Pénzkezelési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzkezelési szabályzat"

Átírás

1 Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012. /2012. /2012. szám alatt.

2 Nemesvámos Község Önkormányzata, Veszprémfajsz Község Önkormányzata, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda mint államháztartási szervek (a továbbiakban: költségvetési szerv) egységes pénzkezelési szabályzatát a következők szerint határozom meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat a költségvetési szerv pénzeszközeinek (számlapénz, készpénz, csekkek, elektronikus pénzeszközök) kezelésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. A szabályzat elkészítésének célja a Számviteli törvény előírásainak eleget téve, a költségvetési szerv sajátosságaihoz, adottságaihoz, körülményeihez igazodva szabályok, előírások, módszerek meghatározása, amellyel a pénzkezelés a költségvetési szervnél megfelelően szervezett és ellenőrizhető legyen. A Pénzkezelési szabályzat kialakításánál figyelembe veendő jogszabályok évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Szt.), évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban Áht.), 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.), 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban Áhsz.), 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, 20/2004. (IV.21.) PM rendelet az elektronikus számláról, évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről, évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.), évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek Az Áht a értelmében törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A pénzforgalom lebonyolítása során a pénzforgalmi számlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni. A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 1. oldal, összesen: 27

3 Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, az alábbi fizetési módok alkalmazhatók: Pénzforgalmi számlák közötti fizetések: - átutalás, egyszerű átutalás, csoportos átutalás, rendszeres átutalás, kártyával kezdeményezett átutalás, hatósági átutalás és átutalási végzés, - beszedés, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés, csekkbeszedés, csoportos beszedés, határidős beszedés okmányos beszedés, - okmányos meghitelezés (akkreditív) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: - pénzforgalmi kártya, - elektronikus pénzeszköz, - csekk, Készpénzfizetés teljesíthető: - a pénzeszköz közvetlen átadásával, - a jogosult pénzforgalmi számlájára készpénzben teljesített befizetéssel: hitelintézet pénztáránál, bankjegykiadó automatánál, postai készpénz-átutalási megbízással, POS terminálon, - a jogosult részére pénzforgalmi számláról történő kifizetéssel: hitelintézet pénztáránál, bankjegykiadó automatánál, készpénzfelvételi utalvánnyal, kifizetési utalvánnyal történő kiutalással postai úton, POS terminálon, csekkel, pénzforgalmi betétkönyv útján - készpénzátutalással, - belföldi postautalvánnyal. A fizetés módját a kötelezettségvállalás dokumentumában (visszaigazolt rendelés, szerződés, stb.) előírtak szerint kell alkalmazni. A pénzbeli személyi juttatások kifizetése a csoportos átutalási rendszerben történik. 2. oldal, összesen: 27

4 A személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a számfejtőhely feladása alapján (nettó finanszírozás) a Kincstár teljesíti az önkormányzatot megillető normatív támogatás terhére. A bevételek átutalással, készpénzbefizetéssel érkeznek a bankszámlára. A készpénzbefizetéshez átutalási postautalvány vagy az önkormányzat által nyomdai úton előállított készpénz átutalási megbízás használható. A befizetések azonosíthatósága érdekében csak olyan készpénz átutalási megbízás adható ki a befizetőnek, amelyen előzetesen feltüntették a befizetés jogcímét és a befizető azonosítót (ügyfélszám, számlaszám stb.) A kiadások megalapozottságát a hatályos jogszabályok, valamint az önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés szabályzatának vonatkozó előírásai betartásával az utalványozási folyamatra vonatkozó előírásai betartásával szakmai teljesítésigazolással ellátott, érvényesített, ellenjegyzett és utalványozott utalványrendelettel ellátott alapbizonylattal kell igazolni. II. PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK A költségvetési szerv az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában részletezett feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat - hitelintézetekkel, - egyéb pénzforgalmi számlákon, valamint - kincstári kártyával, - csekken, - elektronikus pénzeszközzel, - készpénzben bonyolíthatja le. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése A költségvetés gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat önkormányzatonként és költségvetési szervenként önálló költségvetési számlákon kell lebonyolítani. A helyi önkormányzatok képviselő-testülete szabadon választhatja meg számlavezető pénzintézetét. A számlavezető hitelintézet: a Kinizsi Bank Zrt. A választott számlavezető hitelintézet a képviselő testület döntése alapján, a hónap első napjával változtatható meg. A fizetési számla megnyitásáról, megszüntetéséről 5 napon belül tájékoztatni kell a Magyar Államkincstár területi Igazgatóságát, mely értesítés határidőre történő elküldéséért a gazdasági vezető a felelős. Az Önkormányzatok és intézményeik pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számlák megnevezését és számát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. oldal, összesen: 27

5 A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot a költségvetési szerv vezetője aláírás-bejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni. Minden számlához külön aláírás-bejelentőt kell benyújtani. A bankszámlák feletti rendelkezési jogot és kötelezettséget a bankszámla szerződések tartalmazzák. Önkormányzatok esetén a polgármester, nemzetiségi önkormányzat esetén a nemzetiségi önkormányzat elnöke, költségvetési szervek esetén a költségvetési szerv vezetője, illetve az általuk írásban megbízott személyek a joggyakorlók. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a megbízások aláírásával, illetve a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződések aláírására a polgármester és a körjegyző együttesen jogosult. A számlákhoz kapcsolódó aláírásra jogosultak nyilvántartását a körjegyzőség vezeti a 2.sz.melléklet szerinti formában. Amennyiben a pénzforgalmi számlák rendelkezési jogosultságra kijelölt személyekben valamely ok miatt változás következik be, a számlavezető hitelintézethez új aláírásbejelentő címpéldányt kell benyújtani. A bejelentett aláírások a számlaszám megszűnéséig, vagy az új aláírások bejelentéséig érvényesek. Az aláírók aláírás mintájának és az aláírói címpéldány eljuttatása a számlavezető hitelintézethez a gazdasági vezető feladatát képezi. A számlavezető intézet a pénzforgalmi számlákon történő jóváírásokról terhelésekről, a számlák egyenlegéről számlakivonatot, értesítőt küld. A pénzforgalom könyvelési és egyeztetési rendjét a vonatkozó Szt., az Áhsz. és a költségvetési szerv számviteli politikája és számlarendje szabályozza. A helyi önkormányzat költségvetési elszámolási- és alszámlákat meghatározott kivételekkel egy belföldi hitelintézetnél vagy a Magyar Államkincstárban nyithat. A helyi és helyi nemzetiségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit csak az önkormányzat által meghatározott hitelintézetben nyitott bankszámlán kezelheti, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat. A helyi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit a belföldi hitelintézetnél vezetett fizetési számlához kapcsolódó alszámlán betétként lekötheti. Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlák A helyi önkormányzat a fizetési számlájához kapcsolódóan a következő alszámlákkal rendelkezhet: - az állami tulajdonból az önkormányzatok tulajdonába került lakóépületek, illetve lakások elidegenítéséből származó bevételek elkülönítésére, - háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, - fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, - a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére, 4. oldal, összesen: 27

6 - a fedezet biztosításra történő elkülönítésére, - helyi önkormányzat rövid lejáratú betétei elkülönítésére, - helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési számlát, a gépjárműadó befizetésre gépjárműadó beszedési számlát, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék befizetési számlát, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési számlát, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési számlát, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési számlát, - köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolási számlát, - önkormányzati környezetvédelmi alap pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámla, - egyéb, meghatározott célú pénzeszköz elkülönítésére, - programként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódóan a következő alszámlákkal rendelkezhet: - a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére, - a fedezet biztosításra történő elkülönítésére, helyi önkormányzat rövid lejáratú betétei elkülönítésére, - egyéb, meghatározott célú pénzeszköz elkülönítésére, - programként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla, - letéti számla, - devizaszámla. A helyi és nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a fizetési számláján kívül a következő bankszámlákkal rendelkezhet: - a dolgozói lakásépítés támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási számla, - külföldi támogatás, segély fogadására devizaszámla, - letéti számla. A helyi önkormányzatok az előzőekben felsorolt számlákon kívül a nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására a következő számlákat vezetheti: - társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számlát, - az önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és túlnyomórészt nem önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására lebonyolítási számlát, - közigazgatási, hatósági eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére illetékbeszedési számlát, - más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások kizárólag az önkormányzatot megillető köztartozások kivételével befizetésére idegen bevételek elszámolási számlát, - letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 5. oldal, összesen: 27

7 - devizaszámlát. Pénzkezelési szabályzat A nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására a körjegyzőség gazdasági szervezete nyilvántartást vezet. Az átutalások elektronikusan az ELEKTRA rendszer használatával kerülnek teljesítésre. Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés és a számlavezető üzletszabályzata, valamint tájékoztatója tartalmazza. A titkosított jelszavakat ismerő kijelölt dolgozó az összegeket és a tételszám után adja meg a jelszót a banki kapcsolathoz. Ezek után a titkosított jelszavakkal a fájlt aláírja és a csomag utalását elindítja. Házipénztár 1. A házipénztár funkciója III. KÉSZPÉNZKEZELÉS ÉS KÉSZPÉNZFORGALOM SZABÁLYAI A házipénztárban kell kezelni: az intézmény működéséhez szükséges készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket, az értékpapírokat (részvény, kötvény, stb.), szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, egyéb értékeket (pl. étkezési utalvány, postai bélyeg, stb.). A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét és egyéb értékét csak a Polgármester, Körjegyző írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. Ezeket elkülönítetten, átadás-átvételi bizonylattal őrzés engedélyezve megjegyzéssel és az átvevő, átadó aláírásával ellátva kell kezelni és külön nyilvántartásban rögzíteni. 2. A házipénztár elhelyezése A házipénztár az intézmény működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség része. A pénzügyi csoport elhelyezésére szolgáló irodahelyiség szolgál a pénztár céljaira. A készpénz és a pénztárban kezelt értékek tárolása trezorban, azon belül pénztárankénti lemezkazettában történik. A pénztárhelyiség elhagyása esetén a trezort köteles a pénztáros bezárni. A házipénztár védelme a munkaidőn kívül az épület riasztó rendszerével védett. 6. oldal, összesen: 27

8 A házipénztárban a következő pénztárak kezelése történik: 1. Nemesvámos Község Önkormányzata 2. Veszprémfajsz Község Önkormányzata 3. Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége 4. Veszprémfajsz Község Nemet Nemzetiségi Önkormányzata Az önállóan működő költségvetési szervek önálló házipénztár helyett rovatos elszámolású ellátmány felhasználást végeznek. A pénzkezelés biztonsága miatt egyszerre két pénztár lemezkazettája nyitva nem lehet. A pénztáros ki és befizetéseket csak a pénztári órák alatt teljesíthet. Rendkívüli ki és befizetésekre a körjegyző engedélyével kerülhet sor pénztári nyitva tartáson kívül. Az élelmezési térítési díjak beszedésére az iskolában illetve az óvodában kerül sor, ezeket az összegeket a beszedés napján a hivatalos pénztári nyitva tartáson kívüli napokon is be lehet fizetni, ezek rendkívüli befizetésnek minősülnek. 3. Pénztári nyitva tartás rendje A pénztár hétfőn órától 15 óráig, szerdán órától óráig tart nyitva. A pénztári órákról a pénztárhelyiség ajtaján tájékoztatást kell kifüggeszteni, valamint az érvényesítésre, ellenjegyzésre, utalványozásra jogosultak, a pénztáros és a pénztárellenőr nevét, aláírást. A változásokat az ügyfél tájékoztatón folyamatosan át kell vezetni. 4. A kulcsok kezelése és nyilvántartása A házipénztár védelmét biztosító trezor és a lemezkazetta kulcsának eredeti példányát a pénztáros kezeli. A kulcsok másolatát (tartalék kulcsokat) lezárt borítékban, elzárt szekrényben vagy fiókban kell őrizni. A lezárt borítékot a pénztárosnak a ragasztásnál (átfedően) alá kell írni és lepecsételni. A tartalékkulcsok kezeléséért, őrzéséért a körjegyző a felelős. A másolati kulcsokat tartalmazó lezárt és lepecsételt borítékot évenként a boríték felbontásával és hitelességét kipróbálással ellenőrizni kell. Az ellenőrzéséért a pénztáros a felelős. Az ellenőrzést követően a boríték lezárást és lepecsételést az előírt eljárásnak megfelelően el kell végezni. A pénztáros munkahelyéről bármely ok miatti - távolmaradásakor köteles a nála levő kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban helyettesének eljuttatni. A kulcsokat kezelő személyekről, a másolatok őrzéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros felelős. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: a kulcs átvevőjének a nevét, 7. oldal, összesen: 27

9 az átvétel idejét, az átvétel okát, (pl. munkakör betöltés, helyettesítés, stb.), az átvevő sajátkezű aláírását. 5. A pénz valódiságának ellenőrzése A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt (HUF) fogadhat el a befizetőtől és kifizetést is csak ebben a pénznemben teljesíthet. Nem fogadható el hiányos, megrongálódott, megcsonkított bankjegy, pénzérme. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következő előírások megtartásával kell végezni: a valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy, amely a mechanikai hibáktól mentes. pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon meghamísított forgalmi pénzérme. nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható (befizethető). A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetővel tisztázni a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az ilyen eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a befizető nevét, címét és személyi igazolványának számát. A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzőkönyvvel együtt az MNB-ba be kell szállítani. Az intézkedést a pénztár-jelentésben is fel kell tüntetni. A pénzkezelés személyi feltételei A költségvetési szerv készpénzkezelését, a házipénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági vezető köteles biztosítani: - pénztáros, - pénztáros helyettesek, - pénztárellenőr, - pénztárellenőr helyettes, - érvényesítők (számfejtők), - utalványozók, - ellenjegyzők. Az egyes munkakörök kialakításánál az összeférhetetlenségi szabályok a következők: 8. oldal, összesen: 27

10 - egy munkanapon nem lehet azonos személy az utalványozó és az ellenjegyző, érvényesítő (számfejtő) és a pénztárellenőr. - az érvényesítő és a pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy. - a felsorolt munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. Ezt a megbízást a gazdasági szervezet vezetőjének kell kiadni. - a megbízás egy példányát a feladattal megbízott személy részére kell átadni, egy példányát pedig a gazdasági szervezetnél kell megőrizni. - nem szabad megbízni a pénztárost a pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár és pénzforgalmi számla-forgalom könyvelésével, a pénztárban tárolt idegen pénzek és értékek feletti rendelkezési joggal, - pénz és értékkezeléssel csak erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező, büntetetlen előéletű dolgozó bízható meg, - összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akik a pénztárosnak és helyettesének a Ptk. által meghatározott közeli hozzátartozói. Két vagy több személy egy időpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. Pénztáros feladata, felelőssége A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli. A pénztáros munkakörének elfogadásakor (kinevezésekor, megbízásakor) 3 példányban készített írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelősséggel kezeli (1. példányt a gazdasági vezetőnek kell megőrizni, 2. példányt a pénztárosnak, a 3. példány a munkaügyi nyilvántartások mellékletét képezi), melyet a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmaz. A készpénzen kívül a pénztáros kezeli - a készpénzfelvételi utalványt, - a pénztárjelentést, - a bevételi- és kiadási pénztárbizonylatokat. - őrzi a pénztárban elhelyezett értékeket. A pénztáros nem láthat el a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen teendőket. A pénztáros feladatai: a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzéséről, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, 9. oldal, összesen: 27

11 a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok őrzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, az üzleti (üzemi) titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése, a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása, meghatározott nyilvántartások (előleg-nyilvántartások, kulcsnyilvántartás stb.) vezetése, a pénztári órákban köteles a pénztárban tartózkodni, pénztári kifizetéseket csak igazolt és utalványozott bizonylatokkal eszközölhet. Pénztáros helyettesének feladata, felelőssége A pénztárost távolléte esetén a pénztáros helyettes helyettesíti. A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztáros helyettesének felelősségi nyilatkozatot kell tenni, melyet a szabályzat 4. sz. melléklete tartalmaz. A nyilatkozat megőrzési rendje azonos a pénztároséval. A pénztár átadásnál jelen kell lennie: - az átadónak (pénztárosnak, vagy akadályoztatása esetén a közvetlen vezetőjének), - az átvevő pénztáros helyettesnek, - a pénztárellenőrnek. A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénzen kívül a kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni az 5.sz.melléklet mintája szerint, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek aláírni. A jegyzőkönyvek év elejétől folyamatosan sorszámozni kell. A jegyzőkönyvekről és a kulcsok átadásáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. Azonos módon kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztáros valamilyen ok miatt nem jelenik meg munkahelyén. A pénztáros helyett ekkor a gazdasági vezető által kijelölt személy írja alá a jegyzőkönyvet, mint hitelesítő. A pénztárellenőr feladata A pénztárellenőr feladata: - a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint - a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzése, - a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) ellenőrzése. 10. oldal, összesen: 27

12 A pénztárellenőrnek vizsgálni kell, hogy: - a kiállított pénztári bizonylatokat alakilag (helyes bizonylat, szükséges adatokat kitöltötték-e) és tartalmilag. - meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték-e az alapbizonylatokat, és az arra jogosult által megtörtént-e az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés. - a bizonylatok és mellékletek szám szerint fellelhetők-e, azok darabszámát rögzítették-e. A pénztárjelentést a napi vagy időszaki pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és alapbizonylatok meg vannak-e. Ellenőrizni kell továbbá a kimutatott pénzkészlet helyességét és meglétét, a záró egyenleggel való egyezőségét. A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit és a pénztárjelentéseket. Amennyiben a pénztárellenőr a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytanságot, vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a szabálytalanságot előidéző dolgozóval alá kell íratni. A jegyzőkönyvet a gazdasági vezetőnek kell átadni. A pénztárellenőri megbízást a 6.sz.melléklet szerinti formában a körjegyző adja ki. A házipénztár működése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje 1. A házipénztár pénzellátása A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, bankszámláról történő készpénz felvételből történik. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetések összegéről. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét, összeállítja a címletjegyzéket, az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, 11. oldal, összesen: 27

13 gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. 2. Készpénzfelvétel bankszámláról készpénzfelvételi utalvánnyal A házipénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele a szigorú számadásúnak minősített készpénz felvételi utalvánnyal történik. Az utalványt a terhelendő számla felett rendelkezésre jogosultaknak kell aláírni. A készpénz felvételi utalványt aláírás után át kell adni annak a személynek, akit megbíztak a pénz szállításával a hitelintézet és a költségvetési szerv között. Az utalvány átvételét a szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartásában aláírásával kell igazolnia az átvevőnek. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen. A kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve. A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tőszelvényekkel együtt meg kell őrizni. A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat a sorszámok emelkedő sorrendjében kell felhasználni. Készpénz befizetése bankszámlára a számlavezető hitelintézet pénztárainál fizethető be. 3. A házipénztár készpénz kerete A házipénztár záró pénzállomány keretének megállapításánál nem kell figyelembe venni a munkabérek és az azzal azonos elbírálás alá tartozó összegek kifizetésének teljesítéséhez az előző napon felvett és a következő munkanapon kifizetésre kerülő összeget, valamint a készpénz letétek összegét. Nemesvámos Község Önkormányzata készpénzkészlete napi keretösszege Ft, Veszprémfajsz Község Önkormányzatáé Ft, a Német Nemzetiségi Önkormányzaté Ft, a körjegyzőségé Ft. Az önállóan működő intézmények közül a Petőfi Sándor Általános Iskola a legszükségesebb készpénzben történő beszerzések fedezetére Ft összegű, míg a Napköziotthonos Óvoda Ft ellátmányt kapn, mellyel rovatelszámolás alapján számolnak el. A felvett ellátmányról és annak elszámolásáról a pénztáros kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylatot állít ki, annak forgalmáról vezeti az időszakos pénztárjelentést. 12. oldal, összesen: 27

14 A gyermekétkeztetésért járó térítési díjakat az önállóan működő intézmények minden hónap 10-éig szedik be és fizetik be a házipénztárba. Ezen befizetéseket a beszedés napján vagy az azt követő napon be kell fizetni a költségvetési szerv házipénztárába. A pénztár az átlagot meghaladó összeget aznap köteles befizetni a bankszámlára. 4. A pénzszállítás szabályai A pénz szállításának megszervezése a pénztáros feladata. Munkaidő utáni pénzszállításnál gondoskodnia kell az átvétel megszervezéséről is. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelőssége az átvételtől az átadás időpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart. Az ,- Ft feletti összeg pénztárban történő elhelyezésénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. A készpénz szállítása minden esetben csak korszerű, jelzést adó pénzszállító táskában történhet a szállított pénzösszeg nagyságától függően: ,- Ft-ot meg nem haladó összegnél1 fő pénzszállító, ,- és ,- Ft közötti összegnél pénzszállító táska, 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő, ,- és ,- Ft közötti összegnél pénzszállító táska, 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, ,- és ,- Ft közötti összegnél pénzszállító táska, gépkocsi, 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, ,- Ft felett 1 fő pénzszállító, 2 fő kísérő, közülük 1 fő fegyveres, gépkocsi. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénztárosnak átadniuk. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a házipénztárba. 5. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványokat, illetve számítógéppel előállított bizonylatot kell alkalmazni. A készpénzforgalom lebonyolításához minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani, mely alapesetben számítógépes program segítségével történik, a TATIGAZD program keretén belül. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében a program folyamatos sorszámozását vizsgálni kell. Használatba vétel előtt a nyomtatványtömböket hitelesíteni kell a pénztár ellenőrnek. 13. oldal, összesen: 27

15 A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok, tehát azokat ennek megfelelően nyilván kell tartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat. Alapbizonylat a számla, készpénzjegyzék, a bérjegyzék, az útiköltség-elszámolás, ki- vagy befizetéseket elrendelő utalvány, stb. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell (stornó jelzéssel) és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi példányát) meg kell őrizni. Ha a hiba észlelése utalványozás után történik (nem kifizetés közben), stornózni, javítani nem lehet, ellentétes könyvelési tétellel kell helyesbíteni. A pénztári bevételek bizonylatolása A házipénztári befizetésekről - a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően - bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, mely a számítógépes program segítségével történik, a TATIGAZD program keretén belül. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló helyen hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében a program folyamatos sorszámozását vizsgálni kell. A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni: a bizonylatot kiállítónak, az utalványozást, ellenőrzést végzőnek, és a könyvelőnek. A bevételi pénztárbizonylatot három példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelés bizonylata, ehhez kell csatolni a pénztári alapbizonylatokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat Melléklet rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második példány a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. A harmadik példány őrzésre kerül szigorú számadással. A pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésről az alapbizonylatokkal egyezően - Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot értelemszerűen azonos módon kell kiállítani a Bevételi pénztár-bizonylattal. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból 14. oldal, összesen: 27

16 összegeket. A pénztáros utalványozás nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (ún. bon) alapján kifizetést nem teljesíthet. A pénztárosnak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. A munkabér kifizetése a dolgozók részére általában bankszámlára történő átutalással történik. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. A pénzfelvétel igazolása az átvevő aláírásával a pénztári alapokmányon történik. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával a pénztári alapokmányon történik. A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak (kifizető) alá kell írnia. A bizonylatot kiállító, utalványozó, ellenőrző és könyvelő, ill. ellenőrzést végző és könyvelő szintén köteles feladata végrehajtásának igazolásául a kiadási pénztárbizonylatot aláírni. A kiadási pénztárbizonylatot két példányban állítja ki a program. Az első példány a könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat Melléklet rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második példány őrzésre kerül szigorú számadással. Pénztári jelentés, pénztár zárása A pénztári ki- és befizetéseket idősorrendben a program feljegyzi és a pénztár zárásakor Időszaki pénztárjelentés -t készít. A pénztárjelentésnek tartalmaznia kell: a befizetések és kifizetések hivatkozási sorszámát a pénztárbizonylat alapján, a gazdasági esemény rövid jogcímét (főkönyvi számot), a befizetett, illetve kifizetett összeget. A pénztáros pénztárzárlatot dekádonként köteles készíteni. Pénztárzárlatot kell készíteni ezen kívül, ha a pénztárost helyettesíteni kell, vagy beosztásából a pénztáros távozik. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárban kezelt pénzt, értéket, bizonylatokat és a nyilvántartásokat a helyettesnek át kell adni. Az 15. oldal, összesen: 27

17 átvétel alkalmával az átvevőnek meg kell győződnie az elszámolások helyességéről. A pénztárzárlatnál jelen kell lennie az átadónak, átvevőnek és a pénztárellenőrnek. Ha az átadásnál az átadó bármely ok miatt nem tud jelen lenni, akkor az átadó helyett a körjegyzőnek vagy a körjegyző által kijelölt dolgozónak kell jelen lenni. A pénztárjelentést 2 példányban kell készíteni, melyből az első példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére kell átadni, a második példány a pénztáros őrzi szigorú számadással. A pénztárzárás során: meg kell állapítani a pénztárban levő készpénz-állományt címletenkénti részletezésben, meg kell állapítani a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások időszaki végösszegét, az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár feljegyzései szerinti egyenleget, egyeztetni kell a megállapított egyenleget és a tényleges készpénzállományt, az egyeztetés során megállapított eltérést még a megállapítás napján fel kell deríteni, és az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő személyeknek alá kell írni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elő kell írni. 6. A pénzkezelés során a kerekítés szabályai: A forintban készpénzzel bankjegy vagy érme átadásával történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni: - a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; - a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; - az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; - a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; A kerekítési különbözetek összegét egyéb bevételként, illetve egyéb kiadásként kell elszámolni. A kerekítés összegét bizonylatokhoz kapcsolódóan kell kiadási illetve bevételi bizonylaton elszámolni. 7.. Előleg kifizetésének rendje Az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) annak felvételétől - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72. (4) bekezdés c) pontja alapján 30 napot meg nem haladó időtartamon belül el kell számolni. Amennyiben az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 napon belül nem számol el, úgy őt a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72 -a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem adója terheli. 16. oldal, összesen: 27

18 A polgármester, vagy a körjegyző engedélye alapján a dolgozók esetenként szabályszerű utalványozás alapján határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a pénztárból előleget vehetnek fel. Az elszámolási határidő 30 napot meghaladó nem lehet. Az előleg felvétele a B /V.r.sz. készpénzigénylés elszámolása elnevezésű nyomtatványon történik. Elszámolásra a program keretében készült pénztárbizonylaton, üzemanyag beszerzésre adott előleg esetén az útnyilvántartás alapján történik. Készpénzt a pénztáros elszámolásra csak a következő célokra adhat ki: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre, üzemanyag vásárlásra, kisebb összegű kiadásokra (reprezentáció, postaköltség stb.) Kivételesen indokolt esetben a polgármester, vagy a jegyző adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására. Elszámolásra pénzt kiadni csak személyre szólóan, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és az erre jogosult személyek utalványozása alapján szabad. A pénztáros az elszámolásra kiadott összegekről a pénztárprogram által előállított nyilvántartást köteles vezetni. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek a pénztár pénztárkeretét nem terhelik. Elszámolásra pénzt kiadni csak személyre szólóan, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és az erre jogosult személyek utalványozása alapján szabad. A pénztáros az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást köteles vezetni. Az elszámolásra kiadott összeg a rendszeres és jelen szabályzatban rögzített esetektől eltekintve, nem haladhatja meg a cél eléréséhez szükséges mértéket. Az elszámolásra kiadott előlegek, illetve az ellátmányt kezelő pénztárak ellátmány felvételéhez a bizonylatot kell kiállítani. Az előleget, ellátmányt csak az erre jogosultak utalványozása, ellenjegyzése alapján szabad kifizetni. A nyomtatványon fel kell tüntetni az összeg felvételére jogosult nevét, a felvétel jogcímét és az elszámolás határidejét. A könyvből kitépett első példányra fel kell jegyezni az igényelt összeg kifizetését tanúsító pénztárbizonylat számát, majd annak mellékletéként, mint alapbizonylatot kell megőrizni. Ha az igénylést nem teljesítik, a nyomtatvány első példányát vissza kell küldeni az igénylő szervezeti egységhez és a tömbben maradt tőpéldányhoz tűzve Rontott -ként kell megőrizni. A felvett útielőleggel a kiküldetés befejeztével, de legkésőbb a kiküldetési rendelvényen megjelölt határidőig el kell számolni, mely időpont maximum 30 nappal haladhatja meg a kiküldetés befejezési időpontját. Ha a kiküldetés nem valósul meg, az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha az elszámolásra kötelezett az előírt határidőre a felvett összeggel nem számol el, akkor azt a pénztáros köteles a gazdasági vezető részére jelenteni. Amennyiben a 17. oldal, összesen: 27

19 gazdasági vezető felszólítása is eredménytelen, akkor a költségvetési szerv vezetőjének kell jelentést tenni. Üzemanyag vásárlásra egyénileg vehető fel készpénz előleg. Az egyénileg igényelhető üzemanyag előleg nyomtatványon fel kell tüntetni a gépjárművezető nevét, a gépkocsi rendszámát, a várható kilométer-teljesítményt és az elszámolás határidejét. Ha a gépjármű(vek) teljesítménye hónapról hónapra változik, az üzemanyag előleg nyomtatványon fel kell tüntetni a várható teljesítményt, és a felvehető előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani. Ugyanazon személy részére újabb előleget csak akkor lehet folyósítani, ha a korábban felvett előleggel már elszámolt. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet. A felhasznált előlegek házipénztárba történő befizetése utalványrendelettel történik (ettől eltérő a belföldi kiküldetés elszámolása). A nyomtatványt, mint bevételi pénztárbizonylat alapbizonylatát az érvényesítő (számfejtő), az ellenőr (ellenjegyző), az utalványozó és a könyvelés során a könyvelő írja alá. 1. Pénz és értékcikkek tárolása IV. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE A pénztárban elkülönítetten kell tárolni az alábbi értékeket: a belföldi fizetőeszközöket címletenként, a külföldi fizetőeszközöket (valuta) valutanemenként, címletenként, az értékeket, a letéteket, az értékpapírokat, a csekkeket, a csekk kártyákat, a hitelkártyákat, a hitelleveleket, a szigorú számadású bizonylatokat. 2. Értékpapírok kezelése, nyilvántartása A pénztárban kell elhelyezni, őrizni és nyilvántartani a szervet tulajdonát képező értékpapírokat. Az értékpapírok állományában bekövetkezett változást minden esetben dokumentálni kell. Az értékpapír állományának növekedése esetén (bevételezéskor) bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi pénztárbizonylat borítóján jól látható módon fel kell tüntetni az ÉRTÉKPAPÍR megnevezést, hogy az elkülöníthető legyen a pénz bevételezésére szolgáló bizonylatoktól. Az értékpapír bevételezéséről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyből: - első példányát a könyvelés közvetlenül kapja, - a második példányát az értékpapírt pénztárban elhelyező személy kapja. 18. oldal, összesen: 27

20 Az értékpapír állományának csökkenése esetén (kiadáskor) kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kiadási pénztárbizonylat borítóján jól látható módon fel kell tüntetni az ÉRTÉKPAPÍR megnevezést, hogy az elkülöníthető legyen a pénz kifizetésére szolgáló bizonylatoktól. Az értékpapírt a pénztárból minden esetben csak a polgármester írásos engedélyével lehet kiadni. Az engedélynek tartalmaznia kell: az értékpapír felvételére jogosult nevét, az értékpapír megnevezését, az értékpapír sorozat és sorszámát, az értékpapír névértékét, az értékpapír pénztárból történő kivételezésének okát, az engedélyező aláírását. Az engedélyt a pénztáros az értékpapírokról vezetett nyilvántartás mellékleteként köteles megőrizni. Az értékpapír kiadásáról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a könyvelés közvetlenül megkap. A pénztárban elhelyezett értékpapírokról analitikus nyilvántartást kell vezetni a bizonylati szabályzatban foglalt előírások szerint. 3. A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése A pénztárban használt bevételi, kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadás alá tartoznak. Azokat a pénztárosnak kell őrizni. A nyilvántartásnak bizonylat nemenként a következőket kell tartalmaznia: - sorszám, - a pénztáros részére történő átadás időpontja, - az átvevő neve, - az átvevő aláírása. A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylat-nyomtatványokat a pénztárosnak kell megőriznie. A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló, módosított évi C. törvény alapján. A pénztárból bizonylatot kiadni csak a körjegyző írásbeli engedélyével és átvételi elismervény ellenében szabad. A számviteli törvényben foglalt előírások szerint a költségvetési szervek szigorú számadású nyomtatványként kell kezelnie a készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtatványokat, továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy az olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. A pénztárak által használt szigorú számadású nyomtatványok: - a pénztárprogram alapján keletkezett bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, 19. oldal, összesen: 27

21 - előleg nyilvántartás, - pénztárjelentés, - készpénzfelvételi utalvány, - egyszerűsített készpénzfizetési számla EB /a/V/2009. sz. - számlatömb B /V/PH. szám - kiküldetési rendelvény B.18-73/új - készpénzigénylés elszámolás B /V.rsz. - valuta be- és kifizetési bizonylat, - étkezési jegyek, - helyi közlekedési bérlet stb. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Pénzkezelési szabályzat a költségvetési szerv belső Szabályzatát képezi. A szabályzat módosításait a dokumentumok kezelésre vonatkozó eljárás alapján kell elvégezni. A szabályzatot az érintett munkavállalókkal ismertetni kell, s ennek tényét a 1.sz.melléklet-ben (Megismerési és tudomásulvételi nyilatkozat) rögzíteni kell. Jelen rendelkezés 20..-tól lép hatályba. Sári Judit körjegyző 20. oldal, összesen: 27

22 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZFORGALMÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK MEGNEVEZÉSE ÉS SZÁMAI Nemesvámos Község Önkormányzata Fizetési számla Állami hozzájárulás számla Iparűzési adó beszedési számla Gápjárműadó beszedési számla Egyéb bevételek számla Épitményadó beszedési számla Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla Adóbírság beszedési számla Adópótlék beszedési számla Egyéb elkülönített számla Környezetvédelmi Alap számla Import fedezetre elkülönített számla Egészségügyi finanszírozási számla Értékpapír számla Veszprémfajsz Község Önkormányzata Fizetési számla Állami hozzájárulás számla Kommunális adó beszedési számla Iparűzési Adó beszedési számla Jövedelemadó beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Idegen bevételek számla Adópotlék beszedési számla Bírság beszedési számla Egyéb elkülönített számla Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Fizetési számla Petőfi Sándor Általános Iskola Fizetési számla Napközi otthonos Óvoda Fizetési számla Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Fizetési számla 21. oldal, összesen: 27

23 Bankszámla neve: Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet neve: K I M U T A T Á S a bankszámla felett rendelkezni jogosult személyekről 2.számú melléklet BEOSZTÁS NÉV ALÁÍRÁS MINTA Nemesvámos, 200 év hó. nap 22. oldal, összesen: 27

24 3.számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott,..pénztáros tudomásul veszem, hogy a Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Nemesvámos, 200 év hó. nap pénztáros 23. oldal, összesen: 27

25 4.számú melléklet N Y I L A T K O Z A T (pénztárost helyettesítő) Alulírott,..pénztáros tudomásul veszem, hogy a Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége pénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének időtartama alatt teljes anyagi felelősség terhel. Nemesvámos, 200 év hó. nap pénztáros helyettese 24. oldal, összesen: 27

26 5.számú melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült: 200. év..hó.nap alkalmával Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége pénztárhelyiségében. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak:... pénztár ellenőr... pénztárt átadó... pénztárt átvevő A pénztárosi teendőket év...hó...naptól a pénztáros..okból történő távolléte miatt... látja el. Az előzőekben említett okok miatt a pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve átvételre: Trezor, lemezkazetta kulcsa:... (db) Értékpapírok...megnevezés... sorszám...db szám... érték Készpénz:... Ft, mely összeg a következő címletekben került átadásra: k.m.f... átadó.. átvevő.. pénztárellenőr 25. oldal, összesen: 27

27 6.számú melléklet M E G B Í Z Ó L E V É L Megbízom dolgozót. munkakör, hogy a Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége pénztárai tekintetében a pénztárellenőri teendőket jelen megbízás átvételének napjától ellássa. Feladatellátása során a Pénzkezelési szabályzatban rögzítetteket maradéktalanul alkalmazza..., Sári Judit körjegyző 26. oldal, összesen: 27

28 7.számú melléklet MEGISMERÉSI ÉS TUDOMÁSULVÉTELI NYILATKOZAT A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. név beosztás kelt aláírás 27. oldal, összesen: 27

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához szociális, egészségügyi ellátást, illetve foglalkoztatást végző szervezetek támogatása Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT költségvetési szerv É L E L M E Z É S I S Z A B Á L Y Z A T Hatályos: 2016. február 10-től 2 ÉLELEMEZÉSI SZABÁLYZAT 1. Az élelmezési tevékenység feladata, az ellátás rendszere Szervezetünk

Részletesebben