Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontja, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (1) bekezdés feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg. a) E Ft Költségvetési bevétellel b) E Ft Költségvetési kiadással c) E Ft d) E Ft Költségvetési hiánnyal -ebből felhalmozási (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten ugyancsak a 15. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 11. melléklet alapján hagyja jóvá. 3 A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg. 1

2 (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 16. melléklet részletezi. (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 4. melléklet, valamint az 5. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az mellékletek, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet szerint határozza meg. (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 160,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 50 főben állapítja meg a képviselő-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 5 Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki. Az előirányzatok módosítása 6 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, 2

3 ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A gazdálkodás szabályai 7 (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 8 (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 3

4 az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 9 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján március 9. napján kifüggesztésre került. Balatonkenese, március 9. Fodor Krisztina jegyző 4

5 Kiadási jogcímek 1. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi kiadásai Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Bevételi jogcímek A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Hivatal ÖSSZESEN 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

7 Finanszírozási kiadások A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi finanszírozási kiadásai és bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal 3. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 Likvid hitelek törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 Hiteltörlesztés külföldre 0 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Városgond- Közműv. nokság Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Int. TSZSZI előirányzatok Hivatal Közműv. Önkormányzati Polgármesteri Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Hitelfelvétel külföldről 0 Egyéb finanszírozás bevételei 0 Finanszírozási bevételek összesen:

8 Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadások melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatás értékű működési és felhalmozási kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

9 4. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Q R S T U V W ( ) ( )

10 5. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átadása Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátadás TSZSZI ÖSSZESEN Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi 19 szervezeteknek 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 21 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 22 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 23 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 24 kívülre

11 1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi beruházásai és felújításai 6. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Beruházások Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgond- Közműv. nokság Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó Lapvibrátor Padkahenger Bútorzat galéria készítése B.akarattya Élelmezési szoftver vásárlása Számítógép élelmezésvezetőnek Közvilágítás a KKK-Közl.bizt pályázathoz KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pályhoz KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" Csapadék és úttervek KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" Játszótér a kenesei strandokra Sporteszközök strandokra Kamerák a strandokra Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program elkészítése robogók közterületfelügyelőknek Bercsényi strand engedélyezési terv Közvilágítás felújítása Számítógép vásárlása hivatalba Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása Összesen: Felújítások Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgond- Közműv. nokság Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése polycarbonattal Stégek kialakítása Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódó ktg-e) Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje Vak B. strand járda felújítása Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása KDOP A/ "Szoc.ház" KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása" Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) Radiátorok akarattyai óvodába Polgármesteri Hivatal felújításához tervek Kultúra háza külső felújításához tervek Akarattyai műv.ház felújításához tervek Bérlakások tetőszigetelése Összesen:

12 7. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzat rendelethez adatok ezer Ft-ban Támogatásértékű működési bevételek A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi támogatás értékű működési és felhalmozási bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől ÖSSZESEN Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen 17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 18 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és 0 19 azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 0 20 előirányzattól 21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 25 Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 26 államháztartáson belülről 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

13 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 11 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 12 államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszközátvételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 18 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 21 vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 22 vállalkozástól 23 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 26 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok 8. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 0 ÖSSZESEN

14 1 9. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felhalmozási és működési célú saját bevételei Felhalmozási célú saját bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 Tartós részesedések értékesítése 0 Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele, és területbérlet Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel Felhalmozási célú saját bevételek összesen Működési célú saját bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen

15 1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának évi helyi adó bevételei 10. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Helyi adók Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen:

16 Balatonkenese Város Önkormányzatát megillető évi állami hozzájárulások 11. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban mutató szfajl.össz. Tám.össz mutató szfajl.össz. Tám.össz Ebből Intézményi össz. jogcímek 2011 év 2012 év Kippkopp Világosi ovi Pilinszky Világosi isk TSZSZI Önkormányzat Polgármesteri hivatal Normatív tám.ktv.3. Melléklet - tel.önkm üzemelt, igazg. Sport és kulturális fel Körjegyzőség alaphozzájár Körjegyzőség ösztönző hozzájárulás Lakott külterülettel kapcs fel Üdülőhelyi feladatok pénzbeli szociális jutt Családs. és gyermekjóléti fel Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás nyd időskorúak nappali int. Ell bölcsődei ellátás Óvodai nevelés 1-3 évf. 8 hónapra Óvodai nev Évf. 4 hóra Ált Isk okt. 1-2 évf. gyp.együtt 8 hó Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó Általános Iskolai okt. 5-6 évf.. 8 hó Általános Iskolai okt évf. 8 hó Ált Isk okt. 1-2 évf. gyp.együtt 4 hó Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó Általános Iskolai okt. 5-6 évf.. 4 hó Általános Iskolai okt évf. 4 hó minősített alapfokú zeneműv.okt.. 8 hó minősített képző és iparműv,. 8 hóhó minősített alapfokú zeneműv.okt 4 hó minősített képző és iparműv,. 4 hóhó Ált.isk. napközi hó Ált.isk. napközi hó Ált.isk. napközi hó Ált.isk. napközi hó Testi,érzékszervi, középs. Ért.fogy.SNI-s 8 hó Testi,érzékszervi, középs. Ért.fogy.SNI-s 4 hó Beszédfogy.,enyhe ért.fogy.sni-s 8 hó Beszédfogy.,enyhe ért.fogy.sni-s 4 hó megism funkc vis.fejl rendell SNI 8 hó megism funkc vis.fejl rendell SNI 4 hó Pedagógiai módsz.tám.művészetokt Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 8 hó Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 4 hó Óvodai, iskolai kedvezm.étkeztetés Tanulók ingyenes TK tám szakmai informatikai fejlesztési feladatok NORMATÍV TÁM. ÖSSZESEN II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl. - Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó osztályfőnöki pótlék kieg. 8 hó osztályfőnöki pótlék kieg. 4 hó Szociális továbbkép.szakvizsga Ingyenes intézményi étkeztetés Kedvezményes óvodai, isk.,koll. Étk. 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám Szakmai, tanügyigazgatási informatikai fel.tám Szakmai, tanügyigazgatási informatikai fel.tám NORMATÍV KÖTÖTT ÖSSZESEN Intézményi összesen:

17 11. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban mutató szfajl.össz. Tám.össz mutató szfajl.össz. Tám.össz Ebből Intézményi össz. jogcímek 2011 év 2012 év Kippkopp Világosi ovi Pilinszky Világosi isk TSZSZI Önkormányzat Polgármesteri hivatal III. SZJA finanszírozás a.) átengedett SZJA 8 % b.) jöv.diff. Kieg SZJA ÖSSZESEN KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT

18 12. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban EU Projekt megnevezése: Élhetőbb környezetben "játszani is engedd szép, komoly fiadat" - KDOP-3.1.1/C-11 Bevételek év év év Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás 0 Saját forrás Összesen Kiadások év év év Következő évek Összesen személyi juttatások 0 személyi juttatások járulékai 0 dologi kiadások felújítások 0 beruházások átadott pénzeszközök 0 Összesen EU Projekt megnevezése: "Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstukciója Balatonkenese Városában" KDOP-4.1.1/E-11 Bevételek év év év Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás 0 Saját forrás Összesen Kiadások év év év Következő évek Összesen személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások 0 beruházások átadott pénzeszközök 0 Összesen EU Projekt megnevezése: "Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése" KDOP-5.2.2/A Bevételek év év év Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások év év év Következő évek Összesen személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások 0 átadott pénzeszközök 0 Összesen

19 12. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban EU Projekt megnevezése: "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának védelme" KDOP-4.1.1/C-11 Bevételek év év év Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások év év év Következő évek Összesen személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások 0 beruházások MÁV Ktg-ek Összesen

20 13. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N Balatonkenese Város Önkormányzatánál évben foglalkoztatottak létszáma Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Közműv. Létszám Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen Int. Önkormányzati Polgármesteri TSZSZI előirányzatok Hivatal Körjegyzőség (Csajág, Küngös) ÖSSZESEN fizikai állomány közalkalmazott 16 2,5 18, ,5 szakmai állomány közalkalmazott ,5 39,5 3 5, fizikai állomány köztisztviselő szakmai állomány köztisztviselő fizikai állomány MT szakmai állomány MT közfoglalkoztatás Összesen: 28 7,5 35, ,5 49,5 22 6, ,5

21 14. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzata által nyújtott évi társadalom és szociálpolitikai juttatások Társadalom-,szociálpolitikai Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Közműv. Önkormányzati Polgármesteri juttatások Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen Int. TSZSZI előirányzatok Hivatal ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Átmeneti szociális segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Köztemetés Társadalom-,szociálpolitikai juttatások

22 15. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Bevételi jogcímek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda Pilinszky Világosi Iskola összesen Iskola iskola összesen Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Balatonkenese Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási mérlege Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások Illetékek Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson belülre 18 államháztartáson kívülre államháztartáson belülre ÖSSZESEN Intézményi beruházások Pótlékok, bírságok támogatásértékű működési kiadások Átengedett központi adók előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék céltartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások Kormányzati beruházások Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 26 Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről államháztartáson belülre államháztartáson kívülre államháztartáson belülre Tartalékok felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök törlesztése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék 0 céltartalék 0

23 15. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

24 16. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 2 A B C D E F G H Balatonkenese Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadásai évenkénti Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete Vak B. strand épület Part korrekció Viziközmű hitel évben tervezett felhalmozási hitel Kamatfizetési kötelezettség Összesen:

25 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 79., 80. (1) bekezdés, 80/A. alapján, tekintettel az 1. (6) bekezdés pontjára, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 105/A., 105/B., 105/C., 105/D., 108. (1)-(2) bekezdése, a 109., alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) Balatonkenese Város Önkormányzatára, annak szerveire, továbbá az Önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), b) Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanaira és ingó vagyontárgyaira, valamint a vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) és c) az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak vásárlására, amelyek nem tartoznak a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá. 2. Az önkormányzat vagyona a) ingatlan tulajdonokból, b) ingó vagyontárgyakból, c) vagyonértékű jogaiból, d) készpénzből és e) értékpapírokból áll. Az önkormányzati vagyon 3. (1) A nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképesség szempontjából: a) forgalomképtelen vagyontárgyak (1. melléklet): aa) közutak és műtárgyaik, ab) közterek, ac) parkok, ad) köztéri szobrok, ae) közcélú létesítmények és af) belvízcsatornák, csapadékvíz-elvezető árokrendszerek b) korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (2. melléket): ba) közművek és azok védőterületei, bb) intézmények és középületek és bc) közgyűjteményi műalkotások, szobrok, kisplasztikák, képek. (3) A körülmények megváltozása, valamint új adatok, tények felmerülése esetén a Képviselő-testület a nemzeti vagyontárgyakat bármikor átminősítheti, kivéve a törvény szerinti forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat. (4) Az önkormányzat üzleti vagyona minden olyan vagyon, amely nem minősül törzsvagyonnak. (3. melléklet) (5) Balatonkenese Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik. Az értékpapírok 4. (1) Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában lévő értékpapírok: a) Befektetési célú értékpapírok

26 (2) Az értékpapírokat a Gazdálkodási Csoport tartja nyilván. A Gazdálkodási Csoport köteles gondoskodni az értékpapírok megfelelő őrzéséről és védelméről, valamint elvégzi az értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, nyilvántartási és elszámolási feladatokat. Az önkormányzati vagyongazdálkodás elvei 5. (1) Az önkormányzati vagyongazdálkodás elvei: a) naprakész nyilvántartás természetben és értékben, b) az önkormányzat és intézményei működéséhez nem szükséges eszközök é ingatlanok feltárása és folyamatos értékesítése, illetve hasznosítása, c) a nemzeti vagyon értékének folyamatos növelése, d) a meglévő vagyontárgyak állagának megóvása, karbantartása és e) a nemzeti vagyon gazdasági társaságba csak osztalékszerzés vagy társaságirányítási céllal a Képviselőtestület döntése alapján vihető be. 6. A nemzeti vagyon elsődleges funkciója az önkormányzat illetékességi területén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon hasznosítása, az ahhoz kapcsolódó rendelkezési jogok, feladat és hatáskörök 7. (1) A nemzeti vagyon a következők szerint hasznosítható: a) önálló vállalkozás, b) gazdasági társaságban való részvétel, c) tulajdonjog-átruházás, d) lízing, e) bérbeadás, f) használatba adás, g) haszonkölcsön, h) koncesszióba adás, i) közérdekű kötelezettség-vállalás, j) társulás és k) önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jog létesítése. (2) A nemzeti üzleti vagyont legalább a mindenkori forgalmi érték alapján lehet hasznosítani, kivéve a forgalmi értéken két alkalommal eredménytelenül eladni megkísérelt vagyontárgyat. (3) Az ingó vagyon hasznosítását elsődlegesen önkormányzati intézmények egymás közötti átadásával kell megvalósítani. Amennyiben az intézmények közötti vagyonátadásra nincs lehetőség, a leselejtezését, illetve a feleslegességét rögzítő jegyzőkönyv egy példányát és az ingó vagyontárgyat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportnak kell értékesítés céljából átadni. A Gazdasági Csoport az értékesítést követő 8 napon belül az előre kitöltött vagy igazolt és okszerű költségei levonása után fennmaradó részt az intézmény részére könyveli. (4) Az önkormányzati tulajdonú vagyontárgy üzemeltetésre és kezelésre történő átadása más személy részére csak megállapodás alapján történhet. (5) A megállapodásban rögzíteni kell: a) a vagyontárgyak teljes körét tételesen, b) a célt, amelyre a vagyontárgy átadásra kerül, c) a vagyontárgyak használatának rendjét, d) a vagyontárgyak vagyonbiztosítását, e) a vagyontárgyakban okozott kárért, valamint a vagyontárgyak által okozott kárért való felelősséget és f) a vagyontárgyak javításának, karbantartásának feltételeit. (6) A Gazdasági Csoport két évente köteles leltározni Balatonkenese Város Önkormányzatának összes vagyontárgyát. (A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat.) (7) Balatonkenese Város Önkormányzata részletes leltározási előírásait tartalmazó szabályzat elkészítéséről a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. 8. (1) Önkormányzati tulajdonú ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára államigazgatási szerv határozatával szolgalmat vagy más használati jogot így különösen: földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és használat jogát, telki szolgalmi jogot, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogot, vezetékjogot, vízvezetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmakat és használati jogokat lehet alapítani.

Kiadási jogcímek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 487318 487318 0 487318

Kiadási jogcímek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 487318 487318 0 487318 1. melléklet a.../1. (VIII..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi kiadásai Kiadási jogcímek mód.e. 1... mód. E.

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben