FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 26.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet megalkotására a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. A rendelet célja: Az államháztartási mérlegek tartalmára vonatkozó előírások rögzítése, az egységes tartalmi követelmények és szerkezet megteremtése. Az államháztartási mérlegeket be kell mutatni az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.): (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet benyújtásakor, (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor. A rendelet hatálya: értelemszerűen a helyi önkormányzat: - költségvetési rendeletének előterjesztésére, valamint - a zárszámadásról szóló rendeletének előterjesztésre terjed ki. A költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor bemutatandó államháztartási mérlegek és kimutatások A költségvetési rendelet előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó meghatározásokat a rendelet ai tartalmazzák Az Áht. 24. (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és d) a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. Az egyes mérlegek és kimutatások során érintett időszakok vonatkozásában alkalmazni indokolt az Áht (3) bekezdését, mely a következők szerint határozza meg a mérlegek készítésekor figyelembe veendő időszakokat. Az előzőek alapján a mérlegekben - a költségvetés előterjesztésekor - a vonatkozó év tervadatát, - a vonatkozó évet megelőző év várható adatát, - a vonatkozó évet megelőző év tényadatát; - a zárszámadás előterjesztésekor - a költségvetési év terv,

3 3 - a költségvetési év tény, - a költségvetési évet megelőz év tényadatát kell feltüntetni. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó előírás A rendelet az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati mérleg tartalmi követelményeit a rendelet az Áht. 22. (4) bekezdés a) pontja figyelembe vételével határozza meg. A hivatkozott jogszabályhely utal a költségvetési mérleg fogalmára. Költségvetési mérleg az államháztartás - jelen esetben a helyi önkormányzat - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásit mérlegszerűen tartalmazó kimutatás. A mérleg megfelelő információ tartalma érdekében az adatokat az egységes rovatrend két számjegyű rovatai szerint kell megadni. A mérleget a tájékoztatás céljából nem csak az adott költségvetési évre vonatkozó tervezett, várható adatok alapján kell kitölteni, hanem az összehasonlítás érdekében a költségvetési évet megelőző két év adatai alapján, melyből a költségvetési évet megelőző második év adata már tény adat. (A költségvetési évet megelőző évre vonatkozóan is csak várható adatokat kell szerepeltetni, mivel a költségvetési tervezés időszakában még nem állnak rendelkezésre a költségvetési rendeletet érintő év tény adatai.) A mérleghez az Áht. 24. (4) bekezdése alapján szöveges indokolást is kell adni. A rendelettervezet meghatározza, hogy a szöveges indoklásnak mit kell tartalmaznia. Az előirányzat felhasználási terv A rendelet az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati előirányzat felhasználási terv tartalmi követelményeit a rendelet a likviditási terv készítési követelményeihez igazodva határozza meg, mivel a két terv számszakilag egymással szorosan összekapcsolódik. Az Áht. 78. (2) bekezdés alapján helyi önkormányzat, a költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. A likviditási terv készítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) a határozza meg (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek - ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában dekádonkénti ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat... (2) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási tervére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat kell alkalmazni azzal, hogy a tárgyhó dekádokra történő lebontását nem kell elvégezni. (3) A likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

4 4 A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve Az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve kimutatást úgy kell elkészíteni, hogy az igazodjon az egységes rovatrendhez. Az adatokat a költségvetési évet megelőző, és a költségvetési évet követő évekre vonatkozóan is be kell mutatni. A szöveges indoklásban a rendelettervezet szerint meg kell adni a többéves kihatással kapcsolatos döntéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, mint pl. a döntés beazonosításához szükséges dokumentum számát, a döntés többéves kihatásúvá minősítésének okát. A közvetett támogatások A rendelet az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közvetett támogatásokról szóló kimutatás tartalmi követelményeit az Ávr a figyelembe vételével határozza meg. Az Ávr a kimondja, hogy a közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben be kell mutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A támogatások kimutatására vonatkozó melléklet struktúrája az egységes rovatrend szerkezeti struktúráját követi. Adott rovaton belül kerül megnevezésre a közvetített támogatásként figyelembe veendő tétel. A Stabilitási törvényhez (Gst. tv.-hez) kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai A rendelet az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja alapján be kell mutatni az Áht. 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól esetleges eltérés indokait. Az Áht. 29/A. -a kitér: - a Gst. törvény 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben) meghatározottak szerinti saját bevételekre, valamint

5 5 - a Gst. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekre. Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni még a Gst. törvény 45. (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt. Az érintett jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet 2. (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit. 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. A Gst. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Az adósságot keletkeztető ügylet megítélésénél azonban figyelembe kell venni a Stabilitási törvény 3. (2) bekezdését. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. A kimutatás szerkezetének - a vonatkozó időszakoktól eltekintve - meg kell egyeznie a költségvetési rendeletben meghatározott hasonló tartalmú melléklettel. Az egységesség érdekében az előterjesztés mellékletben határozza meg a kimutatás tartalmát.

6 6 A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor bemutatandó mérlegek A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó meghatározásokat a rendelet ai tartalmazzák. Az Áht. 91. (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó előírás Az Áht 91. (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni a költségvetési terv előterjesztésekor bemutatandó mérlegeket, így az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési mérlegét. A vonatkozó szabályok csak annyiban térnek el, hogy a zárszámadási rendelet előterjesztésekor a mérlegben a zárszámadási rendelettel érintett évre vonatkozóan a várható adatok helyett a tény adatot kell bemutatni. Pénzeszközök változása Az Áht 91. (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni a pénzeszközök változását. A pénzeszközök állományát az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. mellékletében meghatározott mérleg C) Pénzeszközök rész tartalmazza, ezért a rendelet erre hivatkozik a tartalmi elemek meghatározásánál. A pénzeszközök változásának bemutatása a zárszámadással érintett év eleji és év végi adatokat tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A kimutatás vonatkozásában a rendelettervezet meghatározza, hogy azt mely időszakokra vonatkozó adatok alapján kell elkészíteni. A közvetett támogatások Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni a közvetett támogatásokat is. A kimutatás szerkezete megegyezik a költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor bemutatandó kimutatással. A kimutatásban zárszámadáskor a várható, illetve tervezett adatok helyett a tényadatokat kell szerepeltetni.

7 7 A stabilitási törvényhez (Gst. tv-hez) kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni a Gst. törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó kimutatást. A kimutatás tartalma megegyezik a költségvetési rendelettervezet előterjesztésénél meghatározott kimutatás tartalmával. Az önkormányzat adósságállománya Az Áht. 91. (2) bekezdés b) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni az önkormányzat adósságállományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, és bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban. A kimutatás elkészítésekor alkalmazandó formát a rendelet melléklete tartalmazza. A vagyonkimutatás Az Áht. 91. (2) bekezdés c) pontja szerinti vagyonkimutatás tartalmai követelményeit a rendelet nem tartalmazza, mert arra vonatkozóan külön önkormányzati meghatározott vagyonkimutatás tartalmi követelményeit az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A kettős szabályozás elkerülése érdekében a rendelet csak hivatkozik a másik rendeletre. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását bemutató kimutatás Az Áht. 91. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását bemutató kimutatás tartalmánál a rendelettervezet külön veszi a kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását. A változást gazdálkodó szervezetenként és összesítve is be kell mutatni több év vonatkozásában. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg, majd a képviselő-testület fogadja el a rendeletet. Földes, február 17. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavez.

8 8 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17., 18. és 19. alapján, mint az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 1. Előzetes hatásvizsgálat A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmát befolyásolja b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel és zárszámadással kapcsolatos jogszabályokban előírt tájékoztatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 2. Indoklás Az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - szabályozásra kerüljenek a költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó államháztartási mérlegek, kimutatások. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

9 9 3. Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza. Földes, 2015.február 17. P.H. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

10 10 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (II.).számú önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartási mérlegek tartalmi követelményeiről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésére, valamint a zárszámadási előterjesztésre terjed ki. 2. A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor bemutatandó államháztartási mérlegek és kimutatások 2. (1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott, a helyi önkormányzat költségvetési mérlegének tartalmaznia kell a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen. A mérleget kiemelt előirányzatokon belül az egységes rovatrend két számjegyű rovataihoz tartozó adatok megadásával kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget a költségvetési rendelettel érintett a) évi terv, b) évet megelőző év várható, valamint c) évet két évvel megelőző év tény adatok bontásban kell elkészíteni. (3) A mérleg szöveges indoklásának tartalmaznia kell a) a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciáját, b) a költségvetési bevételek összetétele szerinti változások indoklását, c) a költségvetési kiadások összetétele szerinti változások indoklását. 3. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat felhasználási tervet az Áht. 78. (2) bekezdés és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 122. szerinti likviditási tervvel összhangban kell elkészíteni. (2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervnek tartalmaznia kell az elemi költségvetésben szereplő az egységes rovatrend a) B1-B7. Költségvetési bevételek rovatainak, b) B8. Finanszírozási bevételek rovatainak, c) K1-K8 Költségvetési kiadások rovatainak, d) K9 Finanszírozási kiadások rovatainak legalább két számjegy mélységű bontásának megfelelő előirányzatokat havonta - tárgy havi összegek, és a halmozott összegek - megadásával.

11 11 4. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve nevű kimutatásnak tartalmazni kell a) a többéves kihatással járó döntés megnevezését, b) a döntés számszerűsített hatását a költségvetési kiadásokra és bevételekre az egységes rovatrend szerint érintett rovat - legalább két számjegy bontásban történő - megadásával. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat költségvetési rendelettel érintett a) évet két évvel megelőző év tény, b) évet megelőző év várható, c) évi várható, d) évet követő további 4 év várható adatokkal is kell szerepeltetni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia kell a kimutatásban szereplő valamennyi döntés vonatkozásában a) a döntés dokumentumának számát, b) a döntés több évre vonatkozó kihatásának okát, c) annak az évnek a megjelölését, melyben a döntés hatása először érződik, d) azt, hogy a döntés hatása várhatóan hány éven keresztül érződik. 5. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közvetített támogatásokat, figyelembe véve az Ávr ában meghatározottakat az 1. melléklet szerinti tagolásban kell bemutatni: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást költségvetési rendelettel érintett a) évi terv, b) évet megelőző év várható, valamint c) évet két évvel megelőző év tény adatok bontásban kell elkészíteni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia kell a közvetített támogatások főösszegének tendencia jellegét, továbbá a vonatkozó évben várhatóan az első három legnagyobb támogatást jelentő jogcím kiemelését, valamint a támogatás biztosításának okait. 6. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott a Stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó kimutatásnak tartalmaznia kell a) a saját bevételeket, b) az adósságokat keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást a költségvetési rendelettel érintett évet követő 3 évre vonatkozó tervezett adatokkal kell elkészíteni. (3) A kimutatást a 2. melléklet szerinti tagolásban kell elkészíteni.

12 12 3. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor bemutatandó államháztartási mérlegek és kimutatások 7. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi követelménnyel kell készíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget a zárszámadási rendelettel érintett a) évi terv, b) évi tény, c) évet megelőző évi tény adatok bontásban kell elkészíteni. 8. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül a pénzeszközök változása kimutatást úgy kell elkészíteni, hogy a kimutatás számszaki része az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. mellékletében meghatározott mérleg C) Pénzeszközök részének részletezésének feleljen meg. A kimutatáshoz szöveges indoklást kell adni, ha a pénzeszközök állománya, vagy belső szerkezete jelentősen megváltozott. (2) Az (1) bekezdés szerinti kimutatást a zárszámadási rendelettel érintett év január 1-i, és a december 31-i állapotának megfelelő adatokkal is be kell mutatni. 9. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 4. (1) és (3) bekezdés szerinti tartalommal kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat a zárszámadási rendelettel érintett a) évet két évvel megelőző év tény, b) évet megelőző év tény, c) évi tény, d) évet követő további 4 év várható adatokkal is kell szerepeltetni. 10. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül közvetített támogatások kimutatást az 5. (1) és (3) bekezdés szerinti tartalommal kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást a zárszámadási rendelettel érintett a) évi tény, b) évet megelőző év tény valamint c) évet két évvel megelőző év tény bontásban kell elkészíteni. 11. Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül meghatározott a Stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó kimutatást a 6. szerinti tartalommal kell elkészíteni azzal, hogy a (2) bekezdésben szereplő költségvetési rendelettel érintett év alatt a zárszámadási rendelettel érintett évet kell érteni.

13 Az Áht. 91. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, az önkormányzat adósságállományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, belés külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban bemutatandó kimutatás formáját a 3. melléklet tartalmazza. 13. Az Áht. 91. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott vagyonkimutatás tartalmi követelményeit az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 14. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását tartalmazó kimutatás számszaki részének tartalmaznia kell a) gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket gazdálkodó szervezetenként és összesítve, b) a gazdálkodó szervezetekhez kapcsolódó részesedéseket gazdálkodó szervezetenként és összesítve. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat be kell mutatni a zárszámadással érintett a) évi terv, b) évi tény, c) évet megelőző évi tény adatokkal is. (3) Az (1) bekezdés szerinti kimutatás szöveges részében ki kell térni a jelentős változások okaira. 4. Záró és egyéb rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 16. A rendelet egységes rovatrendhez kapcsolódó tartalma a költségvetési évet megelőző időszakra a jogcímek szerinti megfeleltetés alapján kerül figyelembe vételre. Földes, február Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző P.H. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, 20. hó nap Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző P.H.

14 14 1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata /2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki és szöveges indoklással (A táblázatban az X év azt a költségvetési évet jelenti, melyhez kapcsolódva készül az államháztartási mérleg. ) A B C D 1 Megnevezés 2 1. Építményadó mentesség, kedvezmény 3 2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény 4 3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény 5 4. Telekadó mentesség, kedvezmény 6 B 34. Vagyoni típusú adók 7 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő 8 helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény 9 B 351. Értékesítési és forgalmi adók Gépjármű adó mentesség és kedvezmény Gépjárműadók Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 14 B 35. Termékek és szolgáltatások adói Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) Bírság elengedés, mérséklés 17 B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 18 B 3. Közhatalmi bevételek Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 21 B402. Szolgáltatások ellenértéke Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó 23 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 24 B404. Tulajdonosi bevételek Ellátottak térítési díjának elengedése 26 B 405. Ellátási díjak Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény 28 B408. Kamatbevételek Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése 30 B 410. Egyéb működési bevételek... (x évi) terv... (x-1 évi) várható... (x-2 évi) tény

15 15 31 B 4. Működési bevételek A B C D 1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési 32 kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése 33 B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 34 B6. Működési célú átvett pénzeszközök Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás 36 - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) 37 B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 38 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39 Közvetett támogatás összesen Szöveges indoklás A közvetett támogatások összegének tendenciája:... A közvetett támogatások közül a terv évben legnagyobb összeggel tervezett közvetett támogatás, és annak fő okai:... Jelentős támogatási összeget képvisel még a... jogcím, melynek oka: A harmadik legjelentősebb támogatási összeget képviseli a... jogcím, melynek oka: Az egyes jogcímeken biztosított közvetett támogatások és azok főbb jellemzői:

16 16 2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata /2015.(...) önkormányzati rendeletéhez A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C D E F E 1 Stabilitási törvény 3. (1) bekezdés szerinti Kötelezettség összege 2 adósságot keletkezető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek év év év összesen 3 a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek 4 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: b) A számvitelről szóló törvény szerinti 9 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek 10 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: 14 c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek 15 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: d) A számvitelről szóló törvény szerinti 20 pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek 21 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen:

17 17 A B C D E F E e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 25 megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek 26 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap 30 időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek 31 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: 35 Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: [a) ponttól az f) pontig] A figyelembe vehető saját bevételek: A B C D E F 1 Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja Bevétel összege 2 alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek év év év összesen 3 a) Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek 4 megnevezése esedékessége, (azonosító adatai) rendszeressége Összesen: b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek megnevezése (azonosító adatai) Összesen: esedékessége, rendszeressége

18 A B C D E F c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek megnevezése esedékessége, (azonosító adatai) rendszeressége Összesen: d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek megnevezése (azonosító adatai) Összesen: esedékessége, rendszeressége e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek megnevezése esedékessége, (azonosító adatai) rendszeressége Összesen: f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek megnevezése (azonosító adatai) Összesen: 45 Saját bevételek összesen [a) ponttól az f) pontig] esedékessége, rendszeressége

19 19 3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata /2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat adósságállományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. -a szerinti adósságot keletkezető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban bemutatandó kimutatás formája A B C D E F G 1 Stabilitási törvény 3. (1) bekezdés szerinti Lejárati idő 2 adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a 3 kötelezettségek 4 aa) belföldi irányú 5 megnevezése azonosító adatai Összesen: 10 ab) külföldi irányú 11 megnevezése azonosító adatai Összesen: 16 aa) és ab) összesen: lejárati idő lejárati idő b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 17 forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek 18 ba) belföldi irányú 19 megnevezése azonosító adatai Összesen: 24 bb) külföldi irányú 25 megnevezése azonosító adatai Összesen: 30 ba) és bb) összesen: lejárati idő lejárati idő... év... év... évtőlévig... évtől

20 20 A B C D E F G H I 31 c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek 32 ca) belföldi irányú 33 megnevezése lejárati azonosító adatai idő Összesen: 38 cb) külföldi irányú 39 megnevezése azonosító adatai Összesen: 44 ca) és cb) összesen: 45 lejárati idő d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek 46 megnevezése azonosító adatai futamidő Összesen: e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 50 megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek 51 ea) belföldi irányú 52 megnevezése azonosító adatai Összesen: 57 eb) külföldi irányú 58 megnevezése azonosító adatai Összesen: 63 ea) és eb) összesen: lejárati idő lejárati idő

21 21 A B C D E F G H I f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap 64 időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek 65 fa) belföldi irányú 66 megnevezése lejárati azonosító adatai idő Összesen: 71 fb) külföldi irányú 72 megnevezése azonosító adatai Összesen: 77 fa) és fb) összesen: 78 Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: [a) ponttól az f) pontig] lejárati idő

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a 2010/2014. számú előterjesztéshez

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket.

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. szeptember 9 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben