I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (Készült a Képviselő-testület április 17-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Szentendre Város évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 20.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, és az önállóan működő intézmények által elkészített beszámolón és annak kiegészítő mellékletein alapszik. A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetését bevételi és kiadási tal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 99,6%, a kiadások esetében 92,0%. Szentendre Város Önkormányzat feladatellátása és finanszírozhatósága állami támogatással, és saját forrással, biztosított volt. Hitel felvételre nem került sor, a kibocsátott kötvényből ot óvadéki betétként kezeltünk december 30-ig. A beszámoló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján készült, a július 1-től bevezetésre került integrált gazdasági rendszer segítségével. A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA Bevétel Kiadás Állami támogatás ÖNK 1 Általános tartalék ÖNK 13 I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE Az Önkormányzat évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai Terv Mód. terv Telj. Telj Bevételeinek főösszege ,6 Kiadásainak főösszege ,0 (Megjegyzés: Az összefoglaló adatok nem tartalmazzák a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételeket és kiadásokat.)

2 melyből a Terv Mód. terv Telj. Telj Működési költségvetési bevételek ,6 Működési költségvetési kiadások ,9 Működési költségvetési egyenleg Felhalmozási költségvetési bevételek ,6 Felhalmozási költségvetési kiadások ,2 Felhalmozási költségvetési egyenleg Finanszírozási bevételek ,5 Finanszírozási kiadások ,6 Finanszírozási egyenleg II. Működési költségvetési bevételek és kiadások Működési bevételek Szentendre város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások január 1-jétől, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások. A feladatfinanszírozás rendszere feltételezi, hogy az önkormányzat a központi támogatást kiegészíti saját forrással. Megnevezés évi évi módosított évi tény Változás I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 0 Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 Közutak fenntartásának támogatása 0 I.3. Beszámítás összege Éves támogatás összesen I.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú támogatás , Központosított támogatások II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0 II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0 III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz III.2. Családsegítés és gyermekjólét III.3. Gondozási Központ Szociális étkeztetés 0 Házi segítségnyújtás 0 Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 0 III.3. Bölcsődei ellátás Összesen IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA 0 2

3 IV.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása IV.2. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása IV.3. Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Kiskönyvtárak támogatása Mindösszesen A fenti adatokból jól látható, hogy Szentendre Város Önkormányzata mely feladatokhoz milyen mértékű központi támogatást kapott, az év közben milyen mértékben változott. Kiemelendő Szentendre Város feladatainak biztonságos ellátására év végén juttatott , melyet a Képviselő-testület döntése szerint a szállítói tartozások rendezésére fordítottunk és a hosszúlejáratú hitelek rendezésére biztosított Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatást nyújtó Összesen Önkormányzat Múzeum Központ Ferenczy Gondozási Hivatal SZEI PMK Óvodák Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP) Helyi önkormányzattól Térségi tanácstól Fejezeti kezelésű ból Központi költségvetésből Összesen A támogatás eredeti a volt. Az évközi változások eredményeként a módosított , a pénzügyi teljesítés a fenti táblázat szerint 92,8%. Közhatalmi bevételek Gépjármű adó A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100. Gépjármű adó Terv Hátralék Tény Telj. terv , , Bevételi kiesés Helyi adók Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel ezért kiemelkedő feladat azok minél teljesebb körű feltárása, beszedése. Az önkormányzat évben nem emelt adót. A költségvetési javaslat az előző évek tényadataira épült, a teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja: Adónem Terv terv Tény Telj. Hátralék Építményadó , Telekadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,

4 Idegenforgalmi adó épület után , Iparűzési adó , Helyi adókkal kapcsolatos bírság, és egyéb díj ,0 Talajterhelési díj , Összesen , A év végi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a helyi adóból származó önkormányzati saját forrás nem növekszik. Év közben indokolt volt az iparűzési adóból származó bevétel ának csökkentése. Célkitűzés - ahogy azt a évi költségvetési terv is tartalmazza -, hogy a behajtás és ellenőrzés eredményeként további forrásnövekedést érjünk el. A 13. számú melléklet mutatja be a évi adók (gépjármű és helyi adók) előírását, teljesítését és a hátralékok alakulását, összetételét. Intézményi működési bevétel Bevételi forrás Összesen ÖNK PH SZEI FEMÚZ PMK Óvodák Bölcsőde Gondozási Központ Áru- és készlet beszerzés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek Egyéb bevételek összesen Eredeti ,0 106,5 13,3 128,8 78,1 93,5 145,0 165,9 104,2 Az intézményi működési bevételek önkormányzati szinten 97,0%-ban teljesültek. Működési kiadások Szentendre Város Önkormányzata évben reorganizációs eljárást folytatott a működőképessége fenntartása érdekében. A pénzügyi teljesítési adatok visszaigazolják az eredményességet. Ezt bizonyítja a működtetés pozitív egyenlege is: évben január 1-től az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, az Önkormányzatnak a működtetésről kellett gondoskodnia illetve a közétkeztetési feladatok ellátásáról. A működtetési feladatok ellátását év közben kiterjesztették a Zeneiskolára és a Nevelési tanácsadóra, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működnek. A közétkeztetés vonatkozásában a feladatellátás bővült a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Általános Iskola diákjainak ellátásával is. Szentendre Város Önkormányzata kötelező feladata január 1-től a megyei hatókörű múzeumi és megyei könyvtári feladatok ellátása, mely a normatíván felüli jelentős összegű önkormányzati finanszírozást igényelt. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Társulásának megszűnésével visszakerült az önkormányzat fenntartásába a Gondozási Központ. A működési kiadások változása az alábbiakban jól szemléltethető Kiemelt ok évi eredeti évi eredeti évi módosított évi teljesítés Telj. Személyi juttatások ,4 4

5 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Egyéb működési célú kiadások ,9 Általános tartalék ,0 Céltartalék ,0 Összesen ,9 Állami támogatás ,0 Átvett pénzeszköz ,8 Saját forrás ,0 A működési bevételek és kiadások alakulása költségvetési szervenként a címrend sorrendjében Szentendre Város Önkormányzata Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat az alábbi feladatellátást biztosította kötelező jelleggel - a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.) - a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása, stb.) - a településfejlesztés - a helyi adóügyek helyi gazdaságszervezés - a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás - a helyi sport és kulturális ügyek - közreműködés település közbiztonságának biztosításában - helyi közösségi közlekedés biztosítása - polgári védelem, katasztrófavédelem - hulladékgazdálkodás - távhőszolgáltatás. A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látta el egyre magasabb színvonalon, közszolgáltatási szerződés alapján. A feladatellátás elsősorban a város lakosságának életminőségét szolgálja, de nem közömbös az idelátogató hazai és külföldi vendégek fogadása szempontjából sem évi terv évi tény ( ig pénzügyileg rendezett) Szállítói tartozás december 31- én ( ig még nem utalt) utalt és nem utalt összesen Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió Települési hulladék gyűjtése 0 Köztisztaság Gyepmester Közterület fenntartási divízió Parkfenntartás Árvízi védekezés Közutak fenntartása Városgazdálkodás Parkolási divízió 0 0 Közétkeztetési divízió Gondnoksági divízió és ingatlan bérbeadás Informatikai divízió Ingatlan fenntartási divízió működési Támogatás /2013 tám. szerz VSZ Zrt. összesen karbantartás /2013 váll.szerz. 239/2013. (VII.11.) KT Határozat Szabad keret 5

6 tagi kölcsön kompenzáció hó - 330/2013. (XI.24.) KT határozat 97177/2013/709, 97195/2013/709 számlákkal kompenzálva vis maior - árvízi védekezés, szúnyoggyérítés, helyreállítási munkálatok Móricz Gimn-ban KIK telephely /2013 váll.szerz /2013 szerződés gazd.dolgozók megbízásai támogatási szerződés FB tagok Ft /2013 nyilvántartás szerint rendezve A Gazdasági Társaság a évi üzleti terve alapján támogatást kapott és E Ft szolgáltatás igénybevételét terveztük a táblázatban bemutatott feladatokra. Ez év közben megrendelt szolgáltatásokra összesen ot biztosítottunk. Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal évben és év január 1-től a Polgármesteri Hivatal feladatai tekintetében jelentős változáson ment keresztül. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény értelemében január 1. napjától határozatlan időtartamra Pilisszentlászló községgel megalakítottuk a közös önkormányzati hivatalt. A feladatellátás zökkenőmentes volt. A Hivatal engedélyezett létszáma január 1-én 120 fő, január 1-én 107,225 fő volt. A hivatali szervezet a Járási Kormányhivatalok megalakulását követően kialakult szervezeti formában működik továbbra is, figyelembe véve a közös önkormányzati Hivatal Pilisszentlászló feladatellátásához tartozó ügyfélkapcsolati rendszer biztosítását. (Az államigazgatósági hatósági ügyek így a Gyámhivatal, Okmányiroda az állami járási kormányhivatalokhoz való telepítése január 1-én megtörtént). A személyi kiadások tervezése az engedélyezett létszám és az ahhoz tartozó besorolási bér alapján történt, változatlan illetményalappal (38 650Ft). Az Hivatal működési kiadásai az alábbiak szerint változott: PH Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen Eredeti ,0 83,5 45,7 99,6 79,0 Az Hivatal bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2/b sz. melléklet tartalmazza. Szentendre Város Egészségügyi Intézménye Az Alapító okirat szerint Szentendre Város Egészségügyi Intézménye önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Feladatait OEP támogatásból és intézményi működési bevételből biztosítja nem csak tervszinten, hanem a évi teljesítési adatok alapján is. Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: Eredeti Változás Önkormányzati támogatás ,0 Intézményi működési bevételek ,8 OEP támogatás ,6 6

7 Felhalmozási bevételek 0 0 Előző évi pénzmaradvány ,7 Bevételek összesen ,4 Személyi juttatások ,4 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Beruházás ,3 Hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,0 Kiadások összesen ,2 Engedélyezett létszám (fő) 91,00 91,00 Tárgyévi pénzmaradvány Ebből: OEP támogatás maradványa Kötelezettséggel terhelt 137 Szabad pénzmaradvány A évi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy jelentős (27.8%) módosítás történt intézményi kezdeményezésre. Az intézményi működési bevétel még így is E Ft-tal meghaladja a tervezett ot. Az intézmény szabad pénzeszközzel zárta az évet. A szabad pénzmaradvány terhére javasolt az Önkormányzat által biztosított, a beruházással egyidejűleg - fizetési halasztással - beszerzett eszközök utáni lízingdíj legalább egy havi fizetésének átvállalása. Az Intézmény engedélyezett létszáma január 1-én 91 fő volt, amely nem változott. Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/c sz. melléklet tartalmazza. Pest Megyei Könyvtár A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény átalakította a hazai könyvtári szervezetrendszert. A megyei hatókörű városi könyvtári feladatok ellátását január elsejétől Szentendre Város Önkormányzata kötelező feladataként biztosítja. A Pest Megyei Könyvtár Alapító okirata szerint az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási feladatokat a Ferenczy Múzeum, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látta el. Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: Eredeti Változás Intézményi működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás ,4 Átvett pénzeszköz ,1 Intézményfinanszírozás Bevételek összesen ,5 Személyi juttatások ,1 Munkaadót terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,1 Felhalmozás ,2 Kiadások összesen ,2 Engedélyezett létszám (fő) 32,00 32,00 Állami támogatás ,9 Önkormányzati támogatás ,8 7

8 Tárgyévi pénzmaradvány Ebből: OEP támogatás maradványa Kötelezettséggel terhelt 6077 Szabad pénzmaradvány 9056 A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát központi támogatás illette meg a Pest Megyei Könyvtár fenntartásához, mely év közben tal egészült ki. A biztonságos működéshez az önkormányzat további saját forrást biztosított. Az Intézmény a 2013.évi bevételi át 96,5%-ra, kiadási át 96,2%-ra teljesítette, és pénzmaradvánnyal zárta az évet, melyből kötelezettséggel terhelt. Az Intézmény engedélyezett létszáma január 1-én 32 fő volt december 31-én az engedélyezett létszám 27,75 fő. A Pest Megyei Könyvtár bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/d sz. melléklet tartalmazza. Ferenczy Múzeum A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény átalakította a hazai múzeumi szervezetrendszert. A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását január elsejétől Szentendre Város Önkormányzata kötelező feladataként biztosítja. Megállapodás alapján mint nem kötelező önkormányzati feladat továbbra is a megyei hatókörű Ferenczy múzeum tagintézményeként működik három gyűjtemény: - Blaskovich Múzeum (Tápiószele, Múzeum út 13.) - Gorka Kerámia Kiállítás (Verőce, Szamos utca 22.) - Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky József utca 7.) Az Alapító okirat szerint a Ferenczy Múzeum önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely vállalkozási tevékenységet nem végez. Önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, mely ellátja a Pest Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait is. Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: FEMÚZ Eredeti Változás Intézményi működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,6 Átvett pénzeszköz ,5 Felhalmozási bevételek Bevételek összesen ,7 Személyi juttatások ,3 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Felhalmozás ,1 Kiadások összesen ,8 Engedélyezett létszám (fő) 169,00 145,00 Állami támogatás ,0 Önkormányzati támogatás ,5 8

9 Tárgyévi pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát központi támogatás illette meg a Ferenczy Múzeum fenntartásához, ez év közben tal kiegészült. A működéshez az önkormányzat további saját forrást biztosított és nem vonta el a évben végrehajtott létszám leépítésből keletkezett személyi kiadási megtakarítást. Az Intézmény pénzmaradvánnyal zárta az évet, ugyanis költségvetési befizetési kötelezettsége van többlettámogatás miatt, mely a központi bérfinanszírozásból ered. A visszafizetési kötelezettséggel a Önkormányzat a 2014.évi bevételi tervében számol. Az Intézmény engedélyezett létszáma január 1-én 169 fő volt, december 31-én az engedélyezett létszám 145 fő. Az Ferenczy Múzeum bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/e sz. melléklet tartalmazza. Szentendre Város Óvoda Intézménye Szentendre Város Óvoda Intézménye Alapító okirata szerint az Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az Alapító okirat szerint a gyermekek maximált létszáma 831 fő, a férőhelyek száma 689. Alaptevékenységébe tartozik az óvodai nevelés, ellátás a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása óvodai intézményi étkeztetés módszertani szakirányítás szakmai továbbképzés és az egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: Szentendre Városi Óvodák Eredeti Változás Intézményi működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Átvett pénzeszköz ,0 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen ,9 Személyi juttatások ,6 Munkaadót terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozás ,6 Kiadások összesen ,4 Engedélyezett létszám (fő) 100,50 118,00 Állami támogatás ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Tárgyévi pénzmaradvány

10 Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosított a foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A évközi növekedést a 17,5 fős létszámnövekedés bérkihatása, illetve a bérkompenzáció eredményezte. Az Intézmény a 2013.évi bevételi át 102,9%-ra, kiadási át 103,4%-ra teljesítette, és 2064 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal zárta az évet. Az Intézmény engedélyezett létszáma január 1-én 100,5 fő volt, december 31-én az engedélyezett létszám 118,00 fő. A Szentendre Város Óvoda Intézménye bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/f sz. melléklet tartalmazza. Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde A Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde Alapító okirata szerint a Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Hivatal látja el. Az intézmény a központi állami támogatást megalapozó mutatószámok szerint 94 fő gyermek ellátása mellett 9 fő hátrányos helyzetű gyermek részére is biztosít napi ellátást. A gondozást 34 fő foglalkoztatása biztosítja. Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajori Bölcsőde Eredeti Változás Intézményi működési bevételek ,9 Önkormányzati támogatás ,7 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen ,1 Személyi juttatások ,6 Munkaadót terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 613 Kiadások összesen ,4 Engedélyezett létszám (fő) 34,00 34,00 Állami támogatás ,7 Önkormányzati támogatás ,0 Tárgyévi pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt 675 Szabad pénzmaradvány A központi támogatás 121 fő ellátottal számolt forint/fő normatívával. Az önkormányzat a biztonságos működéshez ot biztosított. Az Intézmény a működési bevételeket óvatosan tervezte, év közben sem kezdeményezte annak módosítását. Az Intézmény a 2013.évi bevételi át 100,1%-ra, kiadási át 98,4%-ra teljesítette, és pénzmaradvánnyal zárta az évet, melyből 675 kötelezettséggel terhelt és szabadon felhasználható. Az Intézmény engedélyezett létszáma január 1-én 34 fő, mely nem változott. 10

11 A Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/g sz. melléklet tartalmazza. Gondozási Központ Szentendre Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 347/2012.(XI.15.) Kt.sz. határozatával úgy döntött, hogy a Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény által ellátott szociális alapszolgáltatási feladatokat január 1. napjától átveszi a megszűnő Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Társulásától és ennek ellátására Gondozási Központ Szentendre elnevezéssel önállóan működő költségvetési szervet alapít, melynek gazdálkodási feladatait a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Gondozási Központ Alapító okirata szerint az alábbi feladatokat látja el Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata részére o Idősek nappali ellátása o Demens betegek nappali ellátása o Szociális étkeztetés o Házi segítségnyújtás Az Intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint hajtotta végre: Gondozási Központ Eredeti Változás Intézményi működési bevételek ,2 OEP támogatás Önkormányzati támogatás ,6 Működési célra átvett pénzeszköz Bevételek összesen ,1 Személyi juttatások ,8 Munkaadót terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,2 Kiadások összesen ,7 Engedélyezett létszám (fő) 33,00 33,00 Állami támogatás ,1 Önkormányzati támogatás ,0 Tárgyévi pénzmaradvány Ebből: OEP támogatás maradványa Kötelezettséggel terhelt 137 Szabad pénzmaradvány Az Intézmény feladatainak ellátásához állami támogatás kapcsolódott, amit az önkormányzat tal egészít ki. A feladatok ellátásához az OEP E Ft támogatást nyújtott. Az Intézmény a 2013.évi bevételi át 88,1%-ra, kiadási át 74,7%-ra teljesítette, és pénzmaradvánnyal zárta az évet, melyből 137 kötelezettséggel terhelt és szabadon felhasználható. Az Intézmény engedélyezett létszáma a feladatellátáshoz január 1-én 33 fő, mely nem változott. A Gondozási Központ bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/h sz. melléklet tartalmazza. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szentendre Város Önkormányzata a rászorulók segélyezésére évben ot fordított. 11

12 Önkormányzat Hivatal Összesen Terv Tény Állami támogatás Az ellátási formákat és azok keretösszegét a rendelet tervezet 6. sz. melléklet tartalmazza. Támogatások, pénzeszköz átadások Az Önkormányzat évi pénzeszköz átadásai, támogatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze: Eredeti Általános működési támogatás ,5 Gazdasági társaságok működési támogatása ,8 Egyéb célok megvalósításának támogatása Működési támogatás összesen ,6 Fejlesztési támogatás ,7 Mindösszesen ,7 A fejlesztési támogatás kiugró növekedését ( ) az Óvadéki betét átengedése indokolja. Az óvadéki betétből az Aquapalace Kft. a lízingdíj és kamatfizetési kötelezettségének kell, hogy eleget tegyen. A pénzeszköz átadásokat, támogatásokat részleteiben a 8.sz. melléklet tartalmazza. III. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítésből Felhalmozási bevételek Az Önkormányzat évi költségvetési rendelete E Ft ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolt. Az értékesítésre szánt ingatlanok iránti kereslet a terv tal történő csökkentését indokolta. A realizált bevétel nettó Cím Ingatlan bruttó értéke a Realizált bevétel tervezéskor Ft I-IX hónap bruttó értéken Ft Realizált bevétel utolsó negyedév Ady E. u Tegez u Piszke köz Kör. u Gazdabolt Ady E. u Evező u. 38/ Jázmin u. ingatlan Fő tér Garázsértékesítések Telek kiegészítések Összesen összbevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Az Önkormányzat a beruházásokat és a felújításokat pályázaton elnyert forrás igénybevételével tudta megvalósítani. A feladatonkénti támogatást a 3. sz. melléklet tartalmazza. 12

13 Felhalmozási kiadások A fejlesztések finanszírozására a külső forrásokon kívül, saját forrás is rendelkezésre állt, részben az előző évi pénzmaradványból, részben a működési bevételi források és kiadások között keletkező tervezett megtakarításból. A évben megvalósult illetve megkezdett beruházásokat, felújításokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Kiemelkedő feladat volt - az Európai Uniós forrás igénybevételével megvalósuló: gátépítés, Egres úti óvoda tervezése - a saját forrásból megvalósuló: Duna korzó tervezése, SZEI eszközbeszerzés, integrál gazdasági rendszer bevezetése, informatikai eszközök beszerzése, stb. - hazai pályázatok elnyerésével megvalósult: csobogó, a szervezetfejlesztés optimalizálásának megkezdése értékű felújítások: Szabadkai úti szolgálati lakások, a Hivatal I. emeletének átalakítása, a város rehabilitáció folytatása IV. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK Szentendre Város Önkormányzata költségvetésének nagysága szükségessé és indokolttá teszi, hogy az előre nem látható feladatok végrehajtásához tartalékot képezzünk évben általános tartalék és céltartalék állt az Önkormányzat rendelkezésére. A tervezett tartalékok változását a 4. sz. mellékletében mutatjuk be. V. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Az Önkormányzat Gazdasági Társaságok működéséhez tal járult hozzá. dec. 31. Telj. % Társaságok működési támogatása 1 VSz Zrt működési támogatása ,1 2 Kulturális Kft ,9 3 TDM ,2 4 Aquapalace Kft. működési támogatás ,8 ebből: pótbefizetés(131/2013.(v.9.) Kt. sz. hat ,5 Felügyelő bizottság díjazása ProSzentendre Kft ,5 6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja , ,8 A támogatott Gazdasági Társaságok 100 %-os önkormányzati tulajdonban vannak. VI. ADÓSSÁGRENDEZÉS Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (Költségvetési törvény) 72. (1) bekezdése alapján az állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának a Törvényben meghatározott, december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegéből a február 28-ig megkötött megállapodás alapján számított összeget átvállalta. Szentendre Város Önkormányzata esetében Ft adósság 70%, azaz Ft átvállalása történt. A fennmaradó hitelállomány - figyelembe véve a tárgyévi törlesztéseket is Ft, melynek átvállalása február 28-ig megtörtént. Az adósságrendezést követően az Önkormányzatnak adóssága nincs. 13

14 VII. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az Egyszerűsített mérleg (15/a számú melléklet) és a Vagyonkimutatás (15/b számú melléklet) mutatja be két év tükrében. A mérleg főösszeg évhez viszonyítva tal (1,97%) növekedett. A befektetett eszközök alakulása: E Ft Megnevezése Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Átadott eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány Bruttó érték növekedése Bruttó érték csökkenése Bruttó érték összesen Terven felüli értékcsökkenés Terv szerinti értékcsökkenés Nettó érték ig leírt eszközök VIII. PÉNZMARADVÁNY Az önkormányzat módosított pénzmaradványa Ennek részleteit a 16/a és a 16/b számú melléklet tartalmazza. A módosított pénzmaradványból E Ft kötelezettséggel terhelt, a szabadon felhasználható pénzmaradvány Felhasználására a 16/b melléklet szerint teszünk javaslatot. IX. KÖVETELKÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK a) Követelések E Ft Követelések Összesen Áruszállítás/szolgáltatás Adósok Egyéb Egyéb követelések között tartjuk nyilván az Aquapalace Kft-nek, a VSZN Zrt-nek és a TDM-nek nyújtott tagi kölcsönöket. a) Kötelezettségek Kötelezettség E Ft Áruszállítás/szolgáltatás ebből: tárgyévet terhelő tárgyévet követő évet terhelő Az előterjesztés szöveges része a évi beszámoló kiegészítő mellékletét képezi. Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában, a 2/c sz. melléklet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság feladatkörének 1. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést és rendelet-tervezetet tárgyalják meg. 14

15 A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el. Szentendre, április 2. dr. Dietz Ferenc polgármester Az előterjesztés és a rendelet tervezet a törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, április 2. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző Szentendre, április 2. Puhl Márta gazdasági alpolgármester Készítette: Turócziné Kiss Gizella megbízott irodavezető Ellenőrizte: Puhl Márta gazdasági alpolgármester 15

SZEI Személyi juttatások 362 K1 Bérkompenzáció SZEI Munkadókat terhelő járulékok 98 K2 Szociális hozzájárulási adó SZEI Finanszírozás 460 B8 SZEI

SZEI Személyi juttatások 362 K1 Bérkompenzáció SZEI Munkadókat terhelő járulékok 98 K2 Szociális hozzájárulási adó SZEI Finanszírozás 460 B8 SZEI SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS a Város 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges!

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges! SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl K I V O N A T Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl 14. Elterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. alaptke emelése, valamint a gyepmesteri telep

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 51-85 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Iktatószáma: Ellenőrzés száma: Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése Tóth László Jegyző Úr részére Tisztelt Hivatalvezető Úr! A 2015. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 6. szám 2013. november 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben