C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete"

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: október 31. Hatálybalépés ideje: november 1. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett. Erdélyi Sándorné dr. Jegyző

2 2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.. A rendelet 2.. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, ezen belül eft hiánnyal állapítja meg. (2) a.) a felhalmozási célú bevételt eft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást eft-ban c.) a működési célú bevételet eft-ban d.) a működési kiadásokat eft-ban állapítja meg. (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott eft működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat eft-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban c.) dologi és folyó kiadásokat eft-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait eft-ban e.) speciális célú támogatásokat eft-ban állapítja meg.

3 3 3.. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4.. E rendelet november 1. napján lép hatályba. Csanádpalota, október 30. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, október 31. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.) ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 28/2007.( X. 31.)ÖR rendelethez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege eft. A bevételek és kiadások növekedését Munkaügyi Központtól kapott támogatások a közhasznú foglalkoztatásra, a Kincstárjegy és Államkötvény eladása illetve vásárlása, a szociális normatív támogatások és a kiegészítő támogatások változása valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza. II. Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei a rendeletben az alábbiak szerint módosulnak. Az Intézményi működési bevételek, a helyi adók az átengedett központi adók és az önkormányzat sajátos működési bevételei nem változtak. A Normatív támogatások közül a központosított támogatások növekedtek 47 eft-al a Községi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázattal. A Normatív kötött felhasználású támogatások növekedtek a társadalom és szociálpolitikai juttatások címen eft-al, valamint az oktatási szakmai fejlesztési normatíva 723 eft-al. A Kiegészítő támogatások növekedése az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kapott 680 eft, valamint a eft működésképtelen önkormányzatok támogatására kapott összeg szerepel. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott igénylés alapján 546 eft támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központtól átvett eft-al, a mozgáskorlátozottal támogatásra kapott 168 eft-al valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatás eft-al került megemelésre. A véglegesen átvett bevételek 50 eft háztartásoktól átvett bevételi előirányzata növekedett, valamint a HEFOP pályázat 111 eft-al, a ROP pályázat 110 eft-al a Községi Könyvtár pályázati támogatása a nyári táboroztatásra nyert 150 eft valamint a polcok vásárlására nyert 578 eft. A működési célú hitel összege forráshiány csökkent eft-al. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként, A pályázati bevételek a megfelelő intézmény

5 5 szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeni ellátások kiadási előirányzataira. A felhalmozási bevételek növekedtek a dolgozói kölcsön visszatérülés 404 eft-al, az államkötvény és a Kincstárjegy értékesítés eft-al. A felhalmozási kiadások a tartalék összege változott eft-ról eft-ra. A változás az alábbiak szerint alakul: eft eft a könyvtár pályázata nem nyert a nyílászárók cseréjére ennek az önereje került visszavezetésre eft a dolgozói kölcsön visszatérülése eft a kincstárjegy eladás és vásárlás közötti különbözet eft az államkötvény kamata eft A költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok a fenti módosításokat intézményenként, szakfeladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák

6 6 Előirányzat módosítás eft Bevétel Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvett pe Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés 404 Közhasznú foglalkoztatásra átvett pe 329 Államkötvény kamata Községgazdálkodási szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatásra átvett Önk. igazgatási tevékenysége Államkötvény értékesítés Finanszírozási műveletek Kincstárjegy értékesítés Önk.feladatra n.terv.elszámolások Normatív támogatás segélyek Eseti pénzbeni szoc. ellátások Áht-n belülről átvett működési c. pe Eseti gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása Művelődési házak tevékenysége HEFOP pályázati támogatás Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása Közművelődési könyvtári tevék. Pályázati támogatás 578 Pályázati támogatás Önk. feladatra n.terv.elszámolás Érdekeltségnövelő támogatás 47 Szakmai fejlesztési normatíva 723 ÖNHIKI támogatás 680 Működésképtelen önk.támogatása 3000 Nyári gyermekétkeztetés Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés Kiadás Közutak fenntartása Dologi kiadások 50 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Felhalmozási kiadások Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 404 Személyi juttatások 329 Felhalmozási tartalék Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 562 Dologi kiadások Finanszírozási műveletek Kincstárjegy vásárlás Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Rendsz.szoc.segély 67% -os 520 Időskorúak járadéka 300 Lakásfenntartási támogatás 771 Ápolási díj Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc.segély Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Szemétdíj támogatás Eseti pénzbeni szoc. ellátások Átmeneti segély Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Mozgáskorlátozottak támogatása Eseti gyermekvédelmi ellátások Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások Ált. iskolai nappali oktatás Dologi kiadások Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi kiadások 546

7 Önk. igazgatási tevékenysége ROP pályázati pénzeszköz Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások 110 Bevételi ei. összesen: Kiadási ei. összesen:

8 8 1.számú melléklet a 28/2007.(X.31.) ÖR. számú rendelethez 1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím Dér István Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 6. Diáksport II. Cím Kelemen László Művelődési Ház 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység III. Cím Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes 4. Bölcsödei ellátás IV. Cím Községi Könyvtár 1. Közművelődési könyvtári tevékenység VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 3. Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 4. Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 5. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)

9 9 6. Védőnői szolgálat 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja VII. Cím VIII. Cím IX. Cím Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Üdültetés 3. Helyi közutak létesítése, felújítása 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása 5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 7. Karbantartó műhely 8. Vízkárelhárítás 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzatok elszámolásai 14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 15. Finanszírozási műveletek 16. Iskola egészségügyi tevékenység 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Állategészségügyi tevékenység 19. Szennyvízelvezetés- és kezelés 20. Településtisztasági szolgáltatás 21. Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 24. Családi ünnepek szervezése 25. Máshová nem sorolható szolgáltatás X. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) 2. Időskorúak járadéka 3. Normatív lakásfenntartási támogatás 4. Egyéb lakásfenntartási támogatás 5. Normatív ápolási díj 6. Egyéb ápolási díj 7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 8. Szemétdíj támogatás 9. Arany János tehetséggondozó program XI. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás XII. Cím Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

10 10 XIII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIV. Cím Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. Közbiztonsági Társulás 2. Többcélú Kistérségi Társulás 3. Maroshát Mezőhegyes 4. Egyéb társulási tagság XVI. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás

11 11 2.sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó - 3. Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Működésképtelen önk. Támogatása Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga Nyári gyermekétkeztetés Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev Támogatásértékű bevételek ebből: - munkaügyi központól OEP-tól Társulásoktól PHARE busz Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes óvoda Nagylak Körjegyzőség Mozgáskorlátozottak támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Vadásztársaságtól átvett

12 12 - Gyermekétkeztetésre átvett EU pályázat nyári tábor Családsegítő Központ pályázat Háztartásoktól átvett Sportöltöző pályázat Közoktatási alapítvány iskola HEFOP pályázat Könyvtár pályázat ROP pályázat Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) Felhalmozási hitel Államkötvény Kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Hitel törlesztés kamattal Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-7-ig )

13 13 3. sz. melléklet a 28/2007.(X.31.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" Cím CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Alcím Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(busz) II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység III Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes IV Községi Könyvtár V VI 1 Könyvtári tevékenység Területi Gondozási Központ 19 Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Bölcsödei ellátás Családsegítés 2 Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér

14 14 Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Részben önálló intézmények összesen

15 Cím Megnevezés Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak, kártérítés Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Polgármesteri 1 VIII Hivatal igazgatás Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek 1 IX. 2. Üdültetés Saját vagy 1 5. bérelt.ing.hasznosítása Összesen Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi 18. tevékenység Települési hulladék kezelés Közutak üzemeltetése Összesen nem intézményi 4 6 feladatok Mindösszesen saját bevételek

16 4.sz. melléklet a 28/2007(X. 31.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. Működési célú bevételek átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadásból Munkaadót terhelő I Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység III Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Bölcsöde IV Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység VI Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Dologi jellegű Létszám

17 17 Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti - - Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen

18 Alcím 5. sz.melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez" POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VII. Csanád Mikro-térségi társulás VIII. Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ROP pályázat HEFOP pályázat IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg Üdültetés Helyi közutak létesítése felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn Önk. Tűzoltó Egyes Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv Finanszírozási műveletek

19 19 16 Iskolaegészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb Állateü. tev Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg.(közhasznú) Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Máshová nem sorolható szolg Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások

20 Alcím Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés normatív támogat. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc.ellátás Átadott pe. X Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog Egyéb lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program XI Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell Rendszeres gyermv.tém XII Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély XIII Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság XIV Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbisztonsági társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz XVI Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Vadásztársaság Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Cspalotai Motorosok Belvíz érd. Hozzájár

21 21 3 Vasutas Települések Szövetsége Marosvidék folyóirat DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásakincstárjegy vásárlás)

22 6.sz.melléklet a 28/2007 (X. 31.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (eft) Kiadási jogcím Összeg (eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8193 Felhalmozási Hitel törlesztése 5000 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 1404 Pázsit sor utépítés 200 TEKI járda felújítás pályázat támogatás 600 Járda felújítás 857 TEKI út felújítás pályázat támogatás 600 Út felújítás 857 TEKI belvízcsatornahálózat pályázat támogatás 600 Belvízcsatorna felújítás 857 TEKI iskola vizesblokk pályázat támogatás 923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő 595 CÉDE kátyuzás pályázat támogatás 1251 Útak kátyuzása 1251 DARFT-TEUT pályázat hitel Településrendezési terv 384 Szippantó értékesítés befizetés 200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő Munkagép értékesítés befizetés )Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor 6778 Családsegítő pályázat támogatás )Sirály utca 4060 Pénzmaradvány felosztás )Táncsics utca 2843 Sportöltöző pályázat támogatás 2500 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő 2573 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 1356 Felhalmozási tartalék Művelődési Ház ÉNT pályázat támogatás 154 Tuba vásárlás iskola 260 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 Háziorvosok nyomtató vásárlás 96 Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés Eladás Kincstárjegy vásárlás Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj 223 Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő 180 Általános iskola terv 3084 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás 1400 Sportöltöző többletkiadás 1525

23 23 Családsegítő prijektor vásárlás 723 Gurulós álvány vásárlás 470 ÉNT pályázat Művelődési Ház 454 DARFT ivóvízminőségjavító 624 Dolgozói kölcsön 600 Összesen:

24 Mindösszesen 7. sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.) ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Felhalmozási Felhalmozási Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen tartalék kiadás 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház Napsugár Óvoda és Bölcsöde Községi Könyvtár Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) 600 hitel törlesztés kincstárjegy eladás Önkormányzati kiadások mindösszesen Átadott pénzesz-közök

25 25 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel pénzmaradvány Működési kv. Támogatás = forráshiány Adók, átengedett adó, sajátos bev. Felhalmozási bevétel Kiegészítő támogatáskincstárjegy és hitel Mindösszesen Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen

26 8. számú melléklet a 28/2007. ( X. 31. ) ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Napsugár Óvoda és Bölcsöde vezetó óvónő 1 Csanádpalota óvónő 8 Királyhegyes óvónő 2 Csanádpalota dajka 4 Királyhegyes dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 Bölcsőde részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 Dér István Általános Iskola iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 busz sofőr 1 Dér István Általános Iskola összesen 28 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 Műhely közalkalmazott 3 3 Köztisztasági tevékenység közalkalmazott 2 2 Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 2

27 27 Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 2 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 3 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 37 Önkormányzat összesen 117

28 9.számú melléklet a 28/2007.( X. 31.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Lejárat Kiadás vonzata évenként után E Ft-ban Összesen CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

29

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.14.)ÖR. rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 963 186 80 500 882 686 Ellátmány 281 961 281 961 Támogatások 236 034 0 236 034

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben