13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/1991. (XI. 26.) IM rendelet"

Átírás

1 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: április oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (A Ktv. 9. -ához) 1. (1) A közjegyzı a közjegyzıi irodában foglalkoztatott ügyviteli alkalmazottat a munkaszerzıdés megkötésekor köteles titoktartásra kötelezni. (2) A munkaszerzıdés megkötése elıtt az alkalmazottat a titoktartási kötelezettség lényegérıl és megszegésének következményeirıl részletesen tájékoztatni kell, és az errıl szóló okiratot a munkaszerzıdés mellett meg kell ırizni. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszőnése után fennmarad. (3) E a munkavégzésre irányuló megbízási szerzıdés alapján a közjegyzınél tartósan vagy esetenként munkát végzı megbízottra megfelelıen irányadó. (A Ktv ához) (A Ktv ához) 3. 2 (1) A területi elnökség a pályázati hirdetményt a pályázati határidı lejártát megelızı tizenötödik napig közzéteszi a Hivatalos Értesítıben és egy országos napilapban. A hirdetményben a pályázati határidı utolsó napját naptár szerint kell meghatározni. A hirdetményben fel kell tüntetni a) a közjegyzıi kinevezéshez szükséges törvényi feltételeket és a kinevezést kizáró okokat, b) a pályázathoz mellékelendı iratok körét és a Ktv. 17. (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolásának módját, továbbá c) a pályázat leadásának módját és a pályázati határidıt. (2) A pályázatot ahhoz a területi kamarai elnökséghez kell benyújtani, amelyik a pályázati hirdetményt közzétette. A pályázathoz mellékelni kell a) a Ktv. 17. (1) és (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatát, b) az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, c) a köztartozás-mentesség igazolására szolgáló iratot, d) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozatot, e) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, továbbá f) közjegyzıhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyzı értékelését. (3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a Ktv. 17. (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolása céljából kiállított hatósági bizonyítvánnyal összefüggésben a pályázathoz mellékelni kell a) a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy b) ha a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a pályázó a területi kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elı, a bőnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjérıl, valamint a bőnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjérıl szóló 22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 6. (1)-(3) és (6) bekezdésében meghatározott adatokat és nyilatkozatokat. 1 Hatályon kívül helyezte: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. (1). Hatálytalan: I. 1-tıl. 2 Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (1). Hatályos: III. 17-tıl.

2 2. oldal (4) A pályázati határidı utolsó napján postára adott és a személyes meghallgatás lezárultának idıpontjáig beérkezett pályázatot határidıben beadottnak kell tekinteni. (5) Ha a pályázó a területi kamara elnökségénél bőnügyi személyes adatainak igazolására adatigénylést kezdeményez, az adatigénylést haladéktalanul meg kell küldeni a bőnügyi nyilvántartó szervhez. (6) Ha a közjegyzıi álláshelyre más kamara illetékességi területén mőködı közjegyzı vagy közjegyzıhelyettes nyújt be pályázatot, a pályázatot közzétevı területi elnökség az illetékes területi kamara elnökségének a pályázóra vonatkozó írásbeli véleményét beszerzi. 4. (1) 1 A területi elnökség a pályázati határidı leteltétıl számított 30 napon belül a pályázatokat elbírálja, kinevezési javaslatot készít, és azt felterjeszti az igazságügyi és rendészeti miniszterhez. (2) A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a pályázó alkalmasságát a közjegyzıi állásra, így a) gyakorlati ismereteit, különös tekintettel a közjegyzıi hivatás gyakorlásához szükséges ismeretekre és képességekre; b) szakmai és tudományos eredményeit, nyelvismeretét; c) életvitelét, erkölcsi és anyagi megbízhatóságát. (3) 2 A területi kamara elnöksége véleményét a pályázat tartalma és mellékletei, a bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány adattartalma, a pályázó személyes meghallgatása, a kamarai nyilvántartásban szereplı adatok, valamint közjegyzı és közjegyzıhelyettes esetén a pályázó mőködésének helye szerint illetékes területi kamara véleménye alapján alakítja ki. 5. (1) A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell: a) valamennyi pályázó összesített adatát; b) azt, hogy a pályázók közül a területi elnökség kiket tart alkalmasnak az állás betöltésére; c) sorrendben annak a 3 alkalmas pályázónak a nevét, akinek kinevezésére a területi elnökség javaslatot tesz; d) a javaslat indokait. (2) A területi elnökség a kinevezési javaslathoz csatolja: a) a pályázat szabályszerő meghirdetését igazoló iratokat; b) a beérkezett pályázatokat, mellékleteikkel; c) ha a pályázó közjegyzı vagy közjegyzıhelyettes, az illetékes területi elnökség által készített minısítésüket a pályázó alkalmasságáról, közjegyzıi, közjegyzıhelyettesi gyakorlatának idıtartamáról és eddigi munkájáról; a minısítést az 1. számú mellékletszerinti nyomtatványon kell közölni; d) ha rendelkezésre áll, a korábbi munkáltató vagy a felügyeletet gyakorló szerv által készített minısítést (ajánlólevelet); e) 3 a bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványokat Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közjegyzıi állást a területi elnökség által javasolt 3 jelölt egyikének kinevezésével tölti be. (A Ktv ához) 7. 4 (1) A közjegyzı a hivatalba lépését megelızıen a területi elnökségnek bejelenti irodája címét, amely megállapítja, hogy a közjegyzı irodája a hivatás gyakorlására alkalmas-e, és errıl igazolást ad ki. Az iroda alkalmasságának megállapítása után a közjegyzı a (a továbbiakban: országos kamara) elnökétıl kéri az eskütétel idıpontjának kitőzését. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell: a) a területi elnökségnek az iroda alkalmasságáról szóló igazolását, b) a közjegyzı aláírásmintáját 5-5 példányban, c) szükség esetén az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló okiratot [Ktv. 21. (1) bekezdés], d) a kötelezı felelısségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást. (3) A közjegyzı hivatalba lépését megelızıen az országos kamara beszerzi a közjegyzı hivatali bélyegzıjét az elıállítására jogosult bélyegzıkészítıtıl (a továbbiakban: bélyegzıkészítı). (4) A közjegyzı hivatali bélyegzıje [Ktv. 21/A. (1) bekezdés] az országos kamara által készíttetett körbélyegzı (a továbbiakban: bélyegzı). A bélyegzı közepén az állami címert, köriratként a közjegyzı nevét, székhelyét, bélyegzı sorszámát és egyedi azonosító jelét, valamint a közjegyzı szót tartalmazza. (5) A bélyegzıkészítı a bélyegzıt az elkészítését követıen annak lenyomatával és az egyedi azonosító jel jegyzékével együtt megküldi az országos kamarának, amely a bélyegzıt a közjegyzı részére átadja. 1 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet Beiktatta: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (2). Hatályos: III. 17-tıl. 3 Beiktatta: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (3). Hatályos: III. 17-tıl. 4 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (1). Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: ugyane rendelet 6. (3).

3 3. oldal (6) 1 A bélyegzıt megrongálódása, ellopása, elvesztése és megsemmisülése, továbbá a közjegyzı szolgálatának megszőnése, a közjegyzıi kinevezés érvénytelenségének megállapítása és a közjegyzı névaláírásának megváltozása esetén érvényteleníteni kell, és a közjegyzı részére - szolgálatának megszőnését és a kinevezés érvénytelenségének megállapítását kivéve - új bélyegzıt kell készíttetni. Az új bélyegzı sorszáma és egyedi azonosító jele nem lehet azonos az érvénytelen bélyegzı sorszámával és egyedi azonosító jelével. 7/A. 2 (1) Az országos kamara által elfogadott minısített hitelesítésszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a közjegyzı és a közjegyzıhelyettes (a továbbiakban e -ban együtt: közjegyzı) hivatalba lépését megelızıen a közjegyzı hivatali elektronikus aláírása hitelesítése céljából kibocsátott tanúsítványt (a továbbiakban: minısített tanúsítvány) az országos kamara nyilvántartásba veszi és a területi kamara közremőködésével a közjegyzınek átadja. (2) Az országos kamara a Ktv ában meghatározott jogkörében eljárva iránymutatást adhat ki a minısített tanúsítvány közjegyzı általi alkalmazásának rendjérıl és a minısített tanúsítvány kibocsátásának és bevonásának részletes eljárási szabályairól. (3) A Szolgáltató elfogadásáról szóló határozatot az országos kamara honlapján és a Közjegyzık Közlönyében közzé kell tenni. (4) 3 A területi elnökség a tanúsítvány alkalmazásához való hozzájárulás visszavonását a közjegyzı felfüggesztése, szolgálatának megszőnése vagy a közjegyzıi kinevezés érvénytelenségének megállapítása esetén az országos kamaránál kezdeményezi. A Szolgáltató köteles az országos kamara megkeresésére a hivatali elektronikus aláírást a minısített tanúsítvány visszavonásával együtt haladéktalanul érvényteleníteni. (5) A közjegyzı köteles a hivatali bélyegzıt és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt oly módon ırizni, hogy rajta kívül ahhoz más személy ne férhessen hozzá. (6) 4 A bélyegzı és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz elvesztését, eltulajdonítását vagy megrongálódását és megsemmisülését a közjegyzı köteles a területi kamara elnökének haladéktalanul bejelenteni, aki arról értesíti az országos kamarát. (7) 5 A bélyegzı és a hivatali elektronikus aláírásról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét és kezdı napját be kell jegyezni az országos kamara nyilvántartásába és azt közzé kell tenni az országos kamara honlapján. Az országos kamara a közjegyzı költségére a bélyegzı, illetve a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz, valamint a hivatali elektronikus aláírásról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét a Hivatalos Értesítıben és a Közjegyzık Közlönyében is közzéteszi. A hirdetményben fel kell tüntetni a bélyegzı szövegét, sorszámát és a bélyegzı, illetve a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz érvénytelenségének kezdı napját. (8) 6 Az érvénytelen bélyegzıt és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt a közjegyzıi levéltár 10 évig ırzi, majd megsemmisíti. 8. (1) 7 A közjegyzı az esküt az országos kamara elnöke elıtt teszi le. (2) 7 Az eskütételrıl az országos kamara elnöke okiratot készít, amely az eskü szövegét, valamint letételének és a közjegyzıi mőködés megkezdésének idıpontját tartalmazza. Az okiratot a közjegyzı és az országos kamara elnöke aláírja. (3) 8 Az esküokirat, a bélyegzılenyomat és az aláírásminta 1-1 példányát az országos kamara elnöke küldi meg a területi kamarának. Az országos kamara elnöke az igazságügyi és rendészeti miniszternek az esküokiratból egy példányt, az aláírásmintából és a bélyegzı lenyomatából két-két példányt küld meg. (4) 8 Ha a közjegyzıi állást áthelyezés [Ktv. 20. (2) és (3) bekezdése] útján töltik be, a közjegyzınek nem kell újból esküt tennie. Irodájának alkalmasságát az új székhelye szerint illetékes területi elnökség hagyja jóvá, mőködése megkezdésének napjáról az országos kamara elnöke dönt. Ha a székhelyéül szolgáló település megváltozik, részére az országos kamara új bélyegzıt készíttet. (5) 7 A közjegyzı az országos kamara elnöke által kitőzött határnap elıtt nem gyakorolhatja a hivatását. 1 Módosítva: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. a) alapján. 2 Beiktatta: 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 1. (1). Hatályos: VIII. 3-tól. Lásd még: 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 3. (2). 3 Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. b). 4 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (2). Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: ugyane rendelet 6. (3). 5 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (2). Módosította: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (6) a). 6 Beiktatta: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (2). Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: ugyane rendelet 6. (3). 7 Módosította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. (1). 8 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (3). Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: ugyane rendelet 6. (3).

4 10. 4 (A Ktv ához) Lezárva: április oldal (A Ktv ához) 1 8/A. 1 (1) 2 A Ktv. 22. (3) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a területi kamara elnöksége felszólítja a közjegyzıt, közjegyzıhelyettest vagy közjegyzıjelöltet az összeférhetetlenség 30 napon belül történı megszüntetésére. Az összeférhetetlenség megszüntetése kérdésében a területi elnökség a szükséges okiratokat megvizsgálja, az érintett közjegyzıt, közjegyzıhelyettest, közjegyzıjelöltet meghallgatja. Ha a területi elnökség ezen eljárása eredményeképpen megállapítja, hogy az összeférhetetlenség továbbra is fennáll, azt - a beszerzett okiratok másolatának és a közjegyzı nyilatkozatának megküldésével - az országos kamara útján haladéktalanul jelenti az igazságügyi és rendészeti miniszternek, aki megállapítja a közjegyzıi szolgálat megszőnését. (2) 3 Ha az igazságügyi és rendészeti miniszter a Ktv. 22. (3) bekezdés d) pontjában foglaltakról szerez tudomást, errıl értesíti a területi elnökséget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (A Ktv ához) 9. Ha a közjegyzı az állásáról lemondott, a közjegyzıi mőködését mindaddig köteles folytatni, amíg a felmentésérıl szóló okiratot kézhez nem vette. KÖZJEGYZİJELÖLT ÉS A KÖZJEGYZİHELYETTES (A Ktv ához) (1) A közjegyzıjelöltként történı névjegyzékbe vétel iránti eljárásban a kérelmezınek a 3. (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ktv. 26. (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatait kell csatolnia. (2) A közjegyzıhelyettesként történı névjegyzékbe vétel iránti eljárásban a kérelmezınek a 3. (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ktv ában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatait kell csatolnia. (3) A területi kamara elnöksége a kérelmezı által benyújtott okiratok, a bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány adattartalma, a kamarai nyilvántartás adatai, a kérelmezı és az ıt foglalkoztatni kívánó közjegyzı személyes meghallgatása alapján határoz a felvételi kérelemrıl A közjegyzıhelyettessel vagy közjegyzıjelölttel szemben a nyilvántartásba vételt követıen keletkezett összeférhetetlenség esetén a területi kamara elnöksége a 8/A. (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazza azzal, hogy az összeférhetetlenség további fennállásának megállapítása esetén törli a közjegyzıhelyettest vagy közjegyzıjelöltet a nyilvántartásból. 12/A (1) A területi kamara elnöke ellenırzi a közjegyzıjelöltek és a közjegyzıhelyettesek foglalkoztatását és gyakorlati képzését. (2) 8 A területi kamara elnöke minısíti a közjegyzıhelyettest, ha közjegyzıi állásra pályázik. (3) 8 A területi elnökség a közjegyzıhelyettest szolgálati érdekbıl átmenetileg más közjegyzı mellé oszthatja be, illetıleg a közjegyzı akadályoztatása esetén vagy megüresedett közjegyzıi állás helyettesítésére rendelheti ki. A közjegyzıhelyettes részére a helyettesítés idıtartamára az ıt foglalkoztató közjegyzı fizetés nélküli szabadságot engedélyez. 1 Beiktatta: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 4.. Hatályos: VIII. 1-tıl. 2 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet , 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. c)-d). 3 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet , 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. c). 4 Hatályon kívül helyezte: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. (1). Hatálytalan: VIII. 1-tıl. 5 Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (4). Hatályos: III. 17-tıl. 6 Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (5). Hatályos: III. 17-tıl. 7 Hatályon kívül helyezte: 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 4. (2) c). Hatálytalan: XI. 25-tıl. 8 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 8.. Hatályos: VIII. 1-tıl.

5 5. oldal A KÖZJEGYZİI IRODA 1 (A Ktv /F. -ához) 13/A. 2 A nem közjegyzı, közjegyzıhelyettes vagy közjegyzıjelölt természetes személy a közjegyzıi irodai tagság létesítésének engedélyezése iránti eljárásban a 3. (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ktv. 31/B. (5) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatait kérelméhez csatolja. A KÖZJEGYZİ HELYETTESÍTÉSE (A Ktv ához) 14. (1) A területi elnökség a közjegyzı részére összesen évi 60 munkanapot meg nem haladó távollétet engedélyezhet. Az engedélyt függıvé lehet tenni a helyettes kirendelésétıl. (2) 3 Évi 60 munkanapot meghaladó távollétet az országos kamara elnöke különösen fontos okból engedélyezhet. (3) Ha a közjegyzı az engedélyezett távollét idıtartamát túllépi, ıt a területi kamara elnöke visszatérésre és munkájának folytatására szólítja fel. 15. (1) Ha a közjegyzı 5 egymást követı munkanapot meghaladó idıtartamra szolgálati helyétıl távol kíván maradni, ezt az ok és az idıpont megjelölésével jóváhagyás végett köteles elızetesen bejelenteni a területi elnökségnek. Ha a közjegyzınek nincs a tárgyévre kirendelt állandó helyettese, a bejelentésben a helyettes személyét is meg kell jelölnie. (2) 4 Ha a közjegyzı baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, távolmaradását engedélyezni nem kell, de az akadályoztatásáról értesítenie kell a területi elnökséget. 16. (1) 5 Ha a közjegyzı helyettesítése bármely okból szükségessé válik, a területi elnökség a helyettes kirendelésérıl soron kívül intézkedik. (2) 5 A területi elnökség kijelöli a helyettes személyét és meghatározza a helyettesítés idıtartamát. Az intézkedésnél elsı sorban a közjegyzı kérelmére kell tekintettel lenni. (3) 5 Tartós helyettes kirendelése esetén be kell szerezni a kirendelni javasolt személy hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot is. (4) Közjegyzıhelyettest, nyugalmazott közjegyzıt vagy nyugalmazott bírót akkor lehet helyettesként kirendelni, ha egyébként a közjegyzıi kinevezés feltételeinek megfelel. (A Ktv ához) Állandó helyettesítés esetén - minden egyes helyettesítés megkezdése elıtt 8 nappal - a közjegyzı és a kirendelt állandó helyettes közösen bejelenti a helyettesítést a területi kamara elnökének. E bejelentésben meg kell jelölni a helyettesítés okát és idıtartamát. (A Ktv ához) 18. (1) 7 A területi kamara elnöke a helyettesítésrıl szóló kirendelı okiratban meghatározza azt a napot, amelyen a helyettes mőködését megkezdi, illetıleg azt az évet, amelyre az állandó helyettest kirendelte. Az okirat másolatát meg kell küldeni a helyettesnek és a helyettesített közjegyzınek. (2) Ismételt kirendelés esetén a Ktv ának (2) bekezdése szerinti eskütétel és aláírásminta bemutatása mellızhetı. (A Ktv ához) 19. (1) A helyettes a közjegyzı valamennyi folyamatban levı ügyében jogosult intézkedni, és köteles a közjegyzı nyilvántartásait vezetni. Ha a helyettes nem közjegyzı, annak a közjegyzınek a bélyegzıjét használja, akit helyettesít. (2) A helyettesítés megkezdésének és befejezésének idıpontját a közjegyzı nyilvántartásaiban fel kell tüntetni. 1 Beiktatta: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (6). Hatályos: III. 17-tıl. 2 Megállapította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. (6). Hatályos: III. 17-tıl. 3 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (4). Hatályos: I. 1-tıl. 4 Megállapította: 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 1. (3). Hatályos: VIII. 3-tól. Lásd még: 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 3. (2). 5 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 9.. Hatályos: VIII. 1-tıl. 6 Módosította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. (1). 7 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 10.. Hatályos: VIII. 1-tıl.

6 6. oldal (3) 1 A tartós helyettes a helyettesítés befejezését követıen - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jegyzıkönyvvel átadja a helyettesített közjegyzınek vagy az új közjegyzınek a) a közjegyzıi irodában található, a helyettesítéssel összefüggı papír alapú iratokat és b) a közjegyzıi nyilvántartásokat tartalmazó adatbázisokat. (4) 1 A tartós helyettes a helyettesítés befejezését követıen az öt évnél régebben keletkezett közjegyzıi okiratokat a közjegyzıi levéltár részére adja át. A KÖZJEGYZİI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI (A Ktv ához) (1) A területi kamara a közjegyzıt, a közjegyzıhelyettest (a továbbiakban együtt: közjegyzı) és a közjegyzıjelöltet igazolvánnyal látja el. A közjegyzı és a közjegyzıjelölt igazolványa ID/1 mérető, laminált mőanyag kártya, mely külön jogszabály szerinti biztonsági okmányként kerül kiadásra. (2) 3 Az igazolvány a közjegyzık és a közjegyzıjelöltek nyilvántartásából az alábbi adatokat tartalmazza: a) a természetes személyazonosító adatokat, b) a területi kamarai tagságot, c) az igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét, d) a közjegyzı - közjegyzıhelyettes és közjegyzıjelölt esetén az alkalmazó közjegyzı - külön jogszabályban meghatározott székhelyét. (3) Az országos kamara ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjérıl szóló kormányrendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére elıírt feladatokat, és nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról. (4) A területi kamara a) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésérıl tudomást szerez hivatalból, egyébként kérelem alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról, b) a kiállított igazolványt a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett az érintettnek átadja, c) 4 intézkedik az érvénytelen igazolvány sorszámának és az érvénytelenség tényének a Hivatalos Értesítıben és az országos kamara honlapján történı közzététele iránt. (5) Az igazolványt hivatalból vagy írásbeli kérelemre kell kiadni. Az igazolvány kiadása iránti kérelemhez adatváltozás esetén mellékelni kell a megváltozott adatot igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát, kivéve, ha az adat a területi kamara rendelkezésére áll. (6) Az igazolványt a közjegyzı és a közjegyzıjelölt köteles megırizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhetı, biztosítékul nem adható és nem fogadható el (1) 5 Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a közjegyzıi szolgálat megszőnik, a miniszter a közjegyzıi kinevezés érvénytelenségét állapítja meg, vagy a közjegyzıhelyettest és a közjegyzıjelöltet törlik a névjegyzékbıl, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség). Az érvénytelen igazolványt vissza kell vonni. (2) A közjegyzı és a közjegyzıjelölt köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül bejelenteni a területi kamarának, és ezzel egyidejőleg új igazolvány kiállítását kérni. (3) Az igazolványt be kell vonni, ha visszavonták, az igazolvány adataiban változás következett be, vagy ha az igazolvány elveszett, az eltulajdonított igazolvány elıkerült. A bevont igazolványt az országos kamara szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni. 1 Beiktatta: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 1.. Hatályos: I. 1-tıl. 2 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: ugyane rendelet Megállapította: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 31.. Hatályos: X. 1-tıl. Ezt követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 4 Módosította: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (6) a). 5 Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. e).

7 7. oldal (A Ktv ához) 22. (1) 1 A közjegyzı - az 5. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével - a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig köteles a tárgyhónapban elintézett közjegyzıi ügyekrıl - kivéve a fizetési meghagyásos ügyeket, a fizetési meghagyások alapján a végrehajtás elrendelése iránti és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyeket - statisztikai jelentést készíteni és azt aláírásával ellátva a területi kamarához benyújtani. (2) 2 A területi kamara a közjegyzık által benyújtott jelentéseket összesíti, és az összesítést a tárgyhónapot követı hónap 15. napjáig felterjeszti az országos kamarához, amely az országos összesítést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz és a Központi Statisztikai Hivatalhoz továbbítja. HITELES KIADMÁNY, MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE KÖZJEGYZİI OKIRATRÓL, VÉGZÉSRİL 3 (A Ktv ához) 3 22/A. 3 (1) A közjegyzı az általa készített okirat vagy végzés - ideértve a kizárólag elektronikus úton készített közjegyzıi okiratot is - elektronikus hiteles kiadmányáról elektronikus vagy papír alapú hiteles kiadmányt adhat ki. A közjegyzı más közjegyzı által készített papír alapú okiratról vagy végzésrıl papír alapú vagy elektronikus hiteles másolatot, az elektronikus hiteles kiadmányról papír alapú hiteles másolatot adhat ki. (2) A közjegyzıi levéltárban elhelyezett okiratról vagy végzésrıl a levéltáros a hiteles másolatot elektronikus vagy papír alapú formában adhatja ki. 22/B. 3 (1) A közjegyzı az elektronikus levéltárban történı elhelyezéskor vagy azt megelızıen készített elektronikus hiteles kiadmányt - hitelesítési záradék nélkül - hivatali elektronikus aláírásával látja el. Ugyanígy kell eljárni az elektronikus letéti tárban elhelyezett okiratról elektronikus hiteles másolat készítése esetén. (2) Ha a közjegyzı az elektronikus okiratról papír alapú hiteles másolatot, kiadmányt készít, úgy azt hitelesítési záradékkal, aláírásával és hivatali bélyegzıjének lenyomatával látja el. (3) Az elektronikus levéltárban és a letéti tárban tárolt elektronikus okiratról papír alapú hiteles kiadmány, másolat elkészítése esetén a közjegyzı ellenırzi az elektronikus okirat és a papír alapú hiteles kiadmány, másolat képi és tartalmi egyezıségét. (4) Az elektronikus hiteles kiadmány és elektronikus hiteles másolat készítése elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy az adott okiraton történtek-e javítások. (5) A 22/A. -ban és e -ban nem szabályozott, papír alapú okiratról elektronikus úton készített hiteles másolatot hitelesítési záradékkal és a közjegyzı hivatali elektronikus aláírásával kell ellátni. 22/C. 3 A 22/A. -ban és a 22/B. -ban szabályozott elektronikus hiteles másolat kérelemre történı kiadását a hitelesítések nyilvántartó könyvébe kell bevezetni. Az elektronikus hiteles kiadmány kiadását a közjegyzıi ügyek nyilvántartásában annál az ügynél kell feltüntetni, amelyben az adott okirat készült. AZ ELEKTRONIKUS LETÉTI TÁR VEZETÉSE 3 (A Ktv. 171/A. -ához) 3 22/D. 3 (1) Az elektronikus letéti tárban legfeljebb A/4-es mérető okirat hiteles másolata helyezhetı el. (2) A/4-esnél nagyobb mérető okirat esetén annak kicsinyített másolatát kell a letétbe helyezés céljából a közjegyzı részére átadni. Ilyenkor az okirat tartalmának a letéti tárban elhelyezett hiteles másolatból egyértelmően megállapíthatónak kell lennie. (3) Az elektronikus letéti tárba helyezés érdekében a közjegyzı a kérelemben megjelölt okiratról elektronikus másolatot készít, melyet az országos kamara által rendelkezésre bocsátott számítógépes program segítségével elhelyez az elektronikus letéti tárban. (4) Ha a közjegyzı a letéti tárban történı elhelyezést az erre irányuló kérelem benyújtását követıen azonnal nem tudja teljesíteni, az okiratot átveszi és a letevı fél részére errıl elismervényt ad ki. Ilyenkor a letéti tárban történı elhelyezést legkésıbb az okirat átvételét követı munkanapon el kell végezni. 1 Megállapította: 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 40.. Hatályos: VI. 1-tıl. 2 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet Beiktatta: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2.. Hatályos: I. 1-tıl.

8 KÖZJEGYZİI ÜGYVITELI SZABÁLYOK Lezárva: április oldal KÖZJEGYZİI LEVÉLTÁR 1 (A Ktv ához) (1) Az országos kamara a szervezeti és mőködési szabályzatában határozza meg a levéltár irányítását, felügyeletét ellátó, valamint a levéltárban foglalkoztatott személyek feletti munkáltatói jogokat gyakorló kamarai tisztségviselıt vagy kamarai szervet. (2) A levéltár az éves munkáját az országos kamara elnöke által a megelızı év december 15. napjáig jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi. A levéltár éves munkájáról a következı év január 31. napjáig beszámolót készít, amelyet jóváhagyásra terjeszt fel az országos kamara elnökéhez. 23/A. 3 (1) Az országos kamara a levéltár szervezeti egységeként öt területi telephelyet (a továbbiakban: területi levéltár) mőködtet, melyek illetékessége a területi kamarák illetékességi területéhez igazodik. (2) A területi levéltár kezeli a) az érintett területi kamara illetékességi területén mőködı közjegyzık levéltári anyagait, b) az érintett területi kamara levéltári anyagait. (3) Az országos kamara levéltári anyagait a Budapesti Közjegyzıi Kamara levéltári anyagának kezelését végzı területi levéltár kezeli. (4) A levéltár vezetıje az országos kamara elnöke által - a kultúráért felelıs miniszter véleményének kikérése mellett - kinevezett fılevéltáros. (5) Az országos kamara elnöke által kinevezett levéltárosok a területi levéltárakban, a fılevéltáros szakmai irányítása alatt dolgoznak. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (A Ktv ához) (A Ktv ához) Általános ügyviteli szabályok 27. (1) A közjegyzı köteles feltüntetni a hivatalos eljárása során keletkezett iratokon, a levélborítékon az állami címert, a közjegyzı nevét, székhelyét, irodájának címét és telefonszámát. (2) A közjegyzı köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzıjéhez és irataihoz ne férhessen hozzá, ennek érdekében köteles azokat elzárva tartani. (3) 5 A közjegyzı névaláírásának megváltoztatását a területi elnökség csak fontos okból engedélyezheti. (4) 6 Ha a közjegyzı szolgálata megszőnt, ıt áthelyezték, a miniszter a közjegyzıi kinevezés érvénytelenségét állapította meg, az elveszett bélyegzı elıkerült, vagy a közjegyzı a bélyegzı megváltoztatására engedélyt kapott, az addig használt, illetıleg elıkerült bélyegzıt a közjegyzıi irattárban kell elhelyezni. Az elhelyezés elıtt a bélyegzıt olyan bevágással kell érvényteleníteni, amely az azonosíthatóságát nem akadályozza meg. (5)-(7) 7 1 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 11.. Hatályos: I. 1-tıl. 2 Megállapította: 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 60.. Hatályos: I. 1-tıl. 3 Megállapította: 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 60.. Hatályos: I. 1-tıl. A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 60.. Hatálytalan: I. 1-tıl. Lásd: 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 58. (3)-(4). 4 Hatályon kívül helyezte: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. (6). Hatálytalan: X. 1-tıl. 5 Megállapította: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (6). Hatályos: I. 1-tıl. 6 Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. f). 7 Hatályon kívül helyezte: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. (4). Hatálytalan: I. 1-tıl.

9 9. oldal (8) 1 A Ktv a és az egyes közjegyzıi nemperes eljárásokról szóló évi XLV. törvény 36/F. (3) bekezdése szerinti adatellenırzés során a közjegyzı a nyilvántartásokban szereplı adatok beszerzése érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által mőködtetett, a Kormányzati Portálon elérhetı, a bírósági végrehajtók, az ügyvédek és a közjegyzık adatigénylését támogató informatikai keretrendszer (a továbbiakban: JÜB-rendszer) alkalmazásával kitöltött elektronikus adatlap megküldésével keresi meg a Hivatalt. A JÜB-rendszerben a megkeresésre adott választ tartalmazó elektronikus okirat közokiratnak minısül. (9) 2 Ha a közjegyzıi okiratkészítés elıtt vagy az utólagos ellenırzés alapján, a Ktv (6) bekezdése szerint a közremőködés megtagadásának van helye, a közjegyzı a korábban iktatott ügyszámon - törve a következı sorszámmal - a közremőködés megtagadására vonatkozó végzést hoz. (10) 2 A (9) bekezdésben foglalt esetekben a közjegyzı a közjegyzıi ügyek nyilvántartásának megjegyzés rovatában a meghiúsult jelzést tünteti fel. Közjegyzıi ügyek nyilvántartása (1) A közjegyzı köteles a közjegyzıi ügyekrıl nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezetni, amelybe érkezési sorrendben bejegyzi az általa készített közjegyzıi okiratot, és olyan közjegyzıi tanúsítványt, amelyet a 29. (1) bekezdésében szabályozott nyilvántartásba nem kell felvenni. (2) A nyilvántartás a következı adatokat tartalmazza: a) az ügyszámot, b) az érkezés idıpontját, c) a fél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, d) az ügy tárgyát és - ha megállapítható - az értékét, e) annak feltüntetését, hogy az ügyhöz a 30. szerinti bizalmi ırzés kapcsolódik, a bizalmi ırzés értékének megjelölésével. (3) A nyilvántartás a (2) bekezdésben meghatározott adatokon felül megjegyzés rovatot is tartalmaz. (4) A nyilvántartásba be kell jegyezni azokat az adatokat is, amelyek kezelésére a közjegyzıt külön jogszabályok kötelezik. (5) Ha a fél cég vagy egyéb szervezet, a nyilvántartásban a (2) bekezdés c) pontjában foglalt adatok helyett a cég, szervezet elnevezését és székhelyét kell feltüntetni. (6) A hitelesítési ügyeket kivéve a közjegyzı ügyszáma a következı: a közjegyzı székhelyének az országos kamara által megállapított azonosító száma, törve Ü betőjelzéssel, törve az ügy érkezés szerinti számával, törve az érkezés évszámával, valamint a sorszámmal. (7) A közjegyzıi ügyben érkezett utóiratot az eredeti ügy száma alatt kell kezelni. A nyilvántartásban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdıdik, és az ügyek érkezésének megfelelıen folyamatosan növekszik. (8) A személyazonosság ellenırzéséhez szükséges elektronikus megkeresésben az ügyszámot fel kell tüntetni. (9) Az egyes intézkedések, utóiratok folyamatos sorszámot kapnak, melyet az ügyszámhoz törtvonallal kapcsolva, arab számjeggyel kell feltüntetni. Az elsı sorszámot a kezdı irat kapja, a soron következı iratok eggyel magasabb sorszámot kapnak. (10) 5 A tartós helyettes a helyettesítés idıtartamában a helyettesített közjegyzı ügyszámát használva a helyettesített közjegyzı nyilvántartását köteles folyamatosan vezetni. A nyilvántartás megjegyzés rovatában a helyettesítés tényét az ügyszámnál fel kell tüntetni. (11) 6 A közjegyzı a nyilvántartást elektronizált formában vezeti. 1 Beiktatta: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. (6). Módosította: 83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet Beiktatta: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 3.. Hatályos: I. 1-tıl. 3 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 4.. Hatályos: I. 1-tıl. 4 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 4.. Hatályos: I. 1-tıl. Lásd még: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. (3). 5 Beiktatta: 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet 24. (3). Hatályos: III. 7-tıl. Lásd még: 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet 24. (2). 6 Megállapította: 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet 24. (4). Hatályos: VII. 1-tıl.

10 10. oldal Hitelesítések nyilvántartó könyve (1) A közjegyzı a Ktv. rendelkezései szerint záradék formájában kiállított tanúsítványokat a területi kamara által rendszeresített és jóváhagyott papír alapú nyilvántartó könyvbe vagy az országos kamara által jóváhagyott számítógépes nyilvántartásba (a továbbiakban együtt: hitelesítések nyilvántartó könyve) jegyzi be. A hitelesítések nyilvántartó könyvében kell feltüntetni az elektronikus letéti tárban történı elhelyezést, az elhelyezés meghosszabbítását, törlését és a letéti tárból papír alapú vagy elektronikus másolat kiadását is. (2) A közjegyzı a papír alapú és számítógépes nyilvántartási formákat párhuzamosan nem alkalmazhatja. (3) Hitelesítési ügyekben a közjegyzıi ügy száma: a közjegyzı székhelyének azonosító száma, törve H betőjelzéssel, törve az ügy érkezés szerinti számával, és törve az érkezés évszámával. (4) A hitelesítések nyilvántartó könyve a következı adatokat tartalmazza: a) az évente újra kezdıdı folyamatos ügyszámot, b) az ügyintézés idıpontját, c) a fél nevét, lakóhelyét vagy elérhetıségét, d) az ügy tárgyát, e) a személyazonosság megállapításának módját, kivéve a (7) bekezdés a) és b) pontjában foglalt eseteket. (5) A hitelesítések nyilvántartó könyve a (4) bekezdésben meghatározott adatokon felül megjegyzés rovatot is tartalmaz. (6) A hitelesítések nyilvántartó könyvébe be kell jegyezni azokat az adatokat is, amelyek kezelésére a közjegyzıt külön jogszabályok kötelezik. (7) A hitelesítések nyilvántartó könyvében az ügy tárgyát a következık szerint kell feltüntetni: a) másolat hitelesítés, b) közhitelességő nyilvántartás adatainak tanúsítása, c) névaláírás hitelesítés, d) okirat felmutatása, e) fordítás hitelesítés, f) jogi jelentıségő tény tanúsítása, g) elektronikus letéti tárban történı elhelyezés, az elhelyezés meghosszabbítása, törlése, a letéti tárból papír alapú vagy elektronikus másolat kiadása. (8) A névaláírás hitelesítésekor az ügyfél aláírását a megjegyzés rovat tartalmazza. A névaláírás hitelesítési ügyekben az okmány ellenırzés sikertelenségét vagy a hitelesítés más okból történı elmaradását a hitelesítések nyilvántartó könyvének a megjegyzés rovatába meghiúsult bejegyzéssel kell feltüntetni. 29/A. 2 (1) A hitelesítések nyilvántartó könyvében az ügyek 1-es ügyszámmal kezdıdnek és az ügyek érkezésének megfelelıen folyamatosan növekednek. (2) A papír alapú nyilvántartó könyv minden oldalán fel kell tüntetni az évszámot és betelte esetén új nyilvántartó könyvet kell nyitni, melyben a korábbi könyvben szereplı ügyek számozását folytatni kell. (3) A közjegyzı köteles a papír alapú nyilvántartó könyvet megnyitás céljából összefőzve, folyamatos oldalszámmal ellátva, a területi elnökség rendelkezésére bocsátani. (4) A papír alapú nyilvántartó könyvet a területi elnökség nyitja meg. A területi elnökség tagja nyilvántartásba veszi, hogy a közjegyzı részére milyen sorszámú nyilvántartó könyv megnyitására került sor. (5) Az elektronikus úton vezetett nyilvántartó könyv esetén névaláírás hitelesítésnél az ügyfél a program által elkészített, kinyomtatott őrlapot vagy az ahhoz csatolt külön lapot írja alá. A névaláírást követıen a kinyomtatott őrlapot, az aláírást tartalmazó lapot a papír alapú nyilvántartó könyvekre vonatkozó szabályok szerint kell megırizni. (6) A folyamatos oldalszámozással ellátott hitelesítések nyilvántartó könyvét a tárgyévet követı év március hó 31-ig kell összefőzni. (7) A közjegyzı a hitelesítések nyilvántartó könyvét, miután betelt vagy összefőzésre került, az utolsó bejegyzés alatt aláírásával és hivatali bélyegzı lenyomatával ellátva lezárja. (8) A hitelesítések nyilvántartó könyvét annak beteltét követıen át kell adni a területi kamara elnökségének. A területi kamara elnökségének tagja a könyv megvizsgálása után szükség esetén intézkedik az esetleges javítás, pótlás iránt, majd aláírásával ellátva a könyvet visszaadja a közjegyzınek. Ezt követıen a hitelesítések nyilvántartó könyvét a közjegyzı köteles elzártan kezelni. 29/B. 2 (1) Okirat elektronikus hiteles másolatának elektronikus letéti tárban történı elhelyezése, az elhelyezés meghosszabbítása, törlése esetén a hitelesítések nyilvántartó könyvének a 29. (4) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a következı adatokat is: 1 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 5.. Hatályos: I. 1-tıl. 2 Beiktatta: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 6.. Hatályos: I. 1-tıl.

11 11. oldal a) az okirat megnevezését, b) a letétbe helyezés, a meghosszabbítás vagy törlés idıpontját és c) a letétbe helyezés idıtartamát. (2) Ha a fél cég vagy egyéb szervezet, a hitelesítések nyilvántartó könyvében a 29. (4) bekezdés c) pontjában foglalt adatok helyett a cég, szervezet elnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, adószámát és elérhetıségét kell feltüntetni. Ügyvitel a bizalmi ırzési ügyekben 30. (1) 1 A bizalmi ırzési megbízás alapján a közjegyzı az ırizetébe vett értékeket (készpénz, konvertibilis fizetıeszközt, érmét, ékszert, más értéktárgyat, értékpapírt) a saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni. (2) Az értékekrıl pénztárkönyvet, pénztárnaplót és betősoros névmutatót kell vezetni úgy, hogy azokba utólagos bejegyzésre ne legyen lehetıség, az esetleges javítást a közjegyzı aláírásával és bélyegzılenyomatával kell ellátni. (3) 2 A tízezer forintot meghaladó összegő készpénzt hitelintézetnél e célra ügyenként külön létesített számlán (a továbbiakban: bizalmi ırzési számla) kell elhelyezni. 3 Az ennél kisebb pénzösszeget, továbbá az értéktárgyat és értékpapírt a közjegyzı a saját páncélszekrényében vagy hitelintézettıl bérelt széfben ırizheti. Az ırzés helyét és módját a közjegyzıi iratokban fel kell tüntetni. (4) 4 A közjegyzı az ügyfél vagy a területi elnökség felhívására bizonylatokkal köteles igazolni, hogy a bizalmi ırzésre átvett értékek megvannak, ırzésük biztonságos, megfelel a jogszabályoknak és a Magyar Országos Közjegyzıi Kamara iránymutatásának. (5) 5 A közjegyzı szolgálata megszőnésének vagy a közjegyzıi kinevezés érvénytelensége megállapításának idıpontjától, valamint a felfüggesztés ideje alatt [Ktv. 72. (1) bekezdés e) pont, 104. ] a bizalmi ırzésben lévı tárgyakkal, értékekkel és a bizalmi ırzési számlával nem rendelkezhet. (6) 6 A bizalmi ırzési számla nem tartozik a közjegyzı hagyatékához, a közjegyzı halála esetén a számla feletti rendelkezési jog és a számlakövetelés nem száll át a közjegyzı jogutódjára. (7) 6 Az (5)-(6) bekezdésben foglalt esetekben a bizalmi ırzési számla és a bizalmi ırzésben lévı tárgyak feletti rendelkezési jog a közjegyzı állására kirendelt vagy kinevezett közjegyzıt illeti meg, és ıt terheli a bizalmi ırzésbıl következı valamennyi kötelezettség. Pénztárkönyv és pénztárnapló 31. (1) A pénztárkönyvet és a pénztárnaplót folyamatos oldalszámozással ellátott könyv formájában kell vezetni. A pénztárkönyv és a pénztárnapló kivételesen kartoték formájában is vezethetı, ilyenkor a kartonokat a folyamatban lévı és a már befejezett bizalmi ırzési ügyek szerint elkülönítve kell ırizni. A megnyitott kartotékot sorszámmal kell ellátni. A felhasznált sorszámokról sorszámkönyvet kell vezetni. (2) A pénztárkönyv és a pénztárnapló helyett a területi elnökség a számítógépes nyilvántartás használatát is engedélyezheti, ha a titoktartási szabályok megtarthatók. A számítógépes nyilvántartás esetén a havi és éves zárás kinyomtatott lapjait elkülönítve kell ırizni. 32. A pénztárkönyv és a pénztárnapló a következı adatokat tartalmazza: a) tételszám; b) a tétel bevezetésének idıpontja; c) a fél (felek) neve, lakóhelye, az ügylet tárgya, utalással az okirat ügyszámára; d) a bevételek és kiadások összege, a készpénz, a számlakönyvelés és az értéktárgyak szerinti bontásban; e) megjegyzés. 33. (1) A pénztárkönyvben a bevételeket és a kiadásokat a bejegyzések sorrendjében ügyenként elkülönítve kell átvezetni. (2) A megjegyzés rovatot az adott tétel átvételének elismertetésére is fel lehet használni, ilyen esetben az átvevı e rovatban aláírásával igazolja az átvételt. (3) A még elintézetlen ügyeket havonta csak akkor kell lezárni, ha az adott hónapban az adataikban változás történt. 1 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 14. (1). Hatályos: I. 1-tıl. 2 Az elsı mondat szövegét megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 14. (2). A második mondat szövegét módosította: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 36. (3). 3 Helyesbítette: Magyar Közlöny 1999/68. 4 Megállapította: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 14. (3). Hatályos: I. 1-tıl. 5 Beiktatta: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 14. (3). Módosította: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. g). 6 Beiktatta: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 14. (3). Hatályos: I. 1-tıl.

12 12. oldal (4) Ha a közjegyzı az ügyet elintézve, a pénztárkönyvben az utolsó bejegyzés után kettıs vonalat húz, és a befejezést a fél neve mellett piros vonallal jelzi. A naptári év végén a pénztárkönyvet le kell zárni, és a még elintézetlen ügyeket, továbbá az egyenleget át kell vinni a következı évre az új pénztárkönyvbe. 34. (1) 1 A pénztárnapló folyamatos sorszám szerint idırendben és elkülönítve tartalmazza a készpénz, értékpapír vagy értéktárgy tekintetében a tárgyévi valamennyi bevételt és kiadást. A tételszámot a közjegyzıi szolgálat megkezdésekor vagy a naptári év kezdetén 1-gyel kell kezdeni, és az év végéig folytatni kell, kivéve, ha a közjegyzı szolgálat elıbb megszőnik, vagy a miniszter a közjegyzıi kinevezés érvénytelenségét állapítja meg. (2) Az értéktárgyak esetében az azonosítás szempontjából lényeges ismertetı jegyeket is fel kell tüntetni. Értékként a névértéket vagy a becsértéket kell megjelölni; ha egyik sem állapítható meg, az értékrovatba 0 Ft-ot kell írni. (3) Megjegyzésként a pénztárkönyvnek azt az oldalszámát kell feltüntetni, ahol az adott tétel szerepel. (4) A pénztárnaplót minden hó végével le kell zárni, és az így kapott egyenleg összegét a következı hónapra át kell vinni. Névmutató 35. (1) 2 A közjegyzı a nyilvántartásba, valamint a pénztárkönyvbe bevezetett ügyekrıl külön-külön betőrendes névmutatót vezet. A névmutató a fél (felek) nevét és az ügy számát tartalmazza. (2) A bizalmi ırzési ügyekrıl vezetett névmutatóban a pénztárkönyv oldalszámát is fel kell tüntetni. (3) A közjegyzı köteles az elintézetlen bizalmi ırzési ügyeket minden hónap utolsó napjával ellenırizni és írásban rögzíteni, hogy a pénztárkönyv és a pénztárnapló havi egyenlegének összege megegyezik-e. Az ellenırzés során készült számítást meg kell ırizni. Az elektronikus iratok ırzése és selejtezése (1) Az elektronikus dokumentumokat és az azokra vonatkozó nyilvántartásokat oly módon kell ırizni, hogy az kizárja a jogosulatlan hozzáférés, módosítás lehetıségét. (2) Az elektronikus dokumentumot tartalmazó adathordozót zártan, külsı behatásoktól védetten kell tárolni. (3) A nem selejtezhetı adatok megırzését az adathordozó állapota által indokolt idıközönként, átmásolás útján kell biztosítani. Az archiválás ügyviteli szabályai 4 36/A. 4 Ha a tartós helyettes vagy ha a közjegyzı az általa készített okiratokat nem archiválta, a területi kamara erre kijelölt tagja a mulasztás észlelésétıl számított 60 napon belül köteles az archiválási feladatokat elvégezni. Egyéb rendelkezések 37. (1) 5 A közjegyzıi ügyek nyilvántartásának és a hitelesítések nyilvántartó könyvének elektronikus formában történı vezetéséhez szükséges programot az országos kamara bocsátja a közjegyzı rendelkezésére, míg a pénztárkönyvet, a pénztárnaplót és a papír alapú hitelesítések nyilvántartó könyvét a területi kamara záradékolja. A záradék tartalmazza a kiadott nyilvántartó könyv oldalainak számát. A záradékot az elnökség egy tagja aláírja, és a területi kamara bélyegzıjével látja el. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a Ktv. hatálybalépése után elsı alkalommal a megyei bíróság elnöke látja el. 38. A jogszabály, illetıleg a területi elnökség e rendeletben foglaltakon túlmenıen más (adó-, munkaügyi stb.) nyilvántartások vezetését is kötelezıvé teheti /A. 7 A elrendelheti a 28. szerinti nyilvántartás és a 35. (1) bekezdés szerinti nyilvántartási névmutató Magyar Országos Közjegyzıi Kamaránál - az igazságügyi és rendészeti miniszter által jóváhagyott módon és számítógépes program használatával - történı központi vezetését. 1 Módosítva: 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. h) alapján. 2 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 7.. Hatályos: I. 1-tıl. 3 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 8.. Hatályos: I. 1-tıl. 4 Beiktatta: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 9.. Hatályos: I. 1-tıl. 5 Megállapította: 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 10.. Hatályos: I. 1-tıl. 6 Hatályon kívül helyezte: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. (1). Hatálytalan: I. 1-tıl. 7 Beiktatta: 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 15.. Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet , 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 18..

13 13. oldal Hatálybalépés 40. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 1. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez... Közjegyzıi Kamara a pályázó neve: anyja neve: A pályázó születési hely: idı év hó I. személyi adatai jelenlegi foglalkozása:, lakóhelye: munkahelye: A pályázó az állam- és jogtudományi egyetemi oklevél kelte: minısítése: iskolai végzetta jogi szakvizsga idıpontja:, az oklevél száma:, minısítése: II. III. IV. ségére vonatkozó adatok A Ktv a szerinti gyakorlat adatai Eddigi pályájának rövid minısítése * A választ alá kell húzni. 1. Közjegyzıi okiratok 1.1. Ügyleti okiratok száma: a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) száma:, kelte:, a nyelv(ek) megjelölése, minısítése: tudományos fokozat, egyéb a gyakorlat idıtartama a) közjegyzıhelyettesi: b) bírói: c) ügyészi: d) jogtanácsosi: e) korábbi közjegyzıi 1.2. Jegyzıkönyvi tanúsítványok száma: Közjegyzıi okiratok száma összesen: Közjegyzıi okiratkészítés során közremőködés megtagadása: Meghiúsult közjegyzıi okiratok száma: 2. Záradéki tanúsítványok 2.1. Másolat hitelesítése: 2.2. Névaláírás hitelesítése: 2-4. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez 1 5. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez 2 STATISZTIKAI JELENTÉS a... év... hónapjában elintézett ügyekrıl A minısítés összegezése: kiváló jó megfelelı 1 Hatályon kívül helyezte: 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. (1). Hatálytalan: I. 1-tıl. 2 Megállapította: 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1., Melléklet. Hatályos: I. 1-tıl.

14 14. oldal 2.3. Közhitelességő nyilvántartás tanúsítása: 2.4. Okirat felmutatása: 2.5. Elektronikus letéti tár: 2.6. Fordítás hitelesítése: 2.7. Jogi jelentıségő tény tanúsítása: Záradéki tanúsítványok száma összesen: Meghiúsult záradéki tanúsítványok száma: 3. Közjegyzıi nemperes ügyek - kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek 1. Hagyatéki ügy 2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy 3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggı ügy 4. Szakértıi kirendelés 5. Elızetes bizonyítás 6. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 7. Záradéki tanúsítványok készítése során közremőködés megtagadása 8. Gépjármő zálognyilvántartás 9/a. Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 10. Európai fizetési meghagyásos ügy 11. Összesen Az ügyek száma, megoszlása az eljárás idıtartama szerint a b Elızı hónapról folyamatban maradt Folyamatban maradt Érkezett Befejezett Összesen 1 éven túli 2 éven túli 5 éven túli Jogerıre emelkedett nemperes ügyek/végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyásos ügyek száma Az adott hónapban érkezett fellebbezések száma Fel nem terjesztett fellebbezések A másodfokú bíróságról visszaérkezett ügyekben hozott határozatok: Felterjesztett Intézkedést igénylı Visszavonás Elutasítás Helybenhagyás Hat. kívül helyezés, új eljárás Megváltoztatás Meghiúsult ügyek száma Az európai fizetési meghagyásos ügyekben érkezett ellentmondások száma

15 15. oldal A befejezett ügyekben az eljárás 0-3 hónap 3-6 hónap 6-12 hónap 1 év felett 2 év felett * A kezdıirat érkezésétıl a befejezésig eltelt idı. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve. 4. Végrehajtás elrendelése iránti ügyek - kivéve fizetési meghagyásos ügyek és fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyek Az eljárás tárgya Elızı hónapról folyamatban maradt ügyek száma Az érkezett ügyek ebbıl új ügyként érkezett száma összesen újra megindult ebbıl európai fizetési meghagyás végrehajtás elrendelése iránti ügyek A befejezett ügyek befejezés módja végrehajtási lap száma összesen A hónap végén folyamatban maradt ügyek száma végrehajtási záradék megtagadás elutasítás megszüntetés egyéb (pl. tanúsítvány európai fizetési meghagyásos ügyekben) Az ügyekbıl megyei bírósági végrehajtónak átadva önálló bírósági A fıkövetelés összege az érkezett végrehajtási kérelmekben összesen (Ft)* A fıkövetelés összege az elrendelt végrehajtási ügyekben (Ft)* Pénzkövetelés A fıkövetelés összege a megyei bírósági végrehajtónak átadott ügyekben (Ft)* A fıkövetelés összege az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben (Ft)* Meghatározott cselekmény Összesen * Azokban az esetekben, amelyeknél egyidejőleg vannak folyamatban az egyetemleges felelıs adóstársak elleni végrehajtások, a pénzkövetelést csak egy alkalommal kell feltüntetni.

16 16. oldal Tartalomjegyzék 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 1 a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1 (A Ktv. 9. -ához) 1 (A Ktv ához) 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE 1 (A Ktv ához) 1 (A Ktv ához) 2 (A Ktv ához) 4 (A Ktv ához) 4 KÖZJEGYZİJELÖLT ÉS A KÖZJEGYZİHELYETTES 4 (A Ktv ához) 4 (A Ktv ához) 4 A KÖZJEGYZİI IRODA 5 (A Ktv /F. -ához) 5 A KÖZJEGYZİ HELYETTESÍTÉSE 5 (A Ktv ához) 5 (A Ktv ához) 5 (A Ktv ához) 5 (A Ktv ához) 5 A KÖZJEGYZİI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI 6 (A Ktv ához) 6 (A Ktv ához) 7 HITELES KIADMÁNY, MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE KÖZJEGYZİI OKIRATRÓL, VÉGZÉSRİL 7 (A Ktv ához) 7 AZ ELEKTRONIKUS LETÉTI TÁR VEZETÉSE 7 (A Ktv. 171/A. -ához) 7 KÖZJEGYZİI LEVÉLTÁR 8 (A Ktv ához) 8 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 8 (A Ktv ához) 8 KÖZJEGYZİI ÜGYVITELI SZABÁLYOK 8 (A Ktv ához) 8 Általános ügyviteli szabályok 8 Közjegyzıi ügyek nyilvántartása 9 Hitelesítések nyilvántartó könyve 10 Ügyvitel a bizalmi ırzési ügyekben 11 Pénztárkönyv és pénztárnapló 11 Névmutató 12 Az elektronikus iratok ırzése és selejtezése 12 Az archiválás ügyviteli szabályai 12 Egyéb rendelkezések 12 Hatálybalépés számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez 13 STATISZTIKAI JELENTÉS 13

62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. oldal 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. i) pontjában, a 60. vonatkozásában

Részletesebben

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE 1. A bírósági iroda 3. A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati iroda (a továbbiakban: iroda) kezeli, melyet az irodavezető vezet. Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2010. évi XXXVIII. törvény. a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról I. FEJEZET ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az ember halálával bekövetkez ő hagyatékátszállást - az örökösként

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben