Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Készítette: Dr. Bagó József jegyző irányításával a pénzügyi és vagyonkezelői osztály

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak a különféle jogszabályok, iránymutatások. Jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési tv.), minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az Mötv.) 143. (4) bekezdésében és az Áht. 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére szöveges indokolással mutatjuk be a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerint is részletezzük. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között megterveztük a beruházások, felújítások kiadásait, az önkormányzat által a lakosságnak nyújtandó támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait. A létszámadatokról részletes kimutatást készítettünk, mely intézményenkénti és jogviszony típus (köztisztviselő, közalkalmazott, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott, közfoglalkoztatott) szerinti bontást is tartalmaz, valamint külön szerepel benne a közfoglalkoztatottak létszáma is. A költségvetési bevételek között megterveztük az önkormányzat bevételeit így különösen a helyi adóbevételeket, az általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. Elkülönítetten mutatjuk ki az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét költségvetési törvény határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük, de figyelembe kellett venni az adó visszafizetési kötelezettségeket is. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadó megosztásának szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a marad helyben. 2

3 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2015-ben alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a köznevelési támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. A köznevelést illetően önkormányzatunk fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A központi költségvetés többelemű támogatással járul hozzá évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az alkalmazottak béréhez, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Önkormányzatunknak feladata az általános iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása, vagyis az iskolaépülettel kapcsolatos fenntartási kiadások rendezése, de ehhez állami támogatást nem kapunk. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsődések, óvodások, és az általános iskolások után. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatoknál maradnak az igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, melyekre az általános működési támogatások keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez kapunk állami támogatást. A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek az állami támogatásból és a saját bevételeinkből finanszírozhatók legyenek. A működőképesség megtartásáért a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat, kötelezettségvállalásokat, szerződéseket. Minden olyan megoldási javaslatot, ami az önkormányzat évi költségvetését érinti, az intézményekkel, az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságainak ügyvezetőivel közösen megvitatva készítettük elő. A évi összevont költségvetésünk az alábbi intézmények költségvetését tartalmazza: Szécsény Város Önkormányzata Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A költségvetés tervezésekor feladat-centrikusan összefoglaltuk a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát. Beterveztük a lezárult európai uniós pályázataink évre áthúzódó tételeit. Az önkormányzat évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, a kulturális, sport- és polgári védelmi területek támogatását. Városunkban a lakosságszámunkhoz képest sok civil szervezet tevékenykedik, melyek helyi és országos rendezvényeken, versenyeken is elősegítik Szécsény jó hírnevének növelését. A folyamatosan beérkező támogatási igények alapján indokolttá vált a támogatásra fordítható keret az előző évhez képest 500 E Ft-tal történő megemelése. 3

4 A szociális, gyermekjóléti és családsegítői feladatot ellátó Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ költségvetését nem tartalmazza Szécsény Város Önkormányzata költségvetése, mert az intézmény fenntartója a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás. Erre a feladatra az állami támogatást önkormányzatunknak kell igényelni, és azt átadni a Társulásnak. A várható állami támogatások és pályázati lehetőségek, és a társulás költségvetési javaslata figyelembevételével saját erőből is kell önkormányzati hozzájárulást biztosítanunk a házi szociális gondozás miatt a Humánszolgáltató Központ működéséhez. Az önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül kiemelt előirányzatonként: E Ft Kiemelt előirányzat évi költségvetés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Az 5. mellékletben adunk tájékoztatást a kormányzati funkciónkénti bevételekről és kiadásokról. 1. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége miatti, az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek szerepelnek összesítetten ezen a kormányzati funkción: E Ft Kiemelt előirányzat évi költségvetés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Az igazgatási tevékenység bevételeit és kiadásait az alábbiakban feladatonként részletezzük:

5 1.1 Igazgatási tevékenység A polgármester és az alpolgármester díjazása, költségtérítése szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. Az előző évtől eltérően a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat is itt terveztük. A személyi jellegű kiadások összesen E Ftot tesznek ki. Dologi kiadásokra E Ft-ot terveztünk jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, postaköltségre, adókra és díjakra az érvényben lévő szerződéseink és az előző évi tényadatok alapján. Pénzeszközátadásként kerül át a Humánszolgáltató Társuláshoz E Ft, az önkormányzatunknál igényelt állami támogatásokból, a bérkompenzációból, szociális kiegészítő pótlékból. Saját bevételünkből a házi szociális gondozáshoz E Ft-tal kell hozzájárulnunk. Az ügyeleti támogatás összegére E Ft-ot, a társulási tagdíjakra 900 E Ft-ot számoltunk. A felhalmozási kiadások összege E Ft, amelyet a 13. mellékletben részletezünk. Erre a kormányzati funkcióra tervezett bevételek összege összesen E Ft, amely tartalmazza az év végi számlaegyenlegünkből E Ft pénzmaradvány igénybevételét is. 1.2 Iskolaműködtetés A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye működési kiadásai szerepelnek itt. A szakmai jellegű kiadások a KLIK-nél jelentkeznek, de az épületek üzemeltetésének díját, a számítógépek javítását önkormányzatunknak kell viselnie. Ehhez a feladathoz csak E Ft támogatást kapunk köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó kiadásként. Saját bevételeinkből E Ft-ot kell biztosítani az iskolaműködtetés miatt. Az iskolai étkezés is önkormányzatunk feladata, ezt másik kormányzati funkción könyveljük. Az étkezésre nagyrészt fedezetet biztosít az állami támogatás. E Ft Megnevezés Rákóczi Rózsavölgyi Összesen Közalkalmazottak illetménye (1 fő adminisztrátor, 1 fő portás) Egyéb bérrendszerűek munkabére (1 fő potrás) Közalkalmazottak béren kívüli juttatások (cafeteria) Személyi jellegű kiadás összesen Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadókat terhelő járulék Munkáltatói járulékok összesen Üzemeltetési kiadások (tisztítószer, javítások, sz.gép karbantartás) Adatátviteli célú távközlési díjak Nem adatátviteli célú távközlési díjak Villamosenergia szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemelt. szolgáltatások (vagyonvéd., tűzvéd., szemétszállítás) Működési célú le nem vonható ÁFA Dologi kiadások összesen Átadott pénzeszköz 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Bérleti és lízingdíj bevétele Intézményi ellátási díjak Intézmény saját bevétele Állami támogatás Önkormányzat hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 1.3 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Adónyilvántartásaink és az előző év tényadatai alapján E Ft kommunális adót, E Ft iparűzési adót, E Ft gépjárműadót, 500 E Ft idegenforgalmi adót és 30 E Ft talajterhelési díjat terveztünk. A gépjárműadó átengedett bevétel, melyből a beszedett összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, ez ebben az évben is a megszokott mértékben E Ft. Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból várhatóan E Ft bevételre számíthatunk. 1.4 Önkormányzatok elszámolásai A feladatmutató felmérés, városunk január 1-jei lakosságszáma és az iparűzési adóerőképesség alapján önkormányzatunkat E Ft állami támogatás illeti meg, melynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az állami támogatást a zárszámadás keretében kell elszámolni. Feladatfinanszírozás van, az összeg nem szabad felhasználású. 1.5 Finanszírozási műveletek Jelenlegi adósságállományunk a 70 M Ft összegű kölcsön, melyet év végén a képviselő-testület a 264/2015.(XI.19.) számú határozat szerint vett fel a KEOP /C/ azonosító számú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel tárgyú pályázat sikeres megvalósításához az áfa összegére. A kölcsön törlesztésének fedezete az első negyedévben NAV-tól kiutalásra kerülő visszaigényelhető áfa. Terveztük a kölcsön visszafizetését és annak kamatait. A képviselőtestület 265/2015.(XI.19.) számú határozatában megbízást adott az önkormányzat évi folyamatos likviditási helyzetének biztosítása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel folytatandó tárgyalásra éven belüli lejáratú likvidhitel feltételeiről. Az év során esetlegesen felmerülő likviditási problémák kezelésére éven belüli, E Ft összegű folyószámlahitel felvétele és visszatöltése is szerepel költségvetésünkben. 1.6 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde, a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár működéséhez összesen E Ft intézményfinanszírozás szükséges, melyre nagyrészt fedezetet biztosít az állami támogatás. A bölcsőde fenntartásához E Ft-tal, az óvoda működéséhez E Ft-tal, a múzeum összes kiadásainak teljesítéséhez E Ft-tal, a könyvtári feladatok ellátásához E Ft-tal kell hozzájárulnia saját bevételeiből önkormányzatunknak az állami bevételek pótlására. Az intézmények pályázata csökkentheti az önkormányzati hozzájárulást, amennyiben a költségvetésben betervezett kiadásokat részben le tudják fedni a pályázati költségvetésekkel. 1.7 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Összesen E Ft tartalék került megtervezésre pályázati önrészek és az előre nem látható, váratlanul felmerülő kiadások fedezetére, esetleges adósságszolgálati kötelezettségek miatt. Az esetlegesen év közben váratlanul jelentkező likviditási problémák miatt a korábbi számvevőszéki vizsgálat megállapításait figyelembe véve E Ft egyensúlyi tartalékot tartalmaz a fenti összeg. Működési pénzmaradványként szerepeltettük a évi beadott, még el nem bírált START munka pályázatunk önrészeit. Mivel még nincs aláírt hatósági szerződés, a pályázati költségvetések bevételi és kiadási tételei nem szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati Kft.-k működési támogatásának esetleges megemelésére, illetve az általuk elvégzett, irányított munkák anyagfedezetére is terveztünk a tartalék összegében. Fejlesztésre tartalékként E Ft-tal számoltunk. 6

7 1.8 Szociális földprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdetett a Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális földprogram megvalósításának támogatására. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában is történhet és a folyósítása egy összegű. A támogatási időszak március 26. és április 24. közé esik, a megvalósítás határideje június 30. Önkormányzatunk a pályázati kiírás feltételeinek megfelelt, pályázatunkat határidőre benyújtottuk. Termények termesztése, feldolgozása és helyi értékesítése, valamint a közétkeztetést végző konyhánk ellátása, a helyi termékek boltja kínálatának bővítése a célunk. A pályázat önerőt nem igényelt. A pályázaton E Ft-ot nyertünk, az összeg az előző évben már megérkezett. A fejlesztési bevételekre a pénzmaradványunk biztosít fedezetet. Szécsény Város Önkormányzata a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. közreműködésével tervezi a helyi áruk boltja boltíves pincéjében egy Látványpincét kialakítani kóstolók és raktározás céljából, valamint kültéri rendezvények tartásához kerti konyha (kemencével, grillezővel, aszalóval, füstölésre alkalmas épített berendezéssel) kialakítását. 1.9 Testvérvárosi kapcsolatok, városi rendezvények Városunk hagyományainak megőrzése, kulturális életének javítása miatt fontos, hogy erre a feladatra is különítsünk el pénzeszközöket. Júniusban és szeptemberben fesztiválok kerülnek megrendezésre a nógrádi népi hagyományőrzés, és a történelmi események jegyében. Szolgáltatások igénybevételére, reklámokra, szállítási szolgáltatásra és reprezentációs célokra E Ft-ot terveztünk. Költségvetésünkben most még nem tudtunk tervezni pályázati forrást e feladatok ellátására, de pályázataink előkészítés, benyújtás fázisában vannak, így a kedvező elbírálás esetén az év során többlet bevételekre is számíthatunk Civil szervezetek program- és egyéb támogatása A civil- és sportszervezetek támogatási kereténél az előző év tényadatát, és az akkor felmerült támogatási igényeket vettük alapul. Most E Ft-ot terveztünk e célra, megemelve 500 E Ft-tal a évi összeget. Az összeg szétosztásához pályázni kell a civil szervezeteknek, és az elbírálásnál fontos szempont lesz, hogy az önkormányzati támogatáson kívül számítanak-e más bevételre, nyújtottak-e be máshová pályázatot. Ez nem kötelező önkormányzati feladat, de az előirányzott összeg nem veszélyezteti a kötelező feladataink ellátását. Önkormányzatunk fontosnak tartja a civil szervezetekkel történő együttműködést és a működésük segítését. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 2. Köztemetők fenntartása és működtetése Három köztemető működési költségeit különítjük el ezen a kormányzati funkción. Jelenleg a temető üzemeltetését a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. végzi, melyhez E Ft kiadást terveztünk. Önkormányzatunknál is merülnek fel kiadások. Vízdíjat, karbantartást és a veszélyes fák kivágási költségét terveztük meg itt E Ft összegben. 3. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés évben az ÁROP-1.A Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben pályázat áthúzódó kiadása és bevétele szerepelt ezen a kormányzati funkción. Erre az évre nincs tervadatunk, erre a kormányzati funkcióra könyvelendő pályázatunk. 7

8 4. Városüzemeltetési feladatok Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi, melyet évtől a Szécsény Holding Kft. irányít, ehhez E Ft kiadással számoltunk. Ezen felül a bázisév tényadatai alapján terveztünk a szúnyogirtás költségeire, üzemanyagra, tisztítószerekre, karbantartási anyagokra, de az előző évnél lényegesen kisebb összeget. 5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A bérbeadással hasznosított ingatlanok rezsiköltségei szerepelnek ezen a soron, melyet a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázunk. A tervezett dologi kiadások összege E Ft. Felhalmozásként a víziközmű felújítást szerepeltetjük, melynek bevétele az ivóvíz és csatornarendszer után kiszámlázandó használati és bérleti díj. Ezen a feladaton összesen E Ft kiadással és E Ft bevétellel számoltunk. A bevételek legnagyobb részét ( E Ft) a bérlakások értékesítése teszi ki, melyre az értékbecslést már megkértük. A megkötött adásvételi szerződések alapján telekértékesítés miatt E Ft, ingatlanértékesítés miatt E Ft bevétel érkezik. Az ÉMOP /A/ azonosító számú Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán című pályázat záró kifizetési kérelme alapján E Ft átvett pénzeszközt kapunk. 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A hatósági szerződések alapján márciusban a személyi jellegű kiadások tervezett összege E Ft, a járulékokra E Ft-ot számoltunk. A teljesítendő E Ft kiadáshoz E Ft támogatási összeg érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 7. START munkaprogram A hatósági szerződések alapján február 29-ig foglalkozatjuk a közmunkásokat mezőgazdasági és kistérségi feladatokra. A programok várhatóan folytatódnak, de a jövőben megkötött hatósági szerződések bevételi és kiadási tételeit csak előirányzat-módosításként fogjuk szerepeltetni. Az önrészhez szükséges összeget a tartalék tartalmazza. A jelenleg érvényes szerződések alapján a kifizetendő bér- és járulékköltségek, a hatósági szerződések szerinti dologi kiadások, valamint az asztalos üzem, beton üzem fűtésének fejlesztési kiadása, alumínium szerkezetű, talajrögzítéses sátor vásárlási kiadásai különülnek el ezen a kormányzati funkción. A hatósági szerződés szerinti előleget már korábban kiutalták (melyet pénzmaradványként szerepeltettünk), így a felmerült E Ft kiadáshoz bevételként E Ft támogatási összeg érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása A járdák, közutak fenntartása, kátyúzása, közúti táblák beszerzése, és az útmesteri feladatok különülnek el ezen a kormányzati funkción, melyekre E Ft-ot terveztünk. Az összes tervezett kiadás E Ft. 9. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása A város területén keletkező szelektív hulladékgyűjtés költségei jelentkeznek itt 254 E Ft összegben. Bevételként E Ft-ot szerepeltetünk a KEOP hulladékgazdálkodási pályázatunkban beszerzett eszközök bérleti díjaként az aláírt bérleti szerződés alapján. 10. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A város területén keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása szerepel ezen a feladaton E Ft összegben. 8

9 11. Lakóépület építése Az ÉMOP szociális városrehabilitáció projekt decemberben befejeződött. Erre az évre áthúzódó kiadásként évben E Ft dologi kiadást és E Ft bevételt terveztünk. Ebben az évben nem terveztünk építést. 12. Közvilágítás A közvilágítás energiaellátására és a karbantartásra vonatkozó szerződések szerinti kifizetések szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A költségek csökkentése érdekében az energiaellátásra új szolgáltatóval kötöttünk szerződést. A lámpatestek nagy része nem önkormányzatunk tulajdona, a bérleti szerződés alapján 269 E Ft bérleti díjat fogunk fizetni. Áramdíjra E Ft-ot terveztünk, a karbantartási költség E Ft lesz. A díjakkal és adókkal megnövelt összes kiadás: E Ft. 13. Zöldterület-kezelés A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a feladaton. A város zöldterületeinek kezelését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A levágott zöldhulladék elszállítása, a közterületek rendbetétele, a virágosítás előzetes számítások szerint Ft kiadást jelent költségvetésünkben az előző évek tényadataira és az elvégzendő feladatainkra alapozva. 14. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Három védőnői körzetet működtet önkormányzatunk. Az iskolai védőnő feladatokat nyugdíjas védőnővel látjuk el. Egy területi védőnő GYES-en van, ezért a munkaköre helyettesítéssel van ellátva. Dologi kiadások között leginkább rezsiköltségek jelentkeznek. Bérleti díjat, fűtési díjat és áramdíjat fizetünk az Egészségügyi Centrumnak a védőnők által használt helyiségekért, és telefonköltséget is terveztünk. A védőnői feladatra a korábbi években folyamatosan vásároltunk kis értékű eszközöket, speciális műszereket, javítottuk az irodájuk felszereltségét. A szükséges szakmai kiadásokra idén is megtervezésre kerültek a szükséges beszerzések, hogy a működési feltételeik javuljanak. A E Ft kiadásra várhatóan fedezetet nyújt az OEP általi finanszírozás. 15. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése A Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségei között vízdíjat és karbantartást terveztünk E Ft összegben. A többi rezsiköltséget a Lipthay Béla Szakképző Iskola és Kollégium fizeti megállapodás szerint. 16. Közművelődési feladatok A Szécsényi Közművelődési Kft.-vel van érvényes közművelődési megállapodásunk. Az önkormányzat 100 %-os gazdasági társaságait évtől a Szécsény Holding Kft. irányítja. A Szécsény Holding Kft. részére tervezett közművelődési célú pénzeszköz átadás összege E Ft. 17. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása A város életét, képviselő-testületi döntések előkészítését és következményeit bemutató magazinműsor kiadásait szerepeltetjük ezen a kormányzati funkción E Ft összegben. 18. Óvodai intézményi étkeztetés A gyermekétkeztetési feladatra az óvoda miatt várhatóan E Ft összegű vásárolt élelmezés számlát fogunk befogadni. 9

10 19. Iskolai étkeztetés A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése is önkormányzatunk feladata. A szülők a térítési díj szedésének napjáról előre értesítést kapnak. A tanulók nagy része ingyenes étkező, ezért a tervezett bevétel csak E Ft. Az összes kiadás E Ft, amelyet az állami támogatás összegéből tudunk rendezni. 20. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 980 E Ft segélykifizetést terveztünk gyógyszertámogatásként és beteggondozási támogatásként ezen a kormányzati funkción. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 21. Gyermekek napközbeni ellátása A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetését végző szolgáltatók számára az Emberi Erőforrások Minisztere működési támogatást biztosít. Önkormányzatunk már több éve folyamatosan biztosítja ezt a szolgáltatást 2 fő alkalmazásával. A pályázati költségvetés keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti épületünkben működő Manóvár gyerekház kiadásait különítjük el ezen a kormányzati funkción. A kiadások teljes összegére fedezetet biztosít a pályázati támogatás, melynek összege E Ft. 22. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Az előző év tényadataira alapozva az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat (1.778 E Ft) és bevételeket (6.100) szerepeltetjük itt. Ezek a tervszámok az év során változhatnak, mert Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete 283/2015. (XII. 15.) számú határozatában az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vagyonkezelői joga átadásának előkészítéséről döntött annak érdekében, hogy a vagyonkezelői jog a Szécsény Holding Kft. részére átadásra kerüljön. 23. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Települési segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre E Ft összeget terveztünk. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 24. Szociális étkeztetés Igénylésük alapján szociális étkezést biztosítunk a rászoruló személyeknek. 35 fő ellátottra számítunk, amelyre a feladatmutató felmérés alapján E Ft állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A térítési díj rendeletünk alapján az ellátottak térítési díjat fizetnek. A szolgáltatást - az ebéd elkészítését és kiszállítását - a Szécsényi Agro-Help Kft-től rendeltük meg. Háromoldalú megállapodás keretében a Hadigondozott Alapítvány az ellátottak egy részénél átvállalta a személyi térítési díj megfizetését E Ft kiadással és E Ft bevétellel terveztünk ezen a kormányzati funkción. A különbözet állami támogatásból térül meg. 25. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzati segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre E Ft összeget terveztünk. Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 10

11 II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: Kiemelt előirányzat E Ft évi költségvetés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat E Ft intézményfinanszírozást biztosít. 2. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bevételek: A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal költségeinek finanszírozása a január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg hivatalunkat. E Ft LÉTSZÁM Szécsény Hollókő Összesen Lakosságszám % 94,57 5,43 100,00 Elismert köztisztviselői létszám 22,37 1,28 23,65 11

12 Tényleges köztisztviselői létszám 22,00 3,00 25,00 Kézbesítő, gépkocsivezető 2,00 0,00 2,00 Tényleges összes létszám 24,00 3,00 27,00 A közös hivatal elismert hivatali létszáma 23,65 fő, melyre a támogatás mértéke Ft/fő/év, ami az előző évével azonos. Így az idei támogatás összesen E Ft. A lakossági létszám adatok alapján Szécsény Város Önkormányzatát E Ft, Hollókő Község Önkormányzatát E Ft állami támogatás illeti meg. Kiadások: A évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél. A cafetéria juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 57. (4) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítania az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A tagönkormányzatok a saját településükön foglalkoztatott dolgozók létszámáról és béréről a törvényi előírások figyelembevételével saját maguk döntenek. A közös hivatal költségvetésében nem terveztünk Hollókőre vonatkozó dologi kiadásokat, segélyezést és felhalmozási kiadást. Ezt Hollókő Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről az 1. melléklet nyújt tájékoztatást. Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Hollókő Község Önkormányzatánál csak a hollókői hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők személyi jellegű kiadása szerepel, melyre nem elegendő az állami támogatás összege. A évi hozzájárulás összegéről ezért pénzeszköz átadási megállapodást kell kötni. A évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadás keretében számolnak majd el egymás között. E Ft FINANSZÍROZÁS Szécsény Hollókő Összesen Bevétel állami támogatásból Lakosságszám % 94,57 5,43 100,00 Kiadás Foglalkoztatott létszám (fő) 22,00 3,00 25,00 Személyi jellegű kiadás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányzati hozzájárulás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása A szociális járandóságok ebben az évben már az önkormányzatnál szerepelnek. 12

13 III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Az intézmény 2 bölcsődei és 1 óvodai csoportban látja el a gyermekek nevelését összesen 8 fő alkalmazotti létszámmal. Székhelye a Magyar út 13. szám alatti óvoda épület, mely részben az egyházi fenntartású közoktatási intézmény használatában van. Az érvényben lévő megállapodás szerint rezsiköltséggel nem kell számolnunk, mert az épület tetejére felszerelt napelemek jelentős energia-megtakarítást eredményeznek, és emiatt az egyházi intézmény rendezi a rezsiköltségeket a szolgáltatókkal. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: E Ft Kiemelt előirányzat évi költségvetés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások 299 Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg. 2. Bölcsődei ellátás Ezen a feladaton E Ft személyi kiadást, E Ft munkáltatói járulékot vettünk számításba. Az idei évben a bölcsődei szakdolgozók létszáma nem változott, továbbra is 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai segítő, a közalkalmazottak száma tehát 5 fő. A 2016-os évben bevezetésre kerül a szociális életpálya modell, ennek költségeivel és a megigényelhető támogatással nem számoltunk, mert intézményünkben jelenleg nincs felsőfokú végzettségű dolgozó. A szakmai kiadások miatt 745 E Ft dologi kiadást terveztünk. A dologi kiadás java részét a szakmai anyagok, tisztítószerek, irodaszerek és nyomtatványok teszik ki. A szakmai anyagoknál betervezésre került szakkönyvvásárlás, mozgásfejlesztő eszközök és játékok megvétele is. 2 bölcsődei szakgondozó képzését is tartalmazza költségvetésünk. Az elmúlt évben a gyermeköltöző festése ugyan megtörtént, de az oldalfal borítása elmaradt, ezt az idei költségvetésből próbáljuk meg finanszírozni. A törvény előírja, hogy egy napon, a Bölcsődék Napján a dolgozók szakmai napon vegyenek részt, így ennek költségét is tartalmazza az előterjesztés. Ebben az évben is 10 E forintot szántunk dolgozónként a munkaruházat beszerzésére, ennek részleteit a munkaruha szabályzat tartalmazza. A bölcsődében bevétellel nem számoltunk, hiszen Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gondozási díj összegét 0 Ft-ban állapította meg 2015-ben. Az összes kiadás E Ft. 13

14 3. Óvodai nevelés, ellátás- szakmai feladatok Ennek a feladatnak az ellátása E Ft személyi kiadást, E Ft munkáltatói járulékot igényel, mely az egy óvodai csoportban foglalkoztatott dolgozók bérjellegű kiadásaiból származik. 3 óvónő és egy dada dolgozik közalkalmazottként az intézményben. Az összes kiadás E Ft. 3. Óvodai nevelés, ellátás működés A szakmai munkához és az intézményüzemeltetéshez kötődő kiadások szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A dologi kiadások összege E Ft. Nagyon minimális rezsiköltséggel számoltunk (telefon, távfelügyelet, tűzcsapok rendszeres felülvizsgálata, munkavédelem, posta- és bankköltségek), azonban pályázati bevétellel sem rendelkezünk az idén. Szakmai anyagok, mint a vizuális nevelés eszközei, fejlesztő játékok, udvari eszközök vásárlására 250 E Ft-ot szeretnénk fordítani. Fontos az óvodai rész tisztántartása és karbantartása, ezért erre a területre 290 E Ft, míg irodaszerekre 100 E Ft nagyságrendű kiadást terveztünk. 1 fő óvodapedagógus tanfolyami költségtérítésével is számoltunk, mely 40 E Ft-ot jelent. Minősítő eljárásra - amely az életpálya-modell része - nem kerül sor ebben az évben óvodapedagógusaink körében, így sem kiadási, sem bevételi oldalon nem jelenik meg tervezetünkben. Egy szakmai nap költségét szintén beépítettük a költségvetésbe, ahogyan az óvodai részen dolgozók munkaruházatának kiadásait is, mely összegszerűen 50 E Ft-ot tesz ki. Információhordozóként az Óvodai Jogfutár című folyóirat, és egy bölcsődének szánt szaklap előfizetésével számoltunk 120 E Ft összegben. Kis értékű tárgyi eszközként mosógép, vasaló, CD lejátszó (115 E Ft) vásárlását terveztük. Egy laptop beszerzése is fontossá vált (120 E Ft értékben), mert nagymértékben segíti az intézmény dolgozóinak mindennapi adminisztrációs munkáját. Az összes kiadás E Ft. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Az intézmény két feladat-ellátási helyen működik. Az intézményben foglalkoztatottak létszáma összesen 14 fő, de az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak közül még 5 fő is itt végez munkát, amely kiadásként nem itt jelentkezik. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: Kiemelt előirányzat E Ft évi költségvetés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz - ebből: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

15 1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A tervezésnél az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe és aktualizáltuk. A múzeum állami támogatási összege E Ft, a közművelődési normatíva E Ft. A támogatások az önkormányzat állami hozzájárulás számlájára érkeznek, melyet az önkormányzati hozzájárulással együtt adunk át intézményfinanszírozásként. Ennek összege E Ft. 2. Múzeumi, könyvtári, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység A múzeum és a könyvtár június 1-jétől működik integrált intézményként. A múzeum területi múzeumként régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Az intézményben folyó munka három fő feladat köré csoportosul: a muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; valamint a közművelődési tevékenység. A múzeumnál a évre tervezett statisztikai létszám 14 fő, amelyből 13 fő közalkalmazott. A létszámadatok figyelembevételével E Ft személyi kiadással, E Ft munkáltatói járulékkal, E Ft dologi kiadással és E Ft felhalmozási kiadással számoltunk. Az összes kiadás E Ft. A saját bevétel a belépő- és támogatói jegyek összegéből és a múzeum két termének bérbeadásából kalkulálható, melynek tervezésekor az előző évi bevétel volt az irányadó. Ennek tervezett összege E Ft. Az intézmény összes tervezett bevétele az év végi számlamaradványt is figyelembe véve E Ft. 3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A könyvtári állomány gyarapítására 978 E Ft-ot terveztünk, hiszen a Kult. tv. 64. (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell felhasználnia. Ezt a keretet a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti. 5. A könyvtári szolgáltatások A könyvtárban egy fő könyvtáros látja el a szakmai feladatokat és végzi a könyvtári szolgáltatást. A könyvtári munka ellátásába egy fő ügyviteli munkatárs segít be. Két fővel a feladatellátás gondokba ütközik, főként mivel a Ktv. 2. mellékletében meghatározottak szerint a könyvtárnak szombaton is nyitva kell tartania. Így a évtől még 1 fő alkalmazását, illetve a jelenlegi ügyviteli munkatárs beiskolázását (segéd könyvtáros) tervezzük, mert ezzel javulna a szakos ellátottság, és egyszerűbbé válna a feladatellátás. Az idei évben a munkatervben és a rendezvénytervben megfogalmazott feladatok elvégzése és a programok lebonyolítása lesz a fő teendő. Az NKA Országos Könyvtári Napok pályázati programjához is szeretnénk csatlakozni rendezvényeinkkel, de a költségvetés készítése során a pályázati támogatás összege még nem volt tervezhető. Ezen a kormányzati funkción E Ft bérkiadást, E Ft munkáltatói járulékot és E Ft dologi kiadást terveztünk, mely összesen E Ft-ot jelent. A bevételként tervezett összeg 64 E Ft. 15

16 IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK A 13. melléklet mutatja be a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. Településrendezési terv Szécsény város településrendezési tervének felülvizsgálatával és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítésével az Architecton Építész Tervező és Kivitelező Kft.-t bízta meg. A 150/2015. (VI.23) számú képviselő-testületi határozat szerint a vállalási ár E Ft. A megkötött, többször módosított vállalkozási szerződés alapján a kiállított, de pénzügyileg nem rendezett számlák és a végszámla összege E Ft szerepel a évi költségvetésünkben. Önkormányzat - számítástechnikai eszközök beszerzése Összesen 254 E Ft-ot terveztünk az elavult számítógépek, egyéb számítástechnikai eszközök és a szükséges programok beszerzésére. Önkormányzati igazgatás - egyéb gép, kis értékű eszköz beszerzése Összesen 127 E Ft-ot terveztünk térfigyelő kamerák az beszerzésére. A képviselő-testület a 113/2015.(V.14.) számú határozatában döntött térfigyelő kamerák elhelyezéséről a Rondellánál és a Herminán. Egyéb eszközök beszerzésére is 127 E Ft-ot terveztünk. Szociális földprogram pályázatból eszközbeszerzések Pozitív elbírálású pályázatunk 100 %-os támogatású. A SZOC-15-ALT-EBF azonosítószámú pályázati költségvetés szerint felhalmozási kiadásokra összesen E Ftot költhetünk, melyből látványpince és kerti konyha kialakítására kerül sor. A látványpince a helyi áruk boltja boltíves pincéjében működne kóstolók és raktározás céljából. Kültéri rendezvények tartásához a kerti konyha kemencével, grillezővel, aszalóval, füstölésre alkalmas épített berendezéssel működik majd. Viziközmű-felújítások Az ivóvíz- és szennyvízrendszerünket a Vízmű Kft. üzemelteti, és negyedévenként használati és bérleti díjat számlázunk ki felé. Az ebből származó bevételünket a jogszabályi előírások szerint a víziközmű rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Az előző évi tényadatok alapján E Ft felújítási kiadást terveztünk meg. Asztalosüzem, betonüzem munkafeltételek javítása A munka hatékonyabbá tétele, illetve a dolgozók munkafeltételeinek, komfortérzetének javítása miatt szükséges a fűtési rendszer kiépítése, és a csarnok gépészeti munkái. Az előzetesen bekért árajánlatok alapján erre összesen E Ft-ot terveztünk. Felhalmozási pénzeszköz átadás A Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ a jogszabályi változások miatt újabb feladatokat kap, melyhez fejlesztési célú állami támogatás érkezett évben, június 30-i felhasználási határidővel. Az összeget (2.000 E Ft) pénzmaradványként figyelembe vettük, és ennek átadását megterveztük évre. Közutak felújítása A Bocskai út felújításához kötődő évben befogadott, de pénzügyileg nem rendezett számlák összegét terveztük meg itt E Ft összegben és E Ft-tal számoltunk egyéb útfelújításokra saját erőből. 16

17 Zöldterületek üzemeltetése kis értékű eszközök beszerzése Az elhasználódott eszközök pótlására 380 E Ft összegben biztosítunk keretet. Védőnők - eszközbeszerzés A védőnői feladat ellátásához a TB-től támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből a támogatási összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök, kis értékű eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei költségvetésünkben 266 E Ft-ot különítettünk el. Manóvár- eszközbeszerzés A feladat ellátásához az állami támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből az összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök, kis értékű eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei költségvetésünkben 25 E Ft-ot különítettünk el. Nyomtató beszerzése vált szükségessé, mert a régi használhatatlanná vált. Céltartalék Az előre nem látható kiadások, esetleges pályázati önrészek és ingatlanvásárlásra E Ft fejlesztési tartalékot különítettünk el. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal - számítástechnikai beszerzések Az elavult számítógépek E Ft-ot terveztünk. Vírusirtó program használatának megújítása miatt évente felmerülő költség terhel bennünket. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb gép berendezés beszerzése Erre a célra összesen E Ft-ot terveztünk. Szükségessé vált egy hivatali beléptető rendszer kiépítése, és folyamatosan pótolni kell az elromlott, elhasználódott tárgyi eszközöket is, hogy a működésünk zavartalan legyen. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal kis értékű eszközök beszerzése Eszközbeszerzésre összesen 635 E Ft-ot terveztünk, amelyet pl. kávéfőző, fényképezőgép, takarítóeszközök, irodai eszközök, kisebb bútorok vásárlására fordíthatunk. A Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde kis értékű eszközök beszerzése Az intézményvezető javaslata alapján 299 E Ft-ot terveztünk kis értékű eszközök beszerzésére. A bölcsődében mozgásfejlesztő eszközök vásárlását terveztük, az óvodában mosógép, vasaló, laptop, CD lejátszó beszerzése vált szükségessé. A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár eszköz beszerzés Az intézmény költségvetési javaslata alapján kiállító vitrinekre és szakmai felszerelésekre E Ft-ot terveztünk. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA A KEOP /C/ azonosítószámú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel tárgyú pályázat határidőben történő lezárása miatt a képviselő-testület a 264/2015.(XI.19) számú határozatával engedélyezte E Ft működési kölcsön felvételét, melynek visszafizetése a pályázati számlák áfa-tartalmának visszaigénylésével biztosított. A NAV-tól történő kiutalás március hónapra várható. Költségvetésünkbe a visszaigényelhető áfa összege bevételként, a kölcsön törlesztése és kamatai kiadásként megtervezésre kerültek. 17

18 A stabilitási törvény szerint megvizsgáltuk az önkormányzat hitelfelvételi korlátját, és ennek figyelembevételével költségvetésünkben E Ft folyószámlahitel felvétele és visszatöltés is szerepel. VI. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Működési hiányon az Áht. 23. (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni. A Mötv (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési javaslatát, amely rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon. A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a 2. melléklet ad tájékoztatást. Az Önkormányzat évben a 3. mellékletben szereplő, E Ft összegű bevétellel gazdálkodhat. A saját bevételek összege E Ft. Ebben az évben E Ft költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat az ellátandó feladatok alapján. Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételként E Ft-tal számoltunk. A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök során E Ft-tal számoltunk, mely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a bértámogatásokra, a TB-től kapott támogatást a védőnői feladat ellátására, a megszűnt társulás miatti, eddig még nem rendezett önkormányzati hozzájárulást és a várható pályázati összegeket. A bevételi oldal tartalmazza a tervezett folyószámlahitel felvételének teljes összegét, E Ft-ot is. Pénzmaradvány igénybevételét E Ft összegben terveztük. A E Ft összegű kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. Év végén megérkeztek bankszámláinkra a pályázataink előlegei, a bérkifizetés fedezete, és saját bevételeinkből tartalékoltunk az év elején jelentkező kiadásokra, melyek korábbi kötelezettségvállalásokból adódnak. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Szécsény Város Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van. VII. HATÁSVIZSGÁLAT Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat az Áht. 23. (2) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. 18

19 Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva így az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, amely pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Plusz feltételek biztosítására nincs szükség. VIII. ÖSSZEGZÉS A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a évi költségvetés fő célkitűzései az egyre szűkülő, kötött állami támogatások ellenére - a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett - a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése a későbbi beruházások önrészének elkülönítésére. Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését. A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni, így biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása. 3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot az azonos feladatra vonatkozó szerződések között. 4. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni ingatlanjaink felújítása, a közútjaink javítása érdekében. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására! Szécsény, február 2. Stayer László polgármester 19 Dr. Bagó József jegyző

20 R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2016.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. A költségvetés szerkezete 2. (1) Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését E Ft költségvetési bevétellel, E Ft költségvetési kiadással, E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül E Ft A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül E Ft A működési költségvetés egyenlege E Ft A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül E Ft A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül E Ft A felhalmozási költségvetés egyenlege E Ft Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft Belső finanszírozás összesen E Ft Működési célú finanszírozási bevételek E Ft Működési célú finanszírozási kiadások E Ft Működési célú finanszírozás egyenlege E Ft Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 E Ft Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 E Ft 20

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén 2./Napirend: Az Önkormányzat ¾ éves beszámolója a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-006 Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail: jegyzo@marcali.hu Ügyiratszám: 4016-1/2016. 24. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben