határozatképes, ha azon az érintett pénztártagok több mint ötven százaléka személyesen, vagy meghatalmazottja útján képviselteti magát. Egy meghatalmazott legfeljebb 30 pénztártagot képviselhet. Ha a küldöttválasztó közgy lés határozatképtelen, a megismételt küldöttválasztó közgy lés az eredetileg meghirdetett küldöttválasztó közgy léssel azonos napon is megtartható, amennyiben ezt a lehet séget az összehívásról szóló hirdetmény tartalmazta. A változatlan napirenddel ismételten összehívott Küldöttválasztó Közgy lés a résztvev k számára tekintet nélkül határozatképes. 7.6.) A megválasztásra kerül küldöttek, pótküldöttek létszáma legfeljebb 100 f lehet. Megválasztásuk határozott id re, legfeljebb három évre szól, a küldöttek, pótküldöttek újraválaszthatók. A pénztártagok létszámának változása miatti id közi küldöttválasztás során újonnan választott küldöttek, pótküldöttek mandátuma a rendes küldöttválasztó gy lések során választott küldöttek megbízatásának lejártáig tart. 7.7.) A Küldöttközgy lésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahányan a Küldöttválasztó Közgy lés megtartásának id pontjában a választási körzetében a Küldöttválasztó Közgy lésre meghívást kaphattak volna. 7.8.) A Küldöttválasztó Közgy lésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a Küldöttválasztó Közgy lésen megjelent tagok nevét, lakcímét. A jelenléti ívhez mellékelni kell a meghatalmazásokat. A Küldöttválasztó Közgy lés id pontját és helyét tartalmazó meghívót legalább 15 nappal korábban kell a pénztártagoknak megküldeni. 7.9.) A Küldöttválasztó Közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni, amely tartalmazza: - 8 -

9 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) az Egészségpénztár nevét, székhelyét, ) a Küldöttválasztó Közgy lés helyét és id pontját, ) a Küldöttválasztó Közgy lés levezet elnökének, a jegyz könyvvezet nek, a jegyz könyv hitelesít jének és szavazatszámlálóinak nevét, ) a jelenlév k létszámát, ) a Küldöttválasztó Közgy lésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét, ) a hozott határozatokat, a jelenlev szavazók számát, a jelöltekre leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint annak megjelölését, hogy a szavazástól hányan tartózkodtak ) A Küldöttválasztó Közgy lési határozatok ellen a pénztártagok, illetve a küldöttek, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [továbbiakban: Felügyelet] a határozat meghozatalától számított 90 napon belül keresetet nyújthatnak be az Egészségpénztár székhelye szerint illetékes megyei bíróságon ) A küldötti, pótküldötti megbízatás megsz nik az alábbi esetekben: ) amennyiben a küldött más egészségpénztárral munkaviszonyt, megbízási viszonyt, vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, ) amennyiben küldöttet, pótküldöttet más egészségpénztárban tanácsadói testületi, szakért i bizottsági, igazgatótanácsi, ellen rz bizottsági taggá választják, ) amennyiben a küldött a szabályszer meghívás ellenére legalább 4 egymást követ határozatképes küldöttközgy lésr l távol marad, vagy legalább egy éven keresztül a küldöttközgy léseken nem jelenik meg, ) amennyiben a küldöttet, pótküldöttet bármely b ncselekmény elkövetése miatt joger sen elítélik, ) a pénztártagsági viszony megsz nésével ) A küldötti, pótküldötti megbízatás fentiekben felsorolt okok miatti megsz nését az Igazgatótanács köteles a megsz nést követ els küldöttközgy lésen bejelenteni. A küldött a pont szerinti távolmaradását az Igazgatótanácsnál el zetesen, írásban kimentheti ) A küldött, pótküldött megbízásának lejárata el tt visszahívható. A küldött, pótküldött visszahívását az általa képviselt tagok húsz százaléka az Igazgatótanácsnál kezdeményezheti. A küldött, pótküldött visszahívására, a megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8.) A Küldöttközgy lés 8.1.) Az Egészségpénztár legf bb szerve a Küldöttválasztó Közgy léseken választott küldöttekb l álló Küldöttközgy lés. A küldöttek a Küldöttközgy lésen személyesen kötelesek megjelenni, a küldött képviseleti joga nem delegálható. A küldött jogosult a Küldöttközgy lésen való megjelenésével kapcsolatosan felmerült utazási költségeinek a megtéríttetésére. 8.2.) A Küldöttközgy lés határozatai a jogszabályok keretei között kötelez érvény ek a tagokra, az Igazgatótanácsra, és az Ellen rz Bizottságra. A küldöttközgy lési határozatok ellen a pénztártagok, illetve a küldöttek, valamint a Felügyelet a határozat meghozatalától számított 90 napon belül keresetet nyújthatnak be az Egészségpénztár székhelye szerint illetékes megyei bíróságon. 8.3.) A Küldöttközgy lést évente legalább kétszer össze kell hívni. Szükség esetén a Küldöttközgy lés bármikor összehívható. A Küldöttközgy lést az Igazgatótanács hívja össze. 8.4.) A Küldöttközgy lést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a Felügyelet, az Ellen rz Bizottság, vagy a tagoknak, illetve a küldötteknek legalább 10 százaléka az ok és a cél megjelölésével azt írásban indítványozza. 8.5.) A Küldöttközgy lés összehívását a Küldöttközgy lés tervezett napját legalább 15 nappal megel z en kell nyilvánosan közzétenni a tárgyalandó napirendek és dokumentumok megtekintése helyének egyidej megjelölésével

10 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 8.6.) A Küldöttközgy lésre meg kell hívni a Felügyelet képvisel jét is, aki a Küldöttközgy lésen tanácskozási joggal vesz részt. 8.7.) A Küldöttközgy lés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele képviseltetve van. A Küldöttközgy lés határozatképtelensége esetén új Küldöttközgy lést kell összehívni, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképesnek tekinthet. Ha a küldöttközgy lés határozatképtelen, a megismételt küldöttközgy lés az eredetileg meghirdetett küldöttközgy léssel azonos napon is megtartható, amennyiben ezt a lehet séget az összehívásról szóló hirdetmény és meghívó tartalmazta. A változatlan napirenddel ismételten összehívott küldöttközgy lés a résztvev k számára tekintet nélkül határozatképes 8.8.) A Küldöttközgy lésen minden küldöttnek az általa képviselt tagok számával megegyez számú szavazata van. 8.9.) A Küldöttközgy lést az Igazgatótanács elnöke, illetve akadályoztatása esetén az általa erre kijelölt tagja nyitja meg, és tesz javaslatot a levezet elnök, a jegyz könyvvezet, valamint a hitelesít tagok személyére ) A Küldöttközgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ) az Alapszabály elfogadása és módosítása, ) az Igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, ) az Ellen rz Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, ) a könyvvizsgáló megválasztása és felmentése, ) az Igazgatótanács éves beszámolójának, az Éves pénztári beszámolónak ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról, illetve az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezéséhez szükséges intézkedésekr l, ) az Egészségpénztár pénzügyi tervének elfogadása, ) a tevékenységi engedély joger re emelkedése el tt kötött szerz dések jóváhagyása, ) döntés a tevékenységi engedély joger re emelkedése el tt az Egészségpénztár nevében eljáró személyek; az Igazgatótanács és az Ellen rz Bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítésér l, továbbá intézkedés az Egészségpénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben az Egészségpénztár képviseletér l, ) döntés érdekképviseleti szervhez történ csatlakozásról, illetve az abból történ kiválásról, ) döntés az Egészségpénztár megsz nésér l, szétválásáról, vagy más Egészségpénztárral történ egyesülésr l, ) döntés a Küldöttközgy lés hatáskörébe tartozó egyes hatáskörök gyakorlásának az Igazgatótanácsra történ átruházásáról, ) a tagdíj mértékének megállapítása és módosítása, ) a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztása és felmentése ) mindaz, amelyet a jogszabály a Küldöttközgy lés kizárólagos hatáskörébe utal, ) tagozat létrehozása ) Az Igazgatótanács és az Ellen rz Bizottság tagjai titkos szavazással kerülnek megválasztásra. Az Igazgatótanács és az Ellen rz Bizottság elnökét a Küldöttközgy lés választja meg az igazgatótanácsi, illetve ellen rz bizottsági tagok közül titkos szavazással ) A Küldöttközgy lés a határozatait a jelenlév küldöttek egyszer szavazattöbbségével hozza. A szavazás nyilvánosan történik. Szavazategyenl ség esetén a javaslat elvetettnek tekintend ) A jelenlev k kétharmados szavazattöbbsége szükséges:

11 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) az Alapszabály elfogadásához és módosításához, ) az Igazgatótanács éves beszámolójának elfogadásához, a mérleg megállapításához, az eredmény felhasználásáról szóló döntéshez, vagy az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezésér l szóló döntéshez, ) érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, vagy abból való kiválás kérdésében történ döntéshez, ) az Egészségpénztár megsz nésér l, szétválásáról, vagy más egészségpénztárral történ egyesülésér l rendelkez döntéshez, ) tagozat létrehozásához ) A Küldöttközgy lésen jelenléti ívet és jegyz könyvet kell készíteni, amely tartalmazza: ) az Egészségpénztár nevét, székhelyét, ) a Küldöttközgy lés helyét és idejét, ) a Küldöttközgy lés elnökének, a jegyz könyvvezet nek, a jegyz könyv hitelesít inek és szavazatszámlálóinak nevét, ) a jelenlév k létszámát, illetve az egyes küldöttek által képviselt tagok számát, ) a Küldöttközgy lésen lezajlott fontosabb érdemi eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét, ) a hozott határozatokat, a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint tartózkodók számát ) A jegyz könyvet a jegyz könyvvezet és a Küldöttközgy lés levezet elnöke írja alá, illetve erre megválasztott két jelenlév tag hitelesíti. A jegyz könyvhöz csatolni kell az Igazgatótanács és az Ellen rz Bizottság beszámolójának egy példányát. Az Igazgatótanács elnöke a Küldöttközgy lés jegyz könyvének egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a Küldöttközgy lés összehívásáról szóló hirdetményt a Küldöttközgy lés befejezését követ 30 napon belül köteles a Felügyeletnek megküldeni. Alapszabály-módosítás és tisztségvisel választás esetén a felsorolt okiratokat 30 napon belül a nyilvántartást végz bíróság számára is meg kell küldeni. A Küldöttközgy lés határozatait az Egészségpénztár székhelyén 30 napra ki kell függeszteni, illetve az elfogadott mérleget és beszámolót valamint a könyvvizsgálói záradékot a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt legalább egy országos napilapban vagy a Pénzügyi Közlönyben valamint Internetes honlapján a Pénztár közzéteszi. meg kell jelentetni. 9.) Az Igazgatótanács 9.1.) Az Igazgatótanács az Egészségpénztár ügyvezet szerve, amely irányítói, ellen rzési és képviseleti feladatokat lát el. 9.2.) Az Igazgatótanács tagjainak száma 3 f. Az Igazgatótanács tagja 18. életévét betöltött, büntetlen el élet pénztártag lehet. Az Igazgatótanács tagjait 3 éves id tartamra kell választani. Ha az igazgatótanácsi tagság ennél rövidebb id alatt sz nik meg, az újonnan választott tag megbízása az Igazgatótanács korábbi megbízásának lejártáig tart. Az Igazgatótanács elnökének kizárólag fels fokú végzettség pénztártag választható meg. 9.3.) Az Igazgatótanács a feladatkörében eljárva: ) összehívja az Egészségpénztár Küldöttközgy léseit; ) gondoskodik a Küldöttközgy lések napirendjének el készítésér l; ) gondoskodik a Küldöttközgy lések határozatainak végrehajtásáról; ) kialakítja az Egészségpénztár üzletpolitikáját; ) képviseli az Egészségpénztárt harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok el tt; ) elkészíti és a Küldöttközgy lés elé terjeszti az Egészségpénztár éves- és hosszú távú pénzügyi tervét; ) javaslatot tesz a Küldöttközgy lés részére az Egészségpénztár által finanszírozott szolgáltatásokra és az éves tagdíj mértékére; ) elkészíti és a Küldöttközgy lés elé terjeszti az Egészségpénztár éves beszámolóját;

12 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) dönt a befektetett pénztári eszközök letétkezelésének önálló letétkezel szervezetre bízásáról, meghatározhatja a pénztári letétkezel vel kötend szerz dés elemeit; ) dönt a befektetési üzletmenet pénztári vagyonkezel höz történ kihelyezésér l; ) dönt az Egészségpénztár hitelfelvételér l; ) ellátja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 9.4.) Az Igazgatótanácsnak 3 havonta ülést kell tartania. Ülést kell tartania ezen id szakon belül akkor is, ha azt Küldöttközgy lési határozat el írta, illetve ha az Ellen rz Bizottság, vagy az Igazgatótanács tagjainak 1/3-a kéri. Az Igazgatótanács ülés megtartása nélkül távbeszél n, telefaxon, telexen, elektronikus levélben ( ) is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi tagok közül két f szavazatát teljes bizonyító erej magánokiratba foglalja, és 5 napon belül megküldi az Egészségpénztár székhelyére. 9.5.) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. Az Igazgatótanács ülésein az Igazgatótanács tagját meghatalmazott nem képviselheti. Szavazategyenl ség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében az elnököt megbízott igazgatótanácsi tag helyettesíti. 9.6.) Az ülésr l jegyz könyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlév k nevét, az elhangzott felszólalások lényegét és a hozott határozatokat. A jegyz könyvhöz csatolni kell az írásos beszámoló egy példányát. 9.7.) Az Egészségpénztárt az Igazgatótanács elnöke önállóan, valamint bármely két igazgatótanácsi tag együttesen képviseli. 9.8.) Az Igazgatótanács tagjai munkájukért a Küldöttközgy lés által évente megállapított díjazásban részesülhetnek. 9.9.) Az Igazgatótanács tagjai e tevékenységi körükben az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Feladatkörükben, a kötelezettségeik megszegésével a pénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felel sek. Nem terheli felel sség az Igazgatótanácsnak azt a tagját, aki a határozat vagy intézkedés ellen annak tudomására jutásától számított 8 napon belül tiltakozott, és tiltakozását a Küldöttközgy lésnek írásban is bejelentette. 10.) Az Ellen rz Bizottság 10.1.) Az Ellen rz Bizottság az Egészségpénztár általános ellen rz szerve ) Az Ellen rz Bizottság 3 f b l áll. Az Ellen rz Bizottság tagjait a Küldöttközgy lés választja 3 évi id tartamra. Az Ellen rz Bizottság elnökének kizárólag fels fokú végzettség pénztártag választható meg ) Ha az ellen rz bizottsági tagság ennél rövidebb id alatt sz nik meg, az újonnan választott tag megbízása az Ellen rz Bizottság korábbi megbízatása lejártáig tart.. Az Ellen rz Bizottság tagja csak 18. életévét betöltött, büntetlen el élet pénztártag lehet. Az Ellen rz Bizottságnak nem lehet tagja az Igazgatótanács tagja, az Egészségpénztár alkalmazottja, továbbá a felsoroltak közeli hozzátartozói ) Az Ellen rz Bizottság tagjának be kell jelenteni az Ellen rz Bizottság részére, ha más önkéntes kölcsönös biztosító pénztárban vezet tisztségvisel i megbízásra jelölték ) Az Ellen rz Bizottság a szervezetét és a munkarendjét maga alakítja ki. Az Ellen rz Bizottság jogait testületileg, vagy a tagja útján gyakorolhatja. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja az Egészségpénztár tagdíjbevételének 50 százalékát, a munkáltató(k) képvisel je jogosult az Ellen rz Bizottságban szavazati joggal részt venni ) Az Ellen rz Bizottság az ellen rzést állandó jelleggel meg is oszthatja tagjai között, ez azonban az ellen rz bizottsági tag felel sségét nem érinti

13 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 10.7.) Az Ellen rz Bizottság feladata, hogy az Egészségpénztár érvényes pénzügyi terve és Alapszabálya betartása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellen rizze az Egészségpénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, az Egészségpénztár fizet képességének és kötelezettség-vállalásainak összhangját ) Az Ellen rz Bizottság köteles megvizsgálni a Küldöttközgy lés elé terjesztett valamennyi jelentést és az Egészségpénztár éves beszámolóját. Az Ellen rz Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben az Ellen rz Bizottság jelentése nélkül a Küldöttközgy lés érvényesen nem határozhat ) Az Ellen rz Bizottság tagjai e feladatkörükben az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Feladatkörükben, a kötelezettségeik megszegésével az Egészségpénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felel sek. Nem terheli felel sség az Ellen rz Bizottságnak azt a tagját, aki a határozat vagy intézkedés ellen annak tudomására jutásától számított 8 napon belül tiltakozott, és tiltakozását a Küldöttközgy lésnek írásban bejelentette ) Az Ellen rz Bizottság tagjai a Küldöttközgy lés által évente megállapított díjazásban részesülhetnek. 11.) Tagozat 11.1.) A tagozatok az Egészségpénztár jogi személyiséggel nem rendelkez olyan szervezeti egységei, amelyek egyes foglalkozási ágak, vagy földrajzi egységek szerint tömörítik az Egészségpénztár tagjait. A tagozat(ok) célja, hogy el segítsék a küldöttekkel, munkáltatókkal való pénztári kapcsolatrendszer kiépítését és er sítését. A tagozat(ok) létrehozását a legalább ötezer f vel rendelkez nagyobb munkáltatók, foglalkozási ágazgatok és területi egységek képvisel i kezdeményezhetik írásban az Igazgatótanácsnál. 12.) Az ügyvezet feladata és hatásköre 12.1.) Az Igazgatótanács a folyamatos feladatok ellátására ügyvezet t alkalmazhat ) Az Egészségpénztár ügyvezet je az Egészségpénztárral munkaviszonyban álló személy lehet. Az ügyvezet munkaviszonyára az Öpt-ben foglalt eltérésekkel a Munka Törvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni. Ügyvezet ként alkalmazható, aki ) büntetlen el élet, ) fels fokú iskolai végzettséggel rendelkezik, ) legalább 3 éves, a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlattal rendelkezik, melyet gazdálkodó szervezetnél, közigazgatási szervnél vagy költségvetési intézménynél szerzett meg ) Az ügyvezet jogosult az ügyvezet igazgatói cím használatára. Az ügyvezet alkalmazását tervezett hivatalba lépése el tt legalább követ 30 napon belül az Egészségpénztár 15 nappal be kell köteles azt bejelenteni a Felügyeletnek. Az ügyvezet munkaviszonya határozatlan id re szól ) Az ügyvezet feladatkörében eljárva: ) felel s a Küldöttközgy lés és az Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért, ) köteles a t le elvárható gondossággal eljárni és e körben felel s az Egészségpénztár eredményes m ködtetéséért, az Egészségpénztár szolgáltatásainak folyamatos teljesítéséért, ) felel s az Egészségpénztár folyamatos ügyviteléért, ) felel s az Egészségpénztár fizet képességének és kötelezettségeinek lejárati összhangjáért,

14 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya ) gondoskodik a Küldöttközgy lés és az Igazgatótanács üléseinek el készítésér l, ) részt vesz a Küldöttközgy lésen és az Igazgatótanács ülésein, ) beszámol az Igazgatótanácsnak a tevékenységér l, ) felel s az Egészségpénztár munkaszervezete bels szabályzatainak kialakításáért, ) vezeti és irányítja az Egészségpénztár munkaszervezetét, ) gyakorolja a pénztár alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat, ) folyamatos nyilvántartást vezet a Küldöttközgy lés által hozott határozatokról (Határozatok Tára), ) el készíti az Igazgatótanács ülésére a pénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervét, mérlegét és éves beszámolóját, ) kiadmányozza az Egészségpénztár iratait, ) biztosítja a pénztártagok tájékoztatását, irat-betekintési jogának gyakorlását, ) ellátja a jogszabályokban és az Igazgatótanács által ráruházott egyéb feladatokat ) Az Igazgatótanács jogsért határozata, illetve utasítása esetén az ügyvezet az Ellen rz Bizottsághoz fordulhat, és kezdeményezheti a Küldöttközgy lés összehívását is ) Az ügyvezet a feladatkörében okozott kárért az igazgatótanácsi és az ellen rz bizottsági tagokra vonatkozó el írások szerint felel. 13.) Szakért Bizottság 13.1.) Az Igazgatótanács javaslattev, szakmai tanácsadó szervei a Szakért i Bizottság(ok). Szakmai kérdésekben az Igazgatótanács felkérésére véleményez, javaslatot tesz, illetve önálló indítványokkal élhet az Igazgatótanácshoz ) A Szakért i Bizottság tagjai és elnöke díjazásban részesülhetnek és az Igazgatótanács által megállapított összeghatárig költségtérítésre jogosultak. 14.) Tanácsadói Testület 14.1.) Az Igazgatótanács Tanácsadói Testületet m ködtethet. A Tanácsadói Testület feladata az Egészségpénztár vezetésének, döntés-el készítésének támogatása. A Tanácsadói Testület az Igazgatótanács jóváhagyásával elfogadott ügyrend szerint m ködik; megállapításait, javaslatait írásban terjeszti el az Igazgatótanács elnökéhez ) A Tanácsadói Testület tagjai és elnöke díjazásban részesülhetnek és az Igazgatótanács által megállapított összeghatárig költségtérítésre jogosultak. 15.) A vezet tisztségvisel i megbízatás megsz nése 15.1.) Megsz nik a vezet tisztségvisel k megbízatása: ) a megbízatás id tartamának lejártával, ) visszahívással, ) lemondással, ) elhalálozással, ) a pénztártagi viszony megsz nésével, ) a törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkezésével ) A vezet tisztségvisel k visszahívását kell kezdeményezni, ha a megbízatás ellátására méltatlanná, vagy tartósan alkalmatlanná váltak. A visszahívásra az Igazgatótanács elnöke tesz javaslatot a Küldöttközgy lésnek. Ha a visszahívás indoka az Igazgatótanács elnökével kapcsolatban merül fel, a visszahívásra az Ellen rz Bizottság tesz javaslatot. 16.) Üzleti titok, pénztártitok 16.1.) Üzleti titok minden olyan, az Egészségpénztár tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az Egészségpénztárnak méltányolható érdeke f z dik, és amelyet az Egészségpénztár üzleti titokká min sített, illetve amelynek titokban tartása érdekében az egészségpénztár a szükséges intézkedéseket megtette

15 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 16.2.) Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról az Egészségpénztár vagy az egészségpénztári szolgáltató rendelkezésére álló, általa nem gy jthet, nem kezelhet, de tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve, amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. Az Egészségpénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet ) Az Egészségpénztár Igazgatótanácsának és az Ellen rz Bizottságának tagja, az Egészségpénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illet leg ezek alkalmazottait is, köteles az Egészségpénztár m ködésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és pénztártitkot id beli korlátozás nélkül, ezen min sége megsz nését követ en is megtartani. 17.) A szolgáltatás finanszírozása 17.1.) Az Egészségpénztár a szolgáltatásai szervezéséhez, finanszírozásához és teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése érdekében gazdálkodási tevékenységet folytat. Az Egészségpénztár gazdálkodása körében: ) a Pénztártörvényben és az Alapszabályban valamint a Szolgáltatási szabályzatban meghatározott egészségügyi szolgáltatások szervezését és finanszírozását végzi, ) az Egészségpénztár vagyonának befektetését és kezelését végzi, ) kiegészít vállalkozási tevékenységet folytat. 18.) Az Egészségpénztár vagyona kezelésének és befektetésének szabályai 18.1.) Az Egészségpénztár a bevételeib l fedezeti, m ködési és likviditási tartalékot köteles képezni. A fedezeti tartalék a szolgáltatások finanszírozására, a m ködési tartalék a m ködés finanszírozására, a likviditási tartalék az id legesen fel nem használt pénzeszközök gy jtésére és a másik két tartalék általános tartalékaként az Egészségpénztár fizet képességének biztosítására szolgál ) Az Egészségpénztár bevételei: ) a tagok által fizetett tagdíj, ) a munkáltatói tag által fizetett hozzájárulás, ) a befektetések hozama, ) a támogatótól befolyó összeg, ) a vagyonértékesítésb l származó bevétel, ) a kiegészít vállalkozási tevékenységb l származó bevétel, ) a tagok egyéb befizetései, ) egyéb bevételek ) Az Egészségpénztár kiadásai: ) a szolgáltatások kiadásai, ) a folyó m ködés kiadása, a tartalékok befektetéseinek költségeivel együtt, ) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása. 19.) Az Egészségpénztár egyéb üzemviteli szabályai 19.1.) Az Egészségpénztár váltót, hitelviszonyt, megtestesít értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt vagy kölcsönt a fedezeti tartalék terhére nem vehet fel ) A m ködési és likviditási tartalék terhére az Egészségpénztár legfeljebb 12 havi lejáratú pénzintézeti hitelt vehet fel. A hitel összege nem haladhatja meg a m ködési és a likviditási

16 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya tartalék a hitel futamidejére tervezett és az Egészségpénztár éves pénzügyi tervében meghatározott bevételeinek 30 %-át. A hitelfelvételr l az Igazgatótanács dönt ) Az Egészségpénztár hitelt nem nyújthat, nem fogadhat el váltót, és nem vállalhat pénzügyi garanciát és kezességet ) Az Egészségpénztár a gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag szolgáltatások fedezetének biztosítására, azok szinten tartására vagy fejlesztésére, továbbá a gazdálkodás költségeinek fedezetére fordíthatja ) A gazdálkodás során elért bevételeket sem osztalék, sem részesedés formájában nem lehet kifizetni. 20.) Az Egészségpénztár kiegészít vállalkozási tevékenysége 20.1.) Az Egészségpénztár kiegészít vállalkozási tevékenységet folytathat a Felügyelet engedélye alapján ) Attól az évt l kezd d en, amelyben az Egészségpénztár kiegészít vállalkozási tevékenységb l származó bevételei meghaladják az Egészségpénztár összes bevételeinek 20 %-át, az Egészségpénztár köteles a vállalkozási tevékenységét önálló jogi személyiséggel rendelkez gazdasági társaságba kihelyezni, vagy részben vagy, egészben megszüntetni. A kiegészít vállalkozási tevékenység keretében nyújtott szolgáltatást az Egészségpénztártól megrendelheti az Egészségpénztárral szerz désben lév munkáltatói tag, vagy az Egészségpénztárral szerz déses jogviszonyban nem álló, harmadik személy ) A kiegészít vállalkozási tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásért a megrendel harmadik személy a szolgáltatási szerz désben meghatározott díjat köteles megfizetni ) A kiegészít vállalkozási tevékenység keretében nyújtott szolgáltatás pénztári szolgáltatások szakmai tartalmára vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatótanács által megalkotott külön szabályzat tartalmazza ) Az Egészségpénztár kiegészít vállalkozási tevékenység keretében az alábbi tevékenységeket folytatja: 21.) Számlavezetés ) foglalkozás-egészségügyi alapellátás, ) járóbeteg szakellátás, ) egyéb egészségügyi szolgáltatás, ) a pénztár alaptevékenységeként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódó egyéb tevékenység, ) egészségpénztár Internetes honlapjának üzemeltetése, ) kiadványok kiadása, hirdetési tevékenység, ) rendezvény, konferencia, oktatás szervezése, ) szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos humánpolitikai, gazdasági és informatikai tanácsadás, ) egészségpénztár alapításával és m ködtetésével kapcsolatos tanácsadás, ) pénztári nyilvántartási, adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátása ) Az Egészségpénztár pénzforgalmát bármely bankfióknál vezetett pénztári elszámolási számlán bonyolítja. Az Egészségpénztárnak egy pénzforgalmi számlája lehet. 22.) A pénztártagok számlája 22.1.) A pénztártagok számláján jóváírt összegek a pénztártagok követelésével terhelt pénztártulajdont képeznek. Az egyéni számla állásáról a pénztártagot legkés bb a tárgyévet követ év június 30. napjáig írásban tájékoztatni kell

17 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 22.2.) A pénztártag egyéni számlakövetelését a m ködési költségek, a tartalékok befektetésének kiadásai, a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és felújítási kiadásai levonásai után egyénileg kell nyilvántartani ) A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelez i, sem kívülálló harmadik személy hitelez i nem tarthatnak igényt ) A pénztártagok egyéni fedezetének összessége képezi az Egészségpénztár fedezeti tartalékát. 23.) Az Egészségpénztár megsz nése 23.1.) Az Egészségpénztár Küldöttközgy lése a jelenlév k 2/3-os szavazattöbbségével elhatározhatja az Egészségpénztár megszüntetését, más Egészségpénztárral történ egyesülését, vagy az Egészségpénztár több Egészségpénztárra történ szétválását. Más Egészségpénztárral vagy Egészségpénztárakkal történ egyesülés esetén az új Egészségpénztár az egyesült Egészségpénztárak általános jogutódja. Több Egészségpénztárra történ szétválás esetén a szétválásról szóló határozatban rendelkezni kell a jogutódlásról, a tagság, a kötelezettségek és az Egészségpénztár vagyon megosztásáról. Az Egészségpénztár valamennyi pénztártagjának írásos nyilatkozatát beszerzi arról, hogy a pénztártag melyik Egészségpénztárban kívánja tagsági jogviszonyát folytatni. Ha a pénztártag a nyilatkozatot a kit zött id pontig az Egészségpénztár közvetlen írásos megkeresése ellenére sem teszi meg, akkor jogviszonya az átalakulási tervben meghatározott elvek szerinti Egészségpénztárban folytatódik ) Az Egészségpénztár jogutód nélküli megsz nése esetén a pénztártag a rájutó vagyonrészt választása szerint: ) átlépés esetén más Egészségpénztárba viszi át, vagy ) felveszi. 24.) Az Egészségpénztár képviselete 24.1.) Az Egészségpénztárt ) az Igazgatótanács elnöke önállóan, ) az Igazgatótanács két tagja együttesen, ) az Egészségpénztár képviseleti joggal felruházott két alkalmazottja együttesen, ) amennyiben az Egészségpénztár alkalmaz ügyvezet t, az Igazgatótanács által kijelölt egy igazgatótanácsi tag és az ügyvezet együttesen képviseli ) Az Egészségpénztár nevében cégszer aláírásra szerz dések, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre az Igazgatótanács elnöke önállóan, az Igazgatótanács két tagja együttesen, az Egészségpénztár képviseleti joggal felruházott két alkalmazottja együttesen, vagy az Igazgatótanács egy kijelölt tagja és az ügyvezet együttesen jogosult. Az Igazgatótanács elnöke és aláírásra jogosult két tagja vagy az Egészségpénztár két alkalmazottja, az ügyvezet aláírási jogosultságát aláírási címpéldánnyal igazolja ) Peres és peren kívüli eljárásokban az Egészségpénztárt az Igazgatótanács elnöke, vagy a Polgári Perrendtartásról szóló törvényben leírtak szerinti meghatalmazott képviselheti. 25.) Az Egészségpénztár határozatainak közzététele és a tagság tájékoztatása 25.1.) A Küldöttközgy lés által hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Tára). A határozatokat azok meghozatalát követ en 30 napon belül be kell vezetni a Határozatok Tárába. A Határozatok Tárába sorszámmal ellátott, az Egészségpénztár pecsétjével és az Igazgatótanács elnökének és egy tagjának cégszer aláírásával megnyitott kötött füzet ) A Határozatok Tárába bármelyik pénztártag betekinthet és a határozatokról hitelesített másolatot kérhet

18 UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 25.3.) Az Egészségpénztár Küldöttközgy lésének a határozatait és az éves beszámolót az Egészségpénztár székhelyén e célra rendszeresített hirdet táblán 60 napra ki kell függeszteni ) Az Igazgatótanács határozatait a zárt ülésen hozott határozatok kivételével a hirdet táblán 30 napra ki kell függeszteni. 26.) Záradék 26.1.) Jelen Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Egészségpénztár április 27. napján tartott küldöttközgy lése fogadta el, és hatályba léptetésér l akként rendelkezett, hogy a módosítások május 1. napján lépnek hatályba. a közgy lés levezet elnöke jegyz könyvvezet hitelesít tag hitelesít tag Az okiratot készítette: Az okiratot ellenjegyezte:

19 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELI RENDJE május 1.

20 UNIQA Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzata Bevezet Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi az UNIQA Egészségpénztár (továbbiakban: pénztár) Alapszabályának, amennyiben a szabályzat foglalja magába a pénztári alapdokumentumban nevesített szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos részletes szabályokat. 1.) Fogalmak és definíciók Jelen szabályzat szempontjából: Szolgáltató: Az egészségpénztárral szerz désben álló és egészségcélú szolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiség nélküli szervezet. Egészségügyi szolgáltató: a 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató. Egészségügyi üdülés: a kereskedelmi és fizet -vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában vagy üdül házban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének pontjában meghatározott üdül ben igénybevett üdülés, amely során a szálloda, az üdül ház, illetve az üdül saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával egészségügyi szolgáltatást nyújt. Gyógyszertár: a gyógyszertárak létesítésér l és m ködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény hatálya alá tartozó gyógyszertár. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz: a) az emberi felhasználásra kerül gyógyszerek törzskönyvezésér l és a forgalomba hozataluk engedélyezésér l szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett és az Egészségügyi Közlönyben kihirdetett humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is); b) a gyógyszerek rendelésér l és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények; c) orvosi vényen rendelt egyedi összetétel (magisztrális) gyógyszerkészítmények; d) a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok, e) az anyatej helyettesít és anyatej kiegészít tápszerekr l szóló jogszabályban meghatározott tápszerek; f) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekr l szóló jogszabályban meghatározott tápszerek; g) társadalombiztosítási támogatással rendelhet, illetve kölcsönözhet gyógyászati segédeszközökr l, a támogatás összegér l és mértékér l szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök; h) közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, min ségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkez, illetve CE jelöléssel ellátott orvostechnikai eszközökr l szóló jogszabályban meghatározott eszközök i) egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsem - és babaápolási cikkek; j) gyógyszertárban, gyógyfürd ben vagy gyógyvíz-ivócsarnokban értékesített gyógyvizek; k) gyógyszertárban értékesített gyógyteák; l) gyógyszertárban értékesített fog- és szájápolók; m) OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkez gyógyszernek nem min sül gyógyhatású termékek. Optikai eszközök: szemüveg, kontaktlencse valamint egészségcélú napszemüveg, és ezek tartozékai. Természetgyógyászat: a külön jogszabály szerint természetgyógyászati tevékenységre jogosult szolgáltató egészségcélú szolgáltatásai. Betegszállítás: betegellátáshoz, illetve egészségi állapot által megkívánt speciális személyszállítási szolgáltatás, a szolgáltató a tevékenység végzésére erre vonatkozóan külön engedéllyel rendelkezik. Sportszolgáltató: a külön jogszabály szerint sportszolgáltatás nyújtására jogosult sportintézmény, sportegyesület, sportkör. 2 -

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT.

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. 1 A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TERMİFÖLD ÁLLAM ÁLTAL, ÉLETJÁRADÉK FIZETÉSE ELLENÉBEN TÖRTÉNİ MEGVÁSÁRLÁSÁRA A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) a Nemzeti

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben