A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: március 18.

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat módosítása Az Ügyfél átvilágítása Adatvédelem Üzleti és banktitok Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között Írásbeliség Információadás az Ügyfélr l A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A Takarékszövetkezet felel ssége Panaszkezelés Jogviták rendezése Közrem köd igénybevétele A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak igénybevétele közvetít kön keresztül Kiszervezés II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Megbízások benyújtása és teljesítése Fizetések teljesítésének helye, ideje Kamatok, jutalékok, díjak, költségek Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek A fizetési számlavezetés szabályai Pénztárszolgálat Széfszolgáltatás Betét-elhelyezés A hitel- és a kölcsönügyletek szabályai Megállapodás alapján, közvetít ként végzett tevékenységek III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

3 I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK A hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) ügyfélvédelmi rendelkezései el írják, hogy a hitelintézet egyértelm en és közérthet en köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeir l, valamint e feltételek módosulásáról. A Hpt. el írja továbbá, hogy a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerz dési feltételeit üzletszabályzatába foglalni. Az (továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezései a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek között létrejöv jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti mindennem olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Takarékszövetkezet hitelintézeti tevékenységéb l fakadnak. Az egyes szolgáltatások igénybe vételének részletes szabályait az Általános Szerz dési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), kondícióit a Hirdetmények, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket pedig a személyre szóló szerz dések tartalmazzák. A jelen mellett speciális meghatározott ügyfélkörre vagy termékkörre vonatkozó- üzletszabályzatnak min sülnek az egyes szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó ÁSZF-ek, valamint az egyes szolgáltatások kondícióit tartalmazó Hirdetmények is. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelez erej rendelkezése vagy a felek eltér tartalmú kikötése hiányában a PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) és az ügyfelek minden üzleti kapcsolatára, ide értve a december 31-i egyesülést megel en a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejött üzleti kapcsolatokat is, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatást nyújt. Az egyesülésre tekintettel a beolvadó Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet Üzletszabályzata december 31. napján hatályát veszti és a helyébe a jogutód PÁTRIA Takarékszövetkezet december 31. napját megel elnevezéssel: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet jelen Üzletszabályzata lép A jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre az azokra vonatkozó általános szerz dési feltételek rendelkezései, és az azokra vonatkozó Hirdetményben foglaltak az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket sem a fent hivatkozott dokumentumok, sem pedig az ügyfelekkel kötött szerz dések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 3

4 1.3. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illet ség jogi személy, gazdasági társaság, vagy egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, vagy nagykorú, illetve törvényes képvisel je jóváhagyása mellett a 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy, amely, illetve aki számára a Takarékszövetkezet tevékenysége körében szolgáltatást nyújt, illetve aki ilyen szolgáltatás nyújtását veszi igénybe a Takarékszövetkezett l, vagy akivel bármilyen kockázati kapcsolatba kerül. A természetes személyek közül mindaz, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a fenti kapcsolatokban, a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában fogyasztónak min sül A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejöv jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerz dések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésr l sem a vonatkozó szerz dés, sem az ÁSZF, sem pedig a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) megfelel rendelkezései mellett az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában nemzetközi szerz déseket, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok mindenkor aktuális verzióiban foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti kapcsolatokban mindenkor a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak A Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységek az alábbiak: a) Betét gy jtése és más visszafizetend pénzeszköz - saját t két meghaladó mérték - nyilvánosságtól történ elfogadása b) Hitel és pénzkölcsön nyújtása c) Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása d) Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása e) Valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet - váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történ kereskedelmi tevékenység (közvetít i tevékenységként) f) Értékpapír-kereskedelem (közvetít i tevékenységként) g) Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása devizában, deviza-számlavezetés (saját jogú és közvetít i tevékenységként) h) Elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesít fizetési eszköz (bankkártya) kibocsátása, illet leg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (közvetít i tevékenységként) i) Pénzváltási tevékenység j) Széfszolgáltatás k) Pénzügyi szolgáltatás közvetítése l) Biztosítási közvetít i tevékenység 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 2.1. A Takarékszövetkezet gondoskodik arról, hogy az Ügyfelek számára az Általános Üzletszabályzatot, a vonatkozó ÁSZF-et és Hirdetményeket megismerhesse. Ennek érdekében ezen dokumentumokat a Takarékszövetkezet honlapján, illetve valamennyi, az 4

5 ügyfélforgalom számára nyitva álló Takarékszövetkezeti helyiségben bárki megtekintheti. A Takarékszövetkezet minden Ügyfelének - erre irányuló kérése esetén - díjtalanul rendelkezésre bocsátja ezen dokumentumok egy-egy példányát. 3. Az Üzletszabályzat módosítása 3.1. A Takarékszövetkezet üzletszabályzatait jogosult módosítani új pénzügyi szolgáltatások bevezetése vagy meglév szolgáltatások megsz ntetése, módosítása valamint jogszabályi változások esetén A Takarékszövetkezet az Ügyfeleivel kötend szerz dések általános szerz dési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatát, meghatározott ügyfélkörre, vagy termékkörre vonatkozó Általános Szerz dési Feltételeit (ÁSZF), valamint a szolgáltatás kondícióit tartalmazó Hirdetményeit az ügyfelek számára nem kedvez tlen módon bármikor megváltoztathatja. Az Üzletszabályzat, ÁSZF, illetve a Hirdetmények ügyfelek számára kedvez tlen módosítására csak a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott körben kerülhet sor úgy, hogy a Takarékszövetkezet a módosításról, annak hatálybalépése el tt legalább 15 nappal, jogszabályban meghatározott esetekben pedig legalább 60 nappal a pontban foglalt módon értesíti ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni A Takarékszövetkezet, jogszabály módosítás esetén az Üzletszabályzatát, illetve ÁSZFjét az adott jogszabályban el írt határid n belül köteles módosítani Az Üzletszabályzat, az ÁSZF, illetve a Hirdetmények módosítása új díj, vagy költségelem bevezetése kivételével, továbbá jogszabály, vagy a megkötött szerz dés eltér rendelkezése hiányában - a hatálybalépést l kezdve vonatkozik a hatályban lev szerz désekre is Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerz déseit az egyes szerz désekben meghatározott határid vel, illetve ilyen szerz dési rendelkezés hiányában 30 napos határid vel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerz dés az eredeti feltételek szerint él tovább. 4. Az Ügyfél átvilágítása 4.1. A Takarékszövetkezet az üzleti kapcsolat létesítésekor, a hárommillió-hatszázezer forintot elér vagy meghaladó, pénzváltási tranzakció esetén az ötszázezer forintot, elér vagy meghaladó összeg ügyleti megbízás, teljesítésekor, figyelembe véve a ténylegesen összefügg, több ügyleti megbízást is, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor és ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelel ségével kapcsolatban kétség merül fel írásban rögzíti az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott, illetve a képvisel személyazonosságára vonatkozó adatokat és a személyazonosság igazoló ellen rzését elvégzi, valamint rögzíti a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatokat, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor elvégzi a személyazonosságának igazoló ellen rzését. Külföldi lakóhellyel rendelkez ügyfél esetében 5

6 nyilatkoztatja az ügyfelet arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszerepl nek min sül-e. Rögzíti az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot Üzleti kapcsolatnak min sül az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerz déssel létrejött tartós jogviszony. Ügyleti megbízásnak min sül az ügyfél és a Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerz déssel létrejött eseti jogviszony. Ténylegesen összefügg, több ügyleti megbízásnak min sülnek azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy éven belül az ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást. Pénzváltás esetében azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy héten belül ad megbízást az ügyfél Az Ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok bemutatását: - természetes személy: a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa ( személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet i engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet: a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) el bekezdésben megjelölt okiratai, és ha a szervezet azonosítása még nem történt meg, akkor a 30 napnál nem régebbi okiratok arról, hogy: a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételre vonatkozó igazolás b) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént c) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént d) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történ benyújtását megel en a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet társasági szerz dése (alapító okirat, alapszabály) 4.4. Az Ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott adatokat tartja nyilván, illetve rögzíti. Természetes személy: 1. családi és utónév (születési név) 6

7 2. lakcím 3. születési hely és id 4. állampolgárság 5. anyja születési neve 6. az azonosító okmány típusa és száma 7. külföldi: magyarországi tartózkodási hely és az 1-6. pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmánya alapján megállapítható adatokat. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet: 1. név, rövidített név 2. székhely, külföldi székhely vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe 3. f tevékenysége 4. cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttér l (nyilvántartásba vételér l, bejegyzésér l) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma 5. képviseletre jogosultak neve, beosztása 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok 7. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. A pénzügyi m veletre vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok. A ,- Ft-ot elér vagy meghaladó ügyleti megbízás (beleértve a kézizálog kölcsönzési tevékenységet is), valamint az ,- Ft-ot elér vagy meghaladó pénzváltási tranzakció esetén a takarékszövetkezet által nyilvántartott adatok az ügyleti bizonylatán: - természetes személynél megjelölt fenti 1., 2., 4., 6. és 7. pontokban foglalt adatok, - jogi személynél a természetes személyre az el sorban megjelölt adatokon túl a jogi személynél megjelölt fenti 1.,2. és 4. pontokban foglalt adatok Az Ügyfél köteles az átvilágítása során megadott adataiban történ változást a Takarékszövetkezettel 5 (öt) munkanapon belül közölni. A változások Takarékszövetkezet részére történ bejelentésére a tudomásszerzést követ 5 munkanap áll a rendelkezésére, minden az adatokban történ változás bejelentésének elmaradásából ered kár az ügyfelet terheli. 5. Adatvédelem A Takarékszövetkezet ügyfelei a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából kizárólag a szerz désben rögzített szolgáltatások igényléséhez, nyújtásához és teljesítéséhez szükséges személyes adataikat adatkezelésre, adatfeldolgozásra adják át a Takarékszövetkezetnek, mint adatkezel nek, adatfeldolgozónak, aki azt a évi CXII. törvény alapján kezeli.. Az adatkezelések célját, jogalapját, módját, a kezelt adatok körét, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok esetleges továbbítását, az adatkezelés id tartamát illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait, jogorvoslati lehet ségeit az Adatvédelmi Ügyféltájékoztató tartalmazza. Az ügyféltájékoztató elérhet a Takarékszövetkezet és közvetít i valamennyi, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, és a Takarékszövetkezet honlapján. 7

8 6. Üzleti és banktitok 6.1. Üzleti titok a Takarékszövetkezet m ködési és ügyviteli, vagy egyéb tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban tartásához a Takarékszövetkezetnek pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdeke f dik Aki üzleti titok birtokába jutott, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek vagy Ügyfeleinek hátrányt okozzon Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekr l a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerz désére vonatkozik A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak min sül információkat a jogszabályi el írásoknak megfelel en banktitokként kezeli és azokat az Ügyfél írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek köteles a szükséges mértékben felfedni A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok Banktitok kizárólag akkor adható ki harmadik személynek, ha - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képvisel je a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, vagy ha a felhatalmazásra a Takarékszövetkezettel kötött szerz dés keretében kerül sor, - a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Ha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebb l ered következményekért a Takarékszövetkezet nem felel A banktitok megtartásának kötelezettsége alól kizárólag a hitelintézetekr l szóló, mindenkori hatályos évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései mentesíthetik a Takarékszövetkezetet. Ennek alapján például nem áll fenn a banktitok megtartásának kötelezettsége a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Országos Betétbiztosítási Alappal, a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel, illetve a évi CXXXV. törvény szerinti intézményvédelmi szervezettel és kormánybiztossal, valamint az Állami Számvev székkel, a 8

9 Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltet Testülettel és az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal szemben A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képez ügyre vonatkozóan nem áll fenn különösen, de nem kizárólag: - a nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lév büntet eljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, - a büntet -, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a cs d-, felszámolási- illetve kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, - a Hpt.-ben meghatározott adó-, vám-, egészség- vagy nyugdíjbiztosítási ügyekben az adóhatósággal, - bírósági vagy közigazgatási végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtóval, - a lakáscélú támogatások jogszer felhasználása ügyében a Magyar Államkincstárral, - a feladatkörében eljáró kormányzati ellen rz szervvel szemben Nem jelenti a banktitok sérelmét egyebek között a Hpt-ben részletesen meghatározott összesített adatszolgáltatás, a számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, téves utalás esetén a megbízó, vagy számlavezet je javára történ adatátadás, a garant r szervezetnek vagy a központi hitelinformációs rendszernek (KHR) történ adatátadás, vagy a KHR-b l referencia-adat szolgáltatás, a Takarékszövetkezettel szerz déses kapcsolatban álló közvetít nek vagy kiszervezett tevékenységet végz nek feladatai ellátása érdekében történ adatátadás, továbbá a Takarékszövetkezet által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy (kezes, zálogkötelezett stb.) részére a fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatok szolgáltatása A banktitok tekintetében id beni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet vezet it, vezet - és ellen rz testületeinek tagjait, alkalmazottait, közvetít it és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon banktitokhoz jutottak. Aki banktitok birtokába jutott, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezet Ügyfeleinek vagy a Takarékszövetkezetnek hátrányt okozzon. 7. Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között 7.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttm ködnek, ennek megfelel en az ügylet szempontjából jelent s tényekr l, körülményekr l, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni Az Ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefügg adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a Takarékszövetkezetnél fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart A Takarékszövetkezet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg változást az Ügyfél írásban, a Takarékszövetkezet számára be nem jelenti. Több, 9

10 egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig a legutolsó, a megfelel dokumentumokkal alátámasztott bejelentést fogadja el hatályosnak. A Takarékszövetkezet értesíti érintett Ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló fiókjainak címe megváltozik A Takarékszövetkezettel kockázati kapcsolatban álló vállalkozás minden év június 30-ig köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredménykimutatását, a mérleg kiegészít mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A konszolidált beszámolót készít vállalkozás köteles konszolidált beszámolóját is benyújtani, annak elkészülte után 30 napon belül. Egyéb, vagy a jelen pontban foglaltaktól eltér rendszeres információ-szolgáltatási igényr l a vonatkozó szerz dések rendelkezhetnek A tájékoztatási kötelezettség Ügyfél általi megszegése a Takarékszövetkezettel fennálló üzleti kapcsolat megsz nését eredményezheti. Az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséb l ered esetleges kárért A kölcsönös együttm ködés követelményeinek megfelel en az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezett l várt értesítés - különösen, ha az fizetési megbízások teljesítésére vagy pénzösszegek átvételére vonatkozik - nem érkezett meg id ben A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket (szerz déses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) els dlegesen az Ügyfél által az értesítések kézhezvétele céljából megadott címre, ezen címre történ kézbesítés sikertelensége esetén, vagy értesítési cím hiányában a Takarékszövetkezet által az Ügyfél hivatalos dokumentumokból megismert vagy megismerhet székhelyére, vagy lakcímre küldi meg. Az Ügyfél írásbeli rendelkezése alapján a Takarékszövetkezet az értesítéseket visszatartja és hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet szerz dés eltér rendelkezése hiányában - nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkez bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van Az el pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képvisel okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A szokásos postai id elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél a küldeményt megkapta. Ez a postai id : belföldi cím esetén a postára adást követ 5., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot 10

11 nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött vagy küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza). A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt megtagadta A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatának, ÁSZF-jének, valamint a szolgáltatási kondícióinak változásairól Ügyfeleit hirdetményekben, a hirdetményeknek az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben, fiókjaiban történ kifüggesztése, továbbá a honlapon való elérhet vé tétele útján értesíti. A Takarékszövetkezet a vele elektronikus úton kapcsolatban álló ügyfelei tájékoztatására hirdetményeit elektronikus úton is elérhet vé teszi Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében Takarékszövetkezetnél maradó - ként rendelkezett, az iratok a keltüket követ napon tekintend k kézbesítettnek. A Takarékszövetkezet által küldött értesítések közvetlen átvétele céljából az Ügyfél részére nyitott postázó rekeszbe a Takarékszövetkezet által elhelyezett értesítéseket az elhelyezést követ banki munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni A takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerz dést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél vagy más harmadik személy (jogosult, kedvezményezett stb.) részére Folyamatos szerz dések esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerz dés lejártakor egyértelm, közérthet és teljes kör írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni Ügyfelei részére A Takarékszövetkezet évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a betétes Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegér l és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegr l Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megel 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekr l kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkés bb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni A számláról megküldött kimutatást a szerz dés eltér rendelkezése hiányábanelfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az Ügyfél annak kézbesítést l számított 60 napon belül a kimutatással kapcsolatban írásban nem emel kifogást A Hirdetmény útján közölt értesítéseket azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megel banki munkanapon az üzleti órák alatt a Hirdetmény kifüggesztésre került A Takarékszövetkezet a jelen szabályzat el írásainak betartása mellett jogosult az ügyfelek számlaszámainak megváltoztatására is A Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejöv jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. 11

12 7.22. A Takarékszövetkezet köteles meggy dni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megel en és a teljesítés során a Takarékszövetkezet bármikor kérheti a képviseleti jog megfelel igazolását A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult és köteles az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített rlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak, és megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhet hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben az Ügyfél által jól látható helyen kifüggeszti. A képviseletre és aláírásra jogosultak személyében történt változást a döntést követ en azonnal módosítja a kifüggesztett tájékoztatóban Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet külön megállapodásban rögzíti, ha egymással elektronikus (Netbank, Electra Banking, Electra Internet Banking) kapcsolatot létesítenek. A megállapodásban foglalt feltételeknek megfelel en a Takarékszövetkezet vállalja, hogy fogadja és teljesíti az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásait (utasításait). A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felel sségi feltételeit is Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnél, a Takarékszövetkezet által megkívánt formában írásban bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és hiteles aláírás mintáját. A Takarékszövetkezet a képviseleti jognak a megbízások típusa, vagy összeghatára szerinti korlátozását a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti eltér megállapodás hiányában nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több önálló képviseleti joggal rendelkez képvisel je van, a Takarékszövetkezet bármelyik képvisel bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél létesít okirata alapján a képvisel személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított képvisel (k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képvisel bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, kinevezését, valamint aláírását hitelt érdeml módon igazolja. Ha a képvisel megbízatása megsz nik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más képvisel másként nem rendelkezik Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képvisel k személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelel módon történ bejelentéséb l származó esetleges károkért a Takarékszövetkezetet felel sség nem terheli. 12

13 A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képvisel ket, és a fizetési számla felett rendelkez ket, illetve azok aláírás mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyfélt l a Takarékszövetkezethez nem érkezik. Amennyiben az Ügyfélt l származó dokumentumon, megbízáson az aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltér en aláíró személy aláírása van, a Takarékszövetkezet a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelm en tisztázott, a Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebb l ered károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felel sséget A Takarékszövetkezet az ügyfél, illetve a képvisel aláírását a nála bejelentett aláírás mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Takarékszövetkezet a t le elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felel sséggel nem tartozik. Amennyiben a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy az aláíró jogosulatlan vagy aláírása a bejelentett mintától eltér, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi az Ügyfélnek Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képvisel útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát 30 napnál nem régebbi közjegyz i (vagy konzuli) okiratba, teljes bizonyító erej magánokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia. A képviseleti jogosultságnak, a képviselet tárgyának és id tartamának az okiratból egyértelm en ki kell derülnie Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Takarékszövetkezet képvisel jének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a finanszírozást, a számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezet je vagy annak megbízottja képvisel ként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat ide nem értve a biztonsági szolgálat tagjait, vagy amennyiben jogszabály eltér en nem rendelkezik, vagy a körülményekb l más nem következik (pl. bels építési, karbantartási munkálatokban résztvev k esetében) a Takarékszövetkezet képvisel jének kell tekinteni. A Takarékszövetkezet nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Takarékszövetkezet képviseleti rendje szerint cégjegyzésre felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolni köteles. 8. Írásbeliség 8.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyféllel különböz módokon tarthat kapcsolatot egymással, melyek jelenleg a következ k: írásbeli (jelen Üzletszabályzat értelmezésében: papír alapú, eredeti aláírással ellátott okirati formátumú közlés), személyes, telefonos, telefaxos, elektronikus levelezési és Netbank, valamint Electra Banking, Electra Internet Banking kapcsolat. A fentiekt l eltér kapcsolattartási módokra és a kapcsolattartási módok korlátozására vonatkozó szabályokat az Ügyféllel kötött egyedi szerz dés tartalmazza A Takarékszövetkezet hitel-, kölcsön vagy más kockázatvállalással járó ügylet igénybevételére irányuló hitelkérelmeket csak írásban, vagy min sített elektronikus aláírással 13

14 ellátott elektronikus okirati formában fogad be, pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerz déseket csak írásban vagy min sített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati formában köt, egyoldalú kötelezettségvállalásokat csak ilyen formában ad, illetve fogad be. Az írásban kötött szerz dés egy eredeti példányát a Takarékszövetkezet köteles az Ügyfélnek átadni Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket köteles írásba foglalni, illetve írásban meger síteni. A nem írásbeli formában tett közlések az írásbeli meger sítéssel válnak hatályossá A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerz déses ajánlatokat, közléseket és a szerz dések teljesítésével vagy megszegésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban meger síteni A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha a telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax útján akkor kerülhet sor, illetve a Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehet ségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy az egyes ÁSZF-ek tartalmazzák, illetve az erre vonatkozóan a Takarékszövetkezet az Ügyféllel írásban külön megállapodott. A telefaxon érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet minden esetben az Ügyfélt l származónak tekinti A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kommunikáció telefon, vagy SMS útján kizárólag egymás tájékoztatását szolgálja. A telefonbeszélgetés, vagy SMS üzenet annak tényleges tartalmától függetlenül egyik fél részér l sem eredményez kockázatvállalást, nem min sül joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatnak, jogról való lemondásnak, és nem tesz jogszer vé eltérést megkötött megállapodásoktól. A telefaxon, -ben, telefon vagy SMS útján történ üzenetváltások esetén a Takarékszövetkezet kizárja a felel sségét azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél által megadott elérhet ségr l kezdeményezett értesítés nem az Ügyfélt l származik, továbbá nem tartozik felel sséggel azért sem, ha az Ügyfél által megadott elérhet ségre kezdeményezett értesítés során a banktitok és/vagy üzleti titok illetéktelen személy(ek) tudomására jutva nyilvánosságra kerül. 9. Információadás az Ügyfélr l 9.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak min sül információkat a jogszabályi el írásoknak megfelel en banktitokként kezeli és azokat az Ügyfél írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek jogosult a szükséges mértékben felfedni. 14

15 9.2. A Takarékszövetkezet információt - az olyan összesített adatok szolgáltatása kivételével, amelyekb l az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg - kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges id beli korlátait, az információ címzettjét és célját A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felel sséget nem vállal A Takarékszövetkezet a bankinformáció adását díj fizetéséhez kötheti A Takarékszövetkezetnek törvényben el írt információszolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben, és adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Cégbíróság és a NAV felé az általa vezetett pénzforgalmi számlákról A KHR célja 10. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felel s hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének el mozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A KHR-t a 2011.évi CXXII. törvény szabályozza. A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zártkör Részvénytársaság (BISZ Zrt.) A KHR-be átadható adatok köre, az átadás feltételei A hitelintézetek a KHR-be kizárólag a évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat (referenciaadatok) szolgáltathatnak, az e törvényben el írt feltételek fennállása esetén, és az adatok kizárólag törvényben meghatározott célokra használhatók fel A KHR-ben nyilvántartható adatok teljes köre: 1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési id, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. h) elektronikus levelezési cím 15

16 1.2.. Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dés adatai a) a szerz dés típusa és azonosítója (száma), b) a szerz dés megkötésének, lejáratának, megsz nésének id pontja, c) ügyféli min ség (adós, adóstárs) d) a szerz dés összege, a szerz déses összeg törleszt részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága e) a hitelmulasztás törvényben meghatározott feltételei bekövetkezésének id pontja, f) a hitelmulasztás törvényben meghatározott feltételei bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megsz nésének módja és id pontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történ átruházására, perre utaló megjegyzés, i) el törlesztés ténye, ideje, az el törlesztett összeg és a fennálló t ketartozás összege, pénzneme j) fennálló t ketartozás összege és pénzneme Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dés adatai a) az igénylés elutasításának id pontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) joger s bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkez részének tartalma A készpénz-helyettesít fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesít fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás id pontja, c) a letiltott készpénz-helyettesít fizetési eszközzel végrehajtott m veletek id pontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat joger re emelkedésének id pontja, g) perre utaló megjegyzés A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum) b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai c) az ügyfél azonosító adatai d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dés adatai a) a szerz dés típusa és azonosítója (száma), b) a szerz dés megkötésének, lejáratának, megsz nésének id pontja, c) a szerz dés megsz nésének módja, 16

17 d) a szerz dés összege, a szerz déses összeg törleszt részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a hitelmulasztás törvényben meghatározott feltételei bekövetkezésének id pontja, f) a hitelmulasztás törvényben meghatározott feltételei bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének id pontja és összege, h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megsz nésének id pontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történ átruházására, perre utaló megjegyzés j) el törlesztés ténye, ideje, az el törlesztett összeg és a fennálló t ketartozás összege, pénzneme j) fennálló t ketartozás összege és pénzneme Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:. a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerz dés azonosítója (száma), b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, c) a követelések sorba állításának kezd és megsz nési id pontja, d) perre utaló megjegyzés A készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerz désre vonatkozó adatok: a) a szerz dés megkötésének, lejáratának, megsz nésének, felfüggesztésének id pontja, b) perre utaló megjegyzés A KHR-be az alábbi esetekben szolgáltatható adat Természetes személy Ügyfélre vonatkozóan: Szerz déskötéshez kapcsolódó adatátadás: ha az Ügyfél a referenciaadat-szolgáltatóval pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz dést köt, ide nem értve a fizetési számla-szerz dést (pozitív, vagy teljes listás adósnyilvántartás) Hitelmulasztás és visszaélés miatti adatátadás: ha az Ügyfél hitel- illetve pénzkölcsön szerz désb l, pénzügyi lízingszerz désb l ered, avagy készpénz-helyettesít fizetési eszköz kibocsátásából vagy ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásából, kezesség- vagy bankgarancia vállalásból, illetve egyéb bankári kötelezettségvállalásból, továbbá hallgatói hitelszerz désb l ered fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint kilencven napon keresztül fennállt; ha az Ügyfél a fent felsorolt típusú pénzügyi szolgáltatási szerz dés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható; ha az Ügyfél a készpénz-helyettesít fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követ en, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb 17

18 kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre; ha az Ügyfél a készpénz-helyettesít fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel; ha az Ügyféllel szemben a készpénz-helyettesít fizetési eszköz használata miatt a bíróság joger s határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott b ncselekmény elkövetését állapítja meg; Vállalkozó Ügyfélre vonatkozó adatok: Szerz déskötéshez kapcsolódó adatátadás: ha a vállalkozás a referenciaadat-szolgáltatóval az alábbi típusú pénzügyi szolgáltatásokra nézve köt szerz dést: - hitel- illetve pénzkölcsön nyújtása - pénzügyi lízing - készpénz-helyettesít fizetési eszköz kibocsátása vagy azzal kapcsolatos szolgáltatás nyújtása - kezesség, bankgarancia, illetve egyéb bankári kötelezettség vállalása; Hitelmulasztás és visszaélés miatti adatátadás: ha a vállalkozás fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó id szak alatt, megszakítás nélkül, egymillió forintnál nagyobb összeg sorba állított követelést tartanak nyilván; ha a készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerz désben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerz dését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette; A KHR-be történ adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megel en írásban tájékoztatja a Takarékszövetkezet a természetes személyt referenciaadatainak átadásáról, ha nem tesz eleget a hitelmulasztással kapcsolatos szerz désben foglalt kötelezettségének. A KHR-be történ adatátadásról az átadást követ 5 napon belül az érintett ügyfelet tájékoztatni kell. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a szerz dés fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló t ketartozásokról, valamint az esetleges el törlesztésre vonatkozó adatátadásra Adatszolgáltatás a KHR-b l A természetes személyek és a vállalkozások KHR-be bekerült adataihoz csak a törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott személyek férhetnek hozzá. A KHR-ben szerepl, természetes személyekre és vállalkozásokra vonatkozó ügyféladatok átadhatók: - mind természetes személyek, mind vállalkozások esetében magának az Ügyfélnek, amennyiben tájékoztatást kér róluk (ügyféltudakozvány, amely ingyenes), 18

19 - vállalkozások esetében, illetve természetes személyek írásbeli hozzájárulása alapján, törvényben meghatározott esetekben ennek hiányában is, más referenciadat-szolgáltató részére, annak kérésére. A természetes személy írásbeli hozzájárulása abban az esetben szükséges az adatai más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez, ha adatai pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz déskötéshez kapcsolódóan kerültek a KHR-be, egyéb esetekben hitelmulasztás, visszaélés - írásbeli hozzájárulásra nincs szükség. Ha a természetes személy a hozzájáruláshoz kötött esetekben a hozzájárulását megtagadja, úgy a megtagadás ténye kerül a KHR-ben rögzítésre. A hozzájárulás vagy annak megtagadása a természetes személy valamennyi szerz désére kiterjed, és bármikor szabadon módosítható A KHR adatkezelésének id tartama A KHR a referenciaadat-szolgáltató által a szerz déskötéshez kapcsolódóan átadott adatokat a szerz dés megsz nését követ en törli a rendszerb l. A természetes személy Ügyfelek írásban kérhetik, hogy a szerz déskötéshez kapcsolódóan átadott adataikat a KHR a szerz déses jogviszony megsz nését követ en további legfeljebb 5 évig kezelje. A KHR a referenciaadat-szolgáltató által egyéb okból átadott adatokat a törvényben meghatározott kezd id ponttól számított - 5 évig kezeli, azt követ en véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Ha a késedelmes tartozását az Ügyfél teljesíti, a törlés a tartozás teljesítését l számított1 év elteltével történik Az Ügyfelek jogorvoslati lehet ségei Az Ügyfelek számára alapvet en kétféle jogorvoslati lehet ség nyílik hibás vagy jogellenes adatnyilvántartás esetén: lehet ség van kifogás benyújtására, valamint keresetindításra. Keresetindítás el tt lehet ség van kifogással élni az adatoknak a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás által történ kezelése ellen, amelynek keretében az adatok helyesbítése, illetve törlése kérhet. A kifogás az adatot a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozáshoz nyújtható be. A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a kifogást megküldi annak a referenciaadatszolgáltatónak, amely a kifogásolt adatot a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak átadta (ha ez a vállalkozás jogutód nélkül megsz nt, az ügyet a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki). A referenciaadat-szolgáltató, illet leg a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követ öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményér l a nyilvántartottat írásban haladéktalanul, de legkés bb a vizsgálat lezárását követ két munkanapon belül tájékoztatni. 19

20 Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlend adatot a nyilvántartott ügyfél egyidej értesítése mellett a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni. A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott Ügyfél egyidej értesítése mellett akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkés bb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megsz nt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerz désb l ered követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. A nyilvántartott Ügyfél adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illet leg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. Keresetindításra az ügyfél els sorban akkor jogosult, ha nem ért egyet a kifogására adott válasszal. A keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét követ harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határid elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott Ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás nem tett eleget a törvény által el írt tájékoztatási kötelezettségének, amikor az Ügyfél ügyféltudakozvánnyal, vagy kifogással fordult hozzá. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határid t ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határid leteltét l kell számítani. A bíróság a keresetet rövid határid n belül köteles megvizsgálni, és 8 napon belül tárgyalást kell kit znie. A peres eljárás megindulásának tényét a KHR-ben is fel kell tüntetni. A bíróság elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószín nek mutatkozik. Ebben az esetben a vitatott adatot zárolni kell. A peres eljárás során a referenciaadat-szolgáltatót, illet leg a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy az adatok átadásának, illetve KHR-ben történ kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illet leg a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozást terheli. A bíróságnak a nyilvántartott adat törlésére illetve helyesbítésére vonatkozó joger s határozatát haladéktalanul, de legkés bb két munkanapon belül végre kell hajtani A Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dések el készítése során írásban tájékoztatja Ügyfeleit a KHR-re irányadó szabályokról és a nyilvántartott személyt megillet jogokról. 20

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben